Zapytanie ofertowe. Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować pocztą, osobiście w siedzibie firmy bądź drogą mailową na adres:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować pocztą, osobiście w siedzibie firmy bądź drogą mailową na adres:"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Zapytanie ofertowe "Wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS na bazie platformy informatycznej automatyzującej procesy i relacje biznesowe przedsiębiorstw". I. ZAMAWIAJA CY Teamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Domaniewska 47/ Warszawa, woj. Mazowieckie KRS: REGON: NIP: Pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować pocztą, osobiście w siedzibie firmy bądź drogą mailową na adres: II. INFORMACJA O Z RÓDLE FINANSOWANIA Zamówienie współfinansowane jest z ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na wykonanie systemu B2B realizującego dwa główne zadania. a. automatyzacje procesów biznesowych zachodzących pomiędzy aktualnymi partnerami, którzy są poddostawcami usług dla wnioskodawcy, b. automatyzacje procesów zachodzących pomiędzy drugą grupą partnerów i wnioskodawcą wynikające z użytkowania aplikacji w modelu SaaS. Wnioskodawca preferuje technologie oparte głównie na wolnym oprogramowaniu. Do budowy rozwiązania Wnioskodawca bierze pod uwagę następujące technologie PHP, JAVA, MySQL, PostgreSQL, C#, ASP.NET, WCF, Objectve C, SQL Light. Wnioskodawca w ramach projektu nabędzie system B2B zapewniający realizację procesów biznesowych pomiędzy wnioskodawcą i partnerami w zakresie świadczenia usług związanych z wdrożeniem aplikacji w modelu SaaS. Wnioskodawca w ramach projektu wdroży aplikację do świadczenia usług w modelu SaaS służącą do automatyzacji procesów i relacji biznesowych partnerów oraz ich klientów. Aplikacja automatyzuje prace pomiędzy partnerami i wnioskodawcą.

2 Aplikacja SaaS będzie wykonana w technologii Java - platforma JEE (Java Enterprise Edition). Interfejs użytkownika i administratora dostępne będą z poziomu przeglądarki internetowej (technologia tzw. "cienkiego klienta"). W ramach projektu zostanie również wytworzona aplikacja automatyzujące procesy zachodzące pomiędzy wnioskodawcą oraz partnerami w zakresie serwisowania, dodatkowych zleceń i obsługę procesów związanych z eksploatacją aplikacji oferowanej w modelu SaaS. W rzeczywistości działanie będzie polegało na ograniczeniu funkcjonalności wytworzonej aplikacji za pomocą której świadczona będzie usługa w modelu SaaS. Dostęp do aplikacji B2B oraz usług SaaS będzie realizowany poprzez przeglądarki internetowe. Partner oraz wnioskodawca będzie realizował procesy biznesowe z wykorzystaniem ogólnodostępnych przeglądarek internetowych. System B2B będzie dostępny w sieci internetowej. W zależności od roli wnioskodawcy (partner może zlecić funkcje administratora aplikacji wnioskodawcy) zakres współpracy może być związany z zapewnieniem technicznych funkcji usługi SaaS. Partner może również zlecić administrowanie użytkownikami i procesami wnioskodawcy. System służący do automatyzacji procesów będzie się opierał na zdefiniowanym zbiorze wzorów dokumentów i formatek wymiany komunikatów, które będą wymieniane pomiędzy wnioskodawcą oraz partnerami. Zastosowane rozwiązania pozwalają na skalowanie rozwiązań zarówno w zakresie wydajności jak również dostępności technologii. Wszystkie technologie są dostępne w modelu wolnego oprogramowania. Rozwiązanie jest również otwarte na inne systemy baz danych. Na bazie w/w aplikacji wnioskodawca wykorzysta wytworzoną technologię również do automatyzacji procesów zachodzących pomiędzy wnioskodawcą oraz partnerami, którzy są poddostawcami zaawansowanych usług technicznych. B. Przedmiot zamówienia wykonany powinien być według następujących etapów: Etap I Przygotowanie W pierwszym etapie projektu zostaną podjęte działania mające na celu przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia systemu B2B. W wyniku wymaganych, odpowiednich procedur zostaną zawarte umowy na dostawę oprogramowania. Dostawca oprogramowania będzie prowadził realizację projektu zgodnie z przyjętą metodyką. Na tym etapie zostanie powołany zespół projektowy Wnioskodawcy oraz osoby reprezentujące Partnerów i Wnioskodawcę Dostawca Systemu B2B oraz aplikacji do świadczenia usług w modelu SaaS, pozyska informacje od Wnioskodawcy oraz Partnerów. Powstanie opis wszystkich dostępnych funkcji programu, integracji z systemami zewnętrznymi. Zostanie określony sposób integracji z systemami zewnętrznymi opisujący wszystkie przypadki funkcji możliwych do wykorzystania podczas integracji systemu B2B z każdym z zewnętrznych elementów, a także możliwe problemy i opcje ich rozwiązywania. Dostawca przedstawi opis decyzji w zakresie stosowanych algorytmów, informacje o strukturach baz danych oraz modele relacyjne baz danych i prototypy interfejsów. Ponadto określi protokoły przesyłanych informacji, zasady budowy baz pośrednich, przenoszenia i ujednolicania danych. modułów i komponentów systemu w tym etapie wnioskodawca zużyje nie mniej niż 5 osobomiesiące. W tym etapie zostaną zrealizowane usługi translacyjne systemu SaaS oraz modułów związanych z realizacją procesów B2B Wnioskodawca nabędzie projekt szaty graficznej dla platformy B2B oraz aplikacji świadczonej w modelu SaaS. Dostarczone moduły oprogramowania będą instalowane i uruchamiane na dostarczonym w projekcie serwerze który wnioskodawca dzierżawi w ramach usług hostingowych. Dostęp do oprogramowania będzie odbywał się z siedziby wnioskodawcy. Dostawca dostarczy dokumentację i instrukcje stanowiskowe.

3 Etap II Budowa 1 Etap drugi będzie kontynuacją prac rozpoczętych w pierwszym etapie. modułów i komponentów systemu w tym etapie wnioskodawca zużyje nie mniej niż 15 osobomiesięcy. Dostarczone moduły oprogramowania będą instalowane i uruchamiane na serwerze. Dostawca dostarczy dokumentację i instrukcje stanowiskowe. Etap III Budowa 2 modułów i komponentów systemu w tym etapie wnioskodawca zużyje nie mniej niż 15 osobomiesięcy. Dostarczone moduły oprogramowania będą instalowane i uruchamiane na serwerze. Dostawca dostarczy dokumentację i instrukcje stanowiskowe. Na tym etapie rozpocznie się również proces wdrożeniowy aplikacji. Etap IV Budowa i Wdrożenie modułów i komponentów systemu w tym etapie wnioskodawca zużyje nie mniej niż 10,2 osobomiesięcy. Dostarczone moduły oprogramowania będą instalowane i uruchamiane na dostarczonym w projekcie serwerze. Wnioskodawca uruchomi aplikację i procesy biznesowe pomiędzy partnerami którzy będą korzystać z usług w modelu SaaS oraz partnerami wnioskodawcy poddostawców usług. Nastąpi uruchomienie produkcyjne systemu B2B i usług w modelu SaaS Na tym etapie system będzie przygotowany do eksploatacji systemu. Zostaną przeprowadzone testy już po zintegrowaniu systemu. Wnioskodawca zrealizuje akcję promocyjną wśród potencjalnych partnerów, nabywców usług świadczonych w modelu SaaS. C. Realizacja usługi obejmuje: 1. nabycie praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania oraz nabycie wytworzonych modułów aplikacji/systemu. 2. Stworzenie elementów i modułów do dedykowanego oprogramowania i technologii składających się na platformę do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy aktualnymi partnerami, którzy są poddostawcami usług dla wnioskodawcy oraz automatyzacje procesów zachodzących pomiędzy drugą grupą partnerów i wnioskodawcą wynikające z użytkowania aplikacji w modelu SaaS. IV. WYMAGANIA DOTYCZA CE WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wszystkie następujące warunki: 1. dostarczyli podpisaną umowę o zachowaniu poufności dotyczącej powyższego projektu w formie papierowej dla Zamawiającego. 2. Posiadają uprawnienia, kompetencje i możliwość wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. Posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie w zakresie przedmiotowego projektu. 4. dysponują zasobami technicznymi i osobowymi zdolnymi do wykonywania zamówienia, w technologii gwarantującej realizację z uwzględnieniem wszsytkich załozeń i celów projektu. 5. zagwarantują realizację projektu zgodnie z opisaną technologią wykonania lub zaproponują inną równoważną z zachowaniem wszystkich założeń projektu:

4 Aplikacja będzie wykonana w technologii wielowarstwowej z podziałem na: warstwę interfejsu użytkownika warstwę serwisów realizujących logikę biznesową aplikacji warstwę dostępu do bazy danych Przedstawiony podział jest podziałem logicznym. Fizycznie aplikacja będzie stanowiła jeden moduł serwera aplikacji - moduł WAR (Web Application ARchive). Aplikacja będzie korzystać z bazy danych - planowane jest wykorzystanie bazy PostgreSQL - jest to jeden z najpopularniejszych wolnodostępnych (obok MySQL) systemów zarządzania bazami danych. Założenia konstrukcji. Wnioskodawca przyjął założenie że w trakcie budowy aplikacji wykorzystane zostaną ogólnodostępne biblioteki i rozwiązania szkieletowe. W szczególności są to: Spring - stanowiący tzw. "lekki kontener" komponentów i zawierający wiele gotowych modułów pozwalających przyspieszyć prace programistyczne Hibernate - sprawdzone i rozbudowane rozwiązanie wspierające ORM (Object-relational mapping) Na etapie analizy technicznej poprzedzającej konstrukcję zostanie rozstrzygnięte, które rozwiązanie szkieletowe zastosować przy budowie warstwy prezentacji. Analizowane rozwiązania będą obejmować m.in.: JSF (Java Server Faces) - zapewnia komponentowe podejście do budowy warstwy prezentacji aplikacji webowych Spring MVC - zaawansowane rozwiązanie wspierające wzorzec Model View Controller Aplikacja będzie uruchamiana na jednym z ogólnodostępnych serwerów aplikacji JEE - najprawdopodobniej będzie to Tomcat w wersji 7.0. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wydajności i dostępności usług, konieczna jest minimalizacja liczby odwołań do serwera aplikacji - nie wszystkie odwołania wymagają obsługi przez właściwy serwer aplikacji (np. wyżej wspomniany Tomcat). Dlatego planowane jest wykorzystanie serwera nginx lub analogicznego. Serwer ten obsługiwałby wszystkie żądania o zasoby statyczne (biblioteki stylów CSS, biblioteki JavaScript oraz zasoby graficzne). Dodatkowo serwer ten mógłby odpowiednio rozdzielać ruch przychodzący (load balancing). Żądania mogą docierać na jeden publiczny adres IP, ale na podstawie domeny do której kierowane było żądanie można rozpoznać do którego serwera aplikacji skierować ruch. Wnioskodawca przewiduje możliwość integracji systemu udostępnionego w modelu SaaS z systemami klasy ERP i CRM. Planowane jest udostępnienie określonych funkcjonalności systemu przy pomocy uniwersalnej metody komunikacji - WebService. System zostanie stworzony z podziałem na warstwy: warstwa dostępu do bazy danych, warstwa serwisów (logika biznesowa) oraz warstwa prezentacji. Platforma Java oraz dostępne frameworki pozwalają w efektywny sposób udostępnić funkcjonalności implementowane w warstwie logiki biznesowej kanałem WebService. Udostępnione funkcjonalności będą obejmować m.in. przekazywanie zgłoszeń, pobranie statusu zgłoszenia, pobranie listy zgłoszeń wg określonych kryteriów itd. Standard JAX-WS będący częścią platformy JEE (Java Enterprise Edition) umożliwia również stosowanie wielu rozszerzeń, dzięki czemu możliwa będzie dalsza rozbudowa systemu - rozszerzenia te obejmują: WS-Security, WS-Addressing, WS-Reliable Messaging. Zabezpieczenie transmisji danych realizowane będzie w oparciu o protokół https (jeśli zajdzie taka konieczność) - realizacja takiego zabezpieczenia to kwestia

5 odpowiedniej konfiguracji serwera aplikacji (Tomcat lub JBoss) - generacja i instalacja potrzebnych kluczy prywatnych i certyfikatów wykonane będą na etapie wdrożenia. Zaproponowany sposób daje szeroko rozumianą możliwość skalowania systemu i obsługi wielu klientów docelowych. V. TERMIN REALIZACJI Termin realizacji upływa na 14 dni przed datą zakończenia każdego z poszczególnych etapów: I etap: do r. II etap: do r. III etap: do r. IV etap: do r. VI.INFORMACJA NA TEMAT ISTOTNYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA Ubiegając się o zamówienie, oferent wyraża zgodę na zawarcie następujących warunków w postanowieniach umownych: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 2. Wykonawca w przypadku zainteresowania Zamawiającego zapewni gotowość świadczenia usług utrzymania i wsparcia w okresie pogwarancyjnym na warunkach i w oparciu o odrębną umowę. 3. W okresie gwarancji Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki w czasie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. Za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną wysokości 1200 zł netto. 4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie materiały źródłowe, którymi dysponował tworząc oprogramowanie, umożliwiające dowolną modyfikację dostarczonego oprogramowania przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to kodów źródłowych wraz z komentarzami oraz materiałów graficznych. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do dostarczonego oprogramowania (na wszelkie pola eksploatacji) lub udzieli licencji: a. nieograniczonej czasowo, b. zbywalnej, c. z prawem do sublicencjonowania, d. z prawem do dowolnej, nieograniczonej modyfikacji oprogramowania. 6. Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną wysokości 3% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia względem ustalonego harmonogramu realizacji zamówienia. 7. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy przekraczającego 5 dni względem ustalonego harmonogramu realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 8. Zamawiający zweryfikuje, czy oddawane przez Wykonawcę zgodnie z uzgodnionym harmonogramem składniki zamówienia spełniają wymagania i nie posiadają usterek w ciągu 7 dni od ich odbioru. Wynikiem wspomnianej weryfikacji będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości wskazane w protokole odbioru w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Zamawiający potwierdza odbiór i akceptację poprawek poprzez pisemne potwierdzenie na protokole odbioru. Protokół odbioru nie zawierający uzasadnionych zastrzeżeń co do zakresu, formy i jakości przekazanej przez

6 Wykonawcę części przedmiotu zamówienia będzie podstawą zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Dostarczone oprogramowanie nie może być zależne od żadnych komercyjnych rozwiązań za które trzeba byłoby płacić opłaty licencyjne w okresie użytkowania. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta musi zawierać: 1. Dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i osoby kontaktowej), numer NIP, REGON, KRS lub CEiDG firmy. 2. Kopię aktualnego dokumentu rejestrowego (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sadowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 3. Propozycję łącznej ceny netto zamówienia, z odrębnym wyszczególnieniem cen wszystkich składników przedmiotu zamówienia, określonych w części III A. zapytania ofertowego. 4. Opis koncepcji technicznej realizacji całości zamówienia oraz szczegółowy opis sposobu, w jaki Wykonawca zamierza osiągnąć konkretne, mierzalne parametry docelowego systemu. 5. Okres trwania gwarancji. 6. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta. 7. Ważność oferty: nie mniej niż 30 dni. 8. Oferty należy składać w formie pisemnej do , do godziny w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem, liczy się data i godzina wpływu dokumentów do Zamawiającego. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: Cena 60 punktów Okres trwania gwarancji 40 punktów Razem: 100 punktów 1. W kryterium Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: - Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) * 60 - Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta łączna cena netto całości zamówienia zawarta w formularzu ofertowym, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W kryterium Okres trwania gwarancji, oferent otrzymuje 10 punktów za każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej wymaganego 3 letniego okresu minimalnego. 3. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy w ciągu 7 dni licząc od dnia, kiedy upływa termin składania ofert oraz udzieli zamówienia oferentowi, który osiągnie najwyższą sumę punktów z wszystkich określonych wyżej kryteriów miejscowość, data, czytelny podpis

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/Nomad/POKL/2013 14 marca 2013 W związku z realizacją projektu Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby firmy:..

Adres siedziby firmy:.. 1. FORMULARZ OFERTY Nazwa: Adres siedziby firmy:.. Nip: Po dokładnym zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym którego otrzymanie niniejszym potwierdzamy, my, niżej podpisani, składamy zgodną z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo