FORUM EKONOMICZNE 2007 ECONOMIC FORUM 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM EKONOMICZNE 2007 ECONOMIC FORUM 2007"

Transkrypt

1 POZNAŃ LASKI Streszczenia materiałów konferencyjnych Summaries of conference s materials Akademia Rolnicza w Poznaniu Agricultural University of Poznań Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Department of Economic and Wood Industry Management

2 2 FORUM EKONOMICZNE 2007 Rada Programowa Przewodniczący: Dr hab. inŝ. Wojciech Lis, prof. nadzw. Członkowie: Assoc. Prof. Josef Drábek - Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Department of ibusiness Economics, Slovakia Prof. Dr. Sc. Dr.h.c. Mladen Figurič Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji Šumarski fakultet Uniwersity of Zagreb Mgr inŝ. Iwo Gałecki Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice Prof. Ing. Igor Liberko, CSc. Katedra ekonómie a ekonomiky Fakulta manažmentu Prešovska univerzita v Prešove, Slovensko Prof. Alexander Linczényi, MSc., CSc. Department of Quality Engineering, Faculty of Materials Science and itechnology of Slovak University of Technology, Trnava, Slovak Republic Prof. dr hab. Zenon Muszyński Katedra UŜytkowania Lasu i Drewna, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w ikrakowie Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. Katedra podnikového hospodárstva Drevárska fakulta Technická univerzita vo izvolene Doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc. vo izvolene Doc. dr hab. Ewa Ratajczak - Instytut Technologii Drewna w ipoznaniu Katedra podnikového hospodárstva Drevárska fakulta Technická univerzita Prof. Mikuláš Šupín, prof.h.c., prof.ph.d. - Technical University of Zvolen, Faculty of Wood Sciences and itechnology, Department of Marketing, Trade and World Forestry, Slovakia Dr hab. Wacław Szymanowski, prof. nadzw. Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w iprzemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. - Technical University of Zvolen, Faculty of Wood Sciences and itechnology, Department of Marketing, Trade and World Forestry, Slovakia Prof. dr hab. Leszek śukowski - Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w iprzemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Forum Ekonomiczne 2007 Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Akademia Rolnicza im. iaugusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wojska Polskiego 38/42 PL Poznań tel./fax Poznań 2007 Opracowanie redakcyjne, graficzne i skład komputerowy: Dr inŝ. Jan Chudobiecki Tłumaczenia: dr inŝ Wojciech Meixner

3 3 ECONOMIC FORUM 2007 XII International Scientific Conference COMMERCE OF WOOD AND WOOD BASED MATERIALS IN THE EUROPEAN UNION AND EUROPEAN COUNTRIES FORUM EKONOMICZNE 2007 XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa OBRÓT DREWNEM I IMATERIAŁAMI DRZEWNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ I W EUROPIE

4 4 FORUM EKONOMICZNE 2007 SPIS TREŚCI STRESZCZENIA...8 Justyna Biernacka...8 Ocena wpływu cen drewna i materiałów drzewnych na wyniki ekonomiczno finansowe giełdowych spółek branŝy drzewnej...8 Antoni Buraczewski...8 Inicjatywy fińsko-szwedzkie dotyczące mechanicznego przerobu drewna...8 Antoni Buraczewski...8 Obrót drewnem i produktami przerobu drewna w Szwecji...8 Felicita Chromjaková...8 Koszt strumienia wartości. Monitoring kosztów produkcji rzeczywistej...8 Josef Drábek, František Živický...8 Wpływ bezpośrednich zagranicznych inwestycji na indeksy rozwoju przemysłu drzewnego w Republice Słowacji..8 Eva Drličková, Inna Melnyk, Vladislav Kaputa...9 Wybrane aspekty komunikacji wewnętrznej w słowackim przedsiębiorstwie przemysłu meblarskiego...9 Roman Dudík...9 Subsydia dla czeskiego przemysłu drzewnego w okresie Viktor Gotych, Ginter J. Hruzik...9 Efektywność przetarcia drewna iglastego z uwzględnieniem wad ukrytych surowca...9 Karol Hatiar, Peter Sakál, Thomas M. Cook...10 Model HCS 3E mikrorozwiązanie makroproblemów podtrzymanie rozwoju...10 Paweł Jackowiak, Ginter J. Hruzik...10 Efektywność porównawcza produkcji tarcicy obrzynanej na rynek krajowy i zagraniczny...10 Izabella Jenczyk Tołłoczko...10 Przemysł drzewny, a badania marketingowe...10 Václav Kupčák...10 Produkcja tartaczna w Republice Czeskiej Sytuacja i kierunki rozwoju...10 Rastislav Kotulič, Igor Liberko...11 Analiza efektywności podstawowej produkcji rolnej w warunkach Republiki Słowacji w czasach Millenium...11 Lucia Liberková, Igor Liberko...11 Benchmarking środowiskowy...11 Wojciech Lis...11 Zarządzanie obrotem drewnem okrągłym w Polsce...11 Loučanová Erika, Zaušková Anna...11 Identyfikacja klastra dla sektora obróbki drewna w Słowacji...11 Loučanová Erika, Zaušková Anna...12 Metodologia mapowania wiedzy w klastrach przemysłowych...12 Peter Malega, Jana Naščáková, Lucia Mihoková...12 Efektywność produkcji jako podstawa prosperity...12 Peter Malega, Lucia Mihoková, Peter Žiga...12 Wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej produkcji...12 Lucia Mihoková, Marek Vida, Gabriel Kádár...12 Diagnostyka konkurencyjności przedsiębiorstwa i zdolności konkurencyjnych oraz konwersji przedsiębiorstwa podczas kryzysu...12 Martin Mikeska...12 Konkurencja oparta na innowacji w czeskich małych i średnich przedsiębiorstwach...12 ElŜbieta Mikołajczak...13 Granulacja odpadów drzewnych aspekty technologiczne i ekonomiczne...13 ElŜbieta Mikołajczak...13 Podniesienie wartości odpadów drzewnych na drodze granulacji...13 Zenon Muszyński, Jacek Muszyński...13 Wybrane problemy wpływające na obrót drewnem i materiałami drzewnymi...13 Katarzyna Mydlarz, Maciej Biedrzycki, Jan Chudobiecki...13 Ekonomiczno ekologiczne aspekty mieszkalnego budownictwa drewnianego...13 Mydlarz Katarzyna, Wieruszewski Marek...14 Określenie wydajności i efektywności produkcji drewna konstrukcyjnego w zaleŝności od jego obrotu na rynku krajowym...14

5 5 Petr Novák Poziom zarządzania kosztami operacyjnych przedsiębiorstw w czeskiej gospodarce Klemens Osika Problemy występujące przy modernizacji domów zabytkowych o konstrukcji drewnianej Hanna Pachelska Handel wewnętrzny drewnem i wyrobami z drewna w II Rzeczpospolitej Hanna Pachelska Handel zagraniczny drewnem i wyrobami z drewna w Polsce międzywojennej Ján Parobek Marketing mix dla produktów z tropikalnej tarcicy na rynku drzewnym Unii Europejskiej Tomasz Parys, Marek Zborowski Kryteria wyboru systemu zintegrowanego klasy ERP dla przedsiębiorstwa branŝy drzewnej Joanna Pikul Rosnące znaczenie Chin w światowym sektorze leśno-drzewnym Boris Popesko Rozwiązanie problemu kosztów produktu w przemyśle uŝywającym drewna i meblarskim Włodzimierz Popyk Problemy rynku obrotu drewnem na Ukrainie Marek Potkány, Miloš Hitka, Pavol Gejdoš Kalkulacja kosztu w przedsiębiorstwie drzewnym w nowym wieku Rastislav Rajnoha Pomiar efektywności ekonomicznej produktu tartacznego Władysław Strykowski Procesy integracyjne potencjału badawczego w sektorze leśno-drzewnym Mieczysław Szczawiński Optymalizacja portfela inwestycyjnego Wacław Szymanowski; Marek Zborowski Ocena funkcjonalności wortali drzewnych oraz meblarskich badanie ankietowe Marek Tabert, Wojciech Lis Kształtowanie zapasów materiałów w przedsiębiorstwie David Tuček Aspekty zarządzania bussinesem w czeskich przedsiębiorstwach przemysłowych typologia procesu Zuzana Tučková Proces zarządzania bussinesem przedsiębiorstwa przemysłowego Jaroslava Vidová Model efektywności przedsiębiorstwa i jego działania Roman Zámečník, Ludmila Hromková UŜycie zrównowaŝonych kart wyników w praktyce bussinesowej Anna Zaušková, Radomila Horňáková Bariery wewnętrznej innowacyjności słowackich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego Anna Zaušková, Alena Kusá Realizacja i iocena potrzeb średnich przedsiębiorstw dla polepszenia środowiska innowacyjnego Vlastimil Zeman Zmiany w dziedzinie podatków w odniesieniu do wejścia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej František Živický, Josef Drábek Znaczenie przypływu bezpośrednich zagranicznych inwestycji dla gospodarki Słowacji i przemysłu drzewnego SUMMARIES Justyna Biernacka Evaluation of timber and wood material price influence on economic and financial results for stock-listed wood sector entities Antoni Buraczewski Finnish-Swedish initiatives concerning mechanical wood processing Antoni Buraczewski Circulation of timber and processed timber products in Sweden Felicita Chromjaková Value stream costing. Monitoring of real production costs Josef Drábek, František Živický Impact of foreign direct investments on the indices of development of the wood processing industry in Slovak Republic... 21

6 6 FORUM EKONOMICZNE 2007 Eva Drličková, Inna Melnyk, Vladislav Kaputa...21 Selected aspects of internal communication in the slovak furniture company...21 Roman DUDÍK...21 Subsidies for the czech wood-processing industry in the period Viktor Gotych, Ginter J. Hruzik...22 Effectiveness of the sawing of coniferous timber taking into consideration hidden defects of the raw material...22 Karol Hatiar, Peter Sakál, Thomas M. Cook...22 HCS model 3E micro-solution of macro-problems Sustainable Development...22 Paweł Jackowiak, Ginter J. Hruzik...22 Comparative efficiency of production wood desk received on domestic and foreign market...22 Izabella Jenczyk Tołłoczko...22 Timber industry and marketing research...22 Václav Kupčák...23 Sawmill production in the Czech Republic situation and development tendency...23 Rastislav Kotulič, Igor Liberko...23 Analysis of the effectiveness of the agricultural primary production under the conditions of the Slovak Republic at the Millennium...23 Lucia Liberková, Igor Liberko...23 Environmental benchmarking...23 Wojciech Lis...23 Management of Turnover the Round Wood Selling in Poland...23 Loučanová Erika, Zaušková Anna...24 Identification the cluster woodprocesing sector in the slovak republic...24 Loučanová Erika, Zaušková Anna...24 Methodology of knowledge mapping in industrial clusters...24 Peter Malega, Jana Naščáková, Lucia Mihoková...24 Effective production as a ground of prosperity...24 Peter Malega, Lucia Mihoková, Peter Žiga...24 Rating the economic efectiveness of production with selected methods...24 Lucia Mihoková, Marek Vida, Gabriel Kádár...24 Diagnostics of company effectiveness and competitiveness ability and conversion of the company into the crises.24 Martin Mikeska...24 Competition based on Innovation in Czech small and middle enterprises...24 ElŜbieta Mikołajczak...25 Increasing wood waste value through pelleting process...25 ElŜbieta Mikołajczak...25 Pelleting wood waste technological and economic aspects...25 Zenon Muszyński, Jacek Muszyński...25 Chosen aspects which affect wood and wood products trade...25 Katarzyna Mydlarz, Maciej Biedrzycki, Jan Chudobiecki...26 Economic and ecologic aspects of wood building...26 Katarzyna Mydlarz, Marek Wieruszewski...26 Definition of productivity and effectiveness of construction wood in relationship with its turnover on domestic market...26 Petr Novák...26 The level of the cost management of the enterprises operating in Czech economy...26 Klemens Osika...26 Auftretende Bauphysikalische Probleme bei der Modernisierung Denkmalgeschützer Gebäude mit Konstruktiven Elementen aus Holz...26 Hanna Pachelska...26 Inland trade in timber and wood products in Poland, the 2nd Republic period...26 Hanna Pachelska...27 International trade in timber and wood products in Poland between WW1 and WW Ján Parobek...27 Marketing mix for tropical timber products in european union wood market...27 Tomasz Parys, Marek Zborowski...27 Criteria for selection of an integrated ERP-class system for a timber sector enterprise...27 Joanna Pikul...27 The growing significance of China in the global forestry-wood sector...27 Boris Popesko...28 Solving of the product costing problems in wood-using and furniture industry...28

7 7 Włodzimierz Popyk Problems of wood turnover in Ukraine Marek Potkány, Miloš Hitka, Pavol Gejdoš Cost calculation in wood processing industry in the new century Rastislav Rajnoha Economical effectiveness measurement by the saw bars processing Władysław Strykowski Integration processes of research potential in the forestry-wood sector Mieczysław Szczawiński Investment portfolio optimisation under market conditions Wacław Szymanowski; Marek Zborowski Functionality evaluation for wood industry and furniture industry vortals survey research Marek Tabert Wojciech Lis Adaptation of stock levels in an enterprise David Tuček Business process management aspects in Czech industrial companies processes typology Zuzana Tučková Business process management of the industrial company Jaroslava Vidová Models of company s effectiveness and its activities Roman Zámečník, Ludmila Hromková Usage of balanced scorecard in business practice Anna Zaušková, Radomila Horňáková Internal innovativeness barriers of the Slovak small and middle wood-processing enterprises Anna Zaušková, Alena Kusá Realisation and Evaluation of Needs of Medium Companies for Betterment of Innovation Environment Vlastimil Zeman Changes in the field of tax duties in relation to the entry of the Czech Republic into the EU František Živický, Josef Drábek The importance of inflow of foreign direct investments for the Slovak economy and of wood processing industries... 31

8 8 FORUM EKONOMICZNE 2007 STRESZCZENIA Justyna Biernacka O C E N A W P Ł Y W U C E N D R E W N A I M A T E R I A Ł Ó W D R Z E W N Y C H N A W Y N I K I E K O N O M I C Z N O F I N A N S O W E G I E Ł D O W Y C H S P Ó Ł E K B R A NśY D R Z E W N E J Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zaleŝność między cenami drewna i materiałów drzewnych i efektami ekonomiczno finansowymi działalności gospodarczej polskich spółek sektora drzewnego działających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Efektywność gospodarczą spółek branŝy drzewnej, wśród których znalazły się: Forte SA, Grajewo SA i Paged SA, zbadano przy wykorzystaniu modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością, a mianowicie: modelu Altmana 83, Mączyńskiej i Zawadzkiego oraz Hołdy. Antoni Buraczewski I N I C J A T Y W Y F IŃSKO-SZWE D Z K I E D O T Y C ZĄCE M E C H A N I C Z N E G O P R Z E R O B U D R E W N A Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań W ostatnich latach zmieniła się filozofia inwestowania - więcej przeznacza się na badania naukowe i rozwój, mniej na produkcję. Na przykład w Szwecji powołano Akademię drewna - Träakademien. Ona dała impuls do opracowania szwedzkiej mapy drogowej dla przyszłościowego rozwoju przemysłu przerobu drewna. Przedstawia się kilka koncepcji prowadzących do rozwoju mechanicznego przerobu drewna. Szwedzi uwaŝają, Ŝe mechaniczny przerób drewna moŝe zadowolić wiele współczesnych wymagań (m.in. środowiskowych i klimatycznych), nowa organizacja powinna ukierunkować swój cel działania na współpracę z europejskimi organizacjami leśnymi i drzewnymi, unikać konfrontacji drewna z innymi materiałami, dąŝyć do konsolidacji zakładów przerobu drewna. Finowie sądzą, Ŝe naleŝy dąŝyć do połączenia około 100 tys. istniejących w Europie zakładów przerobu drewna i 1,6 mln. zatrudnionych we wspólną przyszłościową strategię, a konsolidacja powinna zachodzić na wszystkich poziomach i organizacjach branŝowych. W Finlandii sformułowano wizję, która będzie budowana na dwóch waŝnych, ale oddzielnych obszarach uŝytkowania, tj. budować z drewna i Ŝyć z drewnem. Ta fińska perspektywa o nazwie Visio 2000 rozszerzyła się tak, Ŝe jest wizją nordycką. WyraŜono chęć próby rozwinięcia jej na wspólną europejską strategię, którą nazwano Mapą drogową dla produktów przemysłu drzewnego. Antoni Buraczewski Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań O B R Ó T D R E W N E M I P R O D U K T A M I P R Z E R O B U D R E W N A W S Z W E C J I Sektor leśno - drzewny w Szwecji ma znaczącą pozycję w gospodarce kraju. Decyduje o tym w szczególności racjonalna polityka leśna. Szwecja zajmuje czołowe miejsce wśród światowych producentów i eksporterów drewna oraz produktów przemysłu drzewnego. Dobrze rozwinięty przemysł przerobu drewna pozwala importować surowiec drzewny krajów, podobnie zróŝnicowany jest import. Przedstawiono wartość eksportu i importu drewna okrągłego i iproduktów drzewnych Szwecji na tle wybranych krajów. Ostatnio moŝna zauwaŝyć jego wzrost. Praca zawiera tabele i ryciny, które ilustrują kierunki handlu. Felicita Chromjaková K O S Z T S T R U M I E N I A W A R T OŚCI. M O N I T O R I N G K O S Z T Ó W P R O D U K C J I R Z E C Z Y W I S T E J IPA Slovakia, Žilina, Slovakia Praca opisuje innowacyjny dostęp do prawidłowej kalkulacji działań produkcyjnych i kosztów produkcji. Oferuje przejrzystą metodę kalkulacji wskaźników wsparcia w rzeczywistej produkcji przemysłowej. Koszt strumienia wartości jest nowoczesnym narzędziem do precyzowania kwantyfikacji kosztów produkcji, w odniesieniu do wartości dodanej i nie dodane przez oddzielne kroki produkcyjne. Schematyzuje to informacje o kosztach bezpośrednich w całym procesie i zabezpiecza wspaniałą miarę działalności. Josef Drábek, František Živický W P Ł Y W B E Z P OŚREDNICH Z A G R A N I C Z N Y C H I N W E S T Y C J I N A I N D E K S Y R O Z W O J U P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O W R E P U B L I C E S Ł O W A C J I Katedra podnikového hospodárstva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen Celem pracy jest prezentacja znaczenia i celowości umieszczania bezpośrednich zagranicznych inwestycji w iprzemyśle drzewnym Republiki Słowacji. Ta branŝa ma niezastąpioną pozycję w gospodarce Słowacji w znaczeniu korzyści porównawczych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się swoimi efektami do wzrostu

9 9 gospodarczego i konkurencyjności gospodarki. Praca na podstawie uŝycia wybranych metod statystycznych analizy korelacji i regresji liniowej osądza znaczenie inwestycji w waŝnych czynnikach światowego przemysłu przetwórczego. Wskazuje równieŝ przyczynek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie na wzrost działalności i konkurencyjności przemysłu drzewnego. Eva Drličková, Inna Melnyk, Vladislav Kaputa W Y B R A N E A S P E K T Y K O M U N I K A C J I W E W NĘTRZNEJ W SŁ O W A C K I M P R Z E D S IĘBI O R S T W I E P R Z E M Y S Ł U M E B L A R S K I E G O Katedra marketingu, obchodu a isvetového lesníctva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen Department of the organziation of mass information activities, Institute of Journalism, Kiev University, Ukraine Głównym obiektem jest ocena wybranych aspektów komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Ocena jest skierowana na wybraną grupę zadań zatrudnieni w procesie produkcji. w tym studium zapytano 270 zatrudnionych uzyskując podstawową metodę do otrzymania danych wejściowych razem z analizą istniejących wewnętrznych kanałów komunikacji w przedsiębiorstwie, Wyniki pokazały, Ŝe dystrybucja informacji w przedsiębiorstwie jest wysokiej jakości. W przeciwieństwie tego faktu, istnieją pewne problemy w stosunkach międzyosobowych w przedsiębiorstwie. Roman Dudík S U B S Y D I A D L A C Z E S K I E G O P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O W O K R E S I E Department of Forestry and Forest Products Economics and Policy, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno Ogólna analiza porównawcza wskaźników płynności finansowej pokazuje, Ŝe przemysł drzewny partycypuje, w całości przemysłu przetwórczego w rozmiarze około 5%. Jednym z przesłań zmiany sytuacji w wielkiej wspólnocie przemysłu jest dostrzeŝenie uŝytkowania funduszy pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Zasoby mogą być skierowane do obszarów badań i rozwoju, rozwoju zasobów ludzkich lub wsparcia innowacyjności w przedsiębiorstwach. Pozycja ekonomiczna czeskiego przemysłu drzewnego nie jest szczególnie silna w porównaniu z innymi przemysłami przetwórczymi Republiki. Według OKEČ (klasyfikacja działalności ekonomicznej branŝ przemysłu) Sekcja D Przemysł przetwórczy (zgodnie z metodologią Czeskiego Urzędu Statystycznego) nasza uwaga jest skupiona na Podsekcji DD obróbka drewna, produkcja wyrobów drzewnych z wyjątkiem mebli i na Podsekcji DE produkcja celulozy, papieru i wyrobów papierowych, publikacje i druk. Rama Referencji Strategii Narodowej (RRSN) jest fundamentem strategii programu Republiki Czeskiej dla uŝytkowania funduszy Unii Europejskiej w latach Program operacyjny Przedsiębiorstwo i Wynalazki (OPEI) skupiają się na uregulowaniu konkurencyjności sektora przemysłu i usług, na rozwoju przedsiębiorstwa i wsparciu środowiska przedsiębiorczości, innowacyjności, na symulacji podaŝy dla wyników nauki i badania (Nauka & Badania), komercjalizacji nauki i wyników badań, promocji ducha przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy przez znaczenie zdolności do wprowadzenia nowych technologii i produktów innowacyjnych zawierających nową informację i technologie innowacyjne. MoŜliwości wzmocnienia pozycji przemysłu drzewnego w czeskim przemyśle obróbczym stanowi wykorzystanie zasobów funduszy strukturalnych i zasobów narodowych skierowanych na rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie i na wsparcie procesów innowacyjnych. Viktor Gotych, Ginter J. Hruzik E F E K T Y W N OŚĆ PRZ E T A R C I A D R E W N A I G L A S T E G O Z U W Z G LĘD N I E N I E M W A D U K R Y T Y C H S U R O W C A Katedra Mechanicznej Technologii Drewna, Akademia Rolnicza, Poznań W Przedsiębiorstwie Barlinek S.A. przeprowadzono szereg przetarć doświadczalnych surowca iglastego w postaci kłód na wybrane produkty tartaczne. Celem przerobów eksperymentalnych było ustalenie wpływu ukrytych wad surowca tartacznego na wydajność półfabrykatów do produkcji deski barlineckiej. Wskaźniki wydajnościowe ustalono na podstawie teoretycznych obliczeń komputerowych z programu linii SAAB oraz przerobów rzeczywistych. Uzyskane wyniki wskazują na niedokładności komputerowych obliczeń ze względu na występowanie wad ukrytych drewna oraz niezbędność odpowiedniej korekty otrzymywanych wskaźników wydajności i efektywności produkcji.

10 10 FORUM EKONOMICZNE 2007 Karol Hatiar, Peter Sakál, Thomas M. Cook M O D E L H C S 3 E M I K R O R O Z W IĄZANIE M A K R O P R O B L E M Ó W P O D T R Z Y M A N I E R O Z W O J U Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta, STU Bratislava Department of Occupational and Environmental Health, Ergonomics and Biomechanics Facility, University of Iowa, USA Agenda 21 zaadaptowana na Konferencji Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro, w roku 1992, jest pełnym planem akcji podjętej globalnie, przez organizacje Narodów Zjednoczonych, rządów i duŝych grup. Ich intencją jest działanie w kaŝdym obszarze, w którym człowiek oddziaływuje na środowisko. Idea całkowitego rozwoju moŝe poprawić jakość Ŝycia wszystkich i w tym samym czasie dostarczyć ochrony globalnego wspólnego dobra i zasobów naturalnych. Model dla udziałowego programu ergonomicznego dla specyficznych krajów środkowej i wschodniej Europy został stworzony jako część prowadzącego połączenia USA Republika Słowacji wspólnego projektu Transformacja Przemysłu w Słowacji przez Udział Ergonomiczny. Ten HCS 3E model jest zgodny z Narodową strategią całościowego rozwoju Republiki Słowacji i ma zastosowanie na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw (3E Zdrowe Środowisko, Ergonomia, Ekonomia). Opierając się na czteroletniej pracy dotyczącej projektu Ergonomii Udziałowej, naszego modelu HCS 3E rozpoznającego ludzi jako obiekty i podmioty wszystkich naszych usiłowań. Skupiamy się na koncepcji praca dotycząca środowiska musi obejmować jakość Ŝycia kaŝdej osoby biorąc pod uwagę jednocześnie warunki środowiskowe i ekonomiczne. Model został zastosowany w osiemnastu przedsiębiorstwach i wstępne przepisy są bardzo obiecujące. Ufamy, Ŝe moŝemy zarekomendować ten model w sąsiednich krajach Środkowej i wschodniej Europy. Paweł Jackowiak, Ginter J. Hruzik E F E K T Y W N OŚĆ PORÓWNAWCZA PR O D U K C J I T A R C I C Y O B R Z Y N A N E J N A R Y N E K K R A J O W Y I Z A G R A N I C Z N Y Przedsiębiorstwo Produkcyjne Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług DREWMEX Sp. z o.o. Katedra Mechanicznej Technologii Drewna, Akademia Rolnicza, Poznaniu Artykuł napisany został na podst. danych zebranych w 2006 roku oraz pierwszej połowie 2007 r. Autor przedstawił tendencje zmian wskaźnika efektywności produkcji w zaleŝności od cen produktów oraz kursu Euro/Pl. Badania dowiodły iŝ rosnące ceny surowca drzewnego, oraz koszty transportu powodują znaczne obniŝenie wskaźnika efektywności. Istotnym czynnikiem powodującym wzrost efektywności produkcji jest wzrost cen wyprodukowanej tarcicy. Rok 2007 rozpoczął się nowymi zasadami sprzedaŝy drewna. Spowodowało to istotny wzrost cen surowca oraz kosztów produkcji. W 2007r. podroŝała równieŝ produkowana tarcica. Koniunktura panująca na rynku od dwóch lat powoduje, mimo stale rosnących kosztów produkcji, wzrost wskaźnika efektywności. Izabella Jenczyk Tołłoczko P R Z E M Y S Ł D R Z E W N Y, A B A D A N I A M A R K E T I N G O W E Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Nakłady na działalność innowacyjną, a szczególnie na marketing dotyczący nowych i zmodernizowanych wyrobów, w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego są niskie. Innowacyjność nie technologiczna nie cieszy się duŝym powodzeniem w branŝy drzewnej. Jednak aby opierać swoją działalność na orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, dobrze funkcjonować na rynku oraz ułatwić podejmowanie skomplikowanych decyzji, naleŝy prowadzić badania marketingowe. Szerokie spektrum owych badań pozwala na wybranie najbardziej odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaną decyzją. Václav Kupčák P R O D U K C J A T A R T A C Z N A W R E P U B L I C E C Z E S K I E J S Y T U A C J A I K I E R U N K I R O Z W O J U Department of Forest and Wood Technology Economics and Politics, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno W Republice Czeskiej przemysł drzewny naleŝy do branŝ z tradycją. Korzyści porównawcze obróbki drewna zawierają dostateczną ilość odnawialnego surowca krajowego pochodzenia. W latach dziewięćdziesiątych głównym problemem większości krajowych producentów były pozostałości przestarzałej technologii i techniki, które czyniły niemoŝliwym wzrost efektywności pracy, a takŝe zyskowności i konkurencyjności. Kredyty bankowe na innowacyjność były niewystarczające. W Czechach kapitał obcy otworzył branŝę tartaczną pierwszy raz inwestycją Holzindustrie Schweighofer (obecnie Stora Enso Timber). W Czechach przerabia się m 3 drewna miękkiego w tartakach; 50% jest przerabiane przez średnie i małe tartaki, które nadal pozostają waŝnymi przetwórcami surowca i producentem krajowej tarcicy. Przemysł drzewny przechodzi waŝny proces koncentracji i dominującą rolę w wartościowaniu surowca, czynioną przez kilka spółek osiągających zyski z udziałem kapitału zagranicznego. Skupiają się one na produkcji półfabrykatów

11 11 o duŝej proporcji surowca i niskiej proporcji wartości dodanej (tarcica), głównie na eksport do kraju inwestora lub na reeksport do krajów trzecich. Działalność wielkich producentów kontroluje rynek okrągłego drewna iglastego w całym sektorze leśnym. Rastislav Kotulič, Igor Liberko A N A L I Z A E F E K T Y W N OŚCI PODSTAWOW E J P R O D U K C J I R O L N E J W W A R U N K A C H R E P U B L I K I S Ł O W A C J I W C Z A S A C H M I L L E N I U M Department of Economics and Economy, Faculty of Management PU, Prešov, Slovak Republic Słowackie rolnictwo przeszło przez dość trudny okres od rozpoczęcia się okresu transformacji. Okres ten charakteryzował się róŝnymi problemami ekonomicznymi, które musiały być rozwiązane. Przedsiębiorstwa rolne nie przynosiły dochodów wyŝszych niŝ na wejściu produkcji w niektórych regionach Słowacji (w 1999 roku). Ten negatywny rozwój doprowadził do upadku przedsiębiorstw rolnych w kategorii przedsiębiorstw nieprzynoszących zysku. Szkic niezdolności podmiotów rolniczych do rozwiązania negatywnej tendencji w rozwoju udanej działalności rolniczej. Lucia Liberková, Igor Liberko B E N C H M A R K I N G ŚRO D O W I S K O W Y Department of Economics and Economy, Faculty of Management PU, Prešov, Slovak Republic Globalne ocieplenie, utrata (uszczuplenie) ozonu stratosferycznego i lasów tropikalnych, zanieczyszczenie mórz i erozja gleby, ogólnoświatowe zanieczyszczenie powietrza i ogólnoświatowa utrata bioróŝnorodności nie moŝe być dłuŝej niezauwaŝana. W długim okresie nie ma alternatywy dla środowiskowo przystosowanego sposobu produkcji i konsumpcji. Tylko wtedy, gdy kaŝdy indywidualnie dostosuje swoją działalność do granic naszego środowiska, mogą zadania tu przedstawione być osiągnięte. benchmarking jest procesem, w którym przedsiębiorstwa porównują swoją działalność w czasie, zamiast konkurować. w debacie o wzorcach konsumpcyjnych społeczeństw uprzemysłowionych jest to brane pod uwagę przynajmniej w 30 do 40 procentach całego problemu środowiska moŝe prowadzić bezpośrednio lub pośrednio do zachowania aktualnego konsumenta i jednym z narzędzi do eliminacji tego problemu jest miara. Wojciech Lis Z A R ZĄDZANIE O B R O T E M D R E W N E M O K RĄGŁYM W P O L S C E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Niedobór surowca drzewnego w porównaniu ze skalą potrzeb, występuje właściwie na całym świecie. W Europie zamykane są z tego powodu tartaki i celulozownie, a ich produkcja przenoszona jest na przykład do Ameryki Południowej czy Afryki. Rozszerza się - mimo sporych kosztów transportu import drewna, jednak jego utrudnieniem są rosnące cła eksportowe i coraz szerzej wprowadzane zakazy wywozu nieprzetworzonego surowca (Rosja, Ukraina, Białoruś). Cła ponadto do 2010 r. mają dwukrotnie wzrosnąć. Surowca okrągłego jest zbyt mało w stosunku do rosnących szybko potrzeb przemysłu drzewnego i dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce, w Unii Europejskiej, w całej Europie i na świecie. W tej sytuacji bardzo waŝny jest system handlu drewnem i równy dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, związaną z przerobem drewna, dostęp do najwaŝniejszego dla nich surowca. Najwięksi i najwaŝniejsi odbiorcy drewna okrągłego w Polsce to przemysł tartaczny wraz z producentami opakowań drewnianych, przede wszystkim palet, programu ogrodowego i wytwórcy domów z drewna, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł płyt drewnopochodnych i, pośrednio, przemysł meblarski. Z dostawców surowca - liczy się praktycznie tylko jeden Lasy Państwowe. W tej sytuacji bardzo waŝny jest system dystrybucji drewna, któremu poświęcona jest praca. Loučanová Erika, Zaušková Anna I D E N T Y F I K A C J A K L A S T R A D L A S E K T O R A O B R Ó B K I D R E W N A W S Ł O W A C J I Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University, Zvolen Jednym z celów polityki gospodarczej krajów Unii Europejskiej jest stały wzrost produktów konkurencyjnych i co za tym idzie ich wpływ na rynek globalny. Ewentualne narzędzie słuŝące do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym jest integracja przedsiębiorstw w klastry. Praca analizuje przedsiębiorstwa drzewne Słowacji z nowego punktu widzenia, który moŝe być uŝyteczny do analizowania i oceniania inicjatywy klastra.

12 12 FORUM EKONOMICZNE 2007 Loučanová Erika, Zaušková Anna M E T O D O L O G I A M A P O W A N I A W I E D Z Y W K L A S T R A C H P R Z E M Y S Ł O W Y C H Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University, Zvolen Współpraca sieciowa małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest bardzo uŝyteczna w krajach Zachodu w konkurencji z większymi przedsiębiorstwami dnia dzisiejszego. Klaster lub klaster przemysłowy jest siecią przedsiębiorstw w niektórych branŝach przemysłu i ich otoczeniu znajdują się wspierające uniwersytety, instytuty badawcze, izby handlowe i inne waŝne organizacje. Bardzo waŝne jest wsparcie władz regionalnych. Wiedza prowadząca do procesów zarządzania odgrywa bardzo waŝną rolę w tych sieciach. Jednym z podstawowych instrumentów jest mapowanie wiedzy klastra. Głównym celem mapowania wiedzy jest zabezpieczenie miejsca, gdzie wymagane procesy (wiedza) są osiągalne. Mapy wiedzy pomaga znaleźć, kto jest właścicielem specyficznych procesów gdzie znaleźć te procesy, gdzie jest korzyść z procesu, czym są główne kanały dla procesów wspólnych. Peter Malega, Jana Naščáková, Lucia Mihoková E F E K T Y W N OŚĆ PR O D U K C J I J A K O P O D S T A W A P R O S P E R I T Y Strojnícka fakulta, Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice, Słowacja Praca traktuje o produkcji i o moŝliwościach, które poprzez efektywne działania bussinesowe umoŝliwiają osiągnięcie poŝądanego rezultatu jako produkcji efektywnej. Praca zawiera 2 ogólne działy. Pierwsza część traktuje o moŝliwościach efektywnej produkcji, podczas których bierze się pod uwagę łączne warunki, które występują w kaŝdej produkcji. Druga część dotyczy wcielenia produkcji w ramy innych działań przedsiębiorstwa. Peter Malega, Lucia Mihoková, Peter Žiga W Y B R A N E M E T O D Y O C E N Y E F E K T Y W N OŚCI E K O N O M I C Z N E J P R O D U K C J I Strojnícka fakulta, Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice, Słowacja Praca dotyczy wybranych metod oceny efektywności ekonomicznej produkcji. Metody te zostały wybrane, poniewaŝ stanowią metody najbardziej kompleksowe a ich kombinacja umoŝliwia systematyczną redukcję strat i postojów w produkcji. Podnoszenie efektywności ekonomicznej przyczynia się do poprawy procesu w przedsiębiorstwach, do wzrostu produkcji, konkurencyjności i polepszenia sytuacji istniejącego przedsiębiorstwa na rynku. Lucia Mihoková, Marek Vida, Gabriel Kádár D I A G N O S T Y K A K O N K U R E N C Y J N OŚCI PRZ E D S IĘBI O R S T W A I Z D O L N OŚCI K O N K U R E N C Y J N Y C H O R A Z K O N W E R S J I P R Z E D S IĘBIORST W A P O D C Z A S K R Y Z Y S U Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice, Słowacja Zeocem, a.s., Bystré, Słowacja U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, Słowacja Praca skupia się na przedsiębiorstwie jako podmiocie diagnozy. Diagnostyka przedsiębiorstwa odpowiada na pytanie o stan zdrowia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć sukces na rynku globalnym musi być efektywne i posiadać zdolności konkurencyjne. Martin Mikeska K O N K U R E N C J A O P A R T A N A I N N O W A C J I W C Z E S K I C H M A Ł Y C H I Ś R E D N I C H P R Z E D S IĘBI O R S T W A C H Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University, Zlin Praca poszukuje odpowiedzi na pytanie: Jak czeskie przedsiębiorstwa mogą stać się bardziej konkurencyjne poprzez wprowadzanie innowacji. Innowacje odgrywają bardzo waŝną rolę w strategii konkurencyjnej czeskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jedna z najwaŝniejszych aktywności do budowania badań wewnętrznych i rozwoju i rozwoju kierunków, celem skierowania na nowe wyposaŝenie i maszyny i wprowadzenia własnej innowacyjności na rynku. Rozwiązaniem problemu jest przesunięcie z konkurencyjności kosztów do gospodarki jakości opartej na konkurencyjności innowacyjnej.

13 13 ElŜbieta Mikołajczak G R A N U L A C J A O D P A D Ó W D R Z E W N Y C H A S P E K T Y T E C H N O L O G I C Z N E I E K O N O M I C Z N E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost cen odpadów drzewnych, spowodowany jest przede wszystkim pojawieniem się na rynku nowych konkurentów zakładów energetycznych, zobowiązanych do realizacji, pod groźbą wysokich kar, ustaleń zawartych w Strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Najłatwiej dostępnym odnawialnym źródłem energii (OZE) są dla energetyki zarówno wszelkiego rodzaju odpady drzewne, jak i paliwa powstałe na ich bazie. Beneficjentem ostrej konkurencji na rynku odpadów drzewnych są ich wytwórcy - w najwyŝszym stopniu tartaki, które do niedawna działały na granicy rentowności. W zaleŝności od ilości odpadów, jaką dysponują powinny, alternatywnie do ich sprzedaŝy rozpatrzyć podjęcie przerobu uszlachetniającego. Jedna z moŝliwości to uruchomienie produkcji granulatu drzewnego, który jak wykazano w opracowaniu, jest wysokiej jakości paliwem ekologicznym, poŝądanym na rynkach europejskich, o duŝych moŝliwościach ekspansji. Dla oceny opłacalności przedsięwzięcia zaproponowano metodę wyceny odpadów drzewnych w przerobie na granulat. ElŜbieta Mikołajczak P O D N I E S I E N I E W A R T OŚCI ODP A D Ó W D R Z E W N Y C H N A D R O D Z E G R A N U L A C J I Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Rosnące zapotrzebowanie na paliwa ekologiczne wywołało na rynku odpadów drzewnych ostrą konkurencję, prowadząc do lawinowego wzrostu ich cen. Działające do niedawna na granicy opłacalności tartaki stanęły przed ogromna szansą na poprawę rentowności produkcji, nie tylko na drodze sprzedaŝy poprodukcyjnych odpadów nieprzetworzonych, ale teŝ przez podejmowanie procesu ich uszlachetniania, skutkującego znacznym wzrostem ich wartości. W opracowaniu przedstawiono metodę wyceny odpadów drzewnych w przerobie na dowolny produkt ze szczególnym uwzględnieniem produkcji najbardziej rozwojowego i ekologicznego paliwa granulatu drzewnego. Wyznaczono koszty produkcji jednostki wyrobu w zaleŝności od przerabianego surowca: trocin, zrębków i odpadów kawałkowych. Ustaloną wartość poszczególnych odpadów w przerobie na granulat porównano do wartości odpadów sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym. Podano sposób oceny opłacalności przerobu odpadów drzewnych, alternatywnie do ich sprzedaŝy w stanie nieprzetworzonym, przez wyznaczenie tzw. marŝy granicznej. Zenon Muszyński, Jacek Muszyński W Y B R A N E P R O B L E M Y W P Ł Y W A JĄCE N A O B R Ó T D R E W N E M I M A T E R I A Ł A M I D R Z E W N Y M I Katedra UŜytkowania Lasu i Drewna, Akademia Rolnicza, Kraków Stan i perspektywy rynku drewna i materiałów drzewnych w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie realizowany od szeregu lat program transformacji polskiej gospodarki staje się przyczyną znaczących zmian w funkcjonowaniu i sprawnym działaniu firm. PowyŜsza sytuacja wymaga ciągłego śledzenia, szczegółowego monitorowania oraz komunikowania się z waŝniejszymi uczestnikami rynku, co zmusza przedsiębiorstwa do efektywnego korzystania między innymi z róŝnych instrumentów promocji, z których istotną rolę odgrywa reklama. Działalność firmy powinna się koncentrować na ciągłym dostosowywaniu produktu do zmieniających się warunków na rynku, w aspekcie ustalonych oraz przewidywanych potrzeb klienta, a takŝe wzrastającej konkurencyjności. Kompleksowe podejście do jakości stanowi istotne wezwanie dla firm, a jego kluczowym elementem jest konsumencka ocena jakości. WaŜnym narzędziem działalności firm stają się elementy merketingu mix oraz public relations, a zwłaszcza coraz większa dbałość przemysłu drzewnego na jego otwieranie się nie tylko na rynki europejskie poprzez konstruktywne wpływanie na zaufanie do konkretnej jakości i przydatności oferowanych wyrobów oraz na zdobywanie moŝliwie silnej i stabilnej pozycji wśród wzrastających wymagań konsumentów. Katarzyna Mydlarz, Maciej Biedrzycki, Jan Chudobiecki E K O N O M I C Z N O E K O L O G I C Z N E A S P E K T Y M I E S Z K A L N E G O B U D O W N I C T W A D R E W N I A N E G O Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Akademia Rolnicza, Poznań Nasilające się w ostatnich latach kryzysy energetyczne oraz niepokojące informacje dotyczące zmian klimatycznych uświadomiły wielu decydentom, zwłaszcza państw europejskich, konieczność ograniczania zuŝycia energii. Stąd obserwowany w wielu dziedzinach Ŝycia, takŝe w budownictwie, zwrot w stronę ekologii. Jest on widoczny na przykład poprzez stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii czy odpowiedni dobór wykorzystywanych do produkcji materiałów. Dlatego coraz większą rolę, równieŝ w budownictwie mieszkaniowym, przypisuje się drewnu i produktom drewnopochodnym, które poza tym, Ŝe wykazują bardzo dobre parametry środowiskowe, to w ciągu całego okresu

14 14 FORUM EKONOMICZNE 2007 uŝytkowania są lepsze od materiałów alternatywnych. I chociaŝ udział drewnianego budownictwa w Polsce jest nadal niewielki, to ich wykorzystanie pozwala na wznoszenie tzw. domów pasywnych. Mydlarz Katarzyna, Wieruszewski Marek O K R EŚ L E N I E W Y D A J N OŚCI I E F E K T Y W N OŚCI PR O D U K C J I D R E W N A K O N S T R U K C Y J N E G O W Z A L EśNOŚCI OD JEGO OB R O T U N A R Y N K U K R A J O W Y M Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Katedra Mechanicznej Technologii Drewna Akademia Rolnicza, Poznań Rosnące w ciągu ostatnich lat w Polsce zainteresowanie budownictwem indywidualnym, wpływa w znaczący sposób na coraz większe zapotrzebowanie na drewno tartaczne i konstrukcyjne. Przy róŝnorodności technologii budowy domów indywidualnych, coraz więcej uwagi poświęca się budownictwu drewnianemu. Stąd istotne wydaje się określenie opłacalności wytwarzanych z drewna sortymentów, znajdujących zastosowanie w budownictwie indywidualnym, a więc elementów stosowanych przede wszystkim do produkcji więźb dachowych czy elementów konstrukcyjnych budynku. W pracy dokonano obliczeń i zestawienia podstawowych wskaźników: efektywności i wydajności wybranych sortymentów z drewna oraz określono zaleŝność wskaźnika efektywności od zmian cen drewna. Petr Novák P O Z I O M Z A R ZĄDZ A N I A K O S Z T A M I O P E R A C Y J N Y C H P R Z E D S IĘBIORSTW W C Z E S K I E J G O S P O D A R C E ústav Podnikové ekonomiky, Fakulta Managementu a Ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, e Zlín Praca opisuje sytuację ekonomiczną (kosztową) przedsiębiorstw operacyjnych w środowisku czeskich korporacji. Szczególne wyniki pracy badawczej autora są zaprezentowane w pracy. Badania autora były skupione na kosztach i zarządzaniu kosztami. W pierwszej części opisano niektóre dane wejściowe. W części następnej są faktyczne wyniki sytuacji kosztowej przedsiębiorstw, które brały udział w prezentowanym badaniu. W ostatniej części autor próbuje znaleźć niektóre powody niezadowalającej sytuacji w zarządzaniu kosztami. Klemens Osika P R O B L E M Y W Y S TĘPU JĄCE PRZY M O D E R N I Z A C J I D O M Ó W Z A B Y T K O W Y C H O K O N S T R U K C J I D R E W N I A N E J OSIKA-GmbH, Ludwigshafen am Rhein Renowacja budynków zabytkowych z konstrukcją drewnianą, wiąŝe się z ich rewaloryzacją. Jednym z zabiegów zmierzających do osiągnięcia przez takie domy nie posiadanych wcześniej walorów jest dodanie izolacji termicznej. Konieczność zachowania wyglądu zewnętrznego modernizowanych obiektów zabytkowych zmusza do stosowania izolacji wewnętrznej. Izolacja i pozostałe działania modernizacyjne zmieniają warunki klimatyczne w pomieszczeniach. Podjęto badania zmierzające do stwierdzenia, czy w nowych warunkach klimatycznych, moŝliwe jest przesunięcie punktu rosy na wewnętrzną warstwę ściany murowanej, co mogłoby spowodować zawilgocenie drewnianej belki nośnej. Badania prowadzone od 5 lat, w naturalnych warunkach klimatu charakterystycznego dla Palatynatu, nie wykazały wystąpienia przedmiotowego zagroŝenia. Zgromadzone wyniki automatycznie rejestrowanych pomiarów wymagają opracowania i przedstawienia ich w kolejnej publikacji. Hanna Pachelska H A N D E L W E W NĘTRZNY DRE W N E M I W Y R O B A M I Z D R E W N A W I I R Z E C Z P O S P O L I T E J Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, SGGW, Warszawa W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wewnętrznego obrotu drewnem i wyrobami drzewnymi w Polsce w okresie międzywojennym. Odzyskanie niepodległości spowodowało konieczność ujednolicenia przepisów prawnych w zakresie handlu drewnem, odziedziczonych po zaborcach. Pilna potrzeba odbudowy kraju ze zniszczeń powodowała jednocześnie olbrzymie zapotrzebowanie rynku wewnętrznego na drewno i wyroby drzewne, co z kolei stwarzało konieczność silnej ingerencji państwa w handel drewnem. W kolejnych latach, po względnym ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, na handel drewnem i wyrobami drzewnymi znaczący wpływ miały przede wszystkim: wprowadzenie jednolitej waluty, wojna celna z Niemcami oraz kryzys gospodarczy.

15 15 Hanna Pachelska H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y D R E W N E M I W Y R O B A M I Z D R E W N A W P O L S C E M IĘ D Z Y W O J E N N E J Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, SGGW, Warszawa W artykule omówiono zagadnienia związane z handlem zagranicznym drewnem i wyrobami z drewna w Polsce w okresie międzywojennym. Konieczność odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych w pierwszych latach po zakończeniu i wojny światowej powodowała ograniczenie eksportu drewna obwarowane licznymi rozporządzeniami i przepisami. Kolejne lata przyniosły znaczący wzrost eksportu drewna, aŝ do gorączki spekulacyjnej włącznie. Dzięki utworzeniu Polskiej Agencji Drzewnej handel drewnem i wyrobami z drewna został unormowany. Niemałą rolę odegrał w tym Międzynarodowy Komitet Drzewny (Polska była inicjatorką powołania go do Ŝycia), który ustalał corocznie kwoty eksportowe materiałów drzewnych dla poszczególnych krajów członkowskich. Ján Parobek M A R K E T I N G M I X D L A P R O D U K T Ó W Z T R O P I K A L N E J T A R C I C Y N A R Y N K U D R Z E W N Y M U N I I E U R O P E J S K I E J Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Science and Technology, Technical University, Zvolen Dla drewna tropikalnego i produktów drzewnych rynek europejski ma kluczowe znaczenie. Praca skupia się na znaczeniu wysoko wartościowego zakończenia rynku i marketingu mix drewna tropikalnego. Dostarcza informacji rynkowych, które mogą być pomocne przy budowaniu efektywnego handlu. Wiele czynników marketingowych odnoszących się do rynku tarcicy tropikalnej jest podobnych do tych dla produktów tartacznych w ogólnym punkcie widzenia. Czynniki badane w tej pracy są produktami, kanałami dystrybucji, promocją i cenami jako przykładem wyboru drewna tartacznego. Są to podstawowe elementy marketingu mix i w większości przypadków będą silnie interpretowane. Tomasz Parys, Marek Zborowski K R Y T E R I A W Y B O R U S Y S T E M U Z I N T E G R O W A N E G O K L A S Y E R P D L A P R Z E D S IĘBI O R S T W A B R A NśY DRZ E W N E J Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa W opracowaniu przedstawiono system zintegrowany klasy ERP wraz z korzyściami, jakie niesie jego wdroŝenie w przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano takŝe wybrane przedsiębiorstwo branŝy drzewnej - zakładu zajmującego się produkcją i zbytem materiałów tartych i wyrobów z drewna. Zaprezentowano takŝe kryteria wyboru zintegrowanego systemu informatycznego dla tegoŝ przedsiębiorstwa oraz dokonano wyboru konkretnego rozwiązania dostępnego na rynku. Joanna Pikul R O S NĄCE Z N A C Z E N I E C H I N W ŚWIA T O W Y M S E K T O R Z E L EŚNO- D R Z E W N Y M Katedra Ekonomiki Drzewnictwa, Instytut Technologii Drewna, Poznań Do stymulatorów chińskiej ekspansji gospodarczej zaliczyć moŝna zróŝnicowane czynniki. Jednym z najwaŝniejszych stymulatorów jest generowanie przez chińską gospodarkę niŝszych kosztów. Chiny są obecnie jednym z największych na świecie producentów, konsumentów oraz importerów poszczególnych wyrobów drzewnych. W ostatnim czasie kraj ten zmienił pozycję importera netto wyrobów drzewnych na rolę eksportera netto tych wyrobów. Istotne jest utrzymywanie się tendencji importu nisko przetworzonych produktów drzewnych, które są następnie eksportowane w formie wysoko przetworzonej. Przykładów tej tendencji dostarcza chiński rynek sklejki, papieru oraz mebli. Przewiduje się, Ŝe ten trend utrzyma się, co najmniej w krótkim okresie. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój chińskiego sektora leśno-drzewnego, kraje ONZ podejmują inicjatywy mające na celu redukcję napływu tańszych produktów drzewnych z Chin. Przykładem takich inicjatyw jest nakładanie antydumpingowych ceł. Chiny są postrzegane jako kraj, w którym drewno pozyskuje się w sposób nielegalny, a takŝe niezgodny z zasadą zrównowaŝonego rozwoju. Chińska ekspansja w globalnym sektorze drzewnym dostarcza bodźca podaŝowego jak i popytowego. Pierwszy bodziec wyraŝa się wzrostem popytu na surowiec drzewny oraz nisko przetworzone produkty, podczas gdy drugi zwiększoną produkcją wysoko przetworzonych produktów, które są następnie sprzedawane za granicę. MoŜna się spodziewać, Ŝe rola Chin jako kraju, który dostarcza konkurencyjne produkty na rynek drzewny będzie w przyszłości coraz większa. WyraŜane są równieŝ opinie, Ŝe jest to sygnał zmian, które będą miały niedługo miejsce w innych rozwijających się krajach. W tym świetle niezbędne staje się podejmowanie na forum globalnym działań zmierzających do zapewnienia zrównowaŝonego rozwoju światowego sektora drzewnego.

16 16 FORUM EKONOMICZNE 2007 Boris Popesko R O Z W IĄZANIE PR O B L E M U K O S Z T Ó W P R O D U K T U W P R Z E M YŚLE Uś Y W A JĄCYM D R E W N A I M E B L A R S K I M Department of enterprise economics, Faculty of Management and Economics,Tomas Bata University, Zlin Praca poszukuje odpowiedzi na pytanie: Jak wyeliminować niedokładność zaliczenia kosztu produkcji w przemyśle drzewnym i meblarskim. Zupełność i struktura operacji i wiedza o działaniu, której potrzebuje przemysł do produkcji, szybko wzrasta, zgodnie z globalizacją zasobów naturalnych i rynków detalicznych. Tradycyjnie uŝywane narzędzia dla kosztów produkcji są niewystarczająco dokładne dla określenia ceny i dostarczenia brakujących informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i efektywności jego działań. Problemy i moŝliwe ryzyko połączone z nieobecnością uŝytecznego zarządzania i systemu informacji rachunkowości są w pracy opisane oraz zaprezentowano rozwiązanie tego problemu z zastosowaniem wymyślnego systemu kosztów,. W ostatniej części pracy, znajduje się system kosztów oparty na działalności w przemyśle drzewnym. Włodzimierz Popyk P R O B L E M Y R Y N K U O B R O T U D R E W N E M N A U K R A I N I E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Rozregulowanie rynku obrotu surowcem drzewnym na Ukrainie, które miało miejsce w latach 90-tych zmusiło władze centralne do podjęcia szeregu działań naprawczych mających na celu uporządkowania sytuacji w sferze handlu drewnem. Wprowadzono szereg regulacji w zakresie handlu drewnem, częściowo wzorowanych na stosowanych zasadach sprzedaŝy drewna w krajach ościennych. Ostatecznie przyjęte zasady handlu drewnem opierają się na systemie aukcyjnym. Według niego prawie całość pozyskiwanego drewna podlega sprzedaŝy za pośrednictwem aukcji. W aukcjach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie podmioty gospodarcze zajmujące się przetwórstwem drewna. Ustalone warunki sprzedaŝy drewna mają na celu zapewnić popyt wewnętrzny na surowiec drzewny, ograniczyć niekorzystne trendy w eksporcie oraz doprowadzić do przejrzystości transakcji handlowych. Marek Potkány, Miloš Hitka, Pavol Gejdoš K A L K U L A C J A K O S Z T U W P R Z E D S IĘBIORST W I E D R Z E W N Y M W N O W Y M W I E K U Department of enterprise management, Faculty of Wood Science and Technology, Technical University, Zvolen Celem pracy jest przedstawienie moŝliwości metod kalkulacji w przedsiębiorstwie drzewnym w nowym wieku. Wyjściem systemu kosztów jest kalkulacja, która umiejscowić koszty w jednostkach kosztów róŝnymi sposobami. Współczesna reprezentacja wyników systemu kosztów z orientacji rynku przedsiębiorstw z akcentem na ilość zrealizowanych produktów i metody ich realizacji, tak jak nacisk na odpowiednią grupę zadań dla wymagań klientów. PowaŜne znaczenie ma współczesna metoda kosztów zmiennych i działalności opartej na kosztach. Rastislav Rajnoha P O M I A R E F E K T Y W N OŚCI EK O N O M I C Z N E J P R O D U K T U T A R T A C Z N E G O Katedra podnikového hospodárstva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen W zakresie pomiaru efektywności ekonomicznej produkcji w dziedzinie produkcji tartacznej moŝna ustalić istnienie kilku praktyk metodycznych, które mogą wpływać na wzrost realizowanej zyskowności produkcji. Ma to wpływ nie tylko na dochody lecz równieŝ na koszty realizowanej produkcji. Po zakończeniu badań moŝemy powiedzieć, Ŝe optymalne metodyki pomiaru efektywności ekonomicznej muszą odzwierciedlać pierwszą ze wszystkich specyfik w dziedzinie kosztów i icostingu. Praca zaprezentuje tradycyjne i inietradycyjne praktyki, które są wzajemnie porównywalne i iimplikujące w wybranych przedsiębiorstwach drzewnych w Słowacji. Otrzymane wyniki sugerują nieparzystość obu podejść metodologicznych. Następujące wyniki w ramach badania mogą być stanem z iobróbki tartacznej, która startuje jako najbardziej optymalny dostęp zawierający nie tylko ilościowe, lecz równieŝ jakościowe aspekty wejścia surowca. Władysław Strykowski P R O C E S Y I N T E G R A C Y J N E P O T E N C J A Ł U B A D A W C Z E G O W S E K T O R Z E L EŚ N O - D R Z E W N Y M Instytut Technologii Drewna, Poznań W artykule przedstawiono proces fuzji dwóch instytutów naukowo-badawczych sektora leśno-drzewnego w Kanadzie i Francji. W efekcie tych procesów powstały ogromne jednostki dysponujące potencjałem naukowobadawczym i intelektualnym będące w stanie rozwiązywać coraz bardziej złoŝone problemy wynikające z rozwijającego się sektora leśno-drzewnego. Dotychczasowe fuzje jednostek badawczych w sektorze leśno-drzewnym są odpowiedzią na zjawiska, które niesie za sobą globalizacja, w tym wzrost problemów badawczych, które mogą być rozwiązywane tylko przez duŝe

FORUM EKONOMICZNE 2006 ECONOMIC FORUM 2006 POZNAŃ LASKI 12-14. 09. 2006. Streszczenia materiałów konferencyjnych. Summaries of conference s materials

FORUM EKONOMICZNE 2006 ECONOMIC FORUM 2006 POZNAŃ LASKI 12-14. 09. 2006. Streszczenia materiałów konferencyjnych. Summaries of conference s materials FORUM EKONOMICZNE 2006 POZNAŃ LASKI 12-14. 09. 2006 Streszczenia materiałów konferencyjnych Summaries of conference s materials Akademia Rolnicza w Poznaniu Agricultural University of Poznań Katedra Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 2 STRESZCZENIE... 5 TRENDY ROZWOJOWE I TŁO SPOŁECZNO-GOSPODARCZE... 11 DIAGNOZA... 17 ANALIZA SWOT... 27 WIZJA, CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy)

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) FORESIGHT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) 1 Autorzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU REDAKCJA NAUKOWA TADEUSZ BACZKO Warszawa 2008 Redakcja naukowa Tadeusz Baczko Redakcja części: analizy regionalne Małgorzata Pieńkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. Justyna Majchrzak-Lepczyk Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. Justyna Majchrzak-Lepczyk Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 2 Spis treści ROK LXV Nr 6 (1222) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, lipiec 2010 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU REDAKCJA NAUKOWA TADEUSZ BACZKO Warszawa 2008 Redakcja naukowa Tadeusz Baczko Redakcja części: analizy regionalne Małgorzata Pieńkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku.

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. www.plp.info.pl RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2013 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (67) 2014 Anna SACIO-SZYMAŃSKA 1 DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE Streszczenie W artykule dokonano analizy niektórych

Bardziej szczegółowo

EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO

EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO WARSZAWA 1998 EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH Instytut

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla innowacji. Partnership for innovation. Bogdan Piasecki Kazimierz Kubiak. Wydawnictwo SWSPiZ. (redakcja)

Partnerstwo dla innowacji. Partnership for innovation. Bogdan Piasecki Kazimierz Kubiak. Wydawnictwo SWSPiZ. (redakcja) Partnerstwo dla innowacji Partnership for innovation Bogdan Piasecki Kazimierz Kubiak (redakcja) Wydawnictwo SWSPiZ Recenzent: Łukasz Sułkowski Korekta polska: Krzysztof Lewandowski Tłumaczenie: Ewa Brooks

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo