POTRZEBNE MĄDRE ROZWIĄZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POTRZEBNE MĄDRE ROZWIĄZANIA"

Transkrypt

1 Europejska Platforma Recyklingu POMAGAMY ŚRODOWISKU 27 Jak naprawić polski system zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu? POTRZEBNE MĄDRE ROZWIĄZANIA No i stało się. 4 lipca 2012 roku dyrektywa nr 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie i polska władza ma 18 miesięcy na to, aby treści tego dokumentu przenieść do polskiego prawa. Rozpoczęły się stosowne prace w Ministerstwie Środowiska, odbyły się spotkania uczestników rynku: organizacji odzysku, zakładów przetwarzania i niewielkiej reprezentacji zbierających z kierownictwem Departamentu Gospodarki Odpadami. Na ręce dyrektor Małgorzaty Szymborskiej złożono już kilkadziesiąt uwag i propozycji nowych rozwiązań, które miałyby usprawnić dotychczasowy system, a przede wszystkim ucywilizować dostęp do odpadów i stworzyć swoistą barierę dla szarej strefy, która według niektórych ocen obejmuje około 40% polskiego rynku. Europejska Platforma Recyklingu również zgłosiła swoje uwagi i propozycje i można by je skomasować w kilku blokach tematycznych. 1. Rozszerzona odpowiedzialność producentów Nowa dyrektywa nie stwarza żadnych złudzeń. To producenci mają ponosić odpowiedzialność za skuteczność systemu i to oni mają pokrywać koszty zbierania i przetwarzania odpadów. Skoro tak, to Europejska Platforma Recyklingu stawia pytanie: czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają być podmiotami czysto biznesowymi, czy czymś więcej instytucjami zaufania publicznego, realizatorami bardzo ważnego ogniwa w ciągu życia każdego produktu, jego zgodnego z najlepszą wiedzą odpowiednim przetworzeniem? Dla mnie odpowiedź jest tylko jedna: to drugie. Koniecznym zatem staje się stworzenie bariery dla dotychczasowej praktyki, kiedy to inwestorzy biznesowi zakładali organizacje odzysku tylko po to aby zarabiać pieniądze. Jeżeli bowiem mówimy o odpowiedzialności producenta, to nie można stawiać na jednej płaszczyźnie odniesienia firm, które są światowymi liderami w produkcji sprzętu informatycznego czy gospodarstwa domowego z importerem dwóch, a może i jednego komputera czy przysłowiowego żelazka! Ta kapitalna różnica polega przede wszystkim na tym, że ten prawdziwy producent swoje zyski lokuje przede wszystkim w sprzedaży wyrobów gotowych, a ten producent od jednego żelazka poszukuje zarobków w tworzeniu teatru iluzji, gdzie przedmiotem gry jest udawanie zbierania i przetwarzania odpadów. W tej grze jest wszystko: aktywność rynkowa polegająca przede wszystkim na proponowaniu najniższych cen, edukacja ekologiczna polegająca na promowaniu własnej spółki i co najgorsze demoralizacja rynku zakładów przetwarzania, których ilość w rejestrze przekracza 160, a o niektórych z nich nikt nie słyszał. Czyżby powstawały tylko na jedną transakcję? Propozycja ERP Polska SA zmierza do zapisu, aby organizację odzysku mogli tworzyć producenci posiadający określony udział w rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oczywiście, wysokość tego udziału, jego rozkład w latach i instytucje, które by ten wskaźnik publikowały muszą być dokładnie określone i opisane. Przeciwnicy tej propozycji oburzają się na nią głosząc teorie o tym, że zainwestowali 5 milionów (kapitał zakładowy organizacji odzysku według ustawy) w obecne rozwiązania. Odpowiedź na to jest prosta: po pierwsze nic nie mogło być zainwestowane, bo połowa tych pieniędzy musi leżeć w bankach jako nienaruszalny kapitał spółki, a po drugie z analizy sprawozdań finansowych nie wynika, aby ktoś w coś inwestował. 2. Centrum koordynacyjne zarządzania odpadami Cechą charakterystyczną polskiego systemu jest kompletnie chaotyczny system dostępu do odpadów. Co prawda artykuł 42 obowiązującej ustawy mówi o tym, że 2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. 3. Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania, ale myślę, że niewielki odsetek powyższego obowiązku jest realizowany bezkosztowo. Stałą praktyką są nawet przetargi organizowane przez specjalistyczne sieci handlowe na odkupowa-

2 28 nie zebranych odpadów przez organizacje odzysku lub zakłady przetwarzania. Niektórzy nawet się chwalą, że z tego tytułu mają lepszy biznes aniżeli ze sprzedaży sprzętu nowego. Dochodzą do tego różnego rodzaju konkursy, imprezy okolicznościowe, akcje organizowane przez firmy komunalne, zwykłych domokrążców, gdzie celem jest pogoń za elektrośmieciami. Bez rozwijania szczegółów, ale koniecznie trzeba wspomnieć o branży złomowej, która bierze wszystko co jej mniej lub bardziej odpowiedzialni obywatele przyniosą. Ten naprawdę wolny rynek jest i może być urzeczywistnieniem swobody gospodarczej, ale jest jednocześnie bardzo otwartym oknem do wchodzenia nań wszelkich nieprawidłowości. No bo jak sprawdzić, czy podczas zbiórki sobotniej w miasteczku śląskim, kujawskim czy pomorskim zebrano 2 tony czy 200 ton odpadów? A to jest początek drogi do późniejszego drukowania nieprawdziwych zaświadczeń o przetworzeniu. Dlatego też, ERP Polska SA optuje za utworzeniem centrum koordynacyjnego, którego zadaniem byłaby działalność m.in. w zakresie dostępu do odpadów. Takie rozwiązania funkcjonują w Europie, doskonale zdają egzamin i będąc instytucjami pozarządowymi świetnie regulują kto, kiedy i skąd ma odebrać odpady. Wystawiane potem przez zakłady przetwarzania dokumenty potwierdzające odpowiednie procesy są także weryfikowane pod kątem bilansu odpadów w skali kraju, czyli inaczej mówiąc mogą dotyczyć tylko takiego tonażu jaki został zarekomendowany przez centrum koordynacyjne. 3. Rozwój systemu informatycznego Integralnie łączy się z punktem poprzednim. Dobry system informatyczny powinien śledzić drogę odpadu od wytwórcy pomagał tworzyć raporty na wszystkich poziomach zarządzania tego rodzaju odpadami: na poziomie organizacji odzysku, zakładów przetwarzania i Inspekcji Ochrony Środowiska. ERP Polska SA popierać będzie wszelkie prace w tym zakresie. 4. Edukacja ekologiczna Obowiązkowy wydatek 5% na edukację ekologiczną jest naszym zdaniem rozwiązaniem odpowiednim. Wymaga jednak poprawek w dwóch aspektach: do jego finalnego przetworzenia z unieszkodliwieniem włącznie. Dyrektywa nie nakazuje jak taki system miałby wyglądać, niemniej chyba wszystkim uczestnikom systemu powinno zależeć aby był życzliwy od strony operacyjnej i w sposób kompatybilny On July 4th 2012, Directive number 2012/19/UE on waste electrical and electronic products came into power, and thus Polish authorities have 18 months to transpose its provisions into Polish legislative system. European Recycling Platform raised motions and amendments that could be integrated in few groups. Extended producers responsibility Crucial objective in this section is to effectively block current practices where business investors set powinno się poziom wydatków liczyć od przychodów w poprzednim roku kalendarzowym, powinien być określony katalog wydatków kwalifikowanych do tego zakresu. 5. Inne Ze spraw innych, ale mających ogromne znaczenie dla skuteczności systemu ERP Polska SA z zadowoleniem przyjmuje rezygnację z dotychczasowego systemu 10 grup klasyfikujących sprzęt według kategorii użytkowych na 6 kategorii będących tak naprawdę strumieniami technologicznymi. Ułatwi to pracę i producentom, i zakładom przetwarzania. Proponowane poziomy zbierania są bardzo wysokie i zmuszają do zastanowienia się, czy będą w Polsce osiągalne? Kiedy? Niemniej jeżeli ich rolą jest stymulacja zbierania odpadów, a nie kontekst penalny, to nie należy tego kontestować. Reasumując: dyrektywa jest dokumentem bardzo otwartym i daje ogromne pole dla rządów poszczególnych państw w tym oczywiście Polski. Trzeba mieć nadzieję, że Ministerstwo Środowiska wybierze i zaproponuje Parlamentowi rozwiązania mądre i efektywne, a co najważniejsze dające się zastosować i skontrolować w rzetelny i skuteczny sposób. Janusz Ostapiuk dyrektor generalny ERP Polska SA up recycling organizations in order to make a profit. If we are talking about producer s responsibility, than the companies being world leaders in IT, or household equipment production, cannotbe treated equally with importers of two, or maybe one computer, or the proverbial iron! The difference is that this real producer gains its profits from selling new products, whereas the one iron importer creates an illusion in which he pretends to collect and recycle waste. ERP supports regulation pursuant to which, recycling organizations could be set up only by pro-

3 29 ducers possessing particular share of electrical and electronic equipment market. Waste collection coordination center Characteristic feature of Polish system is very chaotic waste access system. Among common practices are tenders organized by specialized retail networks for repurchasing collected waste by collection organizations or processing plants. Such tenders are supplemented by various competitions, events, actions organized by municipal companies, or hawkers, the aim of which is chasing E-waste. ERP Polska SA opts for creating a coordination center, which task would be to work in the area of waste access. Such solutions already function in Europe, they have proved to be very efficient, and being non-governmental organizations allowed them to regulate who, when and from what point should collect the waste. Documents issued afterwards by processing plants confirming suitable processes are also verified considering the balance in a country-wide scale. To put it short, they can only concern such amount of tonnage, which has been recommended by the coordination center. IT system development Proper IT system should follow the route of the waste since its production, till its final processing, along with its neutralization. The mentioned Directive does not say how such system should look like, nevertheless all participants should care that it is user-friendly from the operational point of view and in compatible way allow creating reports on all management levels of such waste on the level of organizing the recycling process, on the level of processing plants, and on the level of Inspectorate of Environmental Protection. ERP Polska SA shall support all works performed in this area. Ecological education Obligatory expenditure in the amount of 5% for ecological education in our opinion is a good solution. It requires two amendments in the following areas: 1. The level of expenditures should be calculated based onincome in the previous calendar year. 2. A catalogue of expenditures qualified for this aspect should be prepared. Other ERP Polska SA very willingly accepts resignation of 10 classification groups, and implementing instead 6 categories being in fact technological streams. This change will make the work easier for producers as well as for production plants. Summing up, the Directive is an open document, and gives a lot of possibilities to governments, including Poland, of course. We hope that the Ministry of the Environment will propose wise and effective solutions to the Parliament and what is of key importance, the solutions have to be applicable and easy to control. O praktycznym wymiarze działań Europejskiej Platformy Recyklingu Edukacja ma znaczenie Świat staje się coraz bardziej nowoczesny technologicznie, coraz więcej korzystamy z nowych i ulepszonych produktów, co nie tylko ułatwia nam życie, ale również podnosi jego jakość. Niestety w miarę wzrostu działalności gospodarczej i wzrostu konsumpcji rośnie też ilość odpadów. Jak wynika z badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2011) ok. 60% Polaków segreguje śmieci. Jednak spośród tej liczby tylko ok. 32% oddziela baterie od pozostałych śmieci, 21% robi to ze zużytym sprzętem RTV/AGD a tylko 15% badanych segreguje świetlówki. Być może stan ten spowodowany jest niską świadomością dotyczącą tego, że produkty te należy segregować i utylizować w specjalny sposób. Jak pokazują inne badania, mało kto wie, że świetlówki zawierają niebezpieczną dla zdrowia rtęć. Oznacza to, że edukacja w tym zakresie jest wciąż niezbędna. Każdy z nas jest konsumentem. Niestety nie każdy odpowiedzialnym. Kupujemy nowe urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i świetlówki. Lubimy mieć nowy telefon komórkowy, posiadający nowe funkcjonalności, nowoczesną, lekką obudowę. Normą staje się posiadanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp4 przez dzieci. Jednak co zrobić ze starym bądź zużytym już sprzętem? Odpowiedzialny konsument nie wyrzuca go na śmietnik czy do lasu. Wie, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) może zanieczyszczać środowisko naturalne, a przez to szkodzić naszemu zdrowiu. Bowiem w przypadku wielu drobnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych najbardziej krytyczny wpływ na środowisko ma nie sama eksploatacja ale ich wyrzucanie na śmietnik, z uwagi na sporą zawartość metali ciężkich i innych niebezpiecznych substancji. Niestety zachowanie dorosłych konsumentów jest niezwykle trudne do zmiany. Inaczej dzieci, uczą się znacznie łatwiej i szybciej, dużo też prościej wyrobić w nich trwałe, proekologiczne nawyki. To także inwestycja w przyszłość. Wyedukowane dzieci, to późniejsi świadomi ekologicznie dorośli.

4 30 Mając ten fakt na względzie Europejska Platforma Recyklingu ERP Polska oraz ERP Batteries od kilku lat z sukcesem kontynuują projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej pn. Drugie Życie Elektrośmieci. W tym roku w listopadzie rusza jego V edy- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r.), sprzyja kształtowaniu postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych poprzez naukę kreatywności, innowacyjności i podejmowanie ryzyka, jak również rozwija zdolność planowania i zarządzania projektami. Ogólnopolski konkurs edukacyjny Drugie Życie Elektrośmieci jest realizowany przez ERP Polska od 2008 r. O zainteresowaniu działaniem edukacyjnym świadczy liczba osób uczestniczących w konkursie podczas pierwszej edycji było to około 1000 uczniów, w drugiej i trzeciej edycji liczba uczestników została prawie podwojona. Za pośrednictwem młodzieży szkolnej organizator konkursu ERP Polska dociera do lokalnego społeczeństwa miast i gmin szkół biorących udział w konkursie oraz do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za zbiórkę ZSEE i zużytych baterii. Konkurs sprzyja aktywizacji i mobilizacji szkolnej i lokalnej społeczności do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań dotyczących zbiórki ZSEE i zużytych baterii, nawiązywania efektywnej współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki. cja. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej o nagrodę Grand Prix Europejskiej Platformy Recyklingu i prowadzony jest w trzech kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej biorących w nich udział dzieci i młodzieży oraz zbiórka ZSEE, zużytych baterii i przez to zmniejszenie obciążenia naszego ekosystemu. Zadaniem młodzieży jest uświadamianie najbliższemu otoczeniu: koleżankom, kolegom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, ale także rodzicom oraz mieszkańcom ich osiedli i miejscowości na czym polega problem ZSEE i zużytych baterii oraz jakie należy podejmować działania zmierzające do zbiórki tych odpadów. Ważnym celem konkursu jest również budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw. Uczestnictwo w konkursie to także szansa dla nauczycieli i szkół na prowadzenie ciekawych i inspirujących uczniów działań. Daje on możliwość wykorzystania formuły realizacji projektu edukacyjnego (spełnia kryteria udziału uczniów w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z W tym roku zakończyła się IV edycja konkursu Drugie Życie Elektrośmieci. Do konkursu zgłosiło się i rywalizowało ze sobą 211 zespołów. Najlepsi z nich wzięli udział w uroczystej gali zakończenia konkursu, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli oraz ich wytężonej pracy zebrano kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 6754 kg baterii. Wkrótce ruszy piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Drugie Życie Elektrośmieci. Szczegóły można znaleźć na stronie Działaniom edukacyjnym realizowanym przez ERP Polska oraz ERP Batteries towarzyszy zbiórka ZSEE oraz baterii. Ma ona nie tylko wymiar praktyczny tj. odbiór od konsumenta elektośmieci, które następnie zostaną przetworzone, ale również wymiar świadomościowy. Nie wystarczy bowiem mówić o konieczności segregacji ZSEE i baterii. Aby edukacja odniosła pożądany skutek i była efektywna, konieczne jest zapewnienie efektywnych i łatwo dostępnych narzędzi zbiórki. Pokazywanie dobrych praktyk, a także zaangażowania innych ludzi w działanie jest jednym ze sposobów budowania zarówno świadomości ekologicznej, jak i wzmacniania indywidualnej odpowiedzialności konsumenckiej. ERP Polska i ERP Batteries zorganizowały liczne zbiórki ZSEE na terenie całej Polski. Jak wielkim zaintere-

5 31 sowaniem społecznym cieszą się tego typu akcje świadczy fakt, że tylko podczas dwóch dni zbiórki zorganizowanych w ramach akcji Uwolnij elektrośmieci w pięciu miastach Polski (Nowym Sączu, Rzeszowie, Mysłowicach, Tychach i Dąbrowie Górniczej) zebrano ponad 16 ton ZSEE! Celem akcji było zachęcenie mieszkańców miast do specjalnego traktowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie wyrzucania do pojemników na odpady komunalne, lecz przynoszenia do wyznaczonych miejsc, w tym do punktów zbierania organizowanych przez ERP Polska, w tym wypadku w marketach Real. Dodatkową atrakcją organizowanych zbiórek ZSEE oraz zużytych baterii są zawsze zabawy edukacyjne dla dzieci, które mają szansę w ciekawy i przyjemny sposób dowiedzieć się, dlaczego trzeba oddawać zużyty sprzęt elektryczny do recyklingu i co z nim się dzieje w specjalnych zakładach przetwarzania. Na najmłodszych czekają kolorowanki, puzzle oraz animatorzy, którzy potrafią zachęcić do zabawy każdego malucha. Dodatkową zachętą są atrakcyjne nagrody. ERP Polska oraz ERP Batteries bierze także czynny udział w akcjach i happeningach tematycznych organizowanych przez inne podmioty, które wpisały się już na stałe w kalendarz ciekawych wydarzeń społecznych, promujących zdrowy i ekologiczny styl życia. Przykładem jest Biobazar targ z ekologiczną żywnością, stanowiący miejsce spotkań dla wszystkich zainteresowanych ekologią. Niezmiennym rezultatem tych działań są tony zebranego ZSEE i baterii oraz zadowoleni ludzie proekologiczni konsumenci, gotowi na inwestycje w zdrowy tryb życia i ekologiczne rozwiązania. Akcje prowadzone są w partnerstwie z Fundacją Zielony Horyzont oraz przy zaangażowaniu lokalnych organizacji. O wszystkich inicjatywach ERP Polska, a także najbliższych akcjach można przeczytać na stronie internetowej Żyjemy w czasach gdy reguła uczenia się przez całe życie staje się zasadą podstawową. Szczególnego znaczenia nabiera ona w wymiarze zachowań konsumenckich i zrównoważonego, racjonalnego postępowania z zasobami środowiskowymi. W zmieniającym się świecie edukacja nie może być kierowana tylko i wyłącznie do dzieci, w obowiązkowym systemie szkolnym. Wyzwaniem wciąż pozostaje edukowanie dorosłych i przekonanie ich, że swoimi codziennymi zachowaniami mają wpływ na środowisko naturalne. Zrozumienie istoty zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiedzialnej i racjonalnej konsumpcji jest dla konsumentów szansą na wprowadzenie świadomych zmian w stylu życia. Agnieszka Glińska, Marta Pawlak European Recycling Platform ERP Polska and ERP Batteries for few years now, continue educational project addressed to children and school youth under the name DrugieŻycieElektrośmieci. In November this year, we are running its 5 th edition. The aim of this competition is to increase the environmental awareness of participating children and teenagers, as well as collection of WSEE, used batteries and by doing so reducing the pollution burden. The children s task is to make their nearest surrounding, colleagues, teachers, school staff, but also parents and residents of their neighborhoods, aware of what is the problem of WEEE, used batteries and what actions should be taken to collect this waste. Another important aim of the competition is to build and strengthen local partnerships. There is a big interest in this action, and the number of participants is the best prove for that. During the first edition the number of participants was around 1000, while in the 2 nd, and 3 rd edition, the number of people taking part in the competition almost doubled. Thanks to school youths, the body organizing the competition ERP Polska reaches the society towns and districts participating in the competition, and to local institutions responsible for WEEE, and used batteries collection. Actions undertaken by ERP Polska and ERP Batteries are supplemented by collection of WEEE, and batteries. The fact that during two day action UwolnijElektrośmieci we collected 16 tons of waste is the proof how popular such actions are. Additional attractions of WEEE collections are always educational games for children allowing themin a nice and interesting way to learn why we should give back used equipment for recycling and what is happening in specialized processing plants. ERP Polska and ERP Batteries actively participates in thematic events and happenings organized by other subjects, which became a part of interesting events calendar promoting healthy and ecological lifestyle. Unchanged result of such events is tons of collected WEEE and batteries, and happy people- pre-ecological consumers ready to invest in healthy lifestyle and ecological solutions.

6 32 ERP popiera nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach BATERIE I AKUMULATORY PO NOWEMU Obowiązująca od 2009 roku ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79 (2009) poz. 666) od początku wzbudzała liczne kontrowersje i wątpliwości. Między innymi, rola podmiotów wykonujących obowiązek zbiórki i recyklingu w imieniu producentów nie była do końca określona. Były niejasności dotyczące sposobu wyliczania wysokości opłaty edukacyjnej, zwłaszcza od baterii sprzedawanych łącznie ze sprzętem. Poprzez ewidentny błąd w ustawie podmioty zagraniczne wprawdzie miały nałożone wszystkie obowiązki zbierania i recyklingu, ale nie mogły zarejestrować się w rejestrze GIOŚ. Ustawa traktowała tak samo przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek jedną baterię guzikową rocznie, jak i potentata wprowadzającego 1000 ton baterii. W lipcu bieżącego roku Ministerstwo Środowiska opracowało i poddało pod konsultacje społeczne projekt nowelizacji ustawy. Projekt ten eliminował liczne niedociągnięcia istniejącej ustawy. W październiku Ministerstwo opublikowało i poddało pod uzgodnienia międzyresortowe drugą wersję projektu zmian. Uważamy, że zmiany te spowodują, że system zbiórki i recyklingu baterii będzie mógł rozwijać się sprawniej i lepiej, tak by wypełnić ciągle rosnące cele ekologiczne. Nadal mamy jednak kilka uwag i komentarzy do proponowanych rozwiązań. Ustawa ustanawia dolne limity wprowadzenia baterii na rynek, poniżej których przedsiębiorca zwolniony jest z wszystkich obowiązków za wyjątkiem obowiązku rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Zwolnieniem objęci będą przedsiębiorcy wprowadzający mniej niż 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych i mniej niż 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych lub samochodowych. Uważamy, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wyeliminuje konieczność wykonywania dość uciążliwych czynności (podpisywanie umów, składanie raportów) przez przedsiębiorców, dla których sprowadzanie baterii jest czynnością zupełnie marginalną. Zmniejszy to też ilość aktywnych wprowadzających w rejestrze, dzięki czemu Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła skoncentrować swoje działania na podmiotach rzeczywiście znaczących na rynku baterii. ERP uważa, że próg w przypadku baterii przenośnych mógłby być podniesiony do 10 kg (odpowiada to około 500 sztuk baterii AA) bez szkody dla systemu zbierania baterii jednakże ostateczna decyzja powinna być podjęta w oparciu o dane GIOŚ. Podmioty pośredniczące doczekały się definicji w art. 6 pkt 10a ustawy, a także zostały zobowiązane do wpisu do rejestru. Jak najbardziej popieramy ten postulat, gdyż ułatwi on kontrolę wypełniania obowiązku zbierania baterii przez producentów. Uważamy, że każdy podmiot pośredniczący powinien sprawozdawać: n Listę wprowadzających, z którymi ma zawartą umowę. n Sumaryczną masę baterii wprowadzonych przez tych wprowadzających w danym roku. n Sumę średnich mas wprowadzenia będącą podstawą do wyliczenia poziomu zbierania. n Zebraną masę baterii. n Osiągnięty poziom zbierania. n Informację, gdzie baterie zostały przetworzone. Uważamy, że wobec częstych zmian ww. danych rejestr powinien być dostępny elektronicznie, a zmiana danych w nim powinna być bezpłatna. Każdy przedsiębiorca byłby odpowiedzialny za prawidłowość swoich danych w rejestrze. Nowa dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na kraje członkowskie obowiązek stworzenia elektronicznego rejestru wprowadzających SEE uważamy, że rejestr wprowadzających baterie powinien być maksymalnie zespolony z rejestrem wprowadzających SEE w celu zmniejszenia obciążenia sprawozdawczego, przede wszystkim dla producentów. Umożliwienie podmiotom zagranicznym rejestracji w rejestrze za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego

7 33 jest zamknięciem istotnej luki w dotychczasowym prawie, które pozostawiało zagranicznych przedsiębiorców w stanie pewnego zawieszenia niby spełniali definicję producenta ze wszystkimi tego konsekwencjami, a nie mogli się zarejestrować w GIOŚ. Niektórzy producenci zagraniczni wykorzystywali tę sytuację i w ogóle nie wypełniali obowiązku zbiórki i recyklingu. Warto by było, żeby nowa ustawa uregulowała tę kwestię w sposób spójny z nowym prawem dotyczącym ZSEE, to jest poprzez instytucję autoryzowanego przedstawiciela. Spójność z prawem ZSEE zapobiegnie rozbieżnemu traktowaniu tej samej firmy w zależności od tego, czy wprowadza baterie, czy SEE. Dobrym pomysłem jest uproszczenie sposobu obliczania opłaty edukacyjnej. Dotychczasowa interpretacja zapisu o obliczaniu wysokości opłaty edukacyjnej w przypadkach gdy nie można bezpośrednio uzyskać informacji o przychodzie ze sprzedaży baterii (bo były sprzedane łącznie ze sprzętem EE) wzbudzała wiele wątpliwości. Proponowany zapis ustanawiający opłatę od kilograma wprowadzonych baterii jest jednoznaczny i łatwy do obliczenia. Uważamy jednak, że należy powrócić do pierwotnej propozycji wysokości tej opłaty (5 groszy od kilograma). Opłata w wysokości 2 groszy od kilograma jest w przypadku baterii przenośnych zbyt niska i poważnie ograniczy ilość środków na kampanie edukacyjne. Wśród uwag szczegółowych, mamy następujące: n Art. 14. ust. 3 (czas przechowywania baterii). Wydaje się, że poprzedni wymóg (łączny czas przechowy- wania przez wszystkich posiadaczy nie dłuższy niż 1 rok) jest bardziej dyscyplinujący niż proponowany wymóg, że każdy przetwarzający może przechowywać przez rok. Jest to o tyle istotne, że trudno sobie wyobrazić raportowanie łącznego poziomu recyklingu oraz poziomu wydajności recyklingu w sytuacji gdy każdy przetwarzający przechowuje przez rok. n Art. 28. ust. 2 (wymóg by podmiot pośredniczący był w rejestrze EMAS). Rejestracja w EMAS jest naszym zdaniem mało celowa, ale z zadowoleniem witamy roczny okres przejściowy. n Art. 59. ust. 2 (w obowiązującej ustawie) i art. 64. Możliwość składania zbiorczych sprawozdań, o których mowa w art. 59. ust. 2 (w przypadku sprawozdań podmiotów zbierających dla podmiotów pośredniczących) należy również wprowadzić w art. 64 (jako kolejny punkt 5e). Podsumowując, uważamy, że nowelizacja ustawy spowoduje, że wyeliminowane zostaną jej dotychczasowe usterki, a system zbiórki baterii stanie się bardziej przejrzysty, wiarygodny i przyjazny dla przedsiębiorców. Mikołaj Józefowicz dyrektor ERP Batteries Poland sp. z o.o. Proposed adjustments to the battery law The Law on Batteries and Accumulators from 2009 was from the beginning a source of controversy and confusion. In July this year the Ministry of Environment had prepared and sent for public consultations a draft law to change some of its articles. In October, an updated draft was sent for consultations. We conclude that proposed amendments will eliminate the weak points of the current law, with the expected result that the further development of the battery collection system will be better and easier. This is good news in light of the increasing ecological targets. The new law introduces limits of amounts of batteries put on market, below which the producer is freed from all obligations, except registering at the Registry. These limits are: less than 1 kg of portable batteries/accumulators or less than 100 kg of industrial/automotive batteries or accumulators. We think that this is a good move, because it will eliminate the need to perform very time-consuming tasks by very small producers, it will also make controlling the remaining ones easier. However, we think that in case of portable batteries this limit could be increased to 10 kg (equivalent to about 500 AA batteries) without any harm to the battery collection system. Companies which perform compliance services in the name of producers will have to register in the national register. We support this proposal, because it will make it easier to control these entities. We believe, that each of them should report their list of members, total weight of batteries put on market by members, weight of collected batteries and resulting collection rate, as well as list of recyclers where the collected batteries were recycled. Foreign-based companies will finally be able to register in the national register via service companies. This will end the current legal limbo they are in. They meet the definition of a producer and consequently have all the obligations of a producer, but cannot register, and thus are not able to fully participate in the system. Another good development in the proposed law is the simplification of the assessment of educational fee. Proposal is to calculate it via a simple formula of 2 groszes per kilogram of batteries put on market. This is easy to calculate, however we think that for portable batteries the rate is too low and will result in significant lowering of educational fees.

8 34 ELEKTROWIEŚCI W Ministerstwie Środowiska w ostatnich dniach października dokonano oceny stopnia przygotowania samorządów do wdrożenia ustawy o czystości i porządku w gminach. Analizując przedstawione statystyki (są przedstawione na stronie Ministerstwa trudno się oprzeć wrażeniu, że nie jest to ulubiony obszar aktywności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Myślę, że średnia arytmetyczna przygotowań nie przekracza 50% obowiązków określonych przez prawo. Ciekawe, jaki będzie wynik 30 czerwca 2013 roku. Bardzo ciekawie w tej statystyce przedstawia się podejście do tzw. PSZOK-ów (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) bardzo wiele samorządów chce je organizować samodzielnie lub powierzać ich prowadzenie firmom wybranym drogą odrębnego postępowania konkursowego, a więc nie operatorom odbierającym odpady komunalne. Jest zatem szansa, że zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych i baterii zostanie powierzone zbieraczom zarejestrowanym w GIOŚ i przekazującym swoje odpady specjalistycznym zakładom przetwarzania. Miejmy nadzieję, że będzie to też znaczący krok naprzód w osiąganiu oczekiwanego przez Unię Europejską poziomu. W całej Europie, nie tylko w Polsce, punkty skupu złomu są konkurencją dla systemów zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych operujących na podstawie prawa o zużytym sprzęcie. Podobnie jak w naszym kraju, ten kanał we Francji, Irlandii, Włoszech jest dużym nieszczęściem, bowiem służy do niewłaściwego, niezgodnego z prawem i zasadami przetwarzania odpadów wielokrotnie za nic mając ochronę środowiska. Złomiarzy lodówka interesuje przede wszystkim jako źródło metalu czy tworzywa sztucznego, które korzystnie się sprzeda, a nie jako potencjalny emitor freonu do atmosfery. Aby temu przeciwdziałać, we Francji i Włoszech przyjęto prawo, w myśl którego punkty skupu złomu nie mogą prowadzić rozliczeń gotówkowych. Irlandia jest w przededniu takiej decyzji. To oznacza, że osobnik z wózkiem dziecięcym, na którym znajduje się lodówka czy kuchnia elektryczna nie uda się do tego punktu, bo za swój towar nie otrzyma zapłaty. A rachunku w banku to on raczej nie posiada. Czy w Polsce nie powinno się wprowadzić takiego samego rozwiązania? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że kształtowanie świadomości ekologicznej to najbardziej słuszna i najbardziej właściwa droga do proekologicznych zachowań. Ale czy słuszne jest, że prowadzeniem edukacji zajmuje się każdy, bez względu na stopień przygotowania zawodowego to już druga strona medalu. Obserwujemy, że na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak grzyby po deszczu pojawiają się instruktorzy mówiący jak należy postępować z tego rodzaju odpadami. I dobrze, niechaj mówią, tylko niechaj ktoś (Ministerstwo Środowiska, GIOŚ) sprawdzi, czy wiedzą o czym mówią. Czy potrafią rozróżnić źródło światła zawierające rtęć od nowoczesnej żarówki LED? Czy znają oznakowania tworzyw sztucznych wynikające z dyrektywy RoHS? Bo, aby edukacja była skuteczna to słuchaczom trzeba powiedzieć jak mają postępować z odpadami i dlaczego właśnie w taki sposób. Slogan bez rzetelnej wiedzy czasami więcej szkodzi aniżeli przynosi korzyści. Tak jak kiedyś po wsiach i miasteczkach krążyły pojazdy, z których słychać było okrzyki Szmaty zbieram, na garnki wymieniam!!!, tak teraz można spotkać jeżdżące busy, których załogi są tworzone przez osoby zajmujące się zbieraniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. W gminie Włocławek taki pojazd dość regularnie odwiedza jej mieszkańców, a zbieracze z różną dozą uprzejmości proszą o oddanie im starego żelazka, a najlepiej lodówki czy odkurzacza. Tylko że tamci śmieciarze proponowali garnki czy naftę, a obecni niestety nic. Bateria z Bagdadu W latach trzydziestych ubiegłego wieku, podczas prac archeologicznych na terenie Bagdadu, natrafiono na przedziwne znalezisko. Było to gliniane naczynie zawierające miedziany cylinder z wetkniętym weń żelaznym drutem. Całość izolowana była za pomocą asfaltowego korka. Wszystko wskazuje na to, że odkryto najstarszą działającą baterię, jej powstanie datuje się na III w p.n.e. Stwierdzono, że złotnicy w Bagdadzie jeszcze stosunkowo niedawno używali podobnych konstrukcji do złocenia przedmiotów. Stąd przypuszczenie, że również odkryte urządzenie służyło złotnikom. Inna teoria głosi, że drobne dawki prądu mogły być stosowane podczas elektro-akupunktury. Jedno wiemy na pewno jeżeli to była bateria, to na pewno nie została ona właściwie przetworzona po zużyciu! Źródło: Jak skonstruować baterię? Owocowe ogniwo galwaniczne Wystarczy wziąć miedziany drut (ok. 10 cm), aluminiowy drut (ok. 10 cm) i jabłko. Całość instalujemy, jak na zdjęciach druty łączymy z metalowymi zaciskami miernika i wbijamy w jabłko po chwili możemy odczytać wartość napięcia pomiędzy elektrodami. Źródło:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza problemu zbiórki zużytych baterii oraz ZSEiE

Diagnoza i analiza problemu zbiórki zużytych baterii oraz ZSEiE 1 2 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Na zlecenie: Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 3 Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6 Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!. 10 Przekład prawniczy: kiedy prawnik

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z pod redakcją Marty Znajmieciej-Sikora i Elżbiety Roszko Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Part B Objectives and expected results

Part B Objectives and expected results LIFE + Information and Communication TECHNICAL APPLICATION FORMS Part B Objectives and expected results All forms in this section may be lengthened, so as to include all essential information. LIFE+ Information

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013

OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013 OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013 Końcowa ocena realizacji celów planu komunikacji POIiŚ wraz z końcowym pomiarem wartości wskaźników oddziaływania planu komunikacji POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2011 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski Raport TNS OBOP Warszawa, grudzień 2011

Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski Raport TNS OBOP Warszawa, grudzień 2011 Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski Raport TNS OBOP Warszawa, grudzień 2011 Spis treści 1. Streszczenie / Executive summary s. 4 2. Metodologia badania s. 15 3. Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Czego szuka inwestor? What does investor look for?

Czego szuka inwestor? What does investor look for? NR / N O 1 (15) 2010 Polski rynek VC nabiera rumieńców Polish VC market is getting some coloring Fiński model finansowania start-upów Finnish Model of Financing Start-Ups Czego szuka inwestor? What does

Bardziej szczegółowo

Badanie Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania Raport końcowy SMG/KRC Poland Media S.A.

Badanie Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania Raport końcowy SMG/KRC Poland Media S.A. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania Raport

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 2013-2014

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 2013-2014 Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. 2013-2014 Wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Lublin 2014 Raport Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Badanie mechanizmu udzielania wsparcia administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach Programu Razem Bezpieczniej

Badanie mechanizmu udzielania wsparcia administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach Programu Razem Bezpieczniej Badanie mechanizmu udzielania wsparcia administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w ramach Programu Razem Bezpieczniej Raport z badania Warszawa, 19 grudnia 2011 r. 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo