POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH STUDIA PEDAGOGICZNE LXVI PEDAGOGIKA W SZKOLE WY SZEJ W PROCESIE REFORMOWANIA EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH STUDIA PEDAGOGICZNE LXVI PEDAGOGIKA W SZKOLE WY SZEJ W PROCESIE REFORMOWANIA EDUKACJI AKADEMICKIEJ"

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH STUDIA PEDAGOGICZNE LXVI PEDAGOGIKA W SZKOLE WY SZEJ W PROCESIE REFORMOWANIA EDUKACJI AKADEMICKIEJ

2 Pedagogika w szkole wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej W ŚWIECIE URYNKOWIENIA

3 2 SPIS TREŚCI STUDIA PEDAGOGICZNE LXVI RADA NAUKOWA ROMAN DOLATA, BOGUSŁAWA D. GOŁĘBNIAK CHRISTIANE GRIESE NIEMCY, ZBIGNIEW KWIECIŃSKI SONJA STEINER NIEMCY RADA REDAKCYJNA MARIA CZEREPANIAK-WALCZAK, MARIA DUDZIKOWA HENRYKA KWIATKOWSKA TADEUSZ LEWOWICKI, MACIEJ TANAŚ

4 CONTENTS 3 POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH Pedagogika w szkole wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej W ŚWIECIE URYNKOWIENIA Redakcja naukowa Maria Czerepaniak-Walczak Warszawa 2013

5 4 SPIS TREŚCI Redaktor Naczelny Henryka Kwiatkowska Redaktor Tematyczny Magda Grygierek Redaktor Językowy Joanna Fundowicz Redaktor Statystyczny Maciej Tanaś Recenzenci zewnętrzni Zenon Gajdzica Joanna Madalińska-Michalak Inetta Nowosad Joanna Rutkowiak Marta Urlińska Bogusław Śliwerski Piotr Szybek (Szwecja) Małgorzata Żytko Korekta Joanna Fundowicz Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Copyright by Komitet Nauk Pedagogicznych PAN; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2013 ISSN ISBN Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, tel. (48) , fax (48)

6 CONTENTS 5 SPIS TREŚCI Maria Czerepaniak-Walczak: Od Redakcji... 9 I. DOŚWIADCZENIA Z ZAGRANICY Piotr Szybek: Szkolnictwo wyższe w Szwecji w XXI wieku Agnes B. Jarvoll, Harald Nilsen: Norwegian teacher education with a focus on the subject of pedagogy (Pedagogika w norweskim systemie kształcenia nauczycieli) II. STUDIA I ROZPRAWY Maria Czerepaniak-Walczak: Trzeci poziom edukacji akademickiej czy kształcenie młodych badaczy? Krajowe Ramy Kształcenia dla studiów doktoranckich Maksymilian Chutorański: Krajowe Ramy Wysokiego Performansu? Anna Babicka-Wirkus: Krajowe Ramy Kwalifikacji w kontekście poszanowania praw człowieka w szkołach wyższych Lidia Marek: Obywatel pedagog. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych Elżbieta Perzycka: Oczekiwania rynku pracy versus przygotowanie studentów pedagogiki w zakresie TIK Czesław Plewka: Praca szuka pedagoga, pedagog szuka pracy III. SPRAWOZDANIA Z BADAŃ Małgorzata Orłowska, Bożena Zawadzka: Między ustawą a rzeczywistością kierunkowe efekty kształcenia w praktyce Joanna Nawój-Połoczańska: Czym różnią się przepisy kulinarne od Krajowych Ram Kwalifikacji? O algorytmizacji kształcenia i próbach formatowania studentów Małgorzata Mikut: Wiedza zastosowanie emancypacja? Modele kształcenia pedagogicznego w perspektywie wzorcowych efektów kształcenia Ewa Bochno: Zespołowość w grupach studenckich. Bajka o żelaznym wilku? 189

7 6 SPIS TREŚCI Anna Kuciejczyk: Typy dialogu w rzeczywistości akademickiej w percepcji studentów medycyny Włodzimierz Olszewski: Lokalne centra wiedzy jako przestrzeń edukacyjna dla imigrantów cyfrowych w erze czasu wolnego IV. RECENZJE O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Zygmunt Bauman, Wrocław 2012 (Dagmara Kwidzińska) Nadja-Verena Paetz, Firat Ceylan, Janina Fiehn, Silke Schworm, Christian Harteis: Kompetenz in der Hochschuldidaktik. Ergebnisse einer Delphi-Studie über die Zukunft der Hochschullehre (Beata Stelter) 239 Fabryka dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wersji przemian w edukacji akademickiej. Redakcja naukowa Maria Czerepaniak-Walczak, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013 (Jowita Krajewska)

8 OD REDAKCJI 7 CONTENTS Maria Czerepaniak-Walczak: From the Editor... 9 I. EXPERIENCES FROM ABROAD Piotr Szybek: Higher Education in Sweden in XXI century Agnes Jarvoll, Harald Nilsen: Norwegian teacher education with a focus on the subject of pedagogy II. STUDIES AND ARTICLES Maria Czerepaniak-Walczak: The third level of academic education or training of young researchers? National Qualification Framework for doctoral education Maksymilian Chutorański: National Framework of High performance? Anna Babicka-Wirkus: National Qualifications Framework in the context of respect for human rights in higher education Lidia Marek: Citizen pedagogue. Effects of education in social competences Elżbieta Perzycka: The expectations of the labor market versus preparation students for ICT education Czesław Plewka: Job looking for pedagog, pedagog looking for a job III. RESEARCH REPORTS Małgorzata Orłowska, Bożena Zawadzka: Between law and reality directional learning outcomes in practice Joanna Nawój-Połoczańska: What is the difference between recipes and NQF? About an algorithmization of education and attempt of formatting students Małgorzata Mikut: Knowledge Application emancipation? Models of teacher learning in the perspective model of learning outcomes Ewa Bochno: Collectivity in student s groups. Tale of iron wolf? Anna Kuciejczyk: Types of dialogue in academic reality medical students perception

9 8 MARIA CZEREPANIAK-WALCZAK Włodzimierz Olszewski: The local knowledge centers as an education space for digital immigrants in the leisure IV. REVIEWS O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Zygmunt Bauman, Wrocław 2012 (Dagmara Kwidzińska) Nadja-Verena Paetz, Firat Ceylan, Janina Fiehn, Silke Schworm, Christian Harteis: Kompetenz in der Hochschuldidaktik. Ergebnisse einer Delphi-Studie über die Zukunft der Hochschullehre (Beata Stelter) 239 Fabryka dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wersji przemian w edukacji akademickiej. Redakcja naukowa Maria Czerepaniak-Walczak, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013 (Jowita Krajewska)

10 OD REDAKCJI 9 Studia Pedagogiczne t. LXVI/2013 PL ISSN OD REDAKCJI Proces tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego przebiega wielotorowo i jest uwikłany w tradycję akademicką poszczególnych państw członkowskich UE. Harmonizowanie systemów edukacyjnych, w tym systemów edukacji akademickiej nie jest celem samym w sobie. Jest jednym z ważniejszych instrumentów tworzenia społecznej i gospodarczej wspólnoty europejskiej. Jest również znaczącym czynnikiem kształtowania tożsamości Europejczyków oraz poczucia wspólnoty kulturowej i ekonomicznej. Jednym z narzędzi harmonizowania systemów edukacyjnych są Europejskie Ramy Kwalifikacji dla Edukacji Całożyciowej (EQF for LLL) oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) określające efekty kształcenia dla każdego z 8 wyodrębnionych poziomów edukacji (od edukacji elementarnej po III stopień studiów akademickich). Przyjęcie tego systemu (dobrowolne, państwa nie mają obowiązku wdrażania KRK) umożliwia porównywanie kwalifikacji uzyskanych w różnych krajach UE. Należy podkreślić, że krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce sformułowane zostały w oderwaniu od ich korzeni, jakimi są Europejskie Ramy Kwalifikacji dla Edukacji Całożyciowej. Natomiast zostały zorientowane na pracę w zawodzie. Nie stanowią też systemowej struktury w obrębie 8 poziomów edukacji. KRK dla szkolnictwa wyższego zostały przyjęte ustawowo. Zgodnie z art p. 18a) Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 r. znowelizowanej 18 marca 2011 r. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego są opisem, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Aktem wykonawczym jest rozporządzenie MNiSW z 2 listopada 2011 r., na mocy którego uczelnie zobowiązane są do wdrożenia do praktyki edukacyjnej nowych programów kształcenia zgodnych z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji. Takie programy kształcenia obowiązują w uczelniach od roku akad. 2012/13. Administracyjny tryb i krótki termin wprowadzenia KRK do praktyki akademickiej ograniczył możliwość pedagogicznej refleksji nad ich strukturą i treściami wypełniającymi ramy. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że struktura tych ram została wyznaczona uproszczoną wersją taksonomii Blooma. Poza uproszczeniem wystąpiło jeszcze jedno odstępstwo od tej taksonomii, a miano-

11 10 MARIA CZEREPANIAK-WALCZAK wicie miejsce koncepcji teleologicznej (aims) zajęła koncepcja efektów (outcomes), czyli zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. Taka z(a)miana tylko z pozoru niewiele znaczy. W rzeczywistości jest to zmiana paradygmatu projektowania i ewaluacji procesu edukacyjnego. Drugą sprawą jest zawartość treściowa zakładanych efektów kształcenia w szkole wyższej, na poszczególnych jej szczeblach (studia I, II i III stopnia) oraz związek tych treści w badaniami naukowymi w wybranej dyscyplinie (relacja między kierunkiem kształcenia i dyscypliną naukową). Tempo wprowadzania KRK dla wielu kierunków, a dla pedagogiki w szczególności, w niejednym przypadku nasuwa spostrzeżenie o pozorowaniu zmiany. Nie wszystkie przesłanki tej zmiany znalazły bowiem odzwierciedlenie w procedurach jej wprowadzania. Odnosi się to między innymi do rozdrobnienia kształcenia na specjalnościach pedagogicznych. Jednocześnie reformowanie edukacji akademickiej poprzez wdrażanie KRK do praktyki kształcenia i uczenia się w szkole wyższej można byłoby uznać za pogodę dla pedagogiki. Po raz pierwszy w dziejach uniwersytetu tak szerokie rzesze nauczycieli akademickich, specjalistów w różnych dyscyplinach włączyły się w dyskusję nad dydaktyką, w tym nad operacjonalizacją (tym razem efektów kształcenia), nad formami i metodami oceniania itd. Jako ilustrację można wskazać zalecane przez MNiSW podręczniki i poradniki metodyczne do wykorzystania w procesie zmiany koncepcji i programów kształcenia. Do nich należą: Andrzeja Kraśniewskiego: Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Pawła Wyrozębskiego: Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia i pod redakcją Ewy Chmieleckiej: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Na ile pedagodzy wykorzystali tę szczególną okoliczność dla upowszechnienia wiedzy i umiejętności ze swojej dyscypliny, trudno powiedzieć. Warto dodać, że wśród ekspertów w procesie wdrażania KRK, którzy przedstawiali istotę reformy i dostarczali wzorów nie było pedagogów. Nie wykorzystaliśmy okazji do włączenia się w dyskusję nad akademicką pedagogią. Obecnie, gdy proces wdrażania KRK trwa wciąż jest szansa podejmowania pracy nad nim. Wciąż jest potrzeba pogłębionych studiów nad pedagogią szkoły wyższej oraz nad pedagogiką jako kierunkiem kształcenia akademickiego, strukturą i treścią jej efektów. Projektowany tom Studiów Pedagogicznych pomyślany jest jako platforma dyskusji nad tymi dwoma zagadnieniami, a mianowicie: a) edukacją akademicką, dydaktyką szkoły wyższej i społecznymi aspektami kształcenia i uczenia się na tym etapie edukacji całożyciowej oraz b) pedagogiką jako kierunkiem kształcenia na wszystkich trzech poziomach edukacji akademickiej (licencjackim, magisterskim i doktoranckim). Do tej dyskusji zaproszeni są przedstawiciele z innych krajów (Norwegia, Szwecja) oraz ci pedagodzy, którzy zaangażowali się w zmienianie programów edukacji akademickiej w ogóle, a na kierunku pe-

12 OD REDAKCJI 11 dagogika w szczególności. Autorzy poszczególnych tekstów skupiają uwagę na perspektywach teoretycznych wprowadzanych zmian w skali kraju i na kierunku (dlaczego taka jest struktura i zawartość ramy ), procedurach tworzenia ram, zwartości poszczególnych ram i ich fragmentów oraz na dostrzeganych i doświadczanych (już teraz) opresjach i ograniczeniach wynikających i związanych z wdrażaniem KRK. Maria Czerepaniak-Walczak

13 12 BOGUSŁAW ŚLIWIERSKI

14 NAUCZYCIEL JAKO ZAWÓD 13 I DOŚWIADCZENIA Z ZAGRANICY

15 14 BOGUSŁAW ŚLIWIERSKI

16 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 15 Studia Pedagogiczne t. LXVI/2013 PL ISSN PIOTR SZYBEK Uniwersytet Lundzki SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU OD ŚREDNIOWIECZA DO NASZYCH CZASÓW: KSZTAŁTOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SZWECJI W 1477 r. założony został uniwersytet w Uppsali. Najwyższą władzę sprawował w nim arcybiskup Uppsali (prymas Szwecji), z tytułem kanclerza (kansler). Miało to związek z funkcją uniwersytetu, który był instytucją kształcącą wyższy kler, początkowo katolicki, a po reformacji luterański. Dopiero w 1622 r. wprowadzono studium innych przedmiotów, między innymi politologii (statskunskap). Uniwersytet kształcił więc kadrę rządzącą krajem, bo również pastorzy Kościoła luterańskiego (będącego Kościołem państwowym i jako taki narzędziem rządzenia) byli de facto członkami administracji kraju podporządkowanej królowi (Lindroth, 1976 r.). Tu należy wspomnieć o reformach kanclerza państwa (rikskansler) od 1612 r. aż do śmierci w 1654 r., Axela Oxenstierny (czytaj: Uksenszerna ), twórcy nowoczesnego państwa szwedzkiego i kanclerza uniwersytetu w Uppsali! Reformy te wywarły ogromny wpływ na kraj, widoczne są ich wpływy na obecną administrację państwa (porównaj Wetterberg, 2002 i 2010). To one właśnie spowodowały zapotrzebowanie na prawników i dobrze wykształconych biurokratów, które zaowocowało rozwojem nauk o prawie, historii i politologii. W 1632 r. założono drugi uniwersytet, w dzisiejszym Tartu w Estonii (ówczesny Dorpat w szwedzkich Inflantach), a w 1666 r. uniwersytet w Lund, w nowo zdobytej Skanii. Ten ostatni miał być narzędziem wynarodowienia ludności prowincji, kształcąc miejscową młodzież po szwedzku na pastorów, sędziów i urzędników mających wdrażać politykę króla szwedzkiego wobec jego nowej prowincji, a co niemniej ważne prowadzić księgi kościelne, wygłaszać kazania, procesować się po szwedzku. Od 1648 r. do 1815 r. w granicach pano-

17 16 PIOTR SZYBEK wania szwedzkiego znalazł się Greifswald, z uniwersytetem założonym w 1456 r., (starszym więc od Uppsali), który wyształcił około 1500 Szwedów. Ważną częścią państwa szwedzkiego była Finlandia, która miała od 1640 r. własny uniwersytet (zwany akademią królewską ) w obecnym Turku (po szwedzku Åbo, czytaj Obu ). W sumie w granicach państwa szwedzkiego i jego ziem lennych było więc przy końcu XVII wieku pięć uniwersytetów. W XIX wieku, po utracie przez Szwecję Pomorza, Inflantów i Finlandii zostały w kraju dwa uniwersytety: Uppsala i Lund. Z biegiem czasu przestało to wystarczać. Zaczęły powstawać wyższe szkoły techniczne w Sztokholmie (Królewska Wyższa Szkoła Techniczna, Kungliga tekniska högskolan) i Göteborgu (Wyższa Szkoła Techniczna Chalmersa, Chalmers tekniska högskola) i seminaria nauczycielskie, kształcące nauczycieli szkół ludowych (folkskolor), a także szkoły wyższe kształcące pastorów niezależnych kongregacji (po wprowadzeniu wolności wyznania w drugiej połowie XIX wieku) oraz inne instytucje szkolnictwa wyższego, kształcące na przykład agronomów. Po drugiej wojnie światowej liczba uniwersytetów zaczęła rosnąć. Obecnie jest ich siedemnaście, z tego pięć specjalistycznych: Królewska Wyższa Szkoła Techniczna, Wyższa Szkoła Techniczna Chalmersa, Państwowy Uniwersytet Rolniczy 1 oraz dwa uniwersytety medyczne: Instytut Karoliński i Akademia Sahlgrena (Sahlgrenska akademin). Mówimy tu o uczelniach mających uprawnienia przyznawania doktoratów 2, to znaczy prowadzących drugi i trzeci stopień według systemu bolońskiego. Oprócz tego jest wiele uczelni noszących nazwę högskola, czyli szkoła wyższa. Te uczelnie wyrosły z istniejących uprzednio szkół kształcących nauczycieli szkół ludowych i istnieją w Malmö, Kristianstad, Halmstad, Uddevalla i Trollhättan (jedna uczelnia na dwóch kampusach), Eskilstuna i Västerås (to samo), Karlskrona i Ronneby (to samo, ta uczelnia nazywa się Blekinges tekniska högskola, czyli Wyższa szkoła techniczna w Blekinge) oraz Visby na wyspie Gotland. Przemiany były głębokie. W XIX wieku uniwersytety w Uppsali i Lund miały po cztery wydziały: teologii, prawa, medycyny i filozofii. Wydział filozoficzny obejmował bynajmniej nie tylko filozofię, mało tego, filozofia sensu stricto odgrywała dość drugorzędną rolę. W skład dyscyplin nauczanych na tym wydziale wchodziły nauki przyrodnicze, filologia i humanistyka w tym filozofia. Struktura ta nie utrzymała się do naszych czasów, ale przeżył jej relikt: nazwy tytułów naukowych. Stopień uzyskany po studiach filologicz- 1 Jako jedyny Uniwersytet nie podlega on Ministerstwu Kształcenia (Utbildningsdepartementet, lecz Ministerstwu Wsi (Landsbygdsdepartementet, jak nazywa się dawne Ministerstwo Rolnictwa) i docentkompetens, o czym dalej.

18 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 17 nych 3, przyrodniczych czy humanistycznych to kandydat, magister i doktor 4 filozofii. Rola uniwersytetu uległa radykalnej zmianie. Początkowo był narzędziem sprawowania władzy przez Kościół katolicki, z biegiem czasu przekształcił się w wytwórnię biurokratów, obecnie zaś szuka racji bytu w interakcji z rynkiem. Wraz z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi uległa więc zmianie funkcja szkolnictwa wyższego, a także kryterium jego użyteczności. O ile pierwsze dwie funkcje miały związek z podziałem społeczeństwa na stabilne grupy stany bądź klasy o tyle funkcja dostawcy wykwalikowanej intelektualnie siły roboczej ma związek ze zwiększonym w XX wieku egalitaryzmem. Znajduje to odbicie w przekształceniach szkolnictwa średniego 5. Do lat 50. Szwecja miała system zbliżony do niemieckiego i austriackiego Gymnasium (i polskiego gimnazjum za Drugiej Rzeczpospolitej). Po czterech latach szkoły ludowej rozpoczynano studia w zakładzie naukowym (tak próbuję przetłumaczyć szwedzkie läroverket). Po pięciu latach można było zakończyć naukę Dyplomem wykształcenia realnego (realexamen) albo kontynuować ją do uzyskania matury (studentexamen). Tylko matura uprawniała do studiów uniwersyteckich. Przy końcu lat 60. wprowadzono obowiązkową dziewięcioletnią szkołę ogólnokształcącą (grundskola ) i trzyletnią szkołę średnią (gymnasieskola albo po prostu gymnasiet), po którym uzyskuje się studentexamen (będący po prostu świadectwem ukończenia szkoły średniej, a nie świadectwem zdania egzaminu maturalnego, który został zniesiony) 6. Od lat 90. wszystkie programy gymnasieskolan 7 uprawniają do studiów wyższych. Deklarowanym przez ówczesny rząd celem było podniesienie poziomu wykształcenia ludności. Z punktu widzenia uczelni jest to zapewnienie wysokiej podaży kandydatów na studia wyższe. Można też zostać przyjętym na studia na podstawie państwowego sprawdzianu, tzw högskoleprovet. Mierzy on umiejętność rozwiązywania problemów i posługiwania się językiem. 3 Stosuję tu podział polski, odmienny od szwedzkiego; stopnie naukowe odpowiadają szwedzkiemu nazewnictwu. 4 Istnieje też stopień licenciat, niemający nic wspólnego z polskim licencjatem; ten ostatni odpowiada szwedzkiemu kandidat (dalej podawany jako kandydat ), zaś licenciat to stopień będący wpół drogi między master i doktorem. Niektóre wydziały, szczególnie techniczne (i uniwersytety technologii, np. KTH w Sztokholmie i Chalmers w Göteborgu) rutynowo dzielą proces powstawania pracy doktorskiej tak, że doktorant najpierw uzyskuje stopień licenciat, a w rok dwa potem broni całej pracy i zostaje doktorem. 5 Zgodnie z tezą wysuniętą przez Basila Bernsteina w latach 60., że udana reforma edukacji przedszkolnej zakłada uprzednie reformy szkolnictwa wyższego: Bernstein, Szwedzkie słowo examen znaczy DYPLOM (co często myli mniej obeznanych ze szwedzkimi realiami cudzoziemców). 7 Gymnasieskolan jest zintegrowaną formą szkolnictwa; tak więc zamiast liceum ogólnokształcącego są programy: naukowo-przyrodniczy, nauk społecznych, estetyczny zamiast szkół zawodowych są różne programy, jak np. technika pojazdów, budowlany, handlowy itp.

19 18 PIOTR SZYBEK Porządek ten jest kwestionowany przez obecny rząd liberalno-konserwatywny. Są głosy za zniesieniem högskoleprovet oraz za stworzeniem programów edukacyjnych, które nie będą uprawniały do studiów wyższych. Motywowane jest to wysokim procentem uczniów opuszczających gymnasieskolan przed jej ukończeniem (co i tak uniemożliwia im studia wyższe), co brane jest za objaw oporu przeciw narzucaniu młodzieży robotniczej studiów wyższych. Opozycyjna partia socjaldemokratyczna poddaje to ostrej krytyce, wskazując na przekształcenia przemysłu i rzemiosła w XXI wieku, przekładające się na większe wymagania co do wiedzy i umiejętności 8. Aspekty socjalne rekrutacji na studia wyższe będą poruszone osobno, w dalszym ciągu tekstu. ORGANIZACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SZWECJI Dane podawane przeze mnie oparte są głównie na mojej wiedzy prima facie, wynikającej z obeznania z życiem uczelni w Szwecji, w którym brałem udział w latach , i od 1984 r. do teraz. Jako wykładowca na kierunku pedagogika zajmowałem się pedagogiką szkolnictwa wyższego i mam na swym koncie kilka publikacji na tematy z tym związane. Poza tym korzystałem z opracowania Narodowej Agencji Szkolnictwa Wyższego (Högskoleverket), zawierającego dość podstawowe informacje o szkolnictwie wyższym w Szwecji (Högskoleverket, 2010). Uczelnią kieruje w Szwecji rektor i zarząd (styrelse) uczelni. Zarząd składa się z przewodniczącego (którego mianuje rząd) i maksimum 14 innych członków, z tego ośmiu spoza uczelni, mianowanych przez rząd na wniosek uczelni. W skład zarządu wchodzi automatycznie rektor, a także przedstawiciele nauczycieli akademickich i studentów. Jako przykład możemy podać skład zarządu Uniwersytetu Lundzkiego 9. Przewodniczącą zarządu jest Margot Wallström, była minister opieki społecznej, później komisarz ds. środowiska w Komisji UE, następnie zastępca przewodniczącego Komisji UE, wreszcie wysoki urzędnik ONZ. Inni członkowie to: (1) dyrektor Szwedzkiego Instytutu Studiów nad Polityką Europejską, (2) były ambasador Szwecji w Chinach, (3) prorektor Wyższej Szkoły w Malmö, (4) dyrektor jednego z miejscowych banków, (5) były dyrektor Radia Szwedzkiego, (6) przewodnicząca szwedzkiego oddziału Amnesty International i (7) jeden z szefów koncernu Ericsson. Poza nimi w skład zarządu wchodzi troje profesorów i troje studentów oraz rektor. W sumie więc 14 osób, nie licząc przewodniczącej z tego sześć kobiet i ośmiu mężczyzn. Połowa członków zarządu to przedstawiciele uniwersytetu, ale profesorów jest tylko troje! Jednak to oni mają decydować w sprawach dotyczących działalności dydaktycznej i badawczej. 8 Krytycy są też wśród prorządowych polityków; patrz 9

20 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 19 Natomiast o organizacji uniwersytetu i ekonomicznych aspektach działalności decyduje cały zarząd. Poszczególne wydziały są też kierowane przez zarządy. Dla przykładu możemy podać skład zarządu wydziału nauk społecznych (socjologia, psychologia, politologia, szkoła pracy socjalnej, geografia kulturowa, socjologia prawa, instytut badań nad genderem). W skład gremium wchodzi siedmioro nauczycieli akademickich, trzech studentów, jedna reprezentantka doktorantów z prawem głosu (i jej zastępczyni, mająca prawo głosu tylko pod nieobecność zwyczajnej reprezentantki), dwie reprezentantki związków zawodowych i troje reprezentatów interesów publicznych: psycholog pracująca w regionalnej administracji służby zdrowia i wysoki urzędnik administracji miasta Malmö. Przepisy prawne regulujące pracę uczelni wymagają, żeby decyzje co do dydaktyki i badań podejmowane były przez ciała, w których większość stanowią nauczyciele akademiccy i studenci. Jak widać wyżej, takim ciałem nie jest zarząd Uniwersytetu, ale jest nim zarząd Wydziału Nauk Społecznych. Nasuwa się prosty wniosek, że o dydaktyce i badaniach naukowych decydują wydziały, a nie rektor i kierownictwo Uniwersytetu. Natomiast przydział środków na badania i dydaktykę jest już w gestii rektora i kierownictwa Uniwersytetu. Wydziały składają się z instytutów (institutioner), kierowanych przez zarządy. W skład takiego zarządu wchodzą reprezentanci nauczycieli akademickich (stanowią oni większość członków), studentów, doktorantów i personelu techniczno-administracyjnego (sprzątaczek, sekretarek oraz właśnie pracowników technicznych, odpowiedzialnych za komputery, kopiarki, sprzęt audiowizualny itp). Zarząd instytutu zatwierdza kursy, decyduje o przydziale środków na badania (jeżeli takie są) i o finansach instytutu. W skład jego wchodzi dyrektor (prefekt) i dyrektor ds. dydaktycznych (jak próbuję przetłumaczyć termin studierektor). Dyrektor ma bardzo szerokie prerogatywy, jednak wiele trzeba, żeby mógł obalić decyzję zarządu. Jest on wybierany przez pracowników instytutu głosujących korporacjami (nauczyciele na nauczycieli itd). Stosunki między władzą państwową i uniwersytetami uległy zmianom na przestrzeni czasu. Można to prześledzić na przykładzie porządku przyznawania profesur. Kilkadziesiąt lat temu profesor był mianowany przez króla (de facto przez rząd zasiadający pod formalnym przewodnictwem króla). Przypomina to procedurę polską, gdzie tytuł profesora jest przyznawany przez głowę państwa. Obecnie profesorów mianuje rektor uczelni (na wniosek wydziału) i nie jest to już tytuł, a stanowisko 10. Oznacza to zmianę sposobu sprawowania przez państwo władzy uniwersytetem. Zamiast sterowania wszystkimi poczynaniami uniwersytetu państwo wykorzystuje system ewaluacji. Przedmiotem ewaluacji jest wykonywanie przez uniwersytety zadań stawianych im przez ustawy parlamentarne i rozporządzenia 10 Po emeryturze instytut, w którym działał/a profesor, zatrudnia go/ją jako professor emeritus/a. Nie jest to stosowane automatycznie, lecz zależy od relacji między profesorem i jego/j byłym miejscem pracy oraz od finansów instytutu.

21 20 PIOTR SZYBEK ministerstwa, a podmiotem jest w chwili pisania Narodowa Agencja do spraw Szkolnictwa Wyższego (Högskoleverket). Od 1 lipca 2013 r. jest ona podzielona na dwie agencje: Urząd Kanclerza Uniwersyteckiego (Universitetskanslersämbetet) i Radę Szkolnictwa Wyższego (Universitets- och högskolerådet) 11. Pierwsza z nich ma za zadanie zabezpieczanie jakości (quality assurance) i sprawdzanie, czy szkoły wyższe przestrzegają prawa, a także zbieranie danych statystycznych umożliwiających ustalanie efektywności szkół wyższych. Druga z tych Agencji ma informować o wyższym wykształceniu, przeprowadzać (na żądanie) nabór, doradzać przy obsadzaniu stanowisk, oceniać wykształcenie uzyskane za granicą, ułatwiać współpracę międzynarodową oraz pomagać w administracji. Pierwsza Agencja sprawuje więc nadzór nad szkolnictwem wyższym, a druga ma pełnić funkcje usługowe. Czytelnika zainteresuje, że Rada Szkolnictwa Wyższego na swojej stronie internetowej deklaruje, że będzie działać na rzecz zmniejszenia dyskryminacji, promować równe prawa i możliwości dla wszystkich oraz promować poszerzenie rekrutacji na studia wyższe 12. To ostatnie jest w Szwecji postrzegane jako bolączka i temat ten zostanie poruszony w dalszej części niniejszego tekstu. ORGANIZACJA CZASU Podstawową jednostką czasu jest semestr, a nie rok akademicki jak w Polsce. Semestr zimowy zaczyna się we wrześniu i trwa do grudnia albo stycznia. Semestr wiosenny zaczyna się w styczniu (przerwa międzysemestralna nie istnieje) i kończy przed połową czerwca. Niektóre kierunki mają sesje egzaminacyjne (np. kierunki technologiczne), większość ich nie ma. Na studiach np. psychologii, filologii, teologii, nauk przyrodniczych w ciągu semestru studiuje się kursy o różnych tematach, jak np. testowanie, psychologia poznawcza itp. W takim wypadku każdy kurs trwa pewną liczbę tygodni i kończy się egzaminem. Każdy tydzień odpowiada 7,5 ECTS. Semestr ma więc 20 tygodni. JAK STUDENT FINANSUJE SWOJE STUDIA Każdy studiujący w pełnym wymiarze godzin ma prawo do udzielanego przez państwo poparcia finansowego. Składa się ono z dwóch części: niedużego zasiłku i większej kwoty, którą student pożycza od państwa. Poparcie to otrzymuje się przez ograniczoną liczbę semestrów, aktualnie 12. Warunkiem wypła- 11 Na stronie internetowej UKU są dostępne dokumenty zawierające niektóre z informacji podanych w tym tekście. Patrz albo 12 Co na angielski (http://www.uhr.se/sv/information-in-english/, 22 maja 2013) jest tłumaczone jako Additionally, the agency works to prevent discrimination and to promote equal rights at universities. Nie oddaje to sensu oryginału (zreferowanego wyżej, za 22 maja 2013). Redakcja wersji angielskojęzycznej pozwoliła sobie na zignorowanie problemu stanowiącego przedmiot ożywionej dyskusji w szwedzkich mediach, na scenie politycznej oraz w literaturze naukowej.

22 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 21 cenia go jest zaliczenie 22,5 ECTS na semestr (czyli kursów odpowiadających 15 tygodniom). Cała kwota otrzymywana przez studenta umożliwia przeżycie na minimum egzystencji. Poza tym jest ona wypłacana tylko w czasie semestru, student jest więc zmuszony do pracy w lecie albo do zdania się na poparcie finansowe rodziców. Jest to jeden z czynników składających się na nierówność społeczną wrekrutacji na studia. Pożyczka na studia jest zwracana co miesiąc i co roku jest dostosowywana do arbitralnie określanego (nie zawsze odpowiadającego rzeczywistości) poziomu cen i płac. Spłacanie zaczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów i ciągnie się do ukończenia 55 lat, przy czym miesięczna kwota pobierana przez państwo nie zależy od wysokości zarobków. Można ubiegać się o odroczenie spłat, ale nie o ich umorzenie. Dla wielu ludzi jest to poważnym obciążeniem, ujemnie wpływającym na ich poziom życia. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W RAMACH UCZELNI Studiować można w ramach programu albo wybierając kursy z różnych dyscyplin. Dla przykładu spójrzmy, jak można studiować psychologię. Student może ubiegać się o przyjęcie na program kształcenia psychologów (psykologprogrammet). Jest to konkurs, gdzie o ograniczoną liczbę miejsc konkuruje się na podstawie stopniu na świadectwie ukończenia szkoły średniej 13. W wypadku akurat tego programu istnieje warunek dopuszczenia do konkursu: zaświadczenie o przepracowaniu 12 miesięcy. O przyjęcie na ten program zabiega wielu kandydatów 14. Ci, którzy nie dostali się na program mogą studiować kursy na poziomie A (1 30 ECTS), B (31 60 ECTS) i C (61 90 ECTS). Są to trzy semestry wyłącznie psychologii. W ramach kursu C pisana jest praca odpowiadająca polskiej pracy licenjackiej. Stopień odpowiadający licencjatowi to kandydat filozofii (filosofie kandidatexamen), który zdobywa się po spełnieniu dwóch warunków: zaliczenie sześciu semestrów i napisanie co najmniej jednej pracy wymagającej dziesięciu tygodni całodziennej pracy. Rzecz jasna wielu studentów nie zdąża napisać pracy w terminie zakładanym przepisami. Napisanie pracy w ramach kursu C i zaliczenie w sumie 180 ECTS na poziomie A, B lub/i C 15 daje stopień kandydata. Ponieważ napisanie pracy w ramach kursu C jest konieczne, kurs C bywa nazywany kursem kandydackim, a praca jest zwana kandydacką 16 (kandidatuppsats). Te same warunki trzeba spełnić, aby dostać się na studia II stopnia, zwane poziomem zaawansowanym (avancerad nivå), dające z angielska zwany stopień master w od- 13 Jak już nadmieniałem, matura została zniesiona 44 lata temu. 14 To samo jest ze studiami medycznymi natomiast studia techniczne mają kłopoty z zapełnieniem wszystkich miejsc. 15 Można napisać dwie prace kandydackie w ramach 180 ECTS. 16 Na stronie można znaleźć prac kandydackich. Patrz także

23 22 PIOTR SZYBEK różnieniu od magister, który znany był przed wejściem Szwecji do procesu bolońskiego i który wymagał czterech semestrów studiów na tym samym kierunku, a zatem zaliczenia kursów A, B, C i D. W ramach zarówno kursu C, jak i D trzeba było napisać pracę. W sumie oznaczało to napisanie dwóch prac, każda odpowiadająca 10 tygodniom całodziennej pracy. W tok studiów drugiego stopnia wchodzą kursy pogłębiające oraz kursy metodologii (przeważnie cały semestr) oraz pisanie samodzielnej pracy, które zajmuje cały semestr przy czym należy zauważyć, że w Szwecji nie studiuje się z reguły wielu przedmiotów równolegle. Semestr pisania pracy oznacza 20 tygodni wypełnionych pisaniem pracy i niczym innym. W ramach programu (na przykład studia psychologiczne, prawne, techniczne, medyczne) nie ma wyraźnego podziału na pierwszy i drugi stopień. Studia te kończą się pracą dyplomową (examenarbete), która odpowiada pracy na stopień master. Stopień odpowiadający polskiemu magistrowi inżynierowi (civilingenjör) jest przetłumaczany na angielski jako master of engineering science, magister ekonomii (civilekonom) jest po angielsku master of economic science. Tu należy wspomnieć, że lekarz albo psycholog nie mogą pracować w swoim zawodzie od razu po zakończeniu studiów. Wymagany jest od nich staż kwalifikacyjny 17, po którego odbyciu dostaje się poświadczenie kwalifikacji (legitimation) od Narodowego Zarządu Zdrowia i Opieki Społecznej (National Board of Health and Welfare, Socialstyrelsen). Mamy tu do czynienia ze swoistą dwuwładzą: tok studiów nadzoruje Urząd Kanclerza, ale o ich przydatności w praktyce decyduje Socialstyrelsen. Następnym etapem może być doktorat. Przed przystąpieniem do procesu bolońskiego wystarczyło mieć dobrze napisaną pracę kandydacką, obecnie jednak wymagany jest drugi stopień. Proces prowadzący do doktoratu to studia doktoranckie (doktorandutbildning) albo kształcenie badaczy (forskarutbildning). W ramach tych studiów należy napisać pracę (po szwedzku, angielsku, francusku lub niemiecku) i zaliczyć pewną liczbę kursów, ustalanych przez instytut, gdzie doktorant studiuje (i zatwierdzanych przez wydział; instancją zatwierdzającą jest dziekan są też kursy oferowane i finansowane bezpośrednio przez wydział, o tych decyduje specjalny wydziałowy komitet ds. studiów doktoranckich). Należy tu wspomnieć o finansowaniu studiów. Są stosowane dwa sposoby: stypendium (studiebidrag) i stanowisko doktoranta (za które dostaje się pobory). Różnica polega między innymi na tym, że stypendium nie daje punktów do emerytury ani nie uprawnia do zasiłku chorobowego, w przeciwieństwie do stanowiska (doktorandtjänst). Jaka z tych praktyk jest stosowana, zależy w dużym stopniu od skuteczności działań przedstawicieli doktorantów w różnych ciałach decydujących (na przykład wspomnianych komitetów). Praca jest promowana przez dwie osoby, z których jedna ponosi większą odpowiedzialność i ma prawo decyzji. Są to, jak należałoby oczekiwać, promo- 17 Tak tłumaczę Allmäntjänstgöring (AT, dla lekarzy) i Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP, dla psychologów).

24 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 23 tor główny i pomocniczy. Gotowa praca jest broniona. Z reguły nie dochodzi do obrony, jeżeli istnieje ryzyko niezaliczenia. W obronie bierze udział komisja (betygsnämnden) złożona z (1) przedstawiciela instytutu, (2) przedstawiciela kierunku, w ramach którego praca jest pisana, który brany jest z innej uczelni oraz (3) przedstawiciela pokrewnego kierunku z uniwersytetu, gdzie pisana jest praca. Polskiemu recenzentowi odpowiada oponent wydziału (fakultetsopponent), brany z innej uczelni. Obrona odbywa się w ten sposób, że oponent referuje pracę, po czym zadaje pytania doktorantowi (respondentowi). Trwa to z reguły półtorej godziny, po czym komisja zasiada wraz z promotorami i oponentem i decyduje, czy pracę można przyjąć jednogłośnie, czy też któryś z członków komisji ma zamiar głosować przeciw. Zdarza się to nieczęsto i oznacza, że praca nie jest na najlepszym poziomie. Doktorat oznacza zakończenie kształcenia akademickiego. KARIERA AKADEMICKA Po doktoracie można zostać zatrudnionym na uczelni lub w placówce badawczej (przeważnie wygrywając konkurs). W pierwszym przypadku zajmuje się zwykle stanowisko zwane po szwedzku universitetslektor, a po angielsku senior lecturer. Stanowisko takie odpowiada 1700 godzinom rocznie, z czego praca ze studentami ma zajmować około godzin rocznie (przy czym chodzi tu o godziny kalendarzowe, a nie godziny zajęć: godzina wykładu odpowiada trzem do czterech godzin kalendarzowych). Jest to praca czasochłonna, w ramach której nie jest łatwo prowadzić badania naukowe. Należy się więc ubiegać o grant, który sfinansuje zmniejszenie obowiązku dydaktycznego: pokrywa on część poborów i instytut może użyć uwolnionych środków na zatrudnienie zastępcy. Jeżeli napisze się pewną liczbę arykułów, które będą przyjęte do czasopism naukowych stosujących procedurę ślepej recenzji gdzie recenzenci nie wiedzą, kogo recenzują (a recenzowany nie wie, kim oni są), można ubiegać się o docentkompetens, co oficjalnie zwie się stanowiskiem nieodpłatnego docenta. Przyznawane jest ono przez komisję docenturalną wydziału (docenturnämnden), po przedstawieniu opinii recenzenta powołanego przez tę komisję z innej uczelni. Zwykle trzeba przeprowadzić wykład dowodzący umiejętności wykładania na poziomie akademickim. Zdarza się (w przypadku niektórych kierunków, jak np. literaturoznawstwo, dość często), że zamiast publikacji w prasie naukowej przedstawia się książkę nie jest to jednak reguła, a raczej wyjątek. Po uzyskania tego stopnia ma się prawo do promowania doktorantów jako promotor główny, zasiadania w komisji decydującej o zaliczeniu doktoratu, a także można być powołanym jako oponent oraz rzeczoznawca w konkursach o stanowisko universitetslektor. Pobory wzrastają nieznacznie, a wymiar godzin dydaktycznych pozostaje bez zmian. Do tego, żeby zostać profesorem, jest ciągle daleko. Stanowisko profesora odpowiada polskiemu profesorowi zwyczajnemu i po to, by je uzyskać należy (1) przedstawić publikacje w wymiarze takim, jak dla uzyskania docentkompetens, (2) wypromować kilku doktorantów, (3) wykazać się zdolnością uzyskiwania grantów dla siebie i dla swoich

25 24 PIOTR SZYBEK doktorantów czyli prowadzić zespół badawczy. O stanowisku profesora decyduje wydział na podstawie opinii trzech rzeczoznawców, często zagranicznych (kontakty międzynarodowe są ewidentnym plusem). Innym sposobem jest wygranie konkursu: w tym wypadku decyduje opinia rzeczoznawców i zdarza się, że proponują oni osobę bez docentkompetens, mimo że inni ubiegający się mają ten stopień. Dopiero uzyskanie profesury na jeden z opisanych sposobów daje wyższe pobory oraz prawo do bycia rzeczoznawcą w konkursie na profesora. KIEROWANIE SZKOLNICTWEM WYŻSZYM Szkolnictwem wyższym, jak wspomniano, ma kierować nie ministerstwo (Kształcenia, Utbildningsdepartementet), a Urząd Kanclerza (nazwa urzędu nawiązuje do historii, sugerując iż hinc robur et securitas.) Nie należy wyobrażać sobie, że jest to istotna innowacja: od 1809 roku w Szwecji istnieje podział władzy między z jednej strony ministerstwami, gdzie decyduje minister wyznaczany przez tych, którzy wygrali wybory do parlamentu a z drugiej strony agencjami państwowymi, gdzie decyduje dyrektor generalny mianowany niegdyś przez króla (obecnie przez rząd). Był to sposób zapewnienia królowi władzy kosztem władzy parlamentu, bo minister nie miał prawa mieszać się do działalności agencji a już na pewno nie do funkcjonowania (na przykład) szkół 18. Minister może tylko przedstawiać projekty ustaw, ich przestrzeganie zaś jest już kontrolowane nie przez ministerstwo, lecz przez odnośną agencję. Dyrektorzy generalni są mianowani i zwalniani przez rząd (nie przez samego ministra, który musi zatem pozyskać poparcie innych członków rządu), a funkcjonowanie agencji może być modyfikowane (na przykład) ich rozwiązywaniem i powoływaniem innych agencji, o innych kompetencjach (jak to się stało w przypadku szkolnictwa wyższego). Urząd Kanclerza Uniwersyteckiego (UKU) kieruje, można powiedzieć, w dwóch etapach: najpierw ustala cele działalności i kryteria efektywności. Dokonuje on przy tym interpretacji ustaw o szkolnictwie wyższym. Następnie zbiera dane pozwalające zmierzyć stopień osiągnięcia celów i efektywność działalności. Ewaluację działalności szkoły wyższej przeprowadza jednocześnie ona sama. Szkoły posiadają nierzadko bardzo rozbudowane jednostki ewaluacyjne. Uniwersytet Lundzki (Lunds universitet) ma jednostkę audytu wewnętrznego, która...ma wspierać uniwersytet poprzez identifikację i ocenę czynników mogących stanowić zagrożenie dla działalności i pomagać w ulepszaniu sposobów radzenia sobie z zagrożeniami. Ocena zagrożeń ma być dokonywana na podstawie zarówno ich identyfikacji uniwersytet, jak własnej oceny audytu wewnętrznego (http://www.irev.lu.se/verksamhet). Jednocześnie istnieje specjalna jednostka ewaluacyjna, podlegająca bezpośednio rektorowi, której zadaniem jest...fachowe poparcie dla zarządów, komitetów, instytutów itp., wchodzących w skład Uniwersytetu w ich pracy nad ewaluacją i ulepszaniem jakości ich działalności, na przykład w związku z pracą nad walidacją i ewaluacją poszczególnych dyscyplin i całych programów. We 18 Choć zasada ta jest często łamana.

26 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 25 współpracy ze studentami i organizacjami kształcącymi przeprowadzane są badania, których wynikiem jest barometr studencki i badania absolwentów (http://www.lu.se/lucat/group/ , 22 maja 2013). Jednocześnie (a może przede wszystkim?) jednostka ewaluacyjna daje decydentom, to jest rektorowi i jego zastępcom, a także zarządowi, obraz działalności Uniwersytetu, będący podstawą podejmowania przez nich decyzji co do kierunku tej działalności. Bo właśnie to jest przedmiotem decyzji kierownictwa: jakie wydziały mają być w pierwszym rzędzie finansowane, jak ma być planowana i realizowana współpraca z innymi uczelniami w kraju i za granicą, jakie jednostki należy powołać, a jakie zamknąć itp. Tu nasuwa się pytanie, jakie są priotytety uniwersytetów szwedzkich. Jak mówią: jeden obraz powie więcej niż tysiąc słów, popatrzmy zatem na strony internetowe kilku uniwersytetów. Lund (www.lu.se): nagłówek pokazuje cztery pozycje studia (informacja dla studentów), badania naukowe, innowacja i współpraca z biznesem. Trochę niżej jest miejsce na najnowsze wiadomości. Oto pierwsza z nich, dominująca: Konkurencja zaostrza się efektywna logistyka jest często decydująca dla dystrybucji towarów i usług. Rozpoczynamy projekt badawczy ReLog we współpracy z Uniwersytetem Lundzkim, Narodową Agencją ds. Innowacji i miastem Helsingborg (27 maja 2013). Komentarz: informacja dla studentów państwo płaci za każdego studenta, który (1) zapisze się, (2) zaliczy semestr i dodatkowo za każdego, który otrzyma dyplom. Badania naukowe są one podstawą do międzynarodowego i krajowego rankingu. A to może oznaczać, że studenci z krajów pozaeuropejskich (którzy muszą płacić za studia!) wybierają Lund i że ich odsetek nie maleje w Lund, podczas gdy maleje w innych uczelniach. Uppsala (www.uu.se): nie ma nic o biznesie, ale jest DUŻO o tym, jak miło jest być studentem w Uppsali. Sztokholm: Królewska Wyższa Szkoła Techniczna (KTH, Pierwsze, co widzi się, wchodząc na stronę, to zdjęcia uśmiechniętych studentów. Aktualności: NASA wybiera technikę z KTH. Göteborg (www.gu.se): pierwsze, co widać, to pokaz slajdów. Nie zdążyłeś się zameldować przed zakończeniem naboru? U nas możesz ciągle ubiegać się o przyjęcie! Dalej: Chcesz zostać specem od prowadzenia przesłuchań? U nas! Studiuj psychologię w Göteborgu! Unikalne eksperymenty o zakwaszeniu morza prowadzi je Uniwersytet Göteborgski (podtekst: zainteresowanie środowiskiem i poczucie odpowiedzialności za nie jest bardzo żywe i rozpowszechnione wśród młodych Szwedów, można powiedzieć że jest cool). Podobnie jak na stronie Uniwersytetu Lundzkiego trzy pierwsze pozycje w nagłówku to linki do dydaktyki, badań i współpracy z biznesem. Można to skomentować tak samo, jak w przypadku Uniwersytetu Lundzkiego. Reasumując, można stwierdzić tendencję do zabiegania o jak największy nabór. Tu nie chodzi już o gotowość do świadczenia usług dla kraju przez udostępnianie potrzebnego mu wyższego wykształcenia, tu mamy do czynienia

27 26 PIOTR SZYBEK z reklamą mającą zwabić klientów. Następne, co można zauważyć, to tendencja do współpracy z biznesem. Niewątpliwie jest to z korzyścią dla kraju. Jednocześnie widać, jaką funkcję ma pełnić uczelnia: od dostarczenia kleryków, poprzez zaopatrzenie biurokracji i sądownictwa, zadaniem i racją bytu uczelni stało się współdziałanie w rozwoju gospodarki i zwiększaniu jej konkurencyjności. Pamiętamy, że jednostki ewaluacyjne i audyt wewnętrzny mają badać efektywność działalności. Jest to liczba kształconych zaliczających semestr i uzyskujących dyplom. Za każdego studenta instytuty dostają pewną sumę i te pieniądze idą na opłacanie nauczycieli akademickich. Decydujący jest tu przepływ studentów. 78% studentów na każdym kursie obejmującym czy to 7,5 ECTS, czy 15 ECTS ma dostać zaliczenie, inaczej instytutowi urządzającemu kurs obcina się dotacje. Oczywiście, jeżeli są to świetnie przygotowani studenci, najlepsi z absolwentów pierwszorzędnych szkół średnich, zadanie jest nietrudne. Można od nich wymagać. Ale bywa, że studentów trzeba najpierw nauczyć rzeczy, które są konieczne do przyswojenia sobie treści nauczania, zanim będą w stanie coś pojąć z tego, co jest na wykładach. Tak na przykład, w Wyższej Szkole w Malmö jest kurs przygotowawczy dla studentów o zagranicznych korzeniach, imigrantów drugiego pokolenia. Nasuwa się tu pytanie o cele kształcenia w ogóle, o czym dalej w niniejszym tekście. CELE KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Wspominaliśmy o ewolucji funkcji uczelni wyższych. Jednym z efektów tego jest, że dyskurs na temat szkoły wyższej dominowany jest w Szwecji coraz bardziej przez nowe pojęcie: zatrudnialność, employability. Odzwierciedla to wzrastający nacisk korporacji na rząd i bezpośrednio na uczelnie że nie wspomnimy o masywnej kampanii propagandowej mediów i think-tanków sponsorowanych przez korporacje zmierzający do przekształcenia uczelni w placówki usługowe dla gospodarki. Znajduje to oddźwięk w literaturze naukowej, np. Nowotny et al, 2001 czy Karlsson, 2008, a przede wszystkim w działalności naukowej. Tak więc 19 uczelni szwedzkich utworzyło publicznie finansowane konsorcjum, które przez sześć lat kierowało współpracą tych uczelni z siecią około 600 drobnych przedsiębiorstw (według terminologii UE: małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniającej maksimum 250 osób). Nie będę tu przytaczał pozycji naukowych będących owocem współpracy uniwersytetów z firmami takimi jak IKEA, Ericsson, Volvo AB itp., bo rozsadziłoby to ramy fizyczne tekstu. Publikacji tych są krocie. Uczelnie techniczne praktycznie żyją z tej współpracy, w ramach której finansowana jest nie tylko konkretna działalność naukowa, ale także pobory profesorów i ich doktorantów (a także fundowane są profesury, np. profesura wzornictwa przemysłowego w Lund ufundowana przez IKEA). Doktoraty na wydziałach i uczelniach technicznych i ekonomicznych są więc owocem tej współpracy; to samo można powiedzieć o pracach magisterskich a w tym wypadku korporacje nawet nie muszą płacić studentom za ich

28 SZKOLNICTWO WYŻSZE W SZWECJI W XXI WIEKU 27 wysiłek. Fakt współpracy z wielką korporacją jest sam w sobie atrakcyjny zarówno dla promotora, jak studenta, zwiększa on bowiem ich prestiż. PROCES BOLOŃSKI W SZWECJI: MIĘDZY TRADYCJĄ I PRZYSTOSOWANIEM W pierwszym dziesięcioleciu obecnego stulecia Szwecja przystąpiła do procesu bolońskiego. Jak zwykle w Szwecji zaczęto od zlecenia wybranym przez ministra kształcenia (utbildningsminister) ekspertom przebadania problematyki i sporządzenia publicznie dostępnego dokumentu (offentlig utredning). Zgodnie z przyjętą praktyką dokument ten poddany został dyskusji stakeholders, czyli w tym przypadku głównie uniwersytetom oraz związkom zawodowym nauczycieli oraz absolwentów wyższych uczelni (Centralna Organizacja Szwedzkich Absolwentów Szkół Wyższych, Svenska Akademikers Centralorganisation). Odpowiedzi tych instancji (ciągle zgodnie ze szwedzką praktyką urzędową) posłużyły ministrowi 19 w przygotowaniu projektu ustawy. Przewidywał on zwiększone powiązanie studiów z praktyką; szczególnie studia drugiego stopnia (w Szwecji zwane poziomem zaawansowanym, avancerad nivå) miały prowadzić do uzyskania wiedzy i umiejętności przydatnych w różnych zawodach. Absolwent studiów na tym poziomie miał mieć wiedzę i umiejętności przewyższające te charakteryzujące posiadacza dotychczasowego tytułu magister 20. Prawnik, socjolog czy biolog, który osiągnąłby ten stopień, miałby kompetencje pozwalające na większy stopień samodzielności i swobodę w stosunku do zastanych rutyn, tym samym zwiększoną innowacyjność. Projekt ustawy przedstawiony przez ówczesny rząd socjaldemokratyczny wyrażał rekomendacje pewnej części instancji oceniających dokument końcowy. Zwyciężył jednak projekt opozycji 21, nawiązujący do instancji kładących główny nacisk na doktorat jako końcowy wynik studiów. Samodzielność i innowacyjność w praktyce wyraźnie nie były dla nich równie ważne, co zapewnienie poziomu doktoratów odpowiadającego porównywalnym krajom. Tak więc studia drugiego stopnia stały się w wielu wypadkach pomostem do doktoratu, nie zaś, jak chciał rząd socjaldemokratyczny, rezerwuarem wysoce kwalifikowanej kadry. W trakcie prac przygotowawczych Narodowa Agencja Szkolnictwa Wyższego (Högskoleverket), jeden z ważnych stakeholders,wypowiadała się wielokrotnie. Jedna z takich wypowiedzi 22 dotyczy ocen. Proces boloński przewiduje 19 Leif Pagrotsky, ze szwedzkiej partii socjaldemokratycznej. 20 Cztery lata studiów, w tym dwie samodzielne prace o charakterze naukowym odpowiadające w sumie dwudziestu tygodniom całodziennej pracy. 21 Partie: konserwatywna, liberalna, centrum (odpowiednik polskich ludowców), chrześcijańsko-demokratyczna i zieloni (którzy odstąpili tu od nieoficjalnej współpracy z rządem, umożliwiającej rządzenie socjaldemokratom). 22 Dokument z 2 czerwca 2004, Reg nr

29 28 PIOTR SZYBEK oceny relatywne, gdzie poszczególne stopnie odpowiadają różnym interwałom rozkładu normalnego. Agencja wypowiada się przeciwko, uzasadniając to zbyt małymi rozmiarami populacji na kierunkach studiów. Końcowy rezultat jest taki, że niektóre kierunki, jak np. medycyna mają tylko dwa stopnie oceniania: niedostateczny i dostateczny. Tendencja do naśladowania zagranicy jest zatem dość słaba. Jeżeli już mówić o tendencji naśladowania jakichś wzorów, to będzie to USA: Agencja motywuje swoje poparcie dla podziału studiów na pierwszy i drugi stopień występowaniem takiego podziału w USA. Wprowadzenie skali ocen oraz ECTS oznacza potencjalnie ujednolicenie kształcenia w szkolnictwie wyższym we wszystkich krajach objętych procesem bolońskim. Badania nad ocenianiem wskazują, że egzaminujący decyduje, jaka wiedza jest ważna co w samej rzeczy jest wiedzą (Lindberg-Sand, 2003). Za Foucaultem można powiedzieć, że to egzaminy konstytuują porządek dyskursu epistemicznego w danej uczelni. Dahlgren i Fejes (2005), analizując projekty systemu ocen według procesu bolońskiego wnioskują, iż istnieje ryzyko pogorszenia jakości kształcenia w szwedzkim szkolnictwie wyższym. Podają też w wątpienie porównywalność wyników, przytaczaną jako argument za ocenami według procesu bolońskiego. Sednem ich argumentacji jest trudność oceny jakości wiedzy studenta za pomocą systemu oceniania ECTS. Może on, według Dahlgrena i Fejesa, prowadzić do oceniania po linii najmniejszego oporu i takiegoż egzaminowania. Takie ocenianie nie uwidacznia, co student naprawdę rozumie, w rzeczy samej w ogóle nie zamierza tego uczynić, zadowalając się stwierdzeniem, co student zapamiętał. Wynikiem bywa powierzchowna znajomość niepowiązanych ze sobą faktów, co opisano już w latach 70. (Marton i Entwistle, 1997 i 2005). Pracodawca widzi oceny, na przykład na studiach drugiego stopnia i wyobraża sobie mylnie, niestety, że absolwent ma głęboką wiedzę, podczas gdy jedyne, co absolwent umie, to katalog faktów, których nie potrafi umieścić w żadnym sensownym kontekście; a już szczególnie w kontekście praktyki, w ramach której ma pracować. KTO STUDIUJE I KTO KOŃCZY STUDIA Często debatowanym problemem jest skrzywiona rekrutacja, przez co w Szwecji rozumiemy, że skład kohort przyjmowanych na szwedzkie wyższe uczelnie nie odzwierciedla struktury społeczeństwa. Dominują dzieci klasy średniej i dominacja ta pogłębia się w toku studiów, wzrastając z przejściem do wyższych stopni studiów. Według Eriksona i Jonssona (Erikson i Jonsson, 2002) powodem jest, że dzieci klasy średniej są lepiej przygotowane do dalszych studiów przez szkołę, co odzwierciedlane jest uzyskiwaniem przez nie lepszych stopni (co poza tym może przesądzić o szansach dostania się na programy, gdzie liczba chętnych przewyższa liczbę miejsc). To zaś jest głównie zasługą rodziców. Rodzice należący do klasy średniej mają dłuższy okres kształcenia i na wyższym poziomie. Mogą więc lepiej pomagać swoim dzieciom w odrabianiu lekcji, organizują czas wolny tak, że dzieci zdobywają w nim dodatkową wiedzę (np. posyłają na obozy językowe do Anglii, Francji i Niemiec). Inny czynnik

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej Luty 2003 Ewa Karpowicz Informacja Nr 953 Opracowanie niniejsze zawiera

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW DYPLOM dla Europejczyka Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Centralna Komisja Egzaminacyjna Elżbieta Goźlińska DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7850-088-9

ISBN 978-83-7850-088-9 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Aleksandra Bylica Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Grafika na okładce: Sergey

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET FOR

IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET FOR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LDV PROJEKTY PARTNERSKIE IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET FOR MARGINALISED COMMUNITIES PORADNICTWO ZAWODOWE I PRACTICE FIRMS RAPORT DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Ewa Kula Marzena Pękowska PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z bibliografią Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Płock, 2014 (...)Kiedy patrzymy w przyszłość, stajemy twarzą w twarz z wieloma wątpliwościami dotyczącymi świata, w którym będą żyć nasze

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy

Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Warszawa, 18 20 czerwca 2010 Model funkcjonowania studiów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha LVIII Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty Informator dla szkół wyższych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo