ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE"

Transkrypt

1 ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. II/2013

2 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr Walecki Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Roman Turowski (red. techniczny) Rada Naukowa: Prof. dr hab. Dariusz Rott Prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prof. dr hab. Michał Śliwa Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Prof. dr hab. Bogdan Zemanek Ks. Prof., dr hab. Władysław Zuziak Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ Prof. dr przew. kwal. II Paweł Taranczewski Prof. dr Olga E. Kosheleva Prof. dr Marko Jacov Prof. dr Aleksandr Lokshin Prof. dr Hans Jørgen Jensen Prof. dr Oleksandr Chyrkov Prof. dr Iryna Diachuk Prof. dr Luiza Arutinov Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski Prof. dr eng. Elena Horska Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme ul. Okólna 28/ Kraków Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme i Autorzy

3 Szanowni Państwo, Z wielką radością oddajemy do Państwa dyspozycji następny numer Episteme, czasopisma naukowo kulturalnego. Czynimy to z tym większą przyjemnością, że numer ten posiada trzy tomową edycję. Zaś zawarte w nim artykuły są niezwykle starannie dobranymi pracami z zakresu nauk przyrodniczych. Badania zaprezentowane w przedstawionych artykułach wnoszą nowe wyniki w dyscypliny, które sobą reprezentują i są następnym przyczynkiem do dalszego rozwoju tak ich autorów, jak i obszaru dociekań naukowych. Życząc Państwu dobrej lektury zachęcamy do wnikliwych analiz oraz być może odniesienia się do zaprezentowanych wyników lub ich uzupełnienia własnymi. Redakcja

4

5 SPIS TREŚCI A. Hodowla zwierząt i weterynaria A. Prágai, A. Kovács SOME HUNGARIAN BREEDER OF ALPACAS Milena Bajda, Jacek Chobotow MORFOMETRyCZNA ANALIZA GRUCZOłU NASONOvA ROBOTNIC APIS MELLIFERA Kamila Klimek, Monika Różażńska-Boczula Agnieszka Rowicka, Anna Furmańczuk ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MICROSOFT OFFICE I JEGO WyKO- RZySTANIE WŚRÓD STUDENTÓW MEDyCyNy WETERy- NARyJNEJ ORAZ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Lidia Orłowska, Hortensja Frankowska DRAPIEżNICTWO WyDRy NA TERENIE ZIMOCHOWÓW W DOLINIE BARyCZy Ferenc Fodor, Imre Egyed, Máté Katics, Miklós Mézes, Árpád Hegyi DEvELOPMENT OF AN INTENSIvE PRODUCING AND FEEDING SySTEM ON THE HUNGARIAN COMMON CARP BREEDING Maria Kulisa, Monika Stefaniuk, Anna Morawska ANALIZA PARAMETRÓW BIOMETRyCZNyCH AKTUALNEGO STANU MATEK W STADNINIE KONI MICHAłÓW Katarzyna Olczak ZALEżNOŚĆ POMIĘDZy ZNACZENIEM KULTU- ROWyM I GOSPODARSKIM KONI, A ZMIANAMI W ICH POGłOWIA KONI W LATACH Petra Pešinová, Antonín Vejčík, Miroslav Maršálek THE EFFECT OF B-LACTOGLOBULIN GENOTyPE ON THE COMPOSITION AND PRODUCTION OF MILK IN ORIGINAL valachian SHEEP

6 spis treści Agnieszka Szumiec, Dominika Rubiś, Anna Radko KONTROLA WIARyGODNOŚCI RODOWODÓW OWIEC W OPARCIU O MARKERy GENETyCZNE KLASy II B. Technologia żywności B. Technologia żywności Agnieszka Kaliniak, Mariusz Florek Piotr Skałecki, Agnieszka Staszowska SKłAD CHEMICZNy I PROFIL KWASÓW TłUSZCZOWyCH MIĘSA DORSZA (GADUS MORHUA CALLARIAS) I GłADZICy (PLEURONECTES PLATESSA) Anna Dudzińska, Magda Filipczak-Fiutak, Jacek Domagała WPłyW PRESURyZACJI NA PRZEżyWALNOŚĆ MIKROFLORy SUROWEGO MLEKA KOZIEGO Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński Aleksandra Skrzypczak, Anna Moryl WPłyW SPOSBU PRZETWARZANIA NA ZAWARTOŚĆ WITAMINy C W PRZECIERZE POMIDOROWyM Magda Filipczak-Fiutak, Anna Dudzińska, Monika Wszołek OCENA JAKOŚCIOWA KEFIRÓW OTRZyMANyCH Z RÓżNyCH RODZAJÓW KULTUR STARTOWyCH Grzegorz Fiutak, Ryszard Macura Magda Filipczak Fiutak, Karolina Malecka WPłyW SUSZENIA KONWENCJONALNEGO I LIOFILIZACJI NA ZAWARTOŚĆ BARWNIKÓW I WITAMINy C W WyBRANyCH ROŚLINACH ZIELONyCH Monika Halik, Gabriela Kulig, Urszula Goik WPłyW MASłA SHEA NA WłAŚCIWOŚCI SENSORyCZNE I REOLOGICZNE SZTyFTÓW Cieślik Ewa, Siembida Agnieszka, Siewior Edyta, Kościej Anna SPOżyCIE AZOTANÓW Z DIETĄ PRZECIĘTNEGO POLAKA

7 spis treści Marek Szeląg, Jakub Sikora, Karolina Malecka TERMOGRAFICZNA ANALIZA WPłyWU KSZTAłTU NOży NA ROZKłAD TEMPERATURy ICH POWIERZCHNI W CZASIE KUTROWANIA Joanna Tkaczewska, Małgorzata Morawskal Beata Brzezińska-Kolarz, Angelika Wałach STRUKTURA SPOżyCIA RyB I TłUSZCZÓW WŚRÓD OSÓB Z OTyłOŚCIĄ Z WOJEWÓDZTWA MAłOPOLSKIEGO Katarzyna Żmuda, Małgorzata Borek Aneta Malec, Renata Bączek-Kwinta CZy CZAS PARZENIA yerba MATE ORAZ LICZBA KOLEJNyCH ZALAŃ SUSZU WPłyWAJĄ NA AKTyWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCĄ NAPARU? C. Leśnictwo Magdalena Kacprzyk, Bartłomiej Bednarz Jarosław Bielan, Magdalena Czerwińska SUKCESJA OWADÓW ROZWIJAJĄCyCH SIĘ NA SOSNOWyCH POZOSTAłOŚCIACH POZRĘBOWyCH W ZALEżNOŚCI OD METOD ICH UTyLIZACJI W DRZEWOSTANACH NADLEŚNICTWA KOBIÓR Agata Dulska-Jeż WSKAŹNIKOWE GATUNKI ROŚLIN STARyCH LASÓW W OKOLICACH GłOGOWA MAłOPOLSKIEGO NA PłASKOWyżU KOLBUSZOWSKIM Wojciech Szewczyk, Paulina Kałczak Marlena Baranowska-Wasilewska, Jolanta Behnke-Borowczyk ZDROWOTNOŚĆ DRZEW NA TERENIE REZERWATU PRZyRODy JAMNO Karol Król, Tomasz Salata TWORZENIE INTERAKTyWNyCH SERWISÓW MAPOWyCH W OPARCIU O WyBRANE TECHNIKI PROGRAMISTyCZNE NA PRZyKłADZIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

8 spis treści Magdalena Greczuk, Jakub Kośmider ZMIANA TREŚCI KSZTAłCENIA W SZKOLE ŚREDNIEJ SZANSĄ NA WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ LICEALISTÓW Karolina Malecka, Ryszard Macura, Grzegorz Fiutak, Marek Szeląg ZASTOSOWANIE SOKU I WyTłOKÓW Z ARONII (ARONIA MELANOCARPA) DO PRODUKCJI PREPARATÓW BARWIĄCyCH OTRZyMANyCH NA DRODZE KRIOKONCENTRACJI Jacek Maślanka, Anna Przystupińska Katarzyna Trętowska, Maciej Ziobrowski DyNAMIKA LICZEBNOŚCI DZIKICH KOPyTNyCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SPyCHOWO W PUSZCZy PISKIEJ D. Architektura krajobrazu Mariusz Antolak, Anna Mazur Marzena Płaza, Katarzyna Ruszczycka ROZWÓJ PRZESTRZENNy MIASTA OSTRÓDA ORAZ JEGO WSPÓłCZESNE TRANSFORMACJE Żaneta Banaszek, Agnieszka Jaszczak Katarzyna Glińska-Lewczuk, Ilona Świtajska CZyNNIKI KSZTAłTUJĄCE ZMIANy KRAJOBRAZU REKREACyJNEGO NA WARMII I MAZURACH Ada Biela, Dorota Blatsios Bartosz Kozak, Michał Kręgielewski WPłyW JONÓW GLINU NA WZROST WyBRANyCH GENOTyPÓW żyta (SECALE CEREALE L.) Monika Czaja, Piotr Muras Anna Kołton, Karolina Wietnik ZMIANy FIZJOLOGICZNE ZACHODZĄCE W LIŚCIACH TRZECH WyBRANyCH TAKSONÓW RÓżANECZNIKÓW (RHODODENDRON SP.) W OKRESIE SPOCZyNKU

9 spis treści Długosz Irena WPłyW NAWOżENIA DOLISTNEGO SALETRĄ WAPNIOWO- MAGNEZOWĄ NA WSKAŹNIKI FIZJOLOGICZNE W ROŚLINACH PAPRyKI ROCZNEJ (CAPSICUM ANNUUM L.) Dorota Blatsios, Ada Biela, Michał Kręgielewski OPTyMALIZACJA METOD MIKROROZMNAżANIA LOBELII (LOBELIA L.) RED BLUE Edyta Wilk, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko WySTĘPOWANIE SZROTÓWKA ROBINIACZKA (PHyLLONORyCTER ROBINIELLA CLEM.) I JEGO PARAZyTOIDÓW NA ROBINII AKACJOWEJ ROBINIA PSEUDOACACIA L. W KRAKOWIE Beata Hermanowicz, Adam Szewczuk WPłyW PODKłADKI PUMISELECT ORAZ SPOSOBu UTRZy- MANIA GLEBy W RZĘDACH DRZEW NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU DRZEW BRZOSKWINI W PEłNI OWOCOWANIA Magdalena Krygier, Katarzyna Adamczewska-Sowińska WPłyW RODZAJU ŚCIÓłKI NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU SZCZy- PIORKU CZOSNKOWEGO W PIERWSZyM ROKU UżyTKOWANIA Justyna Mazur, Karolina Wietnik, Magdalena Pypeć ByLINy DO MIAST NOWy TREND W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Anna Mila, Renata Dobromilska WPłyW BIOPREPARATÓW NA BAZIE ALG MORSKICH NA CECHy BIOMETRyCZNE ROŚLIN PAPRyKI ROCZNEJ (CAPSICUM ANNUUM L.) W FAZIE ROZSADy Ewa Muszyńska WPłyW KWASU GIBERELINOWEGO ORAZ ŚWIATłA NA KIEłKOWANIE NASION I WZROST SIEWEK GyPSOPHILLA FASTIGIATA I SCABIOSA OCHROLEUCA Adriana Nowicka-Połeć WPłyW PREPARATU GOËMAR BM 86 NA PLON BOBU (vicia FABA var. MAJOR) W UPRAWIE JESIENNEJ

10 spis treści Daria Kądziołka, Michał Pawłowski, Alicja Wieteska PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI SKłADNIKÓW MINERALNyCH I PIERWIASTKÓW ŚLADOWyCH W SUSZU LIŚCIASTyM HERBAT ZIELONyCH Magdalena Pypeć, Magdalena Kulig, Piotr Muras INWENTARyZACJA DENDROLOGICZNA PARKU NA WOLI DUCHACKIEJ W KRAKOWIE Roksana Rakoczy, Sylwester Smoleń BIOFORTyFIKACJA I WłAŚCIWOŚCI ANTyOKSyDACyJNE SAłATy UPRAWIANEJ W SEZONIE JESIENNyM W ZALEżNOŚCI OD APLIKACJI ZWIĄZKÓW JODU I SELENU Andrzej Stera, Jacek Wróbel WPłyW BIOSTyMULATORÓW NA WyBRANE PARAMETRy FIZJOLOGICZNE FASOLI ZWyCZAJNEJ (PHASEOLUS vulgaris L.) ROSNĄCEJ W WARUNKACH ZASOLENIA Karolina Wietnik, Justyna Mazur, Magdalena Pypeć OCENA METOD ZABEZPECZEŃ DRZEW W TERENACH MIEJSKICH SłOWACKICH MIAST NITRy I BRATySłAWy Weronika Włodarczyk, Daria Kortylewska WPłyW żywych ŚCIÓłEK NA ZAWARTOŚĆ WyBRANyCH PIERWIASTKÓW W GLEBIE ORAZ LIŚCIACH DWÓCH ODMIAN GRUSZy Elżbieta Kornalska, Izabella Majewska, Witold Trela AKTYWNY MAILING JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU SIECIOWEGO

11 A. Hodowla zwierząt i weterynaria

12

13 A. Prágai A. Kovács EPISTEME 18/2013, t. 2 s ISSN WYBRANI Węgierscy HODOWCY ALPAKÓW SOME HUNGARIAN BREEDER OF ALPACAS Abstrakt. Wielbłądowate Nowego Światu (guanako, vicuna, llama, alpaka) pochodzą z Ameryki Południowej. Indianie hodują alpaki ponieważ dostarczają one mięso oraz cienką sierść. Alpaka polar jest uznany w świecie jako jedno z najbardziej luksusowych włókien. To ciepły, miękki, lekkie, mocne i trwały materiał. Obecnie ten rodzaj wielbłądowatych można znaleźć w różnych zakątkach świata, na przykład w Afryce, Azji czy Europie. Na Węgrzech coraz więcej osób zaczyna hodować alpaki. Pierwszą farmę uruchomiono w 2008 roku. Znajduje się ona w Jobaháza i specjalizuje się na hodowli alpaków z rodzaju Huacaya. Kolejna farma, powstała w roku 2010, mieści się w pobliżu Békéscsaba, gdzie hoduje się typ alpaków Suri. Jeszcze inne farmy znajdują się w Mezotur, Balassagyarmat i Balatonszentgyörgy. Słowa kluczowe: alpaka, hodowca, Węgry Summary. New World Camelids (guanaco, vicuna, llama, alpaca) origin from South-America. The native americans keep the alpacas because of it s meat, and fine wool. The alpaca fleece is internationally recognized as the one of the most luxurious fibers in the world. It s warm, soft, lightweight, strong, durable and easy to colour it. Nowadays you can find them round the World, for example Africa, Asia, Europe. In Hungary more and more people start to breed alpacas. The first breeders start the farm in They live in Jobaháza and they keep the huacaya type of the alpacas. The other breeder can be found near Békéscsaba. They have the other type of the alpaca, the suri. They started the farm in There is three other breeders in Hungary: in Mezőtúr, Balassagyarmat and Balatonszentgyörgy. Key words: alpaca, breeder, Hungary 9

14 INTRODUCTION 10 A. Prágai, A. Kovács The New World camelids include four closely related species that can successfully interbreed: the wild guanaco (Lama guanicoe) and vicuna (Vicugna vicugna) and, the domesticated, lama (Lama glama) and alpaca (Lama pacos) (Mondini, 1995, Wernery 2002). It s accepted that alpacas domasticated from the shyer, smaller vicuna (Bromage, 2011). The geographic origin of this species includes Peru, Bolivia and Chile (Morante, 2009). Estimated population of alpacas in Peru more then 3 million, in Australia more then 5000 and in Europe round 2000 (Torres, 1992). In the Andean region of Bolivia, the population of alpacas is round 456,784 specimens, in the year of 1995 it was round 300,000 (Torres, 1992, FAO, 2005). Safley (2003) wrote that European countries (example Italy, France, Germany etc.) have less than 3000 alpacas. There are two basic breeds of alpacas classified by fleece type: the huacaya and the suri. The huacaya fiber has a sheep-like woolliness, and the suri fiber is more straight with only a slight wave and is lustrous (Hoffman 1995, IAA, 2000). Alpacas are not pack animals, they selected for dense, long coat which cover legs and neck too. Usually people shear them in every year (Bromage, 2011). The fiber is flexible, easy to paint, soft and hypoallergenic. It caused the absence of lanolin and other oils in the fleece. Alpaca clothing is really comfortable to wear (Shim 2003, Internet I). In former times, alpacas could have been met only in zoos in Hungary (Budapest, Szeged and Nyíregyháza). Lately, private persons have also purchased alpacas as a pet and not for economic purpose. Scilicet, people are not familiar with these animals, and many feel an aversion for them. As there is no demand for sheep fleece, many people see no earthly reason for keeping alpacas. In spite of this, the first alpaca breeder popped up also in Hungary in In subsequent years, several others have followed his example. Presently, the alpaca herds are small-sized and can produce few fleeces annually in spite of the demand of the wool industry. Consequently, the producers can sell the alpaca fleece only at the price of the sheep fleece. Following above our work introduced four alpaca farms of Hungary located at town Jobaháza, Békéscsaba and Bábolna, Balassagyarmat respectively.

15 MATERIAL AND METHODS Some Hungarian Breeder of Alpacas I met with the breeders personally, and I visited the farms. I asked them about the keeping, breeding and experiences with the animals. I noted down these informations and took pictures with camera about the alpacas and the different places. RESULTS Jobaháza. This alpaca farm was the first to be established in Hungary in The animals belonging into the Huancaya type of Alpaca were introduced from the Netherlands. Presently, 3 mares, 3 young mares and 3 males are kept in the farm. The aim of the breeders is to familiarise people with the alpaca and its breeding so as to popularise the species in the country. Therefore, on farm courses are held annually for the interested people to get knowledge about the behaviour of alpacas, their keeping and breeding, where alpaca owners can pool of technical experience. Besides, the farm offers other services for the breeders. Such as is the import or sale of breeding or pet alpacas, their feedstuff, and fleece, as well as the covering and transportation of the animals. At Jobaháza, the run is partitioned to keep separately the mares from the stallions, and the stallions from each other. The same separation of animals is also possible within the boxes; the floor is littered with straw. The alpacas are herded to graze on a pasture but as they nibble the grass off to the root, a piece of the pasture is let rest. Besides grazing, adult alpacas are given 150 g concentrate (150 g per head per day) and also some hay. Suckling mares are fed with lucerne hay to improve their condition. Trimming of the toe nails is done at 3-month interval. Fleece is sheared in May. In the year 2013, February they bought two tried males from Australian bloodline. Békéscsaba. The breeders had kept the Suri type of Alpaca on some hectares originally as a hobby. Their purposeful breeding began in The breeding aim is to shape a coloured herd (as this type is less frequent) and to improve fleece quality for sale. This goal can be realised by creating a pure bloodline and increasing the number of 11

16 12 A. Prágai, A. Kovács the herd to be sold for breeding or fancy purpose. In 2012, a mini herd comprising 4 mares, 2 stallions and 3 youngsters was kept in the farm. (The first specimens of Alpaca had come from Chile). Alpacas are provided with 2 ha of pasture, where males are kept in separate runs to avoid rivalry. Newly foaled mares are also kept separately. The same separation of animals is also possible within the boxes. The concrete floor is covered with polyethylene foam sheet (Polifoam) to keep animals warm and ensure their comfortable rest. The manure storage area is covered with straw enabling easy cleaning of the room. Mares usually foal in April-May; animals are sheared at this time. Trimming of the toe nails and teeth corrections are done parallel to shearing to minimise stress to the animals. Animals reside day-long in the run enabling their grazing at free access. Besides, they receive hay and complementary concentrate. The concentrate is compounded especially for alpacas and imported. Presently, the owners can sell the alpaca fleece to hand-workers at a lower price under compulsion. Bábolna. The mini herd of Huancaya type consists of 6 animals including already the progeny. Animals are kept as a hobby. The area and the run are under improvement so as to ensure suitable accommodation for the animals (e.g., to separate the males from the mares) and provide the interested people with a spectacle. Since one half of the run is a part of the nearby arboretum the visitors may happen to see the alpacas as well. The breeding goal is to optimising the date of covering and foals to avoid winter foals caused a god deal of problems previously. Like other farms, the animals are day-long on the pasture without a fixed grazing season. As a general experience, alpacas do not graze the high grass but readily consume it mown down. Their other feeds include meadow hay, wheat, crushed corn, carrots, apple, sugar-beet, triticale, and salt lick. Trimming of the toe nails and teeth corrections are done parallel to shearing in May. In spring time animals are vaccinated against scabies, and in summer time they are protected from the mosquitoes using biological methods. Balassagyarmat. Animals are kept as a hobby. There is one male, one female and one young (female) alpaca. All alpacas are black co-

17 Some Hungarian Breeder of Alpacas loured. The owner want to breed, but he not have enough animals in this time. He brings the alpacas on wool festivals. His aim to show, introduce these animals to people. CONCLUSION The alpacas get well acclimatised to the ecological conditions of Hungary. They consume readily the feedstuffs produced in the country. It is important to familiarise people with the alpaca and their benefits. The present herds cannot produce fleece in sufficient quantity saleable to the wool industry at a price equal to its quality. Expectedly, the more the breeder the higher the production of fleece and income will be. Only minor, manageable problems of keeping and breeding have arisen among the alpaca breeders from lack of experience. ACKNOWLEDGEMENT This work was supported by TAMOP Project (TÁMOP B-11/2/ KMR ). BIBLIOGRAPHY Bromage G. (2011): Llamas and alpacas, A guide to management, The Crowood Express. Hoffman, E., Fowler, M. E. (1995): The alpaca book: management, medicine, biology, and fiber (Part I. Biology) Herald, CA: Clay Press. International Alpaca Association (2000): About alpaca.retrieved September 1, 2003, from Mondini, N. M. (1995): Artiodactyl prey transport by foxes in puna rockshelters. Current Anthropology 36, Morante R., Goyache F., Burgos A., Cervantes I., Perez-Cabal M.A., Gutierrez J. P.: Genetic improvemenet for alpaca fibre production in the Peruvian Altiplano: the Pacomara experience Anim. Genet. Resour. Inf., 45 (2009), pp Safley M. (2003): The Alpaca Market in the Year 2018, PDFs/Library/AlpacaMarket2018.pdf Shim S. (2003): Analytical techniques for differenting Huacaya and Suri alpaca fibers-dissertation, The Ohio State University. 13

18 A. Prágai, A. Kovács Torres H. (1992): South American Camelids: an action plan for their converstaion. South American Specialst Group, Gland, Switzerland, Wernery U., Kaaden O-R. (2002): Infectious Diseases in Camelids, Georg Thieme Verlag, FAO (Food Agriculture Organization): Situación actual de los camélidos sudamericanos en Bolivia (2005) P08.pdf, Internet I Andrea Prágai Szent István University Institute of Animal Husbandry 2103 Gödöllő, Páter Károly u Supervisor: A. Kovács 14

19 Milena Bajda Jacek Chobotow EPISTEME 18/2013, t. 2 s ISSN Morfometryczna analiza gruczołu Nasonova robotnic Apis mellifera Morphometric analysis of the Nasonov gland in Apis mellifera Abstrakt. Gruczoł Nasonova (GN) występuje u Apis mellifera pomiędzy 6 a 7 segmentem grzbietowej strony odwłoka. Jego wydzieliny (cytral, nerol, geraniol, farnezol, kwas nerolowyi geranylowy) kierują zachowaniami rekrutacyjnymi. Celem pracy była morfometryczna analiza tkanki GN u letnich i zimowych pszczół A. m. carnica (Car) i Buckfast (Bcf). Po sfotografowaniu pszczół eksponujących GN w świetle dziennym i UV, wypreparowano błony międzysegmentalne odkrywając GN. Preparaty GN fotografowano (mikroskop stereoskopowy), a następnie użyto do określenia struktur międzysegmentalnych GN pod mikroskopem skaningowym oraz do wykonania pomiarów morfometrycznych różnych elementów tkankowych programem MultiScan Base. GN w świetle dziennym widoczny był jako jasny, a w UV, jako niebieski pasek. Błona międzysegmentalna była lekko pofałdowana i pokryta wypustkami, których długość wahała się 0,01 0,02 mm. Długość błony wynosiła 2,7 3,0 mm, zaś szerokość 0,4 0,5 mm. W 7. segmencie zauważono włoski, których długość wynosiła 0,04 0,06 mm. W trakcie rozwoju osobniczego grudki pojawiały się w liczbie parzystej 2, 4, 6, 8 itd. Nie zaobserwowano różnic w momencie powstawania grudek u letnich pszczół Car i Bcf, podczas gdy zaobserwowano je u pszczół zimowych Car i Bcf. Długość regionu kanalikowego w błonie międzysegmetalnej wynosiła 1,1 1,3 mm, zaś szerokość 0,2 mm. Słowa kluczowe: gruczoł Nasonova, błona międzysegmentalna, region kanalikowy, robotnica pszczela, Apis mellifera Summary. The Nasonov gland (NG) is situated between the 6 th and 7 th tergum on the dorsal side of the abdomen of Apis mellifera. Its secretion (citral, nerol, geraniol, farnesol, nerolic and geranic acids) regulates the apian recruitment behavior. The aim of this study was a morphometric analysis of NG tissues in the summer and winter A.m. carnica (Car) and Buckfast (Bcf) bees. After taking photographs of NG presented by bees in daylight 15

20 Milena Bajda, Jacek Chobotow and UV radiation, the intersegmental membranes were dissected to uncover the gland. The NG preparations were used to determine the structure of intersegmental tissue elements associated with NG under a scanning microscopeand and to perform morphometric measurements of different tissue components of NG with MultiScan Base software. NG was visible as a bright strip in daylight and a blue strip in UV radiation. The intersegmental membrane was slightly corrugated and covered with strands, which the length ranged from 0.01 mm to 0.02 mm. The membrane was mm long and 0.4mm 0.5mm wide. In 7 th tergum observed cilia, they were mm long. During individual development, lumps appeared in even numbers of 2, 4, 6 and 8 ect. No differences between the summer Car and Bcf bees were observed in the moment of lumps appearance, whereas in the winter Car and Bcf were observed. The length of the canal region in the intersegmental membrane was mm and its width was 0.2 mm. Key words: Nasonov gland, intersegmental membrane, canal region, Apis mellifera worker-bee Introduction The Nasonov gland (NG) is situated between the 6 th and 7 th tergum on the dorsal side of the abdomen of Apis mellifera workers. It is responsible for the secretion of pheromones which include compounds such as: geraniol, nerol, nerolic and geranic acid, (E)-citral, (Z)-citral and (E, E)-farnesol [Iwama et al. 1995; Slessor et al. 2005; Trhlin and Rajchard 2011]. The aromatic secretion of the gland with the characteristic smell of melissa can attract = bees which then gather up. Bees use this secretion to mark the entrance to the hive and various objects in the area, distinguish intruders in the hive and extraneous bees coming from other colonies [Al-Kahtani and Bienefeld 2011]. The workers present their NG when they have difficulty returning to their hive or they have lost their queen or they would like to enter another hive. Moreover, each colony has a specific smell bouquet which is common for citizen bees. The bouquet consists of the smell of the Nasonov glands of the workers and worker brood. The scent is also left by the workers on the queen and the entire nest [Dubiel 2006]. There are two types (subcastes) of worker bees in colonies: 1) summer bees which live for about 6 weeks, and: 2) winter bees which live for about 6 7 months. They distinctly differ in physiology and behaviour [Münch et al. 2008; Haddad et al. 2007]. Moreover, the- 16

21 Morfometryczna analiza gruczołu Nasonova robotnic apis re are differences between the subcastes relating to aging processes. Relevant transformations in the fat body and other gland structures, including key enzymes and pheromones, have been well described in previous studies, except for the NG. We should also consider differences between bee races or subspecies; e.g. A. m. carnica (Car) versus Buckfast (Bcf). The Bcf is a synthetic race found mainly in Western Europe. The Car is a natural subspecies, widespread in Southern and Central Europe [Olszewski et al. 2012; Meixner et al. 2010]. The authors performed morphometric analyses of NG tissues to investigate the effect of the age, type (summer and winter bees) and race (A. m. carnica versus Buckfast) on NG morphometric structures. Material and methods The experiments were performed on A. m. carnica (Car) and Buckfast (Bcf) workers sampled directly from the hives in the apiary of the Department of Biological Basis of Animal Production of the University of Life Sciences in Lublin. Summer bees were collected from May to August and winter bees were collected from October to April. Three Bcf and three Car colonies were used. In early May Bcf brood-combs were inserted for 2 days into an incubator for 1-day-old workers to emerge. Then, the yellow-colored 1-day-old Bcf workers were introduced into the colonies of dark-colored Car bees for easy recognition within the hive. From May to August, 30 Bcf bees were weekly sampled from each of the 3 Car colonies (Tab. 1). The procedure was identical for the dark Car bees whose 1-day-old workers were introduced into the colonies of yellow Bcf bees. The procedures were run simultaneously for the Car and Bcf bees. Thirty Bcf and thirty Car winter bees were sampled respectively from each of the Bcf and each of the Car colonies from October to February every other week and from March to April every week (Tab. 1). Car brood-combs were systematically replaced by Bcf brood-combs in the Car colonies, whereas Bcf brood-combs were systematically replaced by Car brood-combs in the Bcf colonies from March to April. This made it possible to collect winter bees until to the end of April. Bees exposing their Nasonov glands in the combs were photographed with a Sony α100 camera both in daylight and UV radiation in the summer. 17

22 18 Milena Bajda, Jacek Chobotow The intersegmental membranes containing NGs from each of the sampled summer and winter Bcf and Car workers were dissected and photographed under a stereoscopic microscope Stereo Zoom Microscope: Olympus SZX16 (camera: Olympus DP72). Then, preparations were made from the dissections according to the method of Ptaszyńska et al. [2012] in order to photograph them under a scanning microscope VEGA LMU Scanning Electrone Microscope. The morphometric measurements of the components of the NG structures were made using the photographs both from the stereoscopic and scanning microscopes. MultiScan Base software was applied. The results were statistically analyzed with the SAS software (SAS Institute SAS/ STAT User s Guide Version 9.13, Cary, NC, Statistical Analysis System Institute) using one-way ANOVAs. Results The NGs were visible as bright strips in daylight (Fig. 1) and blue strips in UV radiation (Fig. 2). The summer and winter Bcf and Car bees did not differ from each other in terms of length and width of the intersegmental membrane, strands, cilia and canal region. Therefore, only the ranges of their dimensions were shown in Tab. 2. The intersegmental membrane (Fig. 4 A), under which NG is situated (Fig. 3), was slightly corrugated and covered with strands (Fig. 4 B) in both summer and winter Bcf and Car bees. Moreover in 7 th tergum of these bees were observed cilia (Fig. 4 C). During individual bee development, lumps in the canal region (Fig. 5 C) always appeared in even numbers of 2, 4, 6 or 8 up to a certain degree of compaction (Fig. 5 A-C). In the summer bees, the first two NG lumps in the intersegmental membrane appeared between the 1 st and 2 nd week, while an extended set of lumps appeared between the 3 rd and 4 th week. Each day there appeared more and more of them, but always paired up to the 5 th week of age. No differences between the Car and Bcf of summer bees were observed in the moment of lumps appearance. The Bcf and Car winter bees did not differ in NG morphology but they differed as to the moment of lump appearance during the aging process. In the winter Bcfs the first two lumps appeared in December, whereas in the winter Cars they appeared in January.

23 Morfometryczna analiza gruczołu Nasonova robotnic apis Discussion and conclusions The multiplication of the lumps was most likely the result of aging and the transformation from a nest bee into a forager bee, i.e. with age polyethism [Elekonich and Roberts 2005; Gracioli-Vitti et al. 2004; Blum and Fales 1988; Winston 1987]. In the foragers, large numbers of lumps were associated with the secretion of the NG compounds with which bees mark the hive entrance and various objects in the area, as well as distinguishing hive intruders [Al-Kahtani and Bienefeld 2011]. Similar dark lump containing iron, calcium, magnesium and phosphate have been described, but in the apian fat body [Keim et al. 2002; Nesson 1995; Kuterbach et al. 1982]. One may speculate that the lumps in NG are a compaction of melanin aggregates, proteins and metal ions which are accumulated in the cells due to various environmental influences [De Gregorio et al. 2002; Evans et al. 2006; Merzendorfer and Zimoch 2003; Suderman et al. 2006; Sugumaran 2002; Zufelato et al. 2004]. For example, foragers are exposed to pathogens, UV or pesticides in connection with their function. The lumps in the Bcfs appeared in December, while they did so in the Cars in January. Interracial differences in the appearance of the lumps in winter-bee NGs were demonstrated for the first time in this study. In March / April, compacted lumps were observed as a dark strip and remained the same until the end of life. Probably, higher spring temperatures influenced these processes in the winter bees [Münch et al. 2008]. These changes were very similar to those occurring in the summer bees between the 3 rd and 4 th week of age. This confirms that the changes may be a result of aging. The description of the formation of the lumps in NGs constitutes the basis for the determination of their function, as well as related histological and biochemical changes, in future studies. The present study shows that it is not only the age but also the type (subcaste) and race of the bees that should be taken into account, when interpreting bee senescence. Acknowledgements I would like to say very thank you to prof. Ph. D. Jerzy Demetraki- Paleolog and dr Aneta Strachecka. 19

24 Milena Bajda, Jacek Chobotow Tab. 1. Database sizes for both races (Buckfast, Apis mellifera carnica) and types (summer and winter bees) of bee samples. Summer Buckfast or A.m. carnica samples Winter Buckfast or A.m. carnica samples Number of colonies 3 3 Total number of samples per colony Number of samples per month Isolated intersegmental membrane with Nasonov gland Number of workers in one sample The sum of all sampled workers Number of microscope preparations prepared from one sampling Total sum of microscope preparations May August (4 samples per month) October February (2 samples per month) > 10 March April (4 samples per month) > Tab. 2. The length and width of the intersegmental membrane, strand, canal region and cilia. Length [mm] Width [mm] Range x ± se Range x ± se Intersegmental membrane Strand no measurements Canal region Cilia no measurements 20

25 Morfometryczna analiza gruczołu Nasonova robotnic apis Fig. 1. The Nasonov gland was visible as a bright strip in daylight (photo by Olszewski and Bajda). Fig. 2. The Nasonov gland was visible as a blue strip in UV radiation (photo by Borsuk and Bajda). Fig. 3. Nasonov gland and intersegmental membrane along with a fragment of bee terga (photo by Chobotow and Strachecka). Fig. 4. A intersegmental membrane; B the intesegmental membrane covered with strands; C cilia at7 th tergum on the dorsal side of the abdomen (photo by Strachecka and Chobotow). 21

26 Milena Bajda, Jacek Chobotow Fig. 5. A C Formation of lumps in summer and winter Bcf and Car bees. red arrows lumps; 1 canal region; 2 intersegmental membrane (photo by Strachecka and Chobotow). 22

27 References Morfometryczna analiza gruczołu Nasonova robotnic apis Al-Kahtani S., Bienefeld K The Nasonov gland pheromone is involved in recruiting honeybee workers for individual larvae to be reared as queens. J. Insect Behav. doi: /s Blum M., Fales H Eclectic chemisociality of the honeybee: a wealth of behaviors, pheromones, and exocrine gland. J. Chem. Ecol. 14(11): De Gregorio E., Han S., Lee W., Baek M., Osaki T., Kawabata S., Lee B., Iwanaga S., Lemaitre B., Brey P An immune responsive serpin regulates the melanization cascade in Drosophila. Develop. Cell 3: Dubiel S Węch i zapach więzią rodziny pszczelej. Lubuskie Aktualności Rolnicze 11. Elekonich M., Roberts S Honey bees as a model for understanding mechanisms of life history transitions. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. 141: Evans J. D., Aronstein K., Chen Y. P., Hetru C., Imler J. L., Jiang H., Kanost M., Thompson G. J., Zou Z., Hultmark D Immune pathways and defence mechanisms in honey bee Apis mellifera. Insect Mol. Biol. 15(5): Gracioli-Vitti L., Camargo-Mathias M., Silva de Moraes R Cellular development and histological aspects of the Nassanoff glands under juvenile hormone action. Naturalia 28: Haddad L., Kelbert L., Hulbert A Extended longevity of queen honey bees compared to workers in associated with peroxidation-resistant membranes. Exp. Gerontol. 42: Iwama A., Sugihara D., Shibuya T Morphology and physiology of neurons responding to the Nasonov pheromone in the antennal lobe of the honeybee, Apis mellifera. Zool. Sci. 12: Keim C., Cruz-Landim C., Carnerio F., Farina M Ferritin in iron containing granules from the fat body of the honeybees Apis mellifera and Scaptotrigona postica. Micron 33: Kuterbach D., Walcott B., Reeder R., Frankel R Iron-containing cells in the honey bee (Apis mellifera). Science 218: Meixner M. D., Costa C., Kryger P., Hatjina F., Bouga M., Ivanova E., Büchler R Conserving diversity and vitality for honey bee breeding. J. Apic. Res. 49: Merzendorfer H., Zimoch L Chitin metabolism in insect: structure, function and regulation of chitin synthases and chitinases. The J Experimental Biol. 206: Münch D., Amdam G., Wolschin F Ageing in a eusocial insect: molecular and physiological characteristics of life span plasticity in the honey bee. Funct. Ecol. 22(3):

28 Milena Bajda, Jacek Chobotow Nesson M Technical comments honeybees and magnetoreception. Science 269: Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Strachecka A., Evaluation of economic traits in Buckfast bees in comparison with the hybrids of European Black bees and Caucasian bees. Annales UMCS 30(2): Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Mułenko W., Olszewski K Monitoring of nosemosis in the Lublin region and preliminary morphometric studies of Nosema spp. spores. Med. Weter. 68(10): Slessor K., Winston M., Conte Y Pheromone communication in the honeybee (Apis mellifera L.). J. Chem. Ecol. 31(11): Suderman J. R., Dittmer N. T., Kanost M. R., Kramer K. J Model reaction for insect cuticule sclerotization: Cross-linking of recombinant cuticular proteins upon their laccase-catalyzed oxidative conjugation with catechols. Insect Bioch. and Mol. Biol. 36: Sugumaran M Comparative biochemistry of eumelanogenesis and the protective roles of phenoloxidase and melanin in insects. Pigment Cell Res. 15: 2 9. Trhlin M., Rajchard J Chemical Communications in the honeybee (Apis mellifera L.): a review. Veterin. Med. 56(6): Winston M The biology of the honey bee. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press: Zufelato M. S., Lourenco A. P., Simões Z. L. P., Jorge J. A., Bitondi M. M. G Phenoloxidase activity in Apis mellifera honey bee pupae and ecdysteroid-dependent expression of the prophenoloxidase mrna. Insect Bioch. and Mol. Biol. 34: Jacek Chobotow Department of Biological Basis of Animal Production Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, Lublin, Poland Milena Bajda Department of Zoology Maria Curie-Sklodowska University Lublin ul. Akademicka 15, Lublin, Poland Corresponding author: Milena Bajda,

29 Kamila Klimek 1 Monika Różażńska-Boczula 1 Agnieszka Rowicka 2 Anna Furmańczuk 3 EPISTEME 18/2013, t. 2 s ISSN ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MICROSOFT OFFICE I JEGO WYKORZYSTANIE WŚRÓD STUDENTÓW MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ ORAZ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT FAMILIARITY OF THE MICROSOFT OFFICE AND ITS USAGE AMONG STUDENTS OF VETERINARY MEDICINE, BIOLOGY AND ANIMAL BREEDING Abstrakt. Przeprowadzono badania ankietowe z udziałem 290 studentów medycyny weterynaryjnej, biologii i hodowli zwierząt. W badaniach ankietowych wzięło udział 175 studentów weterynarii, oraz 115 studentów biologii i hodowli zwierząt. Wykształceniem ogólnym legitymowało się 251 studentów, a tylko 39 średnim wykształceniem technicznym. Spośród studentów z wykształceniem ogólnym 184 ukończyło profilowane licea ogólnokształcące o profilu biologiczno chemicznym oraz matematyczno fizycznym. Z obszarów wiejskich pochodziło 109 osób, a 181 z terenów miejskich. Wśród badanych studentów, 224 znało dobrze programy informatyczne zawarte w pakiecie Microsoft Office, natomiast na poziome podstawowym tylko 66 studentów. Na koniec pierwszego semestru wszyscy posługiwali się programami informatycznymi (Microsoft Office) w stopniu dobrym, co umożliwi im wykorzystanie szczególnie programu Excel i wykonanie podstawowych obliczeń analitycznych z zakresu statystyki opisowej swoich badań naukowych niezbędnych do prac dyplomowych. Słowa kluczowe: programy informatyczne, studenci medycyny weterynaryjnej, hodowli zwierząt i biologii Summary. Survey was carried out on 290 students, 175 veterinary students and 115 students of biology. It should be noted that amidst all students, 251 students gave evidence of the general secondary education and only 39 students confirmed the secondary technical education. Among the students with general secondary education, 184 completed high schools with the biology and chemistry or mathematics and physics profile. In addition, 109 students came from rural areas and 181 students came from urban areas. It was also found that among the surveyed students, 224 had 25

30 Kamila Klimek, Monika Różażńska-Boczula, Agnieszka Rowicka, Anna Furmańczuk good knowledge of computer programs included in Microsoft Office, while only 66 students knew those programs on the basic level. At the end of the first semester, all students used the computer programs (Microsoft Office) on the good level, which will allow them to use Excel in basic analytical calculations of descriptive statistics in their researches and dissertations. Key words: computer programs, students of veterinary medicine, animal breeding and biology Wstęp Rozwój komputeryzacji spowodował szeroki dostęp do komputerów oraz różnych programów specjalistycznych bardzo przydatnych do wykonania : opisów, sprawozdań, opracowania analiz, tworzenia różnorodnych baz danych, sporządzenia prezentacji. Internet można wykorzystać do nauki, przesyłania opracowań itd. Każda praca dyplomowa i magisterska powinna zawierać, część badawczą, tabele, wykresy,analizę statystyczną część opisową oraz prezentację multimedialną jako załącznik. Znajomość i umiejętność posługiwania sie podstawowymi programami zawartymi w pakiecie Microsoft Office jest niezbędna dla każdego studenta. Każdy powinien dobrze posługiwać się programem WORD [Kowalczyk G 2010] w celu napisania sprawozdań z przeprowadzanych badań. Niezbędna jest również znajomość programu ACCESS [Mendrala 2010] do stworzenia poprawnej bazy danych oraz EXCEL [Walkenbac 2010] do dokonania niezbędnych obliczeń, porównań i wskazania zależności pomiędzy poszczególnymi badanymi czynnikami (składnikami). Nie można pominąć programu POWER POINT [Zimek 2010] bez którego znajomości nie można byłoby przedstawić w formie multimedialnej wyników swoich badań. Celem przeprowadzonych badań było: Zbadanie opinii studentów na temat znajomości programów zawartych w pakiecie Microsoft Office w momencie rozpoczęcia studiów; Określenie poziomu umiejętności posługiwania się programami pakietu Microsoft Office; Ocena umiejętności racy w poszczególnych programach pakietu Microsoft Office po pierwszym roku studiów. 26

31 Znajomość pakietu Microsoft Office i jego wykorzystanie... Materiał i metody Badaniami ankietowymi objęto 290 studentów medycyny weterynaryjnej oraz biologii i hodowli zwierząt. Wśród ankietowanych było 175 studentów weterynarii i 115 studentów biologii i hodowli zwierząt. Wykształceniem średnim ogólnym legitymowało się 251 studentów, a średnim technicznym 39 studentów. Spośród studentów z wykształceniem ogólnym 184 ukończyło profilowane licea ogólnokształcące o profilu biologiczno chemicznym oraz matematyczno fizycznym oraz matematyczno-fizycznym. Z obszarów wiejskich pochodziło 109 osób, a 181 z terenów miejskich. Wśród badanych studentów, 224 znało dobrze programy informatyczne zawarte w pakiecie Microsoft Office, natomiast na poziome podstawowym tylko 66 studentów. Na koniec pierwszego semestru wszyscy posługiwali się programami informatycznymi (Word, Excel, Power Point) w stopniu dobrym, co umożliwi im wykorzystanie szczególnie programu Excel i wykonanie podstawowych obliczeń analitycznych z zakresu statystyki opisowej swoich badań naukowych. Program Access z pakietu Microsoft Office znany był tylko w stopniu dostatecznym i nie cieszył się większym zainteresowaniem [Klimek i In. 2012]. Rys. 1. Znajomości programów pakietu Microsoft Office po ukończeniu szkoły średniej wg własnej oceny studentów. 27

32 Kamila Klimek, Monika Różażńska-Boczula, Agnieszka Rowicka, Anna Furmańczuk Ankieta zawierała pytania na temat znajomości poszczególnych programów z pakietu Microsoft Office: Wyniesionej ze szkoły średniej (ocena własna studentów); Oceny umiejętności nabytej w trakcie studiów (w zakresie od 1 do 100): edycji tekstu (Word), wykonywania obliczeń (Excel, tworzenia baz danych (Access) oraz prezentacji multimedialnej (Power Point). Znajomość poszczególnych programów pakietu Office przez tych samych studentów w różnych okresach studiów przedstawiono za pomocą niżej wymienionych wykresów. Według studentów po raz pierwszy z programami pakietu Microsoft Office zapoznali się: w szkole podstawowej 190, w gimnazjum 67 oraz w szkole zawodowej 43. Po raz pierwszy korzystali z wymienionych programów Microsoft Office: w szkole podstawowej 15, w gimnazjum 195 oraz w szkole zawodowej 80. Badania na początku zajęć wykazały, że najmniej opanowany był program Word i na poziomie podstawowym (dostatecznym) znało go aż 201 osób, natomiast na poziomie średnim (dobrym) najbardziej był znany program Power Point i znało go 127 osób, jeśli chodzi o poziom zaawansowany (bardzo dobry) to najlepiej znany był Excel 56 osób. 28 Rys. 2. Po pierwszym semestrze, wyraźnie zwiększył się poziom średni oraz zaawansowany.

33 Znajomość pakietu Microsoft Office i jego wykorzystanie... Należy stwierdzić, że badania ankietowe znajomości pakietu Microsoft Office wśród ankietowanych wykazały wyraźny wzrost umiejętności posługiwania się poszczególnymi programami wraz z przechodzeniem na kolejne etapy studiów. Rys. 3. Znajomość programów pakietu Microsoft Office po drugim semestrze. Wraz z przechodzeniem na kolejne semestry znajomość poszczególnych programów radykalnie się zmieniała, malała ilość osób ze znajomością (podstawową) dostateczną programów (około 50%), a rosła średnia (dobra) i zaawansowana (bardzo dobra) znajomość poszczególnych programów. Rys. 4. Znajomość programów pakietu Microsoft Office po VI semestrze. 29

34 Kamila Klimek, Monika Różażńska-Boczula, Agnieszka Rowicka, Anna Furmańczuk Wyniki i dyskusja Po szóstym semestrze bardo duży wzrost poziomu zaawansowanego i średniego, poziom podstawowy utrzymuje się na jednakowym poziomie w poszczególnych programach ale maleje zainteresowanie programem Access. Odnotowano bardzo wyraźny wzrost znajomości poszczególnych programów po ukończeniu szóstego semestru, np. program Word na poziomie zaawansowanym (bardzo dobrym) znało już 151osób, na poziomie średnim (dobrym) 103 osoby i tylko 36 osób na poziomie podstawowym (dostatecznym). Podobnie przedstawiała się znajomość programu Power Point. Nieco słabiej wypadła znajomość programu Excel, bo poziom zaawansowany (bardzo dobry) reprezentowało 101,osón poziom średni (dobry) 116, i podstawowy (dostateczny) 32 osoby. Zastanawiający jest spadek zainteresowania i znajomości programu Access i tak po pierwszym badaniu program ten znało na poziomie podstawowym (dostatecznym) 72 osoby, na poziomie średnim (dobrym) 172 osoby i poziom zaawansowany (bardzo dobrym)46 osób. Natomiast po szóstym semestrze ten program na poziomie podstawowym (dostatecznym) znało 6, na poziomie średnim(dobrym) 15 i na poziomie zaawansowanym (bardzo dobrym) 20 osób. Ogólnie na początku studiów deklarowało znajomość programu Access 290 osób, a po pierwszym stopniu znajomość tego programu zadeklarowało tylko 41 osób. Wniosek Obecny program nauki pakietu Office w zasadzie jest wystarczający wydaje się tylko na podstawie przedstawionych wyników zbyt odważny. Brak szerszej dyskusji i porównania otrzymanych wyników z wynikami innych badań przeprowadzonych w innych grupach akademickich sprawia, że należałoby się raczej ograniczyć do stwierdzenia mniejszych lub większych postępów w zakresie znajomości poszczególnych elementów pakietu Microsoft Office. Zwiększyć ilość godzin na prowadzenie zajęć z programu Access, tworzenie i posługiwanie się bazami danych. 30

35 Literatura Znajomość pakietu Microsoft Office i jego wykorzystanie... Klimek K. Czubacka A. Furmańczuk A. Rowicka A Znajomość programów informatycznych do projektowania architektury krajobrazów i użytków zielonych wśród studentów ogrodnictwa. Episteme, Kowalczyk G Word 2010 PL. Kurs. Helion. Walkenbac J Excel 2010 PL. Biblia. Helion. Mendrala D. Szeliga M. Access 2010 PL. Kurs. Helion. Zimek R PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. mgr inż. Kamila Klimek dr Monika Różażńska-Boczula Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Zakład Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie mgr inż. Anna Furmańczuk Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel mgr Agnieszka Rowicka Katedra Biologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Opiekun naukowy: Prof. dr hab Jolanta Mola 31

36

37 Lidia Orłowska Hortensja Frankowska EPISTEME 18/2013, t. 2 s ISSN Drapieżnictwo wydry na terenie zimochowów w Dolinie Baryczy PREDATION BY OTTERS in fish wintering ponds within the Barycz River valley Abstrakt. W okresie od października 2008 r. do lutego 2009 r. na terenie Zakładu Rybackiego w Potaszni wchodzącego w skład PZB Stawy Milickie zbierano odchody wydry Lutra lutra, wzdłuż stałych tras przemarszu, o łącznej długości 4,3 km. Zebrano 202 próbki kału, które poddano analizie. Poszczególne ofiary były identyfikowane na podstawie budowy charakterystycznych części szkieletu. Ryby występowały we wszystkich odchodach wydry, natomiast ryby karpiowate Cyprinidae w 94,5% odchodów. Łącznie stwierdzono 708 ofiar, wśród których ryby stanowiły 91,8%. Gatunki hodowlane tj. karp Cyprinus carpio oraz lin Tinca tinca występowały odpowiednio w 32,7% odchodów oraz 12,4%. Ich udział procentowy w ilości ofiar wynosił 16,1 % (karp) oraz 13,5% (lin). Wielkość skonsumowanych karpi wahała się od 6,3 cm do 13,8 cm (=10,7±1,22 SD), a wielkość skonsumowanych linów wynosiła od 3,1 cm do 7,4 cm (= 4,7± 0,74 SD). Oprócz gatunków ryb o znaczeniu gospodarczym ofiarami wydr padały również ryby określane przez hodowców tzw. chwastem rybnym. Słowa kluczowe: gatunki hodowlane, karp, lin, odchody, ofiary Summary. From October 2008 to February 2009, within the Fishery Farm in Potasznia (a part of the Milicz Ponds State Fishery Enterprise), a total of 202 the otter spraints Lutra lutra were collected along 4.3 km of fixed walking paths. Particular vertebrate preys were identified in the laboratory through the characteristic parts of skeletons. Fishes were present in all faeces, and those of the carp family (Cyprinidae) in 94.5% of spraints collected. A total of 708 prey specimens were found (91.8% comprised fishes). The breeding species (i.e. carp Cyprinus carpio and tench Tinca tinca) occurred in 32.7% and 12.4% of spraints, respectively. Their percentage proportions among the preys consumed were 16.1 % (carp), and 13.5% (tench). The size of carp prey fell in the 6.3 cm 13.8 cm (= 10.7 ± 1.22 SD) range and that of tenches in a 3.1 cm to 7.4 cm (= 4.7 ± 0.74 SD) range. Both fish species of commercial importance and the species unwanted by fish breeders were preyed on by otters. Key words: breeding species, carp, tench, otter spraints, preys 33

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Sesja Naukowa. pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana

Sesja Naukowa. pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 300 Seminariów Etologicznych! Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN!i Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.)!oraz X-lecia badań terenowych! Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

WINTERING QUEEN BEES IN MODIFIED MATING NUCLEI

WINTERING QUEEN BEES IN MODIFIED MATING NUCLEI Journal of Apicultural Science 87 WINTERING QUEEN BEES IN MODIFIED MATING NUCLEI Maciej Siuda 1, Jerzy Wilde 1, Janusz Bratkowski 1, Boż ena Chuda-Mickiewicz 2, Jerzy Woyke 3, Zygmunt Jasiń ski 3, Beata

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 125 122 129 148 145 127 193 150 170 103 82 68 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238

Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238 227 VOLUME AND STRUCTURE OF TRAINING LOADS OF TOP SWIMMERS IN DIRECT STARTING PREPARATION PHASE FOR MAIN COMPETITION Training loads of swimmers in preparation for

Bardziej szczegółowo

MORPHOMETRIC TRAITS OF BUCKFAST AND CAUCASIAN BEES

MORPHOMETRIC TRAITS OF BUCKFAST AND CAUCASIAN BEES Vol. 54 No. 1 2010 Journal of Apicultural Science 43 MORPHOMETRIC TRAITS OF BUCKFAST AND CAUCASIAN BEES G r z e g o r z B o r s u k, K r z y s z t o f O l s z e w s k i Department of Biological Basis of

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. I EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 14/2012 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ASPEKTY XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW CONTEMPORARY ASPECTS XX INTERNATIONAL STUDENTS SCIENTIFIC CONFERENCE

WSPÓŁCZESNE ASPEKTY XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW CONTEMPORARY ASPECTS XX INTERNATIONAL STUDENTS SCIENTIFIC CONFERENCE FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI WSPÓŁCZESNE ASPEKTY INŻYNIERII PRODUKCJI XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW CONTEMPORARY ASPECTS OF PRODUCTION ENGINEERING XX

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Fundacja Techniki

Bardziej szczegółowo

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 2 (5) 2006 r. Spis treści Contents Zofia Alexandrowicz Geopark nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives)... 3 Geopark kategoria ochrony przyrody wspierająca

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014 Poland Meetings & Events Industry Report 2014 137 198 5,19 mln SPOTKAŃ STOWARZYSZEŃ W POLSCE POTWIERDZONYCH DO 2021 ROKU /ASSOCIATION MEETINGS CONFIRMED

Bardziej szczegółowo

Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE. Field Crops. E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski

Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE. Field Crops. E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field Crops E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski W a r s a w 2 0 0 8 1 Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field crops EDITOR: Zbigniew T. Dabrowski Warsaw 2008 2 The

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY

STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 1/2012 vol. 4 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MELCER

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Medicina Veterinaria. Weterynaria

Medicina Veterinaria. Weterynaria ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Medicina Veterinaria Weterynaria 7(3) 2008 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 1 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH 2 KAROL KOCISZEWSKI ANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCE Series G Economy Vol. 99 No. 1 ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO TOM 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 4 PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO 2081 6960 Tom 11 (XXVI) 2011 Zeszyt 4 Zeszyty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-0757 11 (3) 2012

ISSN 1644-0757 11 (3) 2012 Acta Scientiarum Polonorum ogólnopolskie czasopismo naukowe polskich uczelni rolniczych, publikuje oryginalne prace w następujących seriach tematycznych: ISSN 1644-0757 Agricultura Agronomia Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

POTENTIAL OF TOURISM

POTENTIAL OF TOURISM UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 592 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 14 POTENTIAL OF TOURISM POTENCJAŁ TURYSTYCZNY SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 7 (56) 2012 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo