WYKŁAD BEZPIECZNE FINANSE SENIORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD BEZPIECZNE FINANSE SENIORA"

Transkrypt

1 WYKŁAD BEZPIECZNE FINANSE SENIORA

2 PLAN WYKŁADU 1. O PROJEKCIE Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV. 2. ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY i RENTA DOŻYWOTNIA - wybrane zagadnienia. 3. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY FINANSOWE - wybrane zagadnienia. 4. INSTYTUCJE POŻYCZKOWE - czy tzw. szybkie pożyczki są bezpieczne? 5. PODSUMOWANIE 6. CIEKAWE STRONY INTERNETOWE 7. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

3 O PROJEKCIE NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA IV 1. Projekt jest realizowany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW - został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. 2. Okres realizacji: 1 grudnia 2014r. do 31 października 2015r. 3. Główne działania w projekcie: przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 30 wykładów pt. BEZPIECZNE finanse seniora oraz 60 warsztatów komputerowych pt. NOWOCZESNE finanse seniora dla grupy UTW na terenie Polski; prowadzenie punktu informacyjno-doradczego Bezpieczne finanse seniora ; przygotowanie, wydanie i dystrybucja do UTW na terenie Polski 3 wydań newslettera pt. Niezbędnik finansowy seniora. 4. WIĘCEJ INFORMACJI:

4 O PROJEKCIE NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA IV INFOLINIA PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO (BEZPŁATNA dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

5 ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY i RENTA DOŻYWOTNIA - wybrane zagadnienia

6 TEST WIEDZY 1. Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny? 2. Co to jest renta dożywotnia? 3. Czy w/w produkty finansowe są korzystne dla seniora?

7 KONKURS W jakim kraju po raz pierwszy w praktyce zastosowano konstrukcję odwróconej hipoteki/odwróconego kredytu hipotecznego? USA

8 MODELE PRDUKTU FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE MODEL KREDYTOWY klient nie traci własności nieruchomości w momencie podpisania umowy, wariant dostępny w Polsce, nazewnictwo: odwrócony kredyt hipoteczny, odwrócona hipoteka, źródło regulacji prawnej: ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. MODEL SPRZEDAŻOWY klient co do zasady traci własność nieruchomości w momencie podpisania umowy, wariant dostępny w Polsce, nazewnictwo: renta dożywotnia, umowa nienazwana, wzorowana na przepisach o umowie dożywocia i umowie renty zamieszczonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9 MODELE PRDUKTU FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - WYBRANE PRZYKŁADY ZA GRANICĄ

10 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U poz. 1585) (dalej zwana ustawą)

11 DEFINICJA ODWRÓCONEHO KREDYTU HIPOTECZNEGO Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami (art. 4 ust. 1 ustawy).

12 ISTOTA ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Decydując się na zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego klient pozostaje właścicielem nieruchomości przez cały czas trwania umowy i może z niej korzystać. Własność nieruchomości może przejść na bank zasadniczo dopiero rok po śmierci kredytobiorcy. 2. Umowa w/w różni się od zwykłego kredytu hipotecznego w szczególności tym, że w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego bank przekazuje pieniądze właścicielowi np. mieszkania - zwrot tej kwoty następuje zasadniczo po śmierci kredytobiorcy ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości lub uzyskanych od spadkobierców kredytobiorcy. Natomiast przy zwykłym kredycie hipotecznym kredyt udzielany jest na zakup nieruchomości i spłacany za życia kredytobiorcy najczęściej w miesięcznych ratach.

13 KREDYTODAWCA STRONY UMOWY KREDYTOBIORCA BANK, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej, instytucja kredytowa prowadząca działalność transgraniczną. OSOBA FIZYCZNA, która jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego.

14 WAŻNE! Umowa zawarta z podmiotem niebędącym bankiem nie będzie umową odwróconego kredytu hipotecznego i osoba, która ją zawrze, nie będzie mogła korzystać z ochrony zawartej w przepisach ustawy.

15 PRZEDMIOT UMOWY 1. Ustawa wskazuje, iż przedmiotem odwróconego kredytu hipotecznego mogą być nieruchomości, nie precyzując jednocześnie ich katalogu. 2. Przedmiotem w/w umowy mogą być zatem np.: domy, mieszkania, lokale użytkowe, nieruchomości gruntowe (rolne, leśne, komercyjne).

16 OBOWIĄZKI BANKU POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY Bank, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dostarcza kredytobiorcy, według jego wyboru, w postaci papierowej lub elektronicznej, FORMULARZ INFORMACYJNY zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. W/w termin może być skrócony na żądanie kredytobiorcy.

17 OBOWIĄZKI BANKU POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY cd. 1. W formularzu informacyjnym w szczególności bank powinien zamieścić następujące informacje: a) kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy; b) termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego; c) sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany oraz wysokość i sposób płatności innych kosztów; d) sposób zabezpieczenia wierzytelności banku; e) prawa i obowiązki kredytobiorcy; f) zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego.

18 FORMA UMOWY 1. Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie pisemnej. 2. Nie ma wymogu prawnego, by umowy tego typu zawierane były w formie aktu notarialnego. 3. Szczegółową treść umowy odwróconego kredytu hipotecznego reguluje przepis art. 10 ust. 2 ustawy.

19 TREŚĆ UMOWY wycena nieruchomości 1. Podstawowe znaczenie dla odwróconego kredytu hipotecznego ma ustalenie wartości rynkowej nieruchomości lub lokalu. 2. Zgodnie bowiem z normą art. 6 ustawy podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego jest wartość rynkowa określana według zasad wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 3. Przepis art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi z kolei, iż wartość rynkową nieruchomości stanowi jej najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku. 4. Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy - w ustawie nie zostało wskazane, która ze stron poniesie koszty jego zatrudnienia; jest to kwestia do ustalenia w samej umowie odwróconego kredytu hipotecznego.

20 TREŚĆ UMOWY wysokość kredytu 1. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę stanowi podstawę do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego. 2. Podkreślić należy, iż obok wartości nieruchomości (obecnej i spodziewanej, przyszłej) oraz kosztów kredytu (np. prowizja, oprocentowanie, koszty wyceny) na ostateczną kwotę kredytu wpływ mają również takie cechy właściciela jak np.: płeć, wiek. 3. W związku z obecnym brakiem oferty bankowej w zakresie w/w produktu nie można precyzyjnie określić, jak będzie kształtowała się relacja wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Eksperci szacują, że kredyt ten będzie zawierał się w przedziale od 30 % - 70% wartości rynkowej nieruchomości (Źródło: R. Czerniawski, Odwrócona hipoteka. Poradnik Dla Osób Starszych, wyd.: BRPO, grudzień 2014).

21 TREŚĆ UMOWY zasady wypłaty kredytu 1. Wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego następuje jednorazowo albo w ratach, przez ustalony okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy. 2. Odwrócony kredyt hipoteczny nie musi być zatem świadczeniem dożywotnim. 3. Jeżeli umowa odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, w przypadku śmierci jednego z nich, prawo do wypłaty rat odwróconego kredytu hipotecznego, przysługujących zmarłemu kredytobiorcy przysługuje tym z żyjących kredytobiorców, którzy nabyli po zmarłym udział we własności nieruchomości lub w prawie do nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do wysokości nabytego przez nich udziału.

22 WYBRANE PRAWA KREDYTOBIORCY 1. Kredytobiorca może bez podania przyczyny oraz bez żadnych dodatkowych kosztów odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego w terminie 30 dni od jej zawarcia 2. Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całkowitej kwoty kredytu lub jej części w takim przypadku bank nie pobiera prowizji. 3. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu.

23 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 2. W/w termin uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej wyznaczonego operatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy odwróconego kredytu hipotecznego powinien być do niej załączony przez kredytodawcę. 4. Po dokonaniu odstąpienia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu bankowi wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, jeżeli wypłata nastąpiła przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

24 WYBRANE OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, jeżeli jest to wymagane przez bank. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest utrzymywać nieruchomość w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonywać bieżących napraw i remontów. 3. Kredytobiorca powinien terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z nieruchomości.

25 ROZLICZENIE KREDYTU 1. Kwestia rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego może wynikać z następujących przyczyn: a) skutecznego wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego (przez bank lub kredytobiorcę), b) śmierci kredytobiorcy. 2. W przypadku wypowiedzenia w/w umowy rozliczenie co do zasady powinno polegać na zwrocie otrzymanej z banku kwoty wraz z kosztami (odsetki, prowizje itp.). 3. Inaczej kwestia rozliczenia przedstawia się w przypadku śmierci kredytobiorcy. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności określone uprawnienia przysługują spadkobiercom.

26 ROZLICZENIE KREDYTU 1. Spadkobiercy, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, mogą dokonać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty. 2. Jeśli spadkobiercy skorzystają z prawa spłaty należności z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego zachowują prawo własności nieruchomości, która ten kredyt zabezpieczała. 3. Jeśli spadkobiercy nie dokonają spłaty należności z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego w w/w terminie, bankowi przysługuje roszczenie o przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości.

27 ROZLICZENIE KREDYTU 1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bank w uzgodnieniu z osobą z którą zawarł tę umowę, zleca rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w rozumieniu art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2. W terminie 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego bank zwraca osobie, z którą zawarł tę umowę, albo do depozytu sądowego, kwotę pieniężną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową tej nieruchomości a całkowitą kwotą do zapłaty, albo zawiadamia osoby, z którymi zawarł umowę, że wartość jego wierzytelności jest wyższa od tej wartości rynkowej.

28 SCHEMAT GRAFICZNY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO SPOTKANIE SENIORA Z DORADCĄ termin 14 dni od spotkania seniora z doradcą do zawarcia umowy DECYZJA O ZAWARCIU UMOWY wycena nieruchomości ZAWARCIE UMOWY wypłata jednorazowa lub okresowa świadczenia do wysokości kredytu ŚMIERĆ SENIORA roczny termin na spłatę kredytu przez spadkobierców zmarłego seniora ZAWARCIE UMOWY O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOSCI wycena nieruchomości ROZLICZENIE SIĘ BANKU ZE SPADKOBIERCAMI ZMARŁEGO SENIORA

29 WAŻNE 1. Odwrócony kredyt hipoteczny (tzw. właściwa odwrócona hipoteka) jest nowym rozwiązaniem funkcjonującym w Polsce od 15 grudnia 2014 r. 2. Na rynku bankowych produktów finansowych brak jest w chwili obecnej oferty w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego. 3. Odwrócony kredyt hipoteczny należy odróżnić od innego produktu finansowego, funkcjonującego już na tzw. rynku pozabankowym - RENTY DOŻYWOTNIEJ, często mylnie nazywanej odwróconą hipoteką lub odwróconym kredytem hipotecznym.

30 RENTA DOŻYWOTNIA 1. Renta dożywotnia jest to produkt finansowy dla osób starszych, które są właścicielami domu lub mieszkania. 2. W ramach w/w produktu senior posiadający nieruchomość, otrzymuje dożywotnie świadczenie pieniężne zachowując prawo dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz instytucji finansowej. 3. W odróżnieniu od odwróconego kredytu hipotecznego przy rencie dożywotniej własność nieruchomości senior traci w momencie podpisania stosownej umowy. 4. Podmiot oferujący rentę dożywotnią wypłaca seniorowi dożywotnie świadczenie pieniężne.

31 RENTA DOŻYWOTNIA 1. W umowie renty dożywotniej (akcie notarialnym) senior koniecznie musi zadbać o jednoznaczne zapisy gwarantujące mu prawo dożywotniej służebności mieszkania lub prawo dożywotniego użytkowania nieruchomości. Należy dopilnować, by w/w prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej. 2. Celem zabezpieczenia się przed ewentualnością niewypłacania świadczeń przez fundusz hipoteczny albo wypłacania ich w mniejszej wysokości, w akcie notarialnym powinien znaleźć się również zapis o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy, na sumę co najmniej 100% jej wartości rynkowej. 3. Na okoliczność braku płatności ze strony funduszu warto także zadbać, by w akcie notarialnym znalazło się oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez tę instytucję w trybie art pkt. 4 KPC.

32 RENTA DOŻYWOTNIA 1. Wysokość renty dożywotniej, którą może otrzymać senior, jest uzależniona od wielu czynników - przede wszystkim od wieku, płci oraz wartości nieruchomości. 2. Renty dożywotniej nie posiadają w swojej ofercie banki. Produkty tego typu oferują różnego rodzaju instytucje finansowe np. fundusze hipoteczne. 3. Umowa renty dożywotniej nie jest uregulowana szczególnymi przepisami funkcjonuje jako umowa nienazwana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (umowa dożywocia i renty).

33 PRZYKŁAD Pani Ela ma 65 lat, jest właścicielką mieszkania w Poznaniu o wartości rynkowej ok. 300 tys. zł. W jakiej wysokości Pani Ela mogłaby dostać świadczenie pieniężne po zrzeczeniu się praw do lokalu po jej śmierci? Odpowiedź: ok. 400 zł miesięcznie (czyli w ciągu 10 lat firma wypłaci jej 48 tys. zł, a w ciągu 20 lat - 96 tys. zł.), gdyby Pani Ela miała 75 lat, to mogłaby liczyć na ok. 750 zł comiesięcznego świadczenia (czyli w ciągu 10 lat firma wypłaciłaby jej 90 tys. zł)*. *Źródło: 2000_zl_renty_miesiecznie Nie.html?piano_t=1 (dostęp w dniu 2 marca 2015 r.)

34 PRZYKŁAD Pani Ela chciałby otrzymywać świadczenie w zamian za zrzeczenie się praw do lokalu po swojej śmierci w kwocie 2000 zł miesięcznie. Jakie warunki Pani Ela musiałby w związku z tym spełniać? Odpowiedź: Pani Ela musiałaby posiadać nieruchomość o wartości ok. 400 tys. zł oraz mieć co najmniej 85 lat *Źródło: 2000_zl_renty_miesiecznie Nie.html?piano_t=1 (dostęp w dniu 2 marca 2015 r.)

35 KORZYŚCI i ZAGROŻENIA - odwrócony kredyt hipoteczny KORZYŚCI: istnieją precyzyjne rozwiązania prawne ukierunkowane na ochronę konsumenta seniora, kredytodawcą może być wyłącznie bank, co daje większą pewność trwałości zawiązanego kontraktu, dodatkowe źródło dochodu, brak utraty prawa własności nieruchomości z chwilą zawarcia umowy, obowiązek rozliczenia się banku ze spadkobiercami (bank ma zarabiać na oprocentowaniu i kosztach dodatkowych a nie na ryzyku nieodległej śmierci seniora od chwili zawarcia umowy). ZAGROŻENIA: spodziewane wysokie koszty kredytu powodujące, iż co do zasady senior otrzyma świadczenie w wysokości znacznie mniejszej niż wartość nieruchomości, ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości.

36 KORZYŚCI i ZAGROŻENIA - renta dożywotnia KORZYŚCI: dodatkowe, dożywotnie źródło dochodu, możliwość dożywotniego korzystania z nieruchomości. ZAGROŻENIA: brak precyzyjnych przepisów regulujących ten specyficzny produkt finansowy, duże ryzyko upadłości przedsiębiorców oferujących te produkty (nie są to banki), brak nadzoru finansowego nad podmiotami oferującymi rentą dożywotnią, utrata własności nieruchomości w momencie zawarcia stosownej umowy, nieruchomość nie wchodzi do masy spadkowej, bo senior nie jest już jej właścicielem - brak prawnego obowiązku rozliczania się ze spadkobiercami seniora, który zawarł tego typu umowę, ograniczenia w sposobie użytkowania nieruchomości, ryzyko nadużyć ze strony świadczeniodawców biorąc pod uwagę wysoki stopień skomplikowania umów renty dożywotniej.

37 UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY FINANSOWE - wybrane zagadnienia

38 PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827) 2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U nr 126 poz. 715)

39 UMOWY FINANSOWE - przykłady 1. Umowy dotyczące czynności bankowych (np.: lokata, rachunek bankowy, kredyt, pożyczka, gwarancja bankowa). 2. Umowy kredytu konsumenckiego oferowane przez banki, skok-i lub niebankowe firmy pożyczkowe. 3. Umowy ubezpieczenia. 4. Umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

40 UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI wybrane zagadnienia najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi,

41 UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI wybrane zagadnienia Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: a) umowę pożyczki; b) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; a zatem przepisy w/w ustawy znajdują zastosowanie również do pożyczek udzielanych m.in. przez instytucje pożyczkowe (niebankowe).

42 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY Kredytodawca/pożyczkodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, tzw. formularz informacyjny zawierający m.in.: imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego; rodzaj kredytu; czas obowiązywania umowy; stopę oprocentowania kredytu; całkowitą kwotę kredytu; terminy i sposób wypłaty kredytu;

43 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY cd. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta; zasady i terminy spłaty kredytu; informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia; w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

44 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY cd. informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem; informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania; informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników, przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej, weryfikacji w bazie danych;

45 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH KREDYTODAWCY/POŻYCZKODAWCY cd. informację o skutkach braku płatności; informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie; informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy; w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca/pożyczkodawca jest związany informacjami przekazanymi konsumentowi.

46 ISTOTA RRSO 1. RRSO jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. 2. RRSO obejmuje nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu (które może wynosić nawet 0%), ale również wszelkie inne koszty związane z udzieleniem kredytu (np. prowizja, opłata przygotowawcza, ubezpieczenie, koszty doradztwa). 3. Przed podpisaniem umowy należy koniecznie sprawdzić wysokość RRSO dla zaciąganego zobowiązania - informacja ta powinna być obowiązkowo przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy wraz z szeregiem innych istotnych danych dotyczących oferowanego produktu.

47 PRZYKŁAD Jan Kowalski zachęcony reklamą kredytu zero procent udał się do banku z zamiarem pożyczenia zł. Po zapoznaniu się z otrzymaną na miejscu informacją o warunkach, na jakich może otrzymać przedmiotowy kredyt, Pan Jan ze zdumieniem stwierdził, iż RRSO dla tego zobowiązania wynosi aż 62 procent. Zapytał zatem doradcę kredytowego, skąd bierze się ta rozbieżność. Uzyskał wyjaśnienie, iż wprawdzie oprocentowanie tego kredytu wynosi rzeczywiście zero procent, ale na jego całkowity koszt składają się jeszcze: obowiązkowa prowizja oraz ubezpieczenie, co sprawia, iż RRSO wynosi właśnie 62%. Taki poziom RRSO dla Pana Jana oznacza, iż faktyczny koszt pożyczki jest w rzeczywistości wyższy, niż mogłoby się wydawać opierając się na reklamie, gdzie produkt ten przedstawiony został jako zero procent.

48 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, kredytodawca/pożyczkodawca jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę/pożyczkodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy - dla zachowania w/w terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem,

49 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO cd. 1. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu i ewentualnych poniesionych przez kredytodawcę kosztów na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. 2. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

50 INNE UPRAWNIENIA KREDYTOBIORCY 1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. 2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania go przez konsumenta o takim zamiarze. 3. Konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego przez tego kredytodawcę lub pośrednika kredytowego.

51 UMOWA O KREDYT WIĄZANY Umowa o kredyt wiązany jest to umowa o kredyt, z którego jest finansowane wyłącznie nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane tzn.: a) sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu konsumentowi na nabycie towaru lub usługi od tego sprzedawcy lub usługodawcy, albo b) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, który współpracuje ze sprzedawcą lub usługodawcą w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy o kredyt, albo c) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub usługa są szczegółowo określone w umowie o kredyt.

52 PRZYKŁAD Pani Ela zamierzała kupić lodówkę w cenie 1500 zł. W związku z korzystną ofertą zakupów na raty Pani Ela zdecydowała się na sfinansowanie transakcji z wykorzystaniem finasowania oferowanego przez bank współpracujący ze sklepem AGD. Umowa kredytu, poprzez którą zakup lodówki został sfinalizowany, jest w opisanej sytuacji umową o kredyt wiązany.

53 ODSTĄPIENIE OD UMOWY O KREDYT WIĄZANY 1. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy o kredyt wiązany, jeżeli spełnienie świadczenia przez kredytodawcę ma nastąpić na rzecz sprzedawcy (np. sklepu), od którego konsument nabył towar, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki przez złożenie kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy. W takim przypadku sprzedawca (np. sklep) jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy (np. bankowi) otrzymanych środków pieniężnych (którymi bank sfinansował nasze zakupy). 2. Kredytodawca, aby odzyskać kwotę kredytu, przedstawia sprzedawcy kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymanego od konsumenta wraz z żądaniem zwrotu udzielonego kredytu.

54 ODSTĄPIENIE OD UMOWY O KREDYT WIĄZANY 1. Konsument jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy odsetek należnych mu od dnia wydania towaru przez sprzedawcę do dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. 2. W przypadku gdy towar został wydany konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, a konsument skorzystał z tego prawa, sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez konsumenta ceny, chyba że konsument niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa.

55 WARTO PAMIĘTAĆ 1. Omówione w poprzednich slajdach reguły dotyczące problematyki odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego mają zastosowanie również do tego typu umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 2. Definicje umowy zawieranej na odległość i umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa znajdują się w nowej ustawie o prawach konsumenta.

56 WAŻNE POJĘCIA 1. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa z konsumentem zawarta: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a, c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

57 2. Lokal przedsiębiorstwa to: WAŻNE POJĘCIA a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. 3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

58 UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ 1. Podwyższone ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych na odległość uzasadnia objęcie tej problematyki szczegółową regulacją zawartą w rozdziale piątym ustawy o prawach konsumentów. 2. Przepisy w/w ustawy dotyczą generalnie umów finansowych zawieranych na odległość z wyłączeniem np. problematyki odstępowania od umów kredytu konsumenckiego zawartych na odległość, do której stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

59 UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ podstawowe uprawnienia konsumenta 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się tego typu umową przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały w szczególności o istotnych warunkach zawieranej umowy (np.: cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, ryzyku związanym z usługą finansową, kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi, prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy). 2. Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać ww. informacje na papierze lub innym trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta przed zawarciem umowy. 3. W czasie trwania umowy konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie. Konsument ma także prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi.

60 UMOWY FINANSOWE ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ podstawowe uprawnienia konsumenta cd. 4. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w pkt 1 (slajd nr 58), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin (14 dniowy) uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem rzeczywistych kosztów, rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem w/w terminu. 5. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków np. informacyjnych konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.

61 INSTYTUCJE POŻYCZKOWE czy tzw. szybkie pożyczki są bezpieczne?

62 INSTYTUCJA POŻYCZKOWA a BANK 1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot, który w ramach działalności gospodarczej udziela pożyczek gotówkowych ze środków własnych, nie podlegając jednocześnie nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez odpowiedni organ nadzoru. Działalność takich instytucji jest regulowana w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. 2. BANK to podmiot działający na podstawie szczególnego zezwolenia, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, jego działalność polega m.in.: na przyjmowaniu depozytów (np. lokat), udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu rozliczeń pieniężnych.

63 INSTYTUCJA POŻYCZKOWA a BANK KRYTERIUM BANK INST. POŻYCZKOWA FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY NADZÓR FINANSOWY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY SPÓŁKA AKCYJNA, BANK SPÓŁDZIECZY TAK TAK SZCZEGÓŁOWO BADANA RACH. BANKOWY, KREDYT, POŻYCZKA, LOKATA JEDNOOSOBOWA DZIAŁ. GOSP., SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA Z O.O.. SPÓŁKA AKCYJNA NIE NIE BADANA (może nie stanowić jedynego kryterium akceptacji wniosku) POŻYCZKA

64 JAK ZARABIA INSTYTUCJA POŻYCZKOWA? Pani Ela pożyczyła w instytucji pożyczkowej 600 zł na okres 15 dni. Po 15 dniach zgodnie z umową musiała oddać 760 zł. Na koszt tej pożyczki wynoszący 160 zł złożyły się: odsetki od udzielonej pożyczki - 6 zł, opłata przygotowawcza - 30 zł, składka ubezpieczeniowa zł, Łącznie rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 31385,96 %

65 JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OFERTY INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH? bardzo wysoka rzeczywista roczna stopa oprocentowania (wysokie koszty dodatkowe inne niż oprocentowanie), nieproporcjonalnie wysokie wymogi dotyczące ustanowienia zabezpieczenia udzielanej pożyczki (np. hipoteka na nieruchomości o wartości znacznie przekraczającej kwotę udzielonej pożyczki), pętla kredytowa - często korzystając z oferty instytucji pożyczkowych pożyczamy pieniądze na spłatę np. wcześniej zaciągniętych kredytów, popadając w ten sposób w coraz większe kłopoty ze spłatą rosnących zobowiązań,

66 JAKIE ZAGROŻENIA MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OFERTY INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH? wyjątkowo natarczywa egzekucja w przypadku zaległości w spłacie, nieproporcjonalne do wysokości zobowiązania naliczanie opłat z tytułu zaległości w spłacie, celowe unikanie przyjęcia spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę, co w konsekwencji może prowadzić do opóźnień dających podstawę do naliczania wysokich opłat dodatkowych.

67 TYLE MOŻE KOSZTOWAĆ POŻYCZKA W INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ

68 PODSUMOWANIE

69 PODSUMOWANIE 1. Odwrócony kredyt hipoteczny jest nowym produktem finansowym w Polsce. Reguluje go ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 2. Jego istotą jest oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej, której spłata wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami nastąpi zasadniczo dopiero po śmierci kredytobiorcy z jego nieruchomości, na której ustanowiono stosowne zabezpieczenie. Kredytobiorca może korzystać z nieruchomości pozostając do śmierci jej właścicielem. 3. Na rynku bankowych produktów finansowych brak jest w chwili obecnej oferty w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego. 4. Odwrócony kredyt hipoteczny należy odróżnić od innego produktu finansowego, funkcjonującego już na rynku poza bankowym tzw. renty dożywotniej.

70 PODSUMOWANIE 1. Renta dożywotnia oferowana jest w Polsce od kliku lat. W obecnym stanie prawnym instytucja ta funkcjonuje w oparciu o przepisy art kodeksu cywilnego (umowa o dożywocie) i art KC (umowa renty odpłatnej). 2. Jej istotą jest nabycie przez osobę starszą prawa do dożywotniego świadczenia pieniężnego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz instytucji finansowej przeniesienie własności nieruchomości następuje już w chwili zawarcia umowy. Senior poprzez odpowiednie zapisy w umowie (akcie notarialnym) może zapewnić sobie prawo dożywotniego używania nieruchomości, ale nie jest już jej właścicielem. 3. Trwają prace legislacyjne nad odrębnym, szczegółowym uregulowaniem tego zagadnienia, którego celem jest większa ochrona osób decydujących się na zawarcie tego typu umowy.

71 PODSUMOWANIE 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest ustawa o kredycie konsumenckim. 2. Konsument powinien pamiętać, iż zaciągając kredyt konsumencki ma określone uprawnienia (np. prawo do informacji poprzedzające zawarcie umowy, prawo do odstąpienia od umowy, prawo wcześniejszej spłaty kredytu). 3. Szczególną ostrożność należy zachować przy zawieraniu umów finansowych na odległość należy pamiętać, iż od tak zawartych umów konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia bez podania przyczyny, co do zasady, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia przez przedsiębiorcę informacji o umowie np. na papierze albo innym trwałym nośniku danych.

72 PODSUMOWANIE 1. Instytucja pożyczkowa jest to podmiot, który w ramach działalności gospodarczej udziela pożyczek gotówkowych, nie podlegając jednocześnie nadzorowi finansowemu sprawowanemu przez odpowiedni organ nadzoru. 2. Decydując się na korzystanie z oferty tego typu podmiotów należy pamiętać o zagrożeniach z tym związanych (np.: wysoka rzeczywista roczna stopa oprocentowania, nieproporcjonalnie wysokie wymogi dotyczące ustanowienia zabezpieczenia udzielanej pożyczki, natarczywe formy egzekucji, pętla kredytowa).

73 CIEKAWE STRONY INTERNETOWE

74 SESJA PYTAŃ i ODPOWIEDZI

75 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 1 Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny TEST WIEDZY 1. Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny? 2. Co to jest renta dożywotnia? 3. Czy w/w

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 4 Zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek ) INSTYTUCJA POŻYCZKOWA 1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1010. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1010. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1010 rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 786 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY PODSTAWOWE INFORMACJE

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY PODSTAWOWE INFORMACJE ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY PODSTAWOWE INFORMACJE AUTORKI OPRACOWANIA radca prawny Kamila Bukowska radca prawny Kinga Klonowska Spis treści A U T O RKI OP RACOWANIA... 1 O D W R ÓCONY K R E D Y T H I P

Bardziej szczegółowo

o poselskim i rządowym projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 1442 i 2392)

o poselskim i rządowym projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 1442 i 2392) Druk nr 2700 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim i rządowym projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 1442 i

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA VI EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA VI EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA VI EDYCJA WYKŁAD Bezpieczne finanse seniora MODUŁ 1 Pożyczki i kredyty wybrane zagadnienia PLAN MODUŁU 1. Wprowadzenie. 2. Podmioty udzielające pożyczek - banki,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.1497 2014-12-15 zm. przen. Dz.U.2014.1585 art. 37 2014-12-25 zm. przen. Dz.U.2014.827 art. 54 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1662 art. 29 2015-10-11 zm. Dz.U.2015.1357 art. 7 Istnieją późniejsze wersje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Strona 1 z 23 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm. (stan na dzień 25 marca 2015 r.) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 13 KWIECIEŃ 2016 W TYM NUMERZE: Informacja o projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora V edycja Ogólnopolski system bezpłatnej pomocy prawnej Pozaodsetkowe koszty

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA Newsletter NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 11 CZERWIEC 2015 W TYM NUMERZE: ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY WYBRANE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1)

Ustawa o kredycie konsumenckim 1) Ustawa o kredycie konsumenckim 1) z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) tj. z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1662, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2014.1497 z dnia 2014.11.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 marca 2016 r. do: 10 kwietnia 2016 r. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2016.1528 j.t. z dnia 2016.09.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 września 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

- o kredycie konsumenckim.

- o kredycie konsumenckim. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-09 Druk nr 3596 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662, z 2015 r. poz. 1357. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1497 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U.01.100.1081 tekst pierwotny: 19.09.2002 28.09.2003 zm. Dz.U.03.109.1030 art. 1 01.05.2004 zm. Dz.U.04.96.959 art. 61 03.08.2004 zm. Dz.U.04.162.1693 art. 2 20.02.2006 zm. Dz.U.05.157.1316 art. 3 1081

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1 Dziennik Ustaw Nr 126 7570 Poz. 715 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA Newsletter NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 12 WRZESIEŃ 2015 W TYM NUMERZE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE NOWE ZASADY ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY WYBRANE ZAGADNIENIA (cz.3) Z PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan Załącznik l ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO l. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres Nr telefonu Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 tj. Dz.U. 2016 poz. 1528 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. (druk nr 713)

Opinia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. (druk nr 713) Warszawa, dnia 23 września 2014 r. Opinia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji odwróconego

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo