BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI"

Transkrypt

1 WRZESIEŃ BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND Dr Tomasz Grzegorz Grosse dr, ekspert Instytutu Kościuszki, Instytut Studiów Politycznych PAN / PhD, the Kosciuszko Institute expert, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI CRISIS POLICY ASSESSMENT SUMMARY Polska dość łagodnie przechodzi jak dotąd kryzys gospodarczy. Jest tzw. zieloną wyspą na mapie europejskich krajów, których wzrost gospodarczy jest ujemny i kolorowany na czerwono. Wzrost polskiego PKB wyniesie w tym roku 1 proc. podała Komisja Europejska w opublikowanych 14 września br. częściowych prognozach gospodarczych, rewidujących te z maja wieszczące spadek PKB w Polsce o 1,4-proc. Wg ekspertów jest to przede wszystkim zasługa niskiej zależności polskiej gospodarki od eksportu i mniejszego od spodziewanego obniżenia jego tempa, wynikającego głównie z deprecjacji wartości złotego. Także posiadanie własnej waluty i płynnego kursu walutowego, a zatem pozostawanie poza ERM2, okazało się jedną z najważniejszych barier chroniących Polskę przed skutkami kryzysu światowego. Ponadto, korzystny był wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw, możliwy m.in. dzięki dość optymistycznej ocenie sytuacji ekonomicznej przez tzw. przeciętnego Kowalskiego. Izabela Albrycht politolog, Wiceprezes Instytutu Kościuszki / political scientist, Vice-Chairman of The Kosciuszko Institute Niewątpliwie do podtrzymania tego optymistycznego nastawienia przyczyniła się postpolityka rządu polegająca na zwiększonej niż kiedykolwiek wcześniej aktywności marketingowej. W niewielkim stopniu rozwiązywało to konkretne problemy strukturalne budżetu i polskiej gospodarki. Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 1999 roku. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Biuro w Krakowie : ul. Szlak 65, Kraków, Polska, TEL.: FAX ,

2 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT W tym samym raporcie Komisji Europejskiej z 14 września czytamy, że dotychczas podejmowane przez polskie władze działania nie uzdrowią sytuacji na rynku pracy ani kondycji finansów publicznych. Dlatego Polska musi w pierwszej kolejności przyspieszyć naprawę sektora finansowego oraz uzdrowić trudną sytuację na rynkach mieszkaniowych, która hamuje rozwój inwestycji budowlanych. Także najnowszy Raport Doing Business, przedstawiony 9 września r. przez Instytut Kościuszki i Bank Światowy podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, jako bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce wskazuje utrudnienia w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych, ale także złe warunki podatkowe. W obliczu kryzysu gospodarczego i znacznego wzrostu deficytu budżetowego działania w tych obszarach wymagają jak najszybszego usprawnienia. W krajach Europy Zachodniej wzrost gospodarczy jest dużo mniej uzależniony od inwestycji niż w krajach Europy Środkowej, ale w Polsce coroczne wyniki raportu powinny być śledzone i analizowane przez rząd z większym zainteresowaniem. W tegorocznym Raporcie Doing Business Polska utrzymała to samo miejsce w Rankingu jeśli chodzi o Wskaźnik Łatwości Prowadzenia Interesów co na pewno nie jest dobrą informacją (72 miejsce na 183 badane gospodarki, pozorne przesunięcie w rankingu wynika ze zmiany w tegorocznej metodologii: porównaj tabela 1 wraz z komentarzem). W kategoriach warunki podatkowe oraz pozwolenia budowlane Polska jest w światowym ogonie, zajmując kolejno 151 miejsce oraz 164 miejsce (zanotowując w obydwu tych kategoriach spadek o prawie 10 pozycji!). Polityka antykryzysowa rządu prowadzona przez ostatni rok była w niewielkim stopniu zorientowana na poprawę koniunktury i zmiany strukturalne w realnej gospodarce. Dlatego wg Komisji Europejskiej ożywienie gospodarki może okazać się nietrwałe i z biegiem czasu sytuacja może ulec pogorszeniu. Działania rządu skoncentrowane były na przeciwdziałanie zagrożeniu kryzysem walutowym i stabilizację sytuacji w sektorze finansowym (zwłaszcza budżetu państwa). Podejmowane były w sposób doraźny i bez wystarczającej perspektywy strategicznej, były także opóźnione. Kryzys nie został wykorzystany przez polski rząd jako okazja do wprowadzenia gruntownych reform ani w sektorze finansów publicznych, ani w realnej gospodarce. Rocznica kryzysu nie jest zatem powodem do optymizmu: ekonomiści przewidują wzrost bezrobocia oraz spadek popytu wewnętrznego, Komisja Europejska ostrzega, a Bank Światowy nie uznaje za wystarczające działania usuwające bariery wzrostu. Polska weszła w kryzys gospodarczy później, ale z powodu braku zmian strukturalnych może także później z niego wyjść. 2

3 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT SUMMARY Poland later than other countries was reached by the economic crisis, however due to the lack of structural changes, solving the crisis can also be postponed. Comparing to the other European countries, Poland handle the economic crisis quite gently. Poland is marked as so called green island on the map showing states with negative economic growth and marked with red colour. Polish GDP increase will reach level of 1% was published in the European Commission s economic forecasts on Monday (14.09.), which has revised the Commission s forecasts from May, assuming at that time 1,4% GDP decrease in Poland. According to the experts this situation has been mainly caused by the small dependence of Polish economy on export and slower, than it was expected, fall of export level, resulted from depreciation of the Polish currency zloty. Furthermore, having own currency and floating exchange rate, meaning staying outside the ERM II, proved to be the most important barrier to prevention Poland from the world crisis effects. In addition, the increase of consumption expenditures has had also positive effects, mostly due to the fact that so called average Smith optimistically assessed his economic situation. Undoubtedly this optimistic attitude was sustained and enhanced by the government s post-policy concerning increased PR activities (the fight regards interpretation and a description is starting to dominate over the reality). Of course this strategy has not solved concrete structural problems of the Polish budget and the Polish economy. In the same European Commission report from 14th of September it can be read that the actions taken so far neither will improve the situation on the labour market nor they will improve the public finance condition. In the first place, therefore, Poland needs to accelerate the repair of financial sector and heal the difficult situation on the housing market, which hampers the development of construction investments. The newest Doing Business report, presented on 9th September during XIX Economic Forum in Krynica by the Kosciuszko Institute and the World Bank, also indicates the difficulties in obtaining construction permits as barriers to entrepreneurs and also points on bad tax regulations. These categories, in the face of economic crisis and significant growth of budget deficit, according to Izabela Albrycht from the Kosciuszko Institute: should be improved as soon as possible. In Western European countites the economic growth is much less dependent on international investments than in the Central European countries. In Poland annual report results are tracked and analyzed with great interest. In this year s Doing Bussiness Report Poland maintained the same place, in terms of ease of doing business indicator (72 place out of 183 economies examined), which is certainly a good information. In the categories: tax regulations and construction permits, the position of Poland is at the world s very end this country occupy in sequence: position number 151 and 164 (in both categories noted a drop of almost 10 positions!). The last year anti-crisis policy conducted by the government was slightly oriented towards economic upturn, and towards structural changes in the real economy. Due to those facts, according to the European Commission, an economic revival can be unstable and in the course of time the situation can be deteriorated. Actions taken by the government were focused only on counteraction against the currency crisis and stabilization of the situation in financial sector (especially in the government budget sector). In context of those facts, last year we observed specific anti-crisis action taken by the Prime Minister, who announced the possibility of Polish entrance into the Eurozone in But even at that time, this project was simply unreal in face of the problems with fulfilling criteria included in the treaty and set by the European Union. As we can see it today, it would be also unfavorable. However, the project had tone of propaganda aimed at encouraging external investors, and domestic public opinion. Further activities of the government were taken ad hoc and without adequate strategic perspective and were simply delayed. The crisis was not exploited (by the Polish government) as a chance for introduction of solid reforms in the sector of public finance or in the real economy. Therefore the crisis s anniversary cannot be seen as a cause for optimism: economists expect growth of unemployment and decrease of domestic demand warns the European Commission, while the World Bank finds actions aimed at elimination of the economic barriers to growth as insufficient. 3

4 4 Tomasz Grzegorz Grosse Analiza wyników Raportu Doing Business / Analyses of Doing Business Report results Izabela Albrycht Polska w rok po kryzysie na rynkach finansowych i w światowej gospodarce. Ocena polityki antykryzysowej polskiego rządu Wprowadzenie W przeciwieństwie do programów innych, bogatszych krajów europejskich rząd RP: nie zamierzał w obliczu kryzysu pobudzać popytu, ale przede wszystkim ratować własny system finansów publicznych przed coraz większymi trudnościami finansowania kosztów zadłużenia (związanych m.in. z deprecjacją złotówki oraz zmniejszającymi się dochodami budżetowymi); miał na celu przede wszystkim utrzymanie inwestycji zagranicznych i zmniejszenie skutków kryzysu walutowego w Polsce. Właśnie dlatego specyficznym działaniem antykryzysowym było ogłoszenie przez Premiera Donalda Tuska możliwości wejścia do Działania antykryzysowe w zakresie sektora finansów publicznych to głównie kreatywne przenoszenie deficytu poza rachunek budżetu państwa, finansowanie deficytu poprzez środki unijne oraz ograniczanie tempa wydatków inwestycyjnych strefy euro w 2012 roku. Takie zamierzenie było nierealne wobec trudności spełnienia kryteriów traktatowych stawianych przez Unię Europejską. Miało natomiast wydźwięk propagandowy na potrzeby inwestorów zewnętrznych i krajowej opinii publicznej. Działania dotyczące stabilizacji sektora finansów publicznych nie pociągnęły za sobą poważnych reform strukturalnych, ale głównie polegały na: kreatywnym przenoszeniu deficytu poza rachunek budżetu państwa, finansowaniu deficytu poprzez napływ środków pomocowych UE, ograniczaniu tempa wydatków inwestycyjnych. Projekt wprowadzenia wspólnej waluty w 2012 roku Jednym z głównych działań antykryzysowych polskiego rządu było ogłoszenie w grudniu 2008 roku aktualizacji Programu konwergencji 1, który zakładał możliwość wejścia do strefy euro w 2012 roku. Tymczasem już w roku 2008 Polska nie spełniała kryterium fiskalnego (deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 3,9 proc. PKB, a więc przekroczył próg 3 proc. wymagany przez UE). Nie spełniała także innych kryteriów stawianych krajom akcesyjnym. Cel polityki rządu był więc od początku skazany na niepowodzenie i odnosił się raczej do sfery marketingu politycznego. Deklaracja o chęci szybkiego wprowadzenia europejskiej waluty mogła mieć znaczenie dla ze- 1 Program Konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008 r., mf.gov.pl, wnętrznych inwestorów i spekulantów walutowych. Jednocześnie chęć ograniczania deficytu budżetowego (jako wymóg formalny akcesji do strefy euro) oraz stabilizacji kursu złotego utrudniały możliwości fiskalnego pobudzania koniunktury. W opinii ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 2 bardziej korzystne dla polskiej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego było korzystanie z możliwości płynnego kursu walutowego i opóźnienie przyjęcia wspólnej waluty. Posiadanie własnej waluty okazało się bowiem jedną z najważniejszych barier chroniących Polskę przed skutkami kryzysu światowego, gdyż dzięki spadkowi kursu złotówki możliwe było poprawienie konkurencyjności polskiego eksportu. Problem deficytu budżetowego W r. nastąpiło poważne uszczuplenie dochodów państwa, wynikające ze spadku tempa wzrostu gospodarczego. Według prognoz Komisji Europejskiej z maja br. 3 deficyt budżetowy w r. przekroczy 6,5 proc., a w roku sięgnie 7,3 proc. PKB. Dlatego 2 Por. Republic of Poland: Article IV Consultation Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Republic of Poland, International Monetary Fund Country Report No. 09/266, August, s Por. Public Finances in EMU, European Economy 5/, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, s. 22.

5 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT rząd skupił się na ograniczaniu wydatków państwowych, a nie wspieraniu inwestycji. W lutym r. przedstawił plan cięć na kwotę 19,7 mld zł, w lipcu r. na kolejne 3 mld. Wśród nich znalazły się zarówno wydatki społeczne, jak również inwestycyjne, w tym ograniczające finansowanie z budżetu państwa infrastruktury drogowej. W rezultacie w II kwartale r. nastąpił spadek popytu wewnętrznego i inwestycji (odpowiednio o 2,0 i 2,9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu z 2008 r.) 4. Utrudni to możliwości wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. (a) Głównym mechanizmem ratowania budżetu przez rząd są jak dotąd kreatywne sposoby księgowania. Przykładem jest przesuwanie niektórych wydatków poza rachunek budżetu państwa, np. do Krajowego Funduszu Drogowego. Wprawdzie zmniejsza to deficyt budżetowy, ale nie ma znaczenia dla zadłużenia całego sektora publicznego, który jest podstawowym wskaźnikiem oceny stanu finansów publicznych dla Komisji Europejskiej i zagranicznych inwestorów. Niektóre wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu zostały zastąpione przez emisję obligacji, jak w przypadku specjalnych obligacji infrastrukturalnych Krajowego Funduszu Drogowego. Jest to faktycznie forma zadłużenia publicznego, choć bez udziału budżetu państwa. 4 Por. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 27 sierpnia r., s. 3, 66. (b) Kolejnym sposobem finansowania deficytu są fundusze unijne, które wspierają doraźne wydatki budżetowe. Dynamika dochodów unijnych w polskim budżecie wzrosła w okresie styczeń lipiec r. aż o 229 proc. w zestawieniu z porównam okresem w 2008 r. 5 Jest to również ukryta forma pożyczki, gdyż wspomniane fundusze trzeba będzie później rozdysponować między beneficjentów lub zwrócić do budżetu UE. Pozyskano również inne zewnętrzne środki pomocowe. Wśród nich znalazła się linia kredytowa (Flexible Credite Line) MFW na kwotę 20,5 mld $, która może służyć ochronie kursu walutowego lub obsłudze rosnącego zadłużenia zagranicznego. Oprócz tego pozyskano m.in. 3 mld euro z Banku Światowego. (c) Bez wątpienia kluczem dla osiągnięcia większej stabilności budżetu państwa w dłuższej perspektywie nie powinno być ograniczanie wydatków inwestycyjnych lub kreatywne księgowanie pożyczek publicznych, ale reforma finansów publicznych. Rząd nie wykorzystał sytuacji kryzysowej do reformy tzw. sztywnych wydatków budżetowych, które sięgają 73 proc. wydatków państwa. Chodzi o około 88 pozycji automatycznie indeksowanych wydatków, których zmiana wymagałaby gruntownej reformy wielu polityk publicznych. Dotyczy to rów- 5 Por. J. Jankowiak (): Unijne euro nadal ratują budżet, Rzeczpospolita, nież zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, w tym KRUS. Ponadto, reforma finansów publicznych powinna uwzględniać uszczelnienie systemu podatkowego i uproszczenie podatków. Kluczem dla osiągnięcia większej stabilności budżetu państwa w dłuższej perspektywie powinna być reforma finansów publicznych W Raporcie Doing Business w kategorii płacenie podatków Polska jest daleko w tyle. Kategoria obejmuje: liczbę płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek. W tej kategorii zajmujemy aktualnie 151 miejsce, odnotowując spadek z miejsca 142. Według ekspertów 6, jedną z zasadniczych przyczyn trudności ściągalności podatków w Polsce zwiększająca się liczba ulg i zwolnień (sięgająca około 70 nowych zwolnień w ostatnich miesiącach) oraz skomplikowanie systemu podatkowego. Ponadto, wprowadzanie ulg i zmniejszanie poziomu danin publicznych jest przykładem niespójności celów politycznych, w szczególności w odniesieniu do problemów deficytu budżetowego. Tym bardziej, że rząd rozważa podniesienie podatków, akcyzy lub niektórych opłat obowiązkowych w roku 7. 6 Por. Modzelewski: Przez ulgi tracimy miliardy, Dziennik Polska, Rząd chce ratować budżet przez podniesienie podatków, Dziennik Polska, 3.06.; PO: rozważamy podniesienie akcyzy, składki rentowej lub VAT, Gazeta Prawna, Tabela 1. Miejsca w rankingu łatwości prowadzenia biznesu, opracowanie własne na podstawie danych: Doing Business : Reforming through Difficult Times. 1 1 Singapur Hiszpania Nepal Nowa Zelandia Kazachstan Paragwaj 1

6 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT 3 3 Hong Kong (Chiny) Luksemburg Nigeria Stany Zjednoczone Oman Bhutan Wielka Brytania Namibia Mikronezja Dania Rwanda Maroko Irlandia Bahamy Brazylia Kanada Tunezja Lesotho Australia Saint Vincent i Grenadyny Tanzania Norwegia Czarnogóra Malawi Gruzja Polska Indie Tajlandia Turcja Madagaskar Arabia Saudyjska Republika Czeska Mozambik Islandia Jamajka Algieria Japonia Saint Kitts i Nevis Iran Finlandia Panama Ekwador Mauritius Włochy Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Szwecja Kiribati Gambia Korea Południowa Belize Honduras Bahrajn Trynidad i Tobago Ukraina Szwajcaria Albania Syria Belgia Dominika Filipiny Malezja Salwador Kambodża Estonia Pakistan Wyspy Zielonego Przylądka Niemcy Dominikana Burkina Faso Litwa Malediwy Sierra Leone Łotwa Serbia Liberia Austria Chiny Uzbekistan Izrael Zambia Haiti Holandia Grenada Tadżykistan Francja Ghana Irak Macedonia Wietnam Sudan Zjednoczone Emiraty Arabskie Mołdawia Surinam Republika Południowej Afryki Kenia Mali Portoryko Brunei Senegal 1

7 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT Saint Lucia Palau Gabon Kolumbia Wyspy Marshalla Zimbabwe Azerbejdżan Jemen Afganistan Katar Jordania Boliwia Cypr Gujana Komory Kirgistan Papua-Nowa Gwinea Dżibuti Republika Słowacji Chorwacja Timor Wschodni Armenia Wyspy Salomona Togo Bułgaria Sri Lanka Mauretania Republika Botswany Egipt Laos Tajwan (Chiny) Etiopia Wybrzeże Kości Słoniowej Węgry Liban Angola Portugalia Grecja Gwinea Równikowa Chile Gwatemala Kamerun Antigua i Barbuda Seszele Benin Meksyk Uganda Gwinea Tonga Kosowo Niger Słowenia Urugwaj Erytrea Fidżi Skazi Burundi Rumunia Bośnia i Hercegowina Wenezuela Peru Nikaragua Czad Samoa Argentyna Republika Konga Białoruś Bangladesz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Vanuatu Federacja Rosyjska Gwinea Bissau Mongolia Kostaryka Demokratyczna Republika Konga Kuwejt Indonezja Republika Środkowoafrykańska 1 Uwaga: Punktem odniesienia dla rankingu przedstawiającego pozycje wszystkich gospodarek jest Czerwiec roku, ranking przedstawiony jest w tabelce grupującej poszczególne kraje. Ostateczna ocena w Rankingu Łatwości Prowadzenia Interesów jest liczona jest jako średnia arytmetyczna rankingów w 10 obszarach zawartych w raporcie Doing Business. Zeszłoroczne pozycje prezentowane były kursywą. Tegoroczne pozycje dostosowane są do zmian w metodologii, korekt w danych a także dostosowane do włączenia dwóch nowych gospodarek. Liczba reform nie zawiera tych reform które utrudniają prowadzenie interesów. 7

8 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT Tabela 2. Profil dla Polski, opracowanie własne na podstawie danych: Doing Business : Reforming through Difficult Times POLSKA Łatwość Prowadzenia Interesów (pozycja) 72 Zakładanie firmy (pozycja) 117 Procedury (liczba) 6 Czas (dni) 32 Koszt (% dochodu per capita) 17,9 Minimalny wkład początkowy (% dochodu per capita) 15,3 Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych (pozycja) 164 Procedury (liczba) 30 Czas (dni) 308 Koszt (% dochodu per capita) 124,2 Zatrudnianie pracowników (pozycja) 76 Wskaźnik trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniej siły roboczej (0 100) 11 Wskaźnik sztywności godzin (0 100) 33 Wskaźnik trudności związanych ze zwalnianiem pracowników (0 100) 30 Wskaźnik sztywności zatrudnienia (0 100) 25 Koszt zwolnienia pracowników (tygodnie płacenia wypłat) 13 Europa Wschodnia & Azja Centralna Dochód powyżej średniej Rejestrowanie własności (pozycja) 88 Procedury (liczba) 6 Czas (dni) 197 Koszt (% 1od wartości własności) 0,5 Otrzymywanie kredytu (pozycja) 15 Wskaźnik siły regulacji kredytów (0 10) 9 Ilość informacji na temat kredytowania (0 6) 4 Publiczny rejestr wiarygodności kredytobiorców (% dorosłych) 0,0 Prywatny rejestr wiarygodności kredytobiorców (% dorosłych) 68,3 Ochrona inwestorów (pozycja) 41 Wskaźnik zakresu jawności 7 Wskaźnik zakresu odpowiedzialności zarządu (0 10) 2 Wskaźnik łatwości pozwów udziałowców (0 10) 9 Wskaźnik siły ochrony inwestorów (0 10) 6,0 Dochód Narodowy per capita (US $) 11,883 Populacja (mln) 38,1 Handel zagraniczny (pozycja) 42 Liczba dokumentów potrzebna do eksportu 5 Czas potrzebny by eksportować (dni) 17 Koszt eksportu (US $ na kontener) 884 Liczba dokumentów potrzebna do importu 5 Czas potrzebny by importować 25 Koszt importu (US $ na kontener) 884 Zawieranie umów (pozycja) 75 Procedury (liczba) 38 Czas (dni) 830 Koszt (% od roszczeń) 12,0 Likwidacja firmy (pozycja) 85 Czas (lata) 3.0 Koszt związany z zakończeniem działalności 20 Stopa odzysku (centy od $) 29,8 Płacenie podatków (pozycja) 151 Liczba płaconych podatków (rocznie) 40 Godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych 395 Cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek 42,5 Inne działania antykryzysowe Przyjęty przez rząd pod koniec 2008 roku Plan Stabilności i Rozwoju 8 był dokumentem w dużym stopniu wykorzystującym wcześniejsze propozycje reform, w tym te nie będące odpowiedzią na kryzys 9. Przykładem są propozycje obniżenia składki rentowej, wprowadzenie ulgi 8 Por. Plan Stabilności i Rozwoju, Wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, kprm.gov.pl, 30 listopada 2008 r., s Por. J. Piotrowski (): Rządowy pakiet antykryzysowy w gospodarce i finansach, w: J. Kotyński (red.): Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie Raport Roczny, Warszawa: Instytut Badań Rynku, konsumpcji i koniunktur, s. 99, 101. podatkowej na wychowanie dzieci, dwustopniowej skali podatku dochodowego od osób fizycznych (od r.) oraz zmiany podatku VAT. Wspomniane zmiany oszacowano na około 35 mld zł, co stanowi ponad 1/3 całego planu antykryzysowego rządu. Wśród propozycji inwestycyjnych największe znaczenie mają gwarancje dla sektora finansowego (wzrost do 40 mld zł.) oraz kredyty, gwarancje i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 20 mld zł.). Rząd przyjął rozwiązania umożliwiające rozliczanie kosztów prac badawczorozwojowych, w chwili ich poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne w trakcie trwania inwestycji. Wcześniej rozliczenie takie było możliwe po zakończeniu prac badawczych. Ponadto, zwiększono ulgę inwestycyjną dla MSP w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (np. na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia itd.) z 50 do 100 tysięcy euro. Podobne rozwiązania przyjęto dla firm rozpoczynających działalność w latach Zwiększono gwarancje i poręczenia dla działalności eksportowej przedsiębiorstw. Pakiet gwarancji dla banków był już wcześniej przygotowywany i objął m.in. propozycje opracowane przez Narodowy Bank Polski. Wcześniej zgłoszono również inicjatywę powołania Komitetu Stabilności Finansowej 11, który powinien ułatwić działania antykryzysowe w krajowym systemie finansowym. Na początku roku Sejm przyjął projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 10 Por. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Por. Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej z dnia 7 listopada r., Dz.U. Nr 209, poz

9 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT finansowym, której celem jest zapew- rządu zakładał niewielki zakres pomo- nie wprowadziły planowego uła- nienie Ministrowi Finansów możliwo- cy dla najsłabszych grup społecznych, twienia dla przedsiębiorców. W dal- ści wsparcia instytucji mających pro- tj. propozycję powołania Rezerwy So- szym ciągu w celu założenia firmy ko- blemy z płynnością 12. Skarb Państwa lidarności Społecznej (1140 mln zł), nieczna jest wizyta w urzędzie gminy, będzie mógł również udzielać gwaran- finansowanej z podwyżki akcyzy na ZUS, urzędzie skarbowym i niekiedy cji instytucjom finansowym, które są alkohol i sprzedaż samochodów. Jed- również w GUS. zagrożone utratą płynności, w formie nak już w lipcu r. na fali gorącz- objęcia akcji, obligacji lub bankowych kowego poszukiwania oszczędności Kolejnym uzupełnieniem dla progra- papierów wartościowych. budżetowych rezerwę zlikwidowano. mu polskiego rządu jest pakiet działań antykryzysowych zapropono- Wśród innych rozwiązań Planu Sta- Pewnym uzupełnieniem dla planu an- wany przez organizacje społeczne bilności i Rozwoju należy wymienić tykryzysowego rządu były działania skupione w Komisji Trójstronnej. zapowiedzi zwiększenia wydatków zmierzające do ograniczenia obciążeń Jego najważniejsza część weszła w ży- ze środków Unii Europejskiej. Rząd biurokratycznych dla przedsiębiorstw. cie w sierpniu roku na podstawie słusznie podchwycił niektóre inicjaty- Przykładem jest funkcjonowanie ko- ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu wy Komisji Europejskiej, na przykład misji parlamentarnej Przyjazne ekonomicznego 18. Obejmuje ona m.in. odnoszące się do rozwoju infrastruk- Państwo powołanej w roku możliwość zmniejszenia w okresie tury informatycznej, inwestycji w od- Przejrzała ona około 500 ustaw i zapro- pół roku o połowę czasu pracy i wy- nawialne źródła energii itp. 13 W nawią- ponowała zmiany w ok. 70 z nich. Naj- nagrodzenia w firmach znajdujących zaniu do propozycji Komisji polski rząd ważniejsze dotyczyły zmian w podatku się w kłopotach, a w zamian pracow- zapowiedział zwiększenie zaliczek na VAT, ustawy o rachunkowości oraz Or- nicy otrzymają niewielkie wsparcie ze projekty inwestycyjne i podwyższe- dynacji podatkowej. Ocena pracy tej strony państwa. Kolejną propozycją nie puli środków w ramach kolejnych komisji, zwłaszcza wobec szumnych jest możliwość wysłania pracowników konkursów. Zwiększono także listę zapowiedzi medialnych jest jednak na półroczny urlop postojowy, a ich tzw. projektów kluczowych (o ponad umiarkowana. Zgodnie z informacjami zmniejszone wynagrodzenie ma być 6,5 mld zł). Jednak w dalszym ciągu z sierpnia roku 15 Marszałek Sejmu refinansowane z Funduszu Gwaran- widoczne są poważne problemy ab- skierował do I czytania w komisjach 9 towanych Świadczeń Pracowniczych. sorpcji środków europejskich 14. Plan projektów oraz do pierwszego czytania Ustawa obejmuje uelastycznienie or- na posiedzeniu plenarnym Sejmu 17. ganizacji czasu pracy (w tym wydłuże- 12 Ustawa z dnia 12 lutego r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, Dz.U. z r., nr 39, poz Przykładowo Narodowy Fundusz Ochro- Inną inicjatywą legislacyjną rządu jest dwukrotna nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej (dokonana w latach 2008-). Najwięk- nie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy), ograniczenie do dwóch lat umów czasowych i wprowadzenie ulgi podatkowej dla świadczeń jakie otrzymuje pracownik. Przewi- ny Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), który przewiduje wydatkowanie w latach 2012, co najmniej 1,5 mld zł na budowę lub modernizację dużych inwestycji ekologicznych. Por. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju. 14 W marcu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obiecało wydać do końca roku blisko 17 mld zł. Jednak pod koniec czerwca udało się wydatkować niecałe 4 mld, co oznacza regres, a nie przyspieszenie tempa absorpcji. Por. K. Niklewicz (): Fundusze z UE. Czas się niepokoić, Gazeta Wyborcza, Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach polityki spójności w Polsce, Najwyższa szym celem tych prac miało być wprowadzenie możliwości rejestracji firmy w jednym okienku (tj. w jednym urzędzie). Jest to zalecenie Komisji Europejskiej zgodnie z Europejskim Planem Odbudowy Gospodarczej (2008) 16. Niestety w ocenie polskich organizacji przedsiębiorców 17 zmiany prawne 15 Komisja Przyjazne Państwo podsumowuje działalność, Gazeta Prawna, Por. Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, COM(2008) 800, Brussels, dziano również możliwość wysyłania pracowników na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy. Są to propozycje mające przede wszystkim przeciwdziałać bezrobociu w związku ze skutkami kryzysu gospodarczego i przewidziano je jedynie w okresie najbliższych dwóch lat. Nie zawierają więc rozwiązań systemowych, które trwale będą ułatwiać działalność gospodarczą przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy będą musieli spełnić szereg wymagających kryteriów for- 18 Ustawa z dnia 1 lipca r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pra- Izba Kontroli, KAP-462-1/, Nr ewid. 156//KAP, Warszawa, sierpień 17 Nie zarejestrujemy firmy w jednym okienku, Gazeta Prawna, cowników i przedsiębiorców, Dz. U. nr 125 z poz

10 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT malnych, w tym udowodnić spadek obrotów przynajmniej o 25 proc., a jednocześnie nie zaleganie z żadnymi płatnościami do urzędu skarbowego, ZUS i Funduszu Pracy. Podsumowanie Działania antykryzysowe rządu miały przede wszystkim stabilizować sytuację na rynku finansowym i finanse publiczne, a nie pobudzać koniunkturę w realnej gospodarce. Szereg działań pakietu antykryzysowego było ze sobą sprzecznych. Przykładowo plan wprowadzał szeroko zakrojone ulgi podatkowe, a jednocześnie jednym z głównych celów rządu było zapobieganie kryzysowi finansów publicznych. Właśnie z tego powodu rząd zrezygnował z pomysłu Rezerwy Solidarności Społecznej, a także rozważa podwyższenie podatków, w tym wycofanie się z wcześniej wprowadzonych reform. Poszukiwanie oszczędności budżetowych przyczyniło się m.in. do ograniczenia wydatków inwestycyjnych, w tym również finansowanych ze środków europejskich 19. Dlatego nie udało się zrealizować ambitnych planów rządowych przyspieszenia inwestycji unijnych, które miały być 19 Np.: M. Szczepaniuk (): Minister finansów blokuje budowę dróg, Dziennik, ; A. Stefańska, U. Mirończuk (): Nie ma pieniędzy na drogi, Rzeczpospolita, ; M. Szczepaniuk (): Autostrady: w tym roku 6 km, Gazeta Prawna, głównym instrumentem publicznego pobudzania wzrostu gospodarczego. Nie wykorzystano w tym celu również instrumentów bankowych pozostających w dyspozycji rządu. Przykładem są zmiany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zamiast wyasygnowania nowych środków publicznych przesunięto fundusze do tego banku w wyniku likwidacji dwóch wcześniej istniejących państwowych funduszy poręczeniowych 20. Innym przykładem jest ściągnięcie dywidendy z państwowych instytucji finansowych (PKO BP, PZU), zamiast wykorzystać te środki na zwiększenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Nie wykorzystano również możliwości dokonania akwizycji na rynku finansowym, co mogłoby wzmocnić te instytucje, a więc przyczynić się do ich lepszego wykorzystania przez władze publiczne dla stymulowania polskiej gospodarki. Tymczasem jednym z największych problemów polskiej polityki rozwojowej jest słabość instrumentów pozostających w gestii rządu, które pozwalają na szybkie wprowadzanie działań antykryzysowych. Właśnie dlatego poszczególne rozwiązania pakietu antykryzysowego były wdrażane z dużym opóźnieniem. 20 Chodzi o Fundusz Poręczeń Unijnych i Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Por. J. Piotrowski (), s Według niektórych ekonomistów 21, strategia rządu opierająca się na poszukiwaniu oszczędności w sytuacji załamania gospodarczego nie tylko pogłębiła trudności ekonomiczne, ale okazała się również nieefektywna z punktu widzenia stabilizacji dochodów państwa. Najlepszym działaniem zwiększającym te dochody jest bowiem poprawa koniunktury gospodarczej. Z kolei działania przyspieszające przyjęcie wspólnej waluty miały przeciwdziałać kryzysowi walutowemu i odpływowi inwestorów zagranicznych. Eksperci 22 zauważają jednak, że możliwość deprecjacji waluty krajowej w okresie trudności ekonomicznych ma pozytywne znaczenie dla pobudzenia eksportu. Natomiast dążenie do spełnienia kryteriów euro może być kosztowne w sytuacji ataku spekulacyjnego, jak również wiąże się z ograniczeniem tendencji rozwojowych w gospodarce. Warto również zauważyć, że rządowi nie udało się powstrzymać ani zwiększenia deficytu publicznego, ani przyspieszyć przyjęcia wspólnej waluty, a więc osiągnąć dwóch najważniejszych celów jego polityki antykryzysowej. 21 Por. Rząd musi ponieść konsekwencje błędów, rozmowa z prof. G. W. Kołodką, E. Glapiak, Rzeczpospolita, Por. Wejście do strefy euro: Za czy Przeciw?! Polska 2012, Instytut Kościuszki. Dalsze informacje i komentarze: Izabela Albrycht tel Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 1999 roku. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. 10 Biuro w Krakowie : ul. Szlak 65, Kraków, Polska, TEL.: ,

11 DOING BUSINESS - NOWE KRAJE UE I POLSKA / DOING BUSINESS - NEW EU COUNTRIES AND POLAND Światowa premiera Raportu Banku Swiatowego Doing Business : Reforming through Difficult Times odbyla się z inicjatywy Instytutu Kościuszki 9 września r. podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Panel dyskusyjny Instytutu Kościuszki oraz Banku Światowego pt. Doing Business - nowe kraje UE i Polska był także pierwszym panelem dyskusyjnym tegorocznego Forum Ekonomicznego. Wyniki raportu były podstawą ciekawej dyskusji dotyczącej klimatu inwestycyjnego oraz usuwania barier wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzięli w niej udział: Waldemar Pawlak (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki), przedstawiciele Banku Światowego: Thomas Laursen, Neil Gregory oraz Michał Krupiński, a także Mariusz Badura (Prezes Instytutu Kościuszki), Paweł Lisicki (Rzeczpospolita), Sergio Rossi (Uniwersytet Fryburski, ekspert Instytutu Kościuszki), oraz Henryka Bochniarz (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan). The Word Premiere of the World Bank s report Doing Business :Reforming through Difficult Times was held at the XIX Economic Forum in Krynica on the 9th of September and was initiated by the Kosciuszko Institute. The Kosciuszko Institute and the World Bank panel discussion Doing Business new EU countries and Poland was also the first panel discussion at this year Economic Forum. The Report results have been a base for an interesting discussion concerning investment climate as well as elimination of economic barriers to growth in Poland. Participants: Waldemar Pawlak (Deputy Prime Minister, Minister of Economy), representatives of the World Bank: Thomas Laursen, Neil Gregory, Michał Krupiński, and also Mariusz Badura (chairman of the Kosciuszko Institute), Paweł Lisicki (Rzeczpospolita), Sergio Rossi, (University of Fribourg, Kosciuszko Institute expert), and Henryka Bochniarz (Polish Confederation of Private Employers). Od lewej / From the left: Sergio Rossi, Mariusz Badura, Henryka Bochniarz, Waldemar Pawlak, Thomas Laursen, Paweł Lisicki, Michał Krupiński Od lewej / From the left: Mariusz Badura, Henryka Bochniarz, Waldemar Pawlak Od lewej / From the left: Michał Krupiński, Neil Gregory Od lewej / From the left: Waldemar Pawlak, Thomas Laursen, Paweł Lisicki, Michał Krupiński

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

- Rumunia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rumunia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Izrael. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Program Młodzież w działaniu UZUPEŁNIENIE do przewodnika po przewodniku po programie na rok 2007 24 stycznia 2007 D830 Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

JAKIE TO FLAGI INSTRUKCJA. GRA I dla 2 4 graczy

JAKIE TO FLAGI INSTRUKCJA. GRA I dla 2 4 graczy INSTRUKCJA JAKIE TO FLAGI GRA I dla 2 4 graczy rekwizyty: 1) Plansza 2) Karty Flag - 193 szt. 3) Pionki - 4 szt. 4) Klepsydra 5) Kostka 6) Notes Cel gry: Celem gry jest zdobycie maksymalnej liczby punktów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Dokumenty podróży Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne Każdy Uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy

Bardziej szczegółowo

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r.

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. DTM.I.0222.1.2016.CP.1 Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- Indie. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Indie. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100 Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 TELEFON SIGMAMAX Taryfa 15 Taryfa 100 Taryfa VIP Taryfa Biznes Abonament 14,9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za rzetelne usługi i miej pewność, że Twoje

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

- Holandia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Holandia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

- Turcja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Turcja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN ALBANIA do 90 dni ALGIERIA ANDORA do 90 dni ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany przy wjeździe ANTIGUA I BARBUDA

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Przepisy owe Departament Konsularny MSZ RP uprzejmie przypomina, że od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen na podstawie

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM 2006-01-03 Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM: 1. Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2 " skierowana jest do Abonentów

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo