Newsletter No 27. Celem jest wzrost. czerwiec 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter No 27. Celem jest wzrost. czerwiec 2008"

Transkrypt

1 czerwiec 2008 I II Celem jest wzrost Zakończenie projektu w PKE III Personalia IV Energia z polskiego wiatru V Nowoczesne zarządzanie VI Kraków GO! VII W Marynarce cieplej VIII Od zmęczenia do anemii IX Warszawa jeszcze piękniejsza X 10 dębów BSH... XI Siemens dla Sempertransu XI Iltor-2 ze świadectwem bezterminowym XII Gigaset z internetem XII Idealni pracodawcy XIII Słyszeć lepiej... XIV Wirtualny urząd w oczach dzieci XIV Nowa siedziba biura regionalnego w Krakowie XV Dla energetyki i gazownictwa XVI Pod (wysokim) napięciem Celem jest wzrost Siemens kontynuuje systematyczny wzrost. Taka była jedna z głównych przesłanek wystąpienia prezesa koncernu Petera Löschera na konferencji prasowej w Monachium przy okazji ogłoszenia danych finansowych za pierwsze półrocze 2008 r. Zdecydowanie potwierdzono cel firmy, którym jest wzrost dwukrotnie szybszy od globalnej stopy wzrostu gospodarczego. W pierwszym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobry wzrost w skali globalnej stwierdził Löscher podczas prezentacji wyników firmy za drugi kwartał w Monachium. Szczególnie dobre były wyniki sektora Przemysł i Ochrona Zdrowia, które osiągnęły znaczny wzrost i poprawiły zyski. W wyniku wydatków poniesionych w związku z pokryciem jednorazowych kosztów w dawnych branżach Power Generation, Transportation Systems oraz Siemens IT Solutions and Services, ogłoszonych już w marcu, przychody netto z działalności operacyjnej były zdecydowanie niższe, niż za ten sam okres rok temu. W związku z tym Löscher wskazał na dwa istotne fakty. Po pierwsze, dane za drugi kwartał ubiegłego roku, kiedy to Siemens właśnie zakończył program Fit4More, były wyjątkowo dobre. Ponadto, gdyby nie jednorazowe wydatki, wyniki operacyjne firmy za drugi kwartał bieżącego roku byłyby jednak wyższe od doskonałych wyników sprzed roku. Można zatem spodziewać się, że przychody netto za cały bieżący rok dorównają przychodom w roku ubiegłym. Oczekiwania te poparte są ciągłą weryfikacją projektów wielkoskalowych. W dziale Energetyki Paliw Kopalnych zakończono weryfikację i nie wykryto żadnych istotnych nowych problemów. W dziale Systemów Transportu sprawdzono 75% wszystkich projektów. Według Löschera zakładamy, że w przypadku działu Mobility nie dojdzie do znacznego zwiększenia kosztów. Stwierdził też, że trwały sukces tej jednostki operacyjnej zapewni program Mobility in Motion. Löscher wyraził przekonanie, że Siemens idzie naprzód szybko i pewnie. Reorganizacja firmy w sektory i klastry wdrażana jest terminowo i skutecznie, a wzrost firmy jest zadowalający. Jak stwierdził Löscher spodziewamy się, że wzrost organiczny będzie dwukrotnie większy od wzrostu gospodarczego w roku finansowym (...) Nasze cele na 2010 rok pozostają bez zmian. Peter Löscher określił 2008 jako rok przejściowy z powodu wielu zmian organizacyjnych, a także zmian zachodzących w gospodarce światowej. Uważa, że skutki kryzysu finansowego będą silniej odczuwane w gospodarce w przewidywalnej przyszłości. Przygotowując się na nie Siemens już określił odpowiednie działania, dzięki czemu może się trzymać wyznaczonych celów. Newsletter No 27 s

2 II Szybciej i bliżej do klientów W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Siemensie zmieniło się bardzo wiele. Dziesięć branż zostało połączonych w trzy Sektory składające się w sumie z 15 działów oraz dwa działy ponadsektorowe. Wszystkie 190 krajów, w których działa koncern, pogrupowano w 20 Klastrów Regionalnych. Obecnie trwają prace nad odchudzeniem i zwiększeniem sprawności struktury zarządzania na wszystkich poziomach organizacyjnych. Utworzenie Sektorów Przemysłu, Energetyki i Ochrony Zdrowia stanowi logiczną kontynuację dotychczasowej strategii dążenia do utrzymania pierwszego lub drugiego miejsca na rynkach oraz uproszczenia struktury, by Siemens był mniej złożony, bardziej klarowny i szybszy. W procesie tym celem jest dotrzymać kroku głównym konkurentom we wszystkich dziedzinach mających wpływ na długoterminową wartość dodaną takich jak obroty, zyski, nowatorskie rozwiązania, a także koszty administracji. Utworzenie 20 Regionalnych Klastrów ma na celu bezpieczne wdrożenie światowych strategii sektorowych i operacyjnych Siemensa, wzmocnienie orientacji na klienta i zwiększenie zyskowności. Reorganizacja struktury zarządzania jest też ściśle związana z reorganizacją Sektorów i Klastrów oraz z nowym modelem zarządzania (nałożenie na jedną osobę odpowiedzialności za firmę zasada Dyrektora Zarządzającego ). Odchudzona struktura administracyjna prowadzi automatycznie nie tylko do obniżenia kosztów, lecz również do lepszego wsparcia działalności operacyjnej i mniejszej biurokracji, a zatem pozwoli więcej czasu poświęcić klientom. Skrót materiału z Siemens World 05/2008; tytuł pochodzi od redakcji Newslettera Zakończenie projektu w PKE W czerwcu Siemens IT Solutions and Services zakończył projekt wdrożenia Systemu SAP ERP (Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Firmy) w zakresie modułu HCM (Human Capital Management Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) w elektrowniach Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Moduł HCM służy do zarządzania m. in. kartami płac pracowników oraz do wykorzystywania wiedzy i potencjału pracowników. Projektem zostały objęte wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład koncernu PKE S.A., w tym m. in. Elektrociepłownia Katowice, Elektrownia Łaziska oraz Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Ze względu na duże zróżnicowanie procesów w jednostkach organizacyjnych koncernu, dużym wyzwaniem było opracowanie koncepcji wdrożenia ujednoliconego procesu kadrowo-płacowego. System został uruchomiony w lutym 2008, zaś wszystkie prace wdrożeniowe zostały ukończone w kwietniu. Rozwiązaniem w PKE objętych jest ponad 5400 pracowników koncernu, a obsługuje je około 590 aktywnych użytkowników. Po zakończeniu prac projektowych Siemens rozpoczął też świadczenie usług serwisowych dla wdrożonego rozwiązania. Było to pierwsze wdrożenie tego typu w koncernie z branży energetycznej. Po jego ukończeniu PKE wystawił list referencyjny, polecający Siemensa jako kompetentnego partnera. Project completion at PKE others, CHP Plant Katowice, Power Plant Łaziska and CHP Compleks Bielsko-Biała. In June Siemens IT Solutions and Services completed a project involving the implementation of HCM (Human Capital Management module) as part of SAP ERP (Enterprise Resource Planning) at the power plants of Południowy Koncern Energetyczny S.A. HCM is used for managing, among others, staff payroll sheets and utilizing the knowledge and potential of the staff. The project covered all organizational units of PKE S.A., including, among It was the first implementation of that kind in a power concern. After its completion PKE prepared a letter of reference recommending Siemens as a competent partner.

3 III Siemens reaffirms growth target Siemens continues to make steady progress. That was one of the key messages that CEO Peter Löscher delivered at the press conference in Munich as the company released its figures for the first six months of fiscal The goal of growing the company s business at twice the rate of global economic growth was expressly reaffirmed. A leaner administrative structure leads automatically not just to lower costs, but also to better support for operations, less bureaucracy, and thus more time to spend with our customers. Our order growth in the first half has been excellent on a global basis, Löscher said in connection with the presentation of the company s second quarter figures in Munich. The Industry and Healthcare Sectors performed especially well, generating strong growth and improved earnings. As a result of the charges taken to cover non-recurring costs in the former Groups of Power Generation, Transportation Systems, and Siemens IT Solutions & Services, which were announced already in March, the net income from operating activities was considerably lower than the corresponding year-ago figure. In this connection, Löscher pointed out two important facts. First, the figures for the second quarter of last year, when Siemens had just completed the Fit4More program, were particularly strong. In addition, without the non-recurring charges, Siemens operating results in the second quarter of this year would have been higher even than the excellent year-ago figures. It is therefore expected that the company will be able to achieve a net income for the full year comparable to that of the corresponding year-ago figure. This expectation has been supported by the continued review of largescale projects. In the Fossil Power Generation Division, these reviews have been completed and no significant, hitherto unknown problems were discovered. At Transportation Systems, 75 percent of the projects have been reviewed. Löscher: We assume that in the case of Mobility there will be no significant increase in the costs. What s more, he said, the lasting success of this business unit will be ensured through the Mobility in Motion program. Overall, Löscher believes that Siemens is making rapid and consistent progress. The reorganization into Sectors and Clusters is being implemented quickly and effectively, and the company s growth is quite satisfactory. Löscher: We expect organic revenue to grow at twice the rate of GDP growth in fiscal And: We remain fully committed to our targets for Peter Löscher described 2008 as a year of transition, due to the many organizational changes and the changes occurring in the global economy. Siemens believes that the effects of the financial crisis will be felt more strongly in the economy in the foreseeable future. In preparation for these effects, Siemens has already defined the appropriate measures, and can therefore hold to its targets. Faster and closer to our customers A great deal has changed in Siemens over the last six months. 10 Groups have morphed into three Sectors encompassing 15 Divisions and two cross-sector businesses. Our 190 countries were recently bundled into 20 Regional Clusters. We are currently working on a leaner and more efficient management structure for all levels of the organization. Establishing the Industry, Energy and Healthcare Sectors represents the logical continuation of the existing strategy to take the No. 1 or No. 2 spot in markets experiencing long-term growth and to make Siemens less complex, more transparent and faster. In the process, our objective is to keep pace with the top competitors in all aspects that affect longterm value added such as volume, profit, innovative strength and also administrative costs. The creation of the 20 Regional Clusters is designed to reliably implement our worldwide Sector and business strategies, strengthen our customer focus and increase our efficiency. The reorganization of our management structure is also closely linked to the reorganization of the Sectors and Clusters as well as our new management model (placing business responsibility with a single person the CEO principle ). Excerpts from Siemens World 05/2008 Personalia Nowym prezesem spółki Siemens Finance Sp. z o.o. został z dniem 1 kwietnia br. Christian Foltyn. Ch. Foltyn pochodzi z Niemiec, z Siemensem związany jest od 2005 roku. Jest absolwentem wydziału biznesu i administracji uniwersytetu w Würzburgu-Schweinfurcie. Od 1992 roku pracował dla międzynarodowych firm, m. in. Sixt Leasing AG, a od 1996 r. odpowiadał za biznes międzynarodowy w GE Capital. Powierzenie mu funkcji w Polsce zarząd Siemens Finance wiąże z oczekiwaniami rozwoju nowych możliwości rynkowych oraz rozbudowy struktur i kompetencji firmy przez szkolenia i rozwój personelu. Hobby p. Foltyna to sport, sztuka i antyki. 1st of April 2008 Christian Foltyn was appointed to the CEO of the Siemens Finance Sp. z o.o. He has been with Siemens since 2005 in different Senior Management positions. Christian Foltyn graduated from University Würzburg-Schweinfurt Business & Administration. He has been working since 1992 within international companies such as Sixt Leasing AG and in 1996 he started working for GE Capital being responsible for international business. With him on the board Siemens Finance is planning to explore new market opportunities, develop structures and skills through a bigger focus on training and development. His hobby is sport, art and antiques.

4 IV uporają się z tym problemem, to w 2020 r. Unia będzie pozyskiwała z wiatru energię w ilości pokrywającej już 13 proc. popytu. Energia z polskiego wiatru Wracając do naszego rodzimego rynku, w ocenie Andreasa Nauena, szefa energetyki wiatrowej w Siemensie, w najbliższych latach będziemy obserwowali poważny wzrost polskiego rynku energetyki wiatrowej. Energetyka ta ma jednak i swoich przeciwników, którzy zwracają uwagę na zaburzenia w ekosystemie wywoływane przez dużą koncentrację wiatraków. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że turbiny wiatrowe mają zdecydowaną przewagę nad innymi rodzajami wytwarzania energii, nawet nad wysoce efektywną energetyką jądrową: nie wytwarzają zanieczyszczeń i odpadów oraz nie wymagają dostaw jakichkolwiek paliw, których po prostu nie potrzebują. Po raz pierwszy w dziejach Siemens uzyskał w Polsce kontrakt na dostawę turbin wiatrowych od firmy RWE Innogy, zajmującej się technologiami energii odnawialnej, założonej niedawno przez niemieckiego operatora energetycznego RWE. Siemens dostarczy i zainstaluje w Polsce w sumie 33 turbiny (każda o mocy 2,3 MW). Osiemnaście z nich stanie na farmie wiatrowej w okolicy Suwałk, a pozostałe 15 w Tychowie na Pomorzu Zachodnim. Farmy zostaną oddane do użytku jesienią 2009 roku. Według opinii analityków Siemensa Polska na tle Europy jest jednym z najbardziej obiecujących rynków, jeśli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej. Powołują się oni na szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, według których do roku 2020 w naszym kraju będą zainstalowane farmy o łącznej mocy 13 tysięcy MW. Dzisiaj ta liczba wygląda o wiele skromniej polską sieć zasila niespełna 300 MW wytworzonych przez wiatr. A tymczasem w znacznej części Polski panują warunki wiatrowe wręcz idealne do budowy i eksploatacji turbin. Uzupełnieniem tej opinii jest prognoza przedstawiona niedawno na łamach Rzeczpospolitej (7 maja 2008, s. B20, dział Prognozy Przybędzie energii wiatrowej ). Obecnie pisze Rzeczpospolita produkcja energii z wiatru w Unii Europejskiej rośnie w tempie 20 proc. W ubiegłym roku farmy wiatrowe dostarczyły w krajach UE 98 TWh energii, czyli 3. proc produkcji energii ogółem. Łączna moc zainstalowanych w Unii farm wynosi blisko 57 gigawatów (co odpowiada ok 60 proc. światowego rynku energii z wiatru przyp. Newsletter). Dwie trzecie wiatrowej energii wytwarzane jest w Hiszpanii i w Niemczech. Swoich możliwości nie wykorzystuje natomiast Francja. Europę pod względem produkcji wyprzedzają Stany Zjednoczone oraz Chiny. Rzeczpospolita zwraca też uwagę na to, że zagrożeniem dla rozwoju energetyki wiatrowej może być... tendencja do jej rozwijania! A to dlatego, że rosnący popyt na światowym rynku na turbiny wiatrowe doprowadza do znacznego opóźnienia inwestycji. Ale jeśli producenci turbin Power of the Polish wind For the first time, Siemens has received orders for the supply of wind turbines for sites in Poland. RWE Innogy, the new renewable energy unit established by the German utility RWE, has ordered 33 units from Siemens, each with a capacity of 2.3 megawatts (MW). These wind turbines are to be installed at the projects Suwalki in Masuria and Tychowo in Western Pomerania and are scheduled to commence operation by autumn The scope of the order placed with Siemens includes not only the supply of 33 wind turbines with a total capacity of 76 MW, but also erection and

5 V Nowoczesne zarządzanie Rośnie rynek Enterprise Relationship Management (ERM), czyli zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie. Pojawiła się na nim niedawno oferta Siemensa system easyoffice, oparty na SAP Travel Management. W firmie zatrudniającej około tysiąca pracowników w ciągu roku do rozliczenia trafia kilka tysięcy wniosków o zwrot poniesionych wydatków i rozliczeń, np. związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych. Rejestrowanych jest parę tysięcy wniosków urlopowych. Taka liczba transakcji i dokumentów oraz niebagatelne kwoty wymagają obsługi systemowej. EasyOffice, wdrożony pilotowo w macierzystej firmie Siemensa, jest narzędziem pozwalającym na pełną kontrolę procesów rozliczeń wydatków pracowniczych. Automatyzacja rozliczeń i integracja na poziomie systemu SAP sprawiła, że w dziale rozliczającym podróże zajmują się nimi jedynie dwie osoby, a uzyskanie ostatecznego efektu rozliczeń, czyli wypłaty pieniędzy, zostało przyspieszone 3-4 krotnie. System może być rozbudowany o takie funkcje, jak zarządzanie strukturą organizacyjną i danymi o pracownikach, zamawianie wizytówek, elektroniczne informacje o wynagrodzeniu, wnioski o przyznanie sprzętu itp. System ERP nadaje się do stosowania zarówno w wielkich międzynarodowych korporacjach, jak i małych firmach rodzinnych. Oferta dla przedsiębiorstw obejmuje trzy systemy Symfonię Forte, Symfonię Premium i Symfonię Start uwzględniające potrzeby firm wynikające z ich specyfiki, wielkości czy struktury organizacyjnej. System Symfonia Forte jest rozwiązaniem klasy ERP o budowie modułowej, który obejmuje strategiczne obszary i procesy w organizacji, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, marketing oraz informację zarządczą. Znajduje zastosowanie w średnich i dużych firmach o różnej specyfice i profilu działalności. Symfonia Premium jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie w małych i średnich firmach. W jego skład wchodzą programy: Finanse i Księgowość, Analizy Finansowe, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Handel, Faktura, Mała Księgowość. Jego funkcjonalność pozwala na kompleksową obsługę firmy, automatyzuje wiele pracochłonnych czynności. Z kolei system Symfonia Start to linia programów w wersji jednostanowiskowej, przeznaczona dla małych firm, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. commissioning. In addition, RWE Innogy has concluded a service contract with Siemens that covers a period of 5 years. 18 wind turbines are to be installed at the Suwalki wind farm, 15 turbines are to be erected at the Tychowo wind farm. Poland ranks among Europe s most promising wind energy markets. Estimates by the Polish Wind Energy Association indicate that over 13,000 MW of wind power generating capacity could be installed in Poland by Wind turbines that feed power into the Polish grid today have a modest total capacity of less than 300 MW, despite the outstanding wind conditions prevailing in large sections of the country. The Polish wind power market will grow significantly in importance in the years ahead, said Andreas Nauen, head of Siemens wind power business. Modern management The market is growing for Enterprise Relationship Management (ERM) i. e. management of relationships in the business. An offer from Siemens recently surfaced on this market in the form of the easyoffice system that ensured a systemic servicing of thousands of motions for refund of incurred expenses, settlements related to, for example, the use of company cars or vacation requests. EasyOffice has been implemented as a pilot projects in the parent company of Siemens and represents a tool that enables the full control of the process of settling employee expenses. The automation of settlements and the integration at the level of the SAP system resulted in the fact that the travel expense settlement section now has only two people handling the settlements whereas the final settlement effect i. e. actual payment has been accelerated 3-4 times. The system can be developed to include functions like management of the organizational structure, employee data, business card orders, electronic information about salaries, applications for equipment etc. The ERP system can be used both in large international corporations as in small family businesses. The offer for companies includes three systems Symfonia Forte, Symfonia Premium and Symfonia Start that take into account the needs of the company stemming from its character, size and organizational structure. The Symfonia Forte system is an ERP class solution that has a module structure and includes the strategic areas and process in the organization, finance, human resources management, sales, marketing and management information. The system matches the needs of large and midsize companies of a varied character and business activity profile. Symfonia Premium is an integrated package that supports management in small and midsize companies. The system includes the following programs: Finance and Accounting, Financial Analyses, Fixed Assets, Personnel and Payroll, Payroll, Commerce, Small Bookkeeping. Its functionality facilitates a comprehensive servicing of the company and automates many timeconsuming actions. Finally, Symfonia Start represents a line of programs in a singleposition version and is assigned to small companies irrespective of the type of their business activity.

6 VI Fot. G. Morek infrastruktury pod kątem zarządzania w sytuacji kryzysowej, zabezpieczenia medycznego, ale także bezpieczeństwa energetycznego. Kraków ma pod tym względem znaczące doświadczenia, zdobyte przy okazji organizacji m. in. wizyt papieskich. Nad bezpieczeństwem energetycznym czuwa firma Enion. Na temat najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa wypowiadał się Artur Motyliński z Siemens Building Technologies, zwracając uwagę na szczególnie newralgiczne aspekty wynikające z organizacji tak prestiżowej i masowej imprezy jak EURO Kraków GO! Przyznanie Krakowowi statusu organizatora turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA w roku 2012 może stać się istotnym impulsem dla dalszego rozwoju gospodarczego całego województwa, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. W przygotowaniach do Euro 2012 biorą udział władze samorządowe, urzędy i instytucje centralne, środowiska naukowe, korporacje międzynarodowe, kluczowe firmy państwowe i przedsiębiorcy Małopolski. W kwietniu, z inicjatywy Villi Decjusza oraz firmy Siemens Sp. z o.o., odbyła się konferencja EURO 2012 Kraków GO!, której celem było omówienie stanu przygotowań do tej prestiżowej imprezy, kolejnych działań i planów, a przede wszystkim prezentacja konkretnych aspektów organizacyjnych i możliwości współpracy. Nad spotkaniem przedstawicieli zaangażowanych w organizację środowisk oraz firm i władz miasta oraz regionu honorowy patronat objął Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. Podczas konferencji omawiano stan przygotowań Krakowa i województwa małopolskiego do organizacji EURO Robert Jaworski, dyrektor generalny Regionu Południe Siemensa, zaprezentował doświadczenia Siemensa, zdobyte podczas realizacji tego typu imprez w Europie i na świecie. Wiele uwagi poświęcono organizacji transportu publicznego, między innymi usprawnieniu komunikacji lotniska w Balicach z centrum miasta oraz projektowi systemu zarządzania ruchem i transportem zbiorowym, którego pierwszy etap realizowany jest obecnie przez Siemensa. Poruszano też kwestie zabezpieczenia miasta jego mieszkańców, gości oraz Cracow GO! Granting Cracow the status of organizer of the final game of the UEFA Soccer Championships in 2012 could become an important impulse for further economic growth of the whole province and could entail international cooperation and promotion of the Polish cultural heritage. The preparations for Euro 2012 in Cracow have brought about the cooperation of the selfgovernment authorities, state offices and central institutions, scientific circles, international corporations, key state-owned companies and businessmen from the Małopolska region. A conference was held in April entitled EURO 2012 Kraków GO! aiming at a discussion of the status of preparation of this event, next steps and plans. Jacek Majchrowski, the mayor of Cracow, became the honorary patron over the meeting of representatives of the circles, companies and

7 Siemens has concluded a contract for modernization of the heating system in the Navy Shipyard in Gdynia. The goal of the project is lowering the costs of the boiler house exploitation through increasing the effectiveness of heat management, increasing the reliability of the system, and thus the reduction of its servicing costs and also reduction of unfavorable influence on natural environment. VII As a result of the modernization we will see a reduction of gas use for heating purposes by a minimum of 14 percent. A complex system of control automation is going to be implemented, which will allow remote control and monitoring of current working parameters of dispersed control devices. Each object will be equipped with individual heat flow and consumption It s warmer in the shipyard now measurement, which in turn will enable effective energy management. Thanks to remote monitoring and control, it will be possible to optimize work also from the Siemens office in Warsaw, as well as faster service reaction in case of potential technical problems. The realization of the undertaking has been planned for two years. For the next two years, Siemens will be conducting installation servicing as well as monitoring and reporting of the obtained energy effects. municipal authorities involved in the preparation of the event. W Marynarce cieplej The degree of preparation of Cracow and the Małopolska region to the EURO 2012 organization was discussed during the conference. Robert Jaworski, general director of the Siemens South Region, presented the experience of Siemens obtained during the realization of similar events in Europe and in the world. Much attention was given to the organization of public transport including the improvement of communication between the Balice airport and the city center and to the project of the traffic and collective transportation management system of which the first stage is currently being performed by Siemens. Among the topics that were discussed there was also the matter of city safety and crisis situation management, medical security measures and energy safety. Artur Motyliński from Siemens Building Technologies spoke about the most up-to-date solutions in the area of safety. Stocznia Marynarki Wojennej jest najstarszą polską stocznią i jednocześnie najstarszym zakładem w Gdyni. Swoją działalność rozpoczęła w maju 1922 roku jako Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej. Obecnie zakład świadczy swoje usługi zarówno na rzecz Marynarki Wojennej, jak i dla kontrahentów cywilnych. Na terenie zakładu zlokalizowanych jest ok. 50 obiektów, w tym kilka wielkokubaturowych (powyżej m 3 ). Obsługa tak rozbudowanej infrastruktury wymaga sprawnego systemu zarządzania. W lutym tego roku Siemens podpisał umowę na modernizację systemu ciepłowniczego Stoczni. Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni poprzez podwyższenie efektywności gospodarowania ciepłem, zwiększenie niezawodności systemu, a tym samym redukcja kosztów jego obsługi, jak również zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku modernizacji nastąpi zmniejszenie zużycia gazu na cele grzewcze o minimum 14 procent, co przyniesie oszczędności na poziomie kilkuset tys. zł rocznie. Ich uzyskanie będzie możliwe poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektów z parowego na wodny, połączonego z modernizacją sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych, a przede wszystkim przez kompleksowe zastosowanie automatyki regulacyjnej wraz z systemem nadrzędnym. System ten pozwoli na zdalne sterowanie i monitorowanie bieżących parametrów pracy rozproszonych urządzeń regulacyjnych. Każdy z obiektów zostanie wyposażony w osobny pomiar przepływu i zużycia ciepła, co z kolei umożliwi efektywne zarządzanie energią. Dzięki zdalnemu podglądowi i sterowaniu możliwa będzie optymalizacja pracy również z biura Siemensa w Warszawie, a także szybsza reakcja serwisu w przypadku ewentualnych problemów technicznych. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na dwa lata. Przez kolejne dwa Siemens będzie prowadził serwis instalacji oraz monitorowanie i raportowanie uzyskanych efektów energetycznych.

8 VIII w sposób pewny szerokiego spektrum chorób. Dysponujemy już ponad setką różnych metod analitycznych i diagnostycznych. Coraz większe znaczenie zyskują innowacyjne, w pełni zautomatyzowane systemy analityczne o wysokiej wydajności. System laboratoryjny Dimension Vista firmy Siemens Healthcare Diagnostics jest przykładem opracowania całkowicie nowego systemu analitycznego, integrującego cztery różne technologie pomiarowe. System ten ułatwia pracę w laboratorium. Dzięki automatyzacji wielu procesów wstępnych oraz procesów opracowywania danych eliminuje on wiele źródeł błędów, zapewnia również szybki i sprawny obieg próbek. Od zmęczenia do anemii Wg: 2/2008 Monitor Magazin der Siemens-Gesellschaften in der Schweiz Diagnostyka laboratoryjna stała się ważnym instrumentem służącym do wczesnego wykrywania ciężkich schorzeń. Około 60% do 80% wszystkich rozpoznań medycznych oraz decyzji terapeutycznych opartych jest na wynikach testów diagnostyki laboratoryjnej. Opracowywane przez Siemens Healthcare Diagnostics nowe technologie oraz nowoczesne aparaty analityczne gwarantują skuteczność oraz jakość takich testów. Diagnostyka laboratoryjna jest stosunkowo młodą gałęzią nauki w obrębie medycyny. Zajmuje się ona badaniem płynów i wydzielin ustroju oraz tkanek. Jej obszar diagnozowania leży na styku nauk biologicznych, takich jak chemia i biologia molekularna. Materiałem podlegającym testowaniu są np. niewielkie próbki krwi, których pobranie od pacjenta trwa kilka minut. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek lekarz może wydać opinię na temat przyczyn powstania choroby oraz dokonać oceny ryzyka wystąpienia danego schorzenia. Dzięki wynikom badań laboratoryjnych możliwe jest przełożenie objawów klinicznie nieswoistych w zdefiniowane rozpoznania. Na podstawie wyniku oznaczenia poziomu witaminy B12 we krwi pacjenta skarżącego się na zmęczenie i zawroty głowy można zdiagnozować autoimmunologiczną niedokrwistość z niedoboru witaminy B12. Z kolei nerwowość, wysokie ciśnienie tętnicze krwi oraz uderzenia gorąca w powiązaniu z oznaczonym poziomem hormonów tarczycy może doprowadzić do zdiagnozowania gruczołu tarczowego. Diagnostyka laboratoryjna przyczynia się tym samym do tego, że pacjent może zostać poddany możliwie mało inwazyjnemu, a mimo to skutecznemu leczeniu. Lekarze za pomocą badań laboratoryjnych mogą kontrolować również postęp leczenia. Opracowanie nowoczesnych aparatów badawczych oraz rozwój technik komputerowych i zdalnej analizy danych pod koniec XX wieku przyczyniły się do gwałtownego postępu w metodach badań molekularno-chemicznych oraz molekularno-biologicznych. Obecnie rutynowo analizuje się około 1000 różnych parametrów, co umożliwia diagnozowanie From tired to anemic Laboratory medicine has become an important instrument for early diagnosis of serious illnesses. Approximately 60 to 80 percent of all medical diagnoses and decisions are taken on the basis of test results provided by laboratory medicine. The new technologies and modern analytical devices prepared by Siemens Healthcare Diagnostics guarantee the effectiveness and quality of such tests. The preparation of modern research devices and the development of computer science and remote data analysis that occurred at the turn of the 20th century contributed to the

9 IX Warszawa jeszcze piękniejsza Obiekty użyteczności publicznej, propozycje budynków biurowych i mieszkaniowych, obiekty sportowe czy projekty rewitalizacyjne starych budynków... To tylko niektóre zapowiedzi przyszłych realizacji, które można było obejrzeć podczas wystawy Plany na przyszłość, prezentowanej w maju w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Pokazano tam 117 innowacyjnych projektów, rysunków architektonicznych oraz makiet nowych warszawskich inwestycji. Pracownie architektoniczne w tym roku przedstawiły m. in. obiekty użyteczności publicznej, biurowce, obiekty kulturalne, centra finansowe i handlowe, a także osiedla mieszkaniowe czy plany zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwą atrakcją tegorocznej wystawy jest makieta Stadionu Narodowego, którego wizja przedstawiona kilka miesięcy temu budziła niezwykle dużo emocji. Wystawie towarzyszył konkurs dla studentów architektury Światłowód. Jego sponsorem i fundatorem nagrody była firma OSRAM. Młodzi architekci mieli za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania fragmentu nabrzeża Wisły, wyznaczonego dwoma przejściami podziemnymi na wysokości ulicy Boleść. Projekt miał uwzględniać możliwości, jakie dają nowoczesne źródła światła. Nagrodzony pomysł przedstawiał świetlówki ukryte pod elektroniczną matą z tworzywa, które zapalałyby się na bulwarze pod wpływem nacisku przechodniów czy cyklistów. Firma OSRAM zaprezentowała również możliwości, jakie daje zastosowanie w nowoczesnym oświetleniu technologia oparta na technologii diod LED (Light Emitting Diode). Są to diody elektroluminescencyjne o niewielkich rozmiarach, zużywające minimalne ilości energii. Mogą wytwarzać barwne światło, a ich trwałość przekracza nawet kilkudziesięciokrotnie żywotność tradycyjnych żarówek. Diody LED są coraz szerzej stosowane w przenośnych lampkach i latarkach, oświetleniu samochodowym, a także przy dekoracyjnym oświetleniu wnętrz, jak to pokazano na przykładzie zaaranżowanego na wystawie wystroju baru i fragmentu tarasu. dynamic progress of molecularchemical and molecular-biological research methods. Presently it has already become routing to analyze approximately 1000 different parameters thus enabling a high certainty of diagnosing a broad spectrum of diseases. We currently have more than a hundred different analytical and diagnostic methods. Innovative and fully automated devices that have a high effectiveness as well as analytical systems are becoming increasingly important. The laboratory system Dimension Vista from Siemens Healthcare Diagnostics is an example of shaping a completely new analytical system that integrates four different measurement technologies. This system makes laboratory work easier thanks to the automation of many preliminary processes before the analysis as well as processes related to the preparation of data and, as such, eliminates many sources of errors. Warsaw even more beautiful Public utility structures, suggestions of office and residential buildings, sports buildings and revitalization projects of old buildings, even a model of the National stadium... These are only a few of the projects for future realizations presented by architect studios on the exhibition entitled Plans for the future held in May in the University Library in Warsaw. The exhibition showed 117 innovative projects, architectural designs and models of new Warsaw investments. The exhibition was accompanied by a contest for architecture students called Fiber optic sponsored by OSRAM. Young architects were given the task of creating a concept for spatial management of a fragment of the Vistula riverbank delimited by two underground passages near to the street Boleść. The project was to take into account the possibilities that are provided by modern light sources. The winning project presented the idea of fluorescent lights hidden under an electronic mat made of material that would light up on the boulevard from the pressure made by pedestrians and cyclists. OSRAM also presented the possibilities provided by using technology based on diode LED technology (Light Emitting Diode) in modern lighting. These are electroluminescent diodes of small size that use minimal amounts of energy. The diodes can produce colored lights and their durability exceeds as much as tenfold the lifetime of traditional light bulbs. LED diodes are increasingly used in portable lamps and flashlights, car lighting and for decorative interior lighting as was shown on the example of the arranged décor of the bar and part of the terrace set up for the exhibition.

10 X 10 dębów BSH na jubileusz 10 milionów Na początku kwietnia należąca do grupy Siemensa firma BSH obchodziła uroczyście wyprodukowanie w Łodzi dziesięciomilionowego urządzenia AGD. W trzech tamtejszych fabrykach powstają najnowszej generacji pralki, zmywarki i suszarki do ubrań. Pracownicy BSH z własnej inicjatywy po każdym wyprodukowanym milionie urządzeń sadzą na terenie fabryki dąb. O posadzenie dziesiątego już z kolei dębu poproszono wiceprezydenta miasta Łodzi Marka Michalika oraz przedstawiciela zarządu BSH, prof. Wernera Vogta (na zdjęciu po prawej). Początki BSH w Łodzi sięgają roku Wtedy w wynajętych halach fabrycznych rozpoczęto tzw. uproszczony montaż pralek. Już w 1998 roku otwarto w Łodzi fabrykę pralek, która była nie tylko pierwszą tak poważną inwestycją BSH w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też pierwszą inwestycją zagranicznego producenta AGD w tym regionie. BSH jest też liderem na rynku zmywarek nie tylko w Polsce, lecz również na świecie. W Polsce ten segment rynku należy do najdynamiczniej rozwijających się. W 2002 roku BSH otworzyło w Łodzi fabrykę tych urządzeń oraz nowoczesne Centrum Logistyczne, a w 2005 roku fabrykę nowej generacji suszarek do ubrań. Uzupełnieniem inwestycji są otwarte w 2007 roku Centrum Badań i Rozwoju suszarek oraz Centrum Usług Informatycznych. Dzięki temu Łódź stała się jednym z najważniejszych ośrodków produkcji urządzeń AGD, a w tym roku Polska ma szansę stać się ich czołowym europejskim producentem. Wszystkie fabryki BSH mogą pochwalić się certyfikatami: jakościowym ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO Przeważająca część produkcji trafia na eksport do wszystkich krajów Europy i Ameryki Północnej. 10 BSH oak trees for the jubilee of ten million At the beginning of April, the BSH company, which belongs to the Siemens group, celebrated the manufacturing of the tenth million of household goods device in Łódź. In the three local factories washing machines, dishwashers and clothes dryers of the latest generation are manufactured. On their own initiative, the BSH employees plant an oak tree within the factory area after each manufactured million of devices. The vice-president of Łódź Mr. Michalik, and the representative of the BSH Board Professor Werner Vogt (on the right - see photo), were asked to plant the tenth consecutive oak tree. BSH began its activity in Łódź in 1994 with assembly of washing machines. In 1998 a factory was opened. It was not only the first big BSH investment in Central Eastern Europe, but by the first foreign manufacturer of household goods in this region. In 2002, BSH opened in Łódź a factory of dishwashers and a modern Logistic Center, in 2005 a factory of clothes dryers of new generation, and in 2007 a Research and Development Center for dryers, as well as an Information Services Center. Thanks to this, Łódź has become one of the most important centers of manufacturing household goods devices. All BSH factories have been granted the quality certificate ISO 9001 and the environment protection certificate ISO The majority of products are exported to all European and North American countries.

11 Siemens dla Sempertransu Oferta Siemens IT Solutions and Services okazała się najbardziej atrakcyjna spośród dziewięciu, jakie wpłynęły w odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Spółkę Sempertrans z Bełchatowa na wdrożenie systemu zarządzania. Sempertrans należy do grupy Semperit Austria i zajmuje się produkcją taśm przenośnikowych oraz mieszanek gumowych. Dynamicznie rozwijająca się spółka podjęła decyzję o wdrożeniu systemu ERP (Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Podpisany kontrakt będzie realizowany we współpracy z Siemens IT Solutions and Services Austria, który wdrażał już system ERP w Semperit Austria. Przedmiotem umowy jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na bazie oprogramowania SAP w 9 obszarach, m. in. controllingu, sprzedaży oraz finansach. W ramach umowy przewidziana jest też dostawa serwerów Fujitsu Siemens. Iltor-2 ze świadectwem bezterminowym Urząd Transportu Kolejowego wydał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym o nazwie ILTOR-2. Jest to system stworzony wspólnie przez Siemensa i Politechnikę Warszawską. Iltor-2 to jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów zdalnego sterowania i śledzenia ruchu pociągów, powiadamiania dróżników, komunikowania i wymiany danych o ruchu z centrum dyspozytorskim. Dodatkowo jest wyposażony w automatyczny system archiwizacji i powiadamiania o awariach. Iltor-2 jest najnowocześniejszym komputerowym systemem sterowania ruchu użytkowanym w polskiej sieci kolejowej. Od listopada 2006 r. system funkcjonuje w Lokalnym Centrum Sterowania w Żywcu, obsługując ruch na odcinku międzynarodowej linii 139 (szlak Bielsko- Biała Zwardoń). Przewidywane jest zamontowanie systemu Iltor-2 w ramach modernizacji stacji Gdynia Gł. (planowane zakończenie robót to wiosna 2010 r.), gdzie Siemens jest podwykonawcą robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Siemens otrzymał wyróżnienie za Iltor-2 podczas gdańskich targów Trako XI Siemens for Sempertrans Iltor-2 with a permanent certificate Siemens IT Solutions and Services shall implement a management system for the Sempertrans Company of Bełchatów. Sempertrans belongs to the Semperit Austria Group and deals in production of conveyor belts and rubber mixes. The concluded contract shall be implemented in cooperation with Siemens IT Solutions and Services Austria, which already implemented the ERP system in Semperit Austria. The subject of contract consists in implementation of the Integrated IT System based on the SAP software in 9 areas, i. a. controlling, sales and finances. The contract provides also for delivery of Fujitsu Siemens servers. The Railway Transport Agency issued a permanent type approval certificate for the remote train traffic control system ILTOR-2. The system was created jointly by Siemens and the Warsaw University of Technology. Iltor-2 is one of the world s most advanced systems for the remote control and tracking of trains, alerting level crossing keepers and communication and exchange of traffic data with dispatch centres. Iltor-2 is equipped also in automatic archiving and emergency alerting systems. Iltor-2 is the most advanced computerised system for the traffic control used in the Polish railway network. Since November 2006 the system has been operating in the Local Traffic Control Centre in Żywiec to manage the traffic along a section of the international route 139 (route Bielsko- Biała Zwardoń). The Iltor-2 system is planned to be installed during the upgrade of the Gdynia Main railway station (the works are planned to be completed in spring 2010), where Siemens was subcontracted to perform works related to the train traffic control equipment. Siemens was recognised for Iltor-2 during the Trako 2007 trade fairs in Gdańsk.

12 XII Idealni pracodawcy Gigaset z internetem Siemens wprowadził na rynek kolejny model aparatu telefonicznego. Gigaset C470 IP jest hybrydowym urządzeniem, które podłączyć można zarówno do stacjonarnej linii telefonicznej, jak i do sieci komputerowej, wykorzystującej router i mającej dostęp do Internetu. Jest to więc tradycyjny telefon, który daje jednak dodatkowo możliwość łatwego i wygodnego korzystania z zalet telefonii internetowej opartej na protokole SIP (Session Initiation Protocol). Głosowe połączenia ze standardowymi numerami telefonicznymi można realizować przez Internet bez udziału komputera. Przełączenie z linii telefonicznej na łącze internetowe dokonuje się jednym przyciskiem. Użytkownicy mają też dostęp do dodatkowych usług, takich jak książka telefoniczna on-line, prognoza pogody, czy serwis informacyjny. Po wyborze operatora telefonii internetowej z poziomu menu słuchawki odpowiednie ustawienia zostają załadowane automatycznie. Konieczne jest jedynie wpisanie nazwy użytkownika i hasła przypisanego do konta VoIP. Telefon obsługuje do 6 kont VoIP, także od różnych operatorów, przy czym można prowadzić dwie rozmowy VoIP i jedną przez sieć stacjonarną jednocześnie. Zastosowanie specjalnych zasilaczy sprawia, że telefony zgodne ze standardem ECO-DECT zmniejszają do 60 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu do innych bezprzewodowych modeli gigasetów. Aparat ten dostępny jest na polskim rynku od stycznia tego roku. Siemens zdobył 3. miejsce w rankingu Idealnych Pracodawców, w kategorii Inżynieria. Ranking ten ułożony został na podstawie badania Polish Student Survey, przeprowadzonego w tym roku po raz drugi. W badaniu wzięło udział blisko 10 tysięcy studentów z różnych uczelni z całej Polski. Celem badania było poznanie oczekiwań studentów związanych z planowaną karierą i rozwojem zawodowym, a także zbadanie wizerunku pracodawców na polskim rynku. Wśród czynników decydujących o ich atrakcyjności studenci najczęściej wymieniali wynagrodzenie i możliwości awansu, środowisko i kulturę firmy, charakterystykę stanowisk oraz reputację i wizerunek potencjalnego pracodawcy. Gigaset with Internet Siemens has marketed a new model of a phone set. The Gigaset C470 IP is a hybrid device which may be connected either to a fixed line and to the computer network which uses a router and has access to the Internet. Switching between the fixed line and the Internet connection is done at one touch of a single button. Users

13 XIII Program Zgodności Siemensa Chcielibyśmy na łamach Newslettera po raz kolejny zwrócić uwagę Naszych Czytelników na Program Zgodności Siemensa. Jest to nadrzędna inicjatywa korporacyjna, której realizacja obejmuje wszystkie jednostki operacyjne, regiony i stanowiska na całym świecie. Jego trzonem są, ostatnio znacznie rozszerzone, firmowe zasady postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Siemensa. Uczciwość i przejrzystość procesów biznesowych Siemens traktuje jako najwyższy priorytet. Dlatego też firma reaguje na wszystkie informacje o jakichkolwiek naruszeniach etyki biznesowej przez jej pracowników. Stworzone zostało do tego celu specjalne narzędzie o nazwie Powiedz nam, które umożliwia przekazywanie takich informacji na całym świecie, przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez Internet, jak i telefonicznie. Wszelkie niezbędne informacje o programie Powiedz nam ( Tell us ) znajdują się na stronie internetowej: https://secure.ethicspoint.com/lrn/en /report_custom.asp have access to such services as an on-line directory, weather forecast or information service. The telephone has access to up to 6 VoIP accounts, also from different providers; it is possible to run 2 VoIP and one fixed-line connections simultaneously. The use of special power units allowed reduction of electric power demand by 60 per cent as compared with other wireless gigaset models, in line with the ECO-DECT standard. The set is available on the Polish market since January this year. Słyszeć lepiej... Wśród aparatów słuchowych Siemensa do najmniejszych należą modele CIC. W wielu przypadkach można je niemal całkowicie ukryć w kanale słuchowym, nie rzucają się więc w oczy i przez to są atrakcyjne dla osób ceniących dyskrecję. Niestety dostępne do tej pory modele CIC nie były w stanie zapewnić odpowiedniego wzmocnienia dla osób z większymi ubytkami słuchu. Aby temu zaradzić, Siemens zaprojektował nowy aparat o nazwie Nitro CIC, który jest w stanie zapewnić nawet do 70 db wzmocnienia. Aparat ten został wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak system redukcji szumów czy automatyczny system redukcji sprzężeń z adaptacyjną kontrolą szybkości, który skutecznie tłumi gwizdy i piski w aparacie. Dzięki Nitro CIC nie trzeba już wybierać między dostatecznym wzmocnieniem a dyskrecją. To hear better... Siemens has designed an apparatus called Nitro CIC, which is able to assure even up to 70 db amplification. The apparatus is equipped with advanced technologies, such as an automatic system of coupling reduction with adaptable control of speed, which effectively muffles whistling and squeaks in the apparatus, and a system of noise reduction. Thanks to Nitro CIC you do not have to choose between high amplification and discretion. The apparatus is effective even with serious hearing defect. The distribution of all models of Siemens hearing aid apparatuses within the Polish market is done by the AudioSAT firm from Poznań. Dystrybucję wszystkich modeli aparatów słuchowych Siemensa na rynku polskim prowadzi poznańska firma AudioSAT.

14 XIV Nowa siedziba biura regionalnego w Krakowie Wirtualny urząd w oczach dzieci Od 2 czerwca biuro regionalne Siemensa w Krakowie funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Lublańskiej 38, w nowo wybudowanym biurowcu Rondo. Przeprowadziły się tam przedstawicielstwa branż przemysłowych Siemensa (A&D, I&S, SBT) oraz branży medycznej. Stworzenie wirtualnego urzędu to nie tylko wyzwanie dla informatyków, ale również zadanie, które zostało postawione dzieciom ze szkół w powiecie w Policach. Właśnie zakończył się konkurs plastyczny pt. Jak wyobrażasz sobie elektroniczny urząd, który towarzyszył projektowi E-Powiat w Policach. Przypomnijmy (o projekcie pisaliśmy w poprzednim numerze Newslettera), że system ten, zaprojektowany i wdrożony przez informatyków z Siemens IT Solutions and Services ma między innymi wspomagać obieg dokumentów i spraw wewnętrznych urzędu oraz stanowić elektroniczny kanał komunikacji klientów z urzędem. W przypadku polickiego projektu Siemens postanowił nie ograniczyć się do dostarczenia informatycznego rozwiązania, ale dotrzeć do przyszłych użytkowników za pośrednictwem dzieci. Wiadomo, że to najmłodsi są najbardziej ciekawi nowoczesnych rozwiązań, najlepiej je przyswajają, a potem są ich najlepszymi propagatorami. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Policach, Siemens ogłosił konkurs rysunkowy dla dzieci, którego główną nagrodą był notebook firmy Fujitsu. A najlepsza praca miała zostać wykorzystana jako motyw podkładki pod myszkę. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem wybrano aż 5 najlepszych prac, które skomponowane w kolaż będą stanowiły tło podkładki. Adres nowego biura: Siemens Sp. z o.o. ul. Lublańska Kraków tel Virtual Office as seen by children The E-Powiat project (already described in the previous edition of the Newsletter) is designed i. a. to support circulation of documents and internal issues in the office and to provide an electronic communication channel between the customers and the poviat office in Police. Its implementation was

15 New seat of our Regional Office in Kraków From June 2, 2008, our regional office in Krakow operates in a new location at the 38 Lublańska Street, in the newly built office block Rondo. The industry divisions of Siemens (A&D, I&S, SBT) and from Med moved there. Address of the new office: Siemens Sp. z o.o. ul. Lublańska Kraków phone: W dniach 11 i 12 czerwca odbyła się druga Międzynarodowa Konferencja pt. System swój widzę ogromny Rozwiązania dla Energetyki i Gazownictwa. Jej organizatorem był Siemens IT Solutions and Services oraz firmy partnerskie SAP, LeT i Secude. Przedmiotem obrad był przegląd obecnych wyzwań rynkowych i omówienie przyszłości informatycznych systemów wspomagających wytwarzanie energii, dystrybucję energii i gazu, jak również ich sprzedaż do klienta końcowego. Reprezentanci sektora Dla energetyki i gazownictwa XV w osobach m. in. prof. Krzysztofa Żmijewskiego i dr. Artura Seweryna z BOT Elektrownia Turów przedstawili zmiany, problemy i oczekiwania rynku energii i gazu. Konferencja, która zgromadziła ponad 80 osób, odbywała się w dwóch panelach, dla wytwórców energii oraz dla dystrybutorów energii i gazu. Udział w obradach przedstawicieli branż energetycznych z Siemensa AG z Niemiec pozwolił zaprezentować pełne spektrum rozwiązań Siemensa dla użytkowników oraz zapoznać ich z rozwiązaniami Siemensa przygotowanymi specjalnie dla tego sektora. Duże zainteresowanie wzbudziły prekursorskie rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem elektrowni EMS w połączeniu z SAP, po raz pierwszy zaprezentowane podczas konferencji. For the energy and gas sectors a challenge to IT officers but it also was a task set forth for schoolchildren in the poviat (district) of Police. In cooperation with the Head of the Poviat's Office, Siemens announced an art contest for children, entitled: Your idea of an electronic office. The most interesting drawings shall be used as motifs for mouse pads. During the second International Conference called I see my system huge Solutions for the Energy and Gas Sectors, which took place on 11th and 12th June, the participants discussed the present market challenges and the future of information systems assisting the production of energy, energy and gas distribution, as well as their sale to the target client. The organizer of the conference was Siemens IT Solutions and Services, and partner companies SAP, LeT, and Secude. The representatives of the sector including professor Krzysztof Żmijewski and Artur Seweryn PhD from BOT Elektrownia Turów (BOT Turów Power Plant) presented the changes, problems and expectations of the energy and gas market. The representatives of energy branches from Siemens AG from Germany taking part in the discussion presented a full specter of Siemens solutions for users, including Siemens solutions prepared especially for this sector. The precursory solutions within the management of the property of EMS power plant in connection with SAP, for the first time presented during the conference, aroused great interest.

16 XVI technologii. Ostatni dzień poświęcony był praktycznym pokazom prac pod napięciem, przeprowadzonym na stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV w Węgrowie koło Grudziądza. Nawet doświadczeni inżynierowie z branży nie bez emocji oglądali naprawę linki odgromowej z unoszącego się nad linią 420 kv helikoptera, czy też pracę technika przypiętego do słupa energetycznego tuż koło brzęczącej linii 220 kv. Pod (wysokim) napięciem W dniach 4-6 czerwca odbyła się w Toruniu IX Międzynarodowa Konferencja Prac Pod Napięciem ICOLIM Pierwsza konferencja ICOLIM została zorganizowana w roku 1992 na Węgrzech przez Stowarzyszenie Prac Pod Napięciem (LWA Live Working Association). Polska jest jego członkiem od 2006 r., poprzez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, bezpośredniego organizatora tegorocznej edycji. Organizację tegorocznej konferencji powierzono w tym roku po raz pierwszy Polsce ze względu na szeroki zakres usług i wysoką jakość prac wykonywanych przez polskie przedsiębiorstwa. Program tegorocznej konferencji obejmował prezentację aspektów teoretycznych, doświadczeń eksploatacyjnych, badań naukowych, najnowszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, sprzętu, a także kwestii bezpieczeństwa i innych aspektów prac pod napięciem. Prezentacjom towarzyszyła wystawa dostawców sprzętu, narzędzi, usług, Siemens AG, który był jednym z głównych sponsorów konferencji, zaprezentował wymianę przewodu odgromowego na przewód odgromowy ze światłowodem (OPGW) na linii 220 kv. Technologię tę Siemens opracował i opatentował wraz z naukowcami Politechniki Drezdeńskiej. Ze względu na duże obciążenie linii energetycznych w Polsce i w Europie, coraz rzadziej można je wyłączać na czas prac remontowych czy inwestycyjnych. Szeroki rozwój telekomunikacji w energetyce stymuluje potrzebę wieszania nowych i rozbudowy starych kabli światłowodowych. Rozwiązanie prezentowane przez Siemensa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku. (Live) Working Conference On 4-6 June 2008, the 9th International Live Working Conference ICOLIM 2008 was held in Toruń. The first ICOLIM conference was organized in 1992 in Hungary by the LWA Live Working Association. Poland has been it member since 2006, through the Polish Power Transmission and Distribution Association, the direct organizer of this year s edition. The organization of this year s conference was entrusted to Poland for the first time due to the wide extent of the services as well as the high quality of the works performed by the Polish enterprises. The agenda of this year's conference included the presentation of theoretical aspects, exploitation experience, research, the new organizational and technical solutions, equipment as well as the issue of safety and other aspects concerning live working. Siemens AG, which was one of the conference's main sponsors gave a presentation entitled Changing groundwire into Optical Groundwire (OPGW) under energized system Conditions (220 or 400 kv). Siemens prepared and patented this technology along with researchers from the Dresden University of Technology. Due to the large loading of the power lines in Poland and Europe, they cannot be shut down as often for the duration of renovations or investments. The large development of telecommunication in the power industry stimulates the need for hanging new and expanding the old fibre optic cables. The solution presented by Siemens is the response to the growing market needs. Newsletter ukazuje się kwartalnie Wydawca: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Siemens Sp. z o.o Warszawa, ul. Żupnicza 11; Wszystkie zawarte w Newsletterze teksty dostępne są do przedruku bez ograniczeń, z zastrzeżeniem podania źródła: Siemens Newsletter wraz z odpowiednim numerem pisma.

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo