INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ 1. WSTĘP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ 1. WSTĘP."

Transkrypt

1 remont, zapora wodna, naprawa powierzchniowa, zaprawa naprawcza, korozja zbrojenia, migrujący inhibitor, ochrona atnykorozyjna zbrojenia Ewa Michalak 1 Wiesław Tężycki 2 INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ Literatura i doświadczenia praktyczne wskazują na poważne problemy z wykonaniem trwałej naprawy rozległych ubytków betonu na płaskich powierzchniach ekranów żelbetowych zapór wodnych. Zestawiono istotne cechy dostępnych na rynku i zastosowanych materiałów naprawczych nowej generacji. Wskazano parametry, które umożliwiły skuteczną realizację naprawy. W remoncie koryta przelewowego zapory zastosowano system naprawczy emitujący ochronę antykorozyjną dla zbrojenia otulonego betonem skarbonatyzowanym. Działanie systemu monitorowano przez 16 miesięcy od zakończenia naprawy. 1. WSTĘP. Obserwacje autorów i analiza dostępnego piśmiennictwa wykazują, że brak jest pozytywnych doświadczeń z wykonania napraw powierzchniowych betonu w hydrotechnicznych budowlach piętrzących. To właśnie tu spotykają się problemy wynikające przede wszystkim z: - dużych wymiarów i płaskich powierzchni, - niskiej jakości nienapowietrzonych betonów, - nawilżenia przez posadowienie na wilgotnym podłożu, stały lub okresowy kontakt z lustrem wody, - szybkich i dużych zmian temperatury (silne nasłonecznienie w dzień i niskie temperatury w nocy, w rejonach górskich). Ten zbieg niekorzystnych okoliczności to z jednej strony poważna przeszkoda w wykonaniu trwałej naprawy, z drugiej zaś - okazja do ciekawych doświadczeń. Przez 5 lat testowano w Kanadzie 40 różnych zapraw do wykonywania napraw powierzchniowych betonu. Badania terenowe prowadzono właśnie na zaporze wodnej [8]. Budowle wodne zajmują 28 z 33 pozycji opisywanych w amerykańskim programie badawczym REMR poświęconym naprawom powierzchniowym betonu [10]. 4 z 28 napraw to naprawy cienkowarstwowe. Po czasie nie dłuższym niż dwa lata, we wszystkich 4 przypadkach stwierdzono "liczne", "włosowate" lub "cienkie" spękania. "Znaczne ubytki" stwierdzono już po roku od wykonania warstw naprawczych na betonowych elementach konstrukcji elektrowni wodnej w Polsce [7]. 1 Ewa Michalak, Politechnika Rzeszowska 2 Wiesław Tężycki, OTiK, Gdańsk

2 Miękkie i kwaśne wody opadowe powodują zagrożenie dla trwałości budowli towarzyszących zaporze. W 30-letnim korycie przelewowym karbonatyzacja pokonała już całą grubość otuliny wynoszącą 35 mm. Obecnie powstają pierwsze odpryski betonu. Stanowi to realne i poważne zagrożenie korozją zbrojenia. Dla takich przypadków poszukiwana jest ochrona powierzchniowa, która zdolna jest zmniejszyć prędkość korozji stali otulonej betonem skarbonatyzowanym. Okazję do konfrontacji z tymi problemami stanowił kompleksowy remont zapory wodnej wykonany w okresie NAPRAWA POWIERZCHNIOWA PŁYT EKRANU ŻELBETOWEGO Ekran wodoszczelny stanowi zabezpieczenie strony odwodnej korpusu ziemnego zapory o zmiennym nachyleniu 1:2 i 1:2,5 (Rys. 8). Wykonany jest z płyt żelbetowych o grubości 25 cm, zbrojonych przeciwskurczowo pojedynczą siatką w połowie przrekroju. Płyty o szerokości 6 m i długościach 21, 15 lub 10 m posadowione są na filtracyjnej warstwie żwiru. W zależności od stanu technicznego płyty kwalifikowano do wymiany, całopowierzchniowej naprawy o grubości do 6 cm, lub tylko do zabezpieczenia. Wykonano próbne naprawy kilkoma materiałami PCC. Materiały te "sprawdziły się" wcześniej w remontach konstrukcji hydrotechnicznych, ale nie były one wykonane na tak rozległych i płaskich powierzchniach. Wszystkie naprawy próbne ekranu, po 4 miesiącach od wykonania, wykazywały liczne zarysowania skurczowe i odspojenia od podłoża, które stwierdzono przez ostukiwanie powierzchni młotkiem. Poszukując rozwiązania problemu wzięto przede wszystkim pod uwagę, że płaskie warstwy naprawcze, o średniej grubości 5 cm i wymiarach 6 m x 21 m lub 15 m, podlegają znacznym naprężeniom wynikającym z: - szybkiego nagrzewania się i oziębiania powierzchni przy znacznie wolniejszych zmianach temperatury spodniej części płyty leżącej na nasypie, - szybkich zmian wilgotności w warstwie naprawczej przy znacznie wolniejszych zmianach wilgotności betonu w płycie stanowiącej podłoże naprawy. Zmianom temperatury i wilgotności powierzchni sprzyja tu wyjątkowo dobra ekspozycja na słońce, opady atmosferyczne i wodę spływającą po ekranie. Dobowe amplitudy temperatury na powierzchni ekranu sięgają 50 st. C. W związku z powyższym, za cechy decydujące o wyborze systemu naprawczego uznano niski moduł sprężystości i niski współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej. Stwierdzono, że dostępne na rynku systemy PCC różnią się znacznie pod względem właśnie tych cech (Rys. 1). Zastosowano innowacyjny system naprawczy umożliwiający regulację modułu sprężystości w przedziale od 7 do 25 GPa [12] podczas, gdy większość pozostałych systemów, przy grubości warstwy do 6 cm, posiada moduły większe od 24 GPa. System ten zapewnia jednocześnie wyjątkowo niskie wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej wynoszące od 17,8 do 46 (w zależności od "ustawienia" modułu sprężystości) podczas, gdy typowe wartości tego współczynnika mieszczą się w przedziale od 80 do 300 (Rys.1).

3 ZASTOSOWANY INNOWACYJNY SYSTEM PCC ZASTOSOWANY INNOWACYJNY SYSTEM PCC Modu spr ystoêci E[GPa] Wspó czynnik oporu dyfuzyjnegoµh 2 O Rys. 1. Zakres modułu sprężystości i współczynnika oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej stosowanego systemu PCC w porównaniu do innych systemów PCC dostępnych na rynku Fig. 1. Elasticity modulus range and water vapour diffusion coefficient of PCC repair system being applied in compare to other PCC systems available on the market W praktyce zrealizowano naprawy przestrzegając poniższych zasad: - moduł sprężystości zaprawy "ustawiono" na ok. 20 GPa, dalsze obniżanie modułu przynosiło w tym przypadku wzrost ilości zarysowań skurczowych wynikający prawdopodobnie z dużej grubości naprawy (od 4 do 6 cm), - zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej wykonywano w mieszarce o osi pionowej (mieszanie wymuszone) i układano wykonaną do tego celu łatą wibracyjną, - po zatarciu powierzchni stosowano pielęgnację (mimo braku takiego wymagania w stosowanym systemie) przez pokrycie warstwy naprawczej stale nawilżaną geowłókniną, - przez kilka następnych dni (w zależności od nasłonecznienia) stosowano chłodzenie powierzchni przez ciągłe polewanie strumieniem wody. W ciągu dwóch lat od wykonania kilkakrotnie kontrolowano naprawione powierzchnie. Naprawy nie są odspojone od podłoża, a włosowate zarysowania skurczowe występują sporadycznie. 3. REMONT KONSTRUKCJI KORYTA PRZELEWU SZCZYTOWEGO Zadaniem koryta (Rys. 9) jest odprowadzenie na dolne stanowisko wody przelewającej się przez przelew szczytowy w sytuacjach, gdy na zbiorniku przekroczony zostaje maksymalny, dopuszczalny poziom piętrzenia ZAAWANSOWANIE KARBONATYZACJI W roku 1995 przeprowadzono szczegółowe badania głębokości karbonatyzacji. Sporządzono mapy grubości otuliny zbrojenia dla całej powierzchni konstrukcji i określono rozkład ilości stali w funkcji grubości otuliny. Stwierdzono odpryski betonu i widoczne objawy korozji 18 mb prętów zbrojeniowych podczas, gdy 370 mb prętów, na ogólną ilość 9000 mb, leżało już w strefie skarbonatyzowanej. Zaawansowanie zobojętnienia betonu uznano wtedy za "przełomowe" prognozując, że już do roku 1998 ok mb stali utraci ochronę antykorozyjną. Koncepcja zabezpieczenia konstrukcji przyjęta

4 w roku 1995 zakładała natychmiastową wymianę otuliny wokół zlokalizowanych 370 mb prętów leżących w betonie skarbonatyzowanym oraz wykonanie na całej powierzchni powłoki stanowiącej ochronę przed karbonatyzacją i przed miękkimi wodami opadowymi. Niestety, z różnych przyczyn naprawę rozpoczęto dopiero w roku 1998 i zakończono w roku WYMIANA OTULINY WOKÓŁ NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH PRĘTÓW Za cechy decydujące o wyborze zaprawy PCC do wykonania lokalnych napraw pojedynczych prętów zbrojeniowych uznano wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla oraz niską prędkość postępu karbonatyzacji w zaprawie [3]. Podobnie jak w przypadku naprawy ekranu, zastosowano innowacyjny system naprawczy, ale z modulem sprężystości "ustawionym" na 24 GPa. Osiągany jest w takim przypadku współczynnik oporu dyfuzyjnego dla CO 2 równy [12] podczas, gdy współczynniki większości stosowanych powszechnie materiałów PCC nie przekraczają 5000 (Rys. 2). Prędkość postępu karbonatyzacji określona metodą przyspieszoną w/g standardu TFB wynosi w stosowanym materiale naprawczym ok. 0,2 mm w czasie 25 lat [12]. Dodatkową zaletą zastosowanej warstwy naprawczej jest emitowanie przez nią inhibitora korozji MCI, którego cząsteczki migrując w betonie docierają do zbrojenia usytuowanego w sąsiedztwie i poza strefą naprawy [9], [2], [1], co powinno prowadzić do zmniejszenia gradientów potencjału i przeciwdziałania wtórnej korozji przy naprawach lokalnych [12] ZASTOSOWANA INNOWACYJNA ZAPRAWA PCC ph Betonu klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego µco 2 Rys. 2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla stosowanej zaprawy naprawczej PCC w porównaniu do innych zapraw PCC obecnych na rynku Fig. 2. Carbon dioxide diffusion resistance coefficient of PCC repair mortar being applied in compare to other PCC mortars available on the market Rys. 3. Wartości ph mierzone na powierzchni naprawy Fig. 3. Values of ph observed on the surface of repair

5 3.3. WERYFIKACJA SYSTEMU NAPRAWCZEGO W okresie od listopada 1998 r. do marca 2000 r. przeprowadzono eksperyment polegający na porównaniu właściwości ochronnych jednego z klasycznych systemów PCC z zastosowanym, innowacyjnym systemem naprawczym. W tym celu na powierzchni ściany wybrano dwa pola o podobnym zakresie uszkodzeń. W każdym z pól całkowicie usunięto i odtworzono otulinę do głębokości 8 cm (Rys. 9) oraz zaznaczono 8 punktów pomiarowych, w których co dwa miesiące mierzono wartość rezystancji otuliny i potencjału. W obydwu polach określano również wartość ph otuliny. Pomiary wykonywano aparatem GD [6], [5] do potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia. Wyniki pomiarów ph i rezystancji przedstawiono na wykresach zamieszczonych na rysunkach nr 3 i 4. WartoÊç Êrednia rezystancji [k!] klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy WartoÊç wspó czynnika zmiennoêci klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy Rys. 4. Wartości średnie rezystancji otuliny zbrojenia Fig. 4. Average values of rebar cover AC resistance Rys. 5. Wartości współczynników zmienności w poszczególnych pomiarach potencjału Fig. 5. Coefficient of variation values in particular measurements of potential Na podstawie wyników badań potencjału obliczono współczynniki zmienności dla poszczególnych pomiarów na obu badanych polach. Wyniki przedstawiono na wykresie zamieszczonym na rysunku nr 5. W wyniku badań stwierdzono, że: - wartość ph na powierzchni naprawionej systemem innowacyjnym, była przez cały okres pomiarów wyższa niż na powierzchni klasycznego systemu naprawczego PCC, co wskazywałoby na wolniejszy postęp karbonatyzacji w innowacyjnym materiale naprawczym, - wartość średnia rezystancji otuliny mierzona na polu innowacyjnego systemu naprawczego była przez cały okres pomiarów wyższa, co potwierdzałoby lepsze właściwości ochronne tego systemu, - współczynniki zmienności dla poszczególnych pomiarów potencjału były niższe (i zdecydowanie bardziej ustabilizowane) w strefie naprawionej innowacyjnym systemem naprawczym, co świadczy o bardziej równomiernym rozkładzie potencjału, a tym samym o mniejszym zagrożeniu korozyjnym

6 3.4. ZABEZPIECZENIE CAŁEJ POWIERZCHNI KORYTA Za cechę decydującą o wyborze powłoki do zabezpieczenia powierzchni uznano jej zdolność do hamowania korozji zbrojenia otulonego betonem. Za właściwości decydujące o prędkości korozji uznano w tym przypadku : - współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (jako cechę warunkującą osuszanie się otuliny [4], [11] w ścianie żelbetowej drugostronnie kontaktującej się z gruntem), - emitowanie inhibitora korozji MCI, którego cząsteczki migrują w betonie i docierają do zbrojenia [9], [2], [1], [12]. Szpachlowanie koryta przeprowadzono innowacyjnym systemem naprawczym użytym także do naprawy płyt ekranu. Przy ustawionym tu module sprężystości 7 GPa posiada on współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej równy zaledwie 17,8 [12]. Na wyrównane powierzchnie naniesiono zawiesinę wodną migrujących cząsteczek inhibitora korozji MCI oraz farbę ochronną o współczynikach oporów dyfuzyjnych: dla pary wodnej - mniejszym niż i dla dwutlenku węgla - równym Dodatkowym zadaniem tej farby jest przeciwdziałanie ulatnianiu się z betonu cząsteczek MCI [12] WERYFIKACJA SYSTEMU OCHRONNEGO W okresie od listopada 1998 r. do marca 2000 r. przeprowadzono badanie, którego celem była weryfikacja skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji MCI aplikowanych na powierzchnię konstrukcji, w której grubość otuliny zbrojenia wynosiła 35 mm. Do przeprowadzenia badań wybrano fragment ściany przelewu szczytowego (Rys. 9). Powierzchnię podzielono na dwa pola. Na jednym z nich nałożono zawiesinę wodną inhibitora korozji MCI. Drugą część pozostawiono jako powierzchnię porównawczą. Na obu polach zaznaczono po 8 punktów pomiarowych, w których co dwa miesiące mierzono wartość rezystancji i potencjału. Pomiary wykonywano aparatem GD do potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia. Wyniki badań przedstawiono na wykresach zamieszczonych na rysunkach nr 6 i 7. WartoÊç Êrednia rezystancji [k!] beton pokryty zawiesinà wodnà inhibitora korozji MCI beton porównawczy WartoÊç Êrednia potencja u [mv] beton pokryty zawiesinà wodnà inhibitora korozji MCI beton porównawczy Rys. 6. Wartości średnie rezystancji otuliny zbrojenia Fig. 6. Average values of rebar cover AC resistance Rys. 7. Wartości średnie potencjału Ag/AgCl Fig. 7. Average values of Ag/AgCl potential

7 W rezultacie przeprowadzonych badań zaobserwowano następujące prawidłowości: - wartość średnia rezystancji otuliny mierzona w obszarze, na który naniesiono zawiesinę wodną cząsteczek inhibitora MCI w całym okresie pomiarów rośnie zdecydowanie szybciej niż w obszarze porównawczym betonu, - wartość średnia potencjału była korzystnie wyższa (mniej elektroujemna) na powierzchni pokrytej środkiem z MCI w okresie od listopada 1998 r. do lipca 1999 r. oraz od marca 2000 r.; od września 1999 r. do stycznia 2000 r. większe wartości potencjału zmierzono na powierzchni betonu nie pokrytej żadnym preparatem. Należy dodać, że badania przeprowadzono w warunkach, które mogły zaniżyć obserwowaną skuteczność MCI. Normalna procedura stosowania MCI wymaga dodatkowego pokrycia powierzchni farbą ochronną ograniczającą wymywanie i ulatnianie się inhibitora, co nie mogło mieć miejsca na obszarze testowym, ponieważ uniemożliwiłoby wykonanie pomiarów. Rys. 8. Widok ogólny na ekran żelbetowy zapory w trakcie remontu Fig. 8. General view of the dam concrete shield during repair Rys. 9. Oględziny powierzchni testowych na ścianie koryta przelewowego Fig. 9. Inspection of test areas on the wall of overflow spillway channel 4. WNIOSKI Klasyczne systemy naprawcze typu PCC powszechnie stosowane w inżynierii lądowej z reguły nie sprawdzają się przy wykonaniu rozległych napraw o grubości do 6 cm, na płaskich powierzchniach betonowych budowli piętrzących wodę. Wykonanie tych napraw materiałem o wyjątkowo niskim module sprężystości i małym oporze dyfuzyjnym dla pary wodnej wyeliminowało odspojenia i radykalnie zmniejszyło ilość zarysowań skurczowych w 2-letnim okresie obserwacji. Kluczowe właściwości dyfuzyjne i możliwości odkształcania się pod wpływem naprężeń najnowszych systemów naprawczych i ochronnych są lepsze niż klasycznych systemów typu PCC.

8 Lepsze są także właściwości ochronne dla stali, co potwierdzone zostało terenowymi badaniami porównawczymi, które w czasie 16 miesięcy wykazały m.in. mniejsze gradienty potencjału, wyższą rezystancję otuliny i wyższe wartości ph. LITERATURA [1] BJEGOVIC D., MIKSIC B., Protecting Concrete with Migrating Inhibitor, Materials Performance, November, [2] BJEGOVIC D., MIKULIC D., KRSTIC V., Calculation of Diffusion Rate of Migrating Corrosion Inhibitors (MCI ) Through Concrete, CONSEC 98 Concrete Undere Severe Conditions, Tromso, Norway, June [3] Determinazione rapida della carbonatazione del calcestruzzo. TFB L ISTITUTO TECNICO SPERIMENTALE DELLE INDUSTRIE SVIZZERE DEL CEMENTO, Wildegg, Szwajcaria [4] FAGERLUND G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, [5] Informacje i Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych, Warszawa, 1992 [6] Instruction and Maintenance Manual Mini Great Dane GD-2000 [7] MIESZKOWSKI A., PIĄTKOWSKI Z., Remont betonów elektrowni wodnej Gródek, VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Zakopane, czerwca [8] MIRZA J., DURAND B., Evaluation, selection and installation of surface repair mortars at a dam site, Construction and Building Materials 1994, Volume 8, Number 1. [9] NAGAYAMA M., MCI-2020 Long Term Test Protection of Rebar in Concrete Year Interim Report, General Building Research Corporation of Japan, Osaka, Japan, October [10] Repair, Evaluation, Maintenance and Rehabilitation Research Program: Overlays on Horizontal Concrete Surfaces: Case Histories. NTIS National Technical Information Service, Springfield, USA, February [11] ŚCIŚLEWSKI Z., Ochrona konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa, [12] VHDRS Very High Durability Repair Systems, "OTiK" Sp. z o.o., Gdańsk, INNOVATIVE REPAIR SYSTEMS IN COMPLETED REPAIR OF HYDRAULIC DAM REINFORCED CONCRETE STRUCTURES The literature survey and authors observations reveal serious problems with the execution of durable resurfacing repairs on extensive, flat areas of hydraulic dams concrete shields. Essential parameters of applied modern materials and parameters of classic PCC materials available on the market are contrasted. The features enabling efficient repair completion are pointed out. The system emitting anticorrosion protection for the rebar embedded in carbonated concrete was applied in renovation of overflow spillway. It has been monitored during 16 months after repair completion.

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 16 Renowacja betonu 311 309 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Strona. 16 Renowacja betonu 347

Strona. 16 Renowacja betonu 347 Strona 16 Renowacja betonu 347 345 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton konstrukcyjny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa. Beton używany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Jak naprawić betonowe schody?

Jak naprawić betonowe schody? Jak naprawić betonowe schody? Autor: Ceresit Uszkodzenia betonowej konstrukcji bywają wynikiem zjawisk mechanicznych (obtłuczenia) lub korozji betonu. Korozja rozwija się powoli. Najpierw w betonie pojawiają

Bardziej szczegółowo

7 czerwca 2008

7 czerwca 2008 www.puds.pl 7 czerwca 2008 PRĘTY ZBROJENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ W KONSTRUKCJACH JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ ROLDAN, S.A. ZBROJENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ ROLDAN, S.A. Dlaczego zaleca się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DIM Projektowanie i Nadzory Janina Wleklińska Bydgoszcz, ul. Słowiańska 17/53

DIM Projektowanie i Nadzory Janina Wleklińska Bydgoszcz, ul. Słowiańska 17/53 Spis treści 1. Dane ogólne...3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Cel opracowania... 3 2. Lokalizacja obiektów...4 3. Opis uszkodzeń...5 4. Prace remontowe...5 4.1. Naprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D.0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian 1 Rysy w miejscach koncentracji naprężeń Strefa podokienna trajektorie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB M-20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M-20.01.08

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni betonu do naprawy

Przygotowanie powierzchni betonu do naprawy Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_10.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie

Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie Tychy DK-1 i DK-86 M.23.51.51 M.23.00.00 M.23.51.00 M.23.51.51 USTROJE NOŚNE Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna M.21.02.04

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna M.21.02.04 M.21.02.04. NAPRAWA POWIERZCHNIOWA BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na naprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z remontem ciągu pieszego ul. Jana Bosko w Pile dz.

Bardziej szczegółowo

szybciej łatwiej wyjątkowo

szybciej łatwiej wyjątkowo Technologia Cementu Rapid Set szybciej łatwiej wyjątkowo CEMENT ALL Uniwersalna zaprawa MORTAR MIX Szybkowiążąca zaprawa CONCRETE MIX Bardzo szybkowiążący beton KORODUR i CTS Cement dwaj silni partnerzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach.

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4.

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogólne punkt 4. SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 4 45111200-0 WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór.

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór. Przedmiotem zamówienia jest remont mostów: Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD KRAWĘśNIKI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD KRAWĘśNIKI BD-05.01 KrawęŜniki 34 URZĄD GMINY W SUSZCU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD - 05.01 KRAWĘśNIKI Suszec 2007 BD-05.01 KrawęŜniki 35 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY. Specyfikacja Techniczna D Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY. Specyfikacja Techniczna D Przedmiot Specyfikacji Technicznej D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2.

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. 10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. Inne dokumenty 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w roku 2012 przyznanych na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE WARUNKI TECHNICZNE 1. ZAKRES WARUNKÓW TECHNICZNYCH W niniejszych WT określono wymiary i minimalne wymagania dotyczące jakości (w odniesieniu do wad optycznych i widocznych) szkła float stosowanego w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c h Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST 31 D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Naprawa budowli betonowych zapory Wisła Czarne

Naprawa budowli betonowych zapory Wisła Czarne Mgr inż. Zbigniew Olszamowski HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o., Kraków Mgr inż. Wiesław Tężycki OTiK Sp. z o.o., Gdynia Naprawa budowli betonowych zapory Wisła Czarne 1990-2001 Zapora Wisła Czarne położona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlany i Wykonawczy PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 - KM 6 + 492 W M. CZARNOWĄSY (DOBUDOWA ZASTAWKI NA WYLOCIE PRZEPUSTU) Przepust Czarnowąsy km

Bardziej szczegółowo

Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych i z betonu zbrojonego

Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych i z betonu zbrojonego Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane Budownictwo hydrotechniczne Naprawa betonu Posadzki przemysłowe Renowacja budownictwa Naprawa i zabezpieczenie elewacji Klejenie wyłożeń ceramicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo