- PROJEKT - UMOWA. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a. NIP., Regon., reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- PROJEKT - UMOWA. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a. NIP., Regon., reprezentowanym przez: 1..., 2...,"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łasin - PROJEKT - UMOWA z dnia roku w Łasinie w sprawie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Łasin, zawartej pomiędzy: Miastem i Gminą Łasin z siedzibą ul. Radzyńska 2, Łasin, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a...., NIP., Regon., reprezentowanym przez: , , zwanego w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zgodnie z wynikami postępowania przeprowadzonego wg Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej euro obowiązującego w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Łasin i podległych jednostek organizacyjnych oraz świadczenia usług kredytowych finansujących przejściowy niedobór budżetu gminy, występujący w trakcie danego roku budżetowego na wymienionych poniżej warunkach finansowych: Lp. Przedmiot/Zakres Cena/marża/współczynnik Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę 1. bankową w przeliczeniu na jeden podmiot objęty zamówieniem Oprocentowanie kredytu w rachunku 2. bieżącym budżetu gminy (stawka WIBOR WIBOR 1M +. 1M plus marża) Oprocentowanie środków zgromadzonych 3. na rachunku skonsolidowanym (WIBID WIBID ON x.. ON * współczynnik) Oprocentowanie środków na pozostałych 4. rachunkach bankowych (WIBID 1M * WIBID 1M x. współczynnik) 2. Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia n/w rachunków bankowych: 1) Urząd Miasta i Gminy w Łasinie: b) ZFŚS, c) Depozyty, d) Kształcenie młodocianych pracowników, e) Internetowy urząd, f) Rekultywacja składowiska odpadów zaliczki, g) Rekultywacja składowiska odpadów refundacje; 2) Przedszkole Miejskie w Łasinie: Strona 1 z 7

2 b) ZFŚS; 3) Zespół Szkól Publicznych w Łasinie: b) ZFŚS; 4) Szkoła Podstawowa w Szonowie: 5) Szkoła Podstawowa w Wydrznie: 6) Szkoła Podstawowa w Zawdzie: 7) Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach: 8) Szkoły wiejskie: a) ZFŚS; 9) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie: b) ZFŚS; 10) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie: b) ZFŚS, c) Fundusz alimentacyjny, 11) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie: b) ZFŚS, c) Depozyty, d) Rachunek pomocniczy do przechowywania wolnych środków pieniężnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania n/w czynności i świadczenia usług: 1) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego Miasta i Gminy Łasin, rachunków pomocniczych oraz rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i środków krajowych; 2) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej,innych źródeł zagranicznych i środków krajowych; 3) otwierania dodatkowych rachunków bankowych na żądanie Zamawiającego w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 4) prowadzenia rachunku skonsolidowanego, na którym dokonywana będzie wirtualna (bez dokonywania przeksięgowań sald miedzy rachunkami) konsolidacja rachunków wskazanych przez Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego. Konsolidacji podlegać będą zarówno salda wskazanych rachunków, które mają nadwyżkę środków, jak i te, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym. a) odsetki od środków na wirtualnym skonsolidowanym rachunku budżetu Miasta i Gminy Łasin będą dopisywane codziennie do rachunku bieżącego budżetu Miasta i Gminy Łasin; b) od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Miasta i Gminy naliczane będą odsetki według zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. c) Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej miesięczny raport z konsolidacji sald. 5) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy oraz rachunki prowadzone w innych bankach; 6) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym: Strona 2 z 7

3 a) instalacja systemu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, b) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, c) przeszkolenie wszystkich użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej, które umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od 1 marca 2015 roku; d) zapewnienie bieżącej eksploatacji systemu bankowości elektronicznej i urządzeń, serwisowanie na koszt banku, usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemu i sprzętu na koszt banku; e) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank; f) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką do banku); g) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach w rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych; h) umożliwienie Zamawiającemu wglądu w saldo rachunków jednostek organizacyjnych podległych gminie; i) wydzielenie w banku (punkcie obsługi klienta) stanowiska do dokonywania wypłaty gotówkowej dla upoważnionego pracownika Zamawiającego; 7) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, realizacja przelewów w formie papierowej; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego; 9) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego; 10) dokonywanie w siedzibie banku (punkcie obsługi klienta) wypłat gotówkowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz świadczeń z pomocy społecznej w terminach ustalonych przez Zamawiającego; 11) wydanie blankietów czeków gotówkowych; 12) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi w formie papierowej opatrzonych pieczęcią banku; 13) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności; 14) oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach Zamawiającego; 15) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Miasta i Gminy Łasin; 16) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy; b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej Łasin (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy lub aneksu do umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż ,00 zł; c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu; d) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Spłata kredytu krótkoterminowego nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego; e) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy lub aneksu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy lub aneksu, kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i nie wykorzystanej kwoty kredytu; Strona 3 z 7

4 f) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M plus stała marża (z oferty) w okresie obowiązywania umowy; g) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane przez Wykonawcę z rachunku bieżącego budżetu gminy, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy; h) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 17) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych; 18) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie. 4. Dodatkowe wymagane warunki obsługi: 1) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego; 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową; 3) zainstalowanie w siedzibie Urzędu i 9 jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin,w terminie 1 m-ca od zawarcia umowy, systemu bankowości elektronicznej; 4) prowadzenie lub utworzenie w terminie 1 m-ca od zawarcia umowy punktu obsługi klienta na terenie miasta Łasin, w którym będą dokonywane operacje gotówkowe /w tym wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej/ i bezgotówkowe; 5) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). 2 Wykonawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych na warunkach określonych w ofercie w czasie od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2020 roku. 3 Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisów Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie WIBID 1M, skorygowanej o stały wskaźnik.. wskazany w ofercie. 2. Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych na dzień podpisania umowy wynosi.. %. 3. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana jak w ust. 1 w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z pierwszego dnia rozpoczynającego okres obrachunkowy (pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca). 4. Odsetki kapitalizowane będą poprzez dopisywanie ich do rachunku na koniec kwartału kalendarzowego. 5. Zmiany wysokości oprocentowania w okresie trwania umowy będą dokonywane jednostronnie przez Wykonawcę i mogą być związane tylko ze zmianą stawki WIBID 1M. 6. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy Jeśli dokumenty rozliczeniowe w systemie papierowych zleceń płatniczych będą złożone przez Strona 4 z 7

5 Zamawiającego u Wykonawcy prowadzącego rachunek do godziny.:00 to Wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia, dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 2. Jeśli dokumenty rozliczeniowe w programie do automatycznej (internetowej) obsługi klienta zostaną złożone u Wykonawcy prowadzącego rachunek do godziny.:00 to Wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 3. Jeśli dyspozycje przekazania składek na ubezpieczenie społeczne złożone zostaną w ustawowych terminach płatności składek w godzinach otwarcia kasy, a w pozostałych dniach do godz...:00, to Wykonawca przekaże je do rozrachunku w dniu złożenia. Dokumenty dostarczone później zostaną przekazane do rozrachunku w następnym dniu roboczym. 4. Wykonawca wykonuje dyspozycje płatnicze do wysokości środków znajdujących się na rachunku z uwzględnieniem środków dostępnych w linii kredytowej. 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za opóźnienie realizacji zleceń płatniczych płatna jest, na pisemny wniosek Zamawiającego, w wysokości rzeczywistych strat poniesionych przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż w wysokości aktualnie obowiązującego oprocentowania rachunku bankowego, od kwoty na jaką zlecenie opiewa. 6. Wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty ustalone w komunikatach banku. Zamawiający awizuje dnia poprzedzającego dzień wypłaty do godz..: Wpłaty gotówkowe Zamawiającego Wykonawca będzie przyjmował przynajmniej do godz. 15: Wykonawca zobowiązuje się do gotówkowej wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wypłaty jest lista wypłat z dołączonymi w trzech egzemplarzach imiennymi dowodami wypłat, opatrzonymi w kolejne numery porządkowe listy wypłat. 2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć listy świadczeniobiorców z dowodami wypłat oraz środki pieniężne na wypłatę świadczeń w terminie 1 dnia przed planowaną wypłatą. 3. O terminie wypłaty Zamawiający każdorazowo powiadomi bank z 5-dniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca dokona wypłaty świadczeń dla świadczeniobiorców w dniach od daty przypadającego terminu wypłaty świadczeń za dany miesiąc kalendarzowy do ostatniego dnia roboczego tego miesiąca kalendarzowego. 5. Wypłata świadczeń będzie dokonywana do rąk świadczeniobiorcy lub osoby upoważnionej na podstawie pisemnego upoważnienia świadczeniobiorcy, na którą wyrażą zgodę i potwierdzą zgodność podpisu osoby upoważnionej, uprawnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie. Wykaz pracowników uprawnionych do wykonywania tych czynności stanowi załącznik do umowy. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłaty do rąk osób nieuprawnionych. 7. Nie podjęte świadczenia podlegają zwrotowi na właściwy rachunek Zamawiającego na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym dokonywane są wypłaty. 8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię list świadczeniobiorców z adnotacją dotyczącą dnia odbioru gotówki. Pozycje bez adnotacji stanowić będą wykaz osób, które nie podjęły świadczeń w terminie, o którym mowa w ust Wykonawca umożliwi uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym na podstawie odrębnego wniosku kredytowego oraz odrębnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miejskiej Łasin w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej i ustanowienia na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia kredytu. 2. Zaciągnięcie kredytu, jak i jego wykorzystanie w pełnej wysokości nie jest obligatoryjne. Strona 5 z 7

6 3. Od niewykorzystanej kwoty kredytu Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych. 4. Wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wykorzystanej części kredytu, tzn. tylko wtedy, gdy ujemne saldo na rachunku bieżącym Miasta i Gminy Łasin wystąpi na koniec dnia. 5. Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy Łasin. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca i pobierane przez Wykonawcę z rachunku bieżącego budżetu gminy po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek Zamawiający zobowiązuje się do starannego przechowywania blankietów czekowych i czeków gotówkowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub fałszowaniem. 2. W przypadku zagubienia lub kradzieży pojedynczych blankietów czekowych, bądź czeków, Zamawiający, lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osobiście, telefonicznie lub telegraficznie Wykonawcę podając: ilość, rodzaj i numery blankietów czekowych oraz ewentualne kwoty czeków. 3. Zawiadomienie telefoniczne w tym samym dniu należy potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie. 8. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych w przypadku dokonania zastrzeżenia u Wykonawcy i przyjęcia przez niego zawiadomienia na piśmie o utracie czeków lub blankietów czekowych - od chwili przyjęcia zawiadomienia od Zamawiającego. 9. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od momentu przyjęcia zawiadomienia. 10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż ponosi odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków do momentu przyjęcia zawiadomienia przez Wykonawcę. 9 Strony postanawiają, że informacje o stanie rachunku (papierowy wyciąg bankowy wraz z załącznikami) będą przekazywane: 1) w następujących terminach: a) po każdej zmianie salda, 2) w następujący sposób: a) wydawane osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów, b) wydawane innym osobom upoważnionym na piśmie przez Zamawiającego. 10 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby podmiotów z zainstalowanym systemem elektronicznej obsługi bankowej, o którym mowa w 1 ust. 4 pkt Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku: 1) gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres jednego roku, 2) przedłożenia u Wykonawcy fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę, 3) rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Wykonawcy do Zamawiającego, wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku. 2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca Strona 6 z 7

7 kalendarzowego. 13 Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy nie zostaną spełnione przez Wykonawcę warunki określone 1 ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5.000,00 zł. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5.000,00 zł., za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 16 Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2020 roku. 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 18 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki do niniejszej umowy: 1. Karta wzorów podpisów, 2. Numer statystyczny (REGON), 3. Postanowienie o nadaniu numeru NIP. 4. SIWZ Strona 7 z 7

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu.r. w Chojnicach, pomiędzy Powiatem Chojnickim z siedzibą Starostwa w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56; 89-600 Chojnice, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZI-II.271.29.2015.RR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki na jakich BS Nałęczów, zwany dalej "Bankiem", otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo