SIKA KLEJE, USZCZELNIACZE I KONSERWACJA PODWOZIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIKA KLEJE, USZCZELNIACZE I KONSERWACJA PODWOZIA"

Transkrypt

1 SikaGard / 6060 S T r a tiksotropowa, w a antykorozyjna połoka na bazie bitumu o doskonłych w a ciwo ciach antykorozyjnych i wyłuszaj cych. Nadaje si do zabezpiecze wi kszo ci rodzajów podwozi. doskona a odporno na korozj self-healing effect (efekt samowyg adzania) efekt grubej połoki brak sływania lub skapywania przy grubej połoce szybkie schni cie doskona a przyczepno do szerokiej gamy powierzchni wysoka zawarto cz ci stałych. SikaGard / 6440 S Preparat antykorozyjny do podwozia 2w1 (UBS&KS). Redukcja wibracji, ochrona przed korozj, wyłuszenie elementów podwozia. Do podwozia oraz pasów bocznych (progi, nadkola, elementy zderzaków), równie na niemalowane elementy podwozia mo liwo uzyskania wielu struktur doskonły do malowania wysoka odporno na cieranie, doskona a przyczepno niska zawarto LZO. SikaGard / 6470 S Wysokiej klasy preparat antykorozyjny do podwozia (KS) Zabezpieczenie przed korozj miejsc szczególnie nara onych na uderzenia (progi, nadkola, elementy zderzaków) wysoce skuteczne i doskonałe w a ciwo ci w czasie aplikacji poprawione w a ciwo ci produktu daj ce mo liwo malowania wodnym systemem lakierniczym szybkie malowanie po 1 godzinie oraz szybkie schni cie odporny na wysokie temperatury oraz trwale elastyczny w niskich odporny na cieranie oraz uderzenia dowolna grubo powłoki bardzo niska zawarto LZO bez agresywnych rozpuszczalników i metali ci kich.

2 SikaGard / 6220 S Wysoce penetruj cy wosk do proþli zamkni tych Zabezpieczanie ukrytych, ci ko dost pnych obszarów karoserii (np. maska samochodu, wn trze baga nika, s upki) doskona e w a ciwo ci penetracyjne bardzo wysoka odporno na sól i stoj c wod. niska emisja LZO bez agresywnych rozpuszczalników i metali ci kich. SikaGard Aplikacja pistoletem typu UBS Kolor: bursztynowy. 1 x 1 l SikaGard S Opakowanie typu aerozol Kolor: bursztynowy. 1 x 500 ml SikaGard / 6250 S Wosk do proþli zamkni tych o wysokiej g sto ci Zabezpieczanie ukrytych, ci ko dost pnych obszarów karoserii (np. maska samochodu, wn trze baga nika, progi, s upki). odporny na wymywanie, doskona a stabilno bardzo wysoka odporno na sól i stoj c wod doskona a odporno na wysokie temperatury nie p ka i nie cieka w trakcie aplikacji niska emisja LZO bez agresywnych rozpuszczalników i metali ci kich. SikaGard Aplikacja pistoletem typu UBS Kolor: bia y. 1 x 1 l SikaGard S Opakowanie typu aerozol Kolor: bia y. 1 x 500 ml

3 SIKAFLEX 527 AT Uniwersalny uszczelniacz hybrydowy przeznaczony do elastycznego czenia wewn trznych i zewn trznych elementów karoserii. Sikaßex -527 AT stosuje si przy naprawach powypadkowych w celu osi gni cia ró nego typu uszczelnie, które zabezpieczaj przed korozj, eliminuj drgania i odwzorowuj oryginalne wyko czenie fabryczne OEM optymalna konsystencja pozwala na wyg adzanie p dzlem lub innym narz dziem optymalne po czenie z pod o em i utwardzanie w szerokim zakresie temperatur kompatybilno z wi kszo ci systemów lakierniczych skraca czas pracy w warsztacie malowany wodnym systemem lakierniczym mokry-na-mokry oraz po utworzeniu si skórki do 72 godzin trwa a elastyczno i odporno na starzenie skuteczne t umienie d wi ków i redukcji drga podczas eksploatacji pojazdu Sikaflex 527 AT Kolor: bia y, siwy, czarny. 300 ml NOWA NIŻSZA CENA SIKAFLEX 529 AT Hybrydowa, natryskowa masa uszczelniaj ca spe niaj ca wiele funkcji w naprawach powypadkowych. Poprawia odporno na uderzenia kamieni i wiru, posiada w a ciwo ci antykorozyjne i wyg uszaj ce. Szeroki zakres zastosowa w uszczelnianiu (szwy, spawy, z cza zak adowe, wewn trzne i zewn trzne elementy pojazdu - np. kielichy amortyzatorów, nadkola). mo liwo natryskiwania w ró nych strukturach oraz nanoszenia p dzlem pozwala na proste i perfekcyjne odwzorowanie oryginalnych struktur fabrycznych (tzw. baranek) szybkie utwardzanie i wysoka wydajno kompatybilno z wi kszo ci systemów lakierniczych skraca czas pracy w warsztacie malowany wodnym systemem lakierniczym mokry na mokry oraz po utworzeniu si skórki do 72 godzin trwa a elastyczno i odporno na starzenie skuteczne t umienie d wi ków i redukcji drga. Sikaflex 529 AT Kolor: ochra (be ), czarny. 290 ml SIKAFLEX 552 AT Hybrydowy klej konstrukcyjny o znakomitych parametrach wytrzyma o ciowych, przeznaczony do po cze konstrukcyjnych oraz wype niania szczelin. Klejenie akcesoriów (spojlery, znaki, symbole), elementów wewn trznych (listwy, panele), oraz zewn trznych (listwy boczne i górne). szybkie utwardzanie, doskona e w a ciwo ci klej ce i wysoka wytrzyma o na zerwania zapewnia prost, czyst i bezproblemow aplikacj bez dodatkowych docisków doskona a przyczepno do wi kszo ci materia ów stosowanych w naprawach powypadkowych bez konieczno ci gruntowania malowalny wodnym systemem lakierniczym odporny na procesy starzenia, wibracje, uderzenia i wstrz sy Sikaflex 552 AT Kolor: czarny, bia y. 300 ml

4 Sikaflex Fix Uniwersalny, poliuretanowy klej uszczelniaj cy o szerokim zakresie zastosowa w pojazdach. Utwardza si pod wp ywem wilgoci w otoczeniu, tworz c trwa y elastomer. W a ciwo ci: ekonomiczny, atwy w u yciu, niekorozyjny, malowalny. Produkt mo na piaskowa. Posiada dobr przyczepno do szerokiej gamy pod o y: metalu, pow ok lakierniczych, materia ów ceramicznych i tworzyw sztucznych. Uniwhite 300ml Concrete grey 300ml Sika Primer G+P 206 Zabezpiecza przed korozj, wzmacnia przyczepno i chroni przed dzia aniem promieni UV. Do stosowania na podszybiu, w miejscach uszkodzonych przy wycinaniu szyby. Mo e by nak adany na ceramiczne pokrycie szyby, elementy lakierowane, metal i szk o. Kolor: czarny. 250 ml Sika Tack - Drive New Formulation Wysokiej jako ci klej do wklejania szyb w samochodach osobowych tak e z wmontowanymi antenami oraz czujnikami, np.: deszczu. Bezprajmerowy, aplikowany na zimno. Odcie : czarny. 300 ml 400 ml PISTOLETY DO APLIKACJI MAS I KLEJÓW USZCZELNIAJ CYCH SIKA SCP GUN N a j w y szej jako ci pistolet do natrysku pow ok ochronnych i antykorozyjnych, zabezpieczaj cych podwozie przed uderzeniami kamieni. Sika SCP Gun zosta specjalnie zaprojektowany do natrysku materia ów wprost z opakowa 1-litrowych SikaGard -6060, Sikagard i SikaGard Regulacja mocy natrysku, a tym samym przep ywu materia ó w u m o liwia dok adne dopasowanie oraz idealne odtworzenie fabrycznej struktury pow oki OEM. Unikalny zawór kontroli ci nienia zapewnia jego sta y poziom w zbiorniku, co w rezultacie umo liwia otrzymanie równego i g adkiego wyko czenia, a powierzchnia jest w a ciwie przygotowana do aplikacji lakieru nawierzchniowego. 1 x 1 SIKA CW GUN N a j w y szej jako ci pistolet do natrysku wosku do proþli zamkni tych. SikaGard -6220, SikaGard to sprz t p o z w a l a j cy osi g n doskona o. Wosk wlewa si do pojemnika pistoletu, bezpo rednio do zbiornika c i nieniowego. Regulacja mocy natrysku pozwala na niezwykle precyzyjne dozowanie ilo ci materia u. Ustawienia urz dzenia zapewniaj uzyskanie idealnie jednolitej, ci g ej warstwy natrysku. Ponadto, Pistolet Sika CW Gun zosta dodatkowo wyposa ony w w yk o d ugo c i 1200 mm, s u cy do aplikacji materia u w miejscach trudno dost p n y c h oraz w dysz do natrysku powierzchniowego. 1 x 1

5 PISTOLETY DO APLIKACJI MAS I KLEJÓW USZCZELNIAJ CYCH SIKA SPRAY GUN Specjalnie zaprojektowany do pracy z materia em Sikaß ex -529 AT Pistolet pod cza si do urz dze podaj cych spr one powietrze do max 8 barów. Powierzchnia natrysku przy zastosowaniu pistoletu oraz hybrydowego uszczelniacza uzyskuje elastyczny wygl d oraz g adk struktur gotow do polakierowania. SIKA KLP 300 Doskona y do aplikacji mas i klejów uszczelniaj cych. Mo liwo nak adania mas typu kartusz 290/300/310ml, regulacja ci nienia 0-8 bar. 1 x x

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY. Czerwiec 2012. Powodzenia! 714[03]-0X-122. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: z cz ci II 20 pkt.

ETAP PISEMNY. Czerwiec 2012. Powodzenia! 714[03]-0X-122. Czas trwania egzaminu 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: z cz ci II 20 pkt. Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy zawodu: 714[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151 Tadeusz Leppert KSZTA TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM

Bardziej szczegółowo

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser dla ka dego The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Dla ka dego, do wszystkiego Jest wiele powodów, aby wybra Platino PLATINO to uniwersalne, wykorzystywane na ca ym wiecie

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO Wydajnosc lasera Innowacja i doswiadczenie Ekonomiczna i ekologiczna Wycinarka laserowa PLATINO Fiber 2D to idealne po czenie innowacji i do wiadczenia. Produkt ten czy najwy szy poziom post pu i ekologiczn

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym

DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE w systemie występowym Spis tre ci Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym... 6 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW)

PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW) 1 PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DO DRUKAREK SZEROKOFORMATOWYCH (PLOTERÓW) PAPIERY, FOLIE I P ÓTNO DOSTARCZANE PRZEZ F-M FOLEX AG DO SZEROKOFORMATOWYCH DRUKAREK ATRAMENTOWYCH (PLOTERÓW) 2 Firma FOLEX AG (Seewen/Szwajcaria)

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo