radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego"

Transkrypt

1 radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

2

3 radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

4 Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Filozofii RECENZENT prof. dr hab. Karol Tarnowski PROJEKT OKŁADKI Łukasz Dąbrowski Copyright by Radosław Strzelecki & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 Karolci, pastereczce bycia

6 Spis treści Wprowadzenie... 9 Rozdział I. Wolność-odpowiedzialność. Ekspozycja problemu Intuicje Historia Dezintegracja Podmiotowość bez Innego Rozdział II. Wobec Bycia i wobec Innego Heidegger a metafizyka Człowiek i bycie w Sein und Zeit Troska Sobość i inni Się Wstępna eksplikacja pojęcia wolności Rozdział III. Czasowość Czas, czasowość, etyka Bycie-ku-śmierci Sumienie Pełna eksplikacja czasowości. Czasowość i wolność Rozdział IV. Odpowiedzieć Byciu O istocie prawdy. Zwrot Człowiek i bycie w Ereignis Rozdział V. Odpowiedzieć Innemu Etyka jako filozofia pierwsza? Toż-Samy i Inny Mowa i spotkanie Czas i substytucja Zakończenie Bibliografia

7 Wprowadzenie Odpowiedzieć Byciu od początku ukryta w pytaniu o bycie myśl przewodnia, postulat, wreszcie testament Martina Heideggera w obliczu zwycięstwa i upadku człowieka ostatniego. Odpowiedzieć Innemu dramatyczny apel Emmanuela Lévinasa w obliczu Shoah. Dla myśli korzystającej z dobrodziejstwa czasów pokoju każde z tych sformułowań może przyjmować formę bezokolicznikową, a przecież pozostaje wezwaniem. Zestawione z sobą, formuły te otwierają przestrzeń dialogu przekraczającą doświadczenie historyczne, które rozdzieliło swoich uczestników. Rozprawa niniejsza wyrasta z przekonania, że dialog ten nie jest dziełem przypadku że jest celowe zbadanie obszaru, który ujawnia się na przecięciu tych dwóch tak odległych od siebie na pierwszy rzut oka perspektyw. Obie te perspektywy zbiegają się w pojęciu odpowiedzi, które filozofia dialogu zinterpretowała jako podstawę odpowiedzialności; pojęcie odpowiedzialności zatem będzie stanowić podstawową kategorię w niniejszej pracy. Towarzyszyć mu będzie pojęcie, które z istoty stanowi jego cień pojęcie wolności; to bowiem pojęcie zdaje się w najwyższym stopniu dzielić obu filozofów. Zależność między pojęciem wolności a pojęciem odpowiedzialności wytwarza w dialogu Lévinasa z Heideggerem niesłychane napięcie, które rozprawa ta ma ambicje uchwycić. Wolność. Odpowiedzialność. Wolność-odpowiedzialność. Oto sztandarowe pojęcia etyki, splecione z sobą tak ściśle, że zdają się już wzajemnie przenikać; sprzężone z sobą, zorientowane na jeden cel, a przecież pogrążone często w niezgodzie i w walce, jak Platońskie konie z Fajdrosa tyle że akurat te konie burzą się właśnie pod czujnym okiem woźnicy, a pozostawione same sobie gładko aż nazbyt gładko! wiodą rydwan duszy w ślad za innymi zaprzęgami. Czy uchwytujemy bezpośrednio naturę tego związku, choćby na tyle, by móc orzec o jego realności? Czy to niepochwytna dla rozumu, niemniej fascynująca coincidentia oppositorum? Czy może tak naprawdę to tylko dostojna zbitka pojęć, uświęcona przez filozofów, której sztuczny charakter ujawni się, skoro tylko poddamy go pod osąd umysłu wolnego od systematycznej intelektualnej tresury? A może doskonale wiemy, co znaczą te pojęcia razem, i każde z osobna; ale może właśnie ta dogmatyczna oczywistość naszej wiedzy powinna być podejrzana? Wolność-odpowiedzialność związek intuicyjny, lecz podatny na kwestionowanie; rozumiany bezpośrednio, lecz nader często jedynie podług augustyń-

8 10 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu skiego schematu: gdy nie pytają mnie, wiem; gdy pytają mnie, nie wiem narzuca się myśleniu jak zadanie. Powyższe pytania nie zostały zatem zamierzone jako zwyczajowa retoryka towarzysząca wprowadzeniu czytelnika w znany i lubiany, a zatem bezpieczny temat. Czy w istocie bowiem relacja między wolnością a odpowiedzialnością stanowi temat znany, na wskroś już przeniknięty przez myślenie? Abstrahując nawet całkowicie od absolutnie podstawowej kwestii: póki człowieka, póty jego zapytywania o jego wolność, jego odpowiedzialność, o ludzką powinność czy rzeczywiście filozofia jako taka uporała się z zadaniem przemyślenia tych pojęć, jak i z równie istotnym zadaniem przemyślenia relacji między nimi? Na pozór tak właśnie się stało. Pojęcia wolności i odpowiedzialności należą przecież pospołu do kanonicznego słownika etyki, zajmują też poczesne miejsce w debacie publicznej. Niewygasła jeszcze kariera pojęcia wolności, równie jak wzrastająca (przynajmniej wśród filozofów) popularność pojęcia odpowiedzialności zdają się może już u zarania rozpraszać obawy o stan współczesnej świadomości moralnej; pozwalają może nawet sądzić, że filozoficzna antropologia naszych czasów oparta jest na aż dwóch solidnych filarach. Czyż nie jest to jednak tylko naiwna konstrukcja, odzwierciedlająca faktyczną separację tych pojęć w obrębie dominującego dzisiaj rozumienia? W istocie mamy tu do czynienia z parawanem publicznej retoryki, niwelującej wszelkie napięcia i sprzeczności. Podobnie nieśmiertelna, jednocząca wizja philosophiae perennis przesłania konflikt między radykalnym zapytywaniem o odpowiedzialność a wielowiekową tradycją filozoficzną. Przesłania lub może z góry już go rozstrzyga na korzyść tej ostatniej. W związku z tym jednak można powiedzieć jeszcze co innego: być może sygnalizowane tu już na wstępie napięcie, czy może konflikt, cechujący jakoby relację między wolnością a odpowiedzialnością, nie daje się odkryć w realności ludzkiego bytowania, lecz stanowi jedynie pewien pogląd jeden rozdział, jeden moment w dziejach myśli, rozdział otwarty w konkretnej sytuacji historycznej przez filozofię dialogu, obecnie chyba już w znacznym stopniu przezwyciężony? Rewolucyjny potencjał filozofii dialogu staje się przecież powoli historycznym wkładem naszej epoki w dzieje cywilizacji zachodniej. Ponad kontrowersjami epoki trwa oto philosophia perennis, w której ostatecznie wszystko łączy się i godzi, i zastyga; w której chwały wystarczy dla wszystkich. Popiersia nobilitowanych już przez filozoficzną opinię publiczną dialogików Emmanuela Lévinasa 1 czy Martina Bubera zaczynają się przecież powoli materializować w oficjalnym muzeum idei; zasięg ich myśli mierzony tłumaczeniami, komen- 1 Jakkolwiek myśl Lévinasa bywa niekiedy sytuowana poza filozofią dialogu, stanowi w ocenie autora niniejszej rozprawy raczej prawdziwie filozoficzną wersję dialogiki. Kwestia przynależności myśliciela do tego czy innego obozu ideowego jakkolwiek może być frapująca z punktu widzenia historyka filozofii odgrywa jednak ostatecznie drugorzędną rolę, o ile nieuzasadniona aneksja nie przesłania istoty jego myśli. W przypadku Lévinasa decydujące znaczenie ma radykalizm, z jakim podejmuje on ideę odpowiedzialności.

9 Wprowadzenie 11 tarzami, wywieranym wpływem, publicznym zgiełkiem zbliża już filozofię dialogu do tzw. głównego nurtu myśli akademickiej. Czyż jednak to właśnie, paradoksalnie, nie powinno niepokoić? Czyż fala szeroka nie bywa zwykle zarazem płytka? Czyżby nowa perspektywa myślenia, otwarta równolegle przez ontologię fundamentalną Heideggera i przez przełom dialogiczny, zaczęła ulegać petryfikacji, oswojeniu: omawianiu i (w sensie Heideggerowskim) przegadaniu, czyżby została już umieszczona w owej przeciętnej zrozumiałości, znamiennej dla Heideggerowskiego Się, zanim zdążyła na dobre przeorać nasze myślenie? Problematyka wolności i odpowiedzialności w żadnym wypadku nie stanowi, nawet w dobie tak wielkich filozoficznych zdobyczy, ani tym bardziej ze względu na zdobyczy tych upowszechnienie, zamkniętego rozdziału w dziejach myśli. Nie stanowi nawet wystarczająco rozpoznanego, zabezpieczonego pola badań antropologii filozoficznej i etyki. Przeciwnie, wydaje się, że jednostronne a z takim najczęściej mamy do czynienia traktowanie tej problematyki: czy to poprzez myślenie tylko podług wolności (np. w egzystencjalizmie Sartre a), czy poprzez daleko posuniętą deprecjację perspektywy wolności w imię odpowiedzialności (jak czyni to Lévinas), prowadzi do fatalnych konsekwencji, jeśli chodzi o zachowanie przez myślenie integralności specyficznie ludzkiego sposobu bycia. Sedno sporu wykracza tu poza domenę przypisywaną zwykle etyce; lub raczej: cały spór dowodzi fikcyjnego charakteru podziału filozofii na arbitralnie określone domeny. Sedno sporu to pytanie tyleż etyczne, ileż ontologiczne, czy jak stwierdza trafna intuicja Lévinasa metafizyczne: co jest istotą człowieka wolność czy odpowiedzialność? Pytamy bowiem o odpowiedzialność, a pytanie to zawiera już w sobie pytanie o wolność. Niniejsza rozprawa nie ma stanowić akcesu do którejkolwiek ze stron sporu; jakkolwiek w pewnym stopniu w spór ten się wpisuje, swojego dalekosiężnego celu upatruje jednak w wypracowaniu perspektywy, pozwalającej na utrzymanie radykalnego zapytywania o odpowiedzialność w jedności z absolutnie podstawową intuicją wolności człowieka. Jestem przekonany, że zadanie to nie polega na łączeniu ognia z wodą: raczej w skrzyżowaniu dwóch zapewne odmiennych, a przecież jednak zogniskowanych na jednym celu, perspektyw myślenia upatrywałbym właśnie szansy na uchwycenie wolnego i odpowiedzialnego bytu ludzkiego w jego integralności. Celem tego eseju jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy te dwie perspektywy myślenie wolności i myślenie odpowiedzialności zbiegają się ostatecznie w jednym punkcie. Rozdział pierwszy rozprawy będzie obejmować ekspozycję problematyki wolności i odpowiedzialności oraz zarys historycznych i kulturowych uwarunkowań obu tych pojęć. Rozdziały drugi, trzeci i czwarty będą poświęcone obszernej prezentacji myśli Heideggera, zwłaszcza w odniesieniu do tematyki angażującej myślenie dialogiczne. Rozdział piąty będzie próbą zrelacjonowania odpowiedzi ze strony Lévinasa.

10 BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotowa Martin Heidegger Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, PWN, Warszawa Wrocław Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1971 (wyd. pol. Objaśnienia do poezji Hölderlina, tłum. S. Lisiecka, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004). Identyczność i różnica (wybór), tłum. J. Mizera, [w:] J. Mizera (red.), Drogi Heideggera, Principia XX, Kant a problem metafi zyki, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa Ku rzeczy myślenia, tłum. K. Michalski i in., Fundacja Aletheia, Warszawa Moira, tłum. S. Kwiatkowski, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Nietzsche, Tom 1 i 2, tłum. C. Wodziński i in., PWN, Warszawa Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa Przyczynki do fi lozofi i. Z wydarzania, tłum. B. Baran i J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa Rozmowy na polnej drodze, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo KR, Warszawa Sein und Zeit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977 (wyd. pol. Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994). Technika i zwrot, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Transcendencja i czasowość, tłum. J. Margański, [w:] Transcendencje, Teksty filozoficzne PAT, Wydawnictwo PAT, Kraków Tylko Bóg mógłby nas uratować (wywiad), tłum. M. Łukasiewicz, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Wprowadzenie do metafi zyki, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa Wyzwolenie, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2001.

11 154 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Zasada racji, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Znaki drogi, tłum. S. Blandzi i in., Wydawnictwo Spacja, Warszawa Emmanuel Lévinas Autrement qu être ou au-delà de l essence, Librairie Générale Française, Hachette, Paris 2009 (wyd. pol. Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000). Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa Cztery lektury talmudyczne, tłum. E. Burska, Oficyna Literacka, Kraków (wraz z R. Kearneyem), Ethics of the infi nite, [w:] Dialogues with contemporary Continental thinkers: the phenomenological heritage/emmanuel Lévinas, Manchester University Press, Manchester Entre nous. Essais sur le penser-à-l autre, Librairie Générale Française, Hachette, Paris (wraz z P. Nemo) Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipp em Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków Imiona własne, tłum. J. Margański, Wydawnictwo KR, Warszawa Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Homini, Kraków O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Homini, Kraków Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, tłum. E. Sowa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa Totalité et infi ni. Essai sur l exteriorité, Librairie Générale Française, Hachette, Paris 2009 (wyd. pol. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998). Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo Atext, Gdynia Literatura przedmiotowa Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa Arystoteles, Metafi zyka, tłum. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, T. Żeleźnik, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin Arystoteles, O duszy, [w:] Dzieła wszystkie, tom 3, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, [w:] tenże, Dialogi fi lozofi czne, tom III, PAX, Warszawa Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, IW PAX, Warszawa Baran B. (red.), Filozofia dialogu (antologia), Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.

12 Bibliografia 155 Baran B., Heidegger i powszechna demobilizacja, Inter esse, Kraków Baudrillard J., O uwodzeniu, tłum. J. Margański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa Bergson H., Essai sur les données immédiates de la conscience, Presses Universitaires de France, Paris Bergson H., Pamięć i życie (wybór G. Deleuze a), tłum. A. Szczepańska, IW PAX, Warszawa Berlin I., Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz i in., PWN, Warszawa Bonhoeffer D., Odpowiedzialność jako substytucja (wybrane fragmenty z lat ), tłum. J. Filek, [w:] J. Filek, Filozofi a odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Bonhoeffer D., Wybór pism, tłum. M. Urban i in., A. Morawska (red.), Biblioteka Więzi, Warszawa Borzym S., Heidegger a Bergson, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, PWN, Warszawa Buber M., Dwa typy wiary, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków Buber M., Ich und Du, Inselverlag, Leipzig 1923 (wyd. pol. Ja i Ty. Wybór pism fi lozofi cznych, tłum. J. Doktór, IW PAX, Warszawa 1992). Buber M., O odpowiedzialności (wybrane fragmenty z lat ), tłum. J. Filek, [w:] J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Buber M., Problem człowieka, tłum. R. Reszke, Fundacja Aletheia Wydawnictwo Spacja, Warszawa Camus A., Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Muza SA, Warszawa Camus A., Eseje, tłum. J. Guze, PIW, Warszawa Derrida J., Przemoc i metafizyka, [w:] tenże, Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Muza SA, Warszawa Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska i in., PWN, Warszawa Dybel P., Panie Heidegger, kiedy pan napisze etykę?, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Descartes R., Medytacje o pierwszej fi lozofi i, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Wydawnictwo Antyk, Kęty Drwięga M., Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej, Księgarnia Akademicka, Kraków Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorulski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa Epikur, List do Menoikeusa, tłum. K. Leśniak, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska i in., PWN, Warszawa Farias V., Heidegger i narodowy socjalizm, tłum. P. Lisiecki, R. Marszałek, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

13 156 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Filek J., Filozofia jako etyka, Wydawnictwo Znak, Kraków Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków Filek J., Ontologizacja odpowiedzialności, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków Finkielkraut A., La sagesse de l amour, Gallimard, Paris Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa Gadacz T., Migasiński J. (red.), Lévinas i inni, WFiS UW, Warszawa Gadacz T., Wolność i odpowiedzialność. Rosenzweiga i Lévinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha, Wydawnictwo PAT, Kraków Gadamer H.-G., Droga ku zwrotowi, tłum. A. Przyłębski, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gadamer H.-G., Heidegger i język metafizyki, tłum. A. Dorobiński, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gadamer H.-G., Heidegger i Grecy, tłum. S. Blandzi i M. Poręba, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gadamer H.-G., Powrót z Syrakuz, tłum. E. Smoleńska, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Gilson E., Duch fi lozofi i średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, IW PAX, Warszawa Gilson E., Historia fi lozofi i chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, IW PAX, Warszawa Gilson E., Tomizm, tłum. J. Rybałt, IW PAX, Warszawa Hegel G.W.F., Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, tłum. Ś.F. Nowicki, PWN, Warszawa Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, tłum. Ś.F. Nowicki, Fundacja Aletheia, Warszawa Hegel G.W.F., Zasady filozofi i prawa, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa Hernas A., Czas i obecność, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, red. Z. Kubiak, PIW, Warszawa Hume D., Badania dotyczące zasad moralności, tłum. A. Hochweld, PWN, Warszawa Husserl E., Badania logiczne, Tom I, tłum. J. Sidorek, Wydawnictwo Comer, Toruń Husserl E., Badania logiczne, Tom II, cz. I i II, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa Husserl E., Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Fundacja Aletheia, Warszawa Husserl E., Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa Husserl E., Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. Bernard Smyrak OCD, Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kraków Janowski Z., Teodycea kartezjańska, Wydawnictwo ARCANA, Kraków Jonas H., Zasada odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.

14 Bibliografia 157 Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Wydawnictwo Antyk, Kęty Kant I., Metafi zyka moralności, tłum. E. Nowak, PWN, Warszawa Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa Kemp P., Ricoeur entre Heidegger et Lévinas (l affi rmation originaire entre l attestation ontologique et l injonction éthique), [w:] J. Greisch (red.), Paul Ricoeur, l hermenéutique à l école de la phénoménologie, Beauchesne Éditeur, Paris Kierkegaard S., Albo albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, K. Toeplitz, PWN, Warszawa Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Kierkegaard S., Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Kierkegaard S., Jednostka i tłum, tłum. A. Ściegienny, [w:] L. Kołakowski, K. Pomian (red.), Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa Kierkegaard S., Pojęcie lęku, tłum. A. Szwed, Wydawnictwo Antyk, Kęty Kierkegaard S., Recenzja literacka, tłum. M. Domaradzki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty Kołakowski L., Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma... Horror metaphysicus, tłum. M. Panufnik, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Kowalska M., W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty fi lozofi cznego myślenia, Wydawnictwo Spacja, Warszawa Krąpiec M.A., Byt i istota, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin Michalski K., Heidegger i fi lozofi a współczesna, PIW, Warszawa Mizera J., Tradycyjne i ontologiczne pojmowanie czasu, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Mizera J., W stronę fi lozofi i niemetafi zycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, Wydawnictwo UJ, Kraków Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, tłum. E. Krasnowolska, SIW Znak, Kraków Mróz P., Poglądy etyczne J.-P. Sartre a, [w:] Etyka. Zarys, praca zbiorowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Nietzsche F., Niewczesne rozważania, tłum. L. Staff, Nakład Jakuba Mortkowicza, Warszawa Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tlum. W. Berent, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Nakład Jakuba Mortkowicza, Warszawa Ott H., Martin Heidegger. W drodze ku biografii, tłum. J. Sidorek, Volumen, Warszawa 1997.

15 158 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Pascal B., Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, IW PAX, Warszawa Patočka J., Heidegger, tłum. K. Michalski, Znak 1974, nr 6 (240). Patočka J., Heidegger z drugiego brzegu, tłum. W. Patyna, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Platon, Faidros, tłum. L. Regner, PWN, Warszawa Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, [w:] tenże, Państwo. Prawa, Wydawnictwo Antyk, Kęty Platon, Sofi sta, tłum. W. Witwicki, [w:] tenże, Dialogi. Tom II, Wydawnictwo Antyk, Kęty Pöggeler O., Droga myślowa Martina Heideggera, tłum. B. Baran, Czytelnik, Warszawa Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum., H. Krahelska, W. Jedlicki, PWN, Warszawa Półtawski A., Fenomenologia jako badanie fundamentalne, Kwartalnik Filozoficzny 2009, T. 37, Z. 1. Puszko H., Być Stendhalem i Spinozą.... Szkic o filozofi i J.-P. Sartre a, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Ricoeur P., Negatywność i pierwotna afirmacja, tłum. A. Szczepańska, [w:] Podług nadziei, red. S. Cichowicz, IW PAX, Warszawa Ricoeur P., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa Sartre J.-P., Lévy B., Czas nadziei, tłum. H. Puszko, Wydawnictwo Spacja, Warszawa Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Muza SA, Warszawa Sartre J.-P., Idiota w rodzinie (wybór), tłum. J. Waczków, słowo/obraz terytoria, Gdańsk Sartre J.-P., L être et le néant, Gallimard, Paris 2009 (wyd. pol. Byt i nicość, tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz i in., Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007). Sartre J.-P., Słowa, tlum. J. Rogoziński, Wiedza i Życie, Warszawa Sartre J.-P., Szkic o teorii emocji, tłum. R. Abramciów, Wydawnictwo UJ, Kraków Sartre J.-P., Transcendencja Ego, tłum. U. Idziak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa Scheler M., Rozważania dotyczące fenomenologii i metafi zyki wolności, tłum. A. Wielowieyski, Znak 1963, nr 11 (113). Schelling F.W.J., Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi, tłum. B. Baran, Inter esse, Kraków Skarga B., Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

16 Bibliografia 159 Sowa E., Emmanuela Lévinasa myślenie z Husserlem (na marginesie Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem ), Kwartalnik Filozoficzny 2009, T. 37, Z. 1. Spinoza B., Etyka, tłum. I. Halpern-Myślicki, [w:] tenże, Traktaty, Wydawnictwo Antyk, Kęty Stirner M., Jedyny i jego własność, tłum. J. i A. Gajlewiczowie, PWN, Warszawa Stróżewski W., Istnienie i wartość, SIW Znak, Kraków Szestow L., Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Wydawnictwo Znak, Kraków Szestow L., Dostojewski i Nietzsche. Filozofi a tragedii, tłum. C. Wodziński, Czytelnik, Warszawa Szestow L., Na szalach Hioba, tłum. J. Chmielewski, Fundacja Aletheia, Warszawa Tarnowski K., Bóg i czas (dwie twarze teologii negatywnej: Heidegger i Lévinas), Logos i Ethos Kraków 2004, nr 2 (17). Tarnowski K., Der letzte Gott, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). Tillich P., Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Éditions du dialogue, Société d Éditions Internationales, Paris Tomasz z Akwinu, De ente et essentia, tłum. M.A. Krąpiec, [w:] M.A. Krąpiec, Byt i istota, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin Tugendhat E., Bycie i Nic, tłum. J. Sidorek, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, nr 1 (4). de Waelhens A., Heidegger i problem podmiotu, tłum. M. Kowalska, [w:] P. Marciszuk, C. Wodziński (red.), Heidegger dzisiaj, Aletheia 1990, 1 (4). Waldenfels B., L autre et l étranger, [w:] J. Greisch (red.), Paul Ricoeur, l hermenéutique à l école de la phénoménologie, Beauchesne Éditeur, Paris Waldenfels B., Topografi a obcego, tłum. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa Wodziński C., Heidegger i problem zła, PIW, Warszawa Young J., Heidegger, fi lozofi a, nazizm, tłum. H. Szłapka, PWN, Wrocław Literatura uzupełniająca Biblia Tysiąclecia, opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań Warszawa Camus A., Obcy, tłum. M. Zenowicz, [w:] tenże, Obcy. Upadek, PIW, Warszawa 1975.

17 160 Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu Camus A., Caligula, [w:] tenże, Caligula. Le malentendu, Gallimard, Paris 2001 (wyd. pol. Kaligula, tłum. W. Natanson, [w:] Dramaty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987). Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. A. Wat, Prószyński i S-ka, Warszawa Paweł Diakon, Historia rzymska, [w:] tenże, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski, IW PAX, Warszawa Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, tom 1, W stronę Swanna, tłum. T. Boy-Żeleński, PIW, Warszawa Sartre J.-P., Drogi wolności, T. I III, tłum. J. Rogoziński, PIW, Warszawa Sartre J.-P., Huis clos. Les mouches, Gallimard, Paris 2009 (wyd. pol. Przy drzwiach zamkniętych, Muchy, tłum. J. Lisowski, [w:] tenże, Dramaty, PIW, Warszawa 1956). Sartre J.-P., Les séquestrés d Altona, Gallimard, Paris Sartre J.-P., Mdłości, tłum. J. Trznadel, PIW, Warszawa Shakespeare W., Macbeth, Oxford: at the Clarendon Press, Oxford Sieradzan J., Szaleństwo w religiach świata, Inter esse i Wydawnictwo Wanda, Kraków Tołstoj L., Śmierć Iwana Iljicza, tłum. J. Iwaszkiewicz, PIW, Warszawa 1960.

18 REDAKTOR Dorota Węgierska KOREKTOR Anna Lubaś SKŁAD I ŁAMANIE Wojciech Wojewoda Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

Nazwa przedmiotu. Lektorat z języka obcego, zakończony egzaminem na poziomie minimum B2 Jagiellońskie Centrum Językowe

Nazwa przedmiotu. Lektorat z języka obcego, zakończony egzaminem na poziomie minimum B2 Jagiellońskie Centrum Językowe Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Nazwa i kod modułu, do którego należy przedmiot Język kształcenia Typ przedmiotu Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących przedmiot Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka filozofii SYLABUS A. Informacje ogólne

Propedeutyka filozofii SYLABUS A. Informacje ogólne Propedeutyka filozofii A. Informacje ogólne Elementy składowe jednostki prowadzącej kierunek kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii Andrzej L. Zachariasz ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2004 Opiniowali Prof. zw. dr hab. KAROL BAL Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii Michał Kruszelnicki Drogi francuskiej heterologii Spis treści Wstęp 11 Część I Tło historyczne i filozoficzne podłoże heterologii Rozdział 1 Tło historyczne i społeczno -polityczne 21 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16 SPIS TREŚCI P r z e d m o w a... 5 P r z e d m o w a do d r u g i e g o w y d a n i a... 7 P r z e d m o w a do t r z e c i e g o w y d a n i a... 9 P r z e d m o w a do c z w a r t e g o w y d a n i a...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Filozofia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii

Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii I. Metafizyka Zagadnienie 1: Synonimem metafizyki jest filozofia pierwsza. Na czym polega pierwszeństwo metafizyki? W. Stróżewski, Ontologia

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2011 Recenzował prof. dr hab. TADEUSZ BUKSIŃSKI Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Ks. dr Jacek Czaplicki KS-4 Wychowanie ku wartościom - szanse i zagrożenia" 1 G. C. Berkouwer konstatuje: "Dziś bardziej niż kiedykolwiek, pytanie

Bardziej szczegółowo

Etyka filozoficzna. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne i niestacjonarne)

Etyka filozoficzna. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne i niestacjonarne) Etyka filozoficzna Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne. Wszystkie treści programowe przewidziane dla studiów stacjonarnych są realizowane na studiach niestacjonarnych. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii Przewodnik do egzaminów doktorskich z filozofii Instytut Filozofii Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego WARSZAWA 2010 ZAKRES EGZAMINU 1. Elementy metafilozofii

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże

Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże Słowo wstępne Rozdział 1. Filozofia i jej podstawowe zagadnienia Wstępne pojęcie filozofii Działy filozofii Filozofia a inne formy ludzkiego poznania Praktyczny wymiar filozofii Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2013/2014. Liczba godzin kontaktowych z prowadzącym (semestralnie)

SYLABUS. rok akademicki 2013/2014. Liczba godzin kontaktowych z prowadzącym (semestralnie) SYLABUS rok akademicki 2013/2014 1. NAZWA PRZEDMIOTU FILOZOFIA / PHILOSOPHY polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU WTT-A-T-FI-2 3. KIERUNEK aktorstwo 4. SPECJALNOŚĆ aktor teatru tańca 5. WYDZIAŁ WTT 6. TYP

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. I. Stawiając pytania 11

Wstęp 9. I. Stawiając pytania 11 Spis treści Wstęp 9 I. Stawiając pytania 11 1. Czym jest filozofia? 13 1.1 Pojęcie filozofii 13 1.2. Filozofia a światopogląd 14 1.3. Filozofia a ideologia 15 1.4. Specyfika tekstu filozoficznego 16 2.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Egzamin doktorski Dyscyplina podstawowa pedagogika Dyscyplina dodatkowa filozofia

Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Egzamin doktorski Dyscyplina podstawowa pedagogika Dyscyplina dodatkowa filozofia Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Egzamin doktorski Dyscyplina podstawowa pedagogika Dyscyplina dodatkowa filozofia Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Historia filozofii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo

O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii

O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii O sztuce stawania na głowie, czyli przygotowania do egzaminu z historii filozofii I semestr: Sokrates Platon Arystoteles Hellenizm Augustyn Tomasz renesans filozofia - dzieje zdziwienia II semestr: Racjonalizm-Kartezjusz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOZOFII ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z FILOZOFII

INSTYTUT FILOZOFII ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z FILOZOFII INSTYTUT FILOZOFII ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z FILOZOFII I. Metafizyka Zagadnienie 1: Metafizyka jako filozofia pierwsza. Metafizyka a ontologia. Typy współczesnej metafizyki analitycznej. W.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE

MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE Krystyna Alagor MĄDROŚCI NIEPRZEMIJAJĄCE (wydanie drugie, poprawione i połączone) Copyright by Wydawnictwo Autorskie ALAGOR Krystyna Krawczyk 2007 Skład i łamanie: Rafał Celej Wydawnictwo: W.A. ALAGOR

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii.

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. historiozofia DZIEJÓW FILOZOFIA nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. także

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA Sylabus 1 rok akademicki 010-011 Nazwa Przedmiotu: Historia filozofii współczesnej (wykład) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów, semestr: rok III, semestr

Bardziej szczegółowo

Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588

Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588 Aristoteles: Etyka nikomachejska. Warszawa 2007 18653 Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588 Barker E. : Nowe ruchy religijne. Kraków 2002 (grant) 18620 Bartoś

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c. Strona 1 z 28 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c Tytuł czasopisma: Teatr ISSN: 0040-0769 Tytuł publikacji: Teatr

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć do wyboru dla I i II roku w rejestracji Ŝetonowej na semestr letni 2007/08

Oferta zajęć do wyboru dla I i II roku w rejestracji Ŝetonowej na semestr letni 2007/08 Oferta zajęć do wyboru dla I i II roku w rejestracji Ŝetonowej na semestr letni 2007/08 I rok Wprowadzenie do filozofii II 0200-FIL2NF Grupa I WPROWADZENIE DO ESTETYKI Prowadzący: dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MFI 2016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY DATA: 11 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Filozofia bezpieczeństwa Kod: Ifb Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Do wykładów i egzaminu z Filozofii Człowieka. Kierunek Filozofia semestr III. opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu)

Przewodnik. Do wykładów i egzaminu z Filozofii Człowieka. Kierunek Filozofia semestr III. opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu) Przewodnik Do wykładów i egzaminu z Filozofii Człowieka Kierunek Filozofia semestr III opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu) Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-103-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-103-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy filozofii Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-103-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12.

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. W JĘZYKU POLSKIM BALUCH Jacek, Wstęp. W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. BARAN Bogdan, Jana Patočki Eseje heretyckie. W: Znak nr 7, Kraków 1984, s. 984-989. BĘBEN

Bardziej szczegółowo

Perspektywy współczesnej fenomenologii

Perspektywy współczesnej fenomenologii Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym Perspektywy współczesnej fenomenologii Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ Koordynator ścieżki ks. mgr Maciej Korczyński Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki filozoficznej

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto.

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto. Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

EGZYSTENCJALIZM RESP. FILOZOFIA EGZYSTENCJI

EGZYSTENCJALIZM RESP. FILOZOFIA EGZYSTENCJI EGZYSTENCJALIZM RESP. FILOZOFIA EGZYSTENCJI (czyli rozprawianie o ludzkiej egzystencji a zarazem odpowiedź na wielkie problemy XX wieku, takie jak cywilizacja techniczna i scjentystyczna, totalitaryzmy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_42 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_4 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016. Filozofia i bioetyka

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016. Filozofia i bioetyka Jednostka Organizacyjna: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016 Katedra Nauk Społecznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil (I stopień/ii stopień,

Bardziej szczegółowo

Jean-Paul Sartre (1905-1980) Filozof egzystencjalizmu, pisarz i dramaturg (Nagroda Nobla 1964). Dzieła: Bycie i nicość (1943), Egzystencjalizm jest

Jean-Paul Sartre (1905-1980) Filozof egzystencjalizmu, pisarz i dramaturg (Nagroda Nobla 1964). Dzieła: Bycie i nicość (1943), Egzystencjalizm jest Jean-Paul Sartre (1905-1980) Filozof egzystencjalizmu, pisarz i dramaturg (Nagroda Nobla 1964). Dzieła: Bycie i nicość (1943), Egzystencjalizm jest humanizmem. Sztuki: Muchy, Przy drzwiach zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Średniowiecze. Charakterystyka epoki - część II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Średniowiecze. Charakterystyka epoki - część II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Średniowiecze Charakterystyka epoki - część II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU /o,1,I. Humanistyczny. Filologia Polska. ogólnoakademicki. stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU /o,1,I. Humanistyczny. Filologia Polska. ogólnoakademicki. stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Historia filozofii, rok akademicki 2013/2014 Kod 08.11/o,1,I Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Kierunek Filologia Polska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera

Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera 1 Paweł Sikora Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera Propozycje teoretyczne Martina Heideggera (1889 1976) zarysowane po tak zwanym zwrocie 1 w jego filozofii skupiły się

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Teologia naturalna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 1

Teologia naturalna PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 1 TEOLOGIA NATURALNA (gr., łac. theologia naturalis) filozoficzna wiedza o istnieniu i naturze Boga, zależna od przyjmowanej koncepcji filozofii. W dziejach historii filozofii obok nazwy t. n., odróżnionej

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Kod przedmiotu:

Sylabus. Kod przedmiotu: Sylabus Nazwa Przedmiotu: TEORIA POZNANIA Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany rok studiów, semestr: rok I i II, semestr i (rok akad. 009/010, 010/011) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku;

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; "Dżuma" Camusa jako powieść paraboliczna Albert Camus (1913 1960) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; był wybitnym pisarzem (otrzymał Nagrodę

Bardziej szczegółowo

Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie ARTUR ANDRZEJUK

Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie ARTUR ANDRZEJUK Polski Uniwersytet na Obczyźnie Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie ARTUR ANDRZEJUK Brano pod uwagę następujące kryteria: Publikacje z filozofii Nauczanie filozofii Założenia Artur Andrzejuk

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Filozofia polityki. Jednostka prowadząca Instytut Stosunków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Studia stacjonarne WF AIK NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM LICENCJACKIE NAZWA PRZEDMIOTU PO ANGIELSKU: BA DIPLOMA SEMINAR I. KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU C1. Analiza wybranych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA LITERATURA PODMIOTU Teksty kultury ( utwory literackie, filmy, reklamy, reprodukcje, materiał językowy ), wybrane do analizy i omówienia podczas prezentacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 Seria Wykłady z Socjologii, t. 8 Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Piotr Sztompka Recenzja: prof. dr hab. Marian Golka Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Model kognitywny i przykład dobrej praktyki pod redakcją Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego INTERFEJS DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia ogólna - Osobowość 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of Personality 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele kształcenia

Wstęp. Cele kształcenia Paweł Kołodziński Etyka Wstęp Przedmiot etyka jest nieobowiązkowy. Można go wybrać zarówno zamiast religii, jak i równolegle z religią (patrz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Baruch Spinoza ( )

Baruch Spinoza ( ) Baruch Spinoza (1632-1677) Dla jednych: najszlachetniejszy i najbardziej godny miłości z wielkich filozofów (B. Russell). Dla innych: Największy heretyk XVII wieku. Obrońca diabła. Duchowy sabotaŝysta.

Bardziej szczegółowo

Etyka problem dobra i zła

Etyka problem dobra i zła Etyka problem dobra i zła Plan wykładu Definicje i podstawowe odróżnienia Problem dobrego życia w klasycznej etyce Arystotelesowskiej Chrześcijańska interpretacja etyki Arystotelesowskiej Etyka - problem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Renesans. Charakterystyka epoki

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Renesans. Charakterystyka epoki Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Renesans Charakterystyka epoki Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB ROZEZNANIE DUCHOWE

WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB ROZEZNANIE DUCHOWE ROZEZNANIE DUCHOWE WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB ROZEZNANIE DUCHOWE Opracowanie graficzne: JAN NIEć Redakcja: ALDONA SKUDRZYK TERESA LUBOWIECKA Korekta: ANNA NOWAK Superiorum permissu: Opactwo Benedyktynów

Bardziej szczegółowo

Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym

Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym we Lwowie gdyż oni najlepiej wiedzą, czym jest miejsce.

Bardziej szczegółowo

Zob. J. Gara, Stereotypizacje myślowe w kontekście transgresyjnej koncepcji człowieka, w: Opieka. Wychowanie. Terapia 2001, nr 3, s. 17.

Zob. J. Gara, Stereotypizacje myślowe w kontekście transgresyjnej koncepcji człowieka, w: Opieka. Wychowanie. Terapia 2001, nr 3, s. 17. Wstęp Próba rekonstrukcji i analizy podstawowych kategorii filozofii dialogu oraz wyprowadzenia z nich możliwych implikacji pedagogicznych podyktowana jest przekonaniem, że założenia tej filozofii co do

Bardziej szczegółowo

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Instytut Filozofii Tezy i zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii

Instytut Filozofii Tezy i zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii Instytut Filozofii Tezy i zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii I. Metafizyka Teza 1: Synonimem metafizyki jest filozofia pierwsza. Na czym polega pierwszeństwo metafizyki? Lektury: W. StróŜewski,

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-2-108-KW-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Leopold Staff. Wybór wierszy - Część II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Leopold Staff. Wybór wierszy - Część II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Leopold Staff Wybór wierszy - Część II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Publikacja całkowicie finansowana przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego program Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) Recenzent prof.

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY PRZYSZŁOŚĆ W JEDNOŚCI. http://www.solidarnosc.org.pl/

MIĘDZYKULTUROWY PRZYSZŁOŚĆ W JEDNOŚCI. http://www.solidarnosc.org.pl/ DIALOG MIĘDZYKULTUROWY PRZYSZŁOŚĆ http://www.solidarnosc.org.pl/ W JEDNOŚCI Dialog międzykulturowy Pożądany efekt spotkania z inną kulturą. Dialog międzykulturowy może być niezwykle cennym źródłem wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program XXIII Olimpiady Filozoficznej

Program XXIII Olimpiady Filozoficznej Załącznik nr 1 do Regulaminu XIII OF Kalendarz XXIII Olimpiady Filozoficznej Prace pisemne zawodów pierwszego stopnia należy złożyć do 30 listopada 2010 r. Zawody drugiego stopnia odbędą się w dniach:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu Prowadzący: dr Małgorzata Kabat Pedagogika ogólna materiał nauczania Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu 1. Przedstawienie studentom materiału nauczania, 2. Podanie propozycji literaturowych,

Bardziej szczegółowo