REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2011 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2011 r.

2 1 1. Regulamin udzielania kredytów konsolidacyjnych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, tryb udzielania oraz obsługi kredytów konsolidacyjnych przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie: Kodeks cywilny, Prawo bankowe, Prawo dewizowe, Ustawa o kredycie konsumenckim. 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Brodnicy; 2) bazy danych zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w Art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz i Nr 217, poz. 1427); 3) całkowita kwota do zapłaty suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu; 4) całkowita kwota kredytu suma wszystkich środków pieniężnych, które Bank wypłaca lub udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu; 5) całkowity koszt kredytu wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową kredytu, w szczególności: a) odsetki, prowizje, opłaty (m.in. koszt zaświadczeń z UG, US), podatki i marże, jeżeli są znane Oddziałowi oraz b) koszty usług dodatkowych, z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych; 6) czas obowiązywania Umowy okres liczony od dnia zawarcia Umowy kredytu, do dnia określonego w Umowie jako ostateczny termin spłaty kredytu; 7) Dom Jednorodzinny (Dom) budynek mieszkalny jednorodzinny (wraz z częścią powierzchni gruntu, z którą jest na trwałe związany) stanowiący budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku, wraz z garażem; również dom letniskowy tj. budynek do wykorzystania całorocznego lub sezonowego, usytuowany na działce rekreacyjnej z prawem zabudowy, wraz z garażem; 8) Działka działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową / siedliskową lub na cele rekreacyjne, stanowiącą przedmiot prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego; 9) Hipoteka hipotekę ustanowioną na rzecz Banku na Nieruchomości, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 10) kredyt kredyt konsolidacyjnych udzielany osobie fizycznej na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub rolniczą, na warunkach określonych w Umowie kredytu i właściwym Regulaminie; 11) kredyt konsumencki kredyt udzielony osobie fizycznej na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub rolniczą, o którym mowa w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) w wysokości nie większej niż PLN; 12) Kredytobiorca osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę kredytu; 13) kwota kredytu całkowita kwota kredytu powiększona o: opłatę przygotowawczą, prowizję, składkę ubezpieczeniową jeśli są kredytowane; 14) Lokal mieszkalny (Lokal) będące przedmiotem odrębnego prawa własności mieszkanie w domu wielorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, wraz z garażem i/lub miejscem postojowym; 15) Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę klienta; 16) Nieruchomość położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Dom Jednorodzinny/Lokal Mieszkalny/Działka (budowlana lub rekreacyjna), Grunty rolne niezabudowane; 17) Poręczyciel osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialna solidarnie z Kredytobiorcą za spłatę kredytu; 18) reprezentatywny przykład określone przez Bank warunki Umowy kredytu, na których Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie Umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te Umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku Umów danego rodzaju; 19) rzeczywista roczna stopa oprocentowania całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym; 20) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ograniczone prawo rzeczowe powstające z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wraz z garażem i/lub miejscem postojowym; 21) Taryfa prowizji i opłat bankowych Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych ; 22) Umowa dodatkowa usługa świadczona przez podmiot inny niż Bank, bez pośrednictwa Banku i/lub której nabycie nie jest wymagane przez Bank dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych warunkach; 2

3 23) Umowa kredytu każda umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem, na podstawie której zostaje udzielony kredyt; 24) Usługa dodatkowa wyłącznie usługa świadczona przez Bank lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem Banku bądź przez podmiot trzeci na podstawie umowy pomiędzy podmiotem a Bankiem, której nabycie jest wymagane przez Bank dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych warunkach; 25) wartość nieruchomości: a) dla kredytów w kwocie powyżej PLN wartość rynkowa ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym; b) dla kredytów w kwocie do PLN wartość rynkowa ustalana przez pracownika Banku na podstawie wartości z polisy ubezpieczeniowej, lub danych z systemu AMRON, lub średnich cen m 2 na podstawie ostatniej informacji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa, lub średnich cen gruntów rolnych z ostatniego ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 26) Wnioskodawca osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o kredyt; 27) zdolność kredytowa zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach i wysokościach określonych w Umowie kredytu. 1. Cechy produktu 3 1. Kredyty przeznaczone są na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. 2. Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. 3. Bank udziela kredytów w złotych. 4. Kredyt może być udzielony na: 1) spłatę zobowiązań Wnioskodawcy niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, a wynikających z kredytów lub pożyczek zaciągniętych w Banku lub innych bankach lub instytucjach finansowych, w szczególności z tytułu: a) kredytów / pożyczek gotówkowych, b) kredytów samochodowych, c) zobowiązań wynikających z umów o karty kredytowe, d) kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, e) kredytów mieszkaniowych/hipotecznych. 2) cel konsumpcyjny w wysokości nie większej niż 30% kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań, o których mowa w pkt. 1) z zastrzeżeniem 4 ust Wnioskodawca nie może posiadać opóźnienia w spłacie zobowiązań przekraczającego 30 dni Bank może udzielić kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z jednego lub kilku tytułów, o których mowa w 3 ust. 4 pkt. 1), z zastrzeżeniem ust Kredyt nie może być udzielony wyłącznie na spłatę kredytu mieszkaniowego/hipotecznego oraz wyłącznie na cel, o którym mowa w 3 ust. 4 pkt. 2). 3. Dopuszcza się udzielenie kredytu wyłącznie na spłatę zobowiązań określonych w 3 ust. 4 pkt. 1) w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada opóźnienia w spłacie zobowiązań nieprzekraczające 90 dni i że minimum 50% wszystkich zobowiązań ma w stosunku do Banku. 2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota kredytu 5 1. Warunki i zasady oprocentowania kredytu określa Umowa kredytu. 2. Przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Bank uwzględnia całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę, z wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu. 3. Założenia przyjęte w celu wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania określone są w Umowie kredytu. 3. Kredytobiorca 6 1. Kredyt może być udzielony Wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem legitymującym się kartą stałego pobytu lub jest obywatelem kraju będącego członkiem Unii Europejskiej; 3) jest zameldowany w Polsce; 4) posiada zdolność i wiarygodność kredytową; 5) przedstawi zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez Bank. 2. Kredyt nie może być udzielony Wnioskodawcom: 1) nie posiadającym dochodów; 3

4 2) o nieustalonych źródłach dochodów; 3) przebywającym na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym; 4) zatrudnionym w zakładzie pracy, który znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji z wyjątkiem likwidacji zakładu państwowego w związku z jego prywatyzacją; 5) zatrudnionym na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub kontraktu, jeżeli nie przepracowały w aktualnym zakładzie pracy co najmniej trzech miesięcy, za wyjątkiem zmiany zakładu pracy i udokumentowania ciągłości pracy; 6) prowadzącym działalność gospodarczą i wykonującym wolny zawód przez okres krótszy niż trzy miesiące; 7) znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy; 8) posiadającym zadłużenia podatkowe lub zrównane z podatkowymi (w tym zobowiązania w szczególności wobec ZUS, KRUS, Urzędu Miasta), które uzyskują dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. 4. Nieruchomość / Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 7 Dla nieruchomości / Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącej/-cego przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu musi być utworzona księga wieczysta (zwana dalej KW ) Nieruchomość / Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powinny być wolne od obciążeń oraz roszczeń osób trzecich (np. prawo dożywocia, służebność osobista), z zastrzeżeniem ust Nie stanowi przeszkody wystąpienie obciążeń w postaci: 1) służebności drogi koniecznej, 2) służebności gruntowej na rzecz dostawców mediów (energii elektrycznej, gazy, wody i odbioru ścieków oraz telekomunikacji), 3) hipoteki wpisanej na rzecz Banku, jeżeli stosunek łącznej wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia zabezpieczonego na tej Nieruchomości / Spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu i kwoty wnioskowanego kredytu do Wartości Nieruchomości / Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest równy lub niższy od maksymalnej kwoty kredytu określonej w karcie produktu, 4) hipoteki zabezpieczającej spłatę zobowiązań, na które udzielany jest kredyt. 3. W przypadku, gdy Nieruchomość / Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mające stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu obciążone są hipoteką/-ami, wartość Nieruchomości / Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pomniejsza się o wartość tej/tych hipotek/-i o ile w przypadku wyceny na podstawie operatu szacunkowego wartość ustalona w operacie nie uwzględnia tych/tej hipotek/-i, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4). 5. Zabezpieczenie spłaty kredytu 9 1. Warunkiem udzielenia kredytu jest przedstawienie przez Wnioskodawcę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami, w formie uzgodnionej z Bankiem. 2. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć m.in.: 1) poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego, 2) hipotekę na nieruchomości, 3) przewłaszczenie środków pieniężnych, 4) zastaw, 5) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 6) umowę przelewu wierzytelności, 7) cesję praw do rachunków lokat terminowych w innych bankach wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty i pełnomocnictwem do pobrania środków z lokaty, 8) cesję praw z polisy na życie lub z polisy ubezpieczeniowej majątkowej, 9) weksel własny in blanco (z klauzulą nie na zlecenie ) wraz z deklaracją wekslową. 3. Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od: 1) rodzaju i wysokości kredytu o jaki ubiega się Wnioskodawca, 2) oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy, 3) statusu klienta, 4) długości okresu kredytowania. 4. Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Kredytobiorca, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie Hipoteki na Nieruchomości/Spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu: 1) Bank dodatkowo wymaga ubezpieczenia Nieruchomości/lokalu, do którego przysługuje Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, stanowiących przedmiot Hipoteki, od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z cesją praw z polisy na rzecz Banku. Suma ubezpieczenia powinna być równa co najmniej sumie kwoty kredytu pozostającego do spłaty i odsetek za okres, którego ubezpieczenie dotyczy. W przypadku, gdy suma 4

5 kredytu pozostającego do spłaty i naliczonych odsetek za okres ubezpieczenia jest wyższa niż wartość przedmiotu zabezpieczenia, suma ubezpieczenia powinna być równa wartości przedmiotu zabezpieczenia. Nie wymaga się ubezpieczenia Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, gdy zabezpieczeniem jest niezabudowana Działka (budowlana lub rekreacyjna) lub Grunty rolne niezabudowane. 2) W celu zabezpieczenia spłaty kredytu powinna zostać ustanowiona hipoteka na zasadach określonych w Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 3) Przed wypłatą kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do przedłożenia w Banku dokumentów potwierdzających fakt złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconego wniosku w wpis hipoteki do KW. 4) W przypadku ustanowienia Hipoteki na użytkowaniu wieczystym, okres użytkowania wieczystego musi przekraczać okres kredytowania o co najmniej 5 lat. 5) Do czasu dokonania prawomocnego wpisu Hipoteki, Kredytobiorca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia tymczasowego spłaty Kredytu. Tymczasowym zabezpieczeniem może być: a) obowiązkowo: ubezpieczenie Kredytobiorcy na życie za pośrednictwem Banku i dokonanie cesji praw z tej polisy na Bank, b) dodatkowo: inne zabezpieczenia spłaty kredytu uzgodnione z Bankiem (uzależnione od kwoty kredytu, stopnia ryzyka itp.). 2. W przypadku wyboru zabezpieczenia w innej formie niż Hipoteka na Nieruchomości / Spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu Kredytobiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie i scedowania na Bank praw z tej polisy. Suma ubezpieczenia powinna być co najmniej równa kwocie udzielonego kredytu lub kapitału pozostającego do spłaty (bez doliczanych do kredytu kosztów prowizji i składki ubezpieczeniowej). 3. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia osób fizycznych, Poręczyciele muszą posiadać zdolność kredytową. 4. Po dokonaniu oceny wniosku kredytowego, wyliczeniu zdolności kredytowej i ocenie ryzyka, Bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia Nieruchomości / lokalu, do którego przysługuje Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt. 1) przed wypłatą kredytu. 2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być utrzymywane przez Kredytobiorcę lub osobę, o której mowa w 12 ust. 2 aż do całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu kredytu Na wniosek Kredytobiorcy Bank może przyjąć jako obowiązkowe zabezpieczenie kredytu Hipotekę na Nieruchomości / Spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowiącej własność osoby trzeciej/posiadanym przez osobę trzecią. W takich przypadkach Bank ma obowiązek informowania właściciela Nieruchomości / użytkownika wieczystego / posiadacza Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącej przedmiot Hipoteki o wszelkich zaległościach w spłacie kredytu oraz o ewentualnych zmianach umowy Kredytu (aneksach). 2. W przypadku ustanowienia Hipoteki na Nieruchomości / Spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowiącym własność/ będącym w posiadaniu osoby trzeciej, obowiązek ubezpieczenia Nieruchomości / lokalu, do którego przysługuje Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonania cesji praw z ww. polisy na Bank spoczywa solidarnie na Kredytobiorcy oraz na właścicielu Nieruchomości / użytkowniku wieczystym / posiadaczu Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Właściciel / posiadacz ten jest zobowiązany do złożenia w Banku oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji, zawierającego zobowiązanie do zawarcia i utrzymywania do chwili całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu umowy ubezpieczenia przedmiotowej nieruchomości oraz przelania na rzecz Banku praw z tej umowy ubezpieczenia. 6. Informacje przedkontraktowe Wnioskodawca ma prawo do otrzymania bezpłatnego wypełnionego formularza informacyjnego, bez konieczności składania wniosku kredytowego. 2. Jeżeli podane przez Wnioskodawcę dane są nieprecyzyjne lub niepełne, to bezpośrednio wpływa to na zakres i precyzyjność informacji, jakie mogą być podane przez Bank w formularzu informacyjnym. 3. Na prośbę Wnioskodawcy Bank udostępnia z wyprzedzeniem bezpłatny, imienny projekt Umowy kredytu, zawierający wszystkie warunki, na których kredyt mógłby zostać udzielony. 4. Wnioskodawca zaciągający kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową zobowiązany jest podpisać oświadczenie, iż został poinformowany przez Bank o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej oraz, że jest świadomy jego ponoszenia. 7. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków kredytowych Każdy Wnioskodawca ubiegający się o kredyt powinien okazać: 5

6 1) dokument tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub kartę stałego pobytu; w szczególnych przypadkach może być to paszport (obywatele Unii Europejskiej); 2) drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość; 3) dokumenty stwierdzające źródło i wysokość osiąganego dochodu. 2. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe dokumenty do skserowania w przypadku: 1) rozdzielności majątkowej decyzja sądu lub akt notarialny ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej; 2) rozwodu i separacji wyrok sądu stwierdzający rozwód lub separację. 3. Podstawą udzielenia kredytu jest złożenie przez Wnioskodawcę poprawnie i kompletnie wypełnionego wniosku kredytowego wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank. 4. Brak możliwości potwierdzenia autentyczności dokumentów lub dokumentów źródłowych sprawia, że Wniosek kredytowy nie jest rozpatrywany. 5. Fakt posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu, a Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie z Bankiem Umowy kredytu. 6. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne Wnioski kredytowe, tj. zawierające wszystkie wymagane załączniki. 7. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej lub negatywnej o udzielenie kredytu Bank zawiadamia Wnioskodawcę sposobem wcześniej z Nim ustalonym. 8. W przypadku decyzji negatywnej Bank zwraca złożone przez Wnioskodawcę dokumenty za potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem wniosku kredytowego i innych dokumentów sporządzanych na wzorach Banku. 9. Jeżeli odmowa udzielenia kredytu spowodowana jest informacjami zawartymi w bazach danych, Bank przekazuje Wnioskodawcy bezpłatną, ustną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. 8. Zawarcie Umowy kredytu Kredyt udzielany jest na podstawie pisemnej Umowy kredytu zawartej między Kredytobiorcą a Bankiem. 2. Umowę kredytu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 3. Umowę kredytu podpisują za Bank osoby do tego upoważnione oraz Kredytobiorca. 4. Umowa kredytu wiąże strony dopiero po złożeniu wszystkich podpisów. 5. Osoby, o których mowa w ust. 3 parafują każdą stronę Umowy kredytu. 9. Uruchomienie kredytu Przed uruchomieniem kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest podpisać Umowę kredytu oraz ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, jeśli jest przewidziane dla danego rodzaju kredytu lub wymaga tego decyzja kredytowa. 2. Uruchomienie kredytu musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin spłaty pierwszej raty kredytu, kapitału lub odsetek, jakie wynikają z harmonogramu kredytu, jednak nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy kredytu Kredyt jest wypłacany przelewem na rachunki / rachunek banku, w którym dotychczasowe zadłużenie podlega spłacie. Kwota przeznaczona na cel konsumpcyjny jest wypłacana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez przelanie na rachunek bankowy, wskazany przez Kredytobiorcę. 10. Karencja Karencja w spłacie kapitału może być stosowana na wniosek Kredytobiorcy jedynie w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką z terminem spłaty powyżej 5 lat. 2. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu może wynosić 6 miesięcy. 11. Spłata kredytu Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami dokonywana jest miesięcznie z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy Kredytobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne spłatę kapitału kredytu można ustalić na miesięczną, kwartalną lub półroczną, a spłatę odsetek od kredytu na miesięczną lub kwartalną. 3. Terminy oraz sposób płatności rat kredytu określone są w harmonogramie spłat, który stanowi integralny załącznik do Umowy kredytu. Odstępuje się od załączania do Umowy kredytu harmonogramu spłat w sytuacji, gdy harmonogram ten stanowi integralną część Umowy kredytu. 4. Kredyt może być spłacany przez Kredytobiorcę jedną z wybranych metod: 1) rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa, rata kapitałowa w każdym miesiącu jest różna i rośnie z każdym następnym miesiącem spłaty kredytu a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia; 6

7 2) rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa jest sumą raty kapitałowej i naliczonych odsetek, kwota kredytu rozkładana jest na równe raty kapitałowe a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem); 5. Spłata odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału dokonywana jest co miesiąc, a w przypadku, gdy Kredytobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne co miesiąc lub co kwartał. 6. Spłata kredytu może odbywać się poprzez: 1) wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na wskazany przez Bank rachunek, lub 2) potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego/bieżącego prowadzonego w Banku. 7. Wpłacone przez Kredytobiorcę środki, Bank zalicza na spłatę należności z tytułu zawartej Umowy w następującej kolejności: 1) koszty upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank, 2) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 3) odsetki przeterminowane, 4) odsetki bieżące, 5) przeterminowane raty kapitałowe, 6) bieżące raty kapitałowe. 8. Na wniosek Kredytobiorcy możliwa jest zmiana malejących rat kapitałowo-odsetkowych na raty annuitetowe i odwrotnie w czasie obowiązywania Umowy kredytu. Zmiana jest możliwa wyłącznie w terminach określonych w Umowie kredytu jako dzień spłaty raty kapitałowo-odsetkowej. Pisemny wniosek w tej sprawie powinien być złożony w Banku nie później niż na 7 dni roboczych przed wnioskowaną zmianą. Zmiana wymaga podpisania aneksu do Umowy kredytu oraz zmiany harmonogramu spłat. Bank od tej czynności pobierze opłatę w wysokości określonej w aktualnej na dzień złożenia wniosku o zmianę harmonogramu Taryfie prowizji i opłat bankowych. 12. Zmiana warunków Umowy kredytu W okresie obowiązywania Umowy kredytu, na pisemny wniosek Kredytobiorcy lub Banku mogą być w wyniku negocjacji zmienione niektóre warunki Umowy kredytu, a w szczególności: 1) formy zabezpieczenia spłaty kredytu, 2) terminy spłaty rat kredytu i odsetek, w tym przesunięcie końcowego terminu spłaty kredytu, 3) podwyższenie kwoty kredytu. 2. W przypadku zmiany całkowitej kwoty kredytu, w czasie obowiązywania Umowy kredytu, Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Banku, dokumentów i informacji dotyczących jego aktualnej sytuacji finansowej Zmiany warunków Umowy kredytu należy dokonać w formie pisemnego aneksu do Umowy, z wyjątkiem zmian, które w sytuacjach określonych w Umowie kredytu mogą następować w drodze oświadczenia. 2. Aneks do Umowy kredytu jest podpisywany w trybie określonym dla podpisywania Umowy kredytu. 3. W przypadku planowanej zmiany Umowy kredytu, której zabezpieczeniem jest poręczenie lub inne zabezpieczenie ustanowione przez osobę trzecią, sporządzenie aneksu jest możliwe po wyrażeniu przez nią pisemnej zgody na zmianę treści Umowy kredytu. 13. Postanowienia końcowe Bank może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w następujących przypadkach: 1) zmiana przepisów prawa, 2) zmiana warunków udzielania kredytów przez Bank, 3) zmiana oferty produktowej Banku. 2. Bank zobowiązuje się pisemnie powiadomić Kredytobiorcę o wprowadzonych do Regulaminu zmianach, gdy wpływają one na warunki zawartej Umowy kredytu. 3. Aktualny Regulamin udostępniony jest dla Kredytobiorców w Banku oraz na stronie internetowej Banku 4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Jeśli w tym terminie Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmiany uważa się za przyjęte. Złożenie oświadczenia Kredytobiorcy o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy kredytu. 7

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/07/11/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 7.11.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr 3/17/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 16.04.2015 r. REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania przez Bank Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów na cele mieszkaniowe, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz zasady korzystania z Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo