QUANTUM Software SA. Dane finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUANTUM Software SA. Dane finansowe"

Transkrypt

1 QUANTUM Software SA Działalność Quantum Software SA zajmuje się tworzeniem oprogramowania wspomagającego procesy logistyczne oraz wdraŝaniem w przedsiębiorstwach kompletnych systemów informatycznych obejmujących równieŝ oprogramowanie innych producentów (w tym SAP) oraz sprzęt. Oferta spółki obejmuje profesjonalne usługi informatyczne z dziedziny projektowania, programowania, integracji oraz rozbudowy systemów i infrastruktury informatycznej. Działania obejmują zarówno kompleksową realizację projektów, jak i obsługę fragmentów większych przedsięwzięć Sztandarowym produktem spółki jest system Qguar, który posiada obecnie około 200 wdroŝeń na rynku polskim oraz zagranicznym. System Qguar jest zestawem modułów naleŝących do klasy oprogramowania SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), zaś w bardziej szczegółowej klasyfikacji do SCE (realizacja łańcucha dostaw). Jest on bardzo rozbudowany i pozwala szczegółowo kontrolować i optymalizować procesy związane z logistyką magazynowania i transportu towarów wraz z procesami zakupu i sprzedaŝy. SprzedaŜ spółki jest realizowana głównie na rynku krajowym, gdzie w 2006 stanowiła ona ponad 70% przychodów. Eksport jest efektem wdraŝania pakietu Qguar w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) oraz w Europie Środkowo Wschodniej (Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina). Dzięki tak szerokiemu wdraŝaniu oprogramowania na rynkach eksportowych Quantum Software SA naleŝy do nielicznej grupy polskich spółek informatycznych, których autorskie oprogramowanie zdobyło międzynarodowe uznanie. Klientami spółki są średnie i duŝe przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe (np.:maspex, Bakoma, Kimberly-Clark, Knauf Pack, Koelner, Orlen Oil, Lisner, Mieszko, Nutricia, Hoop; Thyssenkrupp, Bosch Rexroth, Polomarket) oraz operatorzy logistyczni, w tym zaliczani do największych na świecie: Wincanton i DSV. Strategia Spółka plany na przyszłość koncentruje na udoskonaleniu swojego wiodącego produktu systemu Qguar oraz na poszerzaniu oferty i obszaru działania. Pozyskane środki z emisji nowych akcji umoŝliwią wprowadzenie nowych produktów na rynek, poprawę konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferty. Połowę środków z emisji spółka chce przeznaczyć na inwestycje kapitałowe w podmioty, które tworzą komplementarne do pakietu Qugar oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami. Inny wariant przewiduje zakup zagranicznej firmy o podobnym profilu działalności, która przyspieszy ekspansję na rynkach zagranicznych (głównie w Europie Wschodniej). Wycena (zł/akcję): DCF 24,87 Porównawcza 28,69 Końcowa 26,78 Ilość akcji (tys. szt.): Przed emisją Seria C 470 Po emisji Terminy oferty: Przedział cenowy (zł) 19,70-23,20 Budowa Księgi Popytu Ustalenie ceny emisyjnej Zapisy Przydział akcji Zamknięcie oferty Akcjonariat*: Quantum Assets sp. z o.o * po emisji akcji serii C Poprzednie rekomendacje: 61,1% kapitału 70,9% głosów Nie sporządzano rekomendacji Wycena Wyceny spółki dokonano za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF) oraz metody porównawczej. KaŜdej z wycen przydzielono po 50% wagi. Na tej podstawie końcową wycenę ustalono w wysokości 26,78 zł za akcję Dane finansowe E 2008E Osoba sporządzająca: Przychody (tys. zł) EBIT (tys. zł) Bogusław Taźbirek EBITDA (tys. zł) DM Polonia NET SA Zysk netto (tys. zł) Liczba akcji (tys. szt) EPS (zł) przed emisją 0,37 0,34 1,20 1,60 Data sporządzenia EPS (zł) po emisji 1,09 1,55 Informacje na temat powiązań DM POLONIA NET a Spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu

2 SPIS TREŚCI EMISJA I AKCJONARIAT 3 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 4 Historia 4 Opis działalności i sprzedaŝ 4 OTOCZENIE RYNKOWE 9 Rozwój rynku logistycznego 11 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI 12 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 14 PROGNOZY I WYCENA 17 Prognozy finansowe 17 Wycena metodą DCF 18 Wycena porównawcza 20 Wycena końcowa 20 2

3 EMISJA I AKCJONARIAT Obecnie kapitał akcyjny spółki składa się z akcji serii A oraz akcji serii B o wartości nominalnej 0,50 zł. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe kaŝda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na WZA. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Publiczna oferta spółki obejmuje nowych akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały WZA z 12 kwietnia 2007 roku. Zapisy na akcje będą przyjmowane w ramach Przedziału Cenowego wynoszącego od 19,70 zł do 23,20 zł w następujących transzach: Transzy Małych Inwestorów obejmującej akcji Transzy DuŜych Inwestorów obejmującej akcji. Terminy i procedury składania zapisów są następujące: Budowa Księgi Popytu (book-building) lipca 2007 r. Ostateczny termin ustalenia i przekazania do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji 28 lipca 2007 r. Zapisy na Akcje w Transzy Małych i DuŜych Inwestorów 30 lipca 2 sierpnia 2007 r. Dokonanie wstępnego przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Dokonanie przydziału Akcji Zamknięcie Oferty publicznej Akcji 3 sierpnia 2007 r. 7 sierpnia 2007 r. 7 sierpnia 2007 r. 7 sierpnia 2007 r. W przypadku zakończenia sukcesem publicznej oferty, liczba akcji spółki będzie wynosiła 1,47 mln sztuk. Akcje nabyte przez nowych inwestorów będą stanowiły prawie 32% kapitału akcyjnego i będą uprawniały do ponad 21% głosów na WZA. Obecnie dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets sp. z o.o., który posiada akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2:1) oraz akcji zwykłych imiennych serii B. Wspólnikami spółki Quantum Assets sp. z o.o. posiadającymi ponad 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki są: Janusz Hatala (21,75%), Piotr Nadolski (21,75%), Tomasz Hatala (13,42%), Bogusław OŜóg (8,78%), Henryk Gaertner (7,91%), Marek Jędra (6,88%), Robert Dykacz (5,85%), Tomasz Polończyk (5,83%). Po emisji akcji serii C udział Quantum Assets sp. z o.o. spadnie z prawie 90% do ponad 61% w kapitale i do prawie 71% w głosach na WZA. Tabela 1. Struktura akcjonariatu spółki Quantum Software SA obecnie i po przeprowadzeniu publicznej oferty. Obecnie Po publicznej ofercie Akcjonariusz Liczba akcji Udział Głosy na WZA Udział na WZA Liczba akcji Udział Głosy na WZA Udział na WZA Quantum Assets sp. z o.o ,84% ,93% ,12% ,89% Pozostali ,16% ,07% ,91% ,94% Nowi akcjonariusze - seria C ,97% ,17% RAZEM ,00% ,00% ,00% ,00% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne. 3

4 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Historia Początki spółki sięgają 1984 roku kiedy to w Dortmundzie została załoŝona przez kilku informatyków spółka Quantum GmbH. Podmiot ten miał za zadanie komercyjne wykorzystanie systemu operacyjnego UNIX, stosowanego wówczas głównie w szkolnictwie wyŝszym w celach edukacyjnych i badawczych. W 1991 roku Quantum GmbH podjął decyzję o rozszerzeniu działalności na rynek polski, co miało pozwolić pozyskać relatywnie tanio wykwalifikowanych informatyków, a w dalszym etapie miało spowodować ekspansję na polski rynek oprogramowania. Rosnące obroty na rynku polskim oraz duŝy nacisk ze strony polskich współpracowników spowodował, Ŝe w Polsce powstały dwie spółki zaleŝne od niemieckiego Quantum GmbH. Jedną z nich była zarejestrowana w dniu 7 marca 1997 roku spółka Quantum Software SA. Na początku 1998 spółka rozpoczęła tworzenie własnego systemu sterowania magazynami w przedsiębiorstwach, w których procesy logistyczne związane ze składowaniem i dystrybucją towarów mają znaczenie podstawowe. Działanie to było pierwszym krokiem w kierunku nowej długofalowej strategii, która jest realizowana do dzisiaj. Stworzono wówczas własny system QGUAR, który po raz pierwszy zaprezentowano we wrześniu 1998 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich TAROPAK 98, gdzie jako produkt bardzo nowoczesny i otwierający nowe horyzonty dla polskich przedsiębiorców nagrodzony został Złotym Medalem. W tym samym czasie w Niemczech koncern SER AG wykupił spółkę Quantum GmbH, co spowodowało konieczność wycofania się udziałowców niemieckich z Quantum Software SA. Taka sytuacja była trudna dla spółki, gdyŝ do tego momentu obroty firmy w przytłaczającej większości wypracowywane były na podstawie umów zawartych z Quantum GmbH. Jednak po okresie 6 miesięcy spółce udało się zwiększyć udział innych odbiorców z 5% do 70%. W 2000 roku do Quantum Software SA w miejsce Quantum GmbH został wprowadzony inny niemiecki inwestor strategiczny koncern D.Logistics, który działał na rynku usług logistycznych. Wówczas planowano, Ŝe system QGUAR zostanie wprowadzony na światowe rynki, jako standard systemu sterowania magazynami. Jednak kłopoty spółki D.Logistics związane z polityką inwestycyjną, zapaść w sektorze logistyki lotniczej (po zamachu z 11 września 2001) były przyczyną trudności w których znalazł się nowy inwestor strategiczny. Dlatego pierwotne plany związane z systemem QGUAR nie zostały zrealizowane, a współpraca spółki z innymi firmami koncernu zakończyła się stratami. W roku 2003 koncern D.Logistics dokonując restrukturyzacji grupy umoŝliwił odkupienie posiadanego przez niego pakietu akcji przez osoby związane z kierownictwem Quantum Software SA. Po tych istotnych zmianach w akcjonariacie następował systematyczny rozwój własnego pakietu oprogramowania. Spółka stopniowo zdobywała coraz bardziej prestiŝowych klientów na rynku krajowym. System QGUAR został wdroŝony w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Opis działalności i sprzedaŝ Quantum Software SA zajmuje się tworzeniem oprogramowania wspomagającego procesy logistyczne oraz wdraŝaniem w przedsiębiorstwach o złoŝonej logistyce kompletnych systemów informatycznych obejmujących równieŝ oprogramowanie innych producentów oraz sprzęt. Na rynku międzynarodowym załoŝyciele spółki zdobywali doświadczenie od 1991 roku. Działalność spółki na rynku polskim rozpoczęto w Międzynarodowe doświadczenie gromadzone przez załoŝycieli, know-how w dziedzinie informatyki i logistyki oraz sprawdzony zespół specjalistów sprawiły, iŝ spółka zdobyła pozycję czołowego producenta specjalistycznego oprogramowania magazynowo-dystrybucyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta spółki skierowana jest do podmiotów o następującej specyfice działalności: centra dystrybucyjne, zajmujące się kompleksową dystrybucją towarów handlowych, czyli w całości kontrolują wszystkie etapy, począwszy od zaopatrzenia, poprzez transport do magazynu, magazynowanie, sprzedaŝ, kończąc na spedycji do końcowych punktów sprzedaŝy i rozliczeniu całego procesu, magazyny, na bazie których świadczone są usługi logistyczne na zasadach outsourcingu, przejmujące funkcję zewnętrznego magazynu firmy produkcyjnej bądź handlowej, 4

5 firmy oferujące rozbudowane usługi spedycyjno-transportowe, firmy produkcyjne z własną dystrybucją. Oferta spółki obejmuje profesjonalne usługi informatyczne z dziedziny projektowania, programowania, integracji oraz rozbudowy systemów i infrastruktury informatycznej. Działania obejmują zarówno kompleksową realizację projektów, jak i obsługę fragmentów większych przedsięwzięć. Po instalacji i wdroŝeniu systemu Quantum Software SA zapewnia niezbędne szkolenia i serwis. W przypadku klientów posiadających juŝ własne systemy informatyczne spółka oferuje pomoc w realizacji nowych modułów oraz modernizacji istniejących fragmentów systemu. Sztandarowym produktem spółki jest system QGUAR, który posiada obecnie około 200 wdroŝeń na rynku polskim oraz zagranicznym w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina. System QGUAR jest zestawem modułów naleŝących do klasy oprogramowania SCM Supply Chain Management (zarządzanie łańcuchem dostaw), zaś w bardziej szczegółowej klasyfikacji do SCE Supply Chain Execution (realizacja łańcucha dostaw). Jest on technicznie zaawansowanym i bardzo rozbudowanym narzędziem pozwalającym optymalizować procesy związane z logistyką magazynowania i transportu towarów wraz z procesami zakupu i sprzedaŝy. Optymalizacja ta jest moŝliwa dzięki szczegółowej kontroli fizycznego ruchu towarów w wielopoziomowych strukturach w czasie rzeczywistym w oparciu o techniki automatycznej identyfikacji. Oprogramowanie klasy SCM systematycznie zwiększa swój udział w rynku informatycznym, co wynika ze wzrostu skali działania przedsiębiorstw i komplikacji procesów produkcji i dystrybucji jakie w nich występują. Do tego, aby optymalizować procesy fizycznego przepływu towarów staje się konieczne planowanie i nadzór nad tymi procesami w trybie czasu rzeczywistego z bieŝącą szczegółową kontrolą ilościowo-jakościową. Podział systemu na odpowiednie moduły pozwala na zarządzanie wybranymi ogniwami zintegrowanego łańcucha dostaw, bądź na kompleksową obsługę logistyki dystrybucji. Obecnie oferta spółki obejmuje: Qguar WMS PRO (Qguar Warehouse Management System Professional) jest to narzędzie wspomagające pracę dowolnie złoŝonego magazynu wyposaŝonego w róŝnorodną gamę urządzeń magazynowych. System ten skierowany jest przede wszystkim do magazynów, o bardzo duŝej ilości towarów i/lub operacji magazynowych. Pozwala on między innymi na równoczesne zarządzanie towarem wielu klientów końcowych we wspólnych zasobach magazynowych. Przeznaczenie systemu to przede wszystkim centra dystrybucyjne, magazyny logistyczne oraz rozbudowane zaplecza magazynowe firm produkcyjnych. Qguar WMS EASYWAY (Qguar Warehouse Management System Easyway) to narzędzie dla magazynów, w których nie ma konieczności zarządzania duŝą ilością asortymentu, nie ma duŝej ilości operacji logistycznych oraz nie ma konieczności zarządzania towarem wielu klientów końcowych równocześnie. System przeznaczony jest dla mniejszych magazynów logistycznych, magazynów przyprodukcyjnych, mniejszych magazynów dystrybucyjnych oraz średnich i większych hurtowni. Qguar SDS (Qguar Supply and Distribution System) jest narzędziem bardzo elastycznym i konfigurowalnym, które słuŝy do dokumentowo finansowej obsługi procesów zakupów i sprzedaŝy. MoŜe być wykorzystywany w przedsiębiorstwach dowolnej branŝy gdzie zachodzi potrzeba zaawansowanego zarządzania towarem w zintegrowanym łańcuchu dostaw. Dlatego moŝe być wykorzystywany przez duŝe sieci dystrybucyjne oraz handlowe, firmy produkcyjne i usługowe zajmujące się dystrybucją samodzielnie. Qguar TMS (Qguar Transport Management System) jest narzędziem skierowanym do szerokich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się zarządzaniem transportem, w szczególności w rozproszonych strukturach organizacyjnych. Dlatego oferta znajduje nabywców wśród firm czysto spedycyjnych świadczących tylko usługi transportowe, firm świadczących kompleksowe usługi logistyczne, firm dystrybucyjno-handlowych, jak i wśród innych przedsiębiorstw posiadające tabor własny lub wynajmowany. Qguar 4WEB (Aplikacja zdalnego dostępu do systemu Qguar) jest to narzędzie dodatkowe dla pozostałych modułów systemu Qguar, które moŝe znaleźć swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność współpracy on-line z danymi systemu Qguar przez internet. Wśród odbiorców tego produktu są firmy uŝywające juŝ systemu Qguar, oraz klienci końcowi uŝytkowników systemu Qguar, którym mogą być udostępnione wybrane zasoby instalacji (np. w celu monitoringu realizacji zleceń). Podstawową cechą systemu Qguar jest moŝliwość szerokiego zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak: 5

6 RF bezprzewodowa wymiana danych drogą radiową, RFID metki elektroniczne, Voice Picking sterowanie operacjami głosem, Pick by Light sterowanie procesów za pomocą sygnalizacji świetlnej, śledzenie procesów w SCM za pomocą GPS, współpraca z automatyką magazynową, EAN UCC globalny system kodowania jednostek logistycznych, technologie procesowe specjalizowane technologie logistyczne (crossdocking, pick by line, konsolidacja, co-packing, co-manufacturing, zaawansowane optymalizacje, wydajne interfejsy). Ze względu na złoŝoność sprzedawanych systemów, przychody spółki wynikają z duŝych jednostkowych kontraktów, a nie wielu niewielkich transakcji, jak ma to miejsce w przypadku firm informatycznych sprzedających proste, łatwe w instalacji pakiety. Jak widać w tabeli praktycznie całość przychodów spółki jest generowana dzięki systemowi Qguar. Jeszcze w 2004 roku posiadał on 86% udziału, ale od 2005 roku odsetek ten wzrósł do 97-99%. Tabela 2. Struktura sprzedaŝy Quantum Software SA w latach (tys. zł) ROK 2004 Udział 2005 Udział Dynamika 2006 Udział Dynamika Pakiet Qguar, w tym ,9% ,3% 121,6% ,6% 127,7% Licencje 835 8,6% ,6% 144,0% ,9% 142,7% WdroŜenia ,0% ,1% 119,1% ,7% 111,3% Serwis ,4% ,7% 131,4% ,3% 126,3% Licencje obce 79 0,8% 632 6,1% 800,0% 664 5,0% 105,1% Sprzęt komputerowy ,2% ,8% 71,0% ,7% 199,2% Projekty indywidualne ,1% 176 1,7% 12,8% 315 2,4% 179,0% Razem ,2% ,6% * Dynamika - rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Przedstawiona w tabeli struktura sprzedaŝy systemu QGUAR ilustruje typowe elementy kontraktu, gdzie największa kwota wynika z umowy wdroŝeniowej, absorbującej przez kilka miesięcy duŝy zespół specjalistów. W poprzednich latach istotnym elementem dywersyfikacji przychodów były projekty indywidualne, które były realizowane głównie na rynku niemieckim. Jednak pogorszenie koniunktury w Niemczech oraz wzrost płac polskich specjalistów spowodowały, Ŝe rentowność tych projektów stała się niska i spółka z biegiem czasu skupiła swoją działalność na własnym standardowym oprogramowaniu. W przypadku pojawienia się zleceń na projekty indywidualne o satysfakcjonującej marŝy spółka jest gotowa zrealizować takie zadania. Największa część przychodów spółki pochodziła w 2006 roku od operatorów logistycznych i spółek produkcyjnych, którzy generowali po około 43% sprzedaŝy. Jak widać w tabeli w latach zdecydowanym liderem były spółki logistyczne, które generowały 60-80% przychodów. Taka zmiana struktury nie ilustruje istotnych zmian na rynku lecz uzaleŝniona jest od profilu działalności nowych klientów korzystających z oferty spółki. Rocznie wśród nowych klientów pojawia się nowych podmiotów, gdzie spółka wdraŝa nowe oprogramowanie. W 2006 roku większość z nowych klientów stanowiły produkcyjne spółki przemysłowe, co przełoŝyło się na powyŝszą zmianę struktury przychodów. Trzecią grupą odbiorców z kilkunastoprocentowym udziałem stanowią firmy handlowe. Tabela 3. Struktura odbiorców Quantum Software SA w latach (tys. zł). ROK 2004 Udział 2005 Udział Dynamika 2006 Udział Dynamika Podmioty logistyczne ,6% ,6% 81,1% ,6% 112,8% Podmioty handlowe ,8% ,0% 128,9% ,2% 87,6% Podmioty produkcyjne, w tym ,0% ,7% 165,7% ,6% 167,6% spoŝywcze ,1% ,3% 189,3% ,0% 110,3% przemysłowe 772 7,9% 977 9,4% 126,6% ,7% 309,4% Inne 57 0,6% 78 0,8% 136,8% 339 2,5% 434,6% Razem ,0% ,0% 106,2% ,0% 128,6% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne 6

7 Wśród około 100 klientów spółki przewaŝają średnie i duŝe przedsiębiorstwa o róŝnym profilu działalności. Do głównych klientów Quantum Software SA naleŝą firmy o ugruntowanej pozycji w swoich branŝach: operatorzy logistyczni (czołowi w Europie np.: Wincanton, DSV, MM Logistyk oraz w Polsce np.: Trans Południe, JAS FBG). firmy produkcyjne (np.: Maspex, Bakoma, Kimberly-Clark, Knauf Pack, Koelner, Lisner, Mieszko, Nutricia, Hoop; Thyssenkrupp, Bosch Rexroth, ), firmy handlowe i dystrybucyjne (np: Polomarket, NT Plus - niemiecki dystrybutor art. elektronicznych, Scawar, EKO - sieci sklepów, Andromeda brytyjski dystrybutor gier komputerowych) Z systemu QGUAR korzysta obecnie prawie 5000 uŝytkowników, a liczba obsługiwanych duŝych magazynów wysokiego składowania dochodzi do 200, a ich łączna powierzchnia stanowi 600 tys. m kw. SprzedaŜ spółki jest realizowana głównie na rynku krajowym, gdzie w 2006 wynosiła ponad 70% przychodów. Eksport jest głównie efektem wdraŝania pakietu QGUAR w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) oraz w Europie Środkowo Wschodniej (Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina). Dzięki tak szerokiemu wdraŝaniu oprogramowania na rynkach eksportowych Quantum Software SA naleŝy do nielicznej grupy polskich spółek informatycznych, których autorskie oprogramowanie zdobyło międzynarodowe uznanie. Tabela 4. Struktura geograficzna sprzedaŝy Quantum Software SA w latach (tys. zł) ROK 2004 Udział 2005 Udział Dynamika 2006 Udział Dynamika Pakiet Qguar, w tym ,9% ,3% 121,6% ,6% 127,7% Polska ,9% ,8% 131,0% ,7% 136,2% Europa Zachodnia ,6% ,0% 250,9% ,6% 90,8% Europa Środkowo-Wschodnia ,4% 579 5,6% 29,1% ,3% 190,3% Projekty indywidualne ,1% 176 1,7% 12,8% 315 2,4% 179,0% Polska 23 0,2% 176 1,7% 765,2% 315 2,4% 179,0% Eksport ,9% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% - Razem ,2% ,6% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Obecność produktów spółki na rynkach tak konkurencyjnych jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania przy systematycznym wzroście sprzedaŝy w latach ilustruje wysoką jakość produktów. Obecnie spółka duŝy nacisk kładzie na zwiększenie aktywności na rynku Europy Środkowo Wschodniej i naleŝy się spodziewać wzrostu udziału tego segmentu w przychodach. Quantum Software SA jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia MenadŜerów Logistyki, dzięki czemu na bieŝąco monitoruje sytuację na polskim rynku informatycznym oraz w branŝy, dla której systemy opracowuje. Spółka duŝy nacisk kładzie na rozwój oraz innowacyjność, czego efektem jest ścisła współpraca z: Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (laboratorium z zainstalowanym systemem Qguar), Politechniką Wrocławską, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (laboratorium z zainstalowanym systemem Qguar), WyŜszą Szkołą Logistyki i Zarządzania we Wrocławiu (laboratorium z zainstalowanym systemem Qguar). Quantum Software SA współpracuje na zasadzie partnerstwa ze światowymi firmami informatycznymi (Microsoft Business Partner, Oracle Member Partner, Sun Microsystems Partner oraz IBM Partner World for Developers), co potwierdza wysoki poziom technologiczny systemów oferowanych przez spółkę. Obecnie spółka stopniowo poszerza swoją ofertę, tak aby dostarczać klientom coraz bardziej kompleksowe rozwiązania i w tym celu buduje potencjał wdraŝania oprogramowania ERP firmy SAP. Istotnym wydarzeniem w tej kwestii jest umowa partnerska z SAP podpisana pod koniec 2006 roku, na mocy której Quantum Software SA oferuje pełne wdroŝenia oprogramowania SAP. Po podpisaniu tej umowy i pełnym wdroŝeniu nowej usługi, oferta spółki obejmie kompletne rozwiązania zawierające wszystkie elementy platformy SAP Business Suite. Spółka prognozuje, Ŝe pierwsze znaczące przychody z tego tytułu pojawią w 2008 roku. 7

8 SprzedaŜ spółki bazuje na kontraktach długoterminowych głównie na rynku logistycznym, gdzie sprzedaŝ w ciągu roku nie ulega większym wahaniom. Dlatego w przychodach Quantum sezonowość nie występuje, co moŝna zaobserwować na przykładzie 2006 roku, kiedy róŝnica pomiędzy maksymalną a minimalną wartością przychodów kwartalnych wynosiła 6-7%. Taka sytuacja jest rzadkością wśród spółek IT, gdyŝ branŝa ta osiąga największą wartość przychodów w ostatnim kwartale roku (ostatni moment na wykorzystanie rocznych budŝetów na zakup sprzętu i oprogramowania). Instalacje u ostatecznego odbiorcy własnego systemu QGUAR wymaga od spółki współpracy z dostawcami sprzętu komputerowego oraz dostawcami oprogramowań. Do największych z nich obecnie naleŝą: BCS Sp. z o.o. - terminale radiowe, drukarki kodów kreskowych itp., SKK Sp. z o.o. - aplikatory etykiet, terminale radiowe, TYTANET Sp. J. - sprzęt komputerowy typu PC, AVNET Sp. z o.o - sprzęt komputerowy - serwery IBM, ORACLE Polska Sp. z o.o. - licencje na oprogramowanie bazodanowe, DNS Polska Sp. z o.o. - sprzęt komputerowy, serwery SUN, TECHMEX S.A. - sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie. Quantum Software SA nie jest uzaleŝniony od dostawców, gdyŝ współpraca z Ŝadnym z nich nie przekroczyła w 2006 roku 10% jego przychodów ze sprzedaŝy. Inaczej sytuacja wygląda wśród odbiorców, gdzie najwięksi naleŝą do grupy operatora logistycznego Wincanton i w 2006 roku generowali 16% przychodów oraz do grupy spoŝywczej Maspex, gdzie odsetek ten wynosił 13%. Obecnie zdaniem spółki nie ma przesłanek na pogorszenie relacji z dwoma największymi klientami. W przypadku operatora logistycznego, międzynarodowego koncernu Wincaton spółka sukcesywnie wykonuje nowe wdroŝenia, a efektem uznania wysokiej jakości rozwiązań Quantum Software SA przez Wincanton jest ich wdraŝanie takŝe w Europie Zachodniej. Poza tym spółka została wybrana przez swojego największego odbiorcę jako strategicznego partnera na rynki Europy Środkowo- Wschodniej. Do dotychczasowych wdroŝeń w zakresie magazynowania Wincanton wdraŝa obecnie oprogramowanie spółki związane z transportem. Równie dobrze układa się współpraca z grupą Maspex (min. Tymbark, Ekoland, Lubella), która we wszystkich podmiotach przejmowanych obecnie na rynku krajowym i zagranicznym wdraŝa oprogramowanie Quantum Software SA. 8

9 OTOCZENIE RYNKOWE Quantum Software SA działa na szerokim rynku usług informatycznych. Obecnie wykorzystanie moŝliwości, jakie dają technologie informatyczne jest podstawą w walce konkurencyjnej firm na rynkach, w których funkcjonują. Taka sytuacja bardzo istotnie wpływa na koniunkturę w branŝy IT. Tabela 5. Wartość polskiego rynku IT. ROK P 2007P Wartość (mld zł) 11,54 12,19 12,48 13,68 15,53 17,05 20,10 22,30 Dynamika 105,6% 102,4% 109,6% 113,5% 109,8% 117,9% 110,9% * Dynamika - rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne Jak widać w tabeli polski rynek IT bardzo dynamicznie się rozwija, a jego wartość od roku 2000 do roku 2007 ulegnie podwojeniu. Jednym z czynników wzrostu tego rynku jest stosunkowo późne zainteresowanie się krajowych firm nowoczesnymi technologiami, czego konsekwencją jest nadrabianie tych zaległości obecnie. Polskie firmy są świadome, Ŝe doganianie poziomu informatyzacji względem firm europejskimi oraz międzynarodowych jest bardzo istotnym czynnikiem konkurencji w globalnej gospodarce. Taka sytuacja powoduje, Ŝe w rosnącym rynku IT dynamicznie wzrasta rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy te umoŝliwiają usystematyzowanie i przetwarzanie bardzo duŝej ilości danych, co zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie firm. NaleŜy się spodziewać, Ŝe w sektorze przemysłowym środki na IT będą wydawane na systemy wspierające logistykę czy decyzje zarządcze, jako sfery dotąd pomijane bądź mało zauwaŝane. Traktowanie wydatków na informatykę tylko jako kosztów staje się historią, na rzecz wzrostu świadomości, Ŝe przynosi ona wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności i skuteczności działania. To sprawia, Ŝe rynek ten dynamicznie się rozwija i zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia i poszukiwania przewagi konkurencyjnej, czego efektem jest rosnąca świadomość, Ŝe korzystanie z systemów informatycznych jest koniecznością. Na rynku wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem funkcjonują głównie dwie klasy systemów: ERP i SCM ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) systemy te obejmują wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa, ale ujmowane są one przez pryzmat księgowości. Efektem tego w sposób niepełny pokrywają one swoją funkcjonalnością sferę zaawansowanej logistyki w tych przedsiębiorstwach, w których jest ona rozbudowana i ma kluczowe znaczenie w działalności operacyjnej. Systemy ERP powstały na bazie rachunkowości opierając się na tworzeniu raportów na podstawie dokumentów. Skupiają się na obszarach: finanse i księgowość, kontroling, środki trwałe, HR, sprzedaŝ-dystrybucja, zaopatrzenie, magazynowanie, produkcja SCM (Supply Chain Management zarządzanie łańcuchem dostaw) te systemy powstawały na bazie potrzeby optymalizacji fizycznego ruchu obiektów w róŝnych strukturach (szybciej, taniej, bez błędów) w oparciu o techniki automatycznej identyfikacji (a nie o obieg dokumentów). W tych systemach przedsiębiorstwo nie jest postrzegane jednostkowo, lecz jako element łańcucha dostaw rozumianego jako sieć powiązanych podmiotów, które dostarczają materiały, przetwarzają je na półprodukty, tworzą produkty gotowe i poprzez róŝnorodne mechanizmy dystrybucji dostarczają je finalnym odbiorcom. Rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem rośnie w ujęciu ilościowym (liczba licencji) oraz wartościowym i kurczy się jeśli chodzi o liczbę zaawansowanych dostawców zdolnych kompleksowo obsłuŝyć rynek duŝych przedsiębiorstw, co jest efektem konsolidacji w branŝy. Zarządzanie sferą logistyki moŝe mieć w firmach róŝną rangę. Quantum Software SA kieruje swoją ofertę do tych podmiotów w których logistyka ma znaczenie podstawowe. Dla swoich klientów na róŝnym etapie współpracy spółka dąŝy do oferowania rozwiązań kompleksowych, co przekłada się na rozwój potencjału do wdraŝania oprogramowania ERP firmy SAP światowego lidera w tym segmencie. Obecnie na polskim rynku brak jest dokładnych analiz segmentu SCM w którym głównie działa spółka. Dlatego perspektywy tego rynku najlepiej moŝna przedstawić poprzez postrzeganie systemów ERP, których częścią lub rozszerzeniem są systemy SCM. Rozwój rynku ERP będzie napędzany dzięki duŝej liczbie przedsiębiorstw oraz dobrej koniunkturze gospodarczej. Poza tym, nadal nasycenie krajowego rynku tymi rozwiązaniami w stosunku do Europy Zachodniej nie jest duŝe. Znaczna część funkcjonujących instalacji ERP posiada niepełną 9

10 funkcjonalność, co umoŝliwia uzupełnienia istniejących obecnie wdroŝeń o nowe moduły. Szacuje się, Ŝe w Polsce jeszcze około 1,5 tys. średnich i duŝych podmiotów gospodarczych nie uŝywa w ogóle ERP, a ponad 20% wykorzystuje system sprzed dwóch lub trzech lat, czasem wdroŝony w niepełnym zakresie. Część uŝytkowników wraz z rozwojem biznesu potrzebuje dodatkowych funkcji i myśli o zmianie swojego dostawcy, który dostarczy dodatkowy moduł lub cały system. Dlatego dostawcy rozwiązań ERP oferują nowe, coraz bardziej złoŝone systemy do wspomagania zarządzania, przygotowane dla konkretnych branŝ, co ogranicza koszt i skraca czas wdraŝania takiego oprogramowania. Według danych firmy badawczej IDC polski rynek ERP osiągnął w 2005 r. wartość 150 mln USD a do 2009 roku będzie się rozwijał średniorocznie w średnim tempie 16,5%. Wartość rynku europejskiego szacuje się na 7-7,5 mld USD, z czego przykładowo Francji posiada 930 mln USD, Włochy 430 mln USD, a podobna geograficznie do Polski Hiszpania niecałe 300 mln USD. Prognozuje się Ŝe rynki zachodnioeuropejskie będą rosły w najbliŝszych latach o 4,5% rocznie. Tabela 6. Wydatki firm na oprogramowanie biznesowe ERP w Polsce. ROK P 2009P Wartość (mln zł) Dynamika 118,5% 108,3% 115,4% 150,0% Dynamika - rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny, obliczenia własne. Według badań firmy ARC Advisory Group, badającej światowy rynek ERP i SCM, w 2005 roku szacowana wartość rynku systemów ERP na świecie wynosiła 16,67 mld USD w 2005 r., a przy rocznym wzroście na poziomie 4,8% w 2010 roku przekroczy 21 mld USD. Wartość rynku SCM w 2005 roku wynosiła 6,5 mld USD, a prognozowany wzrost będzie wyŝszy niŝ w przypadku ERP i wyniesie 7,7%, co pozwoli osiągnąć w 2010 roku wartość 8,5 mld USD. W prognozach tych rynek SCM dodatkowo podzielono na szybciej rosnący segment SCE (Supply Chain Execution realizacja łańcucha dostaw), z dynamiką 8,6% oraz mniejszy niewielki i wolniej rosnący segment aplikacji planowania łańcucha dostaw (SCP). Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują w pakiecie moduły SCE, które z reguły zdecydowanie ustępują specjalistycznym systemom SCE pod względem funkcjonalności, elastyczności, wydajności i moŝliwości optymalizacji procesów. Według najnowszej branŝowej publikacji GL&SCS SCM Resource Guide Yearbook 2007, nawet moduły SCE globalnych liderów ERP, czyli SAP i Oracle, ustępują innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez firmy specjalistyczne. Quantum Software SA ocenia, Ŝe około 200 wdroŝeń swojego sztandarowego produktu głównie w Polsce, ale teŝ na wymagających rynkach eksportowych daje spółce czołową pozycję wśród specjalistycznych producentów SCE wywodzących się z Europy Środkowo Wschodniej. Bardzo istotnym czynnikiem wzrostu popytu na najwyŝszej klasy rozwiązania SCE jest rosnąca rola operatorów logistycznych, którzy na zasadzie outsourcingu przejmują zintegrowane funkcje magazynowania i transportu np. od duŝych firm produkcyjnych czy sieci handlowych. Spółka dzięki wysokiej jakości swojego oprogramowania zdołała wypracować mocną pozycję w tej grupie odbiorców. Przykładem jest Wincanton Plc, brytyjski operator zaliczany do ścisłej czołówki kilku największych na świecie, dla którego Qguar obsługuje 11 nowoczesnych magazynów prowadzonych dla ponad 50 klientów koncernu w 5 krajach oraz wkrótce będzie wspomagać zarządzanie transportem w 3 krajach (wdroŝenie w toku). Obsługiwanie takiej firmy jak Wincanton Plc. świadczy o tym, Ŝe Quantum jest w stanie konkurować nawet ze światowymi liderami. Do światowych liderów rynku SCE naleŝą firmy: I2 Technologies, Manhattan Associates oraz JDA Software. Jednak obecnie firmy te nie stanowią bezpośredniego zagroŝenia dla spółki, gdyŝ na głównym rynku działalności Quantum jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia instalują one swoje systemy tylko dla tworzonych tutaj oddziałów globalnych korporacji, na których obsłudze się koncentrują. Do głównych konkurentów spółki w zakresie SCE na rynku krajowym i w Europie Środkowo-Wschodniej naleŝą: Logifact Systems Sp. z o.o. z Warszawy obsługuje magazyny producentów oraz operatorów logistycznych, Consafe Logistics działający w Polsce skandynawski dostawca kompletnych rozwiązań IT dla logistyki, Radio Beacon kanadyjski dostawca WMS obecny w niektórych krajach Europy Wschodniej, dostawcy ERP z róŝnej jakości modułami do obsługi procesów magazynowo-dystrybucyjnych (np. SAP, Safo, Softlab). 10

11 Rozwój rynku logistycznego Obecnie logistyka obejmuje procesy związane ze składowaniem i przemieszczaniem towarów w ramach struktury organizacyjnej danej firmy oraz od producentów, przez dystrybutorów do odbiorców końcowych. Głównymi zadaniami logistycznymi są transport i spedycja, magazynowanie, zarządzanie zapasami, przeładunek, konfekcjonowanie, elektroniczna identyfikacja towarów. Realizacja zadań logistycznych odbywa się przez własne struktury firm produkcyjnych lub usługowych bądź przez firmy zewnętrzne nazywane branŝą TSL (transport spedycja logistyka). Do światowych liderów branŝy TSL naleŝą: w kategorii transportu: DHL, Schenker, Kuhne+Nagel, DSV, w kategorii operatorów logistycznych: DHL, CEVA, Wincanton. W Polsce obecnie działają wszyscy wyŝej wymienieni światowi potentaci oraz grupa podmiotów o lokalnej skali działalności ( Grupa Raben, Pekaes, JAS FBG, PKP Cargo, Poczta Polska). Rynek logistyczny z branŝy TSL staje się coraz szerszy, gdyŝ wzrasta liczba firm zainteresowanych outsourcingiem usług logistycznych. Głównym czynnikiem takiego działania jest kwestia kosztowa, gdyŝ w wielu sytuacjach taniej jest korzystać z zewnętrznych usług logistycznych niŝ utrzymywać własne struktury transportowe czy magazynowe. Zmiany w dzisiejszej gospodarce światowej wymusiły w wielu przypadkach koncentrację firm poprzez fuzje i przejęcia, czego efektem jest powstanie licznych nowych ogólnoświatowych koncernów, które oferują bardziej ustandaryzowane i bardziej powszechne usługi, dla jak największej liczby klientów o zasięgu międzynarodowym. Z kolei specjalizacja stała się domeną małych i średnich firm, które jednak rozszerzają ofertę o usługi dodane i towarzyszące logistyce skierowane do firm o róŝnej skali działalności. Natomiast głównym czynnikiem atrakcyjności firm logistycznych jest kompleksowość obsługi operator logistyczny zastępuje swojego klienta we wszystkich czynnościach związanych z fizycznym przemieszczaniem lub przechowywaniem towaru. W 2006 roku Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu wydał raport Logistyka w Polsce, z którego główne wnioski są następujące: dynamika wzrostu rynku TSL wyraźnie przewyŝsza dynamikę PKB, rynek logistyczny jest mniej podatny na zmienność koniunktury niŝ inne segmenty gospodarki, powstające obecnie duŝe nowoczesne obiekty magazynowe zastępują stopniowo obiekty mniejsze, do obsługi których wystarczały proste systemy informatyczne, obserwuje się wzrost procentowy udziału zapasów przechowywanych w duŝych magazynach, przy rosnącym łańcuchu dostaw utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi przez nowoczesne systemy powoduje wzrost zaufania do ich wydajności i sprawności, operatorzy logistyczni rosnący odsetek przychodów generują z usług związanych z magazynowaniem, co odbywa się kosztem usług transportowych. Krajowa branŝa TSL w coraz większym stopniu przyjmuje zachodnie standardy działania o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja to efekt obecności w Unii Europejskiej, połoŝenia geopolitycznego, inwestycji zagranicznych czy działań konsolidacyjnych w róŝnych branŝach, zarówno na rynku krajowym jak ogólnoświatowym. Podsumowując naleŝy stwierdzić, Ŝe logistyka obecnie znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju oraz charakteryzuje się duŝą zmiennością, a to z kolei przekłada się na szybki wzrost wymagań wobec infrastruktury IT. Firma logistyczna powinna posiadać system informatyczny, który pozwala np. na szybką lokalizację towaru i przekazanie kontrahentowi informacji w jakim czasie, w jakim opakowaniu i za jaką cenę moŝe się on znaleźć w innym miejscu. Ma to szczególnie duŝe znaczenie w dobie rozwiązań just-in-time. Na przestrzeni ostatnich lat dokonała się takŝe ogromna zmiana oczekiwań klientów firm logistycznych. Wymagają oni coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań informatycznych zintegrowanych z ich własnymi systemami dających dostęp do informacji o stanie wykonania usługi w czasie rzeczywistym. Wskazane tendencje powodują wzrost wymagań w zakresie wsparcia informatycznego nie tylko w branŝy TSL, ale odpowiednio równieŝ w sferze logistyki firm produkcyjnych i handlowych. 11

12 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI Punktem wyjścia dla strategii rozwojowej firmy jest własne oprogramowanie przy dąŝeniu do dostarczenia klientom rozwiązań kompleksowych. Podstawą realizacji strategii są posiadane kompetencje, jakich wymaga tworzenie i wdraŝanie systemów SCM (Supply Chain Management) oraz wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w pracy dla renomowanych klientów w kraju i zagranicą. Celem strategii spółki jest budowa silnej, informatycznej firmy produkcyjno-integratorskiej zorientowanej na logistykę, o wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i efektywnie działającej na rynkach Unii Europejskiej i krajów WNP. Wśród sposobów realizacji planów jest zarówno rozwój organiczny jak i działania konsolidacyjne. Spółka chce osiągnąć powyŝsze cele poprzez trzy główne działania. 1. Rozbudowę własnego pakietu oprogramowania QGUAR o kolejne moduły typu SCM jest to naturalny sposób rozwoju oferty spółki, który wynika ze wzrostu zapotrzebowania na tego typu oprogramowanie, co jest efektem: wzrostu wymagań przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw i obniŝki kosztów logistycznych, wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne, szybkiego rozwoju technologii i spadku cen urządzeń do identyfikacji towarów (kody kreskowe, RFID), rozwoju technologii mobilnego przetwarzania danych. 2. Poszerzenie oferty o nowe usługi - działanie to spółka chce realizować wykorzystując swoją obecną pozycję rynkową i posiadane doświadczenie. Dzięki tym czynnikom, moŝna wdraŝać aplikacje innych firm, które mogą uzupełniać ofertę produktów własnych. Autorskie oprogramowanie spółki jest zwykle integrowane z systemami klasy ERP innych producentów (głównie SAP). Quantum współpracuje z niemiecką firmą SAP AG od wielu lat, a w roku 2004, jako pierwsza firma z Polski i szósta na świecie, uzyskał dla swojego oprogramowania od SAP certyfikat zgodności LE-IDW, który świadczy o pełnej kompatybilności tworzonych przez obie firmy systemów. Krokiem w kierunku realizacji tego elementu strategii jest umowa partnerska podpisana w końcu 2006 roku, na mocy której Quantum Software SA oferuje pełne wdroŝenia oprogramowania SAP. Szeroka oferta powinna spowodować, Ŝe spółka stanie się dostawcą kompletnych systemów informatycznych (w tym oprogramowania) klasy ERP dla przedsiębiorstw, w których logistyka ma podstawowe znaczenie. 3. Ekspansję geograficzną i umocnienie czołowej pozycji na rynkach krajów Europy Środkowo- Wschodniej - Pakiet Qguar ma ugruntowaną pozycję lidera aplikacji magazynowo-dystrybucyjnych na polskim rynku, a na rynkach Europy Wschodniej i Zachodniej jest stosowany w ośmiu wersjach językowych. Taka sytuacja jest dobrą podstawą do zwiększenia eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są obiecującym rynkiem ze względu na spodziewany szybki i stabilny wzrost gospodarczy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe specyfika tego rynku pozwala skutecznie konkurować z dostawcami rozwiązań informatycznych z krajów zachodnich. Realizacja zadań wynikających ze strategii w znacznym stopniu będzie zaleŝała od powodzenia publicznej oferty sprzedaŝy akcji serii C. Spółka chce pozyskać z emisji około 10 mln zł, które mają być wydatkowane na: rozbudowę własnego pakietu oprogramowania (system QGUAR) 2 mln zł, rozszerzenie oferty o oprogramowanie innych producentów (głównie SAP) i związane z nimi usługi 1-1,5 mln zł, marketing i promocję rozwiązań spółki, zwłaszcza zagranicą 1-1,5 mln zł, rozbudowę wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej oraz zakupy i wdroŝenia oprogramowania narzędziowego do tworzenia oprogramowania i prowadzenia projektów 0,5 mln zł, inwestycje kapitałowe, przejęcia około 5 mln zł. Jak widać połowa wpływów z emisji akcji ma być przeznaczona na działania konsolidacyjne. Kwota ta moŝe być zwiększona jeŝeli inwestycje kapitałowe będą dotyczyć równieŝ drugiego i trzeciego z wymienionych wyŝej celów. Quantum Software SA zamierza inwestować w spółki, które tworzą oprogramowanie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami przy załoŝeniu, Ŝe będzie ono miało charakter komplementarny do pakietu QGUAR. Inny wariant inwestycji kapitałowych przewiduje zakup 12

13 zagranicą firmy o podobnym profilu działalności, która przyspieszyłaby ekspansję na rynkach zagranicznych (przede wszystkim w Europie Wschodniej). Quantum Software SA dokonał juŝ wstępnie selekcji podmiotów będących w obszarze jego zainteresowaniu oraz przeprowadził sondaŝowe konsultacje z niektórymi z nich. Jednak ze względu na niepewność dotyczącą realizacji planowanego pozyskania środków pienięŝnych z rynku publicznego, rozmowy pozostały na wstępnym etapie i nie poczyniono w nich Ŝadnych wiąŝących uzgodnień. Gdyby nie doszło do realizacji działań konsolidacyjnych to spółka przeznaczy tę część pozyskanych środków na rozwój organiczny (wzmocnienie działań marketingowych i promocyjnych zagranicą, przyspieszenie rozwoju własnego oprogramowania i wzrost potencjału do oferowania komplementarnych rozwiązań innych producentów). 13

14 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ W celu omówienia sytuacji finansowej spółki w ostatnich latach, poniŝej w tabelach zostały przedstawione wybrane elementy sprawozdań finansowych. Spółka w latach 2005 i 2006 systematycznie zwiększała sprzedaŝ. W 2005 roku wzrost sprzedaŝy był niewielki. Mała dynamika przychodów w 2005 roku to efekt rezygnacji spółki z projektów indywidualnych realizowanych głównie na rynku niemieckim (spadek z 1,38 mln zł do 0,18 mln zł), natomiast w przypadku Pakietu Qguar spółka zanotowała wzrost o ponad 20% (tabela 2). W 2005 roku w spółce zmieniono sposób rozliczania niektórych kosztów co spowodowało wzrost rentowności brutto na sprzedaŝy z 24% do ponad 40%, ale na skutek przerzucenia części kosztów do kosztów ogólnego zarządu rentowność sprzedaŝy i rentowność operacyjna była na poziomie nieco mniejszym niŝ rok wcześniej. Działalność spółki na niszowym rynku logistycznym, gdzie w znacznym stopniu sprzedaŝ jest realizowana na bazie kontraktów długoterminowych sprawia, Ŝe w przychodach spółki sezonowość praktycznie nie istnieje, co jest rzadkością wśród spółek IT. Tabela 7. Wybrane wielkości Rachunku Zysku i Strat spółki Quantum Software SA za lata (tys. zł). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dynamika 2006 Dynamika Przychody netto ze sprzedaŝy, w tym: ,2% ,6% Przychody netto ze sprzedaŝy produktów ,3% ,1% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów ,7% ,4% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,4% ,4% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,7% ,1% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3% ,7% Zysk brutto ze sprzedaŝy ,7% ,5% Koszty sprzedaŝy ,9% ,3% Udział w przychodach 8,7% 10,0% 7,2% Koszty ogólnego zarządu ,3% ,6% Udział w przychodach 9,4% 25,0% 19,2% Zysk na sprzedaŝy ,4% ,2% Saldo pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej ,5% ,2% Saldo działalności finansowej Zysk z działalności gospodarczej ,3% ,4% Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk brutto ,1% ,2% Podatek dochodowy Zysk netto ,5% ,0% Dynami ka: rok poprzedni = 100% Źródło: Prospekt emisyjny spółki QUANTUM SOFTWARE SA, obliczenia własne W roku 2006 roku nastąpił wzrost przychodów ogółem o prawie 30%, przy duŝym wzroście przychodów ze sprzedaŝy towarów i materiałów o ponad 65%. Głównym składnikiem sprzedawanych towarów i materiałów jest sprzęt komputerowy instalowany w trakcje kompleksowego (oprogramowanie i sprzęt) wdraŝania produktów spółki. W skład instalowanego sprzętu wchodzą głównie serwery, drukarki kodów kreskowych, skanery oraz terminale radiowe. Wzrost sprzedaŝy towarów to równieŝ efekt wymiany sprzętu przez klientów oraz większej dostępności (spadek cen) zaawansowanych technologicznie urządzeń. Tabela 8. Wybrane rentowności spółki Quantum Software SA za lata ROK Rentowność brutto na sprzedaŝy 24,0% 40,4% 37,2% Rentowność sprzedaŝy 5,9% 5,4% 10,8% Rentowność EBITDA 10,2% 7,5% 13,8% Rentowność operacyjna 5,7% 4,7% 11,1% Rentowność netto 3,8% 3,2% 9,0% Źródło: Prospekt emisyjny spółki, obliczenia własne. 14

15 Większy wzrost kosztów sprzedanych produktów i materiałów w 2006 roku niŝ przychodów spowodował, Ŝe nastąpił spadek rentowności brutto na sprzedaŝy. Jednak niŝsza niŝ w 2005 roku wartość kosztów sprzedaŝy i kosztów ogólnego zarządu spowodowała Ŝe spółce udało się znacznie zwiększyć pozostałe rentowności do poziomu najwyŝszego w badanym okresie. W aktywach spółki aktywa trwałe posiadają około 20% udziału, a ich głównym składnikiem są maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Spółka nie posiada własnych nieruchomości, a jej siedziba znajduje się w wynajmowanym lokalu o powierzchni około 900 m kw. Głównym składnikiem aktywów są aktywa obrotowe stanowiące około 80% sumy bilansowej, a największy udział z nich posiadają naleŝności krótkoterminowe, z których wiodąca część to naleŝności handlowe. W badanym okresie wzrost naleŝności z tytułu dostaw i usług był większy niŝ przychodów, w wyniku czego ich udział w przychodach stanowił na koniec lat odpowiednio11,6%, 14,1% i 15,5%. Spółka tłumaczy małą aktywność w egzekwowaniu terminowego regulowania naleŝności potrzebą utrzymania pozytywnych relacji z klientami, z których większość współpracuje z Quantum Software SA od wielu lat na bazie umów długoterminowych. WydłuŜające się terminy regulowania naleŝności zmuszają spółkę do zamraŝania środków na kapitał obrotowy przez co zachodziła potrzeba posiłkowania się finansowaniem odsetkowym na bieŝącą działalność jak było w 2006 roku, kiedy spółka zwiększyła krótkoterminowe zadłuŝenie bankowe z 30 do 400 tys. zł. Jak widać w tabeli, w roku 2006 roku istotną częścią aktywów stały się krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Taka sytuacja jest efektem wzrostu wielkości i charakteru wydatków na badania i rozwój. W latach wydatki te były związane głównie z konkretnymi zamówieniami zgłaszanymi przez klientów i w całości były ujmowane w rachunku zysku i strat. Natomiast w 2006 roku ich wysokość wzrosła o około 50% w stosunku do roku poprzedniego, a znaczna ich część wynikała z tworzenie nowego oprogramowania, które miało dopiero poszerzyć ofertę spółki czyli wydatki miały charakter inwestycyjny. Takie wydatki rozwojowe, które nie miały związku z bieŝącymi przychodami, zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe, a po ich zakończeniu wejdą w skład wartości niematerialnych i prawnych. Tabela 9. Wybrane wielkości bilansu spółki Quantum Software SA za lata (tys. zł) AKTYWA 2004 Udział 2005 Udział 2006 Udział Aktywa trwałe ,5% ,0% ,4% Wartości niematerialne i prawne 14 0,5% 17 0,6% 68 1,4% Rzeczowe aktywa trwałe ,2% ,4% ,8% NaleŜności długoterminowe 42 1,5% 42 1,5% 42 0,9% Inwestycje długoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 124 4,4% 13 0,5% 13 0,3% Aktywa obrotowe ,5% ,0% ,6% Zapasy 33 1,2% 7 0,3% 0 0,0% NaleŜności krótkoterminowe, w tym ,1% ,4% ,2% z tytułu dostaw i usług Inwestycje krótkoterminowe ,9% ,0% ,4% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 1,4% 37 1,3% 470 9,9% Aktywa razem ,0% ,0% ,0% PASYWA Kapitał własny ,0% ,6% ,5% Kapitał podstawowy ,6% ,2% ,6% NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ,6% ,5% -63-1,3% Kapitał zapasowy ,1% ,7% ,0% Wynik netto ,0% ,2% ,3% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,0% ,4% ,5% Rezerwy na zobowiązania 0 0,0% 17 0,6% 21 0,4% Zobowiązania długoterminowe, w tym 174 6,1% 164 6,0% 172 3,6% kredyty i poŝyczki 174 6,1% 164 6,0% 172 3,6% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym ,8% ,8% ,4% kredyty i poŝyczki 16 0,6% 30 1,1% 400 8,5% z tytułu dostaw i usług ,0% 272 9,9% 322 6,8% Rozliczenia międzyokresowe 0 0,0% 0 0,0% 49 1,0% Pasywa razem ,0% ,0% ,0% Źródło: Prospekt emisyjny spółki, obliczenia własne 15

16 W pasywach największy udział posiadają kapitały własne. W zobowiązaniach, stanowiących łącznie w 2006 roku ponad 1,5 mln zł ( 32,5% pasywów), około 580 tys. zł stanowiły kredyty i poŝyczki. Było to o prawie 400 tys. zł więcej niŝ rok wcześniej i spowodowało zwiększenie udziału zadłuŝenia odsetkowego w sumie bilansowej z 7% do 12%. 16

17 PROGNOZY I WYCENA Prognozy finansowe Przy prognozowaniu wyników finansowych grupy kapitałowej Quantum Software SA załoŝono, Ŝe od początku 2008 roku oprócz rozwoju organicznego sprzedaŝ zwiększy się o produkty wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami, które będą komplementarne do pakietu Qguar. Poszerzenie oferty o produkty ERP spowoduje niewielki spadek rentowności brutto na sprzedaŝy, gdyŝ na nowych produktach występują mniejsze marŝe niŝ na produktach SCM. Poza tym, poszerzenie oferty pociągnie za sobą, szczególnie na początku, wzrost kosztów sprzedaŝy. Czynniki te powodują, Ŝe w 2008 roku spodziewamy się przy duŝym wzroście przychodów ze sprzedaŝy spadku rentowności operacyjnej. Od 2009 roku, kiedy nowe produkty spółki zaistnieją na rynku, naleŝy spodziewać się poprawy rentowności operacyjnej. Tabela 10. Prognoza głównych elementów sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Quantum Software SA (tys. zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy Koszty sprzedanych produktów, towarów i materaiałów Zysk brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu Zysk na sprzedaŝy Saldo pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto BILANS Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Działalność operacyjna amortyzacja Działalność inwestycyjna wydatki inwestycyjne Działalność finansowa wpływy z emisji akcji wypłata dywidendy zmiana zadłuŝenia Środki pienięŝne na koniec okresu Źródło: Prognozy i obliczenia własne. 17

18 Środki pozyskane z emisji akcji serii C oprócz pozytywnego wpływu na przychody wpłyną równieŝ na zmianę struktury bilansu. Ponad trzykrotnie wzrośnie suma bilansowa, a w pasywach kapitały własne zwiększą swój udział do poziomu, w którym zobowiązania będą miały śladowy udział w strukturze. Taka sytuacja spowoduje, Ŝe spółka będzie miała duŝą zdolność kredytową, co w przypadku potrzeby bardziej agresywnej polityki inwestycyjnej spowoduje moŝliwość pozyskania kredytów na atrakcyjnych warunkach. Tabela 11. Prognoza wybranych wskaźników dla grupy kapitałowej Quantum Software SA (tys. zł) WSKAŹNIKI Dynamika przychodów* 128,6% 128,2% 139,5% 120,6% 114,7% 113,5% 111,7% 110,9% 110,0% Dynamika zysku operacyjnego* 301,2% 118,5% 140,2% 131,9% 116,2% 114,2% 108,7% 105,4% 102,4% Dynamika zysku netto* 357,0% 133,6% 142,9% 126,7% 116,7% 114,0% 109,1% 106,0% 103,3% Rentowność brutto na sprzedaŝy 37,2% 36,0% 35,0% 35,0% 35,1% 35,3% 35,4% 35,4% 35,4% Rentowność EBITDA 13,8% 13,1% 14,3% 15,0% 15,0% 15,0% 14,6% 14,0% 13,2% Rentowność operacyjna 11,1% 10,2% 10,3% 11,3% 11,4% 11,5% 11,2% 10,6% 9,9% Rentowność netto 9,0% 9,3% 9,6% 10,0% 10,2% 10,3% 10,0% 9,6% 9,0% ROE 46,3% 17,4% 14,0% 15,3% 15,8% 16,5% 16,4% 16,0% 15,2% ROA 32,0% 14,8% 12,6% 13,7% 14,2% 14,7% 14,7% 14,3% 13,6% Kapitaly stałe Złota reguła bilansowa 3,5 12,4 2,8 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 Kapitał obrotowy Dług / kapitał własny 17,9% 3,8% 3,3% 2,8% 2,6% 2,3% 2,1% 2,0% 1,8% Dług netto Liczba akcji na koniec roku (tys. szt) EPS 1,2 1,1 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,1 CEPS 1,6 1,4 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,1 4,3 BVPS 3,2 10,3 11,9 13,8 15,2 16,6 18,2 19,8 21,4 DPS 0,09 0,00 0,00 0,00 0,98 1,15 1,31 1,43 1,51 * - rok poprzedni = 100% Źródło: Prognozy i obliczenia własne. Wycena metodą DCF Model wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pienięŝnych (DCF) bazuje na prognozach DM Polonia Net SA na lata dla grupy kapitałowej Quantum Software SA. W modelu przyjęto następujące załoŝenia - zakończenie powodzeniem emisji akcji serii C i wpływ do kasy spółki kwoty około 10,5 mln zł - zastosowano poziom wskaźnika β w wysokości 1,2 - stopa podatku stała dla całego okresu prognozy w wysokości 19% - stopa wolna od ryzyka bazuje na rentowności rządowych obligacji 10 letnich. - załoŝono wzrost wolnych przepływów pienięŝnych (FCF) po okresie prognozy na poziomie 4% - poza wydatkami inwestycyjnymi związanymi z wykorzystaniem środków z emisji nowych akcji nie uwzględniono w prognozach innych znacznych wydatków inwestycyjnych (zarówno w majątek spółki jak i akwizycje), które mogą być w przyszłości przedmiotem dodatkowych przepływów pienięŝnych. 18

19 Tabela 12. Wycena spółki Quantum Software SA metodą DCF (tys. zł) ROK EBIT - Zysk operacyjny Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek NOPLAT Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Zmiana kapitału obrotowego Inwestycje netto FCF - Wolne przepływy pienięŝne Koszt kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka 5,66% Premia rynkowa 5,0% Beta 1,2 CAPM 11,7% Koszt długu Premia za ryzyko kredytowe 2,0% Oprocentowanie długu 7,7% Stopa podatkowa 19% Koszt długu po opodatkowaniu 6,2% Średni waŝony koszt kapitału Udział kapitału własnego 96,6% 97,1% 97,5% 97,7% 97,9% 98,1% 98,2% 98,4% Udział długu 3,4% 2,9% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6% WACC 11,47% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,6% 11,6% 11,6% Współczynnik dyskontujący 1,11 1,24 1,39 1,55 1,72 1,92 2,15 2,39 DCF - wartość bieŝąca FCF 553, Suma DCF Wzrost FCF po okresie prognozy 4,0% Wartość rezydualna Wartość bieŝąca wartości rezydualnej Dług netto -571 Wpływy z emisji akcji serii C Wartość spółki BieŜąca wartość spółki Liczba akcji po emisji (tys. sztuk) Wartość 1 akcji (zł) 24,87 Dla zaprezentowanych załoŝeń oraz prognoz wyceniamy wartość jednej akcji spółki Quantum Software SA metodą DCF na 24,87 zł. Celem przedstawienia wraŝliwość wyceny metodą DCF na dwa kluczowe załoŝenia modelu (średni waŝony koszt kapitału i stopę wzrostu rezydualnego po okresie prognozy) poniŝej przedstawiono tabele, które obrazuję wpływ zmiany tych wielkości na wycenę. Tabela 13. WraŜliwość wyceny 1 akcji metodą DCF na zmianę FCF po okresie prognozy oraz WACC (zł). Zmiana FCF po okresie prognozy 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 10,0% 25,00 27,11 29,93 33,88 39,81 11,0% 22,69 24,25 26,26 28,93 32,67 WACC 11,47% 21,79 23,15 24,87 27,13 30,22 12,0% 20,89 22,07 23,55 25,45 27,98 13,0% 19,45 20,37 21,49 22,89 24,69 19

20 Wycena porównawcza Do wyceny porównawczej wybrano spółki z szeroko reprezentowanego sektora IT, których działalność jest zbliŝona do działalności Quantum Software SA. Wycena porównawcza została wykonana na podstawie wskaźników P/E oraz EV/EBITDA dla danych historycznych za 2006 rok oraz dla prognoz na 2007 i 2008 rok. Tabela 14. Wycena metodą porównawczą akcji Quantum Software SA względem wybranych spółek z sektora IT (zł). Kurs (zł) P/E EV/EBITDA COMARCH 218,0 30,9 29,4 23,1 28,5 22,9 18,7 COMP 119,0 24,0 22,4 14,9 15,2 11,6 8,7 LSISOFT 13,9 40,8 40,5 26,4 9,4 13,3 10,0 MCLOGIC 56,8 23,9 19,2 16,5 11,5 9,3 8,3 PROCAD 74,0 35,2 26,7 15,9 15,6 15,3 8,7 QUMAKSEK 15,4 27,2 23,7 18,5 14,4 14,4 11,8 TETA 26,0 28,4 21,7 18,7 19,4 11,7 9,3 Mediana 28,4 23,7 18,5 15,2 13,3 9,3 Wycena wg. wskaźnika 34,0 25,8 28,8 28,6 28,2 26,8 Średnia z wycen 28,69 Źródło: Prognozy i obliczenia własne. Wycena końcowa Wycenę akcji spółki Quantum Software SA dokonano dwoma metodami. Przy wycenie końcowej kaŝdej z metod przydzielono taką samą wagę. Tabela 15. Tabela. Wycena końcowa akcji spółki Quantum Software SA Metoda wyceny Waga wyceny Wartość 1 akcji (zł) DCF 50% 24,87 Porównawcza 50% 28,69 Wycena końcowa 26,78 Ostateczna wycena akcji spółki na podstawie metody dochodowej (DCF) i metody porównawczej została wyliczona na 26,78 zł 20

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Kraków dn. 14 marca 2014 r. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Teta coraz bardziej międzynarodowa

Teta coraz bardziej międzynarodowa Teta S.A. 11 lutego 2008 ticker: TET sektor / branŝa: IT ISIN: PLTETA000010 KUPUJ 20,96 PLN Opis spółki Działalność Teta obejmuje produkcję własnych rozwiązań IT do zarządzania biznesem Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł).

BUDVAR Centrum. Jedną akcję BUDVAR Centrum S.A. wyceniamy na poziomie 16,6 zł. Przekracza więc ona określony przez spółkę przedział cenowy (10-15 zł). Data: 16 kwietnia 2007 IPO Wycena: 16,6 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 529-67-97, Fax.: (48-22) 529-67-98 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Zbigniew Bętlewski, makler p.w.

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta została przeprowadzona na bazie skonsolidowanych i jednostkowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Softbank S.A. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 14 KWIETNIA 2006, WARSZAWA LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01 01 2009 do 30 06 2009 1. Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU mu RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. za rok 2008 Warszawa, 22 kwietnia 2009 roku Spis treści 1. Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix S.A.... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007 Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku 1 SPIS TREŚCI 1) Charakterystyka Makarony Polskie S.A...6 2) Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA 2006 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 13 KWIETNIA 2007, WARSZAWA Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

19 grudnia 2008 r. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok 2002 1/15

19 grudnia 2008 r. Komentarz Zarządu do raportu rocznego MacroSoftu S.A. za rok 2002 1/15 19 grudnia 2008 r. Szanowni Akcjonariusze Rok 2002 był okresem duŝych wyzwań dla MacroSoftu i dla mnie jako nowego prezesa Grupy. NajwaŜniejszym zadaniem jakie postawiłem przed spółką była stabilizacja

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo