INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ 1. WSTĘP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ 1. WSTĘP."

Transkrypt

1 remont, zapora wodna, naprawa powierzchniowa, zaprawa naprawcza, korozja zbrojenia, migrujący inhibitor, ochrona atnykorozyjna zbrojenia Ewa Michalak 1 Wiesław Tężycki 2 INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ Literatura i doświadczenia praktyczne wskazują na poważne problemy z wykonaniem trwałej naprawy rozległych ubytków betonu na płaskich powierzchniach ekranów żelbetowych zapór wodnych. Zestawiono istotne cechy dostępnych na rynku i zastosowanych materiałów naprawczych nowej generacji. Wskazano parametry, które umożliwiły skuteczną realizację naprawy. W remoncie koryta przelewowego zapory zastosowano system naprawczy emitujący ochronę antykorozyjną dla zbrojenia otulonego betonem skarbonatyzowanym. Działanie systemu monitorowano przez 16 miesięcy od zakończenia naprawy. 1. WSTĘP. Obserwacje autorów i analiza dostępnego piśmiennictwa wykazują, że brak jest pozytywnych doświadczeń z wykonania napraw powierzchniowych betonu w hydrotechnicznych budowlach piętrzących. To właśnie tu spotykają się problemy wynikające przede wszystkim z: - dużych wymiarów i płaskich powierzchni, - niskiej jakości nienapowietrzonych betonów, - nawilżenia przez posadowienie na wilgotnym podłożu, stały lub okresowy kontakt z lustrem wody, - szybkich i dużych zmian temperatury (silne nasłonecznienie w dzień i niskie temperatury w nocy, w rejonach górskich). Ten zbieg niekorzystnych okoliczności to z jednej strony poważna przeszkoda w wykonaniu trwałej naprawy, z drugiej zaś - okazja do ciekawych doświadczeń. Przez 5 lat testowano w Kanadzie 40 różnych zapraw do wykonywania napraw powierzchniowych betonu. Badania terenowe prowadzono właśnie na zaporze wodnej [8]. Budowle wodne zajmują 28 z 33 pozycji opisywanych w amerykańskim programie badawczym REMR poświęconym naprawom powierzchniowym betonu [10]. 4 z 28 napraw to naprawy cienkowarstwowe. Po czasie nie dłuższym niż dwa lata, we wszystkich 4 przypadkach stwierdzono "liczne", "włosowate" lub "cienkie" spękania. "Znaczne ubytki" stwierdzono już po roku od wykonania warstw naprawczych na betonowych elementach konstrukcji elektrowni wodnej w Polsce [7]. 1 Ewa Michalak, Politechnika Rzeszowska 2 Wiesław Tężycki, OTiK, Gdańsk

2 Miękkie i kwaśne wody opadowe powodują zagrożenie dla trwałości budowli towarzyszących zaporze. W 30-letnim korycie przelewowym karbonatyzacja pokonała już całą grubość otuliny wynoszącą 35 mm. Obecnie powstają pierwsze odpryski betonu. Stanowi to realne i poważne zagrożenie korozją zbrojenia. Dla takich przypadków poszukiwana jest ochrona powierzchniowa, która zdolna jest zmniejszyć prędkość korozji stali otulonej betonem skarbonatyzowanym. Okazję do konfrontacji z tymi problemami stanowił kompleksowy remont zapory wodnej wykonany w okresie NAPRAWA POWIERZCHNIOWA PŁYT EKRANU ŻELBETOWEGO Ekran wodoszczelny stanowi zabezpieczenie strony odwodnej korpusu ziemnego zapory o zmiennym nachyleniu 1:2 i 1:2,5 (Rys. 8). Wykonany jest z płyt żelbetowych o grubości 25 cm, zbrojonych przeciwskurczowo pojedynczą siatką w połowie przrekroju. Płyty o szerokości 6 m i długościach 21, 15 lub 10 m posadowione są na filtracyjnej warstwie żwiru. W zależności od stanu technicznego płyty kwalifikowano do wymiany, całopowierzchniowej naprawy o grubości do 6 cm, lub tylko do zabezpieczenia. Wykonano próbne naprawy kilkoma materiałami PCC. Materiały te "sprawdziły się" wcześniej w remontach konstrukcji hydrotechnicznych, ale nie były one wykonane na tak rozległych i płaskich powierzchniach. Wszystkie naprawy próbne ekranu, po 4 miesiącach od wykonania, wykazywały liczne zarysowania skurczowe i odspojenia od podłoża, które stwierdzono przez ostukiwanie powierzchni młotkiem. Poszukując rozwiązania problemu wzięto przede wszystkim pod uwagę, że płaskie warstwy naprawcze, o średniej grubości 5 cm i wymiarach 6 m x 21 m lub 15 m, podlegają znacznym naprężeniom wynikającym z: - szybkiego nagrzewania się i oziębiania powierzchni przy znacznie wolniejszych zmianach temperatury spodniej części płyty leżącej na nasypie, - szybkich zmian wilgotności w warstwie naprawczej przy znacznie wolniejszych zmianach wilgotności betonu w płycie stanowiącej podłoże naprawy. Zmianom temperatury i wilgotności powierzchni sprzyja tu wyjątkowo dobra ekspozycja na słońce, opady atmosferyczne i wodę spływającą po ekranie. Dobowe amplitudy temperatury na powierzchni ekranu sięgają 50 st. C. W związku z powyższym, za cechy decydujące o wyborze systemu naprawczego uznano niski moduł sprężystości i niski współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej. Stwierdzono, że dostępne na rynku systemy PCC różnią się znacznie pod względem właśnie tych cech (Rys. 1). Zastosowano innowacyjny system naprawczy umożliwiający regulację modułu sprężystości w przedziale od 7 do 25 GPa [12] podczas, gdy większość pozostałych systemów, przy grubości warstwy do 6 cm, posiada moduły większe od 24 GPa. System ten zapewnia jednocześnie wyjątkowo niskie wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej wynoszące od 17,8 do 46 (w zależności od "ustawienia" modułu sprężystości) podczas, gdy typowe wartości tego współczynnika mieszczą się w przedziale od 80 do 300 (Rys.1).

3 ZASTOSOWANY INNOWACYJNY SYSTEM PCC ZASTOSOWANY INNOWACYJNY SYSTEM PCC Modu spr ystoêci E[GPa] Wspó czynnik oporu dyfuzyjnegoµh 2 O Rys. 1. Zakres modułu sprężystości i współczynnika oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej stosowanego systemu PCC w porównaniu do innych systemów PCC dostępnych na rynku Fig. 1. Elasticity modulus range and water vapour diffusion coefficient of PCC repair system being applied in compare to other PCC systems available on the market W praktyce zrealizowano naprawy przestrzegając poniższych zasad: - moduł sprężystości zaprawy "ustawiono" na ok. 20 GPa, dalsze obniżanie modułu przynosiło w tym przypadku wzrost ilości zarysowań skurczowych wynikający prawdopodobnie z dużej grubości naprawy (od 4 do 6 cm), - zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej wykonywano w mieszarce o osi pionowej (mieszanie wymuszone) i układano wykonaną do tego celu łatą wibracyjną, - po zatarciu powierzchni stosowano pielęgnację (mimo braku takiego wymagania w stosowanym systemie) przez pokrycie warstwy naprawczej stale nawilżaną geowłókniną, - przez kilka następnych dni (w zależności od nasłonecznienia) stosowano chłodzenie powierzchni przez ciągłe polewanie strumieniem wody. W ciągu dwóch lat od wykonania kilkakrotnie kontrolowano naprawione powierzchnie. Naprawy nie są odspojone od podłoża, a włosowate zarysowania skurczowe występują sporadycznie. 3. REMONT KONSTRUKCJI KORYTA PRZELEWU SZCZYTOWEGO Zadaniem koryta (Rys. 9) jest odprowadzenie na dolne stanowisko wody przelewającej się przez przelew szczytowy w sytuacjach, gdy na zbiorniku przekroczony zostaje maksymalny, dopuszczalny poziom piętrzenia ZAAWANSOWANIE KARBONATYZACJI W roku 1995 przeprowadzono szczegółowe badania głębokości karbonatyzacji. Sporządzono mapy grubości otuliny zbrojenia dla całej powierzchni konstrukcji i określono rozkład ilości stali w funkcji grubości otuliny. Stwierdzono odpryski betonu i widoczne objawy korozji 18 mb prętów zbrojeniowych podczas, gdy 370 mb prętów, na ogólną ilość 9000 mb, leżało już w strefie skarbonatyzowanej. Zaawansowanie zobojętnienia betonu uznano wtedy za "przełomowe" prognozując, że już do roku 1998 ok mb stali utraci ochronę antykorozyjną. Koncepcja zabezpieczenia konstrukcji przyjęta

4 w roku 1995 zakładała natychmiastową wymianę otuliny wokół zlokalizowanych 370 mb prętów leżących w betonie skarbonatyzowanym oraz wykonanie na całej powierzchni powłoki stanowiącej ochronę przed karbonatyzacją i przed miękkimi wodami opadowymi. Niestety, z różnych przyczyn naprawę rozpoczęto dopiero w roku 1998 i zakończono w roku WYMIANA OTULINY WOKÓŁ NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH PRĘTÓW Za cechy decydujące o wyborze zaprawy PCC do wykonania lokalnych napraw pojedynczych prętów zbrojeniowych uznano wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla oraz niską prędkość postępu karbonatyzacji w zaprawie [3]. Podobnie jak w przypadku naprawy ekranu, zastosowano innowacyjny system naprawczy, ale z modulem sprężystości "ustawionym" na 24 GPa. Osiągany jest w takim przypadku współczynnik oporu dyfuzyjnego dla CO 2 równy [12] podczas, gdy współczynniki większości stosowanych powszechnie materiałów PCC nie przekraczają 5000 (Rys. 2). Prędkość postępu karbonatyzacji określona metodą przyspieszoną w/g standardu TFB wynosi w stosowanym materiale naprawczym ok. 0,2 mm w czasie 25 lat [12]. Dodatkową zaletą zastosowanej warstwy naprawczej jest emitowanie przez nią inhibitora korozji MCI, którego cząsteczki migrując w betonie docierają do zbrojenia usytuowanego w sąsiedztwie i poza strefą naprawy [9], [2], [1], co powinno prowadzić do zmniejszenia gradientów potencjału i przeciwdziałania wtórnej korozji przy naprawach lokalnych [12] ZASTOSOWANA INNOWACYJNA ZAPRAWA PCC ph Betonu klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego µco 2 Rys. 2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla stosowanej zaprawy naprawczej PCC w porównaniu do innych zapraw PCC obecnych na rynku Fig. 2. Carbon dioxide diffusion resistance coefficient of PCC repair mortar being applied in compare to other PCC mortars available on the market Rys. 3. Wartości ph mierzone na powierzchni naprawy Fig. 3. Values of ph observed on the surface of repair

5 3.3. WERYFIKACJA SYSTEMU NAPRAWCZEGO W okresie od listopada 1998 r. do marca 2000 r. przeprowadzono eksperyment polegający na porównaniu właściwości ochronnych jednego z klasycznych systemów PCC z zastosowanym, innowacyjnym systemem naprawczym. W tym celu na powierzchni ściany wybrano dwa pola o podobnym zakresie uszkodzeń. W każdym z pól całkowicie usunięto i odtworzono otulinę do głębokości 8 cm (Rys. 9) oraz zaznaczono 8 punktów pomiarowych, w których co dwa miesiące mierzono wartość rezystancji otuliny i potencjału. W obydwu polach określano również wartość ph otuliny. Pomiary wykonywano aparatem GD [6], [5] do potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia. Wyniki pomiarów ph i rezystancji przedstawiono na wykresach zamieszczonych na rysunkach nr 3 i 4. WartoÊç Êrednia rezystancji [k!] klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy WartoÊç wspó czynnika zmiennoêci klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy Rys. 4. Wartości średnie rezystancji otuliny zbrojenia Fig. 4. Average values of rebar cover AC resistance Rys. 5. Wartości współczynników zmienności w poszczególnych pomiarach potencjału Fig. 5. Coefficient of variation values in particular measurements of potential Na podstawie wyników badań potencjału obliczono współczynniki zmienności dla poszczególnych pomiarów na obu badanych polach. Wyniki przedstawiono na wykresie zamieszczonym na rysunku nr 5. W wyniku badań stwierdzono, że: - wartość ph na powierzchni naprawionej systemem innowacyjnym, była przez cały okres pomiarów wyższa niż na powierzchni klasycznego systemu naprawczego PCC, co wskazywałoby na wolniejszy postęp karbonatyzacji w innowacyjnym materiale naprawczym, - wartość średnia rezystancji otuliny mierzona na polu innowacyjnego systemu naprawczego była przez cały okres pomiarów wyższa, co potwierdzałoby lepsze właściwości ochronne tego systemu, - współczynniki zmienności dla poszczególnych pomiarów potencjału były niższe (i zdecydowanie bardziej ustabilizowane) w strefie naprawionej innowacyjnym systemem naprawczym, co świadczy o bardziej równomiernym rozkładzie potencjału, a tym samym o mniejszym zagrożeniu korozyjnym

6 3.4. ZABEZPIECZENIE CAŁEJ POWIERZCHNI KORYTA Za cechę decydującą o wyborze powłoki do zabezpieczenia powierzchni uznano jej zdolność do hamowania korozji zbrojenia otulonego betonem. Za właściwości decydujące o prędkości korozji uznano w tym przypadku : - współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (jako cechę warunkującą osuszanie się otuliny [4], [11] w ścianie żelbetowej drugostronnie kontaktującej się z gruntem), - emitowanie inhibitora korozji MCI, którego cząsteczki migrują w betonie i docierają do zbrojenia [9], [2], [1], [12]. Szpachlowanie koryta przeprowadzono innowacyjnym systemem naprawczym użytym także do naprawy płyt ekranu. Przy ustawionym tu module sprężystości 7 GPa posiada on współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej równy zaledwie 17,8 [12]. Na wyrównane powierzchnie naniesiono zawiesinę wodną migrujących cząsteczek inhibitora korozji MCI oraz farbę ochronną o współczynikach oporów dyfuzyjnych: dla pary wodnej - mniejszym niż i dla dwutlenku węgla - równym Dodatkowym zadaniem tej farby jest przeciwdziałanie ulatnianiu się z betonu cząsteczek MCI [12] WERYFIKACJA SYSTEMU OCHRONNEGO W okresie od listopada 1998 r. do marca 2000 r. przeprowadzono badanie, którego celem była weryfikacja skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji MCI aplikowanych na powierzchnię konstrukcji, w której grubość otuliny zbrojenia wynosiła 35 mm. Do przeprowadzenia badań wybrano fragment ściany przelewu szczytowego (Rys. 9). Powierzchnię podzielono na dwa pola. Na jednym z nich nałożono zawiesinę wodną inhibitora korozji MCI. Drugą część pozostawiono jako powierzchnię porównawczą. Na obu polach zaznaczono po 8 punktów pomiarowych, w których co dwa miesiące mierzono wartość rezystancji i potencjału. Pomiary wykonywano aparatem GD do potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia. Wyniki badań przedstawiono na wykresach zamieszczonych na rysunkach nr 6 i 7. WartoÊç Êrednia rezystancji [k!] beton pokryty zawiesinà wodnà inhibitora korozji MCI beton porównawczy WartoÊç Êrednia potencja u [mv] beton pokryty zawiesinà wodnà inhibitora korozji MCI beton porównawczy Rys. 6. Wartości średnie rezystancji otuliny zbrojenia Fig. 6. Average values of rebar cover AC resistance Rys. 7. Wartości średnie potencjału Ag/AgCl Fig. 7. Average values of Ag/AgCl potential

7 W rezultacie przeprowadzonych badań zaobserwowano następujące prawidłowości: - wartość średnia rezystancji otuliny mierzona w obszarze, na który naniesiono zawiesinę wodną cząsteczek inhibitora MCI w całym okresie pomiarów rośnie zdecydowanie szybciej niż w obszarze porównawczym betonu, - wartość średnia potencjału była korzystnie wyższa (mniej elektroujemna) na powierzchni pokrytej środkiem z MCI w okresie od listopada 1998 r. do lipca 1999 r. oraz od marca 2000 r.; od września 1999 r. do stycznia 2000 r. większe wartości potencjału zmierzono na powierzchni betonu nie pokrytej żadnym preparatem. Należy dodać, że badania przeprowadzono w warunkach, które mogły zaniżyć obserwowaną skuteczność MCI. Normalna procedura stosowania MCI wymaga dodatkowego pokrycia powierzchni farbą ochronną ograniczającą wymywanie i ulatnianie się inhibitora, co nie mogło mieć miejsca na obszarze testowym, ponieważ uniemożliwiłoby wykonanie pomiarów. Rys. 8. Widok ogólny na ekran żelbetowy zapory w trakcie remontu Fig. 8. General view of the dam concrete shield during repair Rys. 9. Oględziny powierzchni testowych na ścianie koryta przelewowego Fig. 9. Inspection of test areas on the wall of overflow spillway channel 4. WNIOSKI Klasyczne systemy naprawcze typu PCC powszechnie stosowane w inżynierii lądowej z reguły nie sprawdzają się przy wykonaniu rozległych napraw o grubości do 6 cm, na płaskich powierzchniach betonowych budowli piętrzących wodę. Wykonanie tych napraw materiałem o wyjątkowo niskim module sprężystości i małym oporze dyfuzyjnym dla pary wodnej wyeliminowało odspojenia i radykalnie zmniejszyło ilość zarysowań skurczowych w 2-letnim okresie obserwacji. Kluczowe właściwości dyfuzyjne i możliwości odkształcania się pod wpływem naprężeń najnowszych systemów naprawczych i ochronnych są lepsze niż klasycznych systemów typu PCC.

8 Lepsze są także właściwości ochronne dla stali, co potwierdzone zostało terenowymi badaniami porównawczymi, które w czasie 16 miesięcy wykazały m.in. mniejsze gradienty potencjału, wyższą rezystancję otuliny i wyższe wartości ph. LITERATURA [1] BJEGOVIC D., MIKSIC B., Protecting Concrete with Migrating Inhibitor, Materials Performance, November, [2] BJEGOVIC D., MIKULIC D., KRSTIC V., Calculation of Diffusion Rate of Migrating Corrosion Inhibitors (MCI ) Through Concrete, CONSEC 98 Concrete Undere Severe Conditions, Tromso, Norway, June [3] Determinazione rapida della carbonatazione del calcestruzzo. TFB L ISTITUTO TECNICO SPERIMENTALE DELLE INDUSTRIE SVIZZERE DEL CEMENTO, Wildegg, Szwajcaria [4] FAGERLUND G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, [5] Informacje i Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych, Warszawa, 1992 [6] Instruction and Maintenance Manual Mini Great Dane GD-2000 [7] MIESZKOWSKI A., PIĄTKOWSKI Z., Remont betonów elektrowni wodnej Gródek, VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Zakopane, czerwca [8] MIRZA J., DURAND B., Evaluation, selection and installation of surface repair mortars at a dam site, Construction and Building Materials 1994, Volume 8, Number 1. [9] NAGAYAMA M., MCI-2020 Long Term Test Protection of Rebar in Concrete Year Interim Report, General Building Research Corporation of Japan, Osaka, Japan, October [10] Repair, Evaluation, Maintenance and Rehabilitation Research Program: Overlays on Horizontal Concrete Surfaces: Case Histories. NTIS National Technical Information Service, Springfield, USA, February [11] ŚCIŚLEWSKI Z., Ochrona konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa, [12] VHDRS Very High Durability Repair Systems, "OTiK" Sp. z o.o., Gdańsk, INNOVATIVE REPAIR SYSTEMS IN COMPLETED REPAIR OF HYDRAULIC DAM REINFORCED CONCRETE STRUCTURES The literature survey and authors observations reveal serious problems with the execution of durable resurfacing repairs on extensive, flat areas of hydraulic dams concrete shields. Essential parameters of applied modern materials and parameters of classic PCC materials available on the market are contrasted. The features enabling efficient repair completion are pointed out. The system emitting anticorrosion protection for the rebar embedded in carbonated concrete was applied in renovation of overflow spillway. It has been monitored during 16 months after repair completion.

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN

AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna LESŁAW HEBDA Freyssinet Polska Sp. z o.o. AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE

Bardziej szczegółowo

rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251

rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251 rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Nowa era w gospodarce wodami

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I ZABIEGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POSADZEK BETONOWYCH JAKO PRZYCZYNA ICH ZUŻYCIA

ŚRODKI I ZABIEGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POSADZEK BETONOWYCH JAKO PRZYCZYNA ICH ZUŻYCIA XXVII Konferencja awarie budowlane 2015 Naukowo-Techniczna ŚRODKI I ZABIEGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POSADZEK BETONOWYCH JAKO PRZYCZYNA ICH ZUŻYCIA BOGUMIŁA CHMIELEWSKA, b.chmielewska@il.pw.edu.pl PIOTR WOYCIECHOWSKI

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014 6 2014 HYDROIZOLACJE DODATEK INIEKCJA KRYSTALICZNA Inżynier budownictwa czerwiec 2014 artykuł sponsorowany Innowacyjne remonty dachów płaskich TechnoNICOL Osiedla mieszkaniowe zmieniają się nie do poznania.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. ul. Delfina 4b, 03-196 Warszawa Tel.: (+48) 22 814 04 23 Fax: (+48) 22 884 65 66 EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA WRAZ ZE SPOSOBEM ROZWIĄZANIA I USUNIĘCIA WIDOCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE)

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE) Katedra Inżynierii Drogowej INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE) Wersja z dnia 10.09.2014 Gdańsk, 2014 Opracowano w: Katedrze Inżynierii Drogowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45000000-7 Roboty budowlane nazwa inwestycji: Wykonanie elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach adres inwestycji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT INWESTOR: Spółka wodno-ściekowa SWARZEWO ul. Władysławowska 84-120 Władysławowo OBIEKT: Budynek administracyjno-laboratoryjny ADRES: Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ

TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ Dr inŝ. Szymon DAWCZYŃSKI, Szymon.Dawczynski@polsl.pl Dr inŝ. Jacek HULIMKA, Jacek.Hulimka@polsl.pl Dr inŝ. Rafał KRZYWOŃ, Rafal.Krzywon@polsl.pl Politechnika Śląska w Gliwicach TYMCZASOWE WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

strona 4 Wyciąg z publikacji: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6/2006-1; autor Dr inż. Frank Fingerloos

strona 4 Wyciąg z publikacji: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6/2006-1; autor Dr inż. Frank Fingerloos SPIS TREŚCI: Przedmiot działalności firmy PPUH BETONEX export-import strona 4 Wyciąg z publikacji: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6/2006-1; autor Dr inż. Frank Fingerloos strona 5 Punktowe dystanse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR IB/01/2001 DOCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW ORAZ STROPÓW W TECHNOLOGII BOLIX WYDANIE VI 2012

INSTRUKCJA NR IB/01/2001 DOCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW ORAZ STROPÓW W TECHNOLOGII BOLIX WYDANIE VI 2012 INSTRUKCJA NR IB/01/2001 DOCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW ORAZ STROPÓW W TECHNOLOGII BOLIX WYDANIE VI 2012 Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec tel. +48 33 475 06 00, fax +48 33 475 06 12 www.bolix.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy

izolacje 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy 98 4/2004 Dr inż. Hartwig Künzel Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen/Niemcy Dr inż. Jan Radoń Katedra Budownictwa Wiejskiego, AR w Krakowie Zalety zastosowania paroizolacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Statystyczna ocena uszkodzeń korozyjnych na podstawie badań ultradźwiękowych

Statystyczna ocena uszkodzeń korozyjnych na podstawie badań ultradźwiękowych XIV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 4-7 marca 2008 Statystyczna ocena uszkodzeń korozyjnych na podstawie badań ultradźwiękowych Sławomir Mackiewicz IPPT PAN 1. Wstęp Korozja jest jedną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej 2 99-400 Łowicz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Działalność 2012 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Autorzy zdjęć i rysunków: Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MONITORINGU KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STRUCTURAL HEALTH MONITORNG SYSTEMS FOR CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

SYSTEMY MONITORINGU KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STRUCTURAL HEALTH MONITORNG SYSTEMS FOR CIVIL ENGINEERING STRUCTURES XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna KRZYSZTOF WILDE, krzysztof.wilde@pg.gda.pl Katedra Mechaniki Budowli i Mostów, Politechnika Gdańska SYSTEMY MONITORINGU KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CS 002.06.11 PODBUDOWY I WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z WYKORZYSTANIEM KATALITYCZNYCH DODATKÓW DO WZMACNIANIA, ULEPSZANIA I TRWAŁEGO UODPORNIENIA NA WODĘ (HYDROFOBIZACJI) GRUNTÓW Tychy,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Karta tytułowa II. Część opisowa 1. Dane ogólne... 3 2. Stan istniejący... 4 3. Stan projektowany... 6 4. Tyczenie obiektu... 12 5. Organizacja ruchu 13 6. Ustalenia formalno-prawne...

Bardziej szczegółowo