Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet"

Transkrypt

1 regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają: 1 1) Aneks dokument zmieniający treść Umowy, podpisywany przez Orange i Abonenta, 2) Awaria uszkodzenie lub przerwa uniemożliwiające dostęp do Sieci szkieletowych, występujące poza czasem Okna Serwisowego i niewynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych w ramach Okna Serwisowego, 3) Bilet Problemowy dokument tworzony podczas zgłaszania Awarii, potwierdzający zgłoszenie Awarii, opisujący proces usuwania Awarii oraz stwierdzający zakończenie jej usuwania, 4) Cennik Cennik usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet, 5) Certyfikat Jakości SLA usługa dodana do Usługi Podstawowej, świadczona przez Orange na podstawie zawartej Umowy, 6) Czas usunięcia Awarii czas liczony od momentu, w którym Awaria zostanie zgłoszona przez Osobę Uprawnioną lub Orange wykryje Awarię i Bilet Problemowy zostanie otwarty, do momentu, w którym Awaria zostanie usunięta, 7) Gwarantowany czas usunięcia Awarii czas, w którym Orange zobowiązuje się do usunięcia Awarii liczony od momentu, w którym Awaria zostanie zgłoszona przez Osobę Uprawnioną lub Orange wykryje Awarię i Bilet Problemowy zostanie otwarty, 8) Gwarantowana dostępność Usługi Podstawowej wyrażona procentowo suma godzin w ciągu roku kalendarzowego, podczas których Orange zapewnia działanie Usługi Podstawowej bez wystąpienia Awarii, 9) Komórka organizacyjna Orange komórka organizacyjna Orange zaangażowana bezpośrednio w obsługę Abonenta, 10) Miesięczna opłata miesięczna opłata netto ponoszona przez Abonenta Usługi Podstawowej za przepływność CE w danej lokalizacji (opcje PORT lub VC Internet) albo za pasmo pomiędzy danymi lokalizacjami (opcja LINK), 11) Osoba Uprawniona Abonent lub osoba upoważniona do kontaktów z Orange wskazana przez Abonenta w szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik do Umowy lub osoba pozytywnie zweryfikowana przez Orange podczas telefonicznego zgłaszania Awarii (w zakresie danych Abonenta), odpowiedzialna za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i łączy znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 12) Poziom Usługi określone wartości parametrów charakterystycznych dla SLA Progres oraz SLA Premium, 13) Regulamin Regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet, 14) Regulamin Miejski Ethernet Regulamin usługi Miejski Ethernet, 15) SLA Premium usługa Certyfikat Jakości SLA Premium świadczona przez Orange, obejmująca maksymalnie 4-godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym, gwarantująca dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,9%, co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 8,76 godziny, 16) SLA Progres usługa Certyfikat Jakości SLA Progres świadczona przez Orange, obejmująca maksymalnie 8-godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym, gwarantująca dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,7 %, co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26,28 godziny, 17) Umowa umowa, na podstawie której Orange świadczy usługę Certyfikatu Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet, zawarta pomiędzy Orange a Abonentem, 18) Usługa usługa Certyfikat Jakości SLA dla Usługi Podstawowej, 19) Usługa Podstawowa usługa Miejski Ethernet w opcji PORT w danej lokalizacji lub w opcji LINK w danych lokalizacjach z wyłączeniem VC do Internetu lub w opcji VC Internet, z wyłączeniem pasma w ramach usługi Miejski Ethernet. 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, rozpoczynające się od wielkiej litery i niezdefiniowane w ust. 1, są używane w znaczeniu przyjętym w Regulaminie Miejski Ethernet. Rozdział 2 Postanowienia ogólne 2 1. Usługa świadczona jest przez Orange Polska S.A., na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, chyba że Umowa lub załącznik do Umowy stanowią inaczej. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku. 3. Usługa może być świadczona wyłącznie dla Abonentów Usługi Podstawowej. 1. Świadczona na rzecz Abonenta Usługa obejmuje: Rozdział 3 Zakres i warunki świadczenia usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 3 1) utrzymanie Poziomu Usługi wskazanego w Umowie, 2) usuwanie wszelkich Awarii związanych z funkcjonowaniem Sieci szkieletowej Miejskiego Ethernetu, o ile uszkodzenia lub przerwy nie powstały z winy Abonenta lub osób trzecich, 3) zapewnienie serwisu technicznego dla Abonenta w czasie określonym dla danego Poziomu Usługi, strona 1 z 6

2 4) zapewnienie możliwości zgłaszania Awarii 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku na wskazany w Umowie, dedykowany dla Abonenta numer telefoniczny bądź w sposób wskazany w Umowie. 2. W ramach Usługi Orange świadczy na rzecz Abonenta w zależności od jego wyboru następujące Poziomy Usługi: 1) SLA Progres, 2) SLA Premium. 3. W przypadku gdy Abonent korzysta z wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii poprzez pocztę , wiadomości SMS lub dedykowany przez Orange portal internetowy zgłaszanie Awarii oraz komunikacja pomiędzy Orange a Abonentem w procesie usuwania Awarii mogą odbywać się w sposób określony w dokumencie opisującym zasady wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii. Abonent zobowiązuje się do: 4 1) korzystania z Usługi Podstawowej zgodnie z Regulaminem Miejski Ethernet oraz wykonania zobowiązań z niego wynikających, 2) natychmiastowego informowania Orange za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej, 3) umożliwienia pracownikom Orange lub osobom uprawnionym przez Orange dostępu przez 24 godziny na dobę do łączy stanowiących własność Orange oraz Urządzeń znajdujących się w lokalizacjach użytkownika lub w innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 4) wskazania w dniu zawarcia Umowy lub podpisania Aneksu w Specyfikacji technicznej Osób Uprawnionych odpowiedzialnych, wraz z ich danymi kontaktowymi, za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i łączy w imieniu Abonenta. 5) zapewnienia dostępności do co najmniej jednej wyznaczonej Osoby Uprawnionej dla służb serwisowych Orange przez 24 godziny na dobę, 6) pisemnego informowania Orange o każdej zmianie danych zawartych w Umowie w dniu następnym po wystąpieniu tych zmian, a także o każdej zmianie dotyczącej Osób Uprawnionych, 7) natychmiastowego powiadomienia Orange za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogą spowodować Awarie lub zakłócić działanie Usługi Podstawowej. 1. Do zawierania Umowy i Aneksów, z zastrzeżeniem ust. 2, mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu Miejski Ethernet Rozpoczęcie świadczenia Usługi na rzecz Abonenta, który przed zamówieniem Usługi zawarł umowę o świadczenie Usługi Podstawowej, wymaga zawarcia na piśmie Aneksu do zawartej przez Abonenta umowy na tę usługę. 3. Orange zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach, gdy: 1) podmiot zamawiający Usługę zalega z opłatami na rzecz Orange, 2) nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi Podstawowej. 3) Abonent może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej Usługi na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Miejski Ethernet. 1. W przypadku gdy Usługa Podstawowa jest już świadczona, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje: 6 1) w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zawarty Aneks, jeżeli został on zawarty w okresie przed ostatnimi siedmioma dniami miesiąca, 2) w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zawarty Aneks, jeżeli został on zawarty w ciągu ostatnich siedmiu dni miesiąca. 2. W przypadku gdy Usługa zostanie zamówiona łącznie z Usługą Podstawową, rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w dniu uruchomienia Usługi Podstawowej. 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do terminów zmiany zakresu lub Poziomu Usługi następujących po zawarciu Aneksu. Świadczenie Usługi trwa nie dłużej niż do dnia zakończenia świadczenia przez Orange Usługi Podstawowej. 7 Rozdział 4 Bonifikaty 8 Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi Orange udzieli Abonentowi bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku. 1. Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii ustala się w oparciu o poniższy wzór: 9 Bonifikata za Awarię = (ta TG) * KA gdzie: ta Czas usunięcia Awarii w godzinach, zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny, TG Gwarantowany czas usunięcia Awarii w godzinach, KA bonifikata określona w Cenniku. 2. Bonifikata stanowi procent Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria, zapłaconej przez Abonenta w okresie świadczenia Usługi. 3. Wysokość udzielanych bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii nie może przekroczyć Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria, należnej w danym Okresie rozliczeniowym. 4. Bonifikata z tytułu przekroczenia Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest rozliczana przez Orange w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło usunięcie Awarii, przy czym rozliczenie bonifikat dokonuje się poprzez pomniejszenie należności z tytułu Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria. 5. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest jeden miesiąc kalendarzowy. 1. Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej ustala się w oparciu o poniższy wzór: 10 strona 2 z 6

3 gdzie: Całkowita bonifikata = [TA MA * (Tusługi/T)] * KD MA maksymalna liczba godzin Awarii dopuszczalna dla danego Poziomu Usługi w godzinach, TA suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym w godzinach, Tusługi czas korzystania z Usługi Podstawowej w danym roku kalendarzowym w godzinach, T liczba godzin w danym roku kalendarzowym, KD bonifikata określona w Cenniku. Wynik działania [TA MA * (Tusługi/T)] zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny. 2. Bonifikata stanowi procent sumy Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, której dotyczyły Awarie, zapłaconych przez Abonenta w danym roku kalendarzowym w okresie świadczenia Usługi. 3. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym łącznej sumy zapłaconych przez Abonenta Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, dla której dostępność nie została dotrzymana. 4. Bonifikata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności z tytułu świadczenia Usługi Podstawowej poprzez pomniejszenie należności z tytułu kolejnych Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria. 5. Rozliczenie bonifikaty nastąpi w kolejnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nastąpiły Awarie. 6. Jeżeli bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej przekroczy wartość Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, różnica ta zostanie rozliczona w kolejnych Miesięcznych opłatach za Usługę Podstawową. 7. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości bonifikat z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej jest rok kalendarzowy Suma bonifikat należnych Abonentowi za rok kalendarzowy z tytułu niedotrzymania parametrów określonych w 9 i 10 nie może przekroczyć łącznej sumy Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, poniesionych przez Abonenta w tym okresie. 2. Rozliczanie bonifikat za Awarię następuje według wysokości Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową obowiązującej w miesiącu, w którym Awaria została usunięta. 12 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Orange przekaże równowartość nierozliczonych bonifikat na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy lub adres właściwy do wypłaty bonifikaty. 1. Bonifikaty nie przysługują Abonentowi w przypadku naruszenia 4 Regulaminu oraz w przypadkach określonych w 14 Regulaminu. 2. Przy obliczaniu bonifikat nie będzie brany pod uwagę czas usunięcia Awarii, w którym nie był możliwy kontakt z Osobą Uprawnioną. 13 Orange nie ponosi odpowiedzialności: Rozdział 5 Odpowiedzialność 14 1) za uszkodzenia urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta, 2) za Awarie w pracy łączy i Urządzeń będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy niestanowiących własności Orange lub przerw wynikających z działań Abonenta, 3) w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej, 4) w przypadku umyślnego działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi Podstawowej, za wyjątkiem kradzieży łącza, 5) w przypadku uniemożliwienia pracownikom Orange lub osobom uprawnionym przez Orange dostępu do łączy stanowiących własność Orange oraz Urządzeń znajdujących się w Lokalach lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń, 6) w przypadku niewskazania przez Abonenta Osób Uprawnionych lub niepoinformowania Orange o zmianach danych kontaktowych Osób Uprawnionych, 7) za Awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w Urządzenia lub łącza stanowiące własność Orange, 8) w przypadkach wyłączających odpowiedzialność Oraneg wskazanych w Regulaminie usługi Miejski Ethernet Orange i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko, jak to będzie możliwe, o wystąpieniu siły wyższej. 1. Wysokość opłat za Usługę określa Cennik. Rozdział 6 Opłaty 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest każdorazowo w niej określany. 3. Naliczanie opłat za Usługę następuje od dnia rozpoczęcia jej świadczenia Jeżeli świadczenie Usługi nie obejmie pełnego miesiąca, wówczas opłatę abonamentową określoną w Cenniku ustala się w wysokości 1/30 za każdy dzień. 1. Wysokość opłaty za Usługę będzie umieszczana na fakturze VAT za Usługę Podstawową wystawianej przez Orange dla Abonenta. 17 strona 3 z 6

4 2. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Orange. 3. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za Usługi na indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W przypadku gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z dokumentem płatniczym) lub za pomocą przelewu bankowego, obowiązany jest podać swój numer ewidencyjny, określony na dokumencie płatniczym, oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W przypadku braku takiego wskazania wpłata zostanie zaliczona na poczet należnych odsetek od wymagalnych należności Abonenta wobec Orange, a następnie na poczet wymagalnych należności Abonenta wobec Orange w kolejności ich wymagalności. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta dokonującego wpłaty zostanie ona zwrócona przez Orange do banku, który zrealizował wpłatę. 4. Faktury VAT za Usługi doręczane są Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny sposób uzgodniony przez strony. 5. Abonent jest zobowiązany do poinformowania Orange o nieotrzymaniu faktury VAT. 6. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Orange pobiera odsetki ustawowe O zmianach w Regulaminie lub zmianach w Cenniku oraz terminach ich wprowadzenia Orange powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesięcznego okresu wypowiedzenia. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługi faktur VAT oraz zamieszczane na stronach internetowych Orange lub Abonent może także zostać o nich powiadomiony odrębnym pismem. 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianach w Regulaminie lub o zmianach w Cenniku, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. Rozdział 7 Awarie 19 Osoba Uprawniona zobowiązana jest natychmiast zgłosić Awarię w sposób określony w Umowie oraz poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej Jako początek czasu trwania Awarii uznaje się moment jej zgłoszenia przez Osobę Uprawnioną w sposób określony w Umowie bądź moment jej wykrycia przez Orange. 2. W ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia Awarii przez Osobę Uprawnioną bądź wykrycia jej przez Orange Osoba Uprawniona jest informowana przez Orange w sposób określony w Umowie o przyczynie Awarii, podjętych działaniach i przewidywanym terminie jej usunięcia. 3. W przypadku gdy termin usunięcia Awarii, o którym mowa w ust. 2, ulegnie zmianie, Orange informuje Osobę Uprawnioną w sposób określony w Umowie o przewidywanym terminie jej usunięcia. 4. Osoba Uprawniona jest niezwłocznie informowana przez Orange w sposób określony w Umowie o usunięciu Awarii. 5. Brak zasadności zgłoszenia Awarii, stwierdzony przez służby techniczne Orange, zostaje odnotowany w Bilecie Problemowym udostępnionym Osobie Uprawnionej w sposób określony w Umowie. 6. W przypadku gdy Osoba Uprawniona potwierdza usunięcie Awarii pracownik Orange wpisuje uzyskaną odpowiedź w Bilecie Problemowym i dokonuje zamknięcia Biletu Problemowego. Zamknięty Bilet Problemowy zostaje udostępniony Abonentowi w sposób określony w Umowie. W przypadku niedostępności Osoby Uprawnionej Orange może jednostronnie dokonać zamknięcia Biletu Problemowego. 7. W przypadku gdy Abonent nie potwierdza usunięcia Awarii Orange z zastrzeżeniem ust. 8 podejmuje ponownie działania zmierzające do usunięcia Awarii. 8. Jeżeli z informacji posiadanych przez Orange wynika, iż Awaria została usunięta, a Abonent odmawia potwierdzenia tej okoliczności, Orange odnotowuje stanowisko Abonenta w Bilecie Problemowym, zamyka powyższy dokument i udostępnia Abonentowi w sposób określony w Umowie wyniki testów potwierdzające usuniecie Awarii, a także zamknięty Bilet Problemowy z uczynioną adnotacją. W przypadku kwestionowania przez Abonenta prawidłowości zamknięcia Biletu Problemowego w sposób opisany w zdaniu pierwszym Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z rozdziałem 8 Reklamacje. 9. Za prawidłowe i skuteczne zgłoszenie Awarii uznaje się jedynie zgłoszenie dokonane przez Osobę Uprawnioną w sposób określony w Umowie. 10. Zgłoszenie Awarii, komunikacja pomiędzy Abonentem i Orange w trakcie usuwania Awarii oraz zakończenie usuwania Awarii mogą dokonywać się w sposób określony w dokumencie opisującym zasady wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii, jeżeli Abonent korzysta z wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii poprzez pocztę , wiadomości SMS lub dedykowany przez Orange portal internetowy Interwencja służb technicznych Orange nie nastąpi do czasu umożliwienia przez Osobę Uprawnioną przeprowadzenia testów Urządzeń i łączy lub dostępu do Urządzeń i łączy będących własnością Orange i znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub w pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny. 2. Do Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii nie wlicza się okresu, w którym nie nastąpiła interwencja służb technicznych Orange z przyczyn wskazanych w ust. 1. Rozdział 8 Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności lub bonifikat z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej Orange. 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej Orange, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej Orange pracownik Orange lub osoba upoważniona przez Orange przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. strona 4 z 6

5 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość Orange w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu Orange wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz podaje nazwę, adres i numer telefonu Komórki organizacyjnej Orange, rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Orange niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia Łącza Dostępowego, 5) datę zawarcia Umowy, 6) kwestionowaną wysokość udzielonych Bonifikat, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty Bonifikat albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności w przypadku, o którym mowa w pkt 6), 8) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej Orange W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w 22 ust. 8, za wyjątkiem pkt 6), Orange niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu Orange wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Komórka organizacyjna Orange zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Orange, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: ) nazwę Komórki organizacyjnej Orange rozpatrującej reklamację, 2) informacje o dniu złożenia reklamacji, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania Bonifikaty określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty lub zwrotu albo informację, że zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności zgodnie z wnioskiem reklamującego, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) dane identyfikujące upoważnionego pracownika Orange z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą, w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielona na papierze. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 6, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na papierze. 5. Za zgodą reklamującego Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. 6. W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji. 7. Postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji i odpowiedzi na reklamację, o których mowa w ust. 5 i 6 umożliwiają reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 8. W przypadku braku doręczenia odpowiedzi na reklamację, na żądanie reklamującego Orange obowiązana jest niezwłocznie przekazać ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Sposób, forma i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia ma być przekazana określa reklamujący w porozumieniu z Orange. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Orange ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą. Orange nie jest zobowiązana do ponownego przekazania odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat Orange wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. W przypadku gdy Orange posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej strona 5 z 6

6 reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Orange o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nieobjęte reklamacją. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2010 r. Rozdział 9 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia Umowy strona 6 z 6

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN regulamin usługi Ethernet VPN Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w waszą przyszłość

Inwestujemy w waszą przyszłość Umowa o świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet Numer /./POIG/065/.. www.terra.net.pl Wzór obowiązujący od 01.09.2013r. Zawarta w Raculi w dniu pomiędzy TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez TV-EURO-SAT Marek Gzowski

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści Dział I Definicje 2 Dział II Postanowienia ogólne 3 Dział III Rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo