Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet"

Transkrypt

1 regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają: 1 1) Aneks dokument zmieniający treść Umowy, podpisywany przez Orange i Abonenta, 2) Awaria uszkodzenie lub przerwa uniemożliwiające dostęp do Sieci szkieletowych, występujące poza czasem Okna Serwisowego i niewynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych w ramach Okna Serwisowego, 3) Bilet Problemowy dokument tworzony podczas zgłaszania Awarii, potwierdzający zgłoszenie Awarii, opisujący proces usuwania Awarii oraz stwierdzający zakończenie jej usuwania, 4) Cennik Cennik usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet, 5) Certyfikat Jakości SLA usługa dodana do Usługi Podstawowej, świadczona przez Orange na podstawie zawartej Umowy, 6) Czas usunięcia Awarii czas liczony od momentu, w którym Awaria zostanie zgłoszona przez Osobę Uprawnioną lub Orange wykryje Awarię i Bilet Problemowy zostanie otwarty, do momentu, w którym Awaria zostanie usunięta, 7) Gwarantowany czas usunięcia Awarii czas, w którym Orange zobowiązuje się do usunięcia Awarii liczony od momentu, w którym Awaria zostanie zgłoszona przez Osobę Uprawnioną lub Orange wykryje Awarię i Bilet Problemowy zostanie otwarty, 8) Gwarantowana dostępność Usługi Podstawowej wyrażona procentowo suma godzin w ciągu roku kalendarzowego, podczas których Orange zapewnia działanie Usługi Podstawowej bez wystąpienia Awarii, 9) Komórka organizacyjna Orange komórka organizacyjna Orange zaangażowana bezpośrednio w obsługę Abonenta, 10) Miesięczna opłata miesięczna opłata netto ponoszona przez Abonenta Usługi Podstawowej za przepływność CE w danej lokalizacji (opcje PORT lub VC Internet) albo za pasmo pomiędzy danymi lokalizacjami (opcja LINK), 11) Osoba Uprawniona Abonent lub osoba upoważniona do kontaktów z Orange wskazana przez Abonenta w szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik do Umowy lub osoba pozytywnie zweryfikowana przez Orange podczas telefonicznego zgłaszania Awarii (w zakresie danych Abonenta), odpowiedzialna za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i łączy znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 12) Poziom Usługi określone wartości parametrów charakterystycznych dla SLA Progres oraz SLA Premium, 13) Regulamin Regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet, 14) Regulamin Miejski Ethernet Regulamin usługi Miejski Ethernet, 15) SLA Premium usługa Certyfikat Jakości SLA Premium świadczona przez Orange, obejmująca maksymalnie 4-godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym, gwarantująca dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,9%, co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 8,76 godziny, 16) SLA Progres usługa Certyfikat Jakości SLA Progres świadczona przez Orange, obejmująca maksymalnie 8-godzinny czas usunięcia Awarii, gotowość służb technicznych do usunięcia Awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym, gwarantująca dostępność Usługi Podstawowej na poziomie 99,7 %, co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26,28 godziny, 17) Umowa umowa, na podstawie której Orange świadczy usługę Certyfikatu Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet, zawarta pomiędzy Orange a Abonentem, 18) Usługa usługa Certyfikat Jakości SLA dla Usługi Podstawowej, 19) Usługa Podstawowa usługa Miejski Ethernet w opcji PORT w danej lokalizacji lub w opcji LINK w danych lokalizacjach z wyłączeniem VC do Internetu lub w opcji VC Internet, z wyłączeniem pasma w ramach usługi Miejski Ethernet. 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, rozpoczynające się od wielkiej litery i niezdefiniowane w ust. 1, są używane w znaczeniu przyjętym w Regulaminie Miejski Ethernet. Rozdział 2 Postanowienia ogólne 2 1. Usługa świadczona jest przez Orange Polska S.A., na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, chyba że Umowa lub załącznik do Umowy stanowią inaczej. 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku. 3. Usługa może być świadczona wyłącznie dla Abonentów Usługi Podstawowej. 1. Świadczona na rzecz Abonenta Usługa obejmuje: Rozdział 3 Zakres i warunki świadczenia usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 3 1) utrzymanie Poziomu Usługi wskazanego w Umowie, 2) usuwanie wszelkich Awarii związanych z funkcjonowaniem Sieci szkieletowej Miejskiego Ethernetu, o ile uszkodzenia lub przerwy nie powstały z winy Abonenta lub osób trzecich, 3) zapewnienie serwisu technicznego dla Abonenta w czasie określonym dla danego Poziomu Usługi, strona 1 z 6

2 4) zapewnienie możliwości zgłaszania Awarii 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku na wskazany w Umowie, dedykowany dla Abonenta numer telefoniczny bądź w sposób wskazany w Umowie. 2. W ramach Usługi Orange świadczy na rzecz Abonenta w zależności od jego wyboru następujące Poziomy Usługi: 1) SLA Progres, 2) SLA Premium. 3. W przypadku gdy Abonent korzysta z wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii poprzez pocztę , wiadomości SMS lub dedykowany przez Orange portal internetowy zgłaszanie Awarii oraz komunikacja pomiędzy Orange a Abonentem w procesie usuwania Awarii mogą odbywać się w sposób określony w dokumencie opisującym zasady wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii. Abonent zobowiązuje się do: 4 1) korzystania z Usługi Podstawowej zgodnie z Regulaminem Miejski Ethernet oraz wykonania zobowiązań z niego wynikających, 2) natychmiastowego informowania Orange za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej, 3) umożliwienia pracownikom Orange lub osobom uprawnionym przez Orange dostępu przez 24 godziny na dobę do łączy stanowiących własność Orange oraz Urządzeń znajdujących się w lokalizacjach użytkownika lub w innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny, 4) wskazania w dniu zawarcia Umowy lub podpisania Aneksu w Specyfikacji technicznej Osób Uprawnionych odpowiedzialnych, wraz z ich danymi kontaktowymi, za prawidłowe zgłoszenie Awarii i umożliwienie dostępu do Urządzeń i łączy w imieniu Abonenta. 5) zapewnienia dostępności do co najmniej jednej wyznaczonej Osoby Uprawnionej dla służb serwisowych Orange przez 24 godziny na dobę, 6) pisemnego informowania Orange o każdej zmianie danych zawartych w Umowie w dniu następnym po wystąpieniu tych zmian, a także o każdej zmianie dotyczącej Osób Uprawnionych, 7) natychmiastowego powiadomienia Orange za pośrednictwem Osoby Uprawnionej o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogą spowodować Awarie lub zakłócić działanie Usługi Podstawowej. 1. Do zawierania Umowy i Aneksów, z zastrzeżeniem ust. 2, mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu Miejski Ethernet Rozpoczęcie świadczenia Usługi na rzecz Abonenta, który przed zamówieniem Usługi zawarł umowę o świadczenie Usługi Podstawowej, wymaga zawarcia na piśmie Aneksu do zawartej przez Abonenta umowy na tę usługę. 3. Orange zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach, gdy: 1) podmiot zamawiający Usługę zalega z opłatami na rzecz Orange, 2) nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi Podstawowej. 3) Abonent może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej Usługi na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Miejski Ethernet. 1. W przypadku gdy Usługa Podstawowa jest już świadczona, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje: 6 1) w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zawarty Aneks, jeżeli został on zawarty w okresie przed ostatnimi siedmioma dniami miesiąca, 2) w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zawarty Aneks, jeżeli został on zawarty w ciągu ostatnich siedmiu dni miesiąca. 2. W przypadku gdy Usługa zostanie zamówiona łącznie z Usługą Podstawową, rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w dniu uruchomienia Usługi Podstawowej. 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do terminów zmiany zakresu lub Poziomu Usługi następujących po zawarciu Aneksu. Świadczenie Usługi trwa nie dłużej niż do dnia zakończenia świadczenia przez Orange Usługi Podstawowej. 7 Rozdział 4 Bonifikaty 8 Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi Orange udzieli Abonentowi bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku. 1. Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii ustala się w oparciu o poniższy wzór: 9 Bonifikata za Awarię = (ta TG) * KA gdzie: ta Czas usunięcia Awarii w godzinach, zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny, TG Gwarantowany czas usunięcia Awarii w godzinach, KA bonifikata określona w Cenniku. 2. Bonifikata stanowi procent Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria, zapłaconej przez Abonenta w okresie świadczenia Usługi. 3. Wysokość udzielanych bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii nie może przekroczyć Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria, należnej w danym Okresie rozliczeniowym. 4. Bonifikata z tytułu przekroczenia Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest rozliczana przez Orange w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło usunięcie Awarii, przy czym rozliczenie bonifikat dokonuje się poprzez pomniejszenie należności z tytułu Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria. 5. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości bonifikat z tytułu Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii jest jeden miesiąc kalendarzowy. 1. Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej ustala się w oparciu o poniższy wzór: 10 strona 2 z 6

3 gdzie: Całkowita bonifikata = [TA MA * (Tusługi/T)] * KD MA maksymalna liczba godzin Awarii dopuszczalna dla danego Poziomu Usługi w godzinach, TA suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym w godzinach, Tusługi czas korzystania z Usługi Podstawowej w danym roku kalendarzowym w godzinach, T liczba godzin w danym roku kalendarzowym, KD bonifikata określona w Cenniku. Wynik działania [TA MA * (Tusługi/T)] zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny. 2. Bonifikata stanowi procent sumy Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, której dotyczyły Awarie, zapłaconych przez Abonenta w danym roku kalendarzowym w okresie świadczenia Usługi. 3. Bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym łącznej sumy zapłaconych przez Abonenta Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, dla której dostępność nie została dotrzymana. 4. Bonifikata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności z tytułu świadczenia Usługi Podstawowej poprzez pomniejszenie należności z tytułu kolejnych Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, której dotyczyła Awaria. 5. Rozliczenie bonifikaty nastąpi w kolejnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nastąpiły Awarie. 6. Jeżeli bonifikata z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej przekroczy wartość Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową, różnica ta zostanie rozliczona w kolejnych Miesięcznych opłatach za Usługę Podstawową. 7. Okresem rozliczeniowym dla ustalania wysokości bonifikat z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności Usługi Podstawowej jest rok kalendarzowy Suma bonifikat należnych Abonentowi za rok kalendarzowy z tytułu niedotrzymania parametrów określonych w 9 i 10 nie może przekroczyć łącznej sumy Miesięcznych opłat za Usługę Podstawową, poniesionych przez Abonenta w tym okresie. 2. Rozliczanie bonifikat za Awarię następuje według wysokości Miesięcznej opłaty za Usługę Podstawową obowiązującej w miesiącu, w którym Awaria została usunięta. 12 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Orange przekaże równowartość nierozliczonych bonifikat na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy lub adres właściwy do wypłaty bonifikaty. 1. Bonifikaty nie przysługują Abonentowi w przypadku naruszenia 4 Regulaminu oraz w przypadkach określonych w 14 Regulaminu. 2. Przy obliczaniu bonifikat nie będzie brany pod uwagę czas usunięcia Awarii, w którym nie był możliwy kontakt z Osobą Uprawnioną. 13 Orange nie ponosi odpowiedzialności: Rozdział 5 Odpowiedzialność 14 1) za uszkodzenia urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta, 2) za Awarie w pracy łączy i Urządzeń będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy niestanowiących własności Orange lub przerw wynikających z działań Abonenta, 3) w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej, 4) w przypadku umyślnego działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi Podstawowej, za wyjątkiem kradzieży łącza, 5) w przypadku uniemożliwienia pracownikom Orange lub osobom uprawnionym przez Orange dostępu do łączy stanowiących własność Orange oraz Urządzeń znajdujących się w Lokalach lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń, 6) w przypadku niewskazania przez Abonenta Osób Uprawnionych lub niepoinformowania Orange o zmianach danych kontaktowych Osób Uprawnionych, 7) za Awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w Urządzenia lub łącza stanowiące własność Orange, 8) w przypadkach wyłączających odpowiedzialność Oraneg wskazanych w Regulaminie usługi Miejski Ethernet Orange i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko, jak to będzie możliwe, o wystąpieniu siły wyższej. 1. Wysokość opłat za Usługę określa Cennik. Rozdział 6 Opłaty 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest każdorazowo w niej określany. 3. Naliczanie opłat za Usługę następuje od dnia rozpoczęcia jej świadczenia Jeżeli świadczenie Usługi nie obejmie pełnego miesiąca, wówczas opłatę abonamentową określoną w Cenniku ustala się w wysokości 1/30 za każdy dzień. 1. Wysokość opłaty za Usługę będzie umieszczana na fakturze VAT za Usługę Podstawową wystawianej przez Orange dla Abonenta. 17 strona 3 z 6

4 2. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Orange. 3. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za Usługi na indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W przypadku gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z dokumentem płatniczym) lub za pomocą przelewu bankowego, obowiązany jest podać swój numer ewidencyjny, określony na dokumencie płatniczym, oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W przypadku braku takiego wskazania wpłata zostanie zaliczona na poczet należnych odsetek od wymagalnych należności Abonenta wobec Orange, a następnie na poczet wymagalnych należności Abonenta wobec Orange w kolejności ich wymagalności. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta dokonującego wpłaty zostanie ona zwrócona przez Orange do banku, który zrealizował wpłatę. 4. Faktury VAT za Usługi doręczane są Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny sposób uzgodniony przez strony. 5. Abonent jest zobowiązany do poinformowania Orange o nieotrzymaniu faktury VAT. 6. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Orange pobiera odsetki ustawowe O zmianach w Regulaminie lub zmianach w Cenniku oraz terminach ich wprowadzenia Orange powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesięcznego okresu wypowiedzenia. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługi faktur VAT oraz zamieszczane na stronach internetowych Orange lub Abonent może także zostać o nich powiadomiony odrębnym pismem. 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o zmianach w Regulaminie lub o zmianach w Cenniku, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. Rozdział 7 Awarie 19 Osoba Uprawniona zobowiązana jest natychmiast zgłosić Awarię w sposób określony w Umowie oraz poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Usługi Podstawowej Jako początek czasu trwania Awarii uznaje się moment jej zgłoszenia przez Osobę Uprawnioną w sposób określony w Umowie bądź moment jej wykrycia przez Orange. 2. W ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia Awarii przez Osobę Uprawnioną bądź wykrycia jej przez Orange Osoba Uprawniona jest informowana przez Orange w sposób określony w Umowie o przyczynie Awarii, podjętych działaniach i przewidywanym terminie jej usunięcia. 3. W przypadku gdy termin usunięcia Awarii, o którym mowa w ust. 2, ulegnie zmianie, Orange informuje Osobę Uprawnioną w sposób określony w Umowie o przewidywanym terminie jej usunięcia. 4. Osoba Uprawniona jest niezwłocznie informowana przez Orange w sposób określony w Umowie o usunięciu Awarii. 5. Brak zasadności zgłoszenia Awarii, stwierdzony przez służby techniczne Orange, zostaje odnotowany w Bilecie Problemowym udostępnionym Osobie Uprawnionej w sposób określony w Umowie. 6. W przypadku gdy Osoba Uprawniona potwierdza usunięcie Awarii pracownik Orange wpisuje uzyskaną odpowiedź w Bilecie Problemowym i dokonuje zamknięcia Biletu Problemowego. Zamknięty Bilet Problemowy zostaje udostępniony Abonentowi w sposób określony w Umowie. W przypadku niedostępności Osoby Uprawnionej Orange może jednostronnie dokonać zamknięcia Biletu Problemowego. 7. W przypadku gdy Abonent nie potwierdza usunięcia Awarii Orange z zastrzeżeniem ust. 8 podejmuje ponownie działania zmierzające do usunięcia Awarii. 8. Jeżeli z informacji posiadanych przez Orange wynika, iż Awaria została usunięta, a Abonent odmawia potwierdzenia tej okoliczności, Orange odnotowuje stanowisko Abonenta w Bilecie Problemowym, zamyka powyższy dokument i udostępnia Abonentowi w sposób określony w Umowie wyniki testów potwierdzające usuniecie Awarii, a także zamknięty Bilet Problemowy z uczynioną adnotacją. W przypadku kwestionowania przez Abonenta prawidłowości zamknięcia Biletu Problemowego w sposób opisany w zdaniu pierwszym Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z rozdziałem 8 Reklamacje. 9. Za prawidłowe i skuteczne zgłoszenie Awarii uznaje się jedynie zgłoszenie dokonane przez Osobę Uprawnioną w sposób określony w Umowie. 10. Zgłoszenie Awarii, komunikacja pomiędzy Abonentem i Orange w trakcie usuwania Awarii oraz zakończenie usuwania Awarii mogą dokonywać się w sposób określony w dokumencie opisującym zasady wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii, jeżeli Abonent korzysta z wymiany informacji dotyczących procesu usuwania Awarii poprzez pocztę , wiadomości SMS lub dedykowany przez Orange portal internetowy Interwencja służb technicznych Orange nie nastąpi do czasu umożliwienia przez Osobę Uprawnioną przeprowadzenia testów Urządzeń i łączy lub dostępu do Urządzeń i łączy będących własnością Orange i znajdujących się w lokalizacji Abonenta lub w pomieszczeniach osoby trzeciej, do których Abonentowi przysługuje tytuł prawny. 2. Do Gwarantowanego czasu usunięcia Awarii nie wlicza się okresu, w którym nie nastąpiła interwencja służb technicznych Orange z przyczyn wskazanych w ust. 1. Rozdział 8 Reklamacje Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności lub bonifikat z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej Orange. 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w Komórce organizacyjnej Orange, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Komórce organizacyjnej Orange pracownik Orange lub osoba upoważniona przez Orange przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. strona 4 z 6

5 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość Orange w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu Orange wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz podaje nazwę, adres i numer telefonu Komórki organizacyjnej Orange, rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Orange niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia Łącza Dostępowego, 5) datę zawarcia Umowy, 6) kwestionowaną wysokość udzielonych Bonifikat, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty Bonifikat albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności w przypadku, o którym mowa w pkt 6), 8) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej Orange W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w 22 ust. 8, za wyjątkiem pkt 6), Orange niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu Orange wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Komórka organizacyjna Orange zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Orange, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. 1. Komórka organizacyjna Orange rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: ) nazwę Komórki organizacyjnej Orange rozpatrującej reklamację, 2) informacje o dniu złożenia reklamacji, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania Bonifikaty określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty lub zwrotu albo informację, że zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności zgodnie z wnioskiem reklamującego, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) dane identyfikujące upoważnionego pracownika Orange z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą, w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielona na papierze. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 6, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na papierze. 5. Za zgodą reklamującego Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. 6. W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Orange potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji. 7. Postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji i odpowiedzi na reklamację, o których mowa w ust. 5 i 6 umożliwiają reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 8. W przypadku braku doręczenia odpowiedzi na reklamację, na żądanie reklamującego Orange obowiązana jest niezwłocznie przekazać ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Sposób, forma i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia ma być przekazana określa reklamujący w porozumieniu z Orange. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Orange ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą. Orange nie jest zobowiązana do ponownego przekazania odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat Orange wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. W przypadku gdy Orange posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej strona 5 z 6

6 reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Orange o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nieobjęte reklamacją. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2010 r. Rozdział 9 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia Umowy strona 6 z 6

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN 1. Pojęcia użyte w Regulaminie usługi Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych 1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA. świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla usług transmisji danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi Pakiet Serwisowy SLA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie usługi Pakiet Serwisowy SLA pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent podmiot, na rzecz którego TP świadczy: a) Usługę

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN

Dział I. Definicje. Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi Zarządzanie Siecią LAN regulamin usługi Zarządzanie Siecią LAN Użyte w Regulaminie usługi Zarządzanie Siecią LAN, pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który zawarł w formie

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay

regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay regulamin usługi Dostęp do Internetu Frame Relay Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay. 1 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi IP PABX Użyte w Regulaminie usługi IP PABX. pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Neostrada Biznes lub aneks do umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Użyte w Regulaminie usługi Neostrada Biznes, pojęcia oznaczają: Dział I Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej w formie pisemnej z TP umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, który jest stroną Umowy zawartej z TP o

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi Biznes Pakiet. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie usługi Biznes Pakiet świadczonej przez Orange Polska S.A., pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Dział I Definicje Użyte w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL, pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.... 2012 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione regulamin usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Krajowe Łącza Dzierżawione 1. Abonent użytkownik w rozumieniu Ustawy, który zawarł z Orange Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.. 2011 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi PPV

Regulamin świadczenia Usługi PPV Regulamin świadczenia Usługi PPV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki udostępniania przez Operatora na rzecz Abonenta Transmisji w formie Usługi PPV przy użyciu technicznych

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej Dział I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UMOWA nr

PROJEKT. UMOWA nr Załącznik nr 2 do ogłoszenia PROJEKT UMOWA nr zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17,40-032 Katowice reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Annę

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo