BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI"

Transkrypt

1 WRZESIEŃ BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND Dr Tomasz Grzegorz Grosse dr, ekspert Instytutu Kościuszki, Instytut Studiów Politycznych PAN / PhD, the Kosciuszko Institute expert, Institute of Political Studies, Polish Academy of Science THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI CRISIS POLICY ASSESSMENT SUMMARY Polska dość łagodnie przechodzi jak dotąd kryzys gospodarczy. Jest tzw. zieloną wyspą na mapie europejskich krajów, których wzrost gospodarczy jest ujemny i kolorowany na czerwono. Wzrost polskiego PKB wyniesie w tym roku 1 proc. podała Komisja Europejska w opublikowanych 14 września br. częściowych prognozach gospodarczych, rewidujących te z maja wieszczące spadek PKB w Polsce o 1,4-proc. Wg ekspertów jest to przede wszystkim zasługa niskiej zależności polskiej gospodarki od eksportu i mniejszego od spodziewanego obniżenia jego tempa, wynikającego głównie z deprecjacji wartości złotego. Także posiadanie własnej waluty i płynnego kursu walutowego, a zatem pozostawanie poza ERM2, okazało się jedną z najważniejszych barier chroniących Polskę przed skutkami kryzysu światowego. Ponadto, korzystny był wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw, możliwy m.in. dzięki dość optymistycznej ocenie sytuacji ekonomicznej przez tzw. przeciętnego Kowalskiego. Izabela Albrycht politolog, Wiceprezes Instytutu Kościuszki / political scientist, Vice-Chairman of The Kosciuszko Institute Niewątpliwie do podtrzymania tego optymistycznego nastawienia przyczyniła się postpolityka rządu polegająca na zwiększonej niż kiedykolwiek wcześniej aktywności marketingowej. W niewielkim stopniu rozwiązywało to konkretne problemy strukturalne budżetu i polskiej gospodarki. Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 1999 roku. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Biuro w Krakowie : ul. Szlak 65, Kraków, Polska, TEL.: FAX ,

2 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT W tym samym raporcie Komisji Europejskiej z 14 września czytamy, że dotychczas podejmowane przez polskie władze działania nie uzdrowią sytuacji na rynku pracy ani kondycji finansów publicznych. Dlatego Polska musi w pierwszej kolejności przyspieszyć naprawę sektora finansowego oraz uzdrowić trudną sytuację na rynkach mieszkaniowych, która hamuje rozwój inwestycji budowlanych. Także najnowszy Raport Doing Business, przedstawiony 9 września r. przez Instytut Kościuszki i Bank Światowy podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, jako bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce wskazuje utrudnienia w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych, ale także złe warunki podatkowe. W obliczu kryzysu gospodarczego i znacznego wzrostu deficytu budżetowego działania w tych obszarach wymagają jak najszybszego usprawnienia. W krajach Europy Zachodniej wzrost gospodarczy jest dużo mniej uzależniony od inwestycji niż w krajach Europy Środkowej, ale w Polsce coroczne wyniki raportu powinny być śledzone i analizowane przez rząd z większym zainteresowaniem. W tegorocznym Raporcie Doing Business Polska utrzymała to samo miejsce w Rankingu jeśli chodzi o Wskaźnik Łatwości Prowadzenia Interesów co na pewno nie jest dobrą informacją (72 miejsce na 183 badane gospodarki, pozorne przesunięcie w rankingu wynika ze zmiany w tegorocznej metodologii: porównaj tabela 1 wraz z komentarzem). W kategoriach warunki podatkowe oraz pozwolenia budowlane Polska jest w światowym ogonie, zajmując kolejno 151 miejsce oraz 164 miejsce (zanotowując w obydwu tych kategoriach spadek o prawie 10 pozycji!). Polityka antykryzysowa rządu prowadzona przez ostatni rok była w niewielkim stopniu zorientowana na poprawę koniunktury i zmiany strukturalne w realnej gospodarce. Dlatego wg Komisji Europejskiej ożywienie gospodarki może okazać się nietrwałe i z biegiem czasu sytuacja może ulec pogorszeniu. Działania rządu skoncentrowane były na przeciwdziałanie zagrożeniu kryzysem walutowym i stabilizację sytuacji w sektorze finansowym (zwłaszcza budżetu państwa). Podejmowane były w sposób doraźny i bez wystarczającej perspektywy strategicznej, były także opóźnione. Kryzys nie został wykorzystany przez polski rząd jako okazja do wprowadzenia gruntownych reform ani w sektorze finansów publicznych, ani w realnej gospodarce. Rocznica kryzysu nie jest zatem powodem do optymizmu: ekonomiści przewidują wzrost bezrobocia oraz spadek popytu wewnętrznego, Komisja Europejska ostrzega, a Bank Światowy nie uznaje za wystarczające działania usuwające bariery wzrostu. Polska weszła w kryzys gospodarczy później, ale z powodu braku zmian strukturalnych może także później z niego wyjść. 2

3 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT SUMMARY Poland later than other countries was reached by the economic crisis, however due to the lack of structural changes, solving the crisis can also be postponed. Comparing to the other European countries, Poland handle the economic crisis quite gently. Poland is marked as so called green island on the map showing states with negative economic growth and marked with red colour. Polish GDP increase will reach level of 1% was published in the European Commission s economic forecasts on Monday (14.09.), which has revised the Commission s forecasts from May, assuming at that time 1,4% GDP decrease in Poland. According to the experts this situation has been mainly caused by the small dependence of Polish economy on export and slower, than it was expected, fall of export level, resulted from depreciation of the Polish currency zloty. Furthermore, having own currency and floating exchange rate, meaning staying outside the ERM II, proved to be the most important barrier to prevention Poland from the world crisis effects. In addition, the increase of consumption expenditures has had also positive effects, mostly due to the fact that so called average Smith optimistically assessed his economic situation. Undoubtedly this optimistic attitude was sustained and enhanced by the government s post-policy concerning increased PR activities (the fight regards interpretation and a description is starting to dominate over the reality). Of course this strategy has not solved concrete structural problems of the Polish budget and the Polish economy. In the same European Commission report from 14th of September it can be read that the actions taken so far neither will improve the situation on the labour market nor they will improve the public finance condition. In the first place, therefore, Poland needs to accelerate the repair of financial sector and heal the difficult situation on the housing market, which hampers the development of construction investments. The newest Doing Business report, presented on 9th September during XIX Economic Forum in Krynica by the Kosciuszko Institute and the World Bank, also indicates the difficulties in obtaining construction permits as barriers to entrepreneurs and also points on bad tax regulations. These categories, in the face of economic crisis and significant growth of budget deficit, according to Izabela Albrycht from the Kosciuszko Institute: should be improved as soon as possible. In Western European countites the economic growth is much less dependent on international investments than in the Central European countries. In Poland annual report results are tracked and analyzed with great interest. In this year s Doing Bussiness Report Poland maintained the same place, in terms of ease of doing business indicator (72 place out of 183 economies examined), which is certainly a good information. In the categories: tax regulations and construction permits, the position of Poland is at the world s very end this country occupy in sequence: position number 151 and 164 (in both categories noted a drop of almost 10 positions!). The last year anti-crisis policy conducted by the government was slightly oriented towards economic upturn, and towards structural changes in the real economy. Due to those facts, according to the European Commission, an economic revival can be unstable and in the course of time the situation can be deteriorated. Actions taken by the government were focused only on counteraction against the currency crisis and stabilization of the situation in financial sector (especially in the government budget sector). In context of those facts, last year we observed specific anti-crisis action taken by the Prime Minister, who announced the possibility of Polish entrance into the Eurozone in But even at that time, this project was simply unreal in face of the problems with fulfilling criteria included in the treaty and set by the European Union. As we can see it today, it would be also unfavorable. However, the project had tone of propaganda aimed at encouraging external investors, and domestic public opinion. Further activities of the government were taken ad hoc and without adequate strategic perspective and were simply delayed. The crisis was not exploited (by the Polish government) as a chance for introduction of solid reforms in the sector of public finance or in the real economy. Therefore the crisis s anniversary cannot be seen as a cause for optimism: economists expect growth of unemployment and decrease of domestic demand warns the European Commission, while the World Bank finds actions aimed at elimination of the economic barriers to growth as insufficient. 3

4 4 Tomasz Grzegorz Grosse Analiza wyników Raportu Doing Business / Analyses of Doing Business Report results Izabela Albrycht Polska w rok po kryzysie na rynkach finansowych i w światowej gospodarce. Ocena polityki antykryzysowej polskiego rządu Wprowadzenie W przeciwieństwie do programów innych, bogatszych krajów europejskich rząd RP: nie zamierzał w obliczu kryzysu pobudzać popytu, ale przede wszystkim ratować własny system finansów publicznych przed coraz większymi trudnościami finansowania kosztów zadłużenia (związanych m.in. z deprecjacją złotówki oraz zmniejszającymi się dochodami budżetowymi); miał na celu przede wszystkim utrzymanie inwestycji zagranicznych i zmniejszenie skutków kryzysu walutowego w Polsce. Właśnie dlatego specyficznym działaniem antykryzysowym było ogłoszenie przez Premiera Donalda Tuska możliwości wejścia do Działania antykryzysowe w zakresie sektora finansów publicznych to głównie kreatywne przenoszenie deficytu poza rachunek budżetu państwa, finansowanie deficytu poprzez środki unijne oraz ograniczanie tempa wydatków inwestycyjnych strefy euro w 2012 roku. Takie zamierzenie było nierealne wobec trudności spełnienia kryteriów traktatowych stawianych przez Unię Europejską. Miało natomiast wydźwięk propagandowy na potrzeby inwestorów zewnętrznych i krajowej opinii publicznej. Działania dotyczące stabilizacji sektora finansów publicznych nie pociągnęły za sobą poważnych reform strukturalnych, ale głównie polegały na: kreatywnym przenoszeniu deficytu poza rachunek budżetu państwa, finansowaniu deficytu poprzez napływ środków pomocowych UE, ograniczaniu tempa wydatków inwestycyjnych. Projekt wprowadzenia wspólnej waluty w 2012 roku Jednym z głównych działań antykryzysowych polskiego rządu było ogłoszenie w grudniu 2008 roku aktualizacji Programu konwergencji 1, który zakładał możliwość wejścia do strefy euro w 2012 roku. Tymczasem już w roku 2008 Polska nie spełniała kryterium fiskalnego (deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 3,9 proc. PKB, a więc przekroczył próg 3 proc. wymagany przez UE). Nie spełniała także innych kryteriów stawianych krajom akcesyjnym. Cel polityki rządu był więc od początku skazany na niepowodzenie i odnosił się raczej do sfery marketingu politycznego. Deklaracja o chęci szybkiego wprowadzenia europejskiej waluty mogła mieć znaczenie dla ze- 1 Program Konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008 r., mf.gov.pl, wnętrznych inwestorów i spekulantów walutowych. Jednocześnie chęć ograniczania deficytu budżetowego (jako wymóg formalny akcesji do strefy euro) oraz stabilizacji kursu złotego utrudniały możliwości fiskalnego pobudzania koniunktury. W opinii ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 2 bardziej korzystne dla polskiej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego było korzystanie z możliwości płynnego kursu walutowego i opóźnienie przyjęcia wspólnej waluty. Posiadanie własnej waluty okazało się bowiem jedną z najważniejszych barier chroniących Polskę przed skutkami kryzysu światowego, gdyż dzięki spadkowi kursu złotówki możliwe było poprawienie konkurencyjności polskiego eksportu. Problem deficytu budżetowego W r. nastąpiło poważne uszczuplenie dochodów państwa, wynikające ze spadku tempa wzrostu gospodarczego. Według prognoz Komisji Europejskiej z maja br. 3 deficyt budżetowy w r. przekroczy 6,5 proc., a w roku sięgnie 7,3 proc. PKB. Dlatego 2 Por. Republic of Poland: Article IV Consultation Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Republic of Poland, International Monetary Fund Country Report No. 09/266, August, s Por. Public Finances in EMU, European Economy 5/, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, s. 22.

5 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT rząd skupił się na ograniczaniu wydatków państwowych, a nie wspieraniu inwestycji. W lutym r. przedstawił plan cięć na kwotę 19,7 mld zł, w lipcu r. na kolejne 3 mld. Wśród nich znalazły się zarówno wydatki społeczne, jak również inwestycyjne, w tym ograniczające finansowanie z budżetu państwa infrastruktury drogowej. W rezultacie w II kwartale r. nastąpił spadek popytu wewnętrznego i inwestycji (odpowiednio o 2,0 i 2,9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu z 2008 r.) 4. Utrudni to możliwości wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. (a) Głównym mechanizmem ratowania budżetu przez rząd są jak dotąd kreatywne sposoby księgowania. Przykładem jest przesuwanie niektórych wydatków poza rachunek budżetu państwa, np. do Krajowego Funduszu Drogowego. Wprawdzie zmniejsza to deficyt budżetowy, ale nie ma znaczenia dla zadłużenia całego sektora publicznego, który jest podstawowym wskaźnikiem oceny stanu finansów publicznych dla Komisji Europejskiej i zagranicznych inwestorów. Niektóre wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu zostały zastąpione przez emisję obligacji, jak w przypadku specjalnych obligacji infrastrukturalnych Krajowego Funduszu Drogowego. Jest to faktycznie forma zadłużenia publicznego, choć bez udziału budżetu państwa. 4 Por. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 27 sierpnia r., s. 3, 66. (b) Kolejnym sposobem finansowania deficytu są fundusze unijne, które wspierają doraźne wydatki budżetowe. Dynamika dochodów unijnych w polskim budżecie wzrosła w okresie styczeń lipiec r. aż o 229 proc. w zestawieniu z porównam okresem w 2008 r. 5 Jest to również ukryta forma pożyczki, gdyż wspomniane fundusze trzeba będzie później rozdysponować między beneficjentów lub zwrócić do budżetu UE. Pozyskano również inne zewnętrzne środki pomocowe. Wśród nich znalazła się linia kredytowa (Flexible Credite Line) MFW na kwotę 20,5 mld $, która może służyć ochronie kursu walutowego lub obsłudze rosnącego zadłużenia zagranicznego. Oprócz tego pozyskano m.in. 3 mld euro z Banku Światowego. (c) Bez wątpienia kluczem dla osiągnięcia większej stabilności budżetu państwa w dłuższej perspektywie nie powinno być ograniczanie wydatków inwestycyjnych lub kreatywne księgowanie pożyczek publicznych, ale reforma finansów publicznych. Rząd nie wykorzystał sytuacji kryzysowej do reformy tzw. sztywnych wydatków budżetowych, które sięgają 73 proc. wydatków państwa. Chodzi o około 88 pozycji automatycznie indeksowanych wydatków, których zmiana wymagałaby gruntownej reformy wielu polityk publicznych. Dotyczy to rów- 5 Por. J. Jankowiak (): Unijne euro nadal ratują budżet, Rzeczpospolita, nież zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, w tym KRUS. Ponadto, reforma finansów publicznych powinna uwzględniać uszczelnienie systemu podatkowego i uproszczenie podatków. Kluczem dla osiągnięcia większej stabilności budżetu państwa w dłuższej perspektywie powinna być reforma finansów publicznych W Raporcie Doing Business w kategorii płacenie podatków Polska jest daleko w tyle. Kategoria obejmuje: liczbę płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek. W tej kategorii zajmujemy aktualnie 151 miejsce, odnotowując spadek z miejsca 142. Według ekspertów 6, jedną z zasadniczych przyczyn trudności ściągalności podatków w Polsce zwiększająca się liczba ulg i zwolnień (sięgająca około 70 nowych zwolnień w ostatnich miesiącach) oraz skomplikowanie systemu podatkowego. Ponadto, wprowadzanie ulg i zmniejszanie poziomu danin publicznych jest przykładem niespójności celów politycznych, w szczególności w odniesieniu do problemów deficytu budżetowego. Tym bardziej, że rząd rozważa podniesienie podatków, akcyzy lub niektórych opłat obowiązkowych w roku 7. 6 Por. Modzelewski: Przez ulgi tracimy miliardy, Dziennik Polska, Rząd chce ratować budżet przez podniesienie podatków, Dziennik Polska, 3.06.; PO: rozważamy podniesienie akcyzy, składki rentowej lub VAT, Gazeta Prawna, Tabela 1. Miejsca w rankingu łatwości prowadzenia biznesu, opracowanie własne na podstawie danych: Doing Business : Reforming through Difficult Times. 1 1 Singapur Hiszpania Nepal Nowa Zelandia Kazachstan Paragwaj 1

6 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT 3 3 Hong Kong (Chiny) Luksemburg Nigeria Stany Zjednoczone Oman Bhutan Wielka Brytania Namibia Mikronezja Dania Rwanda Maroko Irlandia Bahamy Brazylia Kanada Tunezja Lesotho Australia Saint Vincent i Grenadyny Tanzania Norwegia Czarnogóra Malawi Gruzja Polska Indie Tajlandia Turcja Madagaskar Arabia Saudyjska Republika Czeska Mozambik Islandia Jamajka Algieria Japonia Saint Kitts i Nevis Iran Finlandia Panama Ekwador Mauritius Włochy Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Szwecja Kiribati Gambia Korea Południowa Belize Honduras Bahrajn Trynidad i Tobago Ukraina Szwajcaria Albania Syria Belgia Dominika Filipiny Malezja Salwador Kambodża Estonia Pakistan Wyspy Zielonego Przylądka Niemcy Dominikana Burkina Faso Litwa Malediwy Sierra Leone Łotwa Serbia Liberia Austria Chiny Uzbekistan Izrael Zambia Haiti Holandia Grenada Tadżykistan Francja Ghana Irak Macedonia Wietnam Sudan Zjednoczone Emiraty Arabskie Mołdawia Surinam Republika Południowej Afryki Kenia Mali Portoryko Brunei Senegal 1

7 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT Saint Lucia Palau Gabon Kolumbia Wyspy Marshalla Zimbabwe Azerbejdżan Jemen Afganistan Katar Jordania Boliwia Cypr Gujana Komory Kirgistan Papua-Nowa Gwinea Dżibuti Republika Słowacji Chorwacja Timor Wschodni Armenia Wyspy Salomona Togo Bułgaria Sri Lanka Mauretania Republika Botswany Egipt Laos Tajwan (Chiny) Etiopia Wybrzeże Kości Słoniowej Węgry Liban Angola Portugalia Grecja Gwinea Równikowa Chile Gwatemala Kamerun Antigua i Barbuda Seszele Benin Meksyk Uganda Gwinea Tonga Kosowo Niger Słowenia Urugwaj Erytrea Fidżi Skazi Burundi Rumunia Bośnia i Hercegowina Wenezuela Peru Nikaragua Czad Samoa Argentyna Republika Konga Białoruś Bangladesz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Vanuatu Federacja Rosyjska Gwinea Bissau Mongolia Kostaryka Demokratyczna Republika Konga Kuwejt Indonezja Republika Środkowoafrykańska 1 Uwaga: Punktem odniesienia dla rankingu przedstawiającego pozycje wszystkich gospodarek jest Czerwiec roku, ranking przedstawiony jest w tabelce grupującej poszczególne kraje. Ostateczna ocena w Rankingu Łatwości Prowadzenia Interesów jest liczona jest jako średnia arytmetyczna rankingów w 10 obszarach zawartych w raporcie Doing Business. Zeszłoroczne pozycje prezentowane były kursywą. Tegoroczne pozycje dostosowane są do zmian w metodologii, korekt w danych a także dostosowane do włączenia dwóch nowych gospodarek. Liczba reform nie zawiera tych reform które utrudniają prowadzenie interesów. 7

8 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT Tabela 2. Profil dla Polski, opracowanie własne na podstawie danych: Doing Business : Reforming through Difficult Times POLSKA Łatwość Prowadzenia Interesów (pozycja) 72 Zakładanie firmy (pozycja) 117 Procedury (liczba) 6 Czas (dni) 32 Koszt (% dochodu per capita) 17,9 Minimalny wkład początkowy (% dochodu per capita) 15,3 Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych (pozycja) 164 Procedury (liczba) 30 Czas (dni) 308 Koszt (% dochodu per capita) 124,2 Zatrudnianie pracowników (pozycja) 76 Wskaźnik trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniej siły roboczej (0 100) 11 Wskaźnik sztywności godzin (0 100) 33 Wskaźnik trudności związanych ze zwalnianiem pracowników (0 100) 30 Wskaźnik sztywności zatrudnienia (0 100) 25 Koszt zwolnienia pracowników (tygodnie płacenia wypłat) 13 Europa Wschodnia & Azja Centralna Dochód powyżej średniej Rejestrowanie własności (pozycja) 88 Procedury (liczba) 6 Czas (dni) 197 Koszt (% 1od wartości własności) 0,5 Otrzymywanie kredytu (pozycja) 15 Wskaźnik siły regulacji kredytów (0 10) 9 Ilość informacji na temat kredytowania (0 6) 4 Publiczny rejestr wiarygodności kredytobiorców (% dorosłych) 0,0 Prywatny rejestr wiarygodności kredytobiorców (% dorosłych) 68,3 Ochrona inwestorów (pozycja) 41 Wskaźnik zakresu jawności 7 Wskaźnik zakresu odpowiedzialności zarządu (0 10) 2 Wskaźnik łatwości pozwów udziałowców (0 10) 9 Wskaźnik siły ochrony inwestorów (0 10) 6,0 Dochód Narodowy per capita (US $) 11,883 Populacja (mln) 38,1 Handel zagraniczny (pozycja) 42 Liczba dokumentów potrzebna do eksportu 5 Czas potrzebny by eksportować (dni) 17 Koszt eksportu (US $ na kontener) 884 Liczba dokumentów potrzebna do importu 5 Czas potrzebny by importować 25 Koszt importu (US $ na kontener) 884 Zawieranie umów (pozycja) 75 Procedury (liczba) 38 Czas (dni) 830 Koszt (% od roszczeń) 12,0 Likwidacja firmy (pozycja) 85 Czas (lata) 3.0 Koszt związany z zakończeniem działalności 20 Stopa odzysku (centy od $) 29,8 Płacenie podatków (pozycja) 151 Liczba płaconych podatków (rocznie) 40 Godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych 395 Cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek 42,5 Inne działania antykryzysowe Przyjęty przez rząd pod koniec 2008 roku Plan Stabilności i Rozwoju 8 był dokumentem w dużym stopniu wykorzystującym wcześniejsze propozycje reform, w tym te nie będące odpowiedzią na kryzys 9. Przykładem są propozycje obniżenia składki rentowej, wprowadzenie ulgi 8 Por. Plan Stabilności i Rozwoju, Wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, kprm.gov.pl, 30 listopada 2008 r., s Por. J. Piotrowski (): Rządowy pakiet antykryzysowy w gospodarce i finansach, w: J. Kotyński (red.): Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie Raport Roczny, Warszawa: Instytut Badań Rynku, konsumpcji i koniunktur, s. 99, 101. podatkowej na wychowanie dzieci, dwustopniowej skali podatku dochodowego od osób fizycznych (od r.) oraz zmiany podatku VAT. Wspomniane zmiany oszacowano na około 35 mld zł, co stanowi ponad 1/3 całego planu antykryzysowego rządu. Wśród propozycji inwestycyjnych największe znaczenie mają gwarancje dla sektora finansowego (wzrost do 40 mld zł.) oraz kredyty, gwarancje i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 20 mld zł.). Rząd przyjął rozwiązania umożliwiające rozliczanie kosztów prac badawczorozwojowych, w chwili ich poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne w trakcie trwania inwestycji. Wcześniej rozliczenie takie było możliwe po zakończeniu prac badawczych. Ponadto, zwiększono ulgę inwestycyjną dla MSP w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (np. na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia itd.) z 50 do 100 tysięcy euro. Podobne rozwiązania przyjęto dla firm rozpoczynających działalność w latach Zwiększono gwarancje i poręczenia dla działalności eksportowej przedsiębiorstw. Pakiet gwarancji dla banków był już wcześniej przygotowywany i objął m.in. propozycje opracowane przez Narodowy Bank Polski. Wcześniej zgłoszono również inicjatywę powołania Komitetu Stabilności Finansowej 11, który powinien ułatwić działania antykryzysowe w krajowym systemie finansowym. Na początku roku Sejm przyjął projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 10 Por. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Por. Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej z dnia 7 listopada r., Dz.U. Nr 209, poz

9 POLSKA W ROK PO KRYZYSIE NA RYNKACH FINANSOWYCH I W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE. OCENA POLITYKI ANTYKRYZYSOWEJ POLSKIEGO RZĄDU / ONE YEAR OF FINANCIAL MARKETS AND THE WORLD ECONOMY CRISIS. POLISH GOVERNMENT ANTI- CRISIS POLICY ASSESSMENT finansowym, której celem jest zapew- rządu zakładał niewielki zakres pomo- nie wprowadziły planowego uła- nienie Ministrowi Finansów możliwo- cy dla najsłabszych grup społecznych, twienia dla przedsiębiorców. W dal- ści wsparcia instytucji mających pro- tj. propozycję powołania Rezerwy So- szym ciągu w celu założenia firmy ko- blemy z płynnością 12. Skarb Państwa lidarności Społecznej (1140 mln zł), nieczna jest wizyta w urzędzie gminy, będzie mógł również udzielać gwaran- finansowanej z podwyżki akcyzy na ZUS, urzędzie skarbowym i niekiedy cji instytucjom finansowym, które są alkohol i sprzedaż samochodów. Jed- również w GUS. zagrożone utratą płynności, w formie nak już w lipcu r. na fali gorącz- objęcia akcji, obligacji lub bankowych kowego poszukiwania oszczędności Kolejnym uzupełnieniem dla progra- papierów wartościowych. budżetowych rezerwę zlikwidowano. mu polskiego rządu jest pakiet działań antykryzysowych zapropono- Wśród innych rozwiązań Planu Sta- Pewnym uzupełnieniem dla planu an- wany przez organizacje społeczne bilności i Rozwoju należy wymienić tykryzysowego rządu były działania skupione w Komisji Trójstronnej. zapowiedzi zwiększenia wydatków zmierzające do ograniczenia obciążeń Jego najważniejsza część weszła w ży- ze środków Unii Europejskiej. Rząd biurokratycznych dla przedsiębiorstw. cie w sierpniu roku na podstawie słusznie podchwycił niektóre inicjaty- Przykładem jest funkcjonowanie ko- ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu wy Komisji Europejskiej, na przykład misji parlamentarnej Przyjazne ekonomicznego 18. Obejmuje ona m.in. odnoszące się do rozwoju infrastruk- Państwo powołanej w roku możliwość zmniejszenia w okresie tury informatycznej, inwestycji w od- Przejrzała ona około 500 ustaw i zapro- pół roku o połowę czasu pracy i wy- nawialne źródła energii itp. 13 W nawią- ponowała zmiany w ok. 70 z nich. Naj- nagrodzenia w firmach znajdujących zaniu do propozycji Komisji polski rząd ważniejsze dotyczyły zmian w podatku się w kłopotach, a w zamian pracow- zapowiedział zwiększenie zaliczek na VAT, ustawy o rachunkowości oraz Or- nicy otrzymają niewielkie wsparcie ze projekty inwestycyjne i podwyższe- dynacji podatkowej. Ocena pracy tej strony państwa. Kolejną propozycją nie puli środków w ramach kolejnych komisji, zwłaszcza wobec szumnych jest możliwość wysłania pracowników konkursów. Zwiększono także listę zapowiedzi medialnych jest jednak na półroczny urlop postojowy, a ich tzw. projektów kluczowych (o ponad umiarkowana. Zgodnie z informacjami zmniejszone wynagrodzenie ma być 6,5 mld zł). Jednak w dalszym ciągu z sierpnia roku 15 Marszałek Sejmu refinansowane z Funduszu Gwaran- widoczne są poważne problemy ab- skierował do I czytania w komisjach 9 towanych Świadczeń Pracowniczych. sorpcji środków europejskich 14. Plan projektów oraz do pierwszego czytania Ustawa obejmuje uelastycznienie or- na posiedzeniu plenarnym Sejmu 17. ganizacji czasu pracy (w tym wydłuże- 12 Ustawa z dnia 12 lutego r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym, Dz.U. z r., nr 39, poz Przykładowo Narodowy Fundusz Ochro- Inną inicjatywą legislacyjną rządu jest dwukrotna nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej (dokonana w latach 2008-). Najwięk- nie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy), ograniczenie do dwóch lat umów czasowych i wprowadzenie ulgi podatkowej dla świadczeń jakie otrzymuje pracownik. Przewi- ny Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), który przewiduje wydatkowanie w latach 2012, co najmniej 1,5 mld zł na budowę lub modernizację dużych inwestycji ekologicznych. Por. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju. 14 W marcu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obiecało wydać do końca roku blisko 17 mld zł. Jednak pod koniec czerwca udało się wydatkować niecałe 4 mld, co oznacza regres, a nie przyspieszenie tempa absorpcji. Por. K. Niklewicz (): Fundusze z UE. Czas się niepokoić, Gazeta Wyborcza, Raport zbiorczy o wynikach kontroli NIK w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach polityki spójności w Polsce, Najwyższa szym celem tych prac miało być wprowadzenie możliwości rejestracji firmy w jednym okienku (tj. w jednym urzędzie). Jest to zalecenie Komisji Europejskiej zgodnie z Europejskim Planem Odbudowy Gospodarczej (2008) 16. Niestety w ocenie polskich organizacji przedsiębiorców 17 zmiany prawne 15 Komisja Przyjazne Państwo podsumowuje działalność, Gazeta Prawna, Por. Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, COM(2008) 800, Brussels, dziano również możliwość wysyłania pracowników na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy. Są to propozycje mające przede wszystkim przeciwdziałać bezrobociu w związku ze skutkami kryzysu gospodarczego i przewidziano je jedynie w okresie najbliższych dwóch lat. Nie zawierają więc rozwiązań systemowych, które trwale będą ułatwiać działalność gospodarczą przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy będą musieli spełnić szereg wymagających kryteriów for- 18 Ustawa z dnia 1 lipca r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pra- Izba Kontroli, KAP-462-1/, Nr ewid. 156//KAP, Warszawa, sierpień 17 Nie zarejestrujemy firmy w jednym okienku, Gazeta Prawna, cowników i przedsiębiorców, Dz. U. nr 125 z poz

10 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE, IZABELA ALBRYCHT malnych, w tym udowodnić spadek obrotów przynajmniej o 25 proc., a jednocześnie nie zaleganie z żadnymi płatnościami do urzędu skarbowego, ZUS i Funduszu Pracy. Podsumowanie Działania antykryzysowe rządu miały przede wszystkim stabilizować sytuację na rynku finansowym i finanse publiczne, a nie pobudzać koniunkturę w realnej gospodarce. Szereg działań pakietu antykryzysowego było ze sobą sprzecznych. Przykładowo plan wprowadzał szeroko zakrojone ulgi podatkowe, a jednocześnie jednym z głównych celów rządu było zapobieganie kryzysowi finansów publicznych. Właśnie z tego powodu rząd zrezygnował z pomysłu Rezerwy Solidarności Społecznej, a także rozważa podwyższenie podatków, w tym wycofanie się z wcześniej wprowadzonych reform. Poszukiwanie oszczędności budżetowych przyczyniło się m.in. do ograniczenia wydatków inwestycyjnych, w tym również finansowanych ze środków europejskich 19. Dlatego nie udało się zrealizować ambitnych planów rządowych przyspieszenia inwestycji unijnych, które miały być 19 Np.: M. Szczepaniuk (): Minister finansów blokuje budowę dróg, Dziennik, ; A. Stefańska, U. Mirończuk (): Nie ma pieniędzy na drogi, Rzeczpospolita, ; M. Szczepaniuk (): Autostrady: w tym roku 6 km, Gazeta Prawna, głównym instrumentem publicznego pobudzania wzrostu gospodarczego. Nie wykorzystano w tym celu również instrumentów bankowych pozostających w dyspozycji rządu. Przykładem są zmiany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zamiast wyasygnowania nowych środków publicznych przesunięto fundusze do tego banku w wyniku likwidacji dwóch wcześniej istniejących państwowych funduszy poręczeniowych 20. Innym przykładem jest ściągnięcie dywidendy z państwowych instytucji finansowych (PKO BP, PZU), zamiast wykorzystać te środki na zwiększenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Nie wykorzystano również możliwości dokonania akwizycji na rynku finansowym, co mogłoby wzmocnić te instytucje, a więc przyczynić się do ich lepszego wykorzystania przez władze publiczne dla stymulowania polskiej gospodarki. Tymczasem jednym z największych problemów polskiej polityki rozwojowej jest słabość instrumentów pozostających w gestii rządu, które pozwalają na szybkie wprowadzanie działań antykryzysowych. Właśnie dlatego poszczególne rozwiązania pakietu antykryzysowego były wdrażane z dużym opóźnieniem. 20 Chodzi o Fundusz Poręczeń Unijnych i Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Por. J. Piotrowski (), s Według niektórych ekonomistów 21, strategia rządu opierająca się na poszukiwaniu oszczędności w sytuacji załamania gospodarczego nie tylko pogłębiła trudności ekonomiczne, ale okazała się również nieefektywna z punktu widzenia stabilizacji dochodów państwa. Najlepszym działaniem zwiększającym te dochody jest bowiem poprawa koniunktury gospodarczej. Z kolei działania przyspieszające przyjęcie wspólnej waluty miały przeciwdziałać kryzysowi walutowemu i odpływowi inwestorów zagranicznych. Eksperci 22 zauważają jednak, że możliwość deprecjacji waluty krajowej w okresie trudności ekonomicznych ma pozytywne znaczenie dla pobudzenia eksportu. Natomiast dążenie do spełnienia kryteriów euro może być kosztowne w sytuacji ataku spekulacyjnego, jak również wiąże się z ograniczeniem tendencji rozwojowych w gospodarce. Warto również zauważyć, że rządowi nie udało się powstrzymać ani zwiększenia deficytu publicznego, ani przyspieszyć przyjęcia wspólnej waluty, a więc osiągnąć dwóch najważniejszych celów jego polityki antykryzysowej. 21 Por. Rząd musi ponieść konsekwencje błędów, rozmowa z prof. G. W. Kołodką, E. Glapiak, Rzeczpospolita, Por. Wejście do strefy euro: Za czy Przeciw?! Polska 2012, Instytut Kościuszki. Dalsze informacje i komentarze: Izabela Albrycht tel Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 1999 roku. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. 10 Biuro w Krakowie : ul. Szlak 65, Kraków, Polska, TEL.: ,

11 DOING BUSINESS - NOWE KRAJE UE I POLSKA / DOING BUSINESS - NEW EU COUNTRIES AND POLAND Światowa premiera Raportu Banku Swiatowego Doing Business : Reforming through Difficult Times odbyla się z inicjatywy Instytutu Kościuszki 9 września r. podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Panel dyskusyjny Instytutu Kościuszki oraz Banku Światowego pt. Doing Business - nowe kraje UE i Polska był także pierwszym panelem dyskusyjnym tegorocznego Forum Ekonomicznego. Wyniki raportu były podstawą ciekawej dyskusji dotyczącej klimatu inwestycyjnego oraz usuwania barier wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzięli w niej udział: Waldemar Pawlak (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki), przedstawiciele Banku Światowego: Thomas Laursen, Neil Gregory oraz Michał Krupiński, a także Mariusz Badura (Prezes Instytutu Kościuszki), Paweł Lisicki (Rzeczpospolita), Sergio Rossi (Uniwersytet Fryburski, ekspert Instytutu Kościuszki), oraz Henryka Bochniarz (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan). The Word Premiere of the World Bank s report Doing Business :Reforming through Difficult Times was held at the XIX Economic Forum in Krynica on the 9th of September and was initiated by the Kosciuszko Institute. The Kosciuszko Institute and the World Bank panel discussion Doing Business new EU countries and Poland was also the first panel discussion at this year Economic Forum. The Report results have been a base for an interesting discussion concerning investment climate as well as elimination of economic barriers to growth in Poland. Participants: Waldemar Pawlak (Deputy Prime Minister, Minister of Economy), representatives of the World Bank: Thomas Laursen, Neil Gregory, Michał Krupiński, and also Mariusz Badura (chairman of the Kosciuszko Institute), Paweł Lisicki (Rzeczpospolita), Sergio Rossi, (University of Fribourg, Kosciuszko Institute expert), and Henryka Bochniarz (Polish Confederation of Private Employers). Od lewej / From the left: Sergio Rossi, Mariusz Badura, Henryka Bochniarz, Waldemar Pawlak, Thomas Laursen, Paweł Lisicki, Michał Krupiński Od lewej / From the left: Mariusz Badura, Henryka Bochniarz, Waldemar Pawlak Od lewej / From the left: Michał Krupiński, Neil Gregory Od lewej / From the left: Waldemar Pawlak, Thomas Laursen, Paweł Lisicki, Michał Krupiński

PORÓWNANIE REGULACJI GOSPODARCZYCH W 181 KRAJACH

PORÓWNANIE REGULACJI GOSPODARCZYCH W 181 KRAJACH Wspólna publikacja Banku Światowego, Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz Palgrave Macmillan wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacją

Bardziej szczegółowo

Czy jednostka SDR może stad się pieniądzem międzynarodowym?

Czy jednostka SDR może stad się pieniądzem międzynarodowym? Rozdział i Czy jednostka SDR może stad się pieniądzem międzynarodowym? Michał Jurek 1 Streszczenie Celem pracy jest 1) diagnoza uwarunkowao i następstw przeprowadzenia nowych alokacji SDR; 2) analiza,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego Sylwia Luc Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego Światowy kryzys finansowo - gospodarczy wymusił podjęcie odpowiednich działań na trzech płaszczyznach, tj. globalnej,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKWENCYJNOŚĆ A WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PAŃSTW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

SEKWENCYJNOŚĆ A WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PAŃSTW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Sekwencyjność a wielopoziomowe zarządzanie gospodarką ze szczególnym... 9 Katarzyna Żukrowska SEKWENCYJNOŚĆ A WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PAŃSTW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW. - dyrektor Departamentu Finansów GUS

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW. - dyrektor Departamentu Finansów GUS Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW Preparation of the publication CENTRAL STATISTICAL OFFICE FINANCE DIVISION kierujący supervisor: zespół team: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Trzeci etap reform Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Jacek Cukrowski Małgorzata Jakubiak Prezentowane stanowiska merytoryczne wyrażają osobiste poglądy autorów

Bardziej szczegółowo

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 1. Wprowadzenie...3 2. Realizowane działania...5 2.1. Zapewnienie stabilności finansów publicznych...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Paying Taxes 2009 The global picture. Streszczenie THE WORLD BANK

Paying Taxes 2009 The global picture. Streszczenie THE WORLD BANK Paying Taxes 2009 The global picture Streszczenie THE WORLD BANK Paying Taxes 2009 - streszczenie wyników raportu PricewaterhouseCoopers i Banku Światowego Podatki są nieodzownym elementem życia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 16 maj 2010 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE W 2111 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND IN 211 AND THE WORLD ECONO OMIC

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI W DOBIE KRYZYSU STREFY EUROATLANTYCKIEJ

FINANSOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI W DOBIE KRYZYSU STREFY EUROATLANTYCKIEJ Krzysztof M. Księżopolski FINANSOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI W DOBIE KRYZYSU STREFY EUROATLANTYCKIEJ Słowa kluczowe: kryzys finansowy, EURO, Polska, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

KRYZYS GOSPODARCZY I DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL DIALOGUE IN POLAND

KRYZYS GOSPODARCZY I DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL DIALOGUE IN POLAND Raport stanowi zwięzłe opracowanie dotyczące najważniejszej bieżącej kwestii, a mianowicie kryzysu gospodarczego w Polsce i działań podejmowanych w systemie politycznym dla ograniczenia jego skutków. Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012

EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012 EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Marcin Orszulak

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Czy świat jest jeden?

Czy świat jest jeden? Mikrokompendium wiedzy o pomaganiu biedniejszym krajom czyli po trochę wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć o współzależnościach globalnych i naszej roli w sprawiedliwym rozwoju. Oprac. Aleksandra Antonowicz

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Joanna Gocłowska-Bolek* AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE WPROWADZENIE Kryzysy gospodarcze i finansowe w regionie latynoamerykańskim

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Polska 2030. Zapraszam więc do uważnej lektury, otwartej debaty i poszukiwania rozwiązań, budujących wspólnotę działania. Maj 2009

Polska 2030. Zapraszam więc do uważnej lektury, otwartej debaty i poszukiwania rozwiązań, budujących wspólnotę działania. Maj 2009 Wyzwania rozwojowe 4 czerwca 1989 roku obróciła się karta polskiej historii. Odzyskaliśmy wolność, o której do tej pory marzyliśmy. W latach następnych przyszło nam budować fundamenty nowego państwa,

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo