PROJEKT UMOWA nr CUI /ZP/PN/.../2015 zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA nr CUI /ZP/PN/.../2015 zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy:"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWA nr CUI /ZP/PN/.../2015 zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz, której działa Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, Wrocław, NIP , Regon reprezentowane przez: Pana Dariusza Jędryczka Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 2/III/JO/14 z dnia , przy kontrasygnacie Pani Ewy Koleszko Głównej Księgowej Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną a... z siedzibą w... przy..., wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..., REGON:..., NIP:..., o kapitale zakładowym w wysokości..., opłaconym w całości, reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą lub Stroną W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania:...), zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa w następującej treści : 1. Przedmiotem umowy jest: 1 Przedmiot umowy Diagnozowanie i rozwiązanie problemów wynikających z bieżącej pracy przez Zamawiajacego w systemie SAP poprzez obsługę zdarzeń krytycznych i zwykłych zgodnie z czasami reakcji i rozwiązania wynikających z tabeli usługi SLA dla SAP. Tabela SLA dla SAP Kategoria Reakcja Rozwiązanie Gotowość Incydent krytyczny 4 godziny 1 dzień 10x5 Incydent zwykły 24 godziny 5 dni roboczych 10x5 Zlecenie 5 dni roboczych 10x5 Strona 1 z 7

2 Reakcja maksymalny czas od przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, Rozwiązanie maksymalny czas opracowania rozwiązania przetestowanego w środowisku testowym 10x5 - w godzinach 8:00 18:00 w dni robocze. 2. W skład przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 pkt 4 wchodzi utrzymanie ciągłości działania systemu SAP w modułach: BASIS, HR, FI, FI-AA, CO, FM oraz BW. 3. Zgłoszenia serwisowe będą rejestrowane w systemie HelpDesk Zamawiającego udostępnionym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania systemu HelpDesk. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca zapoznał się ze zgłoszeniem serwisowym w dacie i czasie jego zamieszczenia w systemie HelpDesk przez Zamawiającego. 2 Zobowiązania Stron 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za: 1) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 2) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby, którymi się posłuży Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, 3) zaplanowanie i wykonywanie prac związanych z realizacją niniejszej umowy w taki sposób, by nie spowodowały one zakłóceń w pracy infrastruktury Zamawiającego oraz innych systemów SAP i modułów systemu SAP, które są użytkowane przez Zamawiającego, a w szczególności nie uniemożliwiły ich użytkowania. 3. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu: 1) certyfikat lub oświadczenie firmy SAP o posiadaniu przez Wykonawcę statusu, co najmniej, partnera usług wdrożeniowych (Service Partner), 2) certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie programowania w języku ABAP przez co najmniej dwie osoby wskazane w złożonej przez Wykonawcę ofercie, 3) certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie kierowania projektami przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia, każdorazowo najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności bieżącego certyfikatu, nowego certyfikatu o posiadaniu statusu, co najmniej, partnera usług wdrożeniowych, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie 7 ust. 2 i powierzenia wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy wykonawcy zastępczemu legitymującemu się takim certyfikatem, na koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia, każdorazowo najpóźniej w dniu wyznaczenia do realizacji umowy nowych osób, certyfikatów tych osób, o ile osoby wskazane przez Wykonawcę, o których mowa w ust.3 pkt 2 i 3 zmienią się w trakcie trwania niniejszej umowy, przy czym zmiana takiej osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie 7 ust. 2 i powierzenia wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy wykonawcy zastępczemu, którego pracownicy będą legitymowali się takim certyfikatem, na koszt Wykonawcy. 6. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia i zapewnienia dostępu do personelu Zamawiającego powołanego do składu zespołu projektowego (w tym Kierownika Projektu), niezbędnego do wykonania prac objętych niniejszą Umową, jego uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i konsultacjach oraz wywiązywania się w terminie z zadań wyznaczonych w czasie realizacji prac. 7. Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia pomyślnego przeprowadzenia przez Zamawiającego testów prawidłowości wykonania modyfikacji lub rozszerzeń i zmian w systemie, o których mowa w 1 dostarczy w terminie 5 dni roboczych dokumentację techniczną zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej przekazanej pocztą elektroniczną na wskazany adres w formacie MS Word2000 z opisem zmian dokonanych w systemie, w tym w zakresie wykonanych modyfikacji ustawień konfiguracyjnych. Strona 2 z 7

3 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu dostęp do najnowszych możliwości dostępnych dla danej wersji systemu z uwzględnieniem kosztów ich dalszego rozwoju. 9. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy a zwłaszcza do: 1) zapewnienia zdalnego dostępu do mandantów: rozwojowego i testowego eksploatowanego systemu SAP i BW poprzez VPN na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą, 2) przekazywania wymagań dotyczących kształtu zmian, o których mowa w 1 ust.1 pkt 1 w sposób wyczerpujący, przejrzysty i zrozumiały, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami w tym zakresie. 10. Zamawiający na dzień podpisania umowy nie gwarantuje dostępu do wsparcia świadczonego przez firmę SAP w ramach usług utrzymaniowych (maintenance) licencji mysap Business Suite. 11. Zamawiający informuje, że w ramach zawartych dotąd umów licencyjnych nie jest związany zapisami dokumentu: Ogólne Warunki Umów SAP Polska oraz nie posiada podpisanej umowy na świadczenie usług serwisowych przez firmę SAP. 12. Zamawiający nie posiada kompletnej i aktualnej dokumentacji wdrożenia w poszczególnych obszarach oraz wszystkich dotychczasowych zmian/rozszerzeń pozastandardowych w użytkowanym systemie. Posiadane przez Zamawiającego dokumentacje będą przekazywane Wykonawcy po wskazaniu przez niego o jaki obszar dokumentacji chodzi i wyjaśnieniu przez Wykonawcę celu jej przekazania 3 Terminy wykonania umowy 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 21 styczeń 2017 r. 4 Zasady realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Odbiór prac potwierdzony będzie protokołem podpisanym przez obie strony. 5. Odbiory będą dokonywane w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę prac do odbioru. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust.7 prace będą uważane za wykonane w dniu ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru. 6. Strony ustalają, że wady ujawnione w toku odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Za dzień wykonania prac uważać będzie się dzień usunięcia ujawnionych usterek. 7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w jakości wykonanych prac, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 8. Protokoły odbioru wykonanych prac będą stanowić podstawę do wystawienia faktury. 9. Diagnozowanie i rozwiązanie problemów wynikających z bieżącej pracy w systemie SAP poprzez obsługę zdarzeń krytycznych i zwykłych będzie realizowane poprzez realizacje zgłoszeń w terminach ustalonych w tabeli SLA dla SAP 10. Osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji niniejszej umowy są: 1) ze strony Wykonawcy... - Kierownik Projektu,... - Koordynator Projektu, 2) ze strony Zamawiającego... Kierownik Projektu,... Koordynator Projektu. 5 Wynagrodzenie Strona 3 z 7

4 1. Za wykonanie określonego w 1 przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto za każdy pełny miesiąc w wysokości... złotych (słownie...), w tym podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej na dzień złożenia oferty wysokości, tj. w kwocie... złotych (słownie...). 2. Kwoty podane są kwotami umownymi i mogą ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana, o której mowa może obejmować wyłącznie zakres prac określony w 1, a jeszcze niewykonanych do momentu wejścia w życie ustawowych zmian stawki podatku VAT. 6 Rozliczenie i sposób zapłaty 1. Wynagrodzenie za prace określone w 1 będzie wypłacane w wysokości odpowiadającej wartości za okres rozliczeniowy brutto określonej w 5 ust.1 pkt 1 z uwzględnieniem rozliczenia terminowości prac wykonanych w tym okresie na podstawie raportu wygenerowanego z HelpDesku Wykonawcy. 2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 3. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Kary umowne 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: a) zwłoki w reakcji w gwarantowanym czasie obsługi dla incydentu krytycznego z każdą godzinę 100 PLN, dla incydentu zwykłego za każdy dzień 100 PLN b) opóźnienia rozwiązania dla incydentu krytycznego z każdy dzień 100 PLN, dla incydentu zwykłego za każdy dzień 100 PLN, c) opóźnienia rozwiązania zlecenia 100 PLN za każdy dzień. 2) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej od umowy, kary umownej w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w 5 ust.1 umowy. 3) Rozliczenie z tytułu nienależytego wykonania będzie realizowane poprzez wykonanie raportu z HelpDesku Wykonawcy, w którym będą prowadzone rozliczenia prac realizowanych w ramach Umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 2 ust.4 i ust Zamawiający może zrezygnować z odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.2 w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 2 ust.4 i ust.5 z opóźnieniem nie większym niż 10 dni roboczych; w takim jednak przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy ( 5 ust.1 umowy), liczonego za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt W przypadku odstąpienia od umowy na mocy art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca będzie mógł żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia po przednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego. Strona 4 z 7

5 7. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8 Prawa Autorskie 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych przez siebie rozszerzeń poza standardowych modułów systemu SAP, a gdy nie będą one nosiły cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego wszelkie prawa własności intelektualnej do rezultatu swoich prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy ( autorskie prawa majątkowe ) z wyłączeniem praw autorskich na wykonane rozszerzenia poza standardowe moduły systemu SAP oraz inne utwory gdy postanowienia umowy licencyjnej oraz innych dokumentów wydanych przez producenta oprogramowania SAP uniemożliwiają przeniesienie Praw autorskich na Zamawiającego. 2. Poza prawami wskazanymi w ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 3. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności prawo do: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu / rozszerzenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze / rozszerzeniu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, utworu / rozszerzenia lub jego kopii. 4. Przejście autorskich praw majątkowych do danego utworu / rozszerzenia nastąpi z chwilą pierwszego przedstawienia ich przedmiotu Zamawiającemu do odbioru zgodnie z 4 ust Opłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów / rozszerzeń dokonanych przez Wykonawcę uwzględniona jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 1 i 5 ust. 1 pkt 2 i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie. 6. Niezależnie od przejścia autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo do modyfikacji i dalszego rozwijania efektów pracy (utworów / rozszerzeń) Wykonawcy. Zamawiający nabywa wszelkie prawa własności intelektualnej do efektu dokonanej przez siebie modyfikacji / rozwoju efektów pracy Wykonawcy. 7. Wykonawca oświadcza, że zakres uprawnień przyznanych Zamawiającemu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 8. Wykonawca podejmie na własny koszt odpowiednie działania prawne związane z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi efektów swojej pracy wykonanej w ramach przedmiotu umowy i zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób kierujących takie roszczenia i od odpowiedzialności za podjęte przez siebie działania. 9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach osób trzecich dotyczących efektów pracy Wykonawcy wykonanej w ramach przedmiotu umowy. 9 Gwarancja 1. Na wykonany przedmiot umowy określony w 1 ust. 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu... miesięcznej gwarancji liczonej od daty poszczególnych, ostatecznych odbiorów bez zastrzeżeń, zleconych mu do wykonania prac. 2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i reinstalowania dostarczonego oprogramowania na innym sprzęcie komputerowym oraz wprowadzania dalszych modyfikacji oprogramowania przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników Zamawiającego zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie. 3. Wykonawca gwarantuje w okresie udzielonej gwarancji: 1) czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w jakości wykonanych prac: maksymalnie 4 godziny, 2) czas usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w jakości wykonanych prac: maksymalnie 72 godziny. Strona 5 z 7

6 4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień, które przysługują Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. Okres gwarancji przedłużany jest każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią i czasem naprawy. 10 Ochrona danych 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane przez system objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i w trakcie realizacji umowy będzie postępował zgodnie z zasadami tam opisanymi. 2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy o przetwarzanych w systemie wszelkich danych i nie ujawni ich osobom trzecim zarówno w trakcie trwania umowy, jak też po jej wygaśnięciu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania. 11 Rozstrzyganie sporów 1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym, niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 Zmiany umowy 1. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: 1) zmiany w przepisach prawa, 2) zajścia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich, Zamawiającego lub osób upoważnionych przez strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących bezpośrednio lub pośrednio znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, jeśli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia w terminie do 14 dni od zaistnienia tej potrzeby. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę, będą go obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć w skutek zaniechania. 4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a pozostałe egzemplarze Zamawiający. Strona 6 z 7

7 Wykonawca Zamawiający Strona 7 z 7

Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy

Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działająca poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:

zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Umowa nr CUI/ZP/PN/ /2014 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8 działająca poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo