POTRZEBNE MĄDRE ROZWIĄZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POTRZEBNE MĄDRE ROZWIĄZANIA"

Transkrypt

1 Europejska Platforma Recyklingu POMAGAMY ŚRODOWISKU 27 Jak naprawić polski system zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu? POTRZEBNE MĄDRE ROZWIĄZANIA No i stało się. 4 lipca 2012 roku dyrektywa nr 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie i polska władza ma 18 miesięcy na to, aby treści tego dokumentu przenieść do polskiego prawa. Rozpoczęły się stosowne prace w Ministerstwie Środowiska, odbyły się spotkania uczestników rynku: organizacji odzysku, zakładów przetwarzania i niewielkiej reprezentacji zbierających z kierownictwem Departamentu Gospodarki Odpadami. Na ręce dyrektor Małgorzaty Szymborskiej złożono już kilkadziesiąt uwag i propozycji nowych rozwiązań, które miałyby usprawnić dotychczasowy system, a przede wszystkim ucywilizować dostęp do odpadów i stworzyć swoistą barierę dla szarej strefy, która według niektórych ocen obejmuje około 40% polskiego rynku. Europejska Platforma Recyklingu również zgłosiła swoje uwagi i propozycje i można by je skomasować w kilku blokach tematycznych. 1. Rozszerzona odpowiedzialność producentów Nowa dyrektywa nie stwarza żadnych złudzeń. To producenci mają ponosić odpowiedzialność za skuteczność systemu i to oni mają pokrywać koszty zbierania i przetwarzania odpadów. Skoro tak, to Europejska Platforma Recyklingu stawia pytanie: czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają być podmiotami czysto biznesowymi, czy czymś więcej instytucjami zaufania publicznego, realizatorami bardzo ważnego ogniwa w ciągu życia każdego produktu, jego zgodnego z najlepszą wiedzą odpowiednim przetworzeniem? Dla mnie odpowiedź jest tylko jedna: to drugie. Koniecznym zatem staje się stworzenie bariery dla dotychczasowej praktyki, kiedy to inwestorzy biznesowi zakładali organizacje odzysku tylko po to aby zarabiać pieniądze. Jeżeli bowiem mówimy o odpowiedzialności producenta, to nie można stawiać na jednej płaszczyźnie odniesienia firm, które są światowymi liderami w produkcji sprzętu informatycznego czy gospodarstwa domowego z importerem dwóch, a może i jednego komputera czy przysłowiowego żelazka! Ta kapitalna różnica polega przede wszystkim na tym, że ten prawdziwy producent swoje zyski lokuje przede wszystkim w sprzedaży wyrobów gotowych, a ten producent od jednego żelazka poszukuje zarobków w tworzeniu teatru iluzji, gdzie przedmiotem gry jest udawanie zbierania i przetwarzania odpadów. W tej grze jest wszystko: aktywność rynkowa polegająca przede wszystkim na proponowaniu najniższych cen, edukacja ekologiczna polegająca na promowaniu własnej spółki i co najgorsze demoralizacja rynku zakładów przetwarzania, których ilość w rejestrze przekracza 160, a o niektórych z nich nikt nie słyszał. Czyżby powstawały tylko na jedną transakcję? Propozycja ERP Polska SA zmierza do zapisu, aby organizację odzysku mogli tworzyć producenci posiadający określony udział w rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oczywiście, wysokość tego udziału, jego rozkład w latach i instytucje, które by ten wskaźnik publikowały muszą być dokładnie określone i opisane. Przeciwnicy tej propozycji oburzają się na nią głosząc teorie o tym, że zainwestowali 5 milionów (kapitał zakładowy organizacji odzysku według ustawy) w obecne rozwiązania. Odpowiedź na to jest prosta: po pierwsze nic nie mogło być zainwestowane, bo połowa tych pieniędzy musi leżeć w bankach jako nienaruszalny kapitał spółki, a po drugie z analizy sprawozdań finansowych nie wynika, aby ktoś w coś inwestował. 2. Centrum koordynacyjne zarządzania odpadami Cechą charakterystyczną polskiego systemu jest kompletnie chaotyczny system dostępu do odpadów. Co prawda artykuł 42 obowiązującej ustawy mówi o tym, że 2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. 3. Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania, ale myślę, że niewielki odsetek powyższego obowiązku jest realizowany bezkosztowo. Stałą praktyką są nawet przetargi organizowane przez specjalistyczne sieci handlowe na odkupowa-

2 28 nie zebranych odpadów przez organizacje odzysku lub zakłady przetwarzania. Niektórzy nawet się chwalą, że z tego tytułu mają lepszy biznes aniżeli ze sprzedaży sprzętu nowego. Dochodzą do tego różnego rodzaju konkursy, imprezy okolicznościowe, akcje organizowane przez firmy komunalne, zwykłych domokrążców, gdzie celem jest pogoń za elektrośmieciami. Bez rozwijania szczegółów, ale koniecznie trzeba wspomnieć o branży złomowej, która bierze wszystko co jej mniej lub bardziej odpowiedzialni obywatele przyniosą. Ten naprawdę wolny rynek jest i może być urzeczywistnieniem swobody gospodarczej, ale jest jednocześnie bardzo otwartym oknem do wchodzenia nań wszelkich nieprawidłowości. No bo jak sprawdzić, czy podczas zbiórki sobotniej w miasteczku śląskim, kujawskim czy pomorskim zebrano 2 tony czy 200 ton odpadów? A to jest początek drogi do późniejszego drukowania nieprawdziwych zaświadczeń o przetworzeniu. Dlatego też, ERP Polska SA optuje za utworzeniem centrum koordynacyjnego, którego zadaniem byłaby działalność m.in. w zakresie dostępu do odpadów. Takie rozwiązania funkcjonują w Europie, doskonale zdają egzamin i będąc instytucjami pozarządowymi świetnie regulują kto, kiedy i skąd ma odebrać odpady. Wystawiane potem przez zakłady przetwarzania dokumenty potwierdzające odpowiednie procesy są także weryfikowane pod kątem bilansu odpadów w skali kraju, czyli inaczej mówiąc mogą dotyczyć tylko takiego tonażu jaki został zarekomendowany przez centrum koordynacyjne. 3. Rozwój systemu informatycznego Integralnie łączy się z punktem poprzednim. Dobry system informatyczny powinien śledzić drogę odpadu od wytwórcy pomagał tworzyć raporty na wszystkich poziomach zarządzania tego rodzaju odpadami: na poziomie organizacji odzysku, zakładów przetwarzania i Inspekcji Ochrony Środowiska. ERP Polska SA popierać będzie wszelkie prace w tym zakresie. 4. Edukacja ekologiczna Obowiązkowy wydatek 5% na edukację ekologiczną jest naszym zdaniem rozwiązaniem odpowiednim. Wymaga jednak poprawek w dwóch aspektach: do jego finalnego przetworzenia z unieszkodliwieniem włącznie. Dyrektywa nie nakazuje jak taki system miałby wyglądać, niemniej chyba wszystkim uczestnikom systemu powinno zależeć aby był życzliwy od strony operacyjnej i w sposób kompatybilny On July 4th 2012, Directive number 2012/19/UE on waste electrical and electronic products came into power, and thus Polish authorities have 18 months to transpose its provisions into Polish legislative system. European Recycling Platform raised motions and amendments that could be integrated in few groups. Extended producers responsibility Crucial objective in this section is to effectively block current practices where business investors set powinno się poziom wydatków liczyć od przychodów w poprzednim roku kalendarzowym, powinien być określony katalog wydatków kwalifikowanych do tego zakresu. 5. Inne Ze spraw innych, ale mających ogromne znaczenie dla skuteczności systemu ERP Polska SA z zadowoleniem przyjmuje rezygnację z dotychczasowego systemu 10 grup klasyfikujących sprzęt według kategorii użytkowych na 6 kategorii będących tak naprawdę strumieniami technologicznymi. Ułatwi to pracę i producentom, i zakładom przetwarzania. Proponowane poziomy zbierania są bardzo wysokie i zmuszają do zastanowienia się, czy będą w Polsce osiągalne? Kiedy? Niemniej jeżeli ich rolą jest stymulacja zbierania odpadów, a nie kontekst penalny, to nie należy tego kontestować. Reasumując: dyrektywa jest dokumentem bardzo otwartym i daje ogromne pole dla rządów poszczególnych państw w tym oczywiście Polski. Trzeba mieć nadzieję, że Ministerstwo Środowiska wybierze i zaproponuje Parlamentowi rozwiązania mądre i efektywne, a co najważniejsze dające się zastosować i skontrolować w rzetelny i skuteczny sposób. Janusz Ostapiuk dyrektor generalny ERP Polska SA up recycling organizations in order to make a profit. If we are talking about producer s responsibility, than the companies being world leaders in IT, or household equipment production, cannotbe treated equally with importers of two, or maybe one computer, or the proverbial iron! The difference is that this real producer gains its profits from selling new products, whereas the one iron importer creates an illusion in which he pretends to collect and recycle waste. ERP supports regulation pursuant to which, recycling organizations could be set up only by pro-

3 29 ducers possessing particular share of electrical and electronic equipment market. Waste collection coordination center Characteristic feature of Polish system is very chaotic waste access system. Among common practices are tenders organized by specialized retail networks for repurchasing collected waste by collection organizations or processing plants. Such tenders are supplemented by various competitions, events, actions organized by municipal companies, or hawkers, the aim of which is chasing E-waste. ERP Polska SA opts for creating a coordination center, which task would be to work in the area of waste access. Such solutions already function in Europe, they have proved to be very efficient, and being non-governmental organizations allowed them to regulate who, when and from what point should collect the waste. Documents issued afterwards by processing plants confirming suitable processes are also verified considering the balance in a country-wide scale. To put it short, they can only concern such amount of tonnage, which has been recommended by the coordination center. IT system development Proper IT system should follow the route of the waste since its production, till its final processing, along with its neutralization. The mentioned Directive does not say how such system should look like, nevertheless all participants should care that it is user-friendly from the operational point of view and in compatible way allow creating reports on all management levels of such waste on the level of organizing the recycling process, on the level of processing plants, and on the level of Inspectorate of Environmental Protection. ERP Polska SA shall support all works performed in this area. Ecological education Obligatory expenditure in the amount of 5% for ecological education in our opinion is a good solution. It requires two amendments in the following areas: 1. The level of expenditures should be calculated based onincome in the previous calendar year. 2. A catalogue of expenditures qualified for this aspect should be prepared. Other ERP Polska SA very willingly accepts resignation of 10 classification groups, and implementing instead 6 categories being in fact technological streams. This change will make the work easier for producers as well as for production plants. Summing up, the Directive is an open document, and gives a lot of possibilities to governments, including Poland, of course. We hope that the Ministry of the Environment will propose wise and effective solutions to the Parliament and what is of key importance, the solutions have to be applicable and easy to control. O praktycznym wymiarze działań Europejskiej Platformy Recyklingu Edukacja ma znaczenie Świat staje się coraz bardziej nowoczesny technologicznie, coraz więcej korzystamy z nowych i ulepszonych produktów, co nie tylko ułatwia nam życie, ale również podnosi jego jakość. Niestety w miarę wzrostu działalności gospodarczej i wzrostu konsumpcji rośnie też ilość odpadów. Jak wynika z badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2011) ok. 60% Polaków segreguje śmieci. Jednak spośród tej liczby tylko ok. 32% oddziela baterie od pozostałych śmieci, 21% robi to ze zużytym sprzętem RTV/AGD a tylko 15% badanych segreguje świetlówki. Być może stan ten spowodowany jest niską świadomością dotyczącą tego, że produkty te należy segregować i utylizować w specjalny sposób. Jak pokazują inne badania, mało kto wie, że świetlówki zawierają niebezpieczną dla zdrowia rtęć. Oznacza to, że edukacja w tym zakresie jest wciąż niezbędna. Każdy z nas jest konsumentem. Niestety nie każdy odpowiedzialnym. Kupujemy nowe urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i świetlówki. Lubimy mieć nowy telefon komórkowy, posiadający nowe funkcjonalności, nowoczesną, lekką obudowę. Normą staje się posiadanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp4 przez dzieci. Jednak co zrobić ze starym bądź zużytym już sprzętem? Odpowiedzialny konsument nie wyrzuca go na śmietnik czy do lasu. Wie, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) może zanieczyszczać środowisko naturalne, a przez to szkodzić naszemu zdrowiu. Bowiem w przypadku wielu drobnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych najbardziej krytyczny wpływ na środowisko ma nie sama eksploatacja ale ich wyrzucanie na śmietnik, z uwagi na sporą zawartość metali ciężkich i innych niebezpiecznych substancji. Niestety zachowanie dorosłych konsumentów jest niezwykle trudne do zmiany. Inaczej dzieci, uczą się znacznie łatwiej i szybciej, dużo też prościej wyrobić w nich trwałe, proekologiczne nawyki. To także inwestycja w przyszłość. Wyedukowane dzieci, to późniejsi świadomi ekologicznie dorośli.

4 30 Mając ten fakt na względzie Europejska Platforma Recyklingu ERP Polska oraz ERP Batteries od kilku lat z sukcesem kontynuują projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej pn. Drugie Życie Elektrośmieci. W tym roku w listopadzie rusza jego V edy- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r.), sprzyja kształtowaniu postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych poprzez naukę kreatywności, innowacyjności i podejmowanie ryzyka, jak również rozwija zdolność planowania i zarządzania projektami. Ogólnopolski konkurs edukacyjny Drugie Życie Elektrośmieci jest realizowany przez ERP Polska od 2008 r. O zainteresowaniu działaniem edukacyjnym świadczy liczba osób uczestniczących w konkursie podczas pierwszej edycji było to około 1000 uczniów, w drugiej i trzeciej edycji liczba uczestników została prawie podwojona. Za pośrednictwem młodzieży szkolnej organizator konkursu ERP Polska dociera do lokalnego społeczeństwa miast i gmin szkół biorących udział w konkursie oraz do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za zbiórkę ZSEE i zużytych baterii. Konkurs sprzyja aktywizacji i mobilizacji szkolnej i lokalnej społeczności do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań dotyczących zbiórki ZSEE i zużytych baterii, nawiązywania efektywnej współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki. cja. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej o nagrodę Grand Prix Europejskiej Platformy Recyklingu i prowadzony jest w trzech kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej biorących w nich udział dzieci i młodzieży oraz zbiórka ZSEE, zużytych baterii i przez to zmniejszenie obciążenia naszego ekosystemu. Zadaniem młodzieży jest uświadamianie najbliższemu otoczeniu: koleżankom, kolegom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, ale także rodzicom oraz mieszkańcom ich osiedli i miejscowości na czym polega problem ZSEE i zużytych baterii oraz jakie należy podejmować działania zmierzające do zbiórki tych odpadów. Ważnym celem konkursu jest również budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw. Uczestnictwo w konkursie to także szansa dla nauczycieli i szkół na prowadzenie ciekawych i inspirujących uczniów działań. Daje on możliwość wykorzystania formuły realizacji projektu edukacyjnego (spełnia kryteria udziału uczniów w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z W tym roku zakończyła się IV edycja konkursu Drugie Życie Elektrośmieci. Do konkursu zgłosiło się i rywalizowało ze sobą 211 zespołów. Najlepsi z nich wzięli udział w uroczystej gali zakończenia konkursu, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli oraz ich wytężonej pracy zebrano kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 6754 kg baterii. Wkrótce ruszy piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Drugie Życie Elektrośmieci. Szczegóły można znaleźć na stronie Działaniom edukacyjnym realizowanym przez ERP Polska oraz ERP Batteries towarzyszy zbiórka ZSEE oraz baterii. Ma ona nie tylko wymiar praktyczny tj. odbiór od konsumenta elektośmieci, które następnie zostaną przetworzone, ale również wymiar świadomościowy. Nie wystarczy bowiem mówić o konieczności segregacji ZSEE i baterii. Aby edukacja odniosła pożądany skutek i była efektywna, konieczne jest zapewnienie efektywnych i łatwo dostępnych narzędzi zbiórki. Pokazywanie dobrych praktyk, a także zaangażowania innych ludzi w działanie jest jednym ze sposobów budowania zarówno świadomości ekologicznej, jak i wzmacniania indywidualnej odpowiedzialności konsumenckiej. ERP Polska i ERP Batteries zorganizowały liczne zbiórki ZSEE na terenie całej Polski. Jak wielkim zaintere-

5 31 sowaniem społecznym cieszą się tego typu akcje świadczy fakt, że tylko podczas dwóch dni zbiórki zorganizowanych w ramach akcji Uwolnij elektrośmieci w pięciu miastach Polski (Nowym Sączu, Rzeszowie, Mysłowicach, Tychach i Dąbrowie Górniczej) zebrano ponad 16 ton ZSEE! Celem akcji było zachęcenie mieszkańców miast do specjalnego traktowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie wyrzucania do pojemników na odpady komunalne, lecz przynoszenia do wyznaczonych miejsc, w tym do punktów zbierania organizowanych przez ERP Polska, w tym wypadku w marketach Real. Dodatkową atrakcją organizowanych zbiórek ZSEE oraz zużytych baterii są zawsze zabawy edukacyjne dla dzieci, które mają szansę w ciekawy i przyjemny sposób dowiedzieć się, dlaczego trzeba oddawać zużyty sprzęt elektryczny do recyklingu i co z nim się dzieje w specjalnych zakładach przetwarzania. Na najmłodszych czekają kolorowanki, puzzle oraz animatorzy, którzy potrafią zachęcić do zabawy każdego malucha. Dodatkową zachętą są atrakcyjne nagrody. ERP Polska oraz ERP Batteries bierze także czynny udział w akcjach i happeningach tematycznych organizowanych przez inne podmioty, które wpisały się już na stałe w kalendarz ciekawych wydarzeń społecznych, promujących zdrowy i ekologiczny styl życia. Przykładem jest Biobazar targ z ekologiczną żywnością, stanowiący miejsce spotkań dla wszystkich zainteresowanych ekologią. Niezmiennym rezultatem tych działań są tony zebranego ZSEE i baterii oraz zadowoleni ludzie proekologiczni konsumenci, gotowi na inwestycje w zdrowy tryb życia i ekologiczne rozwiązania. Akcje prowadzone są w partnerstwie z Fundacją Zielony Horyzont oraz przy zaangażowaniu lokalnych organizacji. O wszystkich inicjatywach ERP Polska, a także najbliższych akcjach można przeczytać na stronie internetowej Żyjemy w czasach gdy reguła uczenia się przez całe życie staje się zasadą podstawową. Szczególnego znaczenia nabiera ona w wymiarze zachowań konsumenckich i zrównoważonego, racjonalnego postępowania z zasobami środowiskowymi. W zmieniającym się świecie edukacja nie może być kierowana tylko i wyłącznie do dzieci, w obowiązkowym systemie szkolnym. Wyzwaniem wciąż pozostaje edukowanie dorosłych i przekonanie ich, że swoimi codziennymi zachowaniami mają wpływ na środowisko naturalne. Zrozumienie istoty zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiedzialnej i racjonalnej konsumpcji jest dla konsumentów szansą na wprowadzenie świadomych zmian w stylu życia. Agnieszka Glińska, Marta Pawlak European Recycling Platform ERP Polska and ERP Batteries for few years now, continue educational project addressed to children and school youth under the name DrugieŻycieElektrośmieci. In November this year, we are running its 5 th edition. The aim of this competition is to increase the environmental awareness of participating children and teenagers, as well as collection of WSEE, used batteries and by doing so reducing the pollution burden. The children s task is to make their nearest surrounding, colleagues, teachers, school staff, but also parents and residents of their neighborhoods, aware of what is the problem of WEEE, used batteries and what actions should be taken to collect this waste. Another important aim of the competition is to build and strengthen local partnerships. There is a big interest in this action, and the number of participants is the best prove for that. During the first edition the number of participants was around 1000, while in the 2 nd, and 3 rd edition, the number of people taking part in the competition almost doubled. Thanks to school youths, the body organizing the competition ERP Polska reaches the society towns and districts participating in the competition, and to local institutions responsible for WEEE, and used batteries collection. Actions undertaken by ERP Polska and ERP Batteries are supplemented by collection of WEEE, and batteries. The fact that during two day action UwolnijElektrośmieci we collected 16 tons of waste is the proof how popular such actions are. Additional attractions of WEEE collections are always educational games for children allowing themin a nice and interesting way to learn why we should give back used equipment for recycling and what is happening in specialized processing plants. ERP Polska and ERP Batteries actively participates in thematic events and happenings organized by other subjects, which became a part of interesting events calendar promoting healthy and ecological lifestyle. Unchanged result of such events is tons of collected WEEE and batteries, and happy people- pre-ecological consumers ready to invest in healthy lifestyle and ecological solutions.

6 32 ERP popiera nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach BATERIE I AKUMULATORY PO NOWEMU Obowiązująca od 2009 roku ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79 (2009) poz. 666) od początku wzbudzała liczne kontrowersje i wątpliwości. Między innymi, rola podmiotów wykonujących obowiązek zbiórki i recyklingu w imieniu producentów nie była do końca określona. Były niejasności dotyczące sposobu wyliczania wysokości opłaty edukacyjnej, zwłaszcza od baterii sprzedawanych łącznie ze sprzętem. Poprzez ewidentny błąd w ustawie podmioty zagraniczne wprawdzie miały nałożone wszystkie obowiązki zbierania i recyklingu, ale nie mogły zarejestrować się w rejestrze GIOŚ. Ustawa traktowała tak samo przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek jedną baterię guzikową rocznie, jak i potentata wprowadzającego 1000 ton baterii. W lipcu bieżącego roku Ministerstwo Środowiska opracowało i poddało pod konsultacje społeczne projekt nowelizacji ustawy. Projekt ten eliminował liczne niedociągnięcia istniejącej ustawy. W październiku Ministerstwo opublikowało i poddało pod uzgodnienia międzyresortowe drugą wersję projektu zmian. Uważamy, że zmiany te spowodują, że system zbiórki i recyklingu baterii będzie mógł rozwijać się sprawniej i lepiej, tak by wypełnić ciągle rosnące cele ekologiczne. Nadal mamy jednak kilka uwag i komentarzy do proponowanych rozwiązań. Ustawa ustanawia dolne limity wprowadzenia baterii na rynek, poniżej których przedsiębiorca zwolniony jest z wszystkich obowiązków za wyjątkiem obowiązku rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Zwolnieniem objęci będą przedsiębiorcy wprowadzający mniej niż 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych i mniej niż 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych lub samochodowych. Uważamy, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wyeliminuje konieczność wykonywania dość uciążliwych czynności (podpisywanie umów, składanie raportów) przez przedsiębiorców, dla których sprowadzanie baterii jest czynnością zupełnie marginalną. Zmniejszy to też ilość aktywnych wprowadzających w rejestrze, dzięki czemu Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła skoncentrować swoje działania na podmiotach rzeczywiście znaczących na rynku baterii. ERP uważa, że próg w przypadku baterii przenośnych mógłby być podniesiony do 10 kg (odpowiada to około 500 sztuk baterii AA) bez szkody dla systemu zbierania baterii jednakże ostateczna decyzja powinna być podjęta w oparciu o dane GIOŚ. Podmioty pośredniczące doczekały się definicji w art. 6 pkt 10a ustawy, a także zostały zobowiązane do wpisu do rejestru. Jak najbardziej popieramy ten postulat, gdyż ułatwi on kontrolę wypełniania obowiązku zbierania baterii przez producentów. Uważamy, że każdy podmiot pośredniczący powinien sprawozdawać: n Listę wprowadzających, z którymi ma zawartą umowę. n Sumaryczną masę baterii wprowadzonych przez tych wprowadzających w danym roku. n Sumę średnich mas wprowadzenia będącą podstawą do wyliczenia poziomu zbierania. n Zebraną masę baterii. n Osiągnięty poziom zbierania. n Informację, gdzie baterie zostały przetworzone. Uważamy, że wobec częstych zmian ww. danych rejestr powinien być dostępny elektronicznie, a zmiana danych w nim powinna być bezpłatna. Każdy przedsiębiorca byłby odpowiedzialny za prawidłowość swoich danych w rejestrze. Nowa dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na kraje członkowskie obowiązek stworzenia elektronicznego rejestru wprowadzających SEE uważamy, że rejestr wprowadzających baterie powinien być maksymalnie zespolony z rejestrem wprowadzających SEE w celu zmniejszenia obciążenia sprawozdawczego, przede wszystkim dla producentów. Umożliwienie podmiotom zagranicznym rejestracji w rejestrze za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego

7 33 jest zamknięciem istotnej luki w dotychczasowym prawie, które pozostawiało zagranicznych przedsiębiorców w stanie pewnego zawieszenia niby spełniali definicję producenta ze wszystkimi tego konsekwencjami, a nie mogli się zarejestrować w GIOŚ. Niektórzy producenci zagraniczni wykorzystywali tę sytuację i w ogóle nie wypełniali obowiązku zbiórki i recyklingu. Warto by było, żeby nowa ustawa uregulowała tę kwestię w sposób spójny z nowym prawem dotyczącym ZSEE, to jest poprzez instytucję autoryzowanego przedstawiciela. Spójność z prawem ZSEE zapobiegnie rozbieżnemu traktowaniu tej samej firmy w zależności od tego, czy wprowadza baterie, czy SEE. Dobrym pomysłem jest uproszczenie sposobu obliczania opłaty edukacyjnej. Dotychczasowa interpretacja zapisu o obliczaniu wysokości opłaty edukacyjnej w przypadkach gdy nie można bezpośrednio uzyskać informacji o przychodzie ze sprzedaży baterii (bo były sprzedane łącznie ze sprzętem EE) wzbudzała wiele wątpliwości. Proponowany zapis ustanawiający opłatę od kilograma wprowadzonych baterii jest jednoznaczny i łatwy do obliczenia. Uważamy jednak, że należy powrócić do pierwotnej propozycji wysokości tej opłaty (5 groszy od kilograma). Opłata w wysokości 2 groszy od kilograma jest w przypadku baterii przenośnych zbyt niska i poważnie ograniczy ilość środków na kampanie edukacyjne. Wśród uwag szczegółowych, mamy następujące: n Art. 14. ust. 3 (czas przechowywania baterii). Wydaje się, że poprzedni wymóg (łączny czas przechowy- wania przez wszystkich posiadaczy nie dłuższy niż 1 rok) jest bardziej dyscyplinujący niż proponowany wymóg, że każdy przetwarzający może przechowywać przez rok. Jest to o tyle istotne, że trudno sobie wyobrazić raportowanie łącznego poziomu recyklingu oraz poziomu wydajności recyklingu w sytuacji gdy każdy przetwarzający przechowuje przez rok. n Art. 28. ust. 2 (wymóg by podmiot pośredniczący był w rejestrze EMAS). Rejestracja w EMAS jest naszym zdaniem mało celowa, ale z zadowoleniem witamy roczny okres przejściowy. n Art. 59. ust. 2 (w obowiązującej ustawie) i art. 64. Możliwość składania zbiorczych sprawozdań, o których mowa w art. 59. ust. 2 (w przypadku sprawozdań podmiotów zbierających dla podmiotów pośredniczących) należy również wprowadzić w art. 64 (jako kolejny punkt 5e). Podsumowując, uważamy, że nowelizacja ustawy spowoduje, że wyeliminowane zostaną jej dotychczasowe usterki, a system zbiórki baterii stanie się bardziej przejrzysty, wiarygodny i przyjazny dla przedsiębiorców. Mikołaj Józefowicz dyrektor ERP Batteries Poland sp. z o.o. Proposed adjustments to the battery law The Law on Batteries and Accumulators from 2009 was from the beginning a source of controversy and confusion. In July this year the Ministry of Environment had prepared and sent for public consultations a draft law to change some of its articles. In October, an updated draft was sent for consultations. We conclude that proposed amendments will eliminate the weak points of the current law, with the expected result that the further development of the battery collection system will be better and easier. This is good news in light of the increasing ecological targets. The new law introduces limits of amounts of batteries put on market, below which the producer is freed from all obligations, except registering at the Registry. These limits are: less than 1 kg of portable batteries/accumulators or less than 100 kg of industrial/automotive batteries or accumulators. We think that this is a good move, because it will eliminate the need to perform very time-consuming tasks by very small producers, it will also make controlling the remaining ones easier. However, we think that in case of portable batteries this limit could be increased to 10 kg (equivalent to about 500 AA batteries) without any harm to the battery collection system. Companies which perform compliance services in the name of producers will have to register in the national register. We support this proposal, because it will make it easier to control these entities. We believe, that each of them should report their list of members, total weight of batteries put on market by members, weight of collected batteries and resulting collection rate, as well as list of recyclers where the collected batteries were recycled. Foreign-based companies will finally be able to register in the national register via service companies. This will end the current legal limbo they are in. They meet the definition of a producer and consequently have all the obligations of a producer, but cannot register, and thus are not able to fully participate in the system. Another good development in the proposed law is the simplification of the assessment of educational fee. Proposal is to calculate it via a simple formula of 2 groszes per kilogram of batteries put on market. This is easy to calculate, however we think that for portable batteries the rate is too low and will result in significant lowering of educational fees.

8 34 ELEKTROWIEŚCI W Ministerstwie Środowiska w ostatnich dniach października dokonano oceny stopnia przygotowania samorządów do wdrożenia ustawy o czystości i porządku w gminach. Analizując przedstawione statystyki (są przedstawione na stronie Ministerstwa trudno się oprzeć wrażeniu, że nie jest to ulubiony obszar aktywności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Myślę, że średnia arytmetyczna przygotowań nie przekracza 50% obowiązków określonych przez prawo. Ciekawe, jaki będzie wynik 30 czerwca 2013 roku. Bardzo ciekawie w tej statystyce przedstawia się podejście do tzw. PSZOK-ów (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) bardzo wiele samorządów chce je organizować samodzielnie lub powierzać ich prowadzenie firmom wybranym drogą odrębnego postępowania konkursowego, a więc nie operatorom odbierającym odpady komunalne. Jest zatem szansa, że zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych i baterii zostanie powierzone zbieraczom zarejestrowanym w GIOŚ i przekazującym swoje odpady specjalistycznym zakładom przetwarzania. Miejmy nadzieję, że będzie to też znaczący krok naprzód w osiąganiu oczekiwanego przez Unię Europejską poziomu. W całej Europie, nie tylko w Polsce, punkty skupu złomu są konkurencją dla systemów zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych operujących na podstawie prawa o zużytym sprzęcie. Podobnie jak w naszym kraju, ten kanał we Francji, Irlandii, Włoszech jest dużym nieszczęściem, bowiem służy do niewłaściwego, niezgodnego z prawem i zasadami przetwarzania odpadów wielokrotnie za nic mając ochronę środowiska. Złomiarzy lodówka interesuje przede wszystkim jako źródło metalu czy tworzywa sztucznego, które korzystnie się sprzeda, a nie jako potencjalny emitor freonu do atmosfery. Aby temu przeciwdziałać, we Francji i Włoszech przyjęto prawo, w myśl którego punkty skupu złomu nie mogą prowadzić rozliczeń gotówkowych. Irlandia jest w przededniu takiej decyzji. To oznacza, że osobnik z wózkiem dziecięcym, na którym znajduje się lodówka czy kuchnia elektryczna nie uda się do tego punktu, bo za swój towar nie otrzyma zapłaty. A rachunku w banku to on raczej nie posiada. Czy w Polsce nie powinno się wprowadzić takiego samego rozwiązania? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że kształtowanie świadomości ekologicznej to najbardziej słuszna i najbardziej właściwa droga do proekologicznych zachowań. Ale czy słuszne jest, że prowadzeniem edukacji zajmuje się każdy, bez względu na stopień przygotowania zawodowego to już druga strona medalu. Obserwujemy, że na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak grzyby po deszczu pojawiają się instruktorzy mówiący jak należy postępować z tego rodzaju odpadami. I dobrze, niechaj mówią, tylko niechaj ktoś (Ministerstwo Środowiska, GIOŚ) sprawdzi, czy wiedzą o czym mówią. Czy potrafią rozróżnić źródło światła zawierające rtęć od nowoczesnej żarówki LED? Czy znają oznakowania tworzyw sztucznych wynikające z dyrektywy RoHS? Bo, aby edukacja była skuteczna to słuchaczom trzeba powiedzieć jak mają postępować z odpadami i dlaczego właśnie w taki sposób. Slogan bez rzetelnej wiedzy czasami więcej szkodzi aniżeli przynosi korzyści. Tak jak kiedyś po wsiach i miasteczkach krążyły pojazdy, z których słychać było okrzyki Szmaty zbieram, na garnki wymieniam!!!, tak teraz można spotkać jeżdżące busy, których załogi są tworzone przez osoby zajmujące się zbieraniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. W gminie Włocławek taki pojazd dość regularnie odwiedza jej mieszkańców, a zbieracze z różną dozą uprzejmości proszą o oddanie im starego żelazka, a najlepiej lodówki czy odkurzacza. Tylko że tamci śmieciarze proponowali garnki czy naftę, a obecni niestety nic. Bateria z Bagdadu W latach trzydziestych ubiegłego wieku, podczas prac archeologicznych na terenie Bagdadu, natrafiono na przedziwne znalezisko. Było to gliniane naczynie zawierające miedziany cylinder z wetkniętym weń żelaznym drutem. Całość izolowana była za pomocą asfaltowego korka. Wszystko wskazuje na to, że odkryto najstarszą działającą baterię, jej powstanie datuje się na III w p.n.e. Stwierdzono, że złotnicy w Bagdadzie jeszcze stosunkowo niedawno używali podobnych konstrukcji do złocenia przedmiotów. Stąd przypuszczenie, że również odkryte urządzenie służyło złotnikom. Inna teoria głosi, że drobne dawki prądu mogły być stosowane podczas elektro-akupunktury. Jedno wiemy na pewno jeżeli to była bateria, to na pewno nie została ona właściwie przetworzona po zużyciu! Źródło: Jak skonstruować baterię? Owocowe ogniwo galwaniczne Wystarczy wziąć miedziany drut (ok. 10 cm), aluminiowy drut (ok. 10 cm) i jabłko. Całość instalujemy, jak na zdjęciach druty łączymy z metalowymi zaciskami miernika i wbijamy w jabłko po chwili możemy odczytać wartość napięcia pomiędzy elektrodami. Źródło:

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc.

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc. 19 lutego 10 (nr 35) PRAWO Organizacja zbiórki zużytych ogniw Obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą lub produkcją baterii i akumulatorów Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek baterie lub

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowano w Departamencie Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu mgr. inż. Adrian Piotr Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Paweł Krawczyk Aleksander Main Hoppecke Baterie Polska Sp. z o. o. Ustawa o bateriach i akumulatorach praktyczne zagadnienia

Paweł Krawczyk Aleksander Main Hoppecke Baterie Polska Sp. z o. o. Ustawa o bateriach i akumulatorach praktyczne zagadnienia Paweł Krawczyk Aleksander Main Hoppecke Baterie Polska Sp. z o. o. Ustawa o bateriach i akumulatorach praktyczne zagadnienia USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Paweł Krawczyk Aleksander

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Informacja Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z ustawą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Forum Recyklingu. Poznań 9 października 2013. Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi

Forum Recyklingu. Poznań 9 października 2013. Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi Forum Recyklingu Poznań 9 października 2013 Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi Agenda wystąpienia 1. Czym jest akumulator kwasowo-ołowiowy? 2. Prawo jako stymulator procesów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) W Polsce jest 2479 gmin* 1586 gmin wiejskich 587 gminy wiejsko-miejskie 306 gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego w Warszawie Nowa ustawa o ZSEE Projekt ustawy wdraża

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIOŚ Tel. (22)

Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIOŚ Tel. (22) Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIOŚ Tel. (22) 579-23-51 g.jarzyna@gios.gov.pl - Dyrektywa WEEE oraz ustawa o ZSEiE nie dotyczy każdego rodzaju sprzętu elektrycznego i

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY 1. Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory przenośne na rynek krajowy? 2. Importujesz z zagranicy zabawki z zamontowanymi bateriami przenośnymi? 3. Dokonujesz

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Paweł KRAWCZYK Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Streszczenie: Tematem przewodnim artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki prawne

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane kierunki zmian prawa w świetle likwidacji szarej strefy

Oczekiwane kierunki zmian prawa w świetle likwidacji szarej strefy Oczekiwane kierunki zmian prawa w świetle likwidacji szarej strefy Mirosław Baściuk Prezes Zarządu > Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego Elektronicznego i S.A. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne a EMAS. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Nowe regulacje prawne a EMAS. Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Nowe regulacje prawne a EMAS Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ochrona środowiska w Polsce Ochrona środowiska w Polsce 500 aktów prawnych Gospodarka odpadami - zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Jarosław Roliński p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym teoria versus praktyka

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym teoria versus praktyka Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym teoria versus praktyka Kinga Kulesza Kinga Majewska Dębe, 18 marca 2008 r. Założenia dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 38 2714 Poz. 199 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami

Bardziej szczegółowo

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w szczegółowy i kompleksowy sposób omówimy:

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w szczegółowy i kompleksowy sposób omówimy: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania, zmiany przepisów od 01.01.2016 Miejsce: Warszawa Termin: 28.10.2015,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny A B C o ZSEE* *ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Co to są elektrośmieci? Nazwą tą określa się wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne, które są już zepsute, zniszczone bądź po prostu

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r.

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Treść prezentacji Obraz krajowego rynku baterii i akumulatorów w świetle

Bardziej szczegółowo

Elektroodpady pomyśl zanim wyrzucisz. Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie właściwego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi

Elektroodpady pomyśl zanim wyrzucisz. Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie właściwego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi Elektroodpady pomyśl zanim wyrzucisz Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie właściwego postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Edukacja i informacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Edukacja i informacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji.

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. What s going on in Automotive industry Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. Adam Małyszko Warszawa 22-23 października 2008 r. Implementacja Dyrektywy ELV Główne cele Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 683) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa nowelizująca ustawę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1322

Dz.U. 2014 poz. 1322 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2014 poz. 1322 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Źródła prawa Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych McDonald s Polska opakowanie Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Grzesik Filus K.: Organizacja recyklingu akumulatorów w nowych warunkach prawnych. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 4 s.

Grzesik Filus K.: Organizacja recyklingu akumulatorów w nowych warunkach prawnych. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 4 s. Grzesik Filus K.: Organizacja recyklingu akumulatorów w nowych warunkach prawnych. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN 1731-9927. 2002 nr 4 s. 12 13 Katarzyna Grzesik Filus Organizacja recyklingu akumulatorów

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Serwisów AGD Mszczonów,

IV Kongres Serwisów AGD Mszczonów, IV Kongres Serwisów AGD Mszczonów, 15.09.2016 ElektroEko organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Art. 60. Ustawy o ZSEE z dnia 11.09.2015 1. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, opublikowano w 2006 r.

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk,  opublikowano w 2006 r. GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, www.eko-net.pl opublikowano w 2006 r. Wprowadzenie W reakcji na lawinowo wzrastającą ilość odpadów zużytych urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kary pieniężne

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kary pieniężne Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kary pieniężne Izabela Szadura DKR GIOŚ USTAWA o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

1991L0157 PL

1991L0157 PL 1991L0157 PL 25.01.1999 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 2 lipca 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Katarzyna Grzesik Przegląd Komunalny. Recykling; ISSN 1731-9927. - 2005 nr 1 s. 22 24 Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GPP EKOLOGIA

STOWARZYSZENIE GPP EKOLOGIA S T O W A R Z Y S Z E N I E G P P E K O L O G I A Ul: Janka Muzykanta 1b, 02-188 Warszawa Tel 22 831 71 85, Fax. 22 831 52 12 E-mail biuro@gppekologia.pl KRS: 0000354454, NIP 5222958232 W a r s z a w a

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666,

Bardziej szczegółowo