radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego"

Transkrypt

1 radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

2

3 radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

4 Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Filozofii RECENZENT prof. dr hab. Karol Tarnowski PROJEKT OKŁADKI Łukasz Dąbrowski Copyright by Radosław Strzelecki & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 Karolci, pastereczce bycia

6 Spis treści Wprowadzenie... 9 Rozdział I. Wolność-odpowiedzialność. Ekspozycja problemu Intuicje Historia Dezintegracja Podmiotowość bez Innego Rozdział II. Wobec Bycia i wobec Innego Heidegger a metafizyka Człowiek i bycie w Sein und Zeit Troska Sobość i inni Się Wstępna eksplikacja pojęcia wolności Rozdział III. Czasowość Czas, czasowość, etyka Bycie-ku-śmierci Sumienie Pełna eksplikacja czasowości. Czasowość i wolność Rozdział IV. Odpowiedzieć Byciu O istocie prawdy. Zwrot Człowiek i bycie w Ereignis Rozdział V. Odpowiedzieć Innemu Etyka jako filozofia pierwsza? Toż-Samy i Inny Mowa i spotkanie Czas i substytucja Zakończenie Bibliografia

7 Wprowadzenie Odpowiedzieć Byciu od początku ukryta w pytaniu o bycie myśl przewodnia, postulat, wreszcie testament Martina Heideggera w obliczu zwycięstwa i upadku człowieka ostatniego. Odpowiedzieć Innemu dramatyczny apel Emmanuela Lévinasa w obliczu Shoah. Dla myśli korzystającej z dobrodziejstwa czasów pokoju każde z tych sformułowań może przyjmować formę bezokolicznikową, a przecież pozostaje wezwaniem. Zestawione z sobą, formuły te otwierają przestrzeń dialogu przekraczającą doświadczenie historyczne, które rozdzieliło swoich uczestników. Rozprawa niniejsza wyrasta z przekonania, że dialog ten nie jest dziełem przypadku że jest celowe zbadanie obszaru, który ujawnia się na przecięciu tych dwóch tak odległych od siebie na pierwszy rzut oka perspektyw. Obie te perspektywy zbiegają się w pojęciu odpowiedzi, które filozofia dialogu zinterpretowała jako podstawę odpowiedzialności; pojęcie odpowiedzialności zatem będzie stanowić podstawową kategorię w niniejszej pracy. Towarzyszyć mu będzie pojęcie, które z istoty stanowi jego cień pojęcie wolności; to bowiem pojęcie zdaje się w najwyższym stopniu dzielić obu filozofów. Zależność między pojęciem wolności a pojęciem odpowiedzialności wytwarza w dialogu Lévinasa z Heideggerem niesłychane napięcie, które rozprawa ta ma ambicje uchwycić. Wolność. Odpowiedzialność. Wolność-odpowiedzialność. Oto sztandarowe pojęcia etyki, splecione z sobą tak ściśle, że zdają się już wzajemnie przenikać; sprzężone z sobą, zorientowane na jeden cel, a przecież pogrążone często w niezgodzie i w walce, jak Platońskie konie z Fajdrosa tyle że akurat te konie burzą się właśnie pod czujnym okiem woźnicy, a pozostawione same sobie gładko aż nazbyt gładko! wiodą rydwan duszy w ślad za innymi zaprzęgami. Czy uchwytujemy bezpośrednio naturę tego związku, choćby na tyle, by móc orzec o jego realności? Czy to niepochwytna dla rozumu, niemniej fascynująca coincidentia oppositorum? Czy może tak naprawdę to tylko dostojna zbitka pojęć, uświęcona przez filozofów, której sztuczny charakter ujawni się, skoro tylko poddamy go pod osąd umysłu wolnego od systematycznej intelektualnej tresury? A może doskonale wiemy, co znaczą te pojęcia razem, i każde z osobna; ale może właśnie ta dogmatyczna oczywistość naszej wiedzy powinna być podejrzana? Wolność-odpowiedzialność związek intuicyjny, lecz podatny na kwestionowanie; rozumiany bezpośrednio, lecz nader często jedynie podług augustyń-

8 10 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu skiego schematu: gdy nie pytają mnie, wiem; gdy pytają mnie, nie wiem narzuca się myśleniu jak zadanie. Powyższe pytania nie zostały zatem zamierzone jako zwyczajowa retoryka towarzysząca wprowadzeniu czytelnika w znany i lubiany, a zatem bezpieczny temat. Czy w istocie bowiem relacja między wolnością a odpowiedzialnością stanowi temat znany, na wskroś już przeniknięty przez myślenie? Abstrahując nawet całkowicie od absolutnie podstawowej kwestii: póki człowieka, póty jego zapytywania o jego wolność, jego odpowiedzialność, o ludzką powinność czy rzeczywiście filozofia jako taka uporała się z zadaniem przemyślenia tych pojęć, jak i z równie istotnym zadaniem przemyślenia relacji między nimi? Na pozór tak właśnie się stało. Pojęcia wolności i odpowiedzialności należą przecież pospołu do kanonicznego słownika etyki, zajmują też poczesne miejsce w debacie publicznej. Niewygasła jeszcze kariera pojęcia wolności, równie jak wzrastająca (przynajmniej wśród filozofów) popularność pojęcia odpowiedzialności zdają się może już u zarania rozpraszać obawy o stan współczesnej świadomości moralnej; pozwalają może nawet sądzić, że filozoficzna antropologia naszych czasów oparta jest na aż dwóch solidnych filarach. Czyż nie jest to jednak tylko naiwna konstrukcja, odzwierciedlająca faktyczną separację tych pojęć w obrębie dominującego dzisiaj rozumienia? W istocie mamy tu do czynienia z parawanem publicznej retoryki, niwelującej wszelkie napięcia i sprzeczności. Podobnie nieśmiertelna, jednocząca wizja philosophiae perennis przesłania konflikt między radykalnym zapytywaniem o odpowiedzialność a wielowiekową tradycją filozoficzną. Przesłania lub może z góry już go rozstrzyga na korzyść tej ostatniej. W związku z tym jednak można powiedzieć jeszcze co innego: być może sygnalizowane tu już na wstępie napięcie, czy może konflikt, cechujący jakoby relację między wolnością a odpowiedzialnością, nie daje się odkryć w realności ludzkiego bytowania, lecz stanowi jedynie pewien pogląd jeden rozdział, jeden moment w dziejach myśli, rozdział otwarty w konkretnej sytuacji historycznej przez filozofię dialogu, obecnie chyba już w znacznym stopniu przezwyciężony? Rewolucyjny potencjał filozofii dialogu staje się przecież powoli historycznym wkładem naszej epoki w dzieje cywilizacji zachodniej. Ponad kontrowersjami epoki trwa oto philosophia perennis, w której ostatecznie wszystko łączy się i godzi, i zastyga; w której chwały wystarczy dla wszystkich. Popiersia nobilitowanych już przez filozoficzną opinię publiczną dialogików Emmanuela Lévinasa 1 czy Martina Bubera zaczynają się przecież powoli materializować w oficjalnym muzeum idei; zasięg ich myśli mierzony tłumaczeniami, komen- 1 Jakkolwiek myśl Lévinasa bywa niekiedy sytuowana poza filozofią dialogu, stanowi w ocenie autora niniejszej rozprawy raczej prawdziwie filozoficzną wersję dialogiki. Kwestia przynależności myśliciela do tego czy innego obozu ideowego jakkolwiek może być frapująca z punktu widzenia historyka filozofii odgrywa jednak ostatecznie drugorzędną rolę, o ile nieuzasadniona aneksja nie przesłania istoty jego myśli. W przypadku Lévinasa decydujące znaczenie ma radykalizm, z jakim podejmuje on ideę odpowiedzialności.

9 Wprowadzenie 11 tarzami, wywieranym wpływem, publicznym zgiełkiem zbliża już filozofię dialogu do tzw. głównego nurtu myśli akademickiej. Czyż jednak to właśnie, paradoksalnie, nie powinno niepokoić? Czyż fala szeroka nie bywa zwykle zarazem płytka? Czyżby nowa perspektywa myślenia, otwarta równolegle przez ontologię fundamentalną Heideggera i przez przełom dialogiczny, zaczęła ulegać petryfikacji, oswojeniu: omawianiu i (w sensie Heideggerowskim) przegadaniu, czyżby została już umieszczona w owej przeciętnej zrozumiałości, znamiennej dla Heideggerowskiego Się, zanim zdążyła na dobre przeorać nasze myślenie? Problematyka wolności i odpowiedzialności w żadnym wypadku nie stanowi, nawet w dobie tak wielkich filozoficznych zdobyczy, ani tym bardziej ze względu na zdobyczy tych upowszechnienie, zamkniętego rozdziału w dziejach myśli. Nie stanowi nawet wystarczająco rozpoznanego, zabezpieczonego pola badań antropologii filozoficznej i etyki. Przeciwnie, wydaje się, że jednostronne a z takim najczęściej mamy do czynienia traktowanie tej problematyki: czy to poprzez myślenie tylko podług wolności (np. w egzystencjalizmie Sartre a), czy poprzez daleko posuniętą deprecjację perspektywy wolności w imię odpowiedzialności (jak czyni to Lévinas), prowadzi do fatalnych konsekwencji, jeśli chodzi o zachowanie przez myślenie integralności specyficznie ludzkiego sposobu bycia. Sedno sporu wykracza tu poza domenę przypisywaną zwykle etyce; lub raczej: cały spór dowodzi fikcyjnego charakteru podziału filozofii na arbitralnie określone domeny. Sedno sporu to pytanie tyleż etyczne, ileż ontologiczne, czy jak stwierdza trafna intuicja Lévinasa metafizyczne: co jest istotą człowieka wolność czy odpowiedzialność? Pytamy bowiem o odpowiedzialność, a pytanie to zawiera już w sobie pytanie o wolność. Niniejsza rozprawa nie ma stanowić akcesu do którejkolwiek ze stron sporu; jakkolwiek w pewnym stopniu w spór ten się wpisuje, swojego dalekosiężnego celu upatruje jednak w wypracowaniu perspektywy, pozwalającej na utrzymanie radykalnego zapytywania o odpowiedzialność w jedności z absolutnie podstawową intuicją wolności człowieka. Jestem przekonany, że zadanie to nie polega na łączeniu ognia z wodą: raczej w skrzyżowaniu dwóch zapewne odmiennych, a przecież jednak zogniskowanych na jednym celu, perspektyw myślenia upatrywałbym właśnie szansy na uchwycenie wolnego i odpowiedzialnego bytu ludzkiego w jego integralności. Celem tego eseju jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy te dwie perspektywy myślenie wolności i myślenie odpowiedzialności zbiegają się ostatecznie w jednym punkcie. Rozdział pierwszy rozprawy będzie obejmować ekspozycję problematyki wolności i odpowiedzialności oraz zarys historycznych i kulturowych uwarunkowań obu tych pojęć. Rozdziały drugi, trzeci i czwarty będą poświęcone obszernej prezentacji myśli Heideggera, zwłaszcza w odniesieniu do tematyki angażującej myślenie dialogiczne. Rozdział piąty będzie próbą zrelacjonowania odpowiedzi ze strony Lévinasa.

10 BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotowa Martin Heidegger Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, PWN, Warszawa Wrocław Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1971 (wyd. pol. Objaśnienia do poezji Hölderlina, tłum. S. Lisiecka, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004). Identyczność i różnica (wybór), tłum. J. Mizera, [w:] J. Mizera (red.), Drogi Heideggera, Principia XX, Kant a problem metafi zyki, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa Ku rzeczy myślenia, tłum. K. Michalski i in., Fundacja Aletheia, Warszawa Moira, tłum. S. Kwiatkowski, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Nietzsche, Tom 1 i 2, tłum. C. Wodziński i in., PWN, Warszawa Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa Przyczynki do fi lozofi i. Z wydarzania, tłum. B. Baran i J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa Rozmowy na polnej drodze, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo KR, Warszawa Sein und Zeit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977 (wyd. pol. Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994). Technika i zwrot, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Transcendencja i czasowość, tłum. J. Margański, [w:] Transcendencje, Teksty filozoficzne PAT, Wydawnictwo PAT, Kraków Tylko Bóg mógłby nas uratować (wywiad), tłum. M. Łukasiewicz, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Wprowadzenie do metafi zyki, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa Wyzwolenie, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2001.

11 154 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Zasada racji, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Znaki drogi, tłum. S. Blandzi i in., Wydawnictwo Spacja, Warszawa Emmanuel Lévinas Autrement qu être ou au-delà de l essence, Librairie Générale Française, Hachette, Paris 2009 (wyd. pol. Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000). Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa Cztery lektury talmudyczne, tłum. E. Burska, Oficyna Literacka, Kraków (wraz z R. Kearneyem), Ethics of the infi nite, [w:] Dialogues with contemporary Continental thinkers: the phenomenological heritage/emmanuel Lévinas, Manchester University Press, Manchester Entre nous. Essais sur le penser-à-l autre, Librairie Générale Française, Hachette, Paris (wraz z P. Nemo) Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipp em Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków Imiona własne, tłum. J. Margański, Wydawnictwo KR, Warszawa Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Homini, Kraków Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa Totalité et infi ni. Essai sur l exteriorité, Librairie Générale Française, Hachette, Paris 2009 (wyd. pol. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998). Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo Atext, Gdynia Literatura przedmiotowa Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa Arystoteles, Metafi zyka, tłum. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, T. Żeleźnik, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin Arystoteles, O duszy, [w:] Dzieła wszystkie, tom 3, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, [w:] tenże, Dialogi fi lozofi czne, tom III, PAX, Warszawa Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, IW PAX, Warszawa Baran B. (red.), Filozofia dialogu (antologia), Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.

12 Bibliografia 155 Baran B., Heidegger i powszechna demobilizacja, Inter esse, Kraków Baudrillard J., O uwodzeniu, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa Bergson H., Essai sur les données immédiates de la conscience, Presses Universitaires de France, Paris Bergson H., Pamięć i życie (wybór G. Deleuze a), tłum. A. Szczepańska, IW PAX, Warszawa Berlin I., Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz i in., PWN, Warszawa Bonhoeffer D., Odpowiedzialność jako substytucja (wybrane fragmenty z lat ), tłum. J. Filek, [w:] J. Filek, Filozofi a odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Bonhoeffer D., Wybór pism, tłum. M. Urban i in., A. Morawska (red.), Biblioteka Więzi, Warszawa Borzym S., Heidegger a Bergson, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, PWN, Warszawa Buber M., Dwa typy wiary, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków Buber M., Ich und Du, Inselverlag, Leipzig 1923 (wyd. pol. Ja i Ty. Wybór pism fi lozofi cznych, tłum. J. Doktór, IW PAX, Warszawa 1992). Buber M., O odpowiedzialności (wybrane fragmenty z lat ), tłum. J. Filek, [w:] J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Buber M., Problem człowieka, tłum. R. Reszke, Fundacja Aletheia Wydawnictwo Spacja, Warszawa Camus A., Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Muza SA, Warszawa Camus A., Eseje, tłum. J. Guze, PIW, Warszawa Derrida J., Przemoc i metafizyka, [w:] tenże, Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Muza SA, Warszawa Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska i in., PWN, Warszawa Dybel P., Panie Heidegger, kiedy pan napisze etykę?, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Descartes R., Medytacje o pierwszej fi lozofi i, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Wydawnictwo Antyk, Kęty Drwięga M., Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej, Księgarnia Akademicka, Kraków Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorulski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa Epikur, List do Menoikeusa, tłum. K. Leśniak, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska i in., PWN, Warszawa Farias V., Heidegger i narodowy socjalizm, tłum. P. Lisiecki, R. Marszałek, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

13 156 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Filek J., Filozofia jako etyka, Wydawnictwo Znak, Kraków Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków Filek J., Ontologizacja odpowiedzialności, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Finkielkraut A., La sagesse de l amour, Gallimard, Paris Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa Gadacz T., Migasiński J. (red.), Lévinas i inni, WFiS UW, Warszawa Gadacz T., Wolność i odpowiedzialność. Rosenzweiga i Lévinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha, Wydawnictwo PAT, Kraków Gadamer H.-G., Droga ku zwrotowi, tłum. A. Przyłębski, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gadamer H.-G., Heidegger i język metafizyki, tłum. A. Dorobiński, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gadamer H.-G., Heidegger i Grecy, tłum. S. Blandzi i M. Poręba, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gadamer H.-G., Powrót z Syrakuz, tłum. E. Smoleńska, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gilson E., Duch fi lozofi i średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, IW PAX, Warszawa Gilson E., Historia fi lozofi i chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, IW PAX, Warszawa Gilson E., Tomizm, tłum. J. Rybałt, IW PAX, Warszawa Hegel G.W.F., Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, tłum. Ś.F. Nowicki, PWN, Warszawa Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, tłum. Ś.F. Nowicki, Fundacja Aletheia, Warszawa Hegel G.W.F., Zasady filozofi i prawa, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa Hernas A., Czas i obecność, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, red. Z. Kubiak, PIW, Warszawa Hume D., Badania dotyczące zasad moralności, tłum. A. Hochweld, PWN, Warszawa Husserl E., Badania logiczne, Tom I, tłum. J. Sidorek, Wydawnictwo Comer, Toruń Husserl E., Badania logiczne, Tom II, cz. I i II, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa Husserl E., Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Fundacja Aletheia, Warszawa Husserl E., Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa Husserl E., Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. Bernard Smyrak OCD, Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kraków Janowski Z., Teodycea kartezjańska, Wydawnictwo ARCANA, Kraków Jonas H., Zasada odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.

14 Bibliografia 157 Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Wydawnictwo Antyk, Kęty Kant I., Metafi zyka moralności, tłum. E. Nowak, PWN, Warszawa Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa Kemp P., Ricoeur entre Heidegger et Lévinas (l affi rmation originaire entre l attestation ontologique et l injonction éthique), [w:] J. Greisch (red.), Paul Ricoeur, l hermenéutique à l école de la phénoménologie, Beauchesne Éditeur, Paris Kierkegaard S., Albo albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, K. Toeplitz, PWN, Warszawa Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Kierkegaard S., Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Kierkegaard S., Jednostka i tłum, tłum. A. Ściegienny, [w:] L. Kołakowski, K. Pomian (red.), Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa Kierkegaard S., Pojęcie lęku, tłum. A. Szwed, Wydawnictwo Antyk, Kęty Kierkegaard S., Recenzja literacka, tłum. M. Domaradzki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty Kołakowski L., Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma... Horror metaphysicus, tłum. M. Panufnik, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Kowalska M., W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty fi lozofi cznego myślenia, Wydawnictwo Spacja, Warszawa Krąpiec M.A., Byt i istota, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin Michalski K., Heidegger i fi lozofi a współczesna, PIW, Warszawa Mizera J., Tradycyjne i ontologiczne pojmowanie czasu, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Mizera J., W stronę fi lozofi i niemetafi zycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, Wydawnictwo UJ, Kraków Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, tłum. E. Krasnowolska, SIW Znak, Kraków Mróz P., Poglądy etyczne J.-P. Sartre a, [w:] Etyka. Zarys, praca zbiorowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Nietzsche F., Niewczesne rozważania, tłum. L. Staff, Nakład Jakuba Mortkowicza, Warszawa Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tlum. W. Berent, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Nakład Jakuba Mortkowicza, Warszawa Ott H., Martin Heidegger. W drodze ku biografii, tłum. J. Sidorek, Volumen, Warszawa 1997.

15 158 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Pascal B., Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, IW PAX, Warszawa Patočka J., Heidegger, tłum. K. Michalski, Znak 1974, nr 6 (240). Patočka J., Heidegger z drugiego brzegu, tłum. W. Patyna, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Platon, Faidros, tłum. L. Regner, PWN, Warszawa Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, [w:] tenże, Państwo. Prawa, Wydawnictwo Antyk, Kęty Platon, Sofi sta, tłum. W. Witwicki, [w:] tenże, Dialogi. Tom II, Wydawnictwo Antyk, Kęty Pöggeler O., Droga myślowa Martina Heideggera, tłum. B. Baran, Czytelnik, Warszawa Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum., H. Krahelska, W. Jedlicki, PWN, Warszawa Półtawski A., Fenomenologia jako badanie fundamentalne, Kwartalnik Filozoficzny 2009, T. 37, Z. 1. Puszko H., Być Stendhalem i Spinozą.... Szkic o filozofi i J.-P. Sartre a, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Ricoeur P., Negatywność i pierwotna afirmacja, tłum. A. Szczepańska, [w:] Podług nadziei, red. S. Cichowicz, IW PAX, Warszawa Ricoeur P., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa Sartre J.-P., Lévy B., Czas nadziei, tłum. H. Puszko, Wydawnictwo Spacja, Warszawa Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Muza SA, Warszawa Sartre J.-P., Idiota w rodzinie (wybór), tłum. J. Waczków, słowo/obraz terytoria, Gdańsk Sartre J.-P., L être et le néant, Gallimard, Paris 2009 (wyd. pol. Byt i nicość, tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz i in., Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007). Sartre J.-P., Słowa, tlum. J. Rogoziński, Wiedza i Życie, Warszawa Sartre J.-P., Szkic o teorii emocji, tłum. R. Abramciów, Wydawnictwo UJ, Kraków Sartre J.-P., Transcendencja Ego, tłum. U. Idziak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa Scheler M., Rozważania dotyczące fenomenologii i metafi zyki wolności, tłum. A. Wielowieyski, Znak 1963, nr 11 (113). Schelling F.W.J., Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi, tłum. B. Baran, Inter esse, Kraków Skarga B., Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

16 Bibliografia 159 Sowa E., Emmanuela Lévinasa myślenie z Husserlem (na marginesie Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem ), Kwartalnik Filozoficzny 2009, T. 37, Z. 1. Spinoza B., Etyka, tłum. I. Halpern-Myślicki, [w:] tenże, Traktaty, Wydawnictwo Antyk, Kęty Stirner M., Jedyny i jego własność, tłum. J. i A. Gajlewiczowie, PWN, Warszawa Stróżewski W., Istnienie i wartość, SIW Znak, Kraków Szestow L., Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Wydawnictwo Znak, Kraków Szestow L., Dostojewski i Nietzsche. Filozofi a tragedii, tłum. C. Wodziński, Czytelnik, Warszawa Szestow L., Na szalach Hioba, tłum. J. Chmielewski, Fundacja Aletheia, Warszawa Tarnowski K., Bóg i czas (dwie twarze teologii negatywnej: Heidegger i Lévinas), Logos i Ethos Kraków 2004, nr 2 (17). Tarnowski K., Der letzte Gott, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Tillich P., Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Éditions du dialogue, Société d Éditions Internationales, Paris Tomasz z Akwinu, De ente et essentia, tłum. M.A. Krąpiec, [w:] M.A. Krąpiec, Byt i istota, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin Tugendhat E., Bycie i Nic, tłum. J. Sidorek, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). de Waelhens A., Heidegger i problem podmiotu, tłum. M. Kowalska, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, 1 (4). Waldenfels B., L autre et l étranger, [w:] J. Greisch (red.), Paul Ricoeur, l hermenéutique à l école de la phénoménologie, Beauchesne Éditeur, Paris Waldenfels B., Topografi a obcego, tłum. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa Wodziński C., Heidegger i problem zła, PIW, Warszawa Young J., Heidegger, fi lozofi a, nazizm, tłum. H. Szłapka, PWN, Wrocław Literatura uzupełniająca Biblia Tysiąclecia, opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań Warszawa Camus A., Obcy, tłum. M. Zenowicz, [w:] tenże, Obcy. Upadek, PIW, Warszawa 1975.

17 160 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Camus A., Caligula, [w:] tenże, Caligula. Le malentendu, Gallimard, Paris 2001 (wyd. pol. Kaligula, tłum. W. Natanson, [w:] Dramaty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987). Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. A. Wat, Prószyński i S-ka, Warszawa Paweł Diakon, Historia rzymska, [w:] tenże, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski, IW PAX, Warszawa Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, tom 1, W stronę Swanna, tłum. T. Boy-Żeleński, PIW, Warszawa Sartre J.-P., Drogi wolności, T. I III, tłum. J. Rogoziński, PIW, Warszawa Sartre J.-P., Huis clos. Les mouches, Gallimard, Paris 2009 (wyd. pol. Przy drzwiach zamkniętych, Muchy, tłum. J. Lisowski, [w:] tenże, Dramaty, PIW, Warszawa 1956). Sartre J.-P., Les séquestrés d Altona, Gallimard, Paris Sartre J.-P., Mdłości, tłum. J. Trznadel, PIW, Warszawa Shakespeare W., Macbeth, Oxford: at the Clarendon Press, Oxford Sieradzan J., Szaleństwo w religiach świata, Inter esse i Wydawnictwo Wanda, Kraków Tołstoj L., Śmierć Iwana Iljicza, tłum. J. Iwaszkiewicz, PIW, Warszawa 1960.

18 REDAKTOR Dorota Węgierska KOREKTOR Anna Lubaś SKŁAD I ŁAMANIE Wojciech Wojewoda Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax