QUANTUM Software SA. Dane finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUANTUM Software SA. Dane finansowe"

Transkrypt

1 QUANTUM Software SA Działalność Quantum Software SA zajmuje się tworzeniem oprogramowania wspomagającego procesy logistyczne oraz wdraŝaniem w przedsiębiorstwach kompletnych systemów informatycznych obejmujących równieŝ oprogramowanie innych producentów (w tym SAP) oraz sprzęt. Oferta spółki obejmuje profesjonalne usługi informatyczne z dziedziny projektowania, programowania, integracji oraz rozbudowy systemów i infrastruktury informatycznej. Działania obejmują zarówno kompleksową realizację projektów, jak i obsługę fragmentów większych przedsięwzięć Sztandarowym produktem spółki jest system Qguar, który posiada obecnie około 200 wdroŝeń na rynku polskim oraz zagranicznym. System Qguar jest zestawem modułów naleŝących do klasy oprogramowania SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), zaś w bardziej szczegółowej klasyfikacji do SCE (realizacja łańcucha dostaw). Jest on bardzo rozbudowany i pozwala szczegółowo kontrolować i optymalizować procesy związane z logistyką magazynowania i transportu towarów wraz z procesami zakupu i sprzedaŝy. SprzedaŜ spółki jest realizowana głównie na rynku krajowym, gdzie w 2006 stanowiła ona ponad 70% przychodów. Eksport jest efektem wdraŝania pakietu Qguar w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) oraz w Europie Środkowo Wschodniej (Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina). Dzięki tak szerokiemu wdraŝaniu oprogramowania na rynkach eksportowych Quantum Software SA naleŝy do nielicznej grupy polskich spółek informatycznych, których autorskie oprogramowanie zdobyło międzynarodowe uznanie. Klientami spółki są średnie i duŝe przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe (np.:maspex, Bakoma, Kimberly-Clark, Knauf Pack, Koelner, Orlen Oil, Lisner, Mieszko, Nutricia, Hoop; Thyssenkrupp, Bosch Rexroth, Polomarket) oraz operatorzy logistyczni, w tym zaliczani do największych na świecie: Wincanton i DSV. Strategia Spółka plany na przyszłość koncentruje na udoskonaleniu swojego wiodącego produktu systemu Qguar oraz na poszerzaniu oferty i obszaru działania. Pozyskane środki z emisji nowych akcji umoŝliwią wprowadzenie nowych produktów na rynek, poprawę konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferty. Połowę środków z emisji spółka chce przeznaczyć na inwestycje kapitałowe w podmioty, które tworzą komplementarne do pakietu Qugar oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami. Inny wariant przewiduje zakup zagranicznej firmy o podobnym profilu działalności, która przyspieszy ekspansję na rynkach zagranicznych (głównie w Europie Wschodniej). Wycena (zł/akcję): DCF 24,87 Porównawcza 28,69 Końcowa 26,78 Ilość akcji (tys. szt.): Przed emisją Seria C 470 Po emisji Terminy oferty: Przedział cenowy (zł) 19,70-23,20 Budowa Księgi Popytu Ustalenie ceny emisyjnej Zapisy Przydział akcji Zamknięcie oferty Akcjonariat*: Quantum Assets sp. z o.o * po emisji akcji serii C Poprzednie rekomendacje: 61,1% kapitału 70,9% głosów Nie sporządzano rekomendacji Wycena Wyceny spółki dokonano za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF) oraz metody porównawczej. KaŜdej z wycen przydzielono po 50% wagi. Na tej podstawie końcową wycenę ustalono w wysokości 26,78 zł za akcję Dane finansowe E 2008E Osoba sporządzająca: Przychody (tys. zł) EBIT (tys. zł) Bogusław Taźbirek EBITDA (tys. zł) DM Polonia NET SA Zysk netto (tys. zł) Liczba akcji (tys. szt) EPS (zł) przed emisją 0,37 0,34 1,20 1,60 Data sporządzenia EPS (zł) po emisji 1,09 1,55 Informacje na temat powiązań DM POLONIA NET a Spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu

2 SPIS TREŚCI EMISJA I AKCJONARIAT 3 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 4 Historia 4 Opis działalności i sprzedaŝ 4 OTOCZENIE RYNKOWE 9 Rozwój rynku logistycznego 11 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI 12 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 14 PROGNOZY I WYCENA 17 Prognozy finansowe 17 Wycena metodą DCF 18 Wycena porównawcza 20 Wycena końcowa 20 2

3 EMISJA I AKCJONARIAT Obecnie kapitał akcyjny spółki składa się z akcji serii A oraz akcji serii B o wartości nominalnej 0,50 zł. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe kaŝda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na WZA. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Publiczna oferta spółki obejmuje nowych akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały WZA z 12 kwietnia 2007 roku. Zapisy na akcje będą przyjmowane w ramach Przedziału Cenowego wynoszącego od 19,70 zł do 23,20 zł w następujących transzach: Transzy Małych Inwestorów obejmującej akcji Transzy DuŜych Inwestorów obejmującej akcji. Terminy i procedury składania zapisów są następujące: Budowa Księgi Popytu (book-building) lipca 2007 r. Ostateczny termin ustalenia i przekazania do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji 28 lipca 2007 r. Zapisy na Akcje w Transzy Małych i DuŜych Inwestorów 30 lipca 2 sierpnia 2007 r. Dokonanie wstępnego przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Dokonanie przydziału Akcji Zamknięcie Oferty publicznej Akcji 3 sierpnia 2007 r. 7 sierpnia 2007 r. 7 sierpnia 2007 r. 7 sierpnia 2007 r. W przypadku zakończenia sukcesem publicznej oferty, liczba akcji spółki będzie wynosiła 1,47 mln sztuk. Akcje nabyte przez nowych inwestorów będą stanowiły prawie 32% kapitału akcyjnego i będą uprawniały do ponad 21% głosów na WZA. Obecnie dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets sp. z o.o., który posiada akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2:1) oraz akcji zwykłych imiennych serii B. Wspólnikami spółki Quantum Assets sp. z o.o. posiadającymi ponad 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki są: Janusz Hatala (21,75%), Piotr Nadolski (21,75%), Tomasz Hatala (13,42%), Bogusław OŜóg (8,78%), Henryk Gaertner (7,91%), Marek Jędra (6,88%), Robert Dykacz (5,85%), Tomasz Polończyk (5,83%). Po emisji akcji serii C udział Quantum Assets sp. z o.o. spadnie z prawie 90% do ponad 61% w kapitale i do prawie 71% w głosach na WZA. Tabela 1. Struktura akcjonariatu spółki Quantum Software SA obecnie i po przeprowadzeniu publicznej oferty. Obecnie Po publicznej ofercie Akcjonariusz Liczba akcji Udział Głosy na WZA Udział na WZA Liczba akcji Udział Głosy na WZA Udział na WZA Quantum Assets sp. z o.o ,84% ,93% ,12% ,89% Pozostali ,16% ,07% ,91% ,94% Nowi akcjonariusze - seria C ,97% ,17% RAZEM ,00% ,00% ,00% ,00% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne. 3

4 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Historia Początki spółki sięgają 1984 roku kiedy to w Dortmundzie została załoŝona przez kilku informatyków spółka Quantum GmbH. Podmiot ten miał za zadanie komercyjne wykorzystanie systemu operacyjnego UNIX, stosowanego wówczas głównie w szkolnictwie wyŝszym w celach edukacyjnych i badawczych. W 1991 roku Quantum GmbH podjął decyzję o rozszerzeniu działalności na rynek polski, co miało pozwolić pozyskać relatywnie tanio wykwalifikowanych informatyków, a w dalszym etapie miało spowodować ekspansję na polski rynek oprogramowania. Rosnące obroty na rynku polskim oraz duŝy nacisk ze strony polskich współpracowników spowodował, Ŝe w Polsce powstały dwie spółki zaleŝne od niemieckiego Quantum GmbH. Jedną z nich była zarejestrowana w dniu 7 marca 1997 roku spółka Quantum Software SA. Na początku 1998 spółka rozpoczęła tworzenie własnego systemu sterowania magazynami w przedsiębiorstwach, w których procesy logistyczne związane ze składowaniem i dystrybucją towarów mają znaczenie podstawowe. Działanie to było pierwszym krokiem w kierunku nowej długofalowej strategii, która jest realizowana do dzisiaj. Stworzono wówczas własny system QGUAR, który po raz pierwszy zaprezentowano we wrześniu 1998 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich TAROPAK 98, gdzie jako produkt bardzo nowoczesny i otwierający nowe horyzonty dla polskich przedsiębiorców nagrodzony został Złotym Medalem. W tym samym czasie w Niemczech koncern SER AG wykupił spółkę Quantum GmbH, co spowodowało konieczność wycofania się udziałowców niemieckich z Quantum Software SA. Taka sytuacja była trudna dla spółki, gdyŝ do tego momentu obroty firmy w przytłaczającej większości wypracowywane były na podstawie umów zawartych z Quantum GmbH. Jednak po okresie 6 miesięcy spółce udało się zwiększyć udział innych odbiorców z 5% do 70%. W 2000 roku do Quantum Software SA w miejsce Quantum GmbH został wprowadzony inny niemiecki inwestor strategiczny koncern D.Logistics, który działał na rynku usług logistycznych. Wówczas planowano, Ŝe system QGUAR zostanie wprowadzony na światowe rynki, jako standard systemu sterowania magazynami. Jednak kłopoty spółki D.Logistics związane z polityką inwestycyjną, zapaść w sektorze logistyki lotniczej (po zamachu z 11 września 2001) były przyczyną trudności w których znalazł się nowy inwestor strategiczny. Dlatego pierwotne plany związane z systemem QGUAR nie zostały zrealizowane, a współpraca spółki z innymi firmami koncernu zakończyła się stratami. W roku 2003 koncern D.Logistics dokonując restrukturyzacji grupy umoŝliwił odkupienie posiadanego przez niego pakietu akcji przez osoby związane z kierownictwem Quantum Software SA. Po tych istotnych zmianach w akcjonariacie następował systematyczny rozwój własnego pakietu oprogramowania. Spółka stopniowo zdobywała coraz bardziej prestiŝowych klientów na rynku krajowym. System QGUAR został wdroŝony w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Opis działalności i sprzedaŝ Quantum Software SA zajmuje się tworzeniem oprogramowania wspomagającego procesy logistyczne oraz wdraŝaniem w przedsiębiorstwach o złoŝonej logistyce kompletnych systemów informatycznych obejmujących równieŝ oprogramowanie innych producentów oraz sprzęt. Na rynku międzynarodowym załoŝyciele spółki zdobywali doświadczenie od 1991 roku. Działalność spółki na rynku polskim rozpoczęto w Międzynarodowe doświadczenie gromadzone przez załoŝycieli, know-how w dziedzinie informatyki i logistyki oraz sprawdzony zespół specjalistów sprawiły, iŝ spółka zdobyła pozycję czołowego producenta specjalistycznego oprogramowania magazynowo-dystrybucyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta spółki skierowana jest do podmiotów o następującej specyfice działalności: centra dystrybucyjne, zajmujące się kompleksową dystrybucją towarów handlowych, czyli w całości kontrolują wszystkie etapy, począwszy od zaopatrzenia, poprzez transport do magazynu, magazynowanie, sprzedaŝ, kończąc na spedycji do końcowych punktów sprzedaŝy i rozliczeniu całego procesu, magazyny, na bazie których świadczone są usługi logistyczne na zasadach outsourcingu, przejmujące funkcję zewnętrznego magazynu firmy produkcyjnej bądź handlowej, 4

5 firmy oferujące rozbudowane usługi spedycyjno-transportowe, firmy produkcyjne z własną dystrybucją. Oferta spółki obejmuje profesjonalne usługi informatyczne z dziedziny projektowania, programowania, integracji oraz rozbudowy systemów i infrastruktury informatycznej. Działania obejmują zarówno kompleksową realizację projektów, jak i obsługę fragmentów większych przedsięwzięć. Po instalacji i wdroŝeniu systemu Quantum Software SA zapewnia niezbędne szkolenia i serwis. W przypadku klientów posiadających juŝ własne systemy informatyczne spółka oferuje pomoc w realizacji nowych modułów oraz modernizacji istniejących fragmentów systemu. Sztandarowym produktem spółki jest system QGUAR, który posiada obecnie około 200 wdroŝeń na rynku polskim oraz zagranicznym w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina. System QGUAR jest zestawem modułów naleŝących do klasy oprogramowania SCM Supply Chain Management (zarządzanie łańcuchem dostaw), zaś w bardziej szczegółowej klasyfikacji do SCE Supply Chain Execution (realizacja łańcucha dostaw). Jest on technicznie zaawansowanym i bardzo rozbudowanym narzędziem pozwalającym optymalizować procesy związane z logistyką magazynowania i transportu towarów wraz z procesami zakupu i sprzedaŝy. Optymalizacja ta jest moŝliwa dzięki szczegółowej kontroli fizycznego ruchu towarów w wielopoziomowych strukturach w czasie rzeczywistym w oparciu o techniki automatycznej identyfikacji. Oprogramowanie klasy SCM systematycznie zwiększa swój udział w rynku informatycznym, co wynika ze wzrostu skali działania przedsiębiorstw i komplikacji procesów produkcji i dystrybucji jakie w nich występują. Do tego, aby optymalizować procesy fizycznego przepływu towarów staje się konieczne planowanie i nadzór nad tymi procesami w trybie czasu rzeczywistego z bieŝącą szczegółową kontrolą ilościowo-jakościową. Podział systemu na odpowiednie moduły pozwala na zarządzanie wybranymi ogniwami zintegrowanego łańcucha dostaw, bądź na kompleksową obsługę logistyki dystrybucji. Obecnie oferta spółki obejmuje: Qguar WMS PRO (Qguar Warehouse Management System Professional) jest to narzędzie wspomagające pracę dowolnie złoŝonego magazynu wyposaŝonego w róŝnorodną gamę urządzeń magazynowych. System ten skierowany jest przede wszystkim do magazynów, o bardzo duŝej ilości towarów i/lub operacji magazynowych. Pozwala on między innymi na równoczesne zarządzanie towarem wielu klientów końcowych we wspólnych zasobach magazynowych. Przeznaczenie systemu to przede wszystkim centra dystrybucyjne, magazyny logistyczne oraz rozbudowane zaplecza magazynowe firm produkcyjnych. Qguar WMS EASYWAY (Qguar Warehouse Management System Easyway) to narzędzie dla magazynów, w których nie ma konieczności zarządzania duŝą ilością asortymentu, nie ma duŝej ilości operacji logistycznych oraz nie ma konieczności zarządzania towarem wielu klientów końcowych równocześnie. System przeznaczony jest dla mniejszych magazynów logistycznych, magazynów przyprodukcyjnych, mniejszych magazynów dystrybucyjnych oraz średnich i większych hurtowni. Qguar SDS (Qguar Supply and Distribution System) jest narzędziem bardzo elastycznym i konfigurowalnym, które słuŝy do dokumentowo finansowej obsługi procesów zakupów i sprzedaŝy. MoŜe być wykorzystywany w przedsiębiorstwach dowolnej branŝy gdzie zachodzi potrzeba zaawansowanego zarządzania towarem w zintegrowanym łańcuchu dostaw. Dlatego moŝe być wykorzystywany przez duŝe sieci dystrybucyjne oraz handlowe, firmy produkcyjne i usługowe zajmujące się dystrybucją samodzielnie. Qguar TMS (Qguar Transport Management System) jest narzędziem skierowanym do szerokich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się zarządzaniem transportem, w szczególności w rozproszonych strukturach organizacyjnych. Dlatego oferta znajduje nabywców wśród firm czysto spedycyjnych świadczących tylko usługi transportowe, firm świadczących kompleksowe usługi logistyczne, firm dystrybucyjno-handlowych, jak i wśród innych przedsiębiorstw posiadające tabor własny lub wynajmowany. Qguar 4WEB (Aplikacja zdalnego dostępu do systemu Qguar) jest to narzędzie dodatkowe dla pozostałych modułów systemu Qguar, które moŝe znaleźć swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność współpracy on-line z danymi systemu Qguar przez internet. Wśród odbiorców tego produktu są firmy uŝywające juŝ systemu Qguar, oraz klienci końcowi uŝytkowników systemu Qguar, którym mogą być udostępnione wybrane zasoby instalacji (np. w celu monitoringu realizacji zleceń). Podstawową cechą systemu Qguar jest moŝliwość szerokiego zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak: 5

6 RF bezprzewodowa wymiana danych drogą radiową, RFID metki elektroniczne, Voice Picking sterowanie operacjami głosem, Pick by Light sterowanie procesów za pomocą sygnalizacji świetlnej, śledzenie procesów w SCM za pomocą GPS, współpraca z automatyką magazynową, EAN UCC globalny system kodowania jednostek logistycznych, technologie procesowe specjalizowane technologie logistyczne (crossdocking, pick by line, konsolidacja, co-packing, co-manufacturing, zaawansowane optymalizacje, wydajne interfejsy). Ze względu na złoŝoność sprzedawanych systemów, przychody spółki wynikają z duŝych jednostkowych kontraktów, a nie wielu niewielkich transakcji, jak ma to miejsce w przypadku firm informatycznych sprzedających proste, łatwe w instalacji pakiety. Jak widać w tabeli praktycznie całość przychodów spółki jest generowana dzięki systemowi Qguar. Jeszcze w 2004 roku posiadał on 86% udziału, ale od 2005 roku odsetek ten wzrósł do 97-99%. Tabela 2. Struktura sprzedaŝy Quantum Software SA w latach (tys. zł) ROK 2004 Udział 2005 Udział Dynamika 2006 Udział Dynamika Pakiet Qguar, w tym ,9% ,3% 121,6% ,6% 127,7% Licencje 835 8,6% ,6% 144,0% ,9% 142,7% WdroŜenia ,0% ,1% 119,1% ,7% 111,3% Serwis ,4% ,7% 131,4% ,3% 126,3% Licencje obce 79 0,8% 632 6,1% 800,0% 664 5,0% 105,1% Sprzęt komputerowy ,2% ,8% 71,0% ,7% 199,2% Projekty indywidualne ,1% 176 1,7% 12,8% 315 2,4% 179,0% Razem ,2% ,6% * Dynamika - rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Przedstawiona w tabeli struktura sprzedaŝy systemu QGUAR ilustruje typowe elementy kontraktu, gdzie największa kwota wynika z umowy wdroŝeniowej, absorbującej przez kilka miesięcy duŝy zespół specjalistów. W poprzednich latach istotnym elementem dywersyfikacji przychodów były projekty indywidualne, które były realizowane głównie na rynku niemieckim. Jednak pogorszenie koniunktury w Niemczech oraz wzrost płac polskich specjalistów spowodowały, Ŝe rentowność tych projektów stała się niska i spółka z biegiem czasu skupiła swoją działalność na własnym standardowym oprogramowaniu. W przypadku pojawienia się zleceń na projekty indywidualne o satysfakcjonującej marŝy spółka jest gotowa zrealizować takie zadania. Największa część przychodów spółki pochodziła w 2006 roku od operatorów logistycznych i spółek produkcyjnych, którzy generowali po około 43% sprzedaŝy. Jak widać w tabeli w latach zdecydowanym liderem były spółki logistyczne, które generowały 60-80% przychodów. Taka zmiana struktury nie ilustruje istotnych zmian na rynku lecz uzaleŝniona jest od profilu działalności nowych klientów korzystających z oferty spółki. Rocznie wśród nowych klientów pojawia się nowych podmiotów, gdzie spółka wdraŝa nowe oprogramowanie. W 2006 roku większość z nowych klientów stanowiły produkcyjne spółki przemysłowe, co przełoŝyło się na powyŝszą zmianę struktury przychodów. Trzecią grupą odbiorców z kilkunastoprocentowym udziałem stanowią firmy handlowe. Tabela 3. Struktura odbiorców Quantum Software SA w latach (tys. zł). ROK 2004 Udział 2005 Udział Dynamika 2006 Udział Dynamika Podmioty logistyczne ,6% ,6% 81,1% ,6% 112,8% Podmioty handlowe ,8% ,0% 128,9% ,2% 87,6% Podmioty produkcyjne, w tym ,0% ,7% 165,7% ,6% 167,6% spoŝywcze ,1% ,3% 189,3% ,0% 110,3% przemysłowe 772 7,9% 977 9,4% 126,6% ,7% 309,4% Inne 57 0,6% 78 0,8% 136,8% 339 2,5% 434,6% Razem ,0% ,0% 106,2% ,0% 128,6% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 6

7 Wśród około 100 klientów spółki przewaŝają średnie i duŝe przedsiębiorstwa o róŝnym profilu działalności. Do głównych klientów Quantum Software SA naleŝą firmy o ugruntowanej pozycji w swoich branŝach: operatorzy logistyczni (czołowi w Europie np.: Wincanton, DSV, MM Logistyk oraz w Polsce np.: Trans Południe, JAS FBG). firmy produkcyjne (np.: Maspex, Bakoma, Kimberly-Clark, Knauf Pack, Koelner, Lisner, Mieszko, Nutricia, Hoop; Thyssenkrupp, Bosch Rexroth, ), firmy handlowe i dystrybucyjne (np: Polomarket, NT Plus - niemiecki dystrybutor art. elektronicznych, Scawar, EKO - sieci sklepów, Andromeda brytyjski dystrybutor gier komputerowych) Z systemu QGUAR korzysta obecnie prawie 5000 uŝytkowników, a liczba obsługiwanych duŝych magazynów wysokiego składowania dochodzi do 200, a ich łączna powierzchnia stanowi 600 tys. m kw. SprzedaŜ spółki jest realizowana głównie na rynku krajowym, gdzie w 2006 wynosiła ponad 70% przychodów. Eksport jest głównie efektem wdraŝania pakietu QGUAR w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) oraz w Europie Środkowo Wschodniej (Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina). Dzięki tak szerokiemu wdraŝaniu oprogramowania na rynkach eksportowych Quantum Software SA naleŝy do nielicznej grupy polskich spółek informatycznych, których autorskie oprogramowanie zdobyło międzynarodowe uznanie. Tabela 4. Struktura geograficzna sprzedaŝy Quantum Software SA w latach (tys. zł) ROK 2004 Udział 2005 Udział Dynamika 2006 Udział Dynamika Pakiet Qguar, w tym ,9% ,3% 121,6% ,6% 127,7% Polska ,9% ,8% 131,0% ,7% 136,2% Europa Zachodnia ,6% ,0% 250,9% ,6% 90,8% Europa Środkowo-Wschodnia ,4% 579 5,6% 29,1% ,3% 190,3% Projekty indywidualne ,1% 176 1,7% 12,8% 315 2,4% 179,0% Polska 23 0,2% 176 1,7% 765,2% 315 2,4% 179,0% Eksport ,9% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% - Razem ,2% ,6% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Obecność produktów spółki na rynkach tak konkurencyjnych jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania przy systematycznym wzroście sprzedaŝy w latach ilustruje wysoką jakość produktów. Obecnie spółka duŝy nacisk kładzie na zwiększenie aktywności na rynku Europy Środkowo Wschodniej i naleŝy się spodziewać wzrostu udziału tego segmentu w przychodach. Quantum Software SA jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia MenadŜerów Logistyki, dzięki czemu na bieŝąco monitoruje sytuację na polskim rynku informatycznym oraz w branŝy, dla której systemy opracowuje. Spółka duŝy nacisk kładzie na rozwój oraz innowacyjność, czego efektem jest ścisła współpraca z: Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (laboratorium z zainstalowanym systemem Qguar), Politechniką Wrocławską, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (laboratorium z zainstalowanym systemem Qguar), WyŜszą Szkołą Logistyki i Zarządzania we Wrocławiu (laboratorium z zainstalowanym systemem Qguar). Quantum Software SA współpracuje na zasadzie partnerstwa ze światowymi firmami informatycznymi (Microsoft Business Partner, Oracle Member Partner, Sun Microsystems Partner oraz IBM Partner World for Developers), co potwierdza wysoki poziom technologiczny systemów oferowanych przez spółkę. Obecnie spółka stopniowo poszerza swoją ofertę, tak aby dostarczać klientom coraz bardziej kompleksowe rozwiązania i w tym celu buduje potencjał wdraŝania oprogramowania ERP firmy SAP. Istotnym wydarzeniem w tej kwestii jest umowa partnerska z SAP podpisana pod koniec 2006 roku, na mocy której Quantum Software SA oferuje pełne wdroŝenia oprogramowania SAP. Po podpisaniu tej umowy i pełnym wdroŝeniu nowej usługi, oferta spółki obejmie kompletne rozwiązania zawierające wszystkie elementy platformy SAP Business Suite. Spółka prognozuje, Ŝe pierwsze znaczące przychody z tego tytułu pojawią w 2008 roku. 7

8 SprzedaŜ spółki bazuje na kontraktach długoterminowych głównie na rynku logistycznym, gdzie sprzedaŝ w ciągu roku nie ulega większym wahaniom. Dlatego w przychodach Quantum sezonowość nie występuje, co moŝna zaobserwować na przykładzie 2006 roku, kiedy róŝnica pomiędzy maksymalną a minimalną wartością przychodów kwartalnych wynosiła 6-7%. Taka sytuacja jest rzadkością wśród spółek IT, gdyŝ branŝa ta osiąga największą wartość przychodów w ostatnim kwartale roku (ostatni moment na wykorzystanie rocznych budŝetów na zakup sprzętu i oprogramowania). Instalacje u ostatecznego odbiorcy własnego systemu QGUAR wymaga od spółki współpracy z dostawcami sprzętu komputerowego oraz dostawcami oprogramowań. Do największych z nich obecnie naleŝą: BCS Sp. z o.o. - terminale radiowe, drukarki kodów kreskowych itp., SKK Sp. z o.o. - aplikatory etykiet, terminale radiowe, TYTANET Sp. J. - sprzęt komputerowy typu PC, AVNET Sp. z o.o - sprzęt komputerowy - serwery IBM, ORACLE Polska Sp. z o.o. - licencje na oprogramowanie bazodanowe, DNS Polska Sp. z o.o. - sprzęt komputerowy, serwery SUN, TECHMEX S.A. - sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie. Quantum Software SA nie jest uzaleŝniony od dostawców, gdyŝ współpraca z Ŝadnym z nich nie przekroczyła w 2006 roku 10% jego przychodów ze sprzedaŝy. Inaczej sytuacja wygląda wśród odbiorców, gdzie najwięksi naleŝą do grupy operatora logistycznego Wincanton i w 2006 roku generowali 16% przychodów oraz do grupy spoŝywczej Maspex, gdzie odsetek ten wynosił 13%. Obecnie zdaniem spółki nie ma przesłanek na pogorszenie relacji z dwoma największymi klientami. W przypadku operatora logistycznego, międzynarodowego koncernu Wincaton spółka sukcesywnie wykonuje nowe wdroŝenia, a efektem uznania wysokiej jakości rozwiązań Quantum Software SA przez Wincanton jest ich wdraŝanie takŝe w Europie Zachodniej. Poza tym spółka została wybrana przez swojego największego odbiorcę jako strategicznego partnera na rynki Europy Środkowo- Wschodniej. Do dotychczasowych wdroŝeń w zakresie magazynowania Wincanton wdraŝa obecnie oprogramowanie spółki związane z transportem. Równie dobrze układa się współpraca z grupą Maspex (min. Tymbark, Ekoland, Lubella), która we wszystkich podmiotach przejmowanych obecnie na rynku krajowym i zagranicznym wdraŝa oprogramowanie Quantum Software SA. 8

9 OTOCZENIE RYNKOWE Quantum Software SA działa na szerokim rynku usług informatycznych. Obecnie wykorzystanie moŝliwości, jakie dają technologie informatyczne jest podstawą w walce konkurencyjnej firm na rynkach, w których funkcjonują. Taka sytuacja bardzo istotnie wpływa na koniunkturę w branŝy IT. Tabela 5. Wartość polskiego rynku IT. ROK P 2007P Wartość (mld zł) 11,54 12,19 12,48 13,68 15,53 17,05 20,10 22,30 Dynamika 105,6% 102,4% 109,6% 113,5% 109,8% 117,9% 110,9% * Dynamika - rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Jak widać w tabeli polski rynek IT bardzo dynamicznie się rozwija, a jego wartość od roku 2000 do roku 2007 ulegnie podwojeniu. Jednym z czynników wzrostu tego rynku jest stosunkowo późne zainteresowanie się krajowych firm nowoczesnymi technologiami, czego konsekwencją jest nadrabianie tych zaległości obecnie. Polskie firmy są świadome, Ŝe doganianie poziomu informatyzacji względem firm europejskimi oraz międzynarodowych jest bardzo istotnym czynnikiem konkurencji w globalnej gospodarce. Taka sytuacja powoduje, Ŝe w rosnącym rynku IT dynamicznie wzrasta rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy te umoŝliwiają usystematyzowanie i przetwarzanie bardzo duŝej ilości danych, co zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie firm. NaleŜy się spodziewać, Ŝe w sektorze przemysłowym środki na IT będą wydawane na systemy wspierające logistykę czy decyzje zarządcze, jako sfery dotąd pomijane bądź mało zauwaŝane. Traktowanie wydatków na informatykę tylko jako kosztów staje się historią, na rzecz wzrostu świadomości, Ŝe przynosi ona wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności i skuteczności działania. To sprawia, Ŝe rynek ten dynamicznie się rozwija i zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia i poszukiwania przewagi konkurencyjnej, czego efektem jest rosnąca świadomość, Ŝe korzystanie z systemów informatycznych jest koniecznością. Na rynku wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem funkcjonują głównie dwie klasy systemów: ERP i SCM ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) systemy te obejmują wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa, ale ujmowane są one przez pryzmat księgowości. Efektem tego w sposób niepełny pokrywają one swoją funkcjonalnością sferę zaawansowanej logistyki w tych przedsiębiorstwach, w których jest ona rozbudowana i ma kluczowe znaczenie w działalności operacyjnej. Systemy ERP powstały na bazie rachunkowości opierając się na tworzeniu raportów na podstawie dokumentów. Skupiają się na obszarach: finanse i księgowość, kontroling, środki trwałe, HR, sprzedaŝ-dystrybucja, zaopatrzenie, magazynowanie, produkcja SCM (Supply Chain Management zarządzanie łańcuchem dostaw) te systemy powstawały na bazie potrzeby optymalizacji fizycznego ruchu obiektów w róŝnych strukturach (szybciej, taniej, bez błędów) w oparciu o techniki automatycznej identyfikacji (a nie o obieg dokumentów). W tych systemach przedsiębiorstwo nie jest postrzegane jednostkowo, lecz jako element łańcucha dostaw rozumianego jako sieć powiązanych podmiotów, które dostarczają materiały, przetwarzają je na półprodukty, tworzą produkty gotowe i poprzez róŝnorodne mechanizmy dystrybucji dostarczają je finalnym odbiorcom. Rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem rośnie w ujęciu ilościowym (liczba licencji) oraz wartościowym i kurczy się jeśli chodzi o liczbę zaawansowanych dostawców zdolnych kompleksowo obsłuŝyć rynek duŝych przedsiębiorstw, co jest efektem konsolidacji w branŝy. Zarządzanie sferą logistyki moŝe mieć w firmach róŝną rangę. Quantum Software SA kieruje swoją ofertę do tych podmiotów w których logistyka ma znaczenie podstawowe. Dla swoich klientów na róŝnym etapie współpracy spółka dąŝy do oferowania rozwiązań kompleksowych, co przekłada się na rozwój potencjału do wdraŝania oprogramowania ERP firmy SAP światowego lidera w tym segmencie. Obecnie na polskim rynku brak jest dokładnych analiz segmentu SCM w którym głównie działa spółka. Dlatego perspektywy tego rynku najlepiej moŝna przedstawić poprzez postrzeganie systemów ERP, których częścią lub rozszerzeniem są systemy SCM. Rozwój rynku ERP będzie napędzany dzięki duŝej liczbie przedsiębiorstw oraz dobrej koniunkturze gospodarczej. Poza tym, nadal nasycenie krajowego rynku tymi rozwiązaniami w stosunku do Europy Zachodniej nie jest duŝe. Znaczna część funkcjonujących instalacji ERP posiada niepełną 9

10 funkcjonalność, co umoŝliwia uzupełnienia istniejących obecnie wdroŝeń o nowe moduły. Szacuje się, Ŝe w Polsce jeszcze około 1,5 tys. średnich i duŝych podmiotów gospodarczych nie uŝywa w ogóle ERP, a ponad 20% wykorzystuje system sprzed dwóch lub trzech lat, czasem wdroŝony w niepełnym zakresie. Część uŝytkowników wraz z rozwojem biznesu potrzebuje dodatkowych funkcji i myśli o zmianie swojego dostawcy, który dostarczy dodatkowy moduł lub cały system. Dlatego dostawcy rozwiązań ERP oferują nowe, coraz bardziej złoŝone systemy do wspomagania zarządzania, przygotowane dla konkretnych branŝ, co ogranicza koszt i skraca czas wdraŝania takiego oprogramowania. Według danych firmy badawczej IDC polski rynek ERP osiągnął w 2005 r. wartość 150 mln USD a do 2009 roku będzie się rozwijał średniorocznie w średnim tempie 16,5%. Wartość rynku europejskiego szacuje się na 7-7,5 mld USD, z czego przykładowo Francji posiada 930 mln USD, Włochy 430 mln USD, a podobna geograficznie do Polski Hiszpania niecałe 300 mln USD. Prognozuje się Ŝe rynki zachodnioeuropejskie będą rosły w najbliŝszych latach o 4,5% rocznie. Tabela 6. Wydatki firm na oprogramowanie biznesowe ERP w Polsce. ROK P 2009P Wartość (mln zł) Dynamika 118,5% 108,3% 115,4% 150,0% Dynamika - rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne. Według badań firmy ARC Advisory Group, badającej światowy rynek ERP i SCM, w 2005 roku szacowana wartość rynku systemów ERP na świecie wynosiła 16,67 mld USD w 2005 r., a przy rocznym wzroście na poziomie 4,8% w 2010 roku przekroczy 21 mld USD. Wartość rynku SCM w 2005 roku wynosiła 6,5 mld USD, a prognozowany wzrost będzie wyŝszy niŝ w przypadku ERP i wyniesie 7,7%, co pozwoli osiągnąć w 2010 roku wartość 8,5 mld USD. W prognozach tych rynek SCM dodatkowo podzielono na szybciej rosnący segment SCE (Supply Chain Execution realizacja łańcucha dostaw), z dynamiką 8,6% oraz mniejszy niewielki i wolniej rosnący segment aplikacji planowania łańcucha dostaw (SCP). Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują w pakiecie moduły SCE, które z reguły zdecydowanie ustępują specjalistycznym systemom SCE pod względem funkcjonalności, elastyczności, wydajności i moŝliwości optymalizacji procesów. Według najnowszej branŝowej publikacji GL&SCS SCM Resource Guide Yearbook 2007, nawet moduły SCE globalnych liderów ERP, czyli SAP i Oracle, ustępują innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez firmy specjalistyczne. Quantum Software SA ocenia, Ŝe około 200 wdroŝeń swojego sztandarowego produktu głównie w Polsce, ale teŝ na wymagających rynkach eksportowych daje spółce czołową pozycję wśród specjalistycznych producentów SCE wywodzących się z Europy Środkowo Wschodniej. Bardzo istotnym czynnikiem wzrostu popytu na najwyŝszej klasy rozwiązania SCE jest rosnąca rola operatorów logistycznych, którzy na zasadzie outsourcingu przejmują zintegrowane funkcje magazynowania i transportu np. od duŝych firm produkcyjnych czy sieci handlowych. Spółka dzięki wysokiej jakości swojego oprogramowania zdołała wypracować mocną pozycję w tej grupie odbiorców. Przykładem jest Wincanton Plc, brytyjski operator zaliczany do ścisłej czołówki kilku największych na świecie, dla którego Qguar obsługuje 11 nowoczesnych magazynów prowadzonych dla ponad 50 klientów koncernu w 5 krajach oraz wkrótce będzie wspomagać zarządzanie transportem w 3 krajach (wdroŝenie w toku). Obsługiwanie takiej firmy jak Wincanton Plc. świadczy o tym, Ŝe Quantum jest w stanie konkurować nawet ze światowymi liderami. Do światowych liderów rynku SCE naleŝą firmy: I2 Technologies, Manhattan Associates oraz JDA Software. Jednak obecnie firmy te nie stanowią bezpośredniego zagroŝenia dla spółki, gdyŝ na głównym rynku działalności Quantum jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia instalują one swoje systemy tylko dla tworzonych tutaj oddziałów globalnych korporacji, na których obsłudze się koncentrują. Do głównych konkurentów spółki w zakresie SCE na rynku krajowym i w Europie Środkowo-Wschodniej naleŝą: Logifact Systems Sp. z o.o. z Warszawy obsługuje magazyny producentów oraz operatorów logistycznych, Consafe Logistics działający w Polsce skandynawski dostawca kompletnych rozwiązań IT dla logistyki, Radio Beacon kanadyjski dostawca WMS obecny w niektórych krajach Europy Wschodniej, dostawcy ERP z róŝnej jakości modułami do obsługi procesów magazynowo-dystrybucyjnych (np. SAP, Safo, Softlab). 10

11 Rozwój rynku logistycznego Obecnie logistyka obejmuje procesy związane ze składowaniem i przemieszczaniem towarów w ramach struktury organizacyjnej danej firmy oraz od producentów, przez dystrybutorów do odbiorców końcowych. Głównymi zadaniami logistycznymi są transport i spedycja, magazynowanie, zarządzanie zapasami, przeładunek, konfekcjonowanie, elektroniczna identyfikacja towarów. Realizacja zadań logistycznych odbywa się przez własne struktury firm produkcyjnych lub usługowych bądź przez firmy zewnętrzne nazywane branŝą TSL (transport spedycja logistyka). Do światowych liderów branŝy TSL naleŝą: w kategorii transportu: DHL, Schenker, Kuhne+Nagel, DSV, w kategorii operatorów logistycznych: DHL, CEVA, Wincanton. W Polsce obecnie działają wszyscy wyŝej wymienieni światowi potentaci oraz grupa podmiotów o lokalnej skali działalności ( Grupa Raben, Pekaes, JAS FBG, PKP Cargo, Poczta Polska). Rynek logistyczny z branŝy TSL staje się coraz szerszy, gdyŝ wzrasta liczba firm zainteresowanych outsourcingiem usług logistycznych. Głównym czynnikiem takiego działania jest kwestia kosztowa, gdyŝ w wielu sytuacjach taniej jest korzystać z zewnętrznych usług logistycznych niŝ utrzymywać własne struktury transportowe czy magazynowe. Zmiany w dzisiejszej gospodarce światowej wymusiły w wielu przypadkach koncentrację firm poprzez fuzje i przejęcia, czego efektem jest powstanie licznych nowych ogólnoświatowych koncernów, które oferują bardziej ustandaryzowane i bardziej powszechne usługi, dla jak największej liczby klientów o zasięgu międzynarodowym. Z kolei specjalizacja stała się domeną małych i średnich firm, które jednak rozszerzają ofertę o usługi dodane i towarzyszące logistyce skierowane do firm o róŝnej skali działalności. Natomiast głównym czynnikiem atrakcyjności firm logistycznych jest kompleksowość obsługi operator logistyczny zastępuje swojego klienta we wszystkich czynnościach związanych z fizycznym przemieszczaniem lub przechowywaniem towaru. W 2006 roku Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu wydał raport Logistyka w Polsce, z którego główne wnioski są następujące: dynamika wzrostu rynku TSL wyraźnie przewyŝsza dynamikę PKB, rynek logistyczny jest mniej podatny na zmienność koniunktury niŝ inne segmenty gospodarki, powstające obecnie duŝe nowoczesne obiekty magazynowe zastępują stopniowo obiekty mniejsze, do obsługi których wystarczały proste systemy informatyczne, obserwuje się wzrost procentowy udziału zapasów przechowywanych w duŝych magazynach, przy rosnącym łańcuchu dostaw utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi przez nowoczesne systemy powoduje wzrost zaufania do ich wydajności i sprawności, operatorzy logistyczni rosnący odsetek przychodów generują z usług związanych z magazynowaniem, co odbywa się kosztem usług transportowych. Krajowa branŝa TSL w coraz większym stopniu przyjmuje zachodnie standardy działania o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja to efekt obecności w Unii Europejskiej, połoŝenia geopolitycznego, inwestycji zagranicznych czy działań konsolidacyjnych w róŝnych branŝach, zarówno na rynku krajowym jak ogólnoświatowym. Podsumowując naleŝy stwierdzić, Ŝe logistyka obecnie znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju oraz charakteryzuje się duŝą zmiennością, a to z kolei przekłada się na szybki wzrost wymagań wobec infrastruktury IT. Firma logistyczna powinna posiadać system informatyczny, który pozwala np. na szybką lokalizację towaru i przekazanie kontrahentowi informacji w jakim czasie, w jakim opakowaniu i za jaką cenę moŝe się on znaleźć w innym miejscu. Ma to szczególnie duŝe znaczenie w dobie rozwiązań just-in-time. Na przestrzeni ostatnich lat dokonała się takŝe ogromna zmiana oczekiwań klientów firm logistycznych. Wymagają oni coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań informatycznych zintegrowanych z ich własnymi systemami dających dostęp do informacji o stanie wykonania usługi w czasie rzeczywistym. Wskazane tendencje powodują wzrost wymagań w zakresie wsparcia informatycznego nie tylko w branŝy TSL, ale odpowiednio równieŝ w sferze logistyki firm produkcyjnych i handlowych. 11

12 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI Punktem wyjścia dla strategii rozwojowej firmy jest własne oprogramowanie przy dąŝeniu do dostarczenia klientom rozwiązań kompleksowych. Podstawą realizacji strategii są posiadane kompetencje, jakich wymaga tworzenie i wdraŝanie systemów SCM (Supply Chain Management) oraz wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w pracy dla renomowanych klientów w kraju i zagranicą. Celem strategii spółki jest budowa silnej, informatycznej firmy produkcyjno-integratorskiej zorientowanej na logistykę, o wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i efektywnie działającej na rynkach Unii Europejskiej i krajów WNP. Wśród sposobów realizacji planów jest zarówno rozwój organiczny jak i działania konsolidacyjne. Spółka chce osiągnąć powyŝsze cele poprzez trzy główne działania. 1. Rozbudowę własnego pakietu oprogramowania QGUAR o kolejne moduły typu SCM jest to naturalny sposób rozwoju oferty spółki, który wynika ze wzrostu zapotrzebowania na tego typu oprogramowanie, co jest efektem: wzrostu wymagań przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw i obniŝki kosztów logistycznych, wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne, szybkiego rozwoju technologii i spadku cen urządzeń do identyfikacji towarów (kody kreskowe, RFID), rozwoju technologii mobilnego przetwarzania danych. 2. Poszerzenie oferty o nowe usługi - działanie to spółka chce realizować wykorzystując swoją obecną pozycję rynkową i posiadane doświadczenie. Dzięki tym czynnikom, moŝna wdraŝać aplikacje innych firm, które mogą uzupełniać ofertę produktów własnych. Autorskie oprogramowanie spółki jest zwykle integrowane z systemami klasy ERP innych producentów (głównie SAP). Quantum współpracuje z niemiecką firmą SAP AG od wielu lat, a w roku 2004, jako pierwsza firma z Polski i szósta na świecie, uzyskał dla swojego oprogramowania od SAP certyfikat zgodności LE-IDW, który świadczy o pełnej kompatybilności tworzonych przez obie firmy systemów. Krokiem w kierunku realizacji tego elementu strategii jest umowa partnerska podpisana w końcu 2006 roku, na mocy której Quantum Software SA oferuje pełne wdroŝenia oprogramowania SAP. Szeroka oferta powinna spowodować, Ŝe spółka stanie się dostawcą kompletnych systemów informatycznych (w tym oprogramowania) klasy ERP dla przedsiębiorstw, w których logistyka ma podstawowe znaczenie. 3. Ekspansję geograficzną i umocnienie czołowej pozycji na rynkach krajów Europy Środkowo- Wschodniej - Pakiet Qguar ma ugruntowaną pozycję lidera aplikacji magazynowo-dystrybucyjnych na polskim rynku, a na rynkach Europy Wschodniej i Zachodniej jest stosowany w ośmiu wersjach językowych. Taka sytuacja jest dobrą podstawą do zwiększenia eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są obiecującym rynkiem ze względu na spodziewany szybki i stabilny wzrost gospodarczy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe specyfika tego rynku pozwala skutecznie konkurować z dostawcami rozwiązań informatycznych z krajów zachodnich. Realizacja zadań wynikających ze strategii w znacznym stopniu będzie zaleŝała od powodzenia publicznej oferty sprzedaŝy akcji serii C. Spółka chce pozyskać z emisji około 10 mln zł, które mają być wydatkowane na: rozbudowę własnego pakietu oprogramowania (system QGUAR) 2 mln zł, rozszerzenie oferty o oprogramowanie innych producentów (głównie SAP) i związane z nimi usługi 1-1,5 mln zł, marketing i promocję rozwiązań spółki, zwłaszcza zagranicą 1-1,5 mln zł, rozbudowę wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej oraz zakupy i wdroŝenia oprogramowania narzędziowego do tworzenia oprogramowania i prowadzenia projektów 0,5 mln zł, inwestycje kapitałowe, przejęcia około 5 mln zł. Jak widać połowa wpływów z emisji akcji ma być przeznaczona na działania konsolidacyjne. Kwota ta moŝe być zwiększona jeŝeli inwestycje kapitałowe będą dotyczyć równieŝ drugiego i trzeciego z wymienionych wyŝej celów. Quantum Software SA zamierza inwestować w spółki, które tworzą oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami przy załoŝeniu, Ŝe będzie ono miało charakter komplementarny do pakietu QGUAR. Inny wariant inwestycji kapitałowych przewiduje zakup 12

13 zagranicą firmy o podobnym profilu działalności, która przyspieszyłaby ekspansję na rynkach zagranicznych (przede wszystkim w Europie Wschodniej). Quantum Software SA dokonał juŝ wstępnie selekcji podmiotów będących w obszarze jego zainteresowaniu oraz przeprowadził sondaŝowe konsultacje z niektórymi z nich. Jednak ze względu na niepewność dotyczącą realizacji planowanego pozyskania środków pienięŝnych z rynku publicznego, rozmowy pozostały na wstępnym etapie i nie poczyniono w nich Ŝadnych wiąŝących uzgodnień. Gdyby nie doszło do realizacji działań konsolidacyjnych to spółka przeznaczy tę część pozyskanych środków na rozwój organiczny (wzmocnienie działań marketingowych i promocyjnych zagranicą, przyspieszenie rozwoju własnego oprogramowania i wzrost potencjału do oferowania komplementarnych rozwiązań innych producentów). 13

14 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ W celu omówienia sytuacji finansowej spółki w ostatnich latach, poniŝej w tabelach zostały przedstawione wybrane elementy sprawozdań finansowych. Spółka w latach 2005 i 2006 systematycznie zwiększała sprzedaŝ. W 2005 roku wzrost sprzedaŝy był niewielki. Mała dynamika przychodów w 2005 roku to efekt rezygnacji spółki z projektów indywidualnych realizowanych głównie na rynku niemieckim (spadek z 1,38 mln zł do 0,18 mln zł), natomiast w przypadku Pakietu Qguar spółka zanotowała wzrost o ponad 20% (tabela 2). W 2005 roku w spółce zmieniono sposób rozliczania niektórych kosztów co spowodowało wzrost rentowności brutto na sprzedaŝy z 24% do ponad 40%, ale na skutek przerzucenia części kosztów do kosztów ogólnego zarządu rentowność sprzedaŝy i rentowność operacyjna była na poziomie nieco mniejszym niŝ rok wcześniej. Działalność spółki na niszowym rynku logistycznym, gdzie w znacznym stopniu sprzedaŝ jest realizowana na bazie kontraktów długoterminowych sprawia, Ŝe w przychodach spółki sezonowość praktycznie nie istnieje, co jest rzadkością wśród spółek IT. Tabela 7. Wybrane wielkości Rachunku Zysku i Strat spółki Quantum Software SA za lata (tys. zł). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dynamika 2006 Dynamika Przychody netto ze sprzedaŝy, w tym: ,2% ,6% Przychody netto ze sprzedaŝy produktów ,3% ,1% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów ,7% ,4% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,4% ,4% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,7% ,1% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3% ,7% Zysk brutto ze sprzedaŝy ,7% ,5% Koszty sprzedaŝy ,9% ,3% Udział w przychodach 8,7% 10,0% 7,2% Koszty ogólnego zarządu ,3% ,6% Udział w przychodach 9,4% 25,0% 19,2% Zysk na sprzedaŝy ,4% ,2% Saldo pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej ,5% ,2% Saldo działalności finansowej Zysk z działalności gospodarczej ,3% ,4% Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk brutto ,1% ,2% Podatek dochodowy Zysk netto ,5% ,0% Dynami ka: rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny spółki QUANTUM SOFTWARE SA, obliczenia własne W roku 2006 roku nastąpił wzrost przychodów ogółem o prawie 30%, przy duŝym wzroście przychodów ze sprzedaŝy towarów i materiałów o ponad 65%. Głównym składnikiem sprzedawanych towarów i materiałów jest sprzęt komputerowy instalowany w trakcje kompleksowego (oprogramowanie i sprzęt) wdraŝania produktów spółki. W skład instalowanego sprzętu wchodzą głównie serwery, drukarki kodów kreskowych, skanery oraz terminale radiowe. Wzrost sprzedaŝy towarów to równieŝ efekt wymiany sprzętu przez klientów oraz większej dostępności (spadek cen) zaawansowanych technologicznie urządzeń. Tabela 8. Wybrane rentowności spółki Quantum Software SA za lata ROK Rentowność brutto na sprzedaŝy 24,0% 40,4% 37,2% Rentowność sprzedaŝy 5,9% 5,4% 10,8% Rentowność EBITDA 10,2% 7,5% 13,8% Rentowność operacyjna 5,7% 4,7% 11,1% Rentowność netto 3,8% 3,2% 9,0% Źródło: Prospekt emisyjny spółki, obliczenia własne. 14

15 Większy wzrost kosztów sprzedanych produktów i materiałów w 2006 roku niŝ przychodów spowodował, Ŝe nastąpił spadek rentowności brutto na sprzedaŝy. Jednak niŝsza niŝ w 2005 roku wartość kosztów sprzedaŝy i kosztów ogólnego zarządu spowodowała Ŝe spółce udało się znacznie zwiększyć pozostałe rentowności do poziomu najwyŝszego w badanym okresie. W aktywach spółki aktywa trwałe posiadają około 20% udziału, a ich głównym składnikiem są maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Spółka nie posiada własnych nieruchomości, a jej siedziba znajduje się w wynajmowanym lokalu o powierzchni około 900 m kw. Głównym składnikiem aktywów są aktywa obrotowe stanowiące około 80% sumy bilansowej, a największy udział z nich posiadają naleŝności krótkoterminowe, z których wiodąca część to naleŝności handlowe. W badanym okresie wzrost naleŝności z tytułu dostaw i usług był większy niŝ przychodów, w wyniku czego ich udział w przychodach stanowił na koniec lat odpowiednio11,6%, 14,1% i 15,5%. Spółka tłumaczy małą aktywność w egzekwowaniu terminowego regulowania naleŝności potrzebą utrzymania pozytywnych relacji z klientami, z których większość współpracuje z Quantum Software SA od wielu lat na bazie umów długoterminowych. WydłuŜające się terminy regulowania naleŝności zmuszają spółkę do zamraŝania środków na kapitał obrotowy przez co zachodziła potrzeba posiłkowania się finansowaniem odsetkowym na bieŝącą działalność jak było w 2006 roku, kiedy spółka zwiększyła krótkoterminowe zadłuŝenie bankowe z 30 do 400 tys. zł. Jak widać w tabeli, w roku 2006 roku istotną częścią aktywów stały się krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Taka sytuacja jest efektem wzrostu wielkości i charakteru wydatków na badania i rozwój. W latach wydatki te były związane głównie z konkretnymi zamówieniami zgłaszanymi przez klientów i w całości były ujmowane w rachunku zysku i strat. Natomiast w 2006 roku ich wysokość wzrosła o około 50% w stosunku do roku poprzedniego, a znaczna ich część wynikała z tworzenie nowego oprogramowania, które miało dopiero poszerzyć ofertę spółki czyli wydatki miały charakter inwestycyjny. Takie wydatki rozwojowe, które nie miały związku z bieŝącymi przychodami, zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe, a po ich zakończeniu wejdą w skład wartości niematerialnych i prawnych. Tabela 9. Wybrane wielkości bilansu spółki Quantum Software SA za lata (tys. zł) AKTYWA 2004 Udział 2005 Udział 2006 Udział Aktywa trwałe ,5% ,0% ,4% Wartości niematerialne i prawne 14 0,5% 17 0,6% 68 1,4% Rzeczowe aktywa trwałe ,2% ,4% ,8% NaleŜności długoterminowe 42 1,5% 42 1,5% 42 0,9% Inwestycje długoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 124 4,4% 13 0,5% 13 0,3% Aktywa obrotowe ,5% ,0% ,6% Zapasy 33 1,2% 7 0,3% 0 0,0% NaleŜności krótkoterminowe, w tym ,1% ,4% ,2% z tytułu dostaw i usług Inwestycje krótkoterminowe ,9% ,0% ,4% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 1,4% 37 1,3% 470 9,9% Aktywa razem ,0% ,0% ,0% PASYWA Kapitał własny ,0% ,6% ,5% Kapitał podstawowy ,6% ,2% ,6% NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ,6% ,5% -63-1,3% Kapitał zapasowy ,1% ,7% ,0% Wynik netto ,0% ,2% ,3% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,0% ,4% ,5% Rezerwy na zobowiązania 0 0,0% 17 0,6% 21 0,4% Zobowiązania długoterminowe, w tym 174 6,1% 164 6,0% 172 3,6% kredyty i poŝyczki 174 6,1% 164 6,0% 172 3,6% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym ,8% ,8% ,4% kredyty i poŝyczki 16 0,6% 30 1,1% 400 8,5% z tytułu dostaw i usług ,0% 272 9,9% 322 6,8% Rozliczenia międzyokresowe 0 0,0% 0 0,0% 49 1,0% Pasywa razem ,0% ,0% ,0% Źródło: Prospekt emisyjny spółki, obliczenia własne 15

16 W pasywach największy udział posiadają kapitały własne. W zobowiązaniach, stanowiących łącznie w 2006 roku ponad 1,5 mln zł ( 32,5% pasywów), około 580 tys. zł stanowiły kredyty i poŝyczki. Było to o prawie 400 tys. zł więcej niŝ rok wcześniej i spowodowało zwiększenie udziału zadłuŝenia odsetkowego w sumie bilansowej z 7% do 12%. 16

17 PROGNOZY I WYCENA Prognozy finansowe Przy prognozowaniu wyników finansowych grupy kapitałowej Quantum Software SA załoŝono, Ŝe od początku 2008 roku oprócz rozwoju organicznego sprzedaŝ zwiększy się o produkty wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami, które będą komplementarne do pakietu Qguar. Poszerzenie oferty o produkty ERP spowoduje niewielki spadek rentowności brutto na sprzedaŝy, gdyŝ na nowych produktach występują mniejsze marŝe niŝ na produktach SCM. Poza tym, poszerzenie oferty pociągnie za sobą, szczególnie na początku, wzrost kosztów sprzedaŝy. Czynniki te powodują, Ŝe w 2008 roku spodziewamy się przy duŝym wzroście przychodów ze sprzedaŝy spadku rentowności operacyjnej. Od 2009 roku, kiedy nowe produkty spółki zaistnieją na rynku, naleŝy spodziewać się poprawy rentowności operacyjnej. Tabela 10. Prognoza głównych elementów sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Quantum Software SA (tys. zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy Koszty sprzedanych produktów, towarów i materaiałów Zysk brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu Zysk na sprzedaŝy Saldo pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto BILANS Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Działalność operacyjna amortyzacja Działalność inwestycyjna wydatki inwestycyjne Działalność finansowa wpływy z emisji akcji wypłata dywidendy zmiana zadłuŝenia Środki pienięŝne na koniec okresu Źródło: Prognozy i obliczenia własne. 17

18 Środki pozyskane z emisji akcji serii C oprócz pozytywnego wpływu na przychody wpłyną równieŝ na zmianę struktury bilansu. Ponad trzykrotnie wzrośnie suma bilansowa, a w pasywach kapitały własne zwiększą swój udział do poziomu, w którym zobowiązania będą miały śladowy udział w strukturze. Taka sytuacja spowoduje, Ŝe spółka będzie miała duŝą zdolność kredytową, co w przypadku potrzeby bardziej agresywnej polityki inwestycyjnej spowoduje moŝliwość pozyskania kredytów na atrakcyjnych warunkach. Tabela 11. Prognoza wybranych wskaźników dla grupy kapitałowej Quantum Software SA (tys. zł) WSKAŹNIKI Dynamika przychodów* 128,6% 128,2% 139,5% 120,6% 114,7% 113,5% 111,7% 110,9% 110,0% Dynamika zysku operacyjnego* 301,2% 118,5% 140,2% 131,9% 116,2% 114,2% 108,7% 105,4% 102,4% Dynamika zysku netto* 357,0% 133,6% 142,9% 126,7% 116,7% 114,0% 109,1% 106,0% 103,3% Rentowność brutto na sprzedaŝy 37,2% 36,0% 35,0% 35,0% 35,1% 35,3% 35,4% 35,4% 35,4% Rentowność EBITDA 13,8% 13,1% 14,3% 15,0% 15,0% 15,0% 14,6% 14,0% 13,2% Rentowność operacyjna 11,1% 10,2% 10,3% 11,3% 11,4% 11,5% 11,2% 10,6% 9,9% Rentowność netto 9,0% 9,3% 9,6% 10,0% 10,2% 10,3% 10,0% 9,6% 9,0% ROE 46,3% 17,4% 14,0% 15,3% 15,8% 16,5% 16,4% 16,0% 15,2% ROA 32,0% 14,8% 12,6% 13,7% 14,2% 14,7% 14,7% 14,3% 13,6% Kapitaly stałe Złota reguła bilansowa 3,5 12,4 2,8 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 Kapitał obrotowy Dług / kapitał własny 17,9% 3,8% 3,3% 2,8% 2,6% 2,3% 2,1% 2,0% 1,8% Dług netto Liczba akcji na koniec roku (tys. szt) EPS 1,2 1,1 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,1 CEPS 1,6 1,4 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,1 4,3 BVPS 3,2 10,3 11,9 13,8 15,2 16,6 18,2 19,8 21,4 DPS 0,09 0,00 0,00 0,00 0,98 1,15 1,31 1,43 1,51 * - rok poprzedni = 100% Źródło: Prognozy i obliczenia własne. Wycena metodą DCF Model wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF) bazuje na prognozach DM Polonia Net SA na lata dla grupy kapitałowej Quantum Software SA. W modelu przyjęto następujące załoŝenia - zakończenie powodzeniem emisji akcji serii C i wpływ do kasy spółki kwoty około 10,5 mln zł - zastosowano poziom wskaźnika β w wysokości 1,2 - stopa podatku stała dla całego okresu prognozy w wysokości 19% - stopa wolna od ryzyka bazuje na rentowności rządowych obligacji 10 letnich. - załoŝono wzrost wolnych przepływów pienięŝnych (FCF) po okresie prognozy na poziomie 4% - poza wydatkami inwestycyjnymi związanymi z wykorzystaniem środków z emisji nowych akcji nie uwzględniono w prognozach innych znacznych wydatków inwestycyjnych (zarówno w majątek spółki jak i akwizycje), które mogą być w przyszłości przedmiotem dodatkowych przepływów pienięŝnych. 18

19 Tabela 12. Wycena spółki Quantum Software SA metodą DCF (tys. zł) ROK EBIT - Zysk operacyjny Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek NOPLAT Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Zmiana kapitału obrotowego Inwestycje netto FCF - Wolne przepływy pienięŝne Koszt kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka 5,66% Premia rynkowa 5,0% Beta 1,2 CAPM 11,7% Koszt długu Premia za ryzyko kredytowe 2,0% Oprocentowanie długu 7,7% Stopa podatkowa 19% Koszt długu po opodatkowaniu 6,2% Średni waŝony koszt kapitału Udział kapitału własnego 96,6% 97,1% 97,5% 97,7% 97,9% 98,1% 98,2% 98,4% Udział długu 3,4% 2,9% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6% WACC 11,47% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,6% 11,6% 11,6% Współczynnik dyskontujący 1,11 1,24 1,39 1,55 1,72 1,92 2,15 2,39 DCF - wartość bieŝąca FCF 553, Suma DCF Wzrost FCF po okresie prognozy 4,0% Wartość rezydualna Wartość bieŝąca wartości rezydualnej Dług netto -571 Wpływy z emisji akcji serii C Wartość spółki BieŜąca wartość spółki Liczba akcji po emisji (tys. sztuk) Wartość 1 akcji (zł) 24,87 Dla zaprezentowanych załoŝeń oraz prognoz wyceniamy wartość jednej akcji spółki Quantum Software SA metodą DCF na 24,87 zł. Celem przedstawienia wraŝliwość wyceny metodą DCF na dwa kluczowe załoŝenia modelu (średni waŝony koszt kapitału i stopę wzrostu rezydualnego po okresie prognozy) poniŝej przedstawiono tabele, które obrazuję wpływ zmiany tych wielkości na wycenę. Tabela 13. WraŜliwość wyceny 1 akcji metodą DCF na zmianę FCF po okresie prognozy oraz WACC (zł). Zmiana FCF po okresie prognozy 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 10,0% 25,00 27,11 29,93 33,88 39,81 11,0% 22,69 24,25 26,26 28,93 32,67 WACC 11,47% 21,79 23,15 24,87 27,13 30,22 12,0% 20,89 22,07 23,55 25,45 27,98 13,0% 19,45 20,37 21,49 22,89 24,69 19

20 Wycena porównawcza Do wyceny porównawczej wybrano spółki z szeroko reprezentowanego sektora IT, których działalność jest zbliŝona do działalności Quantum Software SA. Wycena porównawcza została wykonana na podstawie wskaźników P/E oraz EV/EBITDA dla danych historycznych za 2006 rok oraz dla prognoz na 2007 i 2008 rok. Tabela 14. Wycena metodą porównawczą akcji Quantum Software SA względem wybranych spółek z sektora IT (zł). Kurs (zł) P/E EV/EBITDA COMARCH 218,0 30,9 29,4 23,1 28,5 22,9 18,7 COMP 119,0 24,0 22,4 14,9 15,2 11,6 8,7 LSISOFT 13,9 40,8 40,5 26,4 9,4 13,3 10,0 MCLOGIC 56,8 23,9 19,2 16,5 11,5 9,3 8,3 PROCAD 74,0 35,2 26,7 15,9 15,6 15,3 8,7 QUMAKSEK 15,4 27,2 23,7 18,5 14,4 14,4 11,8 TETA 26,0 28,4 21,7 18,7 19,4 11,7 9,3 Mediana 28,4 23,7 18,5 15,2 13,3 9,3 Wycena wg. wskaźnika 34,0 25,8 28,8 28,6 28,2 26,8 Średnia z wycen 28,69 Źródło: Prognozy i obliczenia własne. Wycena końcowa Wycenę akcji spółki Quantum Software SA dokonano dwoma metodami. Przy wycenie końcowej kaŝdej z metod przydzielono taką samą wagę. Tabela 15. Tabela. Wycena końcowa akcji spółki Quantum Software SA Metoda wyceny Waga wyceny Wartość 1 akcji (zł) DCF 50% 24,87 Porównawcza 50% 28,69 Wycena końcowa 26,78 Ostateczna wycena akcji spółki na podstawie metody dochodowej (DCF) i metody porównawczej została wyliczona na 26,78 zł 20

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dane rynkowe. 470.000 akcji serii C. WIG Informatyka

Dane rynkowe. 470.000 akcji serii C. WIG Informatyka Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd: QNT Tomasz Hatala Prezes

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010

WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010 WYNIKI FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2010 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88%

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2010 ROK Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q 3 2008

Wyniki finansowe Q 3 2008 Wyniki finansowe Q 3 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA)

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) 1 FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) Rynek meblowy 22,0% Meble mieszkaniowe RTA Pozostałe 3 Najnowsze technologie produkcji Powierzchnia produkcyjna: 120 000 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. Agenda RYNEK Rynek polski Rynki zagraniczne SPRZEDAŻ EBIT ZYSKI SYTUACJA FINANSOWA INTEGRACJA PERSPEKTYWY RYNEK I SPRZEDAŻ OTOCZENIE RYNKOWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 LIPCA 2012 ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Warszawa, 14 listopada 2012 roku Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo