FORUM EKONOMICZNE 2007 ECONOMIC FORUM 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM EKONOMICZNE 2007 ECONOMIC FORUM 2007"

Transkrypt

1 POZNAŃ LASKI Streszczenia materiałów konferencyjnych Summaries of conference s materials Akademia Rolnicza w Poznaniu Agricultural University of Poznań Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Department of Economic and Wood Industry Management

2 2 FORUM EKONOMICZNE 2007 Rada Programowa Przewodniczący: Dr hab. inŝ. Wojciech Lis, prof. nadzw. Członkowie: Assoc. Prof. Josef Drábek - Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Department of ibusiness Economics, Slovakia Prof. Dr. Sc. Dr.h.c. Mladen Figurič Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji Šumarski fakultet Uniwersity of Zagreb Mgr inŝ. Iwo Gałecki Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice Prof. Ing. Igor Liberko, CSc. Katedra ekonómie a ekonomiky Fakulta manažmentu Prešovska univerzita v Prešove, Slovensko Prof. Alexander Linczényi, MSc., CSc. Department of Quality Engineering, Faculty of Materials Science and itechnology of Slovak University of Technology, Trnava, Slovak Republic Prof. dr hab. Zenon Muszyński Katedra UŜytkowania Lasu i Drewna, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w ikrakowie Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. Katedra podnikového hospodárstva Drevárska fakulta Technická univerzita vo izvolene Doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc. vo izvolene Doc. dr hab. Ewa Ratajczak - Instytut Technologii Drewna w ipoznaniu Katedra podnikového hospodárstva Drevárska fakulta Technická univerzita Prof. Mikuláš Šupín, prof.h.c., prof.ph.d. - Technical University of Zvolen, Faculty of Wood Sciences and itechnology, Department of Marketing, Trade and World Forestry, Slovakia Dr hab. Wacław Szymanowski, prof. nadzw. Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w iprzemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. - Technical University of Zvolen, Faculty of Wood Sciences and itechnology, Department of Marketing, Trade and World Forestry, Slovakia Prof. dr hab. Leszek śukowski - Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w iprzemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Forum Ekonomiczne 2007 Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa Akademia Rolnicza im. iaugusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wojska Polskiego 38/42 PL Poznań tel./fax Poznań 2007 Opracowanie redakcyjne, graficzne i skład komputerowy: Dr inŝ. Jan Chudobiecki Tłumaczenia: dr inŝ Wojciech Meixner

3 3 ECONOMIC FORUM 2007 XII International Scientific Conference COMMERCE OF WOOD AND WOOD BASED MATERIALS IN THE EUROPEAN UNION AND EUROPEAN COUNTRIES FORUM EKONOMICZNE 2007 XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa OBRÓT DREWNEM I IMATERIAŁAMI DRZEWNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ I W EUROPIE

4 4 FORUM EKONOMICZNE 2007 SPIS TREŚCI STRESZCZENIA...8 Justyna Biernacka...8 Ocena wpływu cen drewna i materiałów drzewnych na wyniki ekonomiczno finansowe giełdowych spółek branŝy drzewnej...8 Antoni Buraczewski...8 Inicjatywy fińsko-szwedzkie dotyczące mechanicznego przerobu drewna...8 Antoni Buraczewski...8 Obrót drewnem i produktami przerobu drewna w Szwecji...8 Felicita Chromjaková...8 Koszt strumienia wartości. Monitoring kosztów produkcji rzeczywistej...8 Josef Drábek, František Živický...8 Wpływ bezpośrednich zagranicznych inwestycji na indeksy rozwoju przemysłu drzewnego w Republice Słowacji..8 Eva Drličková, Inna Melnyk, Vladislav Kaputa...9 Wybrane aspekty komunikacji wewnętrznej w słowackim przedsiębiorstwie przemysłu meblarskiego...9 Roman Dudík...9 Subsydia dla czeskiego przemysłu drzewnego w okresie Viktor Gotych, Ginter J. Hruzik...9 Efektywność przetarcia drewna iglastego z uwzględnieniem wad ukrytych surowca...9 Karol Hatiar, Peter Sakál, Thomas M. Cook...10 Model HCS 3E mikrorozwiązanie makroproblemów podtrzymanie rozwoju...10 Paweł Jackowiak, Ginter J. Hruzik...10 Efektywność porównawcza produkcji tarcicy obrzynanej na rynek krajowy i zagraniczny...10 Izabella Jenczyk Tołłoczko...10 Przemysł drzewny, a badania marketingowe...10 Václav Kupčák...10 Produkcja tartaczna w Republice Czeskiej Sytuacja i kierunki rozwoju...10 Rastislav Kotulič, Igor Liberko...11 Analiza efektywności podstawowej produkcji rolnej w warunkach Republiki Słowacji w czasach Millenium...11 Lucia Liberková, Igor Liberko...11 Benchmarking środowiskowy...11 Wojciech Lis...11 Zarządzanie obrotem drewnem okrągłym w Polsce...11 Loučanová Erika, Zaušková Anna...11 Identyfikacja klastra dla sektora obróbki drewna w Słowacji...11 Loučanová Erika, Zaušková Anna...12 Metodologia mapowania wiedzy w klastrach przemysłowych...12 Peter Malega, Jana Naščáková, Lucia Mihoková...12 Efektywność produkcji jako podstawa prosperity...12 Peter Malega, Lucia Mihoková, Peter Žiga...12 Wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej produkcji...12 Lucia Mihoková, Marek Vida, Gabriel Kádár...12 Diagnostyka konkurencyjności przedsiębiorstwa i zdolności konkurencyjnych oraz konwersji przedsiębiorstwa podczas kryzysu...12 Martin Mikeska...12 Konkurencja oparta na innowacji w czeskich małych i średnich przedsiębiorstwach...12 ElŜbieta Mikołajczak...13 Granulacja odpadów drzewnych aspekty technologiczne i ekonomiczne...13 ElŜbieta Mikołajczak...13 Podniesienie wartości odpadów drzewnych na drodze granulacji...13 Zenon Muszyński, Jacek Muszyński...13 Wybrane problemy wpływające na obrót drewnem i materiałami drzewnymi...13 Katarzyna Mydlarz, Maciej Biedrzycki, Jan Chudobiecki...13 Ekonomiczno ekologiczne aspekty mieszkalnego budownictwa drewnianego...13 Mydlarz Katarzyna, Wieruszewski Marek...14 Określenie wydajności i efektywności produkcji drewna konstrukcyjnego w zaleŝności od jego obrotu na rynku krajowym...14

5 5 Petr Novák Poziom zarządzania kosztami operacyjnych przedsiębiorstw w czeskiej gospodarce Klemens Osika Problemy występujące przy modernizacji domów zabytkowych o konstrukcji drewnianej Hanna Pachelska Handel wewnętrzny drewnem i wyrobami z drewna w II Rzeczpospolitej Hanna Pachelska Handel zagraniczny drewnem i wyrobami z drewna w Polsce międzywojennej Ján Parobek Marketing mix dla produktów z tropikalnej tarcicy na rynku drzewnym Unii Europejskiej Tomasz Parys, Marek Zborowski Kryteria wyboru systemu zintegrowanego klasy ERP dla przedsiębiorstwa branŝy drzewnej Joanna Pikul Rosnące znaczenie Chin w światowym sektorze leśno-drzewnym Boris Popesko Rozwiązanie problemu kosztów produktu w przemyśle uŝywającym drewna i meblarskim Włodzimierz Popyk Problemy rynku obrotu drewnem na Ukrainie Marek Potkány, Miloš Hitka, Pavol Gejdoš Kalkulacja kosztu w przedsiębiorstwie drzewnym w nowym wieku Rastislav Rajnoha Pomiar efektywności ekonomicznej produktu tartacznego Władysław Strykowski Procesy integracyjne potencjału badawczego w sektorze leśno-drzewnym Mieczysław Szczawiński Optymalizacja portfela inwestycyjnego Wacław Szymanowski; Marek Zborowski Ocena funkcjonalności wortali drzewnych oraz meblarskich badanie ankietowe Marek Tabert, Wojciech Lis Kształtowanie zapasów materiałów w przedsiębiorstwie David Tuček Aspekty zarządzania bussinesem w czeskich przedsiębiorstwach przemysłowych typologia procesu Zuzana Tučková Proces zarządzania bussinesem przedsiębiorstwa przemysłowego Jaroslava Vidová Model efektywności przedsiębiorstwa i jego działania Roman Zámečník, Ludmila Hromková UŜycie zrównowaŝonych kart wyników w praktyce bussinesowej Anna Zaušková, Radomila Horňáková Bariery wewnętrznej innowacyjności słowackich małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego Anna Zaušková, Alena Kusá Realizacja i iocena potrzeb średnich przedsiębiorstw dla polepszenia środowiska innowacyjnego Vlastimil Zeman Zmiany w dziedzinie podatków w odniesieniu do wejścia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej František Živický, Josef Drábek Znaczenie przypływu bezpośrednich zagranicznych inwestycji dla gospodarki Słowacji i przemysłu drzewnego SUMMARIES Justyna Biernacka Evaluation of timber and wood material price influence on economic and financial results for stock-listed wood sector entities Antoni Buraczewski Finnish-Swedish initiatives concerning mechanical wood processing Antoni Buraczewski Circulation of timber and processed timber products in Sweden Felicita Chromjaková Value stream costing. Monitoring of real production costs Josef Drábek, František Živický Impact of foreign direct investments on the indices of development of the wood processing industry in Slovak Republic... 21

6 6 FORUM EKONOMICZNE 2007 Eva Drličková, Inna Melnyk, Vladislav Kaputa...21 Selected aspects of internal communication in the slovak furniture company...21 Roman DUDÍK...21 Subsidies for the czech wood-processing industry in the period Viktor Gotych, Ginter J. Hruzik...22 Effectiveness of the sawing of coniferous timber taking into consideration hidden defects of the raw material...22 Karol Hatiar, Peter Sakál, Thomas M. Cook...22 HCS model 3E micro-solution of macro-problems Sustainable Development...22 Paweł Jackowiak, Ginter J. Hruzik...22 Comparative efficiency of production wood desk received on domestic and foreign market...22 Izabella Jenczyk Tołłoczko...22 Timber industry and marketing research...22 Václav Kupčák...23 Sawmill production in the Czech Republic situation and development tendency...23 Rastislav Kotulič, Igor Liberko...23 Analysis of the effectiveness of the agricultural primary production under the conditions of the Slovak Republic at the Millennium...23 Lucia Liberková, Igor Liberko...23 Environmental benchmarking...23 Wojciech Lis...23 Management of Turnover the Round Wood Selling in Poland...23 Loučanová Erika, Zaušková Anna...24 Identification the cluster woodprocesing sector in the slovak republic...24 Loučanová Erika, Zaušková Anna...24 Methodology of knowledge mapping in industrial clusters...24 Peter Malega, Jana Naščáková, Lucia Mihoková...24 Effective production as a ground of prosperity...24 Peter Malega, Lucia Mihoková, Peter Žiga...24 Rating the economic efectiveness of production with selected methods...24 Lucia Mihoková, Marek Vida, Gabriel Kádár...24 Diagnostics of company effectiveness and competitiveness ability and conversion of the company into the crises.24 Martin Mikeska...24 Competition based on Innovation in Czech small and middle enterprises...24 ElŜbieta Mikołajczak...25 Increasing wood waste value through pelleting process...25 ElŜbieta Mikołajczak...25 Pelleting wood waste technological and economic aspects...25 Zenon Muszyński, Jacek Muszyński...25 Chosen aspects which affect wood and wood products trade...25 Katarzyna Mydlarz, Maciej Biedrzycki, Jan Chudobiecki...26 Economic and ecologic aspects of wood building...26 Katarzyna Mydlarz, Marek Wieruszewski...26 Definition of productivity and effectiveness of construction wood in relationship with its turnover on domestic market...26 Petr Novák...26 The level of the cost management of the enterprises operating in Czech economy...26 Klemens Osika...26 Auftretende Bauphysikalische Probleme bei der Modernisierung Denkmalgeschützer Gebäude mit Konstruktiven Elementen aus Holz...26 Hanna Pachelska...26 Inland trade in timber and wood products in Poland, the 2nd Republic period...26 Hanna Pachelska...27 International trade in timber and wood products in Poland between WW1 and WW Ján Parobek...27 Marketing mix for tropical timber products in european union wood market...27 Tomasz Parys, Marek Zborowski...27 Criteria for selection of an integrated ERP-class system for a timber sector enterprise...27 Joanna Pikul...27 The growing significance of China in the global forestry-wood sector...27 Boris Popesko...28 Solving of the product costing problems in wood-using and furniture industry...28

7 7 Włodzimierz Popyk Problems of wood turnover in Ukraine Marek Potkány, Miloš Hitka, Pavol Gejdoš Cost calculation in wood processing industry in the new century Rastislav Rajnoha Economical effectiveness measurement by the saw bars processing Władysław Strykowski Integration processes of research potential in the forestry-wood sector Mieczysław Szczawiński Investment portfolio optimisation under market conditions Wacław Szymanowski; Marek Zborowski Functionality evaluation for wood industry and furniture industry vortals survey research Marek Tabert Wojciech Lis Adaptation of stock levels in an enterprise David Tuček Business process management aspects in Czech industrial companies processes typology Zuzana Tučková Business process management of the industrial company Jaroslava Vidová Models of company s effectiveness and its activities Roman Zámečník, Ludmila Hromková Usage of balanced scorecard in business practice Anna Zaušková, Radomila Horňáková Internal innovativeness barriers of the Slovak small and middle wood-processing enterprises Anna Zaušková, Alena Kusá Realisation and Evaluation of Needs of Medium Companies for Betterment of Innovation Environment Vlastimil Zeman Changes in the field of tax duties in relation to the entry of the Czech Republic into the EU František Živický, Josef Drábek The importance of inflow of foreign direct investments for the Slovak economy and of wood processing industries... 31

8 8 FORUM EKONOMICZNE 2007 STRESZCZENIA Justyna Biernacka O C E N A W P Ł Y W U C E N D R E W N A I M A T E R I A Ł Ó W D R Z E W N Y C H N A W Y N I K I E K O N O M I C Z N O F I N A N S O W E G I E Ł D O W Y C H S P Ó Ł E K B R A NśY D R Z E W N E J Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zaleŝność między cenami drewna i materiałów drzewnych i efektami ekonomiczno finansowymi działalności gospodarczej polskich spółek sektora drzewnego działających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Efektywność gospodarczą spółek branŝy drzewnej, wśród których znalazły się: Forte SA, Grajewo SA i Paged SA, zbadano przy wykorzystaniu modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością, a mianowicie: modelu Altmana 83, Mączyńskiej i Zawadzkiego oraz Hołdy. Antoni Buraczewski I N I C J A T Y W Y F IŃSKO-SZWE D Z K I E D O T Y C ZĄCE M E C H A N I C Z N E G O P R Z E R O B U D R E W N A Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań W ostatnich latach zmieniła się filozofia inwestowania - więcej przeznacza się na badania naukowe i rozwój, mniej na produkcję. Na przykład w Szwecji powołano Akademię drewna - Träakademien. Ona dała impuls do opracowania szwedzkiej mapy drogowej dla przyszłościowego rozwoju przemysłu przerobu drewna. Przedstawia się kilka koncepcji prowadzących do rozwoju mechanicznego przerobu drewna. Szwedzi uwaŝają, Ŝe mechaniczny przerób drewna moŝe zadowolić wiele współczesnych wymagań (m.in. środowiskowych i klimatycznych), nowa organizacja powinna ukierunkować swój cel działania na współpracę z europejskimi organizacjami leśnymi i drzewnymi, unikać konfrontacji drewna z innymi materiałami, dąŝyć do konsolidacji zakładów przerobu drewna. Finowie sądzą, Ŝe naleŝy dąŝyć do połączenia około 100 tys. istniejących w Europie zakładów przerobu drewna i 1,6 mln. zatrudnionych we wspólną przyszłościową strategię, a konsolidacja powinna zachodzić na wszystkich poziomach i organizacjach branŝowych. W Finlandii sformułowano wizję, która będzie budowana na dwóch waŝnych, ale oddzielnych obszarach uŝytkowania, tj. budować z drewna i Ŝyć z drewnem. Ta fińska perspektywa o nazwie Visio 2000 rozszerzyła się tak, Ŝe jest wizją nordycką. WyraŜono chęć próby rozwinięcia jej na wspólną europejską strategię, którą nazwano Mapą drogową dla produktów przemysłu drzewnego. Antoni Buraczewski Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań O B R Ó T D R E W N E M I P R O D U K T A M I P R Z E R O B U D R E W N A W S Z W E C J I Sektor leśno - drzewny w Szwecji ma znaczącą pozycję w gospodarce kraju. Decyduje o tym w szczególności racjonalna polityka leśna. Szwecja zajmuje czołowe miejsce wśród światowych producentów i eksporterów drewna oraz produktów przemysłu drzewnego. Dobrze rozwinięty przemysł przerobu drewna pozwala importować surowiec drzewny krajów, podobnie zróŝnicowany jest import. Przedstawiono wartość eksportu i importu drewna okrągłego i iproduktów drzewnych Szwecji na tle wybranych krajów. Ostatnio moŝna zauwaŝyć jego wzrost. Praca zawiera tabele i ryciny, które ilustrują kierunki handlu. Felicita Chromjaková K O S Z T S T R U M I E N I A W A R T OŚCI. M O N I T O R I N G K O S Z T Ó W P R O D U K C J I R Z E C Z Y W I S T E J IPA Slovakia, Žilina, Slovakia Praca opisuje innowacyjny dostęp do prawidłowej kalkulacji działań produkcyjnych i kosztów produkcji. Oferuje przejrzystą metodę kalkulacji wskaźników wsparcia w rzeczywistej produkcji przemysłowej. Koszt strumienia wartości jest nowoczesnym narzędziem do precyzowania kwantyfikacji kosztów produkcji, w odniesieniu do wartości dodanej i nie dodane przez oddzielne kroki produkcyjne. Schematyzuje to informacje o kosztach bezpośrednich w całym procesie i zabezpiecza wspaniałą miarę działalności. Josef Drábek, František Živický W P Ł Y W B E Z P OŚREDNICH Z A G R A N I C Z N Y C H I N W E S T Y C J I N A I N D E K S Y R O Z W O J U P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O W R E P U B L I C E S Ł O W A C J I Katedra podnikového hospodárstva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen Celem pracy jest prezentacja znaczenia i celowości umieszczania bezpośrednich zagranicznych inwestycji w iprzemyśle drzewnym Republiki Słowacji. Ta branŝa ma niezastąpioną pozycję w gospodarce Słowacji w znaczeniu korzyści porównawczych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się swoimi efektami do wzrostu

9 9 gospodarczego i konkurencyjności gospodarki. Praca na podstawie uŝycia wybranych metod statystycznych analizy korelacji i regresji liniowej osądza znaczenie inwestycji w waŝnych czynnikach światowego przemysłu przetwórczego. Wskazuje równieŝ przyczynek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie na wzrost działalności i konkurencyjności przemysłu drzewnego. Eva Drličková, Inna Melnyk, Vladislav Kaputa W Y B R A N E A S P E K T Y K O M U N I K A C J I W E W NĘTRZNEJ W SŁ O W A C K I M P R Z E D S IĘBI O R S T W I E P R Z E M Y S Ł U M E B L A R S K I E G O Katedra marketingu, obchodu a isvetového lesníctva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen Department of the organziation of mass information activities, Institute of Journalism, Kiev University, Ukraine Głównym obiektem jest ocena wybranych aspektów komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Ocena jest skierowana na wybraną grupę zadań zatrudnieni w procesie produkcji. w tym studium zapytano 270 zatrudnionych uzyskując podstawową metodę do otrzymania danych wejściowych razem z analizą istniejących wewnętrznych kanałów komunikacji w przedsiębiorstwie, Wyniki pokazały, Ŝe dystrybucja informacji w przedsiębiorstwie jest wysokiej jakości. W przeciwieństwie tego faktu, istnieją pewne problemy w stosunkach międzyosobowych w przedsiębiorstwie. Roman Dudík S U B S Y D I A D L A C Z E S K I E G O P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O W O K R E S I E Department of Forestry and Forest Products Economics and Policy, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno Ogólna analiza porównawcza wskaźników płynności finansowej pokazuje, Ŝe przemysł drzewny partycypuje, w całości przemysłu przetwórczego w rozmiarze około 5%. Jednym z przesłań zmiany sytuacji w wielkiej wspólnocie przemysłu jest dostrzeŝenie uŝytkowania funduszy pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Zasoby mogą być skierowane do obszarów badań i rozwoju, rozwoju zasobów ludzkich lub wsparcia innowacyjności w przedsiębiorstwach. Pozycja ekonomiczna czeskiego przemysłu drzewnego nie jest szczególnie silna w porównaniu z innymi przemysłami przetwórczymi Republiki. Według OKEČ (klasyfikacja działalności ekonomicznej branŝ przemysłu) Sekcja D Przemysł przetwórczy (zgodnie z metodologią Czeskiego Urzędu Statystycznego) nasza uwaga jest skupiona na Podsekcji DD obróbka drewna, produkcja wyrobów drzewnych z wyjątkiem mebli i na Podsekcji DE produkcja celulozy, papieru i wyrobów papierowych, publikacje i druk. Rama Referencji Strategii Narodowej (RRSN) jest fundamentem strategii programu Republiki Czeskiej dla uŝytkowania funduszy Unii Europejskiej w latach Program operacyjny Przedsiębiorstwo i Wynalazki (OPEI) skupiają się na uregulowaniu konkurencyjności sektora przemysłu i usług, na rozwoju przedsiębiorstwa i wsparciu środowiska przedsiębiorczości, innowacyjności, na symulacji podaŝy dla wyników nauki i badania (Nauka & Badania), komercjalizacji nauki i wyników badań, promocji ducha przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy przez znaczenie zdolności do wprowadzenia nowych technologii i produktów innowacyjnych zawierających nową informację i technologie innowacyjne. MoŜliwości wzmocnienia pozycji przemysłu drzewnego w czeskim przemyśle obróbczym stanowi wykorzystanie zasobów funduszy strukturalnych i zasobów narodowych skierowanych na rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie i na wsparcie procesów innowacyjnych. Viktor Gotych, Ginter J. Hruzik E F E K T Y W N OŚĆ PRZ E T A R C I A D R E W N A I G L A S T E G O Z U W Z G LĘD N I E N I E M W A D U K R Y T Y C H S U R O W C A Katedra Mechanicznej Technologii Drewna, Akademia Rolnicza, Poznań W Przedsiębiorstwie Barlinek S.A. przeprowadzono szereg przetarć doświadczalnych surowca iglastego w postaci kłód na wybrane produkty tartaczne. Celem przerobów eksperymentalnych było ustalenie wpływu ukrytych wad surowca tartacznego na wydajność półfabrykatów do produkcji deski barlineckiej. Wskaźniki wydajnościowe ustalono na podstawie teoretycznych obliczeń komputerowych z programu linii SAAB oraz przerobów rzeczywistych. Uzyskane wyniki wskazują na niedokładności komputerowych obliczeń ze względu na występowanie wad ukrytych drewna oraz niezbędność odpowiedniej korekty otrzymywanych wskaźników wydajności i efektywności produkcji.

10 10 FORUM EKONOMICZNE 2007 Karol Hatiar, Peter Sakál, Thomas M. Cook M O D E L H C S 3 E M I K R O R O Z W IĄZANIE M A K R O P R O B L E M Ó W P O D T R Z Y M A N I E R O Z W O J U Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta, STU Bratislava Department of Occupational and Environmental Health, Ergonomics and Biomechanics Facility, University of Iowa, USA Agenda 21 zaadaptowana na Konferencji Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro, w roku 1992, jest pełnym planem akcji podjętej globalnie, przez organizacje Narodów Zjednoczonych, rządów i duŝych grup. Ich intencją jest działanie w kaŝdym obszarze, w którym człowiek oddziaływuje na środowisko. Idea całkowitego rozwoju moŝe poprawić jakość Ŝycia wszystkich i w tym samym czasie dostarczyć ochrony globalnego wspólnego dobra i zasobów naturalnych. Model dla udziałowego programu ergonomicznego dla specyficznych krajów środkowej i wschodniej Europy został stworzony jako część prowadzącego połączenia USA Republika Słowacji wspólnego projektu Transformacja Przemysłu w Słowacji przez Udział Ergonomiczny. Ten HCS 3E model jest zgodny z Narodową strategią całościowego rozwoju Republiki Słowacji i ma zastosowanie na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw (3E Zdrowe Środowisko, Ergonomia, Ekonomia). Opierając się na czteroletniej pracy dotyczącej projektu Ergonomii Udziałowej, naszego modelu HCS 3E rozpoznającego ludzi jako obiekty i podmioty wszystkich naszych usiłowań. Skupiamy się na koncepcji praca dotycząca środowiska musi obejmować jakość Ŝycia kaŝdej osoby biorąc pod uwagę jednocześnie warunki środowiskowe i ekonomiczne. Model został zastosowany w osiemnastu przedsiębiorstwach i wstępne przepisy są bardzo obiecujące. Ufamy, Ŝe moŝemy zarekomendować ten model w sąsiednich krajach Środkowej i wschodniej Europy. Paweł Jackowiak, Ginter J. Hruzik E F E K T Y W N OŚĆ PORÓWNAWCZA PR O D U K C J I T A R C I C Y O B R Z Y N A N E J N A R Y N E K K R A J O W Y I Z A G R A N I C Z N Y Przedsiębiorstwo Produkcyjne Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług DREWMEX Sp. z o.o. Katedra Mechanicznej Technologii Drewna, Akademia Rolnicza, Poznaniu Artykuł napisany został na podst. danych zebranych w 2006 roku oraz pierwszej połowie 2007 r. Autor przedstawił tendencje zmian wskaźnika efektywności produkcji w zaleŝności od cen produktów oraz kursu Euro/Pl. Badania dowiodły iŝ rosnące ceny surowca drzewnego, oraz koszty transportu powodują znaczne obniŝenie wskaźnika efektywności. Istotnym czynnikiem powodującym wzrost efektywności produkcji jest wzrost cen wyprodukowanej tarcicy. Rok 2007 rozpoczął się nowymi zasadami sprzedaŝy drewna. Spowodowało to istotny wzrost cen surowca oraz kosztów produkcji. W 2007r. podroŝała równieŝ produkowana tarcica. Koniunktura panująca na rynku od dwóch lat powoduje, mimo stale rosnących kosztów produkcji, wzrost wskaźnika efektywności. Izabella Jenczyk Tołłoczko P R Z E M Y S Ł D R Z E W N Y, A B A D A N I A M A R K E T I N G O W E Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Nakłady na działalność innowacyjną, a szczególnie na marketing dotyczący nowych i zmodernizowanych wyrobów, w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego są niskie. Innowacyjność nie technologiczna nie cieszy się duŝym powodzeniem w branŝy drzewnej. Jednak aby opierać swoją działalność na orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, dobrze funkcjonować na rynku oraz ułatwić podejmowanie skomplikowanych decyzji, naleŝy prowadzić badania marketingowe. Szerokie spektrum owych badań pozwala na wybranie najbardziej odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaną decyzją. Václav Kupčák P R O D U K C J A T A R T A C Z N A W R E P U B L I C E C Z E S K I E J S Y T U A C J A I K I E R U N K I R O Z W O J U Department of Forest and Wood Technology Economics and Politics, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno W Republice Czeskiej przemysł drzewny naleŝy do branŝ z tradycją. Korzyści porównawcze obróbki drewna zawierają dostateczną ilość odnawialnego surowca krajowego pochodzenia. W latach dziewięćdziesiątych głównym problemem większości krajowych producentów były pozostałości przestarzałej technologii i techniki, które czyniły niemoŝliwym wzrost efektywności pracy, a takŝe zyskowności i konkurencyjności. Kredyty bankowe na innowacyjność były niewystarczające. W Czechach kapitał obcy otworzył branŝę tartaczną pierwszy raz inwestycją Holzindustrie Schweighofer (obecnie Stora Enso Timber). W Czechach przerabia się m 3 drewna miękkiego w tartakach; 50% jest przerabiane przez średnie i małe tartaki, które nadal pozostają waŝnymi przetwórcami surowca i producentem krajowej tarcicy. Przemysł drzewny przechodzi waŝny proces koncentracji i dominującą rolę w wartościowaniu surowca, czynioną przez kilka spółek osiągających zyski z udziałem kapitału zagranicznego. Skupiają się one na produkcji półfabrykatów

11 11 o duŝej proporcji surowca i niskiej proporcji wartości dodanej (tarcica), głównie na eksport do kraju inwestora lub na reeksport do krajów trzecich. Działalność wielkich producentów kontroluje rynek okrągłego drewna iglastego w całym sektorze leśnym. Rastislav Kotulič, Igor Liberko A N A L I Z A E F E K T Y W N OŚCI PODSTAWOW E J P R O D U K C J I R O L N E J W W A R U N K A C H R E P U B L I K I S Ł O W A C J I W C Z A S A C H M I L L E N I U M Department of Economics and Economy, Faculty of Management PU, Prešov, Slovak Republic Słowackie rolnictwo przeszło przez dość trudny okres od rozpoczęcia się okresu transformacji. Okres ten charakteryzował się róŝnymi problemami ekonomicznymi, które musiały być rozwiązane. Przedsiębiorstwa rolne nie przynosiły dochodów wyŝszych niŝ na wejściu produkcji w niektórych regionach Słowacji (w 1999 roku). Ten negatywny rozwój doprowadził do upadku przedsiębiorstw rolnych w kategorii przedsiębiorstw nieprzynoszących zysku. Szkic niezdolności podmiotów rolniczych do rozwiązania negatywnej tendencji w rozwoju udanej działalności rolniczej. Lucia Liberková, Igor Liberko B E N C H M A R K I N G ŚRO D O W I S K O W Y Department of Economics and Economy, Faculty of Management PU, Prešov, Slovak Republic Globalne ocieplenie, utrata (uszczuplenie) ozonu stratosferycznego i lasów tropikalnych, zanieczyszczenie mórz i erozja gleby, ogólnoświatowe zanieczyszczenie powietrza i ogólnoświatowa utrata bioróŝnorodności nie moŝe być dłuŝej niezauwaŝana. W długim okresie nie ma alternatywy dla środowiskowo przystosowanego sposobu produkcji i konsumpcji. Tylko wtedy, gdy kaŝdy indywidualnie dostosuje swoją działalność do granic naszego środowiska, mogą zadania tu przedstawione być osiągnięte. benchmarking jest procesem, w którym przedsiębiorstwa porównują swoją działalność w czasie, zamiast konkurować. w debacie o wzorcach konsumpcyjnych społeczeństw uprzemysłowionych jest to brane pod uwagę przynajmniej w 30 do 40 procentach całego problemu środowiska moŝe prowadzić bezpośrednio lub pośrednio do zachowania aktualnego konsumenta i jednym z narzędzi do eliminacji tego problemu jest miara. Wojciech Lis Z A R ZĄDZANIE O B R O T E M D R E W N E M O K RĄGŁYM W P O L S C E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Niedobór surowca drzewnego w porównaniu ze skalą potrzeb, występuje właściwie na całym świecie. W Europie zamykane są z tego powodu tartaki i celulozownie, a ich produkcja przenoszona jest na przykład do Ameryki Południowej czy Afryki. Rozszerza się - mimo sporych kosztów transportu import drewna, jednak jego utrudnieniem są rosnące cła eksportowe i coraz szerzej wprowadzane zakazy wywozu nieprzetworzonego surowca (Rosja, Ukraina, Białoruś). Cła ponadto do 2010 r. mają dwukrotnie wzrosnąć. Surowca okrągłego jest zbyt mało w stosunku do rosnących szybko potrzeb przemysłu drzewnego i dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce, w Unii Europejskiej, w całej Europie i na świecie. W tej sytuacji bardzo waŝny jest system handlu drewnem i równy dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, związaną z przerobem drewna, dostęp do najwaŝniejszego dla nich surowca. Najwięksi i najwaŝniejsi odbiorcy drewna okrągłego w Polsce to przemysł tartaczny wraz z producentami opakowań drewnianych, przede wszystkim palet, programu ogrodowego i wytwórcy domów z drewna, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł płyt drewnopochodnych i, pośrednio, przemysł meblarski. Z dostawców surowca - liczy się praktycznie tylko jeden Lasy Państwowe. W tej sytuacji bardzo waŝny jest system dystrybucji drewna, któremu poświęcona jest praca. Loučanová Erika, Zaušková Anna I D E N T Y F I K A C J A K L A S T R A D L A S E K T O R A O B R Ó B K I D R E W N A W S Ł O W A C J I Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University, Zvolen Jednym z celów polityki gospodarczej krajów Unii Europejskiej jest stały wzrost produktów konkurencyjnych i co za tym idzie ich wpływ na rynek globalny. Ewentualne narzędzie słuŝące do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym jest integracja przedsiębiorstw w klastry. Praca analizuje przedsiębiorstwa drzewne Słowacji z nowego punktu widzenia, który moŝe być uŝyteczny do analizowania i oceniania inicjatywy klastra.

12 12 FORUM EKONOMICZNE 2007 Loučanová Erika, Zaušková Anna M E T O D O L O G I A M A P O W A N I A W I E D Z Y W K L A S T R A C H P R Z E M Y S Ł O W Y C H Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University, Zvolen Współpraca sieciowa małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest bardzo uŝyteczna w krajach Zachodu w konkurencji z większymi przedsiębiorstwami dnia dzisiejszego. Klaster lub klaster przemysłowy jest siecią przedsiębiorstw w niektórych branŝach przemysłu i ich otoczeniu znajdują się wspierające uniwersytety, instytuty badawcze, izby handlowe i inne waŝne organizacje. Bardzo waŝne jest wsparcie władz regionalnych. Wiedza prowadząca do procesów zarządzania odgrywa bardzo waŝną rolę w tych sieciach. Jednym z podstawowych instrumentów jest mapowanie wiedzy klastra. Głównym celem mapowania wiedzy jest zabezpieczenie miejsca, gdzie wymagane procesy (wiedza) są osiągalne. Mapy wiedzy pomaga znaleźć, kto jest właścicielem specyficznych procesów gdzie znaleźć te procesy, gdzie jest korzyść z procesu, czym są główne kanały dla procesów wspólnych. Peter Malega, Jana Naščáková, Lucia Mihoková E F E K T Y W N OŚĆ PR O D U K C J I J A K O P O D S T A W A P R O S P E R I T Y Strojnícka fakulta, Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice, Słowacja Praca traktuje o produkcji i o moŝliwościach, które poprzez efektywne działania bussinesowe umoŝliwiają osiągnięcie poŝądanego rezultatu jako produkcji efektywnej. Praca zawiera 2 ogólne działy. Pierwsza część traktuje o moŝliwościach efektywnej produkcji, podczas których bierze się pod uwagę łączne warunki, które występują w kaŝdej produkcji. Druga część dotyczy wcielenia produkcji w ramy innych działań przedsiębiorstwa. Peter Malega, Lucia Mihoková, Peter Žiga W Y B R A N E M E T O D Y O C E N Y E F E K T Y W N OŚCI E K O N O M I C Z N E J P R O D U K C J I Strojnícka fakulta, Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice, Słowacja Praca dotyczy wybranych metod oceny efektywności ekonomicznej produkcji. Metody te zostały wybrane, poniewaŝ stanowią metody najbardziej kompleksowe a ich kombinacja umoŝliwia systematyczną redukcję strat i postojów w produkcji. Podnoszenie efektywności ekonomicznej przyczynia się do poprawy procesu w przedsiębiorstwach, do wzrostu produkcji, konkurencyjności i polepszenia sytuacji istniejącego przedsiębiorstwa na rynku. Lucia Mihoková, Marek Vida, Gabriel Kádár D I A G N O S T Y K A K O N K U R E N C Y J N OŚCI PRZ E D S IĘBI O R S T W A I Z D O L N OŚCI K O N K U R E N C Y J N Y C H O R A Z K O N W E R S J I P R Z E D S IĘBIORST W A P O D C Z A S K R Y Z Y S U Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice, Słowacja Zeocem, a.s., Bystré, Słowacja U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, Słowacja Praca skupia się na przedsiębiorstwie jako podmiocie diagnozy. Diagnostyka przedsiębiorstwa odpowiada na pytanie o stan zdrowia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć sukces na rynku globalnym musi być efektywne i posiadać zdolności konkurencyjne. Martin Mikeska K O N K U R E N C J A O P A R T A N A I N N O W A C J I W C Z E S K I C H M A Ł Y C H I Ś R E D N I C H P R Z E D S IĘBI O R S T W A C H Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University, Zlin Praca poszukuje odpowiedzi na pytanie: Jak czeskie przedsiębiorstwa mogą stać się bardziej konkurencyjne poprzez wprowadzanie innowacji. Innowacje odgrywają bardzo waŝną rolę w strategii konkurencyjnej czeskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jedna z najwaŝniejszych aktywności do budowania badań wewnętrznych i rozwoju i rozwoju kierunków, celem skierowania na nowe wyposaŝenie i maszyny i wprowadzenia własnej innowacyjności na rynku. Rozwiązaniem problemu jest przesunięcie z konkurencyjności kosztów do gospodarki jakości opartej na konkurencyjności innowacyjnej.

13 13 ElŜbieta Mikołajczak G R A N U L A C J A O D P A D Ó W D R Z E W N Y C H A S P E K T Y T E C H N O L O G I C Z N E I E K O N O M I C Z N E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost cen odpadów drzewnych, spowodowany jest przede wszystkim pojawieniem się na rynku nowych konkurentów zakładów energetycznych, zobowiązanych do realizacji, pod groźbą wysokich kar, ustaleń zawartych w Strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Najłatwiej dostępnym odnawialnym źródłem energii (OZE) są dla energetyki zarówno wszelkiego rodzaju odpady drzewne, jak i paliwa powstałe na ich bazie. Beneficjentem ostrej konkurencji na rynku odpadów drzewnych są ich wytwórcy - w najwyŝszym stopniu tartaki, które do niedawna działały na granicy rentowności. W zaleŝności od ilości odpadów, jaką dysponują powinny, alternatywnie do ich sprzedaŝy rozpatrzyć podjęcie przerobu uszlachetniającego. Jedna z moŝliwości to uruchomienie produkcji granulatu drzewnego, który jak wykazano w opracowaniu, jest wysokiej jakości paliwem ekologicznym, poŝądanym na rynkach europejskich, o duŝych moŝliwościach ekspansji. Dla oceny opłacalności przedsięwzięcia zaproponowano metodę wyceny odpadów drzewnych w przerobie na granulat. ElŜbieta Mikołajczak P O D N I E S I E N I E W A R T OŚCI ODP A D Ó W D R Z E W N Y C H N A D R O D Z E G R A N U L A C J I Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Rosnące zapotrzebowanie na paliwa ekologiczne wywołało na rynku odpadów drzewnych ostrą konkurencję, prowadząc do lawinowego wzrostu ich cen. Działające do niedawna na granicy opłacalności tartaki stanęły przed ogromna szansą na poprawę rentowności produkcji, nie tylko na drodze sprzedaŝy poprodukcyjnych odpadów nieprzetworzonych, ale teŝ przez podejmowanie procesu ich uszlachetniania, skutkującego znacznym wzrostem ich wartości. W opracowaniu przedstawiono metodę wyceny odpadów drzewnych w przerobie na dowolny produkt ze szczególnym uwzględnieniem produkcji najbardziej rozwojowego i ekologicznego paliwa granulatu drzewnego. Wyznaczono koszty produkcji jednostki wyrobu w zaleŝności od przerabianego surowca: trocin, zrębków i odpadów kawałkowych. Ustaloną wartość poszczególnych odpadów w przerobie na granulat porównano do wartości odpadów sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym. Podano sposób oceny opłacalności przerobu odpadów drzewnych, alternatywnie do ich sprzedaŝy w stanie nieprzetworzonym, przez wyznaczenie tzw. marŝy granicznej. Zenon Muszyński, Jacek Muszyński W Y B R A N E P R O B L E M Y W P Ł Y W A JĄCE N A O B R Ó T D R E W N E M I M A T E R I A Ł A M I D R Z E W N Y M I Katedra UŜytkowania Lasu i Drewna, Akademia Rolnicza, Kraków Stan i perspektywy rynku drewna i materiałów drzewnych w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie realizowany od szeregu lat program transformacji polskiej gospodarki staje się przyczyną znaczących zmian w funkcjonowaniu i sprawnym działaniu firm. PowyŜsza sytuacja wymaga ciągłego śledzenia, szczegółowego monitorowania oraz komunikowania się z waŝniejszymi uczestnikami rynku, co zmusza przedsiębiorstwa do efektywnego korzystania między innymi z róŝnych instrumentów promocji, z których istotną rolę odgrywa reklama. Działalność firmy powinna się koncentrować na ciągłym dostosowywaniu produktu do zmieniających się warunków na rynku, w aspekcie ustalonych oraz przewidywanych potrzeb klienta, a takŝe wzrastającej konkurencyjności. Kompleksowe podejście do jakości stanowi istotne wezwanie dla firm, a jego kluczowym elementem jest konsumencka ocena jakości. WaŜnym narzędziem działalności firm stają się elementy merketingu mix oraz public relations, a zwłaszcza coraz większa dbałość przemysłu drzewnego na jego otwieranie się nie tylko na rynki europejskie poprzez konstruktywne wpływanie na zaufanie do konkretnej jakości i przydatności oferowanych wyrobów oraz na zdobywanie moŝliwie silnej i stabilnej pozycji wśród wzrastających wymagań konsumentów. Katarzyna Mydlarz, Maciej Biedrzycki, Jan Chudobiecki E K O N O M I C Z N O E K O L O G I C Z N E A S P E K T Y M I E S Z K A L N E G O B U D O W N I C T W A D R E W N I A N E G O Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Akademia Rolnicza, Poznań Nasilające się w ostatnich latach kryzysy energetyczne oraz niepokojące informacje dotyczące zmian klimatycznych uświadomiły wielu decydentom, zwłaszcza państw europejskich, konieczność ograniczania zuŝycia energii. Stąd obserwowany w wielu dziedzinach Ŝycia, takŝe w budownictwie, zwrot w stronę ekologii. Jest on widoczny na przykład poprzez stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii czy odpowiedni dobór wykorzystywanych do produkcji materiałów. Dlatego coraz większą rolę, równieŝ w budownictwie mieszkaniowym, przypisuje się drewnu i produktom drewnopochodnym, które poza tym, Ŝe wykazują bardzo dobre parametry środowiskowe, to w ciągu całego okresu

14 14 FORUM EKONOMICZNE 2007 uŝytkowania są lepsze od materiałów alternatywnych. I chociaŝ udział drewnianego budownictwa w Polsce jest nadal niewielki, to ich wykorzystanie pozwala na wznoszenie tzw. domów pasywnych. Mydlarz Katarzyna, Wieruszewski Marek O K R EŚ L E N I E W Y D A J N OŚCI I E F E K T Y W N OŚCI PR O D U K C J I D R E W N A K O N S T R U K C Y J N E G O W Z A L EśNOŚCI OD JEGO OB R O T U N A R Y N K U K R A J O W Y M Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Katedra Mechanicznej Technologii Drewna Akademia Rolnicza, Poznań Rosnące w ciągu ostatnich lat w Polsce zainteresowanie budownictwem indywidualnym, wpływa w znaczący sposób na coraz większe zapotrzebowanie na drewno tartaczne i konstrukcyjne. Przy róŝnorodności technologii budowy domów indywidualnych, coraz więcej uwagi poświęca się budownictwu drewnianemu. Stąd istotne wydaje się określenie opłacalności wytwarzanych z drewna sortymentów, znajdujących zastosowanie w budownictwie indywidualnym, a więc elementów stosowanych przede wszystkim do produkcji więźb dachowych czy elementów konstrukcyjnych budynku. W pracy dokonano obliczeń i zestawienia podstawowych wskaźników: efektywności i wydajności wybranych sortymentów z drewna oraz określono zaleŝność wskaźnika efektywności od zmian cen drewna. Petr Novák P O Z I O M Z A R ZĄDZ A N I A K O S Z T A M I O P E R A C Y J N Y C H P R Z E D S IĘBIORSTW W C Z E S K I E J G O S P O D A R C E ústav Podnikové ekonomiky, Fakulta Managementu a Ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, e Zlín Praca opisuje sytuację ekonomiczną (kosztową) przedsiębiorstw operacyjnych w środowisku czeskich korporacji. Szczególne wyniki pracy badawczej autora są zaprezentowane w pracy. Badania autora były skupione na kosztach i zarządzaniu kosztami. W pierwszej części opisano niektóre dane wejściowe. W części następnej są faktyczne wyniki sytuacji kosztowej przedsiębiorstw, które brały udział w prezentowanym badaniu. W ostatniej części autor próbuje znaleźć niektóre powody niezadowalającej sytuacji w zarządzaniu kosztami. Klemens Osika P R O B L E M Y W Y S TĘPU JĄCE PRZY M O D E R N I Z A C J I D O M Ó W Z A B Y T K O W Y C H O K O N S T R U K C J I D R E W N I A N E J OSIKA-GmbH, Ludwigshafen am Rhein Renowacja budynków zabytkowych z konstrukcją drewnianą, wiąŝe się z ich rewaloryzacją. Jednym z zabiegów zmierzających do osiągnięcia przez takie domy nie posiadanych wcześniej walorów jest dodanie izolacji termicznej. Konieczność zachowania wyglądu zewnętrznego modernizowanych obiektów zabytkowych zmusza do stosowania izolacji wewnętrznej. Izolacja i pozostałe działania modernizacyjne zmieniają warunki klimatyczne w pomieszczeniach. Podjęto badania zmierzające do stwierdzenia, czy w nowych warunkach klimatycznych, moŝliwe jest przesunięcie punktu rosy na wewnętrzną warstwę ściany murowanej, co mogłoby spowodować zawilgocenie drewnianej belki nośnej. Badania prowadzone od 5 lat, w naturalnych warunkach klimatu charakterystycznego dla Palatynatu, nie wykazały wystąpienia przedmiotowego zagroŝenia. Zgromadzone wyniki automatycznie rejestrowanych pomiarów wymagają opracowania i przedstawienia ich w kolejnej publikacji. Hanna Pachelska H A N D E L W E W NĘTRZNY DRE W N E M I W Y R O B A M I Z D R E W N A W I I R Z E C Z P O S P O L I T E J Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, SGGW, Warszawa W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wewnętrznego obrotu drewnem i wyrobami drzewnymi w Polsce w okresie międzywojennym. Odzyskanie niepodległości spowodowało konieczność ujednolicenia przepisów prawnych w zakresie handlu drewnem, odziedziczonych po zaborcach. Pilna potrzeba odbudowy kraju ze zniszczeń powodowała jednocześnie olbrzymie zapotrzebowanie rynku wewnętrznego na drewno i wyroby drzewne, co z kolei stwarzało konieczność silnej ingerencji państwa w handel drewnem. W kolejnych latach, po względnym ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, na handel drewnem i wyrobami drzewnymi znaczący wpływ miały przede wszystkim: wprowadzenie jednolitej waluty, wojna celna z Niemcami oraz kryzys gospodarczy.

15 15 Hanna Pachelska H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y D R E W N E M I W Y R O B A M I Z D R E W N A W P O L S C E M IĘ D Z Y W O J E N N E J Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, SGGW, Warszawa W artykule omówiono zagadnienia związane z handlem zagranicznym drewnem i wyrobami z drewna w Polsce w okresie międzywojennym. Konieczność odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych w pierwszych latach po zakończeniu i wojny światowej powodowała ograniczenie eksportu drewna obwarowane licznymi rozporządzeniami i przepisami. Kolejne lata przyniosły znaczący wzrost eksportu drewna, aŝ do gorączki spekulacyjnej włącznie. Dzięki utworzeniu Polskiej Agencji Drzewnej handel drewnem i wyrobami z drewna został unormowany. Niemałą rolę odegrał w tym Międzynarodowy Komitet Drzewny (Polska była inicjatorką powołania go do Ŝycia), który ustalał corocznie kwoty eksportowe materiałów drzewnych dla poszczególnych krajów członkowskich. Ján Parobek M A R K E T I N G M I X D L A P R O D U K T Ó W Z T R O P I K A L N E J T A R C I C Y N A R Y N K U D R Z E W N Y M U N I I E U R O P E J S K I E J Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Science and Technology, Technical University, Zvolen Dla drewna tropikalnego i produktów drzewnych rynek europejski ma kluczowe znaczenie. Praca skupia się na znaczeniu wysoko wartościowego zakończenia rynku i marketingu mix drewna tropikalnego. Dostarcza informacji rynkowych, które mogą być pomocne przy budowaniu efektywnego handlu. Wiele czynników marketingowych odnoszących się do rynku tarcicy tropikalnej jest podobnych do tych dla produktów tartacznych w ogólnym punkcie widzenia. Czynniki badane w tej pracy są produktami, kanałami dystrybucji, promocją i cenami jako przykładem wyboru drewna tartacznego. Są to podstawowe elementy marketingu mix i w większości przypadków będą silnie interpretowane. Tomasz Parys, Marek Zborowski K R Y T E R I A W Y B O R U S Y S T E M U Z I N T E G R O W A N E G O K L A S Y E R P D L A P R Z E D S IĘBI O R S T W A B R A NśY DRZ E W N E J Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa W opracowaniu przedstawiono system zintegrowany klasy ERP wraz z korzyściami, jakie niesie jego wdroŝenie w przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano takŝe wybrane przedsiębiorstwo branŝy drzewnej - zakładu zajmującego się produkcją i zbytem materiałów tartych i wyrobów z drewna. Zaprezentowano takŝe kryteria wyboru zintegrowanego systemu informatycznego dla tegoŝ przedsiębiorstwa oraz dokonano wyboru konkretnego rozwiązania dostępnego na rynku. Joanna Pikul R O S NĄCE Z N A C Z E N I E C H I N W ŚWIA T O W Y M S E K T O R Z E L EŚNO- D R Z E W N Y M Katedra Ekonomiki Drzewnictwa, Instytut Technologii Drewna, Poznań Do stymulatorów chińskiej ekspansji gospodarczej zaliczyć moŝna zróŝnicowane czynniki. Jednym z najwaŝniejszych stymulatorów jest generowanie przez chińską gospodarkę niŝszych kosztów. Chiny są obecnie jednym z największych na świecie producentów, konsumentów oraz importerów poszczególnych wyrobów drzewnych. W ostatnim czasie kraj ten zmienił pozycję importera netto wyrobów drzewnych na rolę eksportera netto tych wyrobów. Istotne jest utrzymywanie się tendencji importu nisko przetworzonych produktów drzewnych, które są następnie eksportowane w formie wysoko przetworzonej. Przykładów tej tendencji dostarcza chiński rynek sklejki, papieru oraz mebli. Przewiduje się, Ŝe ten trend utrzyma się, co najmniej w krótkim okresie. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój chińskiego sektora leśno-drzewnego, kraje ONZ podejmują inicjatywy mające na celu redukcję napływu tańszych produktów drzewnych z Chin. Przykładem takich inicjatyw jest nakładanie antydumpingowych ceł. Chiny są postrzegane jako kraj, w którym drewno pozyskuje się w sposób nielegalny, a takŝe niezgodny z zasadą zrównowaŝonego rozwoju. Chińska ekspansja w globalnym sektorze drzewnym dostarcza bodźca podaŝowego jak i popytowego. Pierwszy bodziec wyraŝa się wzrostem popytu na surowiec drzewny oraz nisko przetworzone produkty, podczas gdy drugi zwiększoną produkcją wysoko przetworzonych produktów, które są następnie sprzedawane za granicę. MoŜna się spodziewać, Ŝe rola Chin jako kraju, który dostarcza konkurencyjne produkty na rynek drzewny będzie w przyszłości coraz większa. WyraŜane są równieŝ opinie, Ŝe jest to sygnał zmian, które będą miały niedługo miejsce w innych rozwijających się krajach. W tym świetle niezbędne staje się podejmowanie na forum globalnym działań zmierzających do zapewnienia zrównowaŝonego rozwoju światowego sektora drzewnego.

16 16 FORUM EKONOMICZNE 2007 Boris Popesko R O Z W IĄZANIE PR O B L E M U K O S Z T Ó W P R O D U K T U W P R Z E M YŚLE Uś Y W A JĄCYM D R E W N A I M E B L A R S K I M Department of enterprise economics, Faculty of Management and Economics,Tomas Bata University, Zlin Praca poszukuje odpowiedzi na pytanie: Jak wyeliminować niedokładność zaliczenia kosztu produkcji w przemyśle drzewnym i meblarskim. Zupełność i struktura operacji i wiedza o działaniu, której potrzebuje przemysł do produkcji, szybko wzrasta, zgodnie z globalizacją zasobów naturalnych i rynków detalicznych. Tradycyjnie uŝywane narzędzia dla kosztów produkcji są niewystarczająco dokładne dla określenia ceny i dostarczenia brakujących informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i efektywności jego działań. Problemy i moŝliwe ryzyko połączone z nieobecnością uŝytecznego zarządzania i systemu informacji rachunkowości są w pracy opisane oraz zaprezentowano rozwiązanie tego problemu z zastosowaniem wymyślnego systemu kosztów,. W ostatniej części pracy, znajduje się system kosztów oparty na działalności w przemyśle drzewnym. Włodzimierz Popyk P R O B L E M Y R Y N K U O B R O T U D R E W N E M N A U K R A I N I E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Rozregulowanie rynku obrotu surowcem drzewnym na Ukrainie, które miało miejsce w latach 90-tych zmusiło władze centralne do podjęcia szeregu działań naprawczych mających na celu uporządkowania sytuacji w sferze handlu drewnem. Wprowadzono szereg regulacji w zakresie handlu drewnem, częściowo wzorowanych na stosowanych zasadach sprzedaŝy drewna w krajach ościennych. Ostatecznie przyjęte zasady handlu drewnem opierają się na systemie aukcyjnym. Według niego prawie całość pozyskiwanego drewna podlega sprzedaŝy za pośrednictwem aukcji. W aukcjach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie podmioty gospodarcze zajmujące się przetwórstwem drewna. Ustalone warunki sprzedaŝy drewna mają na celu zapewnić popyt wewnętrzny na surowiec drzewny, ograniczyć niekorzystne trendy w eksporcie oraz doprowadzić do przejrzystości transakcji handlowych. Marek Potkány, Miloš Hitka, Pavol Gejdoš K A L K U L A C J A K O S Z T U W P R Z E D S IĘBIORST W I E D R Z E W N Y M W N O W Y M W I E K U Department of enterprise management, Faculty of Wood Science and Technology, Technical University, Zvolen Celem pracy jest przedstawienie moŝliwości metod kalkulacji w przedsiębiorstwie drzewnym w nowym wieku. Wyjściem systemu kosztów jest kalkulacja, która umiejscowić koszty w jednostkach kosztów róŝnymi sposobami. Współczesna reprezentacja wyników systemu kosztów z orientacji rynku przedsiębiorstw z akcentem na ilość zrealizowanych produktów i metody ich realizacji, tak jak nacisk na odpowiednią grupę zadań dla wymagań klientów. PowaŜne znaczenie ma współczesna metoda kosztów zmiennych i działalności opartej na kosztach. Rastislav Rajnoha P O M I A R E F E K T Y W N OŚCI EK O N O M I C Z N E J P R O D U K T U T A R T A C Z N E G O Katedra podnikového hospodárstva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen W zakresie pomiaru efektywności ekonomicznej produkcji w dziedzinie produkcji tartacznej moŝna ustalić istnienie kilku praktyk metodycznych, które mogą wpływać na wzrost realizowanej zyskowności produkcji. Ma to wpływ nie tylko na dochody lecz równieŝ na koszty realizowanej produkcji. Po zakończeniu badań moŝemy powiedzieć, Ŝe optymalne metodyki pomiaru efektywności ekonomicznej muszą odzwierciedlać pierwszą ze wszystkich specyfik w dziedzinie kosztów i icostingu. Praca zaprezentuje tradycyjne i inietradycyjne praktyki, które są wzajemnie porównywalne i iimplikujące w wybranych przedsiębiorstwach drzewnych w Słowacji. Otrzymane wyniki sugerują nieparzystość obu podejść metodologicznych. Następujące wyniki w ramach badania mogą być stanem z iobróbki tartacznej, która startuje jako najbardziej optymalny dostęp zawierający nie tylko ilościowe, lecz równieŝ jakościowe aspekty wejścia surowca. Władysław Strykowski P R O C E S Y I N T E G R A C Y J N E P O T E N C J A Ł U B A D A W C Z E G O W S E K T O R Z E L EŚ N O - D R Z E W N Y M Instytut Technologii Drewna, Poznań W artykule przedstawiono proces fuzji dwóch instytutów naukowo-badawczych sektora leśno-drzewnego w Kanadzie i Francji. W efekcie tych procesów powstały ogromne jednostki dysponujące potencjałem naukowobadawczym i intelektualnym będące w stanie rozwiązywać coraz bardziej złoŝone problemy wynikające z rozwijającego się sektora leśno-drzewnego. Dotychczasowe fuzje jednostek badawczych w sektorze leśno-drzewnym są odpowiedzią na zjawiska, które niesie za sobą globalizacja, w tym wzrost problemów badawczych, które mogą być rozwiązywane tylko przez duŝe

17 17 organizacje dysponujące duŝym potencjałem intelektualnym i finansowym, zjawiska ograniczania zasobów drzewnych (w tym nielegalne jego pozyskiwanie), rosnąca dostępność tanich surowców włóknistych, rosnące ceny energii przy jednoczesnym wzroście zuŝycia surowca drzewnego na cele energetyczne. Zdobyte doświadczenia w procesach dotychczasowych fuzji jednostek naukowo-badawczych powinny być wykorzystane w innych krajach, a szczególnie w Polsce do doskonalenia organizacji jednostek naukowo-badawczych pracujących na rzecz sektora leśno-drzewnego. Mieczysław Szczawiński O P T Y M A L I Z A C J A P O R T F E L A I N W E S T Y C Y J N E G O Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa DuŜy inwestor, dysponując znacznymi zasobami kapitałowymi moŝe dokonać optymalizacji portfela inwestycyjnego wykorzystując proponowany model ekonometryczny. Funkcją kryterium doboru struktury inwestycji jest łączna stopa zwrotu z lokat. Strukturę tę kształtują funkcje ograniczające wzrost stopy zwrotu. Wacław Szymanowski; Marek Zborowski O C E N A F U N K C J O N A L N OŚCI W O R T A L I D R Z E W N Y C H O R A Z M E B L A R S K I C H B A D A N I E A N K I E T O W E Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Artykuł prezentuje wyniki internetowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów V roku Wydziału Technologii Drewna, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczącego najpopularniejszych w Polsce wortali drzewnych oraz meblarskich. Celem wykonania porównania było poznanie oceny funkcjonalności wspomnianych serwisów internetowych przez studentów Wydziału Technologii Drewna. W badaniu uwzględniono cztery witryny internetowe o tematyce drzewnej: oraz pięć prezentujących informacje dotyczące rynku meblarskiego: Wortale oceniono pod względem czterdziestu sześciu cech zgrupowanych w pięciu kategoriach. W dalszej części materiału dokonano analizy nadanych przez studentów ocen cech. Analiza wyników przedstawiła, iŝ wśród wortali o tematyce drzewnej najlepiej ocenionym został a wśród serwisów meblarskich Marek Tabert, Wojciech Lis K S Z T A Ł T O W A N I E Z A P A S Ó W M A T E R I A Ł Ó W W P R Z E D S IĘBIORST W I E Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Akademia Rolnicza, Poznań Kształtowanie właściwego poziomu zapasów materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych wymaga stosowania róŝnych technik zarządzania nimi. W pracy przedstawiono analizę zapasów materiałów zuŝywanych do produkcji w przedsiębiorstwie meblarskim, wykonaną za pomocą krzywej Pareto-Lorenza. Celem analizy było przedstawienie w sposób syntetyczny nierównomierności zuŝycia zapasów materiałów. ZuŜycie materiałów zostało wyraŝone wartościowo. Poszczególne rodzaje materiałów zaklasyfikowano do pięciu grup na podstawie standardowego czasu dostawy. Dla kaŝdej utworzonej grupy materiałów wyznaczono średnią wartość zuŝycia oraz krzywą Pareto- Lorenza. Posługując się krzywą wytypowano grupy materiałów, które mają największy wpływ na koszty magazynowania. w stosunku do wytypowanych pozycji materiałowych zarząd przedsiębiorstwa powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia poziomu zapasów przez skrócenie czasu dostaw i zwiększenie ich rotacji. David Tuček A S P E K T Y Z A R ZĄDZANIA BUSSI N E S E M W C Z E S K I C H P R Z E D S IĘBI O R S T W A C H P R Z E M Y S Ł O W Y C H T Y P O L O G I A P R O C E S U Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika Termin proces bussinesowy lub prościej proces jest uŝywany w wielu kontekstach, w róŝnych znaczeniach. Naszą definicją jest zbiór powiązanych zadań roboczych, rozpoczętych w odpowiedzi na zdarzenie, otrzymując specyficzny wynik dla klienta i innych udziałowców procesu. Jest to niezręczne, ale włącza główne elementy w ustaleniu celu procesu na jednym końcu i na drugim, na wynik i na oczekiwania klienta. Aby nie było zamieszania termin klient nie odnosi się do klienta zamawiającego dobra lub usługi. Klientem procesu moŝe być agencja rządowa, dostawca, zatrudniony, stowarzyszenie handlowe lub osoby wewnętrzne lub zewnętrzne lub organizacja oczekująca wyniku procesu. Indywidualny wynik musi być szczególnie identyfikowalny i policzalny. Transport dostawczy jest procesem zarządzania, poniewaŝ moŝna zidentyfikować kaŝdy specyficzny transport dostawczy, policzyć jak wiele się wydarzyło i zidentyfikować procesy klienta.

18 18 FORUM EKONOMICZNE 2007 Obecnie nowe wymagania i okoliczności zaczynają pojawiać się na scenie Zarządzania Procesem Bussinesowym, z obietnicą dostarczenia stosunkowo waŝnych korzyści dla przedsiębiorstwa, które wykorzystuje najwięcej pojawiających się sposobności. Jest jeszcze inny powód dla naszego wyboru badań ilościowych, które realizowaliśmy w 2006 roku. Główna część pracy jest dokładnym opisem ilościowej części badań, która skupia się na segmentacji problemu. Zuzana Tučková P R O C E S Z A R ZĄDZANI A B U S S I N E S E M P R Z E D S IĘBIORST W A P R Z E M Y S Ł O W E G O Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika Główna część pracy opisuje szczegółowo projekt wprowadzenia procesu zarządzania bussinesem w czeskim przedsiębiorstwie przemysłowym XY. w pracy moŝesz znaleźć niektóre racje, dla których przedsiębiorstwa potrzebują procesu zarządzania bussinesem. Proces Zarządzania Bussinesem (PZB) ma do dyspozycji liczne komponenty, które umoŝliwiły ich wykorzystanie przez zarządzających od ponad dekady, ale te komponenty były przedmiotem rozwoju i poprawy w czasie i spektrum firm, które zastosowały tą zasadę wzrosły dramatycznie. PZB jest jednym z procesów mających miejsce w przedsiębiorstwie. Oznacza to jasno zdefiniowane zadania i strategię wymagane do osiągnięcia szczególnego celu w zmianie. Bussinesowy proce opiera się na specyficznej strukturze organizacyjnej, jasnej definicji istotnych funkcji i danych; moŝe to być kontrolowane i jasno zilustrowane. Organizacja potrzebuje jasnej definicji celów i strategii zmiany do wprowadzenia. Ta definicja musi być wsparta przez sponsorów i udziałowców przedsiębiorstwa, aby doprowadzić do poŝądanej zmiany. Cele i strategia dla zmiany powinny być zarządzane przez specyficzne jednostki funkcjonalne lub Zespół Zmiany. Zespół Zmian musi ustalić jasny, przejrzysty i dwukierunkowy przepływ informacji, który jest obowiązkowy dla całego przedsiębiorstwa i zespołu. Nowe, zmienione i poprawione procesy muszą być wprowadzone i zachodzić w przedsiębiorstwie. W tym porządku odnośne zespoły zadań powinny zostać odpowiednio wyedukowane. Proces ten wymaga wprowadzenia jasnego planu komunikacji z uŝyciem kluczowych przesłań, istotnych kanałów komunikacyjnych, odpowiednich typów mediów, np. korespondencji, platform intranetowych, częstego kontaktu, planu czasów połączeń i moŝliwości odpowiedzi. Pozwala to na dotarcie do wszystkich zatrudnionych, zabezpiecza wysoką jakość zmiany i wzrasta poziom akceptacji. MoŜna to monitorować róŝnymi sposobami. Aktywności mogą być sumowane na Mapie Zmian i monitorowane oraz kontrolowane. Jaroslava Vidová M O D E L E F E K T Y W N OŚCI P R Z E D S IĘBIORST W A I J E G O D Z I A Ł A N I A Katedra manažmentu a iekonomiky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita, Košice Praca skupia się na efektywności przedsiębiorstwa. Opisano podstawowe modele efektywności jako modelu celów, modelu systemów, modelu procesów, modelu otoczenia i modelu konfiguracji. KaŜdy z tych modeli ma własne priorytety i wady. Najbardziej kompleksowy jest model konfiguracji, który otrzymał najwięcej atrybutów. Roman Zámečník, Ludmila Hromková UśYCIE Z R Ó W N O W AśONYCH K A R T W Y N I K Ó W W P R A K T Y C E B U S S I N E S O W E J Department of Enterprise Economics, Faculty of imanagement and Economics, Tomas Bata University, Zlin Aktualnie obserwujemy wzrost znaczenia i nacisk na rangę nowych czynników sukcesu w czasie, z uŝyciem controllingu, które są wzajemnie połączone i zaleŝne (jakość, czas, koszty i zadowolenie klienta tj. uŝyteczność). Nawet czeskie i słowackie przedsiębiorstwa kładą bezpośredni wysiłek na systematyczne zarządzanie tymi czynnikami. Narzędzia pomiarowe działania mogą być z powodzeniem zastosowane do rozwiązania wspomnianych problemów. Z tego powodu praca jest zorientowana na prezentacji wybranych wyników badań zorientowanych na pomiar działań procesu bussinesowego w przedsiębiorstwach Czech i Słowacji. Fundamentalna część pracy zawiera prezentację wyników uŝycia zrównowaŝonych kart wyników w naszych przedsiębiorstwach. Wyniki badań są w tym samym czasie konfrontowane z wynikami podobnych zagranicznych raportów, szczególnie w Niemczech i Austrii. Anna Zaušková, Radomila Horňáková B A R I E R Y W E W NĘTRZ N E J I N N O W A C Y J N OŚCI SŁOWACK I C H M A Ł Y C H I ŚRE D N I C H P R Z E D S IĘBI O R S T W P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University, Zvolen Praca stanowi wprowadzenie do drugiej fazy częściowych wyników projektu Słowackiego Ministerstwa Edukacji VEGA, 1/3396/06 Określenie barier innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw i ich eliminacja moŝliwymi metodami jako potencjalny instrument wzrostu konkurencyjności rynkowej, która aktualnie jest w Departamencie Marketingu, Handlu i Światowego Leśnictwa, Wydziału Nauk Drzewnych i Technologii, Uniwersytetu Technicznego

19 19 w Zvoleniu. Wyniki otrzymano przez badanie potencjału innowacyjnego i przez następne określenie obszarów krytycznych potencjału innowacyjnego w słowackich małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. Anna Zaušková, Alena Kusá R E A L I Z A C J A I I O C E N A P O T R Z E B ŚREDNI C H P R Z E D S IĘBI O R S T W D L A P O L E P S Z E N I A Ś R O D O W I S K A I N N O W A C Y J N E G O Department of Marketing, Trade and World Forestry, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University, Zvolen Eksplorując moŝliwości wzrostu korzyści konkurencyjnych, warunków poprawy rozwoju innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu Banskiej Bystricy, siedziby priorytetów regionalnych i planu akcji, które są częścią wprowadzenia projektu regionalnej strategii innowacyjności (BaBy RIS). Realizacja i ocena analiz potrzeb innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, usług i instytucji dla finansowania, analiz finansowych, analiz ofert technologicznych i pomocy w procesach dla rozwoju innowacji były częścią drugiej fazy rozwiązania tego projektu. Praca dotyczy rezultatów tej analizy. Vlastimil Zeman Z M I A N Y W D Z I E D Z I N I E P O D A T K Ó W W O D N I E S I E N I U D O W E JŚ C I A R E P U B L I K I C Z E S K I E J D O U N I I E U R O P E J S K I E J Department of Enterprise Economics, Faculty of imanagement and Economics, Tomas Bata University, Zlin Podatek jest waŝny dla zasobów finansowych wszystkich przedsiębiorstw i osób. Oznacza to, Ŝe jest niezbędna realizacja przez wszystkie podmioty przedsiębiorczości większego i wzrastającego zainteresowania tym zagadnieniem. Dlaczego istnieją pewne typy podatków? Co jest podstawą zasady płacenia podatku? Prawo Unii Europejskiej nie dopuszcza podatków bezpośrednich. Pozostają one w gestii indywidualnych państw członkowskich. Zmniejszenie podatków dla korporacji jest pewnym pozytywnym aspektem członkostwa w Unii Europejskiej. Ta miara jest konsekwencją tzw. Konkurencyjności podatkowej. Tylko cztery dyrektywy odnoszące się do podatków przyjęto w czeskiej legislacji. Dotyczą one wspólnego łączenia podatków w wyłanianiu się i łączeniu, transferach własności, systemie łącznych podatków spółki matki i córki i dyrektywy wolnych podatków i licencji. Obszar podatków pośrednich lub akceptacja wspólnego kierownictwa przyniosły dla płatników podatków bardziej ekstensywne konsekwencje, tak jak podatek administracyjny. Dotyczy to szczególnie transferu wybranych dóbr do podstawowej (wyŝszej) stawki. MoŜna oczekiwać, Ŝe członkostwo zintensyfikuje współpracę pomiędzy władzami administrującymi podatkami państw członkowskich, które mogą prowadzić do wyŝszej efektywności w poborze podatków. František Živický, Josef Drábek Z N A C Z E N I E P R Z Y P Ł Y W U B E Z P OŚREDNI C H Z A G R A N I C Z N Y C H I N W E S T Y C J I D L A G O S P O D A R K I S Ł O W A C J I I P R Z E M Y S Ł U D R Z E W N E G O Katedra podnikového hospodárstva, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen Celem pracy jest przedstawienie znaczenia i doraźnych celów lokowania bezpośrednich zagranicznych inwestycji w gospodarce Słowacji. Zagraniczne bezpośrednie inwestycje (ZBI) przyczyniają się swoimi efektami do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki. w tym samym czasie stymulując wspomniane waŝne czynniki (zwalniając) rozwój ZBI w gospodarce Słowacji, jak równieŝ w przemyśle drzewnym.

20 20 FORUM EKONOMICZNE 2007 SUMMARIES Justyna Biernacka E V A L U A T I O N O F T I M B E R A N D W O O D M A T E R I A L P R I C E I N F L U E N C E O N E C O N O M I C A N D F I N A N C I A L R E S U L T S F O R S T O C K - L I S T E D W O O D S E C T O R E N T I T I E S Department of Technology, Organization and Management in Wood Industry, Faculty of Wood Technology, Warsaw Agricultural University The objective of this paper is attempt to answer the question whether a dependence exists between: on one side - prices of timber and wood materials; and on the other side - economic and financial results of economic activities of Polish timber and wood sector entities listed on the Warsaw Stock Market. The economic effectiveness of the following timber and wood sector entities, which included: Forte SA, Grajewo SA, and Paged SA, was evaluated with application of three bankruptcy early warning models, namely: the Altman s 83 model; the Mączyńska & Zawadzki s model; the Hołda s model. Antoni Buraczewski Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań F I N N I S H - S W E D I S H I N I T I A T I V E S C O N C E R N I N G M E C H A N I C A L W O O D P R O C E S S I N G In recent years, we have been witnessing changes in the investment philosophy more money is earmarked for scientific research and development and less for production. A good example is Sweden where Wood Academy ( Träakademien ) was established which gave an impulse to the elaboration of the Swedish road map for the future development of wood processing industry in this country. A number of concepts aiming at the development of wood mechanical processing were put forward. Major Swedish ideas in this field comprise the opinion that: mechanical wood processing can meet many modern requirements (among others, environmental and climatic), that new organization should focus on activities aiming at harmonizing wideranging cooperation with European forestry and wood processing industries, that it is necessary to avoid antagonizing wood and other materials and that wood processing enterprises should consolidated. The Finns believe that attempts should be made to consolidate and coordinate about 100 i000 wood processing enterprises currently existing in Europe and approximately 1.6 million workers employed in this sector so that they would try and realize a common future strategy and that consolidation should occur at all possible levels and branch organizations. The vision formulated in Finland is based on two important, albeit separate, utilization areas, namely: build from wood and live with wood. This Finnish philosophy referred to as Visio 2000 has become so popular that it is now viewed as a common Nordic Vision. An attempt has been made to develop this vision into a common European strategy which has become known as the Road map for wood industry products. The strategy has been developed into an action plan divided into the following 5 processes: build from wood, live with wood, transport and packagings, environment (bioenergy, environmental requirements, etc.) and consolidation of Saw Mills in the European Union. Individual member states have been assigned specific tasks to be realized. Antoni Buraczewski Wydział Leśny, Akademia Rolnicza, Poznań C I R C U L A T I O N O F T I M B E R A N D P R O C E S S E D T I M B E R P R O D U C T S I N S W E D E N The forestry-timber sector occupies an important position in the economy of the country in Sweden. This exceptional position is influenced in particular by the rational forest policies of this country. Sweden occupies a leading position among the world s producers and exporters of timber and products of timber industry. The well-developed timber processing industry in Sweden makes it possible to import timber raw material and export its processed articles. Products of timber processing are sold to several countries; similarly, the above-mentioned import is also diversified (Figs. 5). Values of exports and imports of round timber as well as timber products in Sweden are presented in Table 4. More than 80% of the export falls on Europe. In recent years, a 2% increase of this export has been recorded. The article contains numerous Tables and Figures which illustrate directions of timber trade. Felicita Chromjaková V A L U E S T R E A M C O S T I N G. M O N I T O R I N G O F R E A L P R O D U C T I O N C O S T S IPA Slovakia, Žilina, Slovakia Paper describes one innovate access to the right calculation of the production performance and production costs. It offers a transparent way, how to calculate the lean indicators in the real industrial production. Value Stream Costing is modern tool to precise quantification of production costs, with respect of added and nonadded value by separate production steps. It schedules the information about direct cost in the whole process and provides excellent performance measurement.

FORUM EKONOMICZNE 2006 ECONOMIC FORUM 2006 POZNAŃ LASKI 12-14. 09. 2006. Streszczenia materiałów konferencyjnych. Summaries of conference s materials

FORUM EKONOMICZNE 2006 ECONOMIC FORUM 2006 POZNAŃ LASKI 12-14. 09. 2006. Streszczenia materiałów konferencyjnych. Summaries of conference s materials FORUM EKONOMICZNE 2006 POZNAŃ LASKI 12-14. 09. 2006 Streszczenia materiałów konferencyjnych Summaries of conference s materials Akademia Rolnicza w Poznaniu Agricultural University of Poznań Katedra Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej INSTYTUT EKONOMIKI! ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

FORUM EKONOMICZNE - 2004 ECONOMIC FORUM - 2004 KONFERENCJA ZORGANIZOWANA PROJECT MANAGEMENT OF THE WOOD ENTERPRISE IN CONDITION OF GLOBALISATION

FORUM EKONOMICZNE - 2004 ECONOMIC FORUM - 2004 KONFERENCJA ZORGANIZOWANA PROJECT MANAGEMENT OF THE WOOD ENTERPRISE IN CONDITION OF GLOBALISATION FORUM EKONOMICZNE - 2004 Kępno 07-09. 09. 2004 ECONOMIC FORUM - 2004 Kępno 07-09. 09. 2004 Międzynarodowa konferencja naukowa ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE PRZEDSIĘBIORSTWEM DRZEWNYM W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO Geneza powstania platform technologicznych, dokonania oceny ich funkcjonowania i realizacji wytyczonych celów. Platformy technologiczne są waŝnym wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Stan prawny

UZASADNIENIE. Stan prawny UZASADNIENIE Stan prawny Zasady funkcjonowania systemu prewencji wypadkowej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI dr hab. Zbigniew Brodziński Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Ekspansja firm na rynki zagraniczne Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Magdalena Grochal-Brejdak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 1 2 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Trend Siły wpływu Prawdopodobieństwo. Czynniki sfera ekonomiczna

Trend Siły wpływu Prawdopodobieństwo. Czynniki sfera ekonomiczna ekonomiczna Sytuacja na giełdzie Wielkość PKB Siła złotówki Inflacja Poziom kosztów Zmiany cyklu koniunkturalnego Poziom dochodów Trend Siły wpływu Prawdopodobieństwo Wzrost +4 0,6 Stabilizacja +2 0,2

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

FORUM EKONOMICZNE - 2005 ECONOMIC FORUM - 2005 METODY I TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DRZEWNYCH

FORUM EKONOMICZNE - 2005 ECONOMIC FORUM - 2005 METODY I TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DRZEWNYCH FORUM EKONOMICZNE - 2005 Laski 13-15.09.2005 ECONOMIC FORUM - 2005 Laski 13-15.09.2005 Międzynarodowa konferencja naukowa METODY I TECHNIKI ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DRZEWNYCH

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej OŜywienie i recesja w gospodarce prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 3 kwietnia 2012 r. Program wykładu: Co to jest

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo