SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROJEKT PLATFORMA INFORMATYCZNA BAZ DANYCH DLA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH POIG /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu platformy informatycznej, służącej do zarządzania projektami B + R Każdy z Wykonawców zobowiązany jest zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed przystąpieniem do składania ofert. Warszawa, dnia 5 marca 2010 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE OBOWIAZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. OPIS SPOSOBÓW KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSOBÓW PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9. CZAS ZWIAZANIA OFERTĄ 10. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT 11. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT CZĘSCIOWYCH I WARIANTOWYCH 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 14. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 20. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 21. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 2

3 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzorzec umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 Harmonogram wykonania umowy i harmonogram płatności ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz oferty ZAŁĄCZNIK NR 5 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ZAŁĄCZNIK NR 6 Formularz dotyczący kompetencji i doświadczenia Wykonawcy (w formie pliku w formacie Microsoft Excel) Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 3

4 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Zamawiającym jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (zwana dalej Zamawiającym lub FTP ), z siedzibą w Warszawie, , ul. Pawińskiego 5a. 2. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości w złotych polskich , z uwzględnieniem procedury pełnej, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2.2. Miejscem publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu jest Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 5 marca 2010 r. poz Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczone będzie również na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu platformy informatycznej, składającej się z baz danych oraz wewnętrznego i zewnętrznego portalu informacyjnego, służącej do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, uwzględniającej wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation Zakres zadań, składających się na niniejsze zamówienie, określony jest szczegółowo w Załączniku nr 1 pkt. 6 i Załączniku nr 3 do specyfikacji Przedmiot zamówienia musi być zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 212, poz. 1766) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi komputerowe i podobne usługi w zakresie planowania i wdrażania systemu usługi gromadzenia oraz scalania danych usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym usługi w zakresie sieci komputerowej 4

5 profesjonalne usługi komputerowe różne usługi gdzie indziej nie sklasyfikowane 3.5. Dokładne określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 do specyfikacji. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiot zamówienia wykonywany jest etapami, zgodnie z Harmonogramem wykonania umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do specyfikacji Wykonawca obowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie upływającym dnia 20 września 2010 r. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKOW WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, spełniający warunki określone w pkt. 5.3 specyfikacji Wykonawcy spełniać muszą następujące warunki: posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzoną przez wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy w tym okresie, wykaz minimum dwóch projektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w następującym zakresie: Kierownik Projektu (1 osoba) a) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących projektowanie systemów zarządzania wiedzą (w tym e-learning); b) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących projektowanie portali informacyjnych; c) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej jednym projekcie obejmującym projektowanie systemów intranetowych; 5

6 d) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących projektowanie systemów obiegu dokumentów (work-flow); e) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej jednym projekcie obejmującym projektowanie list i grup dyskusyjnych oraz forów internetowych; f) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących projektowanie systemów zarządzania projektami; g) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej jednym projekcie obejmującym projektowanie repozytoriów dokumentów (systemy, wersjonowanie); h) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej jednym projekcie obejmującym analizę, tworzenie i wdrażanie baz danych; i) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących analizę potrzeb użytkowników / celów biznesowych; j) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących tworzenie scenariuszy użycia; k) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących projektowanie diagramów procesów; l) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących projektowanie architektury informacji; m) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących tworzenie dokumentacji funkcjonalnej; n) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach obejmujących tworzenie makiet i przeprowadzanie testów użyteczności z udziałem końcowych użytkowników; o) pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w co najmniej dwóch projektach realizowanych według metodologii projektowej user-centered design (zorientowanej na użytkownika) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające pełnienie osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika projektu pełnienie funkcji kierownika lub zastępcy kierownika w projektach obejmujących co najmniej pięć spośród obszarów wymienionych w lit. a) g) oraz wszystkie obszary wymienione w lit. h) o). Analitycy systemowi (3 5 osób) - doświadczenie łączne: a) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania systemów zarządzania wiedzą (w tym e-learning) przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; 6

7 b) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania portali informacyjnych przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; c) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania systemów intranetowych przez co najmniej dwóch analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej czterech projektach; d) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania systemów obiegu dokumentów (work-flow) przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; e) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania list i grup dyskusyjnych oraz forów internetowych przez co najmniej jednego analityka członka zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej trzech projektach; f) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania systemów zarządzania projektami przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; g) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania repozytoriów dokumentów (systemy, wersjonowanie) przez co najmniej dwóch analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej czterech projektach; h) pełnienie funkcji analityka w obszarze analizy, tworzenia i wdrażania baz danych przez co najmniej dwóch analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej czterech projektach; i) pełnienie funkcji analityka w obszarze analizy potrzeb użytkowników / celów biznesowych przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej sześciu projektach; j) pełnienie funkcji analityka w obszarze tworzenia scenariuszy użycia przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; k) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania diagramów procesów przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; l) pełnienie funkcji analityka w obszarze projektowania architektury informacji przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; m) pełnienie funkcji analityka w obszarze tworzenia dokumentacji funkcjonalnej przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej pięciu projektach; n) pełnienie funkcji analityka w obszarze tworzenia makiet i przygotowywania wytycznych i analizy użyteczności z udziałem końcowych użytkowników przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej sześciu projektach; 7

8 o) pełnienie funkcji analityka w projektach realizowanych według metodologii projektowej user-centered design (zorientowanej na użytkownika) przez co najmniej trzech analityków członków zgłoszonego Zespołu, łącznie w co najmniej sześciu projektach, realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające pełnienie osoby wskazane do pełnienia funkcji Analityków Systemowych funkcji analityka systemowego w projektach obejmujących wszystkie obszary wymienione w lit. a) o ) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia tj. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł, lub podlegać ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500, zł Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5.1., spełniający warunki określone w pkt i 5.3. specyfikacji, mogą działać indywidualnie bądź składać oferty wspólne Wykonawcy, składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy składający wspólną ofertę, obowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Umocowanie to wynikać może z umowy konsorcjum lub z oddzielnego dokumentu, przedłożonego wraz z ofertą. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do których spełnienia obowiązani są wszyscy Wykonawcy, dokonywana będzie na podstawie analizy przedstawionych przez nich dokumentów oraz oświadczeń, których katalog zawarty jest w pkt. 6 specyfikacji Do dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykorzysta metodę zero-jedynkową. 6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE OBOWIAZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 8

9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji i złożone Zleceniodawcy w oryginale Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa on dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów określonych w pkt

10 6.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny został podany w pkt specyfikacji, Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub w okresie prowadzenia przez Wykonawcę działalności, jeżeli jest on krótszy od trzech lat, minimum dwóch projektów, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania, wraz z dokumentem (dokumentami) potwierdzającym (potwierdzającymi), że projekty zostały wykonane należycie Wykaz osób, wskazujący wytypowane przez Wykonawcę osoby, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu zamówienia na stanowiskach Kierownika Projektu oraz Analityków Systemowych, wraz z informacjami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w zakresie wskazanym w pkt specyfikacji oraz w tabelach składających się na Załącznik nr 6 do specyfikacji. Informacje o których mowa powyżej Wykonawca przedstawia w postaci: - Opisu każdego projektów przedstawiających doświadczenie członków Zespołu zgodnie z Załącznikiem nr 6 A do specyfikacji uwzględniającego wybrane dane każdego z projektów oraz przedstawiającego obszary funkcjonalne i role projektowe, w których uczestniczyli poszczególni członkowie zgłoszonego Zespołu; - Wypełnienia tabel przedstawionych w Załączniku nr 6 B do specyfikacji, znajdujących się w załączonym do specyfikacji pliku Arkusz Doświadczeń Zespołu.xls - Załączenia listów referencyjnych lub innych dokumentów od zleceniodawców potwierdzających należyte wykonanie przedstawionych projektów zrealizowanych przez Wykonawców Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub jego zdolność kredytową na kwotę co najmniej ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej ,00 zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 10

11 6.3. Dokumenty wymienione w pkt specyfikacji muszą być przedstawione w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski Dokumenty wymienione w pkt specyfikacji muszą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem (uwierzytelnionej) przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub gdy jej autentyczność budzi wątpliwości W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń i informacji lub którzy nie złożyli stosownych pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i być złożone nie później niż przed upływem następnego dnia roboczego po otrzymaniu wezwania Brak któregokolwiek z dokumentów potwierdzających uprawnienia do udziału w postępowaniu lub złożenie go w niewłaściwej formie (np. kopii nie poświadczonej za zgodność lub kopii w miejsce oryginałów), pomimo wezwania przez Zamawiającego, zgodnie z treścią pkt. 6.6 specyfikacji, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty, z uwzględnieniem pkt specyfikacji. 7. OPIS SPOSOBÓW KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSOBÓW PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SPOSOBY KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBY PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wnioski zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz inne przewidziane ustawą informacje i dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej, przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną. 11

12 7.2. Jeśli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej, odebranie elektronicznej wiadomości powinno być potwierdzone przez adresata wysłaniem zwrotnej wiadomości , potwierdzającej w sposób nie budzący wątpliwości otrzymanie wiadomości od nadawcy Dokumenty uznaje się za złożone, jeżeli ich treść dotarła do adresata w stosownym terminie, jeśli termin taki został dla danego dokumentu wyznaczony, i została przez niego niezwłocznie potwierdzona Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Pytania powinny być przekazane w formie przewidzianej w pkt niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem pkt Zamawiający udziela odpowiedzi na zgłoszone pytania niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Przekazanie następuje poprzez zamieszczenie treści pytania wraz z wyjaśnieniem na stronie internetowej Zamawiającego oraz przez wysłanie zbiorczej elektronicznej wiadomości do wszystkich Wykonawców. Wyjaśnienie w formie pisemnej zostanie przekazane tylko tym Wykonawcom, którzy zwrócą się ze stosownym wnioskiem do Zamawiającego Zapytania pisemne należy kierować pod adres: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5a Warszawa oraz Fax Nr: (48-22) z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu platformy informatycznej baz danych Zapytania oraz dokumenty w formie elektronicznej należy wysyłać pod adres Jakiekolwiek inne zaadresowanie pisma może wpłynąć na opóźnienie terminu otrzymania pisma lub jego niedostarczenie do adresata, mogące skutkować niedotrzymaniem terminów ustawowych, przewidzianych również w niniejszej specyfikacji. Wina za niedotrzymanie terminu z powodu wskazanego w zdaniu powyżej leży po stronie nadawcy pisma W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji, o czym powiadamia wszystkich Wykonawców, którym specyfikacja została doręczona. Każda wprowadzona przez Zleceniodawcę zmiana staje się częścią tej specyfikacji. 12

13 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 7.9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Kośmider, Michał Towpik. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych) Wadium może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: pieniądza wpłaconego na rachunek bankowy Zamawiającego: Fundacja Partnerstwa Technologicznego, ul. Pawińskiego 5a, Warszawa, Nr ), z adnotacją Wadium Przetarg ; poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawcy, składający wspólną ofertę, wnoszą wadium wspólnie. Wniesienie wadium musi wskazywać wyraźnie wszystkich Wykonawców, składających wspólną ofertę Wadium, niezależnie od formy, musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w pkt specyfikacji Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (pkt specyfikacji) przyjmuje się termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Wadium wniesione w formie pieniężnej (pkt specyfikacji) Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt specyfikacji. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zwrot przez Zamawiającego wniesionego w formie pieniężnej przewidzianej w pkt niniejszej specyfikacji, następuje wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym wadium było przechowywane, w kwocie pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13

14 8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wystosowane przez Zamawiającego wezwanie do złożenia brakujących dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, nie złoży ich, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ Wykonawca, który złożył ofertę jest nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt specyfikacji W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców. 10. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT Przed przystąpieniem do składania ofert, każdy z Wykonawców obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji. Każdy z Wykonawców obowiązany jest również stosować się do wszystkich wymogów zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zachować w swych działaniach należytą staranność, uwzględniającą profesjonalny charakter działalności POSTAĆ OFERTY Dokumentami, składającymi się na ofertę i wymaganymi przez Zamawiającego, są: a) formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 4 do specyfikacji (wraz z opisową częścią oferty i oświadczeniami Wykonawcy ), b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. 14

15 Oferta musi być sporządzona na komputerze, maszynie bądź inną trwałą techniką biurową, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Wszystkie kartki oferty, na których znajduje się tekst powinny być trwale spięte, ponumerowane kolejno, z zachowaniem ciągłości numeracji, oraz podpisane lub parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Spięcie i ponumerowanie stron oferty stanowi zalecenie Zamawiającego kwalifikowane jako wymóg porządkowy, nie skutkujący, w razie niedopełnienia, odrzuceniem oferty Informacje zastrzeżone, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, należy dołączyć do oferty oddzielnie od jej jawnych elementów i oznaczyć napisem tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku takiego zastrzeżenia, cała oferta, od chwili jej otwarcia, może zostać ujawniona Wszelkie zmiany, poprawki, przekreślenia i dopiski w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w przeciwnym razie nie zostaną przez Zamawiającego uwzględnione W przypadku Wykonawców, składających wspólną ofertę, oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do ich reprezentowania, w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców działających wspólnie Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 4 do specyfikacji Do ofert składanych w formie pisemnej Wykonawcy obowiązani są dołączyć również oferty w postaci elektronicznej, zapisane na płytach CD, w formacie zgodnym z MS Office, pod rygorem nieważności. Treść oferty zapisana na płycie CD musi być w całości zgodna z treścią oferty pisemnej, o czym Wykonawca winien zaświadczyć, składając pisemne oświadczenie załączone do oferty OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Oferta powinna być opakowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do chwili otwarcia ofert Zaleca się następujący sposób opakowania oferty: Jedna nieprzezroczysta, zapieczętowana lub w inny sposób trwale zamknięta koperta wewnętrzna oraz jedna nieprzezroczysta, zapieczętowana lub w inny sposób trwale zamknięta koperta zewnętrzna. 15

16 Koperta wewnętrzna, zawierająca ofertę wraz z załącznikami oraz opakowaną i opisaną płytę CD z elektroniczną wersją oferty, powinna być oznaczona na zewnątrz nazwą i adresem Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany pkt specyfikacji i oznaczona w następujący sposób: OFERTA na wykonanie projektu platformy informatycznej, służącej do zarządzania projektami B + R Nie otwierać przed dniem godz. 14: Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem, że za jego dokonanie w inny od wskazanego w pkt i specyfikacji sposób, ryzyko ponosi Wykonawca, składający ofertę Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty, poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 11. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT CZĘSCIOWYCH I WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Oferty mogą być składane w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w dni robocze w godzinach Oferty mogą być składane drogą pocztową na adres Zamawiającego, wskazany w pkt specyfikacji Oferty nie mogą być składane drogą elektroniczną Oferty składane w siedzibie Zamawiającego muszą być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2010 r., godz Oferty, składane drogą pocztową, muszą znaleźć się w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt specyfikacji, przy czym data stempla pocztowego pozostaje bez znaczenia. 16

17 12.5. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej przez siebie oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub też wycofać złożoną przez siebie ofertę Dokument zawierający zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub dokument, w którym Wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu oferty musi mieć taką samą formę jak oferta i być analogicznie opakowany, a dodatkowo oznaczony hasłem ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY Punkty specyfikacji stosuje się Oferty, złożone po upływie terminu wskazanego w pkt specyfikacji, nie będą przez Zleceniodawcę rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu, bez względu na przyczyny opóźnienia Oferty złożone w terminie wskazanym w pkt specyfikacji zostaną otwarte publicznie w dniu 15 marca 2010 r. o godz w siedzibie Zamawiającego TRYB OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert będzie jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda maksymalną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje, dotyczące ceny, terminu realizacji zamówienia, warunków płatności oraz gwarancji zawartych w ofertach W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści składanych ofert. Wyjaśnienia nie mogą powodować wprowadzenia jakichkolwiek zmian do treści oferty, skutkujących jej rozszerzeniem lub ograniczeniem, za wyjątkiem zmian, polegających na korekcie ewentualnych omyłek pisarskich lub rachunkowych. O dokonaniu korekty w w/w zakresie Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę (Wykonawców), wobec którego (których) zajdą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę (oferty) w przypadku zaistnienia wobec niej (nich) przesłanek, określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy, ofertę (oferty), do której (których) nie została dołączona płyta CD z elektroniczną wersją oferty oraz oferty z załączoną płytą CD, z której treścią Zamawiający bez swojej winy nie może się zapoznać. 17

18 O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Informacje, ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert, zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY Wykonawca określi cenę netto, podając jej wysokość cyframi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Wykonawca wskaże, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie, wysokość podatku VAT oraz analogicznie cenę brutto dla całego zamówienia W przypadku niezgodności pomiędzy kwotami, wyrażonymi cyfrowo i słownie, Zamawiający za właściwą uznaje cenę podaną słownie Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulegać zmianie Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena ofertowa brutto, obejmująca całość kosztów zamówienia Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz innych podatków i opłat, jak również wszelkich ulg i zwolnień w podatkach i opłatach Wysokość ceny ofertowej brutto dla całego zamówienia nie może przekraczać maksymalnej kwoty brutto przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. 14. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (brutto). LP. KRYTERIUM WAGA 1. Łączna cena ofertowa (brutto) 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto. 18

19 14.3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, ofert dodatkowych. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem postanowień pkt i 7.2. specyfikacji Powiadomienie, o którym mowa w pkt , zostanie również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie, w sekretariacie W powiadomieniu, o którym mowa w pkt , Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do podpisania umowy, w określonym w powiadomieniu terminie W dniu zawarcia umowy przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do reprezentowania go, powinien przybyć do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy. Przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest posiadać stosowne upoważnienie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentu, dopuszczającego do obrotu prawnego Jeżeli jako najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez kilku Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci obowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy, regulującej zasady ich współpracy W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, nie przedstawią Zamawiającemu umowy, o której mowa w pkt specyfikacji, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert i wyłonionego w ten sposób Wykonawcę zaprosi do zawarcia umowy. Punkt 14 oraz punkty specyfikacji stosuje się. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, wynikających z umowy, Wykonawca wystawi na blankiecie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego i wyda Zamawiającemu weksel własny niezupełny w chwili jego wystawienia (weksel in blanco). Warunki dopuszczalności i sposób wypełnienia weksla przez Zamawiającego (deklaracja wekslowa) zostaną określone w umowie. 19

20 16.2. Wykonawca jest obowiązany wydać Zamawiającemu weksel, o którym mowa w pkt specyfikacji z chwilą podpisania umowy Zamawiający zwraca weksel, o którym mowa w pkt specyfikacji w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej za należycie wykonaną. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z umowy, będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Umowa z Wykonawcą jest nieważna w części, wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w Załączniku nr 1 specyfikacji Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień oferty i niniejszej specyfikacji Wzorzec umowy inkorporujący istotne dla stron postanowienia umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do specyfikacji. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z zasadami określonymi w dziale VI ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Czynnościami, od których przysługuje Wykonawcom odwołanie są: opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenie oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 20

21 18.7. Odwołanie od czynności Zamawiającego wnosi się w terminie : dni od dnia przesłania pocztą elektroniczną lub faksem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania przesłanej w inny niż wskazany w pkt sposób Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz od treści specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt i specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można był powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: dni od zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Zamawiający nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wzywa do przedłużenia ważności wadium jedynie Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 21

22 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2. dni od dnia otrzymania odwołania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji, Zamawiający zamieszcza kopię odwołania również na stronie internetowej, pod adresem podanym w pkt specyfikacji Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3. dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenia przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się jego uczestnikami jeżeli mają interes prawny w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 ustawy. 20. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udział u w postępowaniu, poza sytuacjami przewidzianymi w ustawie. 21. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 22

23 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych specyfikacją, zastosowanie znajdują przepisy ustawy. 23

24 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Definicje pojęć używanych w opisie przedmiotu zamówienia: 1.1. FTP - Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (dalej także Zamawiający ) Przedsięwzięcie projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: POIG /09-00, zawartej , o nazwie: Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych. Przedsięwzięcie jest podzielone na 3 zadania: Projekt Platformy informatycznej (Zadanie 1) Budowa i uruchomienie Platformy (Zadanie 2) Implementacja modelu wdrożenia Platformy w organizacjach Partnerów i przygotowanie 5-letniej trwałości (Zadanie 3) 1.3. Partnerzy (Przedsięwzięcia) instytucje wymienione w pkt części: Uczestnicy przedsięwzięcia (zwani także łącznie Konsorcjum lub Członkami Konsorcjum) Platforma produkt Przedsięwzięcia system informatyczny, realizowany przez Partnerów w ramach Przedsięwzięcia, służący do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, uwzględniający wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją Open Innovation Prace, projekty B+R prace badawczo-rozwojowe, prowadzone zwykle w formie projektów naukowych, niekiedy multidyscyplinarnych, przez jeden lub kilku Partnerów Przedsięwzięcia Portal informacyjny zespół narzędzi informatycznych i metod dostępu do udostępnionych informacji Portal Publiczny - publicznie dostępne informacyjne strony www oraz dostępne za ich pomocą narzędzia Portal Zewnętrzny zestaw narzędzi dla współpracowników Partnerów Przedsięwzięcia, umożliwiający dostęp do wybranych informacji, przechowywanych w bazach danych i do wykonywania niektórych czynności na tych danych Portal Wewnętrzny dostępny jedynie dla uprawnionych użytkowników zestaw narzędzi dostępu do informacji przechowywanej w bazach danych oraz narzędzi do ich przetwarzania i administrowania Parainformacje informacje wskazujące (np. linki) na szczegółowe dane, znajdujące się w innych zasobach (np. zewnętrznych stronach www) oraz niezbędny opis informacji w tym: klasyfikatory, abstrakty, uogólnienia. 24

25 1.11. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zostanie wybrana do wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z niniejszą specyfikacją, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (Zgodnie z Art2 punkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami) Zarząd Przedsięwzięcia (Projektu) ciało decyzyjne, składające się z odpowiednio umocowanych przedstawicieli Partnerów Przedsięwzięcia, które będzie władne podejmować wszystkie kluczowe decyzje, dotyczące Przedsięwzięcia (np. przydziały zasobów, rozwiązywanie konfliktów, odbiory). 2. Uczestnicy Przedsięwzięcia 2.1. Partner Wiodący: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (FTP), jednostka naukowa, koordynująca i reprezentująca Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS (CZT TP), z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a, Warszawa Partnerzy Przedsięwzięcia: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań (COBRO), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie, ul. Konstancińska 11, Warszawa, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie, ul. Pawińskiego 5A, Warszawa, Instytut Lotnictwa (ILOT), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie, al. Krakowska 110/114, Warszawa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie, ul. Duchnicka 3, Warszawa, Instytut Metali Nieżelaznych (IMN), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa śląskiego, w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, Gliwice, Instytut Optyki Stosowanej (INOS), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie, ul. Kamionkowska 18, Warszawa, Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, Warszawa, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ), członek CZT TP, z siedzibą na terenie województwa wielkopolskiego, w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań, 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

wg. wzoru zał nr 2 wg wzoru zał. Nr 3 zał. nr. 4

wg. wzoru zał nr 2 wg wzoru zał. Nr 3 zał. nr. 4 6.2 W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103909-2012:text:pl:html PL-Lublin: Usługi leasingu finansowego 2012/S 64-103909 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo