INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ 1. WSTĘP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ 1. WSTĘP."

Transkrypt

1 remont, zapora wodna, naprawa powierzchniowa, zaprawa naprawcza, korozja zbrojenia, migrujący inhibitor, ochrona atnykorozyjna zbrojenia Ewa Michalak 1 Wiesław Tężycki 2 INNOWACYJNE SYSTEMY NAPRAWCZE W ZREALIZOWANYM REMONCIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ZAPORY WODNEJ Literatura i doświadczenia praktyczne wskazują na poważne problemy z wykonaniem trwałej naprawy rozległych ubytków betonu na płaskich powierzchniach ekranów żelbetowych zapór wodnych. Zestawiono istotne cechy dostępnych na rynku i zastosowanych materiałów naprawczych nowej generacji. Wskazano parametry, które umożliwiły skuteczną realizację naprawy. W remoncie koryta przelewowego zapory zastosowano system naprawczy emitujący ochronę antykorozyjną dla zbrojenia otulonego betonem skarbonatyzowanym. Działanie systemu monitorowano przez 16 miesięcy od zakończenia naprawy. 1. WSTĘP. Obserwacje autorów i analiza dostępnego piśmiennictwa wykazują, że brak jest pozytywnych doświadczeń z wykonania napraw powierzchniowych betonu w hydrotechnicznych budowlach piętrzących. To właśnie tu spotykają się problemy wynikające przede wszystkim z: - dużych wymiarów i płaskich powierzchni, - niskiej jakości nienapowietrzonych betonów, - nawilżenia przez posadowienie na wilgotnym podłożu, stały lub okresowy kontakt z lustrem wody, - szybkich i dużych zmian temperatury (silne nasłonecznienie w dzień i niskie temperatury w nocy, w rejonach górskich). Ten zbieg niekorzystnych okoliczności to z jednej strony poważna przeszkoda w wykonaniu trwałej naprawy, z drugiej zaś - okazja do ciekawych doświadczeń. Przez 5 lat testowano w Kanadzie 40 różnych zapraw do wykonywania napraw powierzchniowych betonu. Badania terenowe prowadzono właśnie na zaporze wodnej [8]. Budowle wodne zajmują 28 z 33 pozycji opisywanych w amerykańskim programie badawczym REMR poświęconym naprawom powierzchniowym betonu [10]. 4 z 28 napraw to naprawy cienkowarstwowe. Po czasie nie dłuższym niż dwa lata, we wszystkich 4 przypadkach stwierdzono "liczne", "włosowate" lub "cienkie" spękania. "Znaczne ubytki" stwierdzono już po roku od wykonania warstw naprawczych na betonowych elementach konstrukcji elektrowni wodnej w Polsce [7]. 1 Ewa Michalak, Politechnika Rzeszowska 2 Wiesław Tężycki, OTiK, Gdańsk

2 Miękkie i kwaśne wody opadowe powodują zagrożenie dla trwałości budowli towarzyszących zaporze. W 30-letnim korycie przelewowym karbonatyzacja pokonała już całą grubość otuliny wynoszącą 35 mm. Obecnie powstają pierwsze odpryski betonu. Stanowi to realne i poważne zagrożenie korozją zbrojenia. Dla takich przypadków poszukiwana jest ochrona powierzchniowa, która zdolna jest zmniejszyć prędkość korozji stali otulonej betonem skarbonatyzowanym. Okazję do konfrontacji z tymi problemami stanowił kompleksowy remont zapory wodnej wykonany w okresie NAPRAWA POWIERZCHNIOWA PŁYT EKRANU ŻELBETOWEGO Ekran wodoszczelny stanowi zabezpieczenie strony odwodnej korpusu ziemnego zapory o zmiennym nachyleniu 1:2 i 1:2,5 (Rys. 8). Wykonany jest z płyt żelbetowych o grubości 25 cm, zbrojonych przeciwskurczowo pojedynczą siatką w połowie przrekroju. Płyty o szerokości 6 m i długościach 21, 15 lub 10 m posadowione są na filtracyjnej warstwie żwiru. W zależności od stanu technicznego płyty kwalifikowano do wymiany, całopowierzchniowej naprawy o grubości do 6 cm, lub tylko do zabezpieczenia. Wykonano próbne naprawy kilkoma materiałami PCC. Materiały te "sprawdziły się" wcześniej w remontach konstrukcji hydrotechnicznych, ale nie były one wykonane na tak rozległych i płaskich powierzchniach. Wszystkie naprawy próbne ekranu, po 4 miesiącach od wykonania, wykazywały liczne zarysowania skurczowe i odspojenia od podłoża, które stwierdzono przez ostukiwanie powierzchni młotkiem. Poszukując rozwiązania problemu wzięto przede wszystkim pod uwagę, że płaskie warstwy naprawcze, o średniej grubości 5 cm i wymiarach 6 m x 21 m lub 15 m, podlegają znacznym naprężeniom wynikającym z: - szybkiego nagrzewania się i oziębiania powierzchni przy znacznie wolniejszych zmianach temperatury spodniej części płyty leżącej na nasypie, - szybkich zmian wilgotności w warstwie naprawczej przy znacznie wolniejszych zmianach wilgotności betonu w płycie stanowiącej podłoże naprawy. Zmianom temperatury i wilgotności powierzchni sprzyja tu wyjątkowo dobra ekspozycja na słońce, opady atmosferyczne i wodę spływającą po ekranie. Dobowe amplitudy temperatury na powierzchni ekranu sięgają 50 st. C. W związku z powyższym, za cechy decydujące o wyborze systemu naprawczego uznano niski moduł sprężystości i niski współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej. Stwierdzono, że dostępne na rynku systemy PCC różnią się znacznie pod względem właśnie tych cech (Rys. 1). Zastosowano innowacyjny system naprawczy umożliwiający regulację modułu sprężystości w przedziale od 7 do 25 GPa [12] podczas, gdy większość pozostałych systemów, przy grubości warstwy do 6 cm, posiada moduły większe od 24 GPa. System ten zapewnia jednocześnie wyjątkowo niskie wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej wynoszące od 17,8 do 46 (w zależności od "ustawienia" modułu sprężystości) podczas, gdy typowe wartości tego współczynnika mieszczą się w przedziale od 80 do 300 (Rys.1).

3 ZASTOSOWANY INNOWACYJNY SYSTEM PCC ZASTOSOWANY INNOWACYJNY SYSTEM PCC Modu spr ystoêci E[GPa] Wspó czynnik oporu dyfuzyjnegoµh 2 O Rys. 1. Zakres modułu sprężystości i współczynnika oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej stosowanego systemu PCC w porównaniu do innych systemów PCC dostępnych na rynku Fig. 1. Elasticity modulus range and water vapour diffusion coefficient of PCC repair system being applied in compare to other PCC systems available on the market W praktyce zrealizowano naprawy przestrzegając poniższych zasad: - moduł sprężystości zaprawy "ustawiono" na ok. 20 GPa, dalsze obniżanie modułu przynosiło w tym przypadku wzrost ilości zarysowań skurczowych wynikający prawdopodobnie z dużej grubości naprawy (od 4 do 6 cm), - zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej wykonywano w mieszarce o osi pionowej (mieszanie wymuszone) i układano wykonaną do tego celu łatą wibracyjną, - po zatarciu powierzchni stosowano pielęgnację (mimo braku takiego wymagania w stosowanym systemie) przez pokrycie warstwy naprawczej stale nawilżaną geowłókniną, - przez kilka następnych dni (w zależności od nasłonecznienia) stosowano chłodzenie powierzchni przez ciągłe polewanie strumieniem wody. W ciągu dwóch lat od wykonania kilkakrotnie kontrolowano naprawione powierzchnie. Naprawy nie są odspojone od podłoża, a włosowate zarysowania skurczowe występują sporadycznie. 3. REMONT KONSTRUKCJI KORYTA PRZELEWU SZCZYTOWEGO Zadaniem koryta (Rys. 9) jest odprowadzenie na dolne stanowisko wody przelewającej się przez przelew szczytowy w sytuacjach, gdy na zbiorniku przekroczony zostaje maksymalny, dopuszczalny poziom piętrzenia ZAAWANSOWANIE KARBONATYZACJI W roku 1995 przeprowadzono szczegółowe badania głębokości karbonatyzacji. Sporządzono mapy grubości otuliny zbrojenia dla całej powierzchni konstrukcji i określono rozkład ilości stali w funkcji grubości otuliny. Stwierdzono odpryski betonu i widoczne objawy korozji 18 mb prętów zbrojeniowych podczas, gdy 370 mb prętów, na ogólną ilość 9000 mb, leżało już w strefie skarbonatyzowanej. Zaawansowanie zobojętnienia betonu uznano wtedy za "przełomowe" prognozując, że już do roku 1998 ok mb stali utraci ochronę antykorozyjną. Koncepcja zabezpieczenia konstrukcji przyjęta

4 w roku 1995 zakładała natychmiastową wymianę otuliny wokół zlokalizowanych 370 mb prętów leżących w betonie skarbonatyzowanym oraz wykonanie na całej powierzchni powłoki stanowiącej ochronę przed karbonatyzacją i przed miękkimi wodami opadowymi. Niestety, z różnych przyczyn naprawę rozpoczęto dopiero w roku 1998 i zakończono w roku WYMIANA OTULINY WOKÓŁ NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH PRĘTÓW Za cechy decydujące o wyborze zaprawy PCC do wykonania lokalnych napraw pojedynczych prętów zbrojeniowych uznano wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla oraz niską prędkość postępu karbonatyzacji w zaprawie [3]. Podobnie jak w przypadku naprawy ekranu, zastosowano innowacyjny system naprawczy, ale z modulem sprężystości "ustawionym" na 24 GPa. Osiągany jest w takim przypadku współczynnik oporu dyfuzyjnego dla CO 2 równy [12] podczas, gdy współczynniki większości stosowanych powszechnie materiałów PCC nie przekraczają 5000 (Rys. 2). Prędkość postępu karbonatyzacji określona metodą przyspieszoną w/g standardu TFB wynosi w stosowanym materiale naprawczym ok. 0,2 mm w czasie 25 lat [12]. Dodatkową zaletą zastosowanej warstwy naprawczej jest emitowanie przez nią inhibitora korozji MCI, którego cząsteczki migrując w betonie docierają do zbrojenia usytuowanego w sąsiedztwie i poza strefą naprawy [9], [2], [1], co powinno prowadzić do zmniejszenia gradientów potencjału i przeciwdziałania wtórnej korozji przy naprawach lokalnych [12] ZASTOSOWANA INNOWACYJNA ZAPRAWA PCC ph Betonu klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego µco 2 Rys. 2. Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla stosowanej zaprawy naprawczej PCC w porównaniu do innych zapraw PCC obecnych na rynku Fig. 2. Carbon dioxide diffusion resistance coefficient of PCC repair mortar being applied in compare to other PCC mortars available on the market Rys. 3. Wartości ph mierzone na powierzchni naprawy Fig. 3. Values of ph observed on the surface of repair

5 3.3. WERYFIKACJA SYSTEMU NAPRAWCZEGO W okresie od listopada 1998 r. do marca 2000 r. przeprowadzono eksperyment polegający na porównaniu właściwości ochronnych jednego z klasycznych systemów PCC z zastosowanym, innowacyjnym systemem naprawczym. W tym celu na powierzchni ściany wybrano dwa pola o podobnym zakresie uszkodzeń. W każdym z pól całkowicie usunięto i odtworzono otulinę do głębokości 8 cm (Rys. 9) oraz zaznaczono 8 punktów pomiarowych, w których co dwa miesiące mierzono wartość rezystancji otuliny i potencjału. W obydwu polach określano również wartość ph otuliny. Pomiary wykonywano aparatem GD [6], [5] do potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia. Wyniki pomiarów ph i rezystancji przedstawiono na wykresach zamieszczonych na rysunkach nr 3 i 4. WartoÊç Êrednia rezystancji [k!] klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy WartoÊç wspó czynnika zmiennoêci klasyczny system PCC innowacyjny system naprawczy Rys. 4. Wartości średnie rezystancji otuliny zbrojenia Fig. 4. Average values of rebar cover AC resistance Rys. 5. Wartości współczynników zmienności w poszczególnych pomiarach potencjału Fig. 5. Coefficient of variation values in particular measurements of potential Na podstawie wyników badań potencjału obliczono współczynniki zmienności dla poszczególnych pomiarów na obu badanych polach. Wyniki przedstawiono na wykresie zamieszczonym na rysunku nr 5. W wyniku badań stwierdzono, że: - wartość ph na powierzchni naprawionej systemem innowacyjnym, była przez cały okres pomiarów wyższa niż na powierzchni klasycznego systemu naprawczego PCC, co wskazywałoby na wolniejszy postęp karbonatyzacji w innowacyjnym materiale naprawczym, - wartość średnia rezystancji otuliny mierzona na polu innowacyjnego systemu naprawczego była przez cały okres pomiarów wyższa, co potwierdzałoby lepsze właściwości ochronne tego systemu, - współczynniki zmienności dla poszczególnych pomiarów potencjału były niższe (i zdecydowanie bardziej ustabilizowane) w strefie naprawionej innowacyjnym systemem naprawczym, co świadczy o bardziej równomiernym rozkładzie potencjału, a tym samym o mniejszym zagrożeniu korozyjnym

6 3.4. ZABEZPIECZENIE CAŁEJ POWIERZCHNI KORYTA Za cechę decydującą o wyborze powłoki do zabezpieczenia powierzchni uznano jej zdolność do hamowania korozji zbrojenia otulonego betonem. Za właściwości decydujące o prędkości korozji uznano w tym przypadku : - współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (jako cechę warunkującą osuszanie się otuliny [4], [11] w ścianie żelbetowej drugostronnie kontaktującej się z gruntem), - emitowanie inhibitora korozji MCI, którego cząsteczki migrują w betonie i docierają do zbrojenia [9], [2], [1], [12]. Szpachlowanie koryta przeprowadzono innowacyjnym systemem naprawczym użytym także do naprawy płyt ekranu. Przy ustawionym tu module sprężystości 7 GPa posiada on współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej równy zaledwie 17,8 [12]. Na wyrównane powierzchnie naniesiono zawiesinę wodną migrujących cząsteczek inhibitora korozji MCI oraz farbę ochronną o współczynikach oporów dyfuzyjnych: dla pary wodnej - mniejszym niż i dla dwutlenku węgla - równym Dodatkowym zadaniem tej farby jest przeciwdziałanie ulatnianiu się z betonu cząsteczek MCI [12] WERYFIKACJA SYSTEMU OCHRONNEGO W okresie od listopada 1998 r. do marca 2000 r. przeprowadzono badanie, którego celem była weryfikacja skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji MCI aplikowanych na powierzchnię konstrukcji, w której grubość otuliny zbrojenia wynosiła 35 mm. Do przeprowadzenia badań wybrano fragment ściany przelewu szczytowego (Rys. 9). Powierzchnię podzielono na dwa pola. Na jednym z nich nałożono zawiesinę wodną inhibitora korozji MCI. Drugą część pozostawiono jako powierzchnię porównawczą. Na obu polach zaznaczono po 8 punktów pomiarowych, w których co dwa miesiące mierzono wartość rezystancji i potencjału. Pomiary wykonywano aparatem GD do potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia. Wyniki badań przedstawiono na wykresach zamieszczonych na rysunkach nr 6 i 7. WartoÊç Êrednia rezystancji [k!] beton pokryty zawiesinà wodnà inhibitora korozji MCI beton porównawczy WartoÊç Êrednia potencja u [mv] beton pokryty zawiesinà wodnà inhibitora korozji MCI beton porównawczy Rys. 6. Wartości średnie rezystancji otuliny zbrojenia Fig. 6. Average values of rebar cover AC resistance Rys. 7. Wartości średnie potencjału Ag/AgCl Fig. 7. Average values of Ag/AgCl potential

7 W rezultacie przeprowadzonych badań zaobserwowano następujące prawidłowości: - wartość średnia rezystancji otuliny mierzona w obszarze, na który naniesiono zawiesinę wodną cząsteczek inhibitora MCI w całym okresie pomiarów rośnie zdecydowanie szybciej niż w obszarze porównawczym betonu, - wartość średnia potencjału była korzystnie wyższa (mniej elektroujemna) na powierzchni pokrytej środkiem z MCI w okresie od listopada 1998 r. do lipca 1999 r. oraz od marca 2000 r.; od września 1999 r. do stycznia 2000 r. większe wartości potencjału zmierzono na powierzchni betonu nie pokrytej żadnym preparatem. Należy dodać, że badania przeprowadzono w warunkach, które mogły zaniżyć obserwowaną skuteczność MCI. Normalna procedura stosowania MCI wymaga dodatkowego pokrycia powierzchni farbą ochronną ograniczającą wymywanie i ulatnianie się inhibitora, co nie mogło mieć miejsca na obszarze testowym, ponieważ uniemożliwiłoby wykonanie pomiarów. Rys. 8. Widok ogólny na ekran żelbetowy zapory w trakcie remontu Fig. 8. General view of the dam concrete shield during repair Rys. 9. Oględziny powierzchni testowych na ścianie koryta przelewowego Fig. 9. Inspection of test areas on the wall of overflow spillway channel 4. WNIOSKI Klasyczne systemy naprawcze typu PCC powszechnie stosowane w inżynierii lądowej z reguły nie sprawdzają się przy wykonaniu rozległych napraw o grubości do 6 cm, na płaskich powierzchniach betonowych budowli piętrzących wodę. Wykonanie tych napraw materiałem o wyjątkowo niskim module sprężystości i małym oporze dyfuzyjnym dla pary wodnej wyeliminowało odspojenia i radykalnie zmniejszyło ilość zarysowań skurczowych w 2-letnim okresie obserwacji. Kluczowe właściwości dyfuzyjne i możliwości odkształcania się pod wpływem naprężeń najnowszych systemów naprawczych i ochronnych są lepsze niż klasycznych systemów typu PCC.

8 Lepsze są także właściwości ochronne dla stali, co potwierdzone zostało terenowymi badaniami porównawczymi, które w czasie 16 miesięcy wykazały m.in. mniejsze gradienty potencjału, wyższą rezystancję otuliny i wyższe wartości ph. LITERATURA [1] BJEGOVIC D., MIKSIC B., Protecting Concrete with Migrating Inhibitor, Materials Performance, November, [2] BJEGOVIC D., MIKULIC D., KRSTIC V., Calculation of Diffusion Rate of Migrating Corrosion Inhibitors (MCI ) Through Concrete, CONSEC 98 Concrete Undere Severe Conditions, Tromso, Norway, June [3] Determinazione rapida della carbonatazione del calcestruzzo. TFB L ISTITUTO TECNICO SPERIMENTALE DELLE INDUSTRIE SVIZZERE DEL CEMENTO, Wildegg, Szwajcaria [4] FAGERLUND G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, [5] Informacje i Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych, Warszawa, 1992 [6] Instruction and Maintenance Manual Mini Great Dane GD-2000 [7] MIESZKOWSKI A., PIĄTKOWSKI Z., Remont betonów elektrowni wodnej Gródek, VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Zakopane, czerwca [8] MIRZA J., DURAND B., Evaluation, selection and installation of surface repair mortars at a dam site, Construction and Building Materials 1994, Volume 8, Number 1. [9] NAGAYAMA M., MCI-2020 Long Term Test Protection of Rebar in Concrete Year Interim Report, General Building Research Corporation of Japan, Osaka, Japan, October [10] Repair, Evaluation, Maintenance and Rehabilitation Research Program: Overlays on Horizontal Concrete Surfaces: Case Histories. NTIS National Technical Information Service, Springfield, USA, February [11] ŚCIŚLEWSKI Z., Ochrona konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa, [12] VHDRS Very High Durability Repair Systems, "OTiK" Sp. z o.o., Gdańsk, INNOVATIVE REPAIR SYSTEMS IN COMPLETED REPAIR OF HYDRAULIC DAM REINFORCED CONCRETE STRUCTURES The literature survey and authors observations reveal serious problems with the execution of durable resurfacing repairs on extensive, flat areas of hydraulic dams concrete shields. Essential parameters of applied modern materials and parameters of classic PCC materials available on the market are contrasted. The features enabling efficient repair completion are pointed out. The system emitting anticorrosion protection for the rebar embedded in carbonated concrete was applied in renovation of overflow spillway. It has been monitored during 16 months after repair completion.

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

Strona. 16 Renowacja betonu 347

Strona. 16 Renowacja betonu 347 Strona 16 Renowacja betonu 347 345 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton konstrukcyjny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa. Beton używany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna M.21.02.04

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna M.21.02.04 M.21.02.04. NAPRAWA POWIERZCHNIOWA BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na naprawie

Bardziej szczegółowo

Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie

Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie Tychy DK-1 i DK-86 M.23.51.51 M.23.00.00 M.23.51.00 M.23.51.51 USTROJE NOŚNE Przęsła betonowe Lokalne naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu Pcc nakładanymi ręcznie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni betonu do naprawy

Przygotowanie powierzchni betonu do naprawy Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_10.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB M-20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M-20.01.08

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

szybciej łatwiej wyjątkowo

szybciej łatwiej wyjątkowo TECHNOLOGIA PRODUKCJI CEMENTU Rapid Set szybciej łatwiej wyjątkowo cement all Tm Uniwersalna zaprawa naprawcza mortar mix Szybkowiążąca zaprawa naprawcza concrete mix Szybkowiążący beton KORODUR i CTS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych i z betonu zbrojonego

Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych i z betonu zbrojonego Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane Budownictwo hydrotechniczne Naprawa betonu Posadzki przemysłowe Renowacja budownictwa Naprawa i zabezpieczenie elewacji Klejenie wyłożeń ceramicznych

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK PŁYTKI POSADZKOWE 1 / 6 01.1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o masie całkowitej do 2.0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

2/21 02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl tel/fax: (22) 894 42 91

2/21 02-871 Warszawa biuro@topzinc.pl tel/fax: (22) 894 42 91 NAZWA OPRACOWANIA: WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW DOTYCZĄCE OCHRONY KATODOWEJ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH METODĄ TRACONEJ ANODY Z WYKORZYSTANIEM PROTEKTORÓW CYNKOWYCH TopZinc R i TopZinc R+ Ul. Karczunkowska 56 02-871

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Construction. Środek do impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji (poprawiona formuła) Opis produktu. Badania 1/5

Construction. Środek do impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji (poprawiona formuła) Opis produktu. Badania 1/5 Karta Informacyjna Wydanie 07/03/2011 Numer identyfikacyjny 02 03 03 04 001 0 000001 Środek do impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji (poprawiona formuła) Construction Opis produktu Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

Elektrody do materiałów do wilgotnościomierzy prod. Gann

Elektrody do materiałów do wilgotnościomierzy prod. Gann Wilgotnościomierze - Gann Elektrody do materiałów Elektrody do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych. Elektrody tej kategorii przeznaczone są do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Steel Fibres Solutions ArcelorMittal WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję

Bardziej szczegółowo

Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA. Naszym najcenniejszym zasobem

Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA. Naszym najcenniejszym zasobem Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA Naszym najcenniejszym zasobem Woda pitna jest podstawą istnienia zwierząt i roślin. Jest niezbędna człowiekowi do przeżycia, zatem musi być zabezpieczona przed

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska to konieczność

Ochrona środowiska to konieczność Hydroizolacja i ochrona systemów oczyszczania ścieków Ochrona środowiska to konieczność Jak powszechnie wiadomo, woda jest zazwyczaj zanieczyszczona. Tak jak niezdatna do spożycia woda deszczowa, przemysłowa,

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE

D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt kamiennych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. Posadzki przemysłowe

Distribution Solutions WireSolutions. Włókna stalowe. Posadzki przemysłowe Distribution Solutions WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe WireSolutions Zastosowania włókien stalowych WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję nr 1 w przemyśle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OCENY PRZYDATNOŚCI BETONU DO NAPRAWY NA SPRAWNY PRZEBIEG MODERNIZACJI ZBIORNIKA WODY DO PICIA

WPŁYW OCENY PRZYDATNOŚCI BETONU DO NAPRAWY NA SPRAWNY PRZEBIEG MODERNIZACJI ZBIORNIKA WODY DO PICIA A KTUA LNE ZA GA DNIENIA W UZDA TNIA NIU I DYSTRYBUCJI WODY R OZDZIAŁ A I NNOWACYJNE TECHNOLOGIE UJMOWANIA I UZDATNIANIA WODY 2009, VOL.1, 29-36 ISBN978-83-925064-5-4 mgr inż. Jerzy Antkiewicz mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.01 CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.01 CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.01 CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo