MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODYFIKACJA SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:"

Transkrypt

1 Opole, dnia 6 grudnia 2013r. L.dz. G /13 MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Usługa administrowania systemem informatycznym KRS i NKW Sądu Rejonowego w Opolu numer postępowania: G /13 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób: 1. Pkt SIWZ: Czynności objęte przedmiotem umowy winny być wykonywane każdego roboczego dnia Zamawiającego przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz dokumentem potwierdzającym niekaralność tych osób Czynności objęte przedmiotem umowy winny być wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz dokumentem potwierdzającym niekaralność tych osób 2. Pkt SIWZ: Dopuszcza się wykonywanie niektórych zadań poza siedzibą Zamawiającego, w szczególności związanych z konserwacją i naprawą sprzętu, jeżeli konieczny jest dostęp do narzędzi znajdujących się poza siedzibą Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku musi posiadać zgodę Zamawiającego na przemieszczanie sprzętu będącego własnością Zamawiającego poza jego siedzibę, a Zamawiający może takiej zgody odmówić, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa danych Wymaga się opieki informatycznej w zakresie niezależnym od zewnętrznych podmiotów poza standardowymi godzinami pracy jednostki 3. Pkt SIWZ: Zakres zadań odnosi się do następujących systemów użytkowych: - System wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego; - oraz oprogramowania systemowego i sprzętu informatycznego stosowanego w związku z działaniem w/w systemów użytkowych, - system biurowości wydziałowej Currenda (tylko w zakresie instalacji i podstawowych czynności) Zakres zadań odnosi się do następujących systemów użytkowych: str. 1

2 - System wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego; - oprogramowania systemowego i sprzętu informatycznego stosowanego u zamawiającego, - system biurowości wydziałowej Currenda 4. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy w 1 PRZEDMIOT UMOWY w ust. 1 po literze e) dodaje się lit. f) o następującej treści: f) zapewnienie opieki informatycznej w przypadkach awarii występujących poza standardowymi godzinami pracy jednostki oraz nieuzależnionych od zewnętrznych dostawców i pomijającym krańcowe urządzenia systemu informatycznego 5. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy w 1 PRZEDMIOT UMOWY w ust. 2 wyrazy: Czynności objęte przedmiotem umowy winny być wykonywane każdego roboczego dnia Zamawiającego przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz dokumentem potwierdzającym niekaralność tych osób. Czynności objęte przedmiotem umowy winny być wykonywane każdego dnia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz dokumentem potwierdzającym niekaralność tych osób.: 6. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy w 1 PRZEDMIOT UMOWY w ust. 3 wyrazy: Zakłada się stałą obecność w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego przynajmniej jednego informatyka Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. Do zadań Wykonawcy należy organizacja pracy i podział czynności pomiędzy wydziałami KRS i NKW w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe działanie systemów i asystę informatyczną w obu wydziałach. Zakłada się stałą obecność w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Sądu przynajmniej jednego informatyka Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. Do zadań Wykonawcy należy organizacja pracy i podział czynności pomiędzy wydziałami KRS i NKW w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe działanie systemów i asystę informatyczną w obu wydziałach. 7. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy w 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY: 1. Zamawiający zobowiązuje się do: b. uzgadniania z Wykonawcą ewentualnych zmian w specyfikacji sprzętu i oprogramowania oraz w podstawowej konfiguracji systemów informatycznych funkcjonujących u niego, c. udostępniania informacji oraz danych konfiguracyjnych niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, 4. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące: e. bieżące wykonywanie czynności administracyjnych i operatorskich w ramach asysty informatycznej oraz bieżące diagnozowanie sytuacji awaryjnych, wymagających str. 2

3 zaawansowanych umiejętności administracyjnych, f. podejmowanie zaawansowanych działań administracyjnych w sytuacjach awaryjnych, najpóźniej w 24 godziny od chwili zgłoszenia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), g. wykonywanie zaawansowanych rutynowych czynności administracyjnych, zgodnie z harmonogramami uzgadnianymi z Zamawiającym, h. podejmowanie niezbędnych działań administracyjnych na życzenie Zamawiającego, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. 9. Wykonawca zobowiązuje się do j. przestrzegania zaleceń producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania związanych z zasadami eksploatacji systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego, k. zbierania informacji na temat sytuacji awaryjnych sprzętu i oprogramowania oraz dostarczania ich Zamawiającemu, o ile nie narusza to zasad związanych z ochroną tajemnicy państwowej i przepisów wewnętrznych Zamawiającego, l. wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy z częstotliwością oraz starannością gwarantującą niezawodne funkcjonowanie systemów informatycznych eksploatowanych u Zamawiającego, m. zaznajamiania pracowników Zamawiającego z obowiązującymi zasadami obsługi sprzętu komputerowego i systemów informatycznych u Zamawiającego, n. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji udostępnionych przez Zamawiającego, o. wykonywania postanowień niniejszej umowy zgodnie z ustalonymi procedurami i wskazówkami przedstawianymi przez Zamawiającego. 16. Wykonawca ma prawo zasygnalizować Zamawiającemu sytuacje, gdy w jego ocenie umiejętności operatorskie pracowników Zamawiającego nie są wystarczające do obsługi systemów informatycznych. 17. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego oraz pracowników działających z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, 18. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, awarie i inne przestoje w przypadku zastosowania procedur wymienionych w 3 ust. 3 pkt f) wbrew wcześniejszej, złożonej na piśmie negatywnej ocenie Wykonawcy. 19. Wszelkie awarie będą zgłaszane przez realizujących Umowę pracowników Wykonawcy wskazanym pracownikom Zamawiającego. 20. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy (sporządzony na podstawie wykazu złożonego wraz z ofertą). 21. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych w ust. 8, pod warunkiem, że wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie minimalnych wymagań określone dla tych osób w pkt 5.1.c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a. uzgadniania z Wykonawcą ewentualnych zmian w specyfikacji sprzętu i oprogramowania oraz w podstawowej konfiguracji systemów informatycznych funkcjonujących u niego, b. udostępniania informacji oraz danych konfiguracyjnych niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, 2. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące: str. 3

4 a. bieżące wykonywanie czynności administracyjnych i operatorskich w ramach asysty informatycznej oraz bieżące diagnozowanie sytuacji awaryjnych, wymagających zaawansowanych umiejętności administracyjnych, b. podejmowanie zaawansowanych działań administracyjnych w sytuacjach awaryjnych, c. wykonywanie zaawansowanych rutynowych czynności administracyjnych, zgodnie z harmonogramami uzgadnianymi z Zamawiającym, d. podejmowanie niezbędnych działań administracyjnych na życzenie Zamawiającego, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do a. przestrzegania zaleceń producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania związanych z zasadami eksploatacji systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego, b. zbierania informacji na temat sytuacji awaryjnych sprzętu i oprogramowania oraz dostarczania ich Zamawiającemu, o ile nie narusza to zasad związanych z ochroną tajemnicy państwowej i przepisów wewnętrznych Zamawiającego, c. wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy z częstotliwością oraz starannością gwarantującą niezawodne funkcjonowanie systemów informatycznych eksploatowanych u Zamawiającego, d. zaznajamiania pracowników Zamawiającego z obowiązującymi zasadami obsługi sprzętu komputerowego i systemów informatycznych u Zamawiającego, e. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji udostępnionych przez Zamawiającego, f. wykonywania postanowień niniejszej umowy zgodnie z ustalonymi procedurami i wskazówkami przedstawianymi przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ma prawo zasygnalizować Zamawiającemu sytuacje, gdy w jego ocenie umiejętności operatorskie pracowników Zamawiającego nie są wystarczające do obsługi systemów informatycznych. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego oraz pracowników działających z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, awarie i inne przestoje w przypadku zastosowania procedur wymienionych w 3 ust. 2 pkt b) wbrew wcześniejszej, złożonej na piśmie negatywnej ocenie Wykonawcy. 7. Wszelkie awarie będą zgłaszane przez realizujących Umowę pracowników Wykonawcy wskazanym pracownikom Zamawiającego. 8. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy (sporządzony na podstawie wykazu złożonego wraz z ofertą). 9. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych w ust. 8, pod warunkiem, że wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie minimalnych wymagań określone dla tych osób w pkt 5.1.c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. str. 4

5 8. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy w 4 KARY UMOWNE w ust. 1 wyrazy: Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Opolu Dyrektor Sądu Rejonowego w Opolu 9. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy część: Wzór: Załącznik nr 2 do Umowy wyrazy: Zakres zadań odnosi się do następujących systemów użytkowych: - System wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego; oraz oprogramowania systemowego i sprzętu informatycznego stosowanego w związku z działaniem w/w systemów użytkowych Zakres zadań odnosi się do następujących systemów użytkowych: - System wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego; oraz oprogramowania systemowego i sprzętu informatycznego stosowanego w siedzibie zamawiającego 10. W treści załącznika nr 4 do SIWZ Projekt Umowy część: Wzór: Załącznik nr 2 do Umowy tabela Inne obowiązki wykonawcy :poza wydziałami KRS i NKW otrzymuje brzmienie: L.p. Zadania Uwagi 1. Dokonywania okresowych przeglądów elementów systemu informatycznego zgodnie z IZSI 2. Wykonywania instalacji oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych 3. Wykonywania instalacji sprzętu komputerowego. Na zlecenie wykonawcy 4. Wykonywania instalacji oprogramowania wydziałowego firmy Currenda 5. Przyjazd do siedziby jednostki w czasie 90 minut w przypadku zgłoszeń awarii systemów informatycznych i podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii Zadanie ciągłe poza standardowymi godzinami pracy jednostki w zakresie elementów niezależnych od zewnętrznych dostawców i pomijającym krańcowe urządzenia systemu informatycznego str. 5

6 Treść SIWZ po wprowadzonych zmianach umieszczona zostaje na portalu internetowym Zamawiającego W związku z wprowadzeniem zmian w treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2013r do godz. 14:45. Dlatego ulegają zmianie odnoszące się do terminów zapisy SIWZ: 11. Pkt 10.6 SIWZ 10.6 Ofertę należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie oznaczonej jako: /adres zamawiającego z dopiskiem dostarczyć Kierownikowi Sekcji Gospodarczej/ Oferta do postępowania pt.: Usługa administrowania systemem informatycznym KRS i NKW Sądu Rejonowego w Opolu Numer sprawy: G /13. Nie otwierać przed 11 grudnia 2013r. godz. 15:10. /adres składającego/ 12. Pkt 11.2 SIWZ 11.2 Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2013r. o godz. 14:45. 13, Pkt 11.5 SIWZ 11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 grudnia 2013r. o godz. 15:10, w pokoju nr 4 str. 6

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2212-3/12

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo