- PROJEKT - UMOWA. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a. NIP., Regon., reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- PROJEKT - UMOWA. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a. NIP., Regon., reprezentowanym przez: 1..., 2...,"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łasin - PROJEKT - UMOWA z dnia roku w Łasinie w sprawie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Łasin, zawartej pomiędzy: Miastem i Gminą Łasin z siedzibą ul. Radzyńska 2, Łasin, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a...., NIP., Regon., reprezentowanym przez: , , zwanego w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zgodnie z wynikami postępowania przeprowadzonego wg Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej euro obowiązującego w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Łasin i podległych jednostek organizacyjnych oraz świadczenia usług kredytowych finansujących przejściowy niedobór budżetu gminy, występujący w trakcie danego roku budżetowego na wymienionych poniżej warunkach finansowych: Lp. Przedmiot/Zakres Cena/marża/współczynnik Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę 1. bankową w przeliczeniu na jeden podmiot objęty zamówieniem Oprocentowanie kredytu w rachunku 2. bieżącym budżetu gminy (stawka WIBOR WIBOR 1M +. 1M plus marża) Oprocentowanie środków zgromadzonych 3. na rachunku skonsolidowanym (WIBID WIBID ON x.. ON * współczynnik) Oprocentowanie środków na pozostałych 4. rachunkach bankowych (WIBID 1M * WIBID 1M x. współczynnik) 2. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia n/w rachunków bankowych: 1) Urząd Miasta i Gminy w Łasinie: b) ZFŚS, c) Depozyty, d) Kształcenie młodocianych pracowników, e) Internetowy urząd, f) Rekultywacja składowiska odpadów zaliczki, g) Rekultywacja składowiska odpadów refundacje; 2) Przedszkole Miejskie w Łasinie: Strona 1 z 7

2 b) ZFŚS; 3) Zespół Szkól Publicznych w Łasinie: b) ZFŚS; 4) Szkoła Podstawowa w Szonowie: 5) Szkoła Podstawowa w Wydrznie: 6) Szkoła Podstawowa w Zawdzie: 7) Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach: 8) Szkoły wiejskie: a) ZFŚS; 9) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie: b) ZFŚS; 10) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie: b) ZFŚS, c) Fundusz alimentacyjny, 11) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie: b) ZFŚS, c) Depozyty, d) Rachunek pomocniczy do przechowywania wolnych środków pieniężnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania n/w czynności i świadczenia usług: 1) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego Miasta i Gminy Łasin, rachunków pomocniczych oraz rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i środków krajowych; 2) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej,innych źródeł zagranicznych i środków krajowych; 3) otwierania dodatkowych rachunków bankowych na żądanie Zamawiającego w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 4) prowadzenia rachunku skonsolidowanego, na którym dokonywana będzie wirtualna (bez dokonywania przeksięgowań sald miedzy rachunkami) konsolidacja rachunków wskazanych przez Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego. Konsolidacji podlegać będą zarówno salda wskazanych rachunków, które mają nadwyżkę środków, jak i te, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym. a) odsetki od środków na wirtualnym skonsolidowanym rachunku budżetu Miasta i Gminy Łasin będą dopisywane codziennie do rachunku bieżącego budżetu Miasta i Gminy Łasin; b) od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Miasta i Gminy naliczane będą odsetki według zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. c) Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej miesięczny raport z konsolidacji sald. 5) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy oraz rachunki prowadzone w innych bankach; 6) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym: Strona 2 z 7

3 a) instalacja systemu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, b) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, c) przeszkolenie wszystkich użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej, które umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od 1 marca 2015 roku; d) zapewnienie bieżącej eksploatacji systemu bankowości elektronicznej i urządzeń, serwisowanie na koszt banku, usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemu i sprzętu na koszt banku; e) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank; f) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką do banku); g) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach w rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych; h) umożliwienie Zamawiającemu wglądu w saldo rachunków jednostek organizacyjnych podległych gminie; i) wydzielenie w banku (punkcie obsługi klienta) stanowiska do dokonywania wypłaty gotówkowej dla upoważnionego pracownika Zamawiającego; 7) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, realizacja przelewów w formie papierowej; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego; 10) dokonywanie w siedzibie banku (punkcie obsługi klienta) wypłat gotówkowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz świadczeń z pomocy społecznej w terminach ustalonych przez Zamawiającego; 11) wydanie blankietów czeków gotówkowych; 12) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi w formie papierowej opatrzonych pieczęcią banku; 13) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności; 14) oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach Zamawiającego; 15) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Miasta i Gminy Łasin; 16) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy; b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej Łasin (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy lub aneksu do umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż ,00 zł; c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu; d) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Spłata kredytu krótkoterminowego nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego; e) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy lub aneksu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy lub aneksu, kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i nie wykorzystanej kwoty kredytu; Strona 3 z 7

4 f) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M plus stała marża (z oferty) w okresie obowiązywania umowy; g) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane przez Wykonawcę z rachunku bieżącego budżetu gminy, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy; h) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 17) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych; 18) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie. 4. Dodatkowe wymagane warunki obsługi: 1) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego; 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową; 3) zainstalowanie w siedzibie Urzędu i 9 jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin,w terminie 1 m-ca od zawarcia umowy, systemu bankowości elektronicznej; 4) prowadzenie lub utworzenie w terminie 1 m-ca od zawarcia umowy punktu obsługi klienta na terenie miasta Łasin, w którym będą dokonywane operacje gotówkowe /w tym wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej/ i bezgotówkowe; 5) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). 2 Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie w czasie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2020 roku. 3 Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie WIBID 1M, skorygowanej o stały wskaźnik.. wskazany w ofercie. 2. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych na dzień podpisania umowy wynosi.. %. 3. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana jak w ust. 1 w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z pierwszego dnia rozpoczynającego okres obrachunkowy (pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca). 4. Odsetki kapitalizowane będą poprzez dopisywanie ich do rachunku na koniec kwartału kalendarzowego. 5. Zmiany wysokości oprocentowania w okresie trwania umowy będą dokonywane jednostronnie przez Wykonawcę i mogą być związane tylko ze zmianą stawki WIBID 1M. 6. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy Jeśli dokumenty rozliczeniowe w systemie papierowych zleceń płatniczych będą złożone przez Strona 4 z 7

5 Zamawiającego u Wykonawcy prowadzącego rachunek do godziny.:00 to Wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia, dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 2. Jeśli dokumenty rozliczeniowe w programie do automatycznej (internetowej) obsługi klienta zostaną złożone u Wykonawcy prowadzącego rachunek do godziny.:00 to Wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 3. Jeśli dyspozycje przekazania składek na ubezpieczenie społeczne złożone zostaną w ustawowych terminach płatności składek w godzinach otwarcia kasy, a w pozostałych dniach do godz...:00, to Wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca wykonuje dyspozycje płatnicze do wysokości środków znajdujących się na rachunku z uwzględnieniem środków dostępnych w linii kredytowej. 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za opóźnienie realizacji zleceń płatniczych płatna jest, na pisemny wniosek Zamawiającego, w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż w wysokości aktualnie obowiązującego oprocentowania rachunku bankowego, od kwoty na jaką zlecenie opiewa. 6. Wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty ustalone w komunikatach banku. Zamawiający awizuje dnia poprzedzającego dzień wypłaty do godz..: Wpłaty gotówkowe Zamawiającego Wykonawca będzie przyjmował przynajmniej do godz. 15: Wykonawca zobowiązuje się do gotówkowej wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wypłaty jest lista wypłat z dołączonymi w trzech egzemplarzach imiennymi dowodami wypłat, opatrzonymi w kolejne numery porządkowe listy wypłat. 2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć listy świadczeniobiorców z dowodami wypłat oraz środki pieniężne na wypłatę świadczeń w terminie 1 dnia przed planowaną wypłatą. 3. O terminie wypłaty Zamawiający każdorazowo powiadomi bank z 5-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca dokona wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców w dniach od daty przypadającego terminu wypłaty świadczeń za dany miesiąc kalendarzowy do ostatniego dnia roboczego tego miesiąca kalendarzowego. 5. Wypłata świadczeń będzie dokonywana do rąk świadczeniobiorcy lub osoby upoważnionej na podstawie pisemnego upoważnienia świadczeniobiorcy, na którą wyrażą zgodę i potwierdzą zgodność podpisu osoby upoważnionej, uprawnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie. Wykaz pracowników uprawnionych do wykonywania tych czynności stanowi załącznik do umowy. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłaty do rąk osób nieuprawnionych. 7. Nie podjęte świadczenia podlegają zwrotowi na właściwy rachunek Zamawiającego na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym dokonywane są wypłaty. 8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię list świadczeniobiorców z adnotacją dotyczącą dnia odbioru gotówki. Pozycje bez adnotacji stanowić będą wykaz osób, które nie podjęły świadczeń w terminie, o którym mowa w ust Wykonawca umożliwi uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym na podstawie odrębnego wniosku kredytowego oraz odrębnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miejskiej Łasin w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej i ustanowienia na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia kredytu. 2. Zaciągnięcie kredytu, jak i jego wykorzystanie w pełnej wysokości nie jest obligatoryjne. Strona 5 z 7

6 3. Od niewykorzystanej kwoty kredytu Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych. 4. Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym Miasta i Gminy Łasin wystąpi na koniec dnia. 5. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy Łasin. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca i pobierane przez Wykonawcę z rachunku bieżącego budżetu gminy po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek Zamawiający zobowiązuje się do starannego przechowywania blankietów czekowych i czeków gotówkowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem. 2. W przypadku zagubienia lub kradzieży pojedynczych blankietów czekowych, bądź czeków, Zamawiający, lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osobiście, telefonicznie lub telegraficznie Wykonawcę podając: ilość, rodzaj i numery blankietów czekowych oraz ewentualne kwoty czeków. 3. Zawiadomienie telefoniczne w tym samym dniu należy potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie. 8. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych w przypadku dokonania zastrzeżenia u Wykonawcy i przyjęcia przez niego zawiadomienia na piśmie o utracie czeków lub blankietów czekowych - od chwili przyjęcia zawiadomienia od Zamawiającego. 9. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od momentu przyjęcia zawiadomienia. 10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż ponosi odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków do momentu przyjęcia zawiadomienia przez Wykonawcę. 9 Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku (papierowy wyciąg bankowy wraz z załącznikami) będą przekazywane: 1) w następujących terminach: a) po każdej zmianie salda, 2) w następujący sposób: a) wydawane osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów, b) wydawane innym osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego. 10 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby podmiotów z zainstalowanym systemem elektronicznej obsługi bankowej, o którym mowa w 1 ust. 4 pkt Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku: 1) gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres jednego roku, 2) przedłożenia u Wykonawcy fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę, 3) rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Wykonawcy do Zamawiającego, wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku. 2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca Strona 6 z 7

7 kalendarzowego. 13 Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy nie zostaną spełnione przez Wykonawcę warunki określone 1 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5.000,00 zł. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5.000,00 zł., za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 16 Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2020 roku. 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 18 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki do niniejszej umowy: 1. Karta wzorów podpisów, 2. Numer statystyczny (REGON), 3. Postanowienie o nadaniu numeru NIP. 4. SIWZ Strona 7 z 7

ZPU.271.13.2014 Łasin, dnia 05 grudnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZPU.271.13.2014 Łasin, dnia 05 grudnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZPU.271.13.2014 Łasin, dnia 05 grudnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y : Miasto i Gmina Łasin, 86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2, NIP 876-22-46-666, Regon 871118649,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Gmina Skała 32 043 Skała, Rynek 29 tel./012/ 389 10 98 fax./012/ 389 10 98 wew.104 e mail: skala@skala.pl 2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych Dodatek nr 6 do SIWZ zawarta w Gołuchowie, w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Bankiem a

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy bankowej obsługi budżetu Gminy Mochowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogólne warunki umowy bankowej obsługi budżetu Gminy Mochowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Zał. nr 2 do SIWZ na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY MOCHOWO WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI UWAGA: Po podpisaniu należy dołączyć do oferty Ogólne warunki umowy bankowej obsługi

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu.r. w Chojnicach, pomiędzy Powiatem Chojnickim z siedzibą Starostwa w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56; 89-600 Chojnice, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel , faks Chmielnik: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy. Numer ogłoszenia: 381422-2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu 1 z 7 2014-05-12 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu Zawidów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych. w okresie:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych. w okresie: Załącznik Nr 3 do zaproszenia do złożenia ofert - Wzór umowy - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR 272.4.11.2016 o sprawowanie obsługi bankowej budżetu Gminy Krzywda Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Miasta Płocka. 2.W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Bank zobowiązuje się w szczególności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr WIZP

WZÓR UMOWY. Umowa Nr WIZP Załącznik Nr 6: WZÓR UMOWY Umowa Nr WIZP.272 2015 W dniu.. 2015 roku w Pomiechówku pomiędzy : Gminą Pomiechówek, adres: ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek; NIP 531-168-82-19, REGON 013270531 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku bankowego Nr... / Projekt/

Umowa rachunku bankowego Nr... / Projekt/ Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa rachunku bankowego Nr... / Projekt/ Zawarta w dniu.r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem, a Miastem Tomaszów Lubelski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej przez okres 3 lat Gminy Wołomin oraz instytucji kultury, dla których Gmina

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Otwarcie i prowadzenie następujących oprocentowanych rachunków bankowych: 1) rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują:

UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują: UMOWA KREDYTU NR. W dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują: 1. Stanisław Skaja - Starosta 2. Przemysław Biesek - Talewski - Wicestarosta przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ Projekt

UMOWA Nr./ Projekt Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr./2013 - Projekt zawarta w dniu... 2013 r. w Wierzchlesie pomiędzy Gminą Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, NIP: 832 19 79 227, REGON: 730934766, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 45966-2013 data 04.02.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych

2. Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych Kunice; dnia 07 maja 2013 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia do 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 Adres Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Powiat Policki Police, dnia 17 marca 2016 r. ul. Tanowska Police

Powiat Policki Police, dnia 17 marca 2016 r. ul. Tanowska Police Powiat Policki Police, dnia 17 marca 2016 r. ul. Tanowska 8 72-010 Police ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Przetarg XXIV/2009. OGŁOSZENIE Gmina Leśna 59-820 Leśna ul. Rynek 19 tel. 075 7211239 tel.fax 075 7242368 e-mail: lesna@gminy.pl

Przetarg XXIV/2009. OGŁOSZENIE Gmina Leśna 59-820 Leśna ul. Rynek 19 tel. 075 7211239 tel.fax 075 7242368 e-mail: lesna@gminy.pl Przetarg XXIV/2009 Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony na: Bankową obsługę budżetu Gminy Leśna oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych tj. UM, OKiS, ABK, ZUK, SP w Stankowicach, SP

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie rachunków rozliczeniowych w złotych (wzór)

Umowa o prowadzenie rachunków rozliczeniowych w złotych (wzór) Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Umowa o prowadzenie rachunków rozliczeniowych w złotych (wzór) Zawarta w dniu. z mocą obowiązującą od. do. pomiędzy Bankiem z siedzibą w Radomiu przy ulicy zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego

UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego UMOWA (Wzór) o obsługę bankową budŝetu Powiatu Ząbkowickiego Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy : 1. Powiatem Ząbkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary I. Zamawiający: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP: 5783109418 Tel: (055) 248 60 82; fax: (055) 248 64 00 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pn: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. III transza w wysokości ,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego. do r. do r.

PROJEKT UMOWY. III transza w wysokości ,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego. do r. do r. PROJEKT UMOWY 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank/instytucja finansowa udziela Zamawiającemu kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w kwocie do 7 500 000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Nowe Miasto Lubawskie: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 42749-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych.

na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. Zaklików, dnia 09.06. 2011 roku Gmina Zaklików, 37-470 Zaklików ul. Zachodnia 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Rachunki 1. Otwarcie i prowadzenie: * rachunku podstawowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym Zamawiający będzie uprawiony do zaciągania odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, pow. niżański, tel. (015) 876-10-02, faks (015) 876-11-19 Fn 3052/1/2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej

UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej Projekt umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr... kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302. Otwock: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 87346-2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo