Kredyt konsumencki RRSO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt konsumencki RRSO"

Transkrypt

1 Piotr Nadzieja-Nadija Kredyt konsumencki RRSO Wobec dynamicznego rozwoju rynku kredytów konsumenckich Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły 23 kwietnia 2008r. dyrektywę, której celem jest ujednolicenie prawa państw członkowskich w dziedzinie kredytów 1. Zdaniem ustawodawcy unijnego jednym z najważniejszy aspektów, który wymaga harmonizacji, jest wzmocnienie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców. Wśród instrumentów, które mają poprawić bezpieczeństwo konsumenta na rynku jest obowiązek instytucji kredytowych do wyraźnego podawania informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Definicja Normatywna definicja RRSO została zamieszczona w nowej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r 2, która implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia z przywołanej wyżej dyrektywy 3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu ustawy oznacza całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony przez wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Zrekonstruowanie treści pojęcia RRSO wymaga przytoczenia kolejnych dwóch definicji: całkowitego kosztu kredytu oraz całkowitej kwoty kredytu. W brzmieniu art. 5 pkt 6 całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, koszty usług dodatkowych gdy ich poniesienie jest niezbędne (z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta). Art. 5 pkt 7 ustawy definiuje całkowitą kwotę kredytu jako sumę środków jaką kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy. 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz. Urz. UE. 2008, L.133/66 2 Dz.U nr 126 poz. 715 z późn. zm. 3 annual percentage rate of charge means the total cost of the credit to the consumer, expressed as an annual percentage of the total amount of credit. 1

2 Biorąc powyższe pod uwagę możliwe jest stworzenie poglądowego równania oddającego w istocie, czym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania: Załącznik nr 4 do ustawy zawiera matematyczny wzór, który umożliwia dokładne obliczenie RRSO (omówiony w dalszej części artykułu). Warto zwrócić uwagę, że w praktyce bankowej rekonstruowanie treści omawianego wskaźnika odbywało się na granicy nadużywania prawa 4, czemu sprzyjał brak legalnej definicji RRSO. Za uzasadnione należy zatem uznać umieszczenie w znowelizowanej ustawie nie budzącej wątpliwości definicji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Informowanie o RRSO Poinformowanie konsumenta o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest jednym z podstawowych elementów jego ochrony, w myśl niwelowania asymetrii informacyjnej pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Wraz z wejściem życie przedmiotowej ustawy kredytodawca będzie zobligowany do informowania konsumenta o wartości RRSO w reklamach w sposób jednoznaczny, zrozumiały, widoczny oraz z użyciem reprezentatywnego przykładu. Ponadto instytucje kredytowe będą zobligowane do podawania RRSO przed zawarciem umowy na trwałym nośniku oraz w samej umowie. Aktualnie sposób informowania konsumentów o wysokości RRSO, może budzić zastrzeżenia. Na dzień dzisiejszy (3 sierpnia 2011r) taki stan rzeczy nie jest niezgodny z prawem bowiem, art. 16 ustawy o kredycie konsumenckim z 2001r. nie określa, w jaki sposób informacja o RRSO ma być przedstawiana a nowa ustawa o kredycie konsumenckim wejdzie w życie dopiero 12 listopada 2011r. Odnoszę wrażenie, że wiedza o tym nie jest obca kredytodawcom, których ofertom przy najmniej w aspekcie widoczności niektórych informacji można wiele zarzucić 5. Przykładowo w reklamach banków zachęcających konsumentów do zawarcia umowy, wyszczególniane jest niskie oprocentowanie a kamuflowane RRSO (podawane zwykle małą czcionką, u dołu ekranu). 4 J. Pilusiński, Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz, Łódź 2004r. str W dostępnych na stronach internetowych ofertach banków: mbank, Millennium, BnpParibas informacja o RRSO została zawarta w dolnej części strony małą czcionką, zlewającą się z tłem: z dnia 19 lipca 2011r., dnia 19 lipca 2011r.. z dnia 19 lipca 2011r. 2

3 Ochrona konsumenta W powszechnej świadomości kredytobiorców odsetki stanowią jedyny koszt uzyskania kredytu (tak w Ocenie Skutków Regulacji Ustawy o Kredycie Konsumenckim sporządzonej przez Ministerstwo Gospodarki 6 ). Tymczasem instytucje kredytowe niejednokrotnie obciążają konsumenta również prowizją za udzielenie kredytu, prowizją za prowadzenie rachunku czy też wydatkami związanymi z zabezpieczeniem i ubezpieczeniem kredytu. Informacja o RRSO uwzględnia różnorodność warunków składających się na ofertę kredytową i umożliwia konsumentowi zorientowanie się w całościowej wysokości swojego świadczenia. Obliczenie RRSO następuje przez kredytodawców według tego samego wzoru, w teorii nie może zatem dojść do nadużycia zaufania konsumenta. W rzeczywistości za obowiązywania starej ustawy, praktyka obliczania RRSO była różna, co zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy 7. Doprecyzowanie założeń obliczania tego wskaźnika w nowej ustawie pozwala mieć nadzieję, że praktyka wyznaczanie RRSO będzie w przyszłości bardziej jednolita. Warto przypomnieć, że na podstawie art. 45 przedmiotowej ustawy naruszenie zasad obliczania RRSO może skutkować sankcją kredytu darmowego. Wzór matematyczny na obliczenie RRSO 8 Poniżej został przedstawiony jeden z dwóch (równoważnych) wzorów matematycznych dzięki którym możliwe jest obliczenie RRSO: kredyt). Poszczególne zmienne oznaczają: S= bieżące saldo przepływów (innymi słowy lewa strona równania wyraża udzielony 6 Ocena Skutków Regulacji projektowanej ustawy o kredycie konsumenckim, dostępne w Internecie dnia 2 sierpnia 2011r. 7 Dotychczasowa praktyka stosowania wzoru do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania z dyrektywy 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. wykazała, iż pomimo ustalenia jednolitego wzoru matematycznego, rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie jest w pełni porównywalna w całej Unii Europejskiej - z uzasadnienia do projektu ustawy o kredycie konsumenckim, dostępny w Internecie w dniu 2 sierpnia 2011r 8 Z załącznika nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim z 2010r., Dz.U nr 126 poz. 715 z późn. zm. 3

4 = wysokość kolejnych przepływów (oznacza to świadczenie pieniężne jakie kredytobiorca jest zobowiązany zrealizować za dany okres: ). = okres wyrażony w latach lub ułamkach lat między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem = 0. = rzeczywista roczna stopa oprocentowania Powyższe równanie można zapisać w następujący sposób: Przekształcony wzór unaocznia, że prawa strona równania wyraża się sumą ułamków, z których każdy odpowiada poszczególnej racie kredytu. Po przeprowadzeniu analizy matematycznej przedstawionego równania możliwe jest stwierdzenie, że im krócej pożyczka jest spłacana i im więcej jest rat, które płaci Klient, tym RRSO szybciej rośnie. Dlatego też obliczanie tego wskaźnika nie udziela miarodajnej informacji o opłacalności zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych (jak informuje na swojej stronie np. firma Provident). Poza tym, przy identycznym koszcie kredytu, ale różnych okresach spłaty RRSO zaczyna być diametralnie różne, co osobom nie posiadającym teoretycznych podstaw w bankowości raczej przeszkodzi, niż pomoże, w porównaniu ofert 9. Walorem RRSO jest natomiast to, że uwzględnia on w swojej wartości zjawisko zmiany wartości pieniądza w czasie (co wynika z założeń jej obliczania, omówionych poniżej). Warto zilustrować przykładem, sposób obliczania RRSO: Kwota pożyczki wynosi 1000 euro w dniu 1 stycznia 2010r. Spłata w dwóch równych ratach po euro każda, płatnych po roku i dwóch latach od dnia wypłaty pożyczki. Równanie przybiera zatem postać: 1000= = 0, co po zaokrągleniu daje 13,07% 9 Dorota Wojtczak, Problem zmiennego i nadmiernego oprocentowania w umowach o kredyt konsumencki, e-biuletyn CBKE 4/2006 4

5 W razie trudności w samodzielnym wyznaczeniu RRSO do dyspozycji pozostają zamieszczone w Internecie liczne kalkulatory. Założenia i praktyka stosowania wzoru Aby prawidłowo wyznaczyć wielkość RRSO należy się oprzeć na założeniach przytoczonych w ustawie. Z założeń podstawowych wynika min. metoda zaokrąglania wyniku obliczeń, czy przyjęcie, że umowa kredytowa będzie obowiązywała przez taki czas na jaki została zawarta. Dzięki założeniom dodatkowym ustawodawca stara się przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i w konsekwencji chronić konsumenta. Przyjmuje się zatem m.in. że w sytuacji, gdy umowa przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat całkowita kwota kredytu jest wypłacana z zastosowaniem najwyższej możliwej opłaty (tym samym konsument ma świadomość ile maksymalnie w danym roku będzie musiał zapłacić). Podobne założenie obowiązuje w przypadku różnych stóp oprocentowania. Dalsze założenia zostały wskazane w załączniku nr 4 ustawy. W praktyce stosowania powyższego wzoru na gruncie starej ustawy zrodziło się wiele wątpliwości interpretacyjnych (wydaje się, że nie wszystkie z nich zostały rozwiane przez nową ustawę). Przykładowo w doktrynie pojawił się spór czy uwzględnienie kosztów administracyjnych po jednej albo po drugiej stronie równania ma wpływ na wielkość RRSO 10 czy też takiego wpływu nie ma 11. W moim przekonaniu, często rozwiązania toczonych sporów należy szukać na gruncie matematyki, przeprowadzając stosowne działania, których przytaczanie w niniejszym artykule nie jest moim zdaniem nieodzowne. Zalety RRSO Dzięki obowiązkowi informowania o RRSO konsument ma możliwość porównania ofert i dokonania świadomego wyboru najkorzystniejszej. W konsekwencji wysokość RRSO staje się elementem rzeczywistej konkurencji. Udzielenie informacji o wielkości tego wskaźnika realizuje potrzebę zapewnienia przejrzystości umowy oraz utrudnia praktyki polegające na kamuflowaniu całościowych kosztów. Do najważniejszych instrumentów, służących ochronie konsumenta przed manipulowaniem faktami, należą obowiązki informacyjne kredytodawcy a w tym obowiązek informowania o RRSO. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim wychodzi naprzeciw 10 K. Włodarska, Ustawa o kredycie konsumenckim, Wrocław 2008 s Roman Trzaskowski, Ustawa o Kredycie konsumenckim Komentarz, Warszawa 2005r s

6 zagrożeniom, jakich może doświadczyć konsument zawierając umowę kredytową. Dzięki tzw. asyście przedkontraktowej konsument może dowiedzieć się o kluczowych dla niego elementach umowy i podjąć świadomą decyzję o zaciągnięciu kredytu. Sankcje za podawanie nierzetelnych informacji są na tyle dotkliwe, że konsument z reguły nie musi obawiać się o ich prawdziwość. W literaturze zostało wskazane, że konsumenci często nie rozumieją czym jest RRSO albo mylą je z oprocentowaniem kredytu. Warto zatem uświadamiać kredytobiorcom chociażby najważniejszą cechę RRSO, jaką jest miara atrakcyjności finansowej kredytu. Podzielam tym samym pogląd K. Włodarskiej 12, że niezbędne jest podwyższanie poziomu wiedzy konsumentów w kwestii przysługujących im praw. Dzięki temu rynek kredytów konsumenckich zyska świadomych uczestników obrotu a państwo ma szansę zredukować zjawisko nadmiernego zadłużenia konsumentów. W praktyce pojawiają się również poglądy o zbytnim obładowaniu kredytodawców obowiązkami informacyjnymi (patrz uwagi do projektu ustawy o kredycie konsumenckim). Podnosi się również, że regulacje ustawy w sposób nadmierny naruszają zasadę swobody umów. Moim zdaniem jednak wysoki stopień rozbudowania systemu ochrony kredytobiorcy może nie tylko pozytywnie wpłynąć na rynek, wzmagając uczciwą konkurencję ale przede wszystkim zapewnia odpowiedzialną ochronę strony słabszej w stosunkach umownychkonsumenta. 12 Karolina Włodarska, Sytuacja prawna kredytobiorcy- konsumenta usług bankowych, e-biuletyn CBKE 2/

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim 26 maja 2015 r. Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Spis treści Wykaz skrótów... 3 I. Cel projektowanej regulacji... 4 II Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

(część 3) REKOMENDACJA

(część 3) REKOMENDACJA REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 3) Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego aspekty konstytucyjnoprawne. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konstytucja.

Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego aspekty konstytucyjnoprawne. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konstytucja. Justyna Węgrzyn 1 Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego aspekty konstytucyjnoprawne I. W konstytucjonalizmie polskim zagadnienie związane z ochroną konsumentów po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przedkładane na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE Z DNIA 23 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 r. OPŁATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 roku 1 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar 1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar Założenia ogólne i stan postępu integracji rynków kredytu konsumpcyjnego w UE

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda

Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda Transformacje Prawa Prywatnego 3 4/2007 ISSN 1641 1609 Grzegorz Tracz * Umowa kredytu uwagi de lege lata i de lege ferenda Mający miejsce w Polsce w ostatnich latach wzrost gospodarczy związany jest między

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe rozwiązania realizujące zakładane cele projektu ustawy obejmują:

Podstawowe rozwiązania realizujące zakładane cele projektu ustawy obejmują: UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń do projektu przyjętych przez Radę

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Spis treści:

Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Spis treści: Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny Spis treści: I. Cel i zakres Ekspertyzy II. Ekonomiczne i regulacyjne uzasadnienie UNWW w kredycie

Bardziej szczegółowo

Edyta Rutkowska-Tomaszewska *

Edyta Rutkowska-Tomaszewska * 65 * Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki. Komentarz. Tomasz Czech. Wydanie 1 Stan prawny na 23 kwietnia 2012 roku

Kredyt konsumencki. Komentarz. Tomasz Czech. Wydanie 1 Stan prawny na 23 kwietnia 2012 roku Kredyt konsumencki Komentarz Tomasz Czech Wydanie 1 Stan prawny na 23 kwietnia 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Iwona Długoszewska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych

Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych 2015 Federacja Konsumentów Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Metodyka badania oraz ogólna charakterystyka umowy pożyczki krótkoterminowej tzw.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW Warszawa, wrzesień 2009 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK Spis treści 2 I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. PODSTAWA PRAWNA ANALIZY... 4 3. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Praktyczna teoria Bogdan Włodarczyk Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów 5 W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

bezpłatny poradnik, nr 3(3)/2014 Poradnik Bliżej Obywatela

bezpłatny poradnik, nr 3(3)/2014 Poradnik Bliżej Obywatela ISSN 2083-5558 Poradnik Bliżej bezpłatny poradnik, nr PRAWO RAWO. OBYWATEL JAKO KREDYTO- BIORCA Poradnik Bliżej Projekt współfinansowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo