Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez. VikingCo Poland sp. z o.o. dla Użytkowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez. VikingCo Poland sp. z o.o. dla Użytkowników"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez VikingCo Poland sp. z o.o. dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 13 pok. 210, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze NIP: , zwaną dalej Operatorem albo VikingCo Poland. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nr wpisu: 10691). 2. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Aktywacja czynność Użytkownika polegająca na nabyciu Karty SIM/USIM Operatora i na wykonaniu pierwszego połączenia lub skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku (w szczególności wysłaniu SMS, MMS). 2. Cennik cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland sp. z o.o., stanowiący wykaz Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania. 3. Doładowanie stan inicjujący pełne korzystanie przez Użytkownika z usług Operatora przez zwiększenie/ nabycie limitu jednostek rozliczeniowych w wyniku wniesienia opłaty za usługi. 4. Hasło poufny ciąg znaków, dostępny wyłącznie dla Użytkownika, który udostępnił dane i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych przez Help Desk, jak również w celu dokonywania przez Użytkownika innych czynności związanych z Umową. 5. Help Desk osoby w strukturze organizacyjnej Operatora, których zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji. 6. Kanały Zdalne środki komunikacji elektronicznej umożliwiające wymianę informacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na odległość, w szczególności poczta elektroniczna, faks, SMS, a także strona internetowa Operatora. 7. Karta Udostępnienia Danych formularz dostępny na stronie WWW Operatora, za pomocą którego Użytkownik może dokonać udostępnienia na rzecz Operatora swoich danych w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, w przypadkach określonych w Prawie telekomunikacyjnym. 8. Karta SIM/USIM karta z mikroprocesorem, stanowiąca własność Operatora, udostępniona Użytkownikowi przez Operatora, spełniająca wymagania Sieci Telekomunikacyjnej Operatora oraz warunki określone w specyfikacji technicznej dla Karty SIM/USIM, umożliwiająca dostęp do Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora, z którą związane są: Numer MSISDN, osobisty numer identyfikacyjny Kod PIN i kod odblokowujący Kod PUK.

2 9. Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) osobisty kod cyfrowy zapewniający Użytkownikowi możliwość jednoznacznego identyfikowania się przy uzyskiwaniu dostępu do Usług Telekomunikacyjnych. 10. Kod PUK (osobisty szyfr odblokowujący) osobisty kod cyfrowy znoszący blokadę Kodu PIN. 11. Okres ważności połączeń przychodzących określona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego Doładowania o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może doładować konto, odbierać połączenia, kontaktować się z Help Desk lub numerami alarmowymi. 12. Okres ważności połączeń wychodzących określona w Cenniku liczba dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego Doładowania konta Użytkownika o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może inicjować połączenia. 13. Ostatni dzień ważności konta Użytkownika ostatni dzień Okresu ważności połączeń przychodzących. 14. Oferta Promocyjna dokument zawierający warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych inne niż określone w Regulaminie i Cenniku. 15. Operator Zagraniczny operator Sieci Telekomunikacyjnej zlokalizowanej i działającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 16. Pakiet określona liczba jednostek rozliczeniowych przyznana w ramach danego Doładowania konta lub w ramach Zestawu Startowego. 17. Prawo Telekomunikacyjne ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr171 poz ze zm.). 18. Regulamin niniejszy dokument. 19. Sieć Telekomunikacyjna sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, wykorzystywana przez Operatora do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 20. Strona WWW Telefon aparat telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające za pośrednictwem Karty SIM/USIM korzystanie z usług świadczonych przez Operatora, posiadające odpowiedni dokument lub oznaczenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczone do pracy w Sieci Telekomunikacyjnej. 22. Udostępnienie danych czynność Użytkownika polegająca na pobraniu ze strony www i przekazaniu droga elektroniczną lub w inny dopuszczony przez Operatora sposób prawidłowo wypełnionej Karty Udostępnienia Danych w celach określonych w niniejszym Regulaminie. 23. Umowa umowa o świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych zawarta między Operatorem a Użytkownikiem, której integralną część stanowią: Regulamin, Cennik oraz warunki promocyjne związane ze świadczeniem usług, z których korzysta Użytkownik, określone m.in. w regulaminach promocji. 23. Usługa Telekomunikacyjna usługa w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, świadczona Użytkownikowi przez Operatora.

3 24. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Aktywacji, zawarła z Operatorem Umowę przez Aktywację oraz korzysta z usług Operatora przy wykorzystaniu Karty SIM/USIM. 25. Użytkownik, który udostępnił dane Użytkownik, który dokonał Udostępnienia danych na rzecz Operatora w procesie udostępnienia danych zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwany w art. 60a ust. 1a oraz 1b Prawa telekomunikacyjnego abonentem, który udostępnił swoje dane. 26. Zestaw Startowy Karta SIM/USIM wraz z określoną sumą złotówek do wykorzystania. 27. Zużycie wykorzystanie przez Użytkownika określonej liczby jednostek rozliczeniowych z Pakietu. 3. Umowa, Udostępnienie danych, zmiana Użytkownika 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Aktywacji. VikingCo Poland uprawniony jest do odmowy zrealizowania połączenia i/lub Aktywacji Użytkownika w przypadku, gdy (i) Użytkownik jest uznany za podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, który ma zastosowanie do niego i którego siedziba nie znajduje się w Polsce oraz (ii) Użytkownika, który uznany jest za niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z prawem mającym do niego zastosowanie i jego miejsce zamieszkania znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że strony postanowią inaczej. 3. Użytkownik ma prawo dokonać udostępnienia na rzecz Operatora swoich danych w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, w przypadkach określonych w Prawie telekomunikacyjnym poprzez wypełnienie i przesłanie do Operatora lub w inny dopuszczony przez Operatora sposób Karty Udostępnienia Danych. 4. Użytkownik, który udostępnił dane zbywający Kartę SIM/USIM zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia VikingCo Poland o tym fakcie ze wskazaniem danych nabywcy Karty SIM/USIM. 5. Operator może odmówić przyjęcia danych udostępnionych przez Użytkownika albo zażądać określonych przez niego dokumentów i wyjaśnień od Użytkownika, jeżeli informacje zawarte w Karcie Udostępnienia Danych wywołują wątpliwości co do ich prawdziwości lub gdy Użytkownik korzysta z usług w sposób niezgodny z Regulaminem. 6. Użytkownik ma możliwość Doładowania konta poprzez wykonanie czynności wskazanych przez Operatora (podanych na stronie internetowej WWW Operatora oraz w materiałach informacyjnych Operatora), w szczególności poprzez wprowadzenie do Telefonu unikalnej kombinacji cyfr umożliwiającej zwiększenie wartości stanu konta. 7. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad dotyczących sposobu realizacji Doładowania może spowodować dezaktywację Karty SIM/USIM, a ponowna jej aktywacja będzie wymagała wniesienia przez Użytkownika opłaty, na zasadach i w kwocie ustalonych w Cenniku. 4. Zakres usług 1. Operator świadczy usługi głosowe, połączenia video, SMS, MMS, transmisji danych oraz usługi dodatkowe w ramach Stanu konta wynikającego z Doładowania.

4 2.Operator świadczy usługi w zakresie technicznych możliwości Sieci Telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego P4 sp. z o.o. oraz umożliwia Użytkownikom korzystanie z sieci telekomunikacyjnych innych operatorów krajowych i zagranicznych. 3.Lista operatorów krajowych i zagranicznych, o których mowa w ust. 2 powyżej, oraz lista krajów dostępna jest w cenniku usług VikingCo Poland. 4. W przypadku korzystania z dostępu do sieci i usług innych operatorów zasady rozliczeń oraz jakość świadczonych (niezależne od Operatora) Usług Telekomunikacyjnych mogą różnić się od stosowanych przez Operatora. 5. Usługi Telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez Operatora wraz z opłatami i zasadami ich naliczania, a także koszty usług serwisowych określa Cennik. 6. Cennik wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie internetowej 7. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne w ramach istniejących możliwości technicznych, o jakości zgodnej z normami ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 8. Minimalna oferowana jakość usługi głosowej odpowiada wskaźnikowi MOS na poziomie 3,0 dla 95% wzorcowych próbek głosowych. Wskaźnik MOS (ang. Mean Opinion Score) jest zdefiniowany przez ITU-T (Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego) w skali pięciostopniowej od 1 do 5, gdzie poszczególne wartości mają następujące znaczenie 1=zły, 2=słaby, 3=akceptowalny, 4=dobry, 5=doskonały. 9. Usługi Telekomunikacyjne świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 10. Operator stale rozwija zakres Usług Telekomunikacyjnych dostępnych dla Użytkowników. Zakresy usług dostępnych w miejscach, w których możliwe jest korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych Operatora, mogą się nieznacznie różnić od siebie. 11. Po upływie Okresu ważności połączeń przychodzących dostęp do informacji zawartych na Karcie SIM/USIM może zostać zablokowany. 12. Na żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje dane, Operator dostarcza podstawowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych, obejmujący wyłącznie Usługi Telekomunikacyjne wykonane po dniu złożenia powyższego żądania, za który może być pobierana opłata w wysokości określonej w Cenniku. 13. Na pisemne żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje dane, Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych, za który może być pobierana opłata w wysokości określonej w Cenniku. 14. Na żądanie Użytkownika, który udostępnił swoje dane, Operator dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych obejmujący Usługi Telekomunikacyjne wykonane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym Użytkownik zgłosił żądanie, z zastrzeżeniem, że Operator może wyłącznie dostarczyć szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających daty złożenia żądania i z zastrzeżeniem ust Użytkownik jest uprawniony do żądania szczegółowego wykazu wykonanych Usług Telekomunikacyjnych wyłącznie za okres, w którym Operator posiada udostępnione dane Użytkownika w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

5 16. Wykazy Usług Telekomunikacyjnych wysyłane są listem zwykłym, na adres korespondencyjny wskazany w Karcie Udostępnienia Danych albo są przekazywane Użytkownikowi w inny, zaakceptowany przez niego sposób. 17. Operator zapewnia bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi. 18. Możliwe są następujące ograniczenia w kierowaniu połączeń na numery alarmowe: a) w przypadku gdy numery alarmowe typu 9XX (gdzie X oznacza pozostałe cyfry zdefiniowane w planie numeracji krajowej dla poszczególnych numerów alarmowych) są zajęte, Operator może skierować połączenie na numer alarmowy 112; b) w przypadku gdy połączenie na numer alarmowy wykonywane z danego obszaru administracyjnego (powiat, gmina) jest realizowane za pośrednictwem stacji bazowej znajdującej się na sąsiednim obszarze geograficznym (może to nastąpić, gdy dany obszar geograficzny nie pokrywa się z zasięgiem stacji bazowej z tego obszaru), połączenie takie może być skierowane do jednostki znajdującej się na terenie tego sąsiedniego obszaru geograficznego. 19. W przypadku wykonywania przez Użytkownika połączeń na numery alarmowe Operator gromadzi dane o lokalizacji Telefonu. W pozostałych przypadkach dane o lokalizacji gromadzone są tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. 20. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z usług lub aplikacji znajdują się w regulaminach Ofert Promocyjnych lub poszczególnych regulaminach korzystania z tych usług bądź aplikacji, jeżeli Operator wprowadził takie ograniczenia. 21. Abonenci korzystający z usługi dostępu do sieci Internet mają możliwość bieżącej kontroli stanu jednostek transmisji danych poprzez kontakt z Help Desk. Abonenci, którzy udostępnili dane mają możliwość takiej kontroli także za pośrednictwem strony internetowej W przypadku wyczerpania jednostek transmisji danych Operator niezwłocznie Informuje Użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości SMS 22. Informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze świadczonymi Usługami Telekomunikacyjnymi, w tym informacje odnoszące się do sposobów ochrony bezpieczeństwa i prywatności są publikowane na stronie 23. Operator może podjąć proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci Telekomunikacyjnej i Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności ma prawo: a) wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej i Usług Telekomunikacyjnych; b) przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na zakończeniu Sieci Telekomunikacyjnej, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych. 24. Informacje dotyczące: potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług telekomunikacyjnych;

6 rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym; przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; są dostępne na stronie internetowej UKE: Informacje o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności oraz danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są dostępne na stronie internetowej UKE: 5. Opłaty 1. Użytkownik ma możliwość dokonania bezgotówkowego Doładowania poprzez wykonanie czynności wskazanych przez Operatora podanych na stronie internetowej 2. Opłaty za świadczone Usługi Telekomunikacyjne naliczane są w następujący sposób: a) opłata za wysłanie wiadomości SMS, dotyczy długości pojedynczej wiadomości SMS. Długość pojedynczej wiadomości SMS wysłanej z Telefonu (GSM lub UMTS), zgodnie z normami technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków. W przypadku jednorazowego przesłania SMS zawierającego więcej niż 160 znaków lub więcej niż 1120 bitów tekstu dane są dzielone na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, z których każda obciążana jest opłatą indywidualnie, zgodnie z Cennikiem. W przypadku korzystania z Telefonu, kodującego polskie znaki w trybie UNICODE, jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków, b) opłata za wysłanie wiadomości multimedialnej MMS naliczana jest za każde rozpoczęte 100 KB wiadomości. Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS wynosi 300KB, c) opłata za głosowe połączenia krajowe naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości 1/60 stawki za minutę połączenia, w zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, d) opłata za przesyłanie danych w kraju naliczana jest za każde rozpoczęte 5 KB, e) opłata za głosowe połączenia wychodzące w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski, trwające 30 sekund, naliczana jest w wysokości połowy stawki minutowej, a następnie za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej, f) opłata za głosowe połączenia przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro naliczana jest za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60 stawki minutowej, g) opłata za transmisję danych w Strefie Euro naliczana jest co 1 KB w wysokości 1/1024 stawki za 1 MB. W pozostałych strefach opłata naliczana jest co 100 KB, w wysokości 100/1024 stawki za 1 MB, i) opłaty za wysyłanie i odbieranie danych ma miejsce w jednej sesji, j) połączenie z Help Desk podlega opłacie według cennika Operatora. 6. Zobowiązania Użytkownika

7 1. Użytkownik zobowiązuje się: a) do niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących albo mogących powodować zakłócenia pracy urządzeń aktywnych podłączonych do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci teleinformatycznej Operatora oraz sieci Internet, b) nie kierowania bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych; realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie (zwanych dalej Urządzeniami FCT), w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej, wymaga uzyskania od Operatora uprzedniej pisemnej zgody, c) do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem. 2. Użytkownik zobowiązuje się do chronienia Karty SIM/USIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub utratą w inny sposób. Użytkownik odpowiada za skutki wynikające z używania Karty SIM/USIM przez osoby trzecie lub korzystanie przez osoby trzecie z uprawnień określonych w Regulaminie oraz skutki powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie Kodu PIN, Kodu PUK lub Hasła. 3. Użytkownik, który udostępnił dane powinien niezwłocznie skontaktować się z Help Desk i poinformować o zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie w inny sposób Karty SIM/USIM. 4. Operator po przyjęciu informacji od Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 powyżej niezwłocznie blokuje Kartę SIM/USIM w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. 5. Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 powyżej zobowiązuje się pisemnie, drogą elektroniczną poprzez wysłanie , potwierdzić fakt zagubienia, kradzieży lub utraty Karty SIM/USIM. Zgłoszenie powinno być wysłane z zarejestrowanego adresu , z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia Użytkownika oraz numeru telefonu. Operator uprawniony jest do weryfikacji podanych danych Użytkownika. 6. Operator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek niewypełnienia przez Użytkownika obowiązku określonego w ust. 5 powyżej. 7. Za skutki wynikające z używania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej Karty SIM/USIM spowodowane niezgłoszeniem lub niepotwierdzeniem tych faktów w sposób określony w ust. 5 do Help Desk, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 8. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 powyżej może wymienić Kartę SIM/USIM na warunkach określonych w Cenniku. 7. Zobowiązania Operatora 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usług na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie.

8 2. Karta SIM/USIM wydana Użytkownikowi stanowi własność Operatora do chwili zaprzestania świadczenia usług. 3. Operator zobowiązuje się do przyjmowania Udostępnienia danych przez Użytkownika na warunkach określonych w 3 Regulaminu. 4. Operator zobowiązuje się do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji na warunkach określonych w 8 Regulaminu. 8. Reklamacje 1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy pisemnie na adres korespondencyjny Operatora, telefonicznie lub za pośrednictwem Help Desk. 3. Za dzień wniesienia reklamacji telefonicznej przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez Help Desk. 4. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje się dzień wpływu pisma reklamacyjnego na adres korespondencyjny lub datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Help Desk. 5. W przypadku wniesienia reklamacji poprzez Help Desk, pisemnie lub za pomocą Kanału Zdalnego Użytkownik otrzymuje w terminie 14 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia zwalnia Operatora od obowiązku pisemnego potwierdzenia wniesienia reklamacji. 6. Reklamacja powinna określać: a) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika wraz z adresem zamieszkania lub siedziby; b) przedmiot reklamacji oraz określenie reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; d) numer MSISDN, którego reklamacja dotyczy, e) w przypadku gdy Użytkownik żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności wysokość żądanej kwoty oraz numer rachunku bankowego bądź adres właściwy do przesłania wpłaty albo wniosek o zwrot żądanej kwoty poprzez zwiększenie stanu konta; f) czytelny podpis Użytkownika w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 7. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa Telekomunikacyjna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika w terminie wskazanym w ust Jeżeli przedmiotem reklamacji jest niewykonana lub nienależycie wykonana usługa lub nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczonej usługi, to obowiązek zapłaty kwestionowanej kwoty zostaje zawieszony od momentu wniesienia przez Użytkownika reklamacji spełniającej wymagania określone w ust. 5 oraz 6 powyżej do momentu rozpatrzenia reklamacji.

9 9. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej drogą ową w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie jest uznawana za uwzględnioną. 10. Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi na reklamację, w której Operator nie uwzględnił roszczeń Użytkownika w całości lub w części, Użytkownik ma prawo wedle własnego uznania: a) w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym; albo b) złożyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złożoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi w trybie przewidzianym dla wnoszenia reklamacji opisanym w ust. 5 powyżej. 11. Prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym odszkodowania przez Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Telekomunikacyjnych lub innych usług przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wyczerpaną w momencie otrzymania przez Użytkownika odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust.8 powyżej. 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kwestionowana kwota podlega zwrotowi zgodnie z dyspozycją określoną w treści reklamacji, z zastrzeżeniem 10 ust. 2 Regulaminu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata z tytułu usługi wykazu szczegółowego, uiszczona za miesiąc, w którym usługa telekomunikacyjna była niewykonana lub nienależycie wykonana, jest zwracana Użytkownikowi poprzez Doładowanie, chyba że strony ustalą inaczej. 9. Obsługa Klienta 1. Operator zapewnia obsługę serwisową świadczonych usług za pomocą Help Desk. 2. Użytkownicy mają możliwość: a) kontaktu z Help Desk, b) korzystania z usług obsługi posprzedażnej w godzinach pracy Help Desk. 3. Obsługa Użytkownika może dotyczyć: a) oferowanych usług i zasad korzystania z usług, b) obsługi Telefonów, a także zasad postępowania w przypadku ich awarii, c) przyjmowania reklamacji, d) realizacji zleceń jednorazowych (dla Użytkowników, którzy udostępnili dane), e) realizacji zleceń stałych (dla Użytkowników, którzy udostępnili dane), f) trwających promocji, ofert specjalnych i lojalnościowych. 4. Autoryzacja Użytkowników jest dokonywana za pośrednictwem Hasła lub weryfikacji okazanego dokumentu tożsamości.

10 5. Jeżeli dane Użytkownika zawarte w zgłoszeniu nie są wystarczające do identyfikacji lub poprawnego obsłużenia zgłoszenia Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji danych Użytkownika. 6. Operator zastrzega możliwość żądania dodatkowych dokumentów, jeżeli tożsamość Użytkownika budzi wątpliwości. Prawidłowa identyfikacja jest warunkiem realizacji obsługi Użytkownika przez Obsługę Klienta. 7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia poufności swojego Hasła, a także nie udostępniać Hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie jego Hasła przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za następstwa udostępnienia Hasła osobom trzecim. 8. Operator może rejestrować treść połączeń z obsługą Help Desk w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych konsultantom przez Użytkownika i usprawniania obsługi Użytkownika. 10. Wygaśnięcie i rozwiązanie Umowy oraz zawieszenie możliwości korzystania przez Użytkownika z usług 1. Umowa wygasa wskutek utraty przez Operatora uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. W takim przypadku Operator ma prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz Użytkownika. 2. Umowa wygasa po upływie Ostatniego dnia ważności konta Użytkownika. 3. Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług; b) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych przy Udostępnieniu danych; c) udostępniania usług Operatora innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Operatora; d) gdy Użytkownik będzie kierował do sieci Operatora i sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu karty SIM/ USIM otrzymanej przez Użytkownika, ruch pochodzący z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody operatora lub w przypadku realizowania połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie (zwanych dalej Urządzeniami FCT), w których będą wykorzystywane karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora; e) stwierdzenia, że Użytkownik używa Karty SIM/ USIM, korzystając ze skradzionego urządzenia telekomunikacyjnego lub urządzenia nieposiadającego znaku zgodności z zasadniczymi wymaganiami;

11 f) działania na szkodę Operatora lub korzystania z Usług Telekomunikacyjnych i usług Operatora niezgodnie z prawem lub Umową. 5. Rozwiązując Umowę w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, Operator zawiadamia o tym Użytkownika, wysyłając SMS, wiadomość elektroniczną na adres podany przez Użytkownika, w tym podany w Karcie Udostępnienia Danych. 6. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Użytkownikowi Usług Telekomunikacyjnych i innych usług, a także dezaktywuje Kartę SIM/USIM Użytkownika. 11. Ochrona danych osobowych oraz Tajemnica telekomunikacyjna 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zm.). 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez VikingCo Poland w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług Operatora oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez VikingCo Poland samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. Dane identyfikujące Użytkownika mogą być zamieszczone w spisie abonentów za zgodą Użytkownika, który może być wydawany w formie książkowej lub elektronicznej. Ponadto dane te mogą być udostępnione innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, w tym usługę ogólnokrajowego spisu abonentów oraz informacji o numerach obejmującej wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych. 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również gdyby zaistniała taka potrzeba instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. 4. Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych i ich poprawianie, uzupełnianie, żądanie usunięcia. 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: ul. Tęczowa 13/210, Wrocław, z dopiskiem Dane Osobowe. 6. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach istniejących możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa. Operator dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, Sieci Telekomunikacyjnych oraz danych osobowych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. W zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług Użytkownikowi Operator ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną. W sytuacji gdy jest to konieczne dla usunięcia awarii, powstających zakłóceń lub w sytuacji zagrożenia dla utrzymania sieci albo świadczenia usług, Operator po poinformowaniu osób uczestniczących w połączeniu ma prawo włączyć się do trwającego połączenia lub je przerwać.

12 7. Dane transmisyjne odzwierciedlające Usługi Telekomunikacyjne wykonywane przez Operatora na rzecz Użytkownika, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane przez Operatora w Sieci Telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych, obejmuje dane dotyczące przekazywania komunikatów w Sieciach Telekomunikacyjnych lub służące do naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne. 8. Operator przetwarza dane transmisyjne odzwierciedlające Usługi Telekomunikacyjne wykonywane przez Operatora na rzecz Użytkownika, w tym dane lokalizacyjne dla celów naliczania opłat za usługi i opłat z tytułu rozliczeń między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jak również na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej. Ponadto dane te będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy o świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych, a ponadto Operator będzie przetwarzał i przechowywał dane transmisyjne przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania działalności gospodarczej (dokumentacja księgowa), jak również ze względu na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ewentualne spory cywilnoprawne dotyczące umowy o świadczenie usług lub jej wykonywania. 9. Użytkownik ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych go dotyczących poprzez określenie zakresu Usług Telekomunikacyjnych świadczonych zgodnie z jego żądaniem lub zakresu jego uprawnień. 10. Podczas korzystania z usług w sieciach partnerów roamingowych lokalne zasady dotyczące przechowywania i transferu danych Użytkownika mogą być inne niż stosowane w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. 11. Operator zastrzega sobie możliwość szczegółowego uregulowania kwestii dotyczących przetwarzania danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w odrębnych regulaminach. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa telekomunikacyjnego wraz z przepisami wykonawczymi. 2. Operator może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Operator poinformuje Użytkownika o proponowanych zmianach warunków Umowy, w tym określonych w niniejszym Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, poprzez podanie tego faktu i treści każdej proponowanej zmiany do publicznej wiadomości na stronie internetowej WWW Operatora oraz doręczy Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane, treść każdej proponowanej zmiany na piśmie albo w zależności od żądania Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w tym celu adres poczty elektronicznej, albo w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób w szczególności poprzez Kanały Zdalne. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.

13 Regulamin obowiązuje od dnia r.

Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/ Warszawa tel: (22) , fax: (22) ,

Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/ Warszawa tel: (22) , fax: (22) , Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Polskie Sieci Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regulamin o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników

Regulamin o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomu nikacyjnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1.

REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Definicje 1. Aktywacja czynność Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług T elekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia Usług T elekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia Usług T elekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez spółkę

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej. Usługi AERO BDI (oferta promocyjna)

Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej. Usługi AERO BDI (oferta promocyjna) Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej 1. Postanowienia Ogólne Usługi AERO BDI (oferta promocyjna) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników 36.6

Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników 36.6 Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Użytkowników 36.6 1. [ Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: ] 1. adapter urządzenie telekomunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Obszaru Gospodarczego ( EOG ).

Obszaru Gospodarczego ( EOG ). obowiązuje od 30.04.2016 do odwołania Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą VikingCo Poland spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play.

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników

Regulamin o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników

Regulamin o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o. o. dla Abonentów Play Mix

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o. o. dla Abonentów Play Mix Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o. o. dla Abonentów Play Mix 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Play

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix II

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile

Regulamin świadczenia usług mbank mobile Regulamin świadczenia usług mbank mobile Ważny od 18.09.2008 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Adapter - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Play

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usług mbank mobile. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług mbank mobile 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Adapter - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające za pośrednictwem karty SIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix III przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Polskie Sieci Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile

Regulamin świadczenia usług mbank mobile Regulamin świadczenia usług mbank mobile 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent niebędąca stroną umowy zawartej na piśmie osoba fizyczna, osoba prawna,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy

Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy obowiązuje od 07.01.2013 r. do wyczerpania zapasów modyfikowany 20.07.2013 r. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin zablokowanych kart SIM/USIM Virgin Mobile Polska wynikający z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Regulamin zablokowanych kart SIM/USIM Virgin Mobile Polska wynikający z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych Regulamin zablokowanych kart SIM/USIM Virgin Mobile Polska wynikający z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu świadczonej przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Abonentów

Regulamin Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu świadczonej przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Abonentów Regulamin Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu świadczonej przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Abonentów 1 Przedmiot Regulaminu. 1.1. Niniejszy regulamin określa, w zakresie nieuregulowanym umową o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

2. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nr wpisu: 10691).

2. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nr wpisu: 10691). ważny od 25.08.2016 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VikingCo Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych typu pre-paid za pośrednictwem internetu przez JustCall 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH W RAMACH UPRAWNIEŃ GWARACYJNYCH W STOSUNKU DO MACHALA SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH W RAMACH UPRAWNIEŃ GWARACYJNYCH W STOSUNKU DO MACHALA SP. Z O.O. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH W RAMACH UPRAWNIEŃ GWARACYJNYCH W STOSUNKU DO MACHALA SP. Z O.O. Wrocław, 25.12.2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016 r.

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016 r. Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016 r. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

2 Ochrona danych osobowych

2 Ochrona danych osobowych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent 36.6 - osoba fizyczna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Limit pobierania danych wliczony w abonament. Nazwa pakietu. Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet

Limit pobierania danych wliczony w abonament. Nazwa pakietu. Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet Imię i nazwisko Abonenta... adres e-mail... telefon... Parametry techniczne: Nazwa pakietu Limit pobierania danych wliczony

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy iplus na kartę

Cennik taryfy iplus na kartę Cennik taryfy iplus na kartę Oferta ważna od 25.11.2010 Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Stawki podstawowe Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników Polkomtel S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 26.07 obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 26.07 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania,

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania, Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 11.04.12 obowiązuje od 11 kwietnia 2012 r. do odwołania, Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 11.04.12 1. Oferta Promocyjna Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich () i zawierają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Ochrona danych osobowych

2 Ochrona danych osobowych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Abonent Simplus/Sami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo