Newsletter No 27. Celem jest wzrost. czerwiec 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter No 27. Celem jest wzrost. czerwiec 2008"

Transkrypt

1 czerwiec 2008 I II Celem jest wzrost Zakończenie projektu w PKE III Personalia IV Energia z polskiego wiatru V Nowoczesne zarządzanie VI Kraków GO! VII W Marynarce cieplej VIII Od zmęczenia do anemii IX Warszawa jeszcze piękniejsza X 10 dębów BSH... XI Siemens dla Sempertransu XI Iltor-2 ze świadectwem bezterminowym XII Gigaset z internetem XII Idealni pracodawcy XIII Słyszeć lepiej... XIV Wirtualny urząd w oczach dzieci XIV Nowa siedziba biura regionalnego w Krakowie XV Dla energetyki i gazownictwa XVI Pod (wysokim) napięciem Celem jest wzrost Siemens kontynuuje systematyczny wzrost. Taka była jedna z głównych przesłanek wystąpienia prezesa koncernu Petera Löschera na konferencji prasowej w Monachium przy okazji ogłoszenia danych finansowych za pierwsze półrocze 2008 r. Zdecydowanie potwierdzono cel firmy, którym jest wzrost dwukrotnie szybszy od globalnej stopy wzrostu gospodarczego. W pierwszym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobry wzrost w skali globalnej stwierdził Löscher podczas prezentacji wyników firmy za drugi kwartał w Monachium. Szczególnie dobre były wyniki sektora Przemysł i Ochrona Zdrowia, które osiągnęły znaczny wzrost i poprawiły zyski. W wyniku wydatków poniesionych w związku z pokryciem jednorazowych kosztów w dawnych branżach Power Generation, Transportation Systems oraz Siemens IT Solutions and Services, ogłoszonych już w marcu, przychody netto z działalności operacyjnej były zdecydowanie niższe, niż za ten sam okres rok temu. W związku z tym Löscher wskazał na dwa istotne fakty. Po pierwsze, dane za drugi kwartał ubiegłego roku, kiedy to Siemens właśnie zakończył program Fit4More, były wyjątkowo dobre. Ponadto, gdyby nie jednorazowe wydatki, wyniki operacyjne firmy za drugi kwartał bieżącego roku byłyby jednak wyższe od doskonałych wyników sprzed roku. Można zatem spodziewać się, że przychody netto za cały bieżący rok dorównają przychodom w roku ubiegłym. Oczekiwania te poparte są ciągłą weryfikacją projektów wielkoskalowych. W dziale Energetyki Paliw Kopalnych zakończono weryfikację i nie wykryto żadnych istotnych nowych problemów. W dziale Systemów Transportu sprawdzono 75% wszystkich projektów. Według Löschera zakładamy, że w przypadku działu Mobility nie dojdzie do znacznego zwiększenia kosztów. Stwierdził też, że trwały sukces tej jednostki operacyjnej zapewni program Mobility in Motion. Löscher wyraził przekonanie, że Siemens idzie naprzód szybko i pewnie. Reorganizacja firmy w sektory i klastry wdrażana jest terminowo i skutecznie, a wzrost firmy jest zadowalający. Jak stwierdził Löscher spodziewamy się, że wzrost organiczny będzie dwukrotnie większy od wzrostu gospodarczego w roku finansowym (...) Nasze cele na 2010 rok pozostają bez zmian. Peter Löscher określił 2008 jako rok przejściowy z powodu wielu zmian organizacyjnych, a także zmian zachodzących w gospodarce światowej. Uważa, że skutki kryzysu finansowego będą silniej odczuwane w gospodarce w przewidywalnej przyszłości. Przygotowując się na nie Siemens już określił odpowiednie działania, dzięki czemu może się trzymać wyznaczonych celów. Newsletter No 27 s

2 II Szybciej i bliżej do klientów W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Siemensie zmieniło się bardzo wiele. Dziesięć branż zostało połączonych w trzy Sektory składające się w sumie z 15 działów oraz dwa działy ponadsektorowe. Wszystkie 190 krajów, w których działa koncern, pogrupowano w 20 Klastrów Regionalnych. Obecnie trwają prace nad odchudzeniem i zwiększeniem sprawności struktury zarządzania na wszystkich poziomach organizacyjnych. Utworzenie Sektorów Przemysłu, Energetyki i Ochrony Zdrowia stanowi logiczną kontynuację dotychczasowej strategii dążenia do utrzymania pierwszego lub drugiego miejsca na rynkach oraz uproszczenia struktury, by Siemens był mniej złożony, bardziej klarowny i szybszy. W procesie tym celem jest dotrzymać kroku głównym konkurentom we wszystkich dziedzinach mających wpływ na długoterminową wartość dodaną takich jak obroty, zyski, nowatorskie rozwiązania, a także koszty administracji. Utworzenie 20 Regionalnych Klastrów ma na celu bezpieczne wdrożenie światowych strategii sektorowych i operacyjnych Siemensa, wzmocnienie orientacji na klienta i zwiększenie zyskowności. Reorganizacja struktury zarządzania jest też ściśle związana z reorganizacją Sektorów i Klastrów oraz z nowym modelem zarządzania (nałożenie na jedną osobę odpowiedzialności za firmę zasada Dyrektora Zarządzającego ). Odchudzona struktura administracyjna prowadzi automatycznie nie tylko do obniżenia kosztów, lecz również do lepszego wsparcia działalności operacyjnej i mniejszej biurokracji, a zatem pozwoli więcej czasu poświęcić klientom. Skrót materiału z Siemens World 05/2008; tytuł pochodzi od redakcji Newslettera Zakończenie projektu w PKE W czerwcu Siemens IT Solutions and Services zakończył projekt wdrożenia Systemu SAP ERP (Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Firmy) w zakresie modułu HCM (Human Capital Management Zarządzanie Kapitałem Ludzkim) w elektrowniach Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Moduł HCM służy do zarządzania m. in. kartami płac pracowników oraz do wykorzystywania wiedzy i potencjału pracowników. Projektem zostały objęte wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład koncernu PKE S.A., w tym m. in. Elektrociepłownia Katowice, Elektrownia Łaziska oraz Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Ze względu na duże zróżnicowanie procesów w jednostkach organizacyjnych koncernu, dużym wyzwaniem było opracowanie koncepcji wdrożenia ujednoliconego procesu kadrowo-płacowego. System został uruchomiony w lutym 2008, zaś wszystkie prace wdrożeniowe zostały ukończone w kwietniu. Rozwiązaniem w PKE objętych jest ponad 5400 pracowników koncernu, a obsługuje je około 590 aktywnych użytkowników. Po zakończeniu prac projektowych Siemens rozpoczął też świadczenie usług serwisowych dla wdrożonego rozwiązania. Było to pierwsze wdrożenie tego typu w koncernie z branży energetycznej. Po jego ukończeniu PKE wystawił list referencyjny, polecający Siemensa jako kompetentnego partnera. Project completion at PKE others, CHP Plant Katowice, Power Plant Łaziska and CHP Compleks Bielsko-Biała. In June Siemens IT Solutions and Services completed a project involving the implementation of HCM (Human Capital Management module) as part of SAP ERP (Enterprise Resource Planning) at the power plants of Południowy Koncern Energetyczny S.A. HCM is used for managing, among others, staff payroll sheets and utilizing the knowledge and potential of the staff. The project covered all organizational units of PKE S.A., including, among It was the first implementation of that kind in a power concern. After its completion PKE prepared a letter of reference recommending Siemens as a competent partner.

3 III Siemens reaffirms growth target Siemens continues to make steady progress. That was one of the key messages that CEO Peter Löscher delivered at the press conference in Munich as the company released its figures for the first six months of fiscal The goal of growing the company s business at twice the rate of global economic growth was expressly reaffirmed. A leaner administrative structure leads automatically not just to lower costs, but also to better support for operations, less bureaucracy, and thus more time to spend with our customers. Our order growth in the first half has been excellent on a global basis, Löscher said in connection with the presentation of the company s second quarter figures in Munich. The Industry and Healthcare Sectors performed especially well, generating strong growth and improved earnings. As a result of the charges taken to cover non-recurring costs in the former Groups of Power Generation, Transportation Systems, and Siemens IT Solutions & Services, which were announced already in March, the net income from operating activities was considerably lower than the corresponding year-ago figure. In this connection, Löscher pointed out two important facts. First, the figures for the second quarter of last year, when Siemens had just completed the Fit4More program, were particularly strong. In addition, without the non-recurring charges, Siemens operating results in the second quarter of this year would have been higher even than the excellent year-ago figures. It is therefore expected that the company will be able to achieve a net income for the full year comparable to that of the corresponding year-ago figure. This expectation has been supported by the continued review of largescale projects. In the Fossil Power Generation Division, these reviews have been completed and no significant, hitherto unknown problems were discovered. At Transportation Systems, 75 percent of the projects have been reviewed. Löscher: We assume that in the case of Mobility there will be no significant increase in the costs. What s more, he said, the lasting success of this business unit will be ensured through the Mobility in Motion program. Overall, Löscher believes that Siemens is making rapid and consistent progress. The reorganization into Sectors and Clusters is being implemented quickly and effectively, and the company s growth is quite satisfactory. Löscher: We expect organic revenue to grow at twice the rate of GDP growth in fiscal And: We remain fully committed to our targets for Peter Löscher described 2008 as a year of transition, due to the many organizational changes and the changes occurring in the global economy. Siemens believes that the effects of the financial crisis will be felt more strongly in the economy in the foreseeable future. In preparation for these effects, Siemens has already defined the appropriate measures, and can therefore hold to its targets. Faster and closer to our customers A great deal has changed in Siemens over the last six months. 10 Groups have morphed into three Sectors encompassing 15 Divisions and two cross-sector businesses. Our 190 countries were recently bundled into 20 Regional Clusters. We are currently working on a leaner and more efficient management structure for all levels of the organization. Establishing the Industry, Energy and Healthcare Sectors represents the logical continuation of the existing strategy to take the No. 1 or No. 2 spot in markets experiencing long-term growth and to make Siemens less complex, more transparent and faster. In the process, our objective is to keep pace with the top competitors in all aspects that affect longterm value added such as volume, profit, innovative strength and also administrative costs. The creation of the 20 Regional Clusters is designed to reliably implement our worldwide Sector and business strategies, strengthen our customer focus and increase our efficiency. The reorganization of our management structure is also closely linked to the reorganization of the Sectors and Clusters as well as our new management model (placing business responsibility with a single person the CEO principle ). Excerpts from Siemens World 05/2008 Personalia Nowym prezesem spółki Siemens Finance Sp. z o.o. został z dniem 1 kwietnia br. Christian Foltyn. Ch. Foltyn pochodzi z Niemiec, z Siemensem związany jest od 2005 roku. Jest absolwentem wydziału biznesu i administracji uniwersytetu w Würzburgu-Schweinfurcie. Od 1992 roku pracował dla międzynarodowych firm, m. in. Sixt Leasing AG, a od 1996 r. odpowiadał za biznes międzynarodowy w GE Capital. Powierzenie mu funkcji w Polsce zarząd Siemens Finance wiąże z oczekiwaniami rozwoju nowych możliwości rynkowych oraz rozbudowy struktur i kompetencji firmy przez szkolenia i rozwój personelu. Hobby p. Foltyna to sport, sztuka i antyki. 1st of April 2008 Christian Foltyn was appointed to the CEO of the Siemens Finance Sp. z o.o. He has been with Siemens since 2005 in different Senior Management positions. Christian Foltyn graduated from University Würzburg-Schweinfurt Business & Administration. He has been working since 1992 within international companies such as Sixt Leasing AG and in 1996 he started working for GE Capital being responsible for international business. With him on the board Siemens Finance is planning to explore new market opportunities, develop structures and skills through a bigger focus on training and development. His hobby is sport, art and antiques.

4 IV uporają się z tym problemem, to w 2020 r. Unia będzie pozyskiwała z wiatru energię w ilości pokrywającej już 13 proc. popytu. Energia z polskiego wiatru Wracając do naszego rodzimego rynku, w ocenie Andreasa Nauena, szefa energetyki wiatrowej w Siemensie, w najbliższych latach będziemy obserwowali poważny wzrost polskiego rynku energetyki wiatrowej. Energetyka ta ma jednak i swoich przeciwników, którzy zwracają uwagę na zaburzenia w ekosystemie wywoływane przez dużą koncentrację wiatraków. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że turbiny wiatrowe mają zdecydowaną przewagę nad innymi rodzajami wytwarzania energii, nawet nad wysoce efektywną energetyką jądrową: nie wytwarzają zanieczyszczeń i odpadów oraz nie wymagają dostaw jakichkolwiek paliw, których po prostu nie potrzebują. Po raz pierwszy w dziejach Siemens uzyskał w Polsce kontrakt na dostawę turbin wiatrowych od firmy RWE Innogy, zajmującej się technologiami energii odnawialnej, założonej niedawno przez niemieckiego operatora energetycznego RWE. Siemens dostarczy i zainstaluje w Polsce w sumie 33 turbiny (każda o mocy 2,3 MW). Osiemnaście z nich stanie na farmie wiatrowej w okolicy Suwałk, a pozostałe 15 w Tychowie na Pomorzu Zachodnim. Farmy zostaną oddane do użytku jesienią 2009 roku. Według opinii analityków Siemensa Polska na tle Europy jest jednym z najbardziej obiecujących rynków, jeśli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej. Powołują się oni na szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, według których do roku 2020 w naszym kraju będą zainstalowane farmy o łącznej mocy 13 tysięcy MW. Dzisiaj ta liczba wygląda o wiele skromniej polską sieć zasila niespełna 300 MW wytworzonych przez wiatr. A tymczasem w znacznej części Polski panują warunki wiatrowe wręcz idealne do budowy i eksploatacji turbin. Uzupełnieniem tej opinii jest prognoza przedstawiona niedawno na łamach Rzeczpospolitej (7 maja 2008, s. B20, dział Prognozy Przybędzie energii wiatrowej ). Obecnie pisze Rzeczpospolita produkcja energii z wiatru w Unii Europejskiej rośnie w tempie 20 proc. W ubiegłym roku farmy wiatrowe dostarczyły w krajach UE 98 TWh energii, czyli 3. proc produkcji energii ogółem. Łączna moc zainstalowanych w Unii farm wynosi blisko 57 gigawatów (co odpowiada ok 60 proc. światowego rynku energii z wiatru przyp. Newsletter). Dwie trzecie wiatrowej energii wytwarzane jest w Hiszpanii i w Niemczech. Swoich możliwości nie wykorzystuje natomiast Francja. Europę pod względem produkcji wyprzedzają Stany Zjednoczone oraz Chiny. Rzeczpospolita zwraca też uwagę na to, że zagrożeniem dla rozwoju energetyki wiatrowej może być... tendencja do jej rozwijania! A to dlatego, że rosnący popyt na światowym rynku na turbiny wiatrowe doprowadza do znacznego opóźnienia inwestycji. Ale jeśli producenci turbin Power of the Polish wind For the first time, Siemens has received orders for the supply of wind turbines for sites in Poland. RWE Innogy, the new renewable energy unit established by the German utility RWE, has ordered 33 units from Siemens, each with a capacity of 2.3 megawatts (MW). These wind turbines are to be installed at the projects Suwalki in Masuria and Tychowo in Western Pomerania and are scheduled to commence operation by autumn The scope of the order placed with Siemens includes not only the supply of 33 wind turbines with a total capacity of 76 MW, but also erection and

5 V Nowoczesne zarządzanie Rośnie rynek Enterprise Relationship Management (ERM), czyli zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie. Pojawiła się na nim niedawno oferta Siemensa system easyoffice, oparty na SAP Travel Management. W firmie zatrudniającej około tysiąca pracowników w ciągu roku do rozliczenia trafia kilka tysięcy wniosków o zwrot poniesionych wydatków i rozliczeń, np. związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych. Rejestrowanych jest parę tysięcy wniosków urlopowych. Taka liczba transakcji i dokumentów oraz niebagatelne kwoty wymagają obsługi systemowej. EasyOffice, wdrożony pilotowo w macierzystej firmie Siemensa, jest narzędziem pozwalającym na pełną kontrolę procesów rozliczeń wydatków pracowniczych. Automatyzacja rozliczeń i integracja na poziomie systemu SAP sprawiła, że w dziale rozliczającym podróże zajmują się nimi jedynie dwie osoby, a uzyskanie ostatecznego efektu rozliczeń, czyli wypłaty pieniędzy, zostało przyspieszone 3-4 krotnie. System może być rozbudowany o takie funkcje, jak zarządzanie strukturą organizacyjną i danymi o pracownikach, zamawianie wizytówek, elektroniczne informacje o wynagrodzeniu, wnioski o przyznanie sprzętu itp. System ERP nadaje się do stosowania zarówno w wielkich międzynarodowych korporacjach, jak i małych firmach rodzinnych. Oferta dla przedsiębiorstw obejmuje trzy systemy Symfonię Forte, Symfonię Premium i Symfonię Start uwzględniające potrzeby firm wynikające z ich specyfiki, wielkości czy struktury organizacyjnej. System Symfonia Forte jest rozwiązaniem klasy ERP o budowie modułowej, który obejmuje strategiczne obszary i procesy w organizacji, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, marketing oraz informację zarządczą. Znajduje zastosowanie w średnich i dużych firmach o różnej specyfice i profilu działalności. Symfonia Premium jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie w małych i średnich firmach. W jego skład wchodzą programy: Finanse i Księgowość, Analizy Finansowe, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Handel, Faktura, Mała Księgowość. Jego funkcjonalność pozwala na kompleksową obsługę firmy, automatyzuje wiele pracochłonnych czynności. Z kolei system Symfonia Start to linia programów w wersji jednostanowiskowej, przeznaczona dla małych firm, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. commissioning. In addition, RWE Innogy has concluded a service contract with Siemens that covers a period of 5 years. 18 wind turbines are to be installed at the Suwalki wind farm, 15 turbines are to be erected at the Tychowo wind farm. Poland ranks among Europe s most promising wind energy markets. Estimates by the Polish Wind Energy Association indicate that over 13,000 MW of wind power generating capacity could be installed in Poland by Wind turbines that feed power into the Polish grid today have a modest total capacity of less than 300 MW, despite the outstanding wind conditions prevailing in large sections of the country. The Polish wind power market will grow significantly in importance in the years ahead, said Andreas Nauen, head of Siemens wind power business. Modern management The market is growing for Enterprise Relationship Management (ERM) i. e. management of relationships in the business. An offer from Siemens recently surfaced on this market in the form of the easyoffice system that ensured a systemic servicing of thousands of motions for refund of incurred expenses, settlements related to, for example, the use of company cars or vacation requests. EasyOffice has been implemented as a pilot projects in the parent company of Siemens and represents a tool that enables the full control of the process of settling employee expenses. The automation of settlements and the integration at the level of the SAP system resulted in the fact that the travel expense settlement section now has only two people handling the settlements whereas the final settlement effect i. e. actual payment has been accelerated 3-4 times. The system can be developed to include functions like management of the organizational structure, employee data, business card orders, electronic information about salaries, applications for equipment etc. The ERP system can be used both in large international corporations as in small family businesses. The offer for companies includes three systems Symfonia Forte, Symfonia Premium and Symfonia Start that take into account the needs of the company stemming from its character, size and organizational structure. The Symfonia Forte system is an ERP class solution that has a module structure and includes the strategic areas and process in the organization, finance, human resources management, sales, marketing and management information. The system matches the needs of large and midsize companies of a varied character and business activity profile. Symfonia Premium is an integrated package that supports management in small and midsize companies. The system includes the following programs: Finance and Accounting, Financial Analyses, Fixed Assets, Personnel and Payroll, Payroll, Commerce, Small Bookkeeping. Its functionality facilitates a comprehensive servicing of the company and automates many timeconsuming actions. Finally, Symfonia Start represents a line of programs in a singleposition version and is assigned to small companies irrespective of the type of their business activity.

6 VI Fot. G. Morek infrastruktury pod kątem zarządzania w sytuacji kryzysowej, zabezpieczenia medycznego, ale także bezpieczeństwa energetycznego. Kraków ma pod tym względem znaczące doświadczenia, zdobyte przy okazji organizacji m. in. wizyt papieskich. Nad bezpieczeństwem energetycznym czuwa firma Enion. Na temat najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa wypowiadał się Artur Motyliński z Siemens Building Technologies, zwracając uwagę na szczególnie newralgiczne aspekty wynikające z organizacji tak prestiżowej i masowej imprezy jak EURO Kraków GO! Przyznanie Krakowowi statusu organizatora turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA w roku 2012 może stać się istotnym impulsem dla dalszego rozwoju gospodarczego całego województwa, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. W przygotowaniach do Euro 2012 biorą udział władze samorządowe, urzędy i instytucje centralne, środowiska naukowe, korporacje międzynarodowe, kluczowe firmy państwowe i przedsiębiorcy Małopolski. W kwietniu, z inicjatywy Villi Decjusza oraz firmy Siemens Sp. z o.o., odbyła się konferencja EURO 2012 Kraków GO!, której celem było omówienie stanu przygotowań do tej prestiżowej imprezy, kolejnych działań i planów, a przede wszystkim prezentacja konkretnych aspektów organizacyjnych i możliwości współpracy. Nad spotkaniem przedstawicieli zaangażowanych w organizację środowisk oraz firm i władz miasta oraz regionu honorowy patronat objął Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. Podczas konferencji omawiano stan przygotowań Krakowa i województwa małopolskiego do organizacji EURO Robert Jaworski, dyrektor generalny Regionu Południe Siemensa, zaprezentował doświadczenia Siemensa, zdobyte podczas realizacji tego typu imprez w Europie i na świecie. Wiele uwagi poświęcono organizacji transportu publicznego, między innymi usprawnieniu komunikacji lotniska w Balicach z centrum miasta oraz projektowi systemu zarządzania ruchem i transportem zbiorowym, którego pierwszy etap realizowany jest obecnie przez Siemensa. Poruszano też kwestie zabezpieczenia miasta jego mieszkańców, gości oraz Cracow GO! Granting Cracow the status of organizer of the final game of the UEFA Soccer Championships in 2012 could become an important impulse for further economic growth of the whole province and could entail international cooperation and promotion of the Polish cultural heritage. The preparations for Euro 2012 in Cracow have brought about the cooperation of the selfgovernment authorities, state offices and central institutions, scientific circles, international corporations, key state-owned companies and businessmen from the Małopolska region. A conference was held in April entitled EURO 2012 Kraków GO! aiming at a discussion of the status of preparation of this event, next steps and plans. Jacek Majchrowski, the mayor of Cracow, became the honorary patron over the meeting of representatives of the circles, companies and

7 Siemens has concluded a contract for modernization of the heating system in the Navy Shipyard in Gdynia. The goal of the project is lowering the costs of the boiler house exploitation through increasing the effectiveness of heat management, increasing the reliability of the system, and thus the reduction of its servicing costs and also reduction of unfavorable influence on natural environment. VII As a result of the modernization we will see a reduction of gas use for heating purposes by a minimum of 14 percent. A complex system of control automation is going to be implemented, which will allow remote control and monitoring of current working parameters of dispersed control devices. Each object will be equipped with individual heat flow and consumption It s warmer in the shipyard now measurement, which in turn will enable effective energy management. Thanks to remote monitoring and control, it will be possible to optimize work also from the Siemens office in Warsaw, as well as faster service reaction in case of potential technical problems. The realization of the undertaking has been planned for two years. For the next two years, Siemens will be conducting installation servicing as well as monitoring and reporting of the obtained energy effects. municipal authorities involved in the preparation of the event. W Marynarce cieplej The degree of preparation of Cracow and the Małopolska region to the EURO 2012 organization was discussed during the conference. Robert Jaworski, general director of the Siemens South Region, presented the experience of Siemens obtained during the realization of similar events in Europe and in the world. Much attention was given to the organization of public transport including the improvement of communication between the Balice airport and the city center and to the project of the traffic and collective transportation management system of which the first stage is currently being performed by Siemens. Among the topics that were discussed there was also the matter of city safety and crisis situation management, medical security measures and energy safety. Artur Motyliński from Siemens Building Technologies spoke about the most up-to-date solutions in the area of safety. Stocznia Marynarki Wojennej jest najstarszą polską stocznią i jednocześnie najstarszym zakładem w Gdyni. Swoją działalność rozpoczęła w maju 1922 roku jako Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej. Obecnie zakład świadczy swoje usługi zarówno na rzecz Marynarki Wojennej, jak i dla kontrahentów cywilnych. Na terenie zakładu zlokalizowanych jest ok. 50 obiektów, w tym kilka wielkokubaturowych (powyżej m 3 ). Obsługa tak rozbudowanej infrastruktury wymaga sprawnego systemu zarządzania. W lutym tego roku Siemens podpisał umowę na modernizację systemu ciepłowniczego Stoczni. Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni poprzez podwyższenie efektywności gospodarowania ciepłem, zwiększenie niezawodności systemu, a tym samym redukcja kosztów jego obsługi, jak również zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. W wyniku modernizacji nastąpi zmniejszenie zużycia gazu na cele grzewcze o minimum 14 procent, co przyniesie oszczędności na poziomie kilkuset tys. zł rocznie. Ich uzyskanie będzie możliwe poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektów z parowego na wodny, połączonego z modernizacją sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych, a przede wszystkim przez kompleksowe zastosowanie automatyki regulacyjnej wraz z systemem nadrzędnym. System ten pozwoli na zdalne sterowanie i monitorowanie bieżących parametrów pracy rozproszonych urządzeń regulacyjnych. Każdy z obiektów zostanie wyposażony w osobny pomiar przepływu i zużycia ciepła, co z kolei umożliwi efektywne zarządzanie energią. Dzięki zdalnemu podglądowi i sterowaniu możliwa będzie optymalizacja pracy również z biura Siemensa w Warszawie, a także szybsza reakcja serwisu w przypadku ewentualnych problemów technicznych. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na dwa lata. Przez kolejne dwa Siemens będzie prowadził serwis instalacji oraz monitorowanie i raportowanie uzyskanych efektów energetycznych.

8 VIII w sposób pewny szerokiego spektrum chorób. Dysponujemy już ponad setką różnych metod analitycznych i diagnostycznych. Coraz większe znaczenie zyskują innowacyjne, w pełni zautomatyzowane systemy analityczne o wysokiej wydajności. System laboratoryjny Dimension Vista firmy Siemens Healthcare Diagnostics jest przykładem opracowania całkowicie nowego systemu analitycznego, integrującego cztery różne technologie pomiarowe. System ten ułatwia pracę w laboratorium. Dzięki automatyzacji wielu procesów wstępnych oraz procesów opracowywania danych eliminuje on wiele źródeł błędów, zapewnia również szybki i sprawny obieg próbek. Od zmęczenia do anemii Wg: 2/2008 Monitor Magazin der Siemens-Gesellschaften in der Schweiz Diagnostyka laboratoryjna stała się ważnym instrumentem służącym do wczesnego wykrywania ciężkich schorzeń. Około 60% do 80% wszystkich rozpoznań medycznych oraz decyzji terapeutycznych opartych jest na wynikach testów diagnostyki laboratoryjnej. Opracowywane przez Siemens Healthcare Diagnostics nowe technologie oraz nowoczesne aparaty analityczne gwarantują skuteczność oraz jakość takich testów. Diagnostyka laboratoryjna jest stosunkowo młodą gałęzią nauki w obrębie medycyny. Zajmuje się ona badaniem płynów i wydzielin ustroju oraz tkanek. Jej obszar diagnozowania leży na styku nauk biologicznych, takich jak chemia i biologia molekularna. Materiałem podlegającym testowaniu są np. niewielkie próbki krwi, których pobranie od pacjenta trwa kilka minut. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek lekarz może wydać opinię na temat przyczyn powstania choroby oraz dokonać oceny ryzyka wystąpienia danego schorzenia. Dzięki wynikom badań laboratoryjnych możliwe jest przełożenie objawów klinicznie nieswoistych w zdefiniowane rozpoznania. Na podstawie wyniku oznaczenia poziomu witaminy B12 we krwi pacjenta skarżącego się na zmęczenie i zawroty głowy można zdiagnozować autoimmunologiczną niedokrwistość z niedoboru witaminy B12. Z kolei nerwowość, wysokie ciśnienie tętnicze krwi oraz uderzenia gorąca w powiązaniu z oznaczonym poziomem hormonów tarczycy może doprowadzić do zdiagnozowania gruczołu tarczowego. Diagnostyka laboratoryjna przyczynia się tym samym do tego, że pacjent może zostać poddany możliwie mało inwazyjnemu, a mimo to skutecznemu leczeniu. Lekarze za pomocą badań laboratoryjnych mogą kontrolować również postęp leczenia. Opracowanie nowoczesnych aparatów badawczych oraz rozwój technik komputerowych i zdalnej analizy danych pod koniec XX wieku przyczyniły się do gwałtownego postępu w metodach badań molekularno-chemicznych oraz molekularno-biologicznych. Obecnie rutynowo analizuje się około 1000 różnych parametrów, co umożliwia diagnozowanie From tired to anemic Laboratory medicine has become an important instrument for early diagnosis of serious illnesses. Approximately 60 to 80 percent of all medical diagnoses and decisions are taken on the basis of test results provided by laboratory medicine. The new technologies and modern analytical devices prepared by Siemens Healthcare Diagnostics guarantee the effectiveness and quality of such tests. The preparation of modern research devices and the development of computer science and remote data analysis that occurred at the turn of the 20th century contributed to the

9 IX Warszawa jeszcze piękniejsza Obiekty użyteczności publicznej, propozycje budynków biurowych i mieszkaniowych, obiekty sportowe czy projekty rewitalizacyjne starych budynków... To tylko niektóre zapowiedzi przyszłych realizacji, które można było obejrzeć podczas wystawy Plany na przyszłość, prezentowanej w maju w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Pokazano tam 117 innowacyjnych projektów, rysunków architektonicznych oraz makiet nowych warszawskich inwestycji. Pracownie architektoniczne w tym roku przedstawiły m. in. obiekty użyteczności publicznej, biurowce, obiekty kulturalne, centra finansowe i handlowe, a także osiedla mieszkaniowe czy plany zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwą atrakcją tegorocznej wystawy jest makieta Stadionu Narodowego, którego wizja przedstawiona kilka miesięcy temu budziła niezwykle dużo emocji. Wystawie towarzyszył konkurs dla studentów architektury Światłowód. Jego sponsorem i fundatorem nagrody była firma OSRAM. Młodzi architekci mieli za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania fragmentu nabrzeża Wisły, wyznaczonego dwoma przejściami podziemnymi na wysokości ulicy Boleść. Projekt miał uwzględniać możliwości, jakie dają nowoczesne źródła światła. Nagrodzony pomysł przedstawiał świetlówki ukryte pod elektroniczną matą z tworzywa, które zapalałyby się na bulwarze pod wpływem nacisku przechodniów czy cyklistów. Firma OSRAM zaprezentowała również możliwości, jakie daje zastosowanie w nowoczesnym oświetleniu technologia oparta na technologii diod LED (Light Emitting Diode). Są to diody elektroluminescencyjne o niewielkich rozmiarach, zużywające minimalne ilości energii. Mogą wytwarzać barwne światło, a ich trwałość przekracza nawet kilkudziesięciokrotnie żywotność tradycyjnych żarówek. Diody LED są coraz szerzej stosowane w przenośnych lampkach i latarkach, oświetleniu samochodowym, a także przy dekoracyjnym oświetleniu wnętrz, jak to pokazano na przykładzie zaaranżowanego na wystawie wystroju baru i fragmentu tarasu. dynamic progress of molecularchemical and molecular-biological research methods. Presently it has already become routing to analyze approximately 1000 different parameters thus enabling a high certainty of diagnosing a broad spectrum of diseases. We currently have more than a hundred different analytical and diagnostic methods. Innovative and fully automated devices that have a high effectiveness as well as analytical systems are becoming increasingly important. The laboratory system Dimension Vista from Siemens Healthcare Diagnostics is an example of shaping a completely new analytical system that integrates four different measurement technologies. This system makes laboratory work easier thanks to the automation of many preliminary processes before the analysis as well as processes related to the preparation of data and, as such, eliminates many sources of errors. Warsaw even more beautiful Public utility structures, suggestions of office and residential buildings, sports buildings and revitalization projects of old buildings, even a model of the National stadium... These are only a few of the projects for future realizations presented by architect studios on the exhibition entitled Plans for the future held in May in the University Library in Warsaw. The exhibition showed 117 innovative projects, architectural designs and models of new Warsaw investments. The exhibition was accompanied by a contest for architecture students called Fiber optic sponsored by OSRAM. Young architects were given the task of creating a concept for spatial management of a fragment of the Vistula riverbank delimited by two underground passages near to the street Boleść. The project was to take into account the possibilities that are provided by modern light sources. The winning project presented the idea of fluorescent lights hidden under an electronic mat made of material that would light up on the boulevard from the pressure made by pedestrians and cyclists. OSRAM also presented the possibilities provided by using technology based on diode LED technology (Light Emitting Diode) in modern lighting. These are electroluminescent diodes of small size that use minimal amounts of energy. The diodes can produce colored lights and their durability exceeds as much as tenfold the lifetime of traditional light bulbs. LED diodes are increasingly used in portable lamps and flashlights, car lighting and for decorative interior lighting as was shown on the example of the arranged décor of the bar and part of the terrace set up for the exhibition.

10 X 10 dębów BSH na jubileusz 10 milionów Na początku kwietnia należąca do grupy Siemensa firma BSH obchodziła uroczyście wyprodukowanie w Łodzi dziesięciomilionowego urządzenia AGD. W trzech tamtejszych fabrykach powstają najnowszej generacji pralki, zmywarki i suszarki do ubrań. Pracownicy BSH z własnej inicjatywy po każdym wyprodukowanym milionie urządzeń sadzą na terenie fabryki dąb. O posadzenie dziesiątego już z kolei dębu poproszono wiceprezydenta miasta Łodzi Marka Michalika oraz przedstawiciela zarządu BSH, prof. Wernera Vogta (na zdjęciu po prawej). Początki BSH w Łodzi sięgają roku Wtedy w wynajętych halach fabrycznych rozpoczęto tzw. uproszczony montaż pralek. Już w 1998 roku otwarto w Łodzi fabrykę pralek, która była nie tylko pierwszą tak poważną inwestycją BSH w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też pierwszą inwestycją zagranicznego producenta AGD w tym regionie. BSH jest też liderem na rynku zmywarek nie tylko w Polsce, lecz również na świecie. W Polsce ten segment rynku należy do najdynamiczniej rozwijających się. W 2002 roku BSH otworzyło w Łodzi fabrykę tych urządzeń oraz nowoczesne Centrum Logistyczne, a w 2005 roku fabrykę nowej generacji suszarek do ubrań. Uzupełnieniem inwestycji są otwarte w 2007 roku Centrum Badań i Rozwoju suszarek oraz Centrum Usług Informatycznych. Dzięki temu Łódź stała się jednym z najważniejszych ośrodków produkcji urządzeń AGD, a w tym roku Polska ma szansę stać się ich czołowym europejskim producentem. Wszystkie fabryki BSH mogą pochwalić się certyfikatami: jakościowym ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO Przeważająca część produkcji trafia na eksport do wszystkich krajów Europy i Ameryki Północnej. 10 BSH oak trees for the jubilee of ten million At the beginning of April, the BSH company, which belongs to the Siemens group, celebrated the manufacturing of the tenth million of household goods device in Łódź. In the three local factories washing machines, dishwashers and clothes dryers of the latest generation are manufactured. On their own initiative, the BSH employees plant an oak tree within the factory area after each manufactured million of devices. The vice-president of Łódź Mr. Michalik, and the representative of the BSH Board Professor Werner Vogt (on the right - see photo), were asked to plant the tenth consecutive oak tree. BSH began its activity in Łódź in 1994 with assembly of washing machines. In 1998 a factory was opened. It was not only the first big BSH investment in Central Eastern Europe, but by the first foreign manufacturer of household goods in this region. In 2002, BSH opened in Łódź a factory of dishwashers and a modern Logistic Center, in 2005 a factory of clothes dryers of new generation, and in 2007 a Research and Development Center for dryers, as well as an Information Services Center. Thanks to this, Łódź has become one of the most important centers of manufacturing household goods devices. All BSH factories have been granted the quality certificate ISO 9001 and the environment protection certificate ISO The majority of products are exported to all European and North American countries.

11 Siemens dla Sempertransu Oferta Siemens IT Solutions and Services okazała się najbardziej atrakcyjna spośród dziewięciu, jakie wpłynęły w odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Spółkę Sempertrans z Bełchatowa na wdrożenie systemu zarządzania. Sempertrans należy do grupy Semperit Austria i zajmuje się produkcją taśm przenośnikowych oraz mieszanek gumowych. Dynamicznie rozwijająca się spółka podjęła decyzję o wdrożeniu systemu ERP (Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Podpisany kontrakt będzie realizowany we współpracy z Siemens IT Solutions and Services Austria, który wdrażał już system ERP w Semperit Austria. Przedmiotem umowy jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na bazie oprogramowania SAP w 9 obszarach, m. in. controllingu, sprzedaży oraz finansach. W ramach umowy przewidziana jest też dostawa serwerów Fujitsu Siemens. Iltor-2 ze świadectwem bezterminowym Urząd Transportu Kolejowego wydał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym o nazwie ILTOR-2. Jest to system stworzony wspólnie przez Siemensa i Politechnikę Warszawską. Iltor-2 to jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów zdalnego sterowania i śledzenia ruchu pociągów, powiadamiania dróżników, komunikowania i wymiany danych o ruchu z centrum dyspozytorskim. Dodatkowo jest wyposażony w automatyczny system archiwizacji i powiadamiania o awariach. Iltor-2 jest najnowocześniejszym komputerowym systemem sterowania ruchu użytkowanym w polskiej sieci kolejowej. Od listopada 2006 r. system funkcjonuje w Lokalnym Centrum Sterowania w Żywcu, obsługując ruch na odcinku międzynarodowej linii 139 (szlak Bielsko- Biała Zwardoń). Przewidywane jest zamontowanie systemu Iltor-2 w ramach modernizacji stacji Gdynia Gł. (planowane zakończenie robót to wiosna 2010 r.), gdzie Siemens jest podwykonawcą robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Siemens otrzymał wyróżnienie za Iltor-2 podczas gdańskich targów Trako XI Siemens for Sempertrans Iltor-2 with a permanent certificate Siemens IT Solutions and Services shall implement a management system for the Sempertrans Company of Bełchatów. Sempertrans belongs to the Semperit Austria Group and deals in production of conveyor belts and rubber mixes. The concluded contract shall be implemented in cooperation with Siemens IT Solutions and Services Austria, which already implemented the ERP system in Semperit Austria. The subject of contract consists in implementation of the Integrated IT System based on the SAP software in 9 areas, i. a. controlling, sales and finances. The contract provides also for delivery of Fujitsu Siemens servers. The Railway Transport Agency issued a permanent type approval certificate for the remote train traffic control system ILTOR-2. The system was created jointly by Siemens and the Warsaw University of Technology. Iltor-2 is one of the world s most advanced systems for the remote control and tracking of trains, alerting level crossing keepers and communication and exchange of traffic data with dispatch centres. Iltor-2 is equipped also in automatic archiving and emergency alerting systems. Iltor-2 is the most advanced computerised system for the traffic control used in the Polish railway network. Since November 2006 the system has been operating in the Local Traffic Control Centre in Żywiec to manage the traffic along a section of the international route 139 (route Bielsko- Biała Zwardoń). The Iltor-2 system is planned to be installed during the upgrade of the Gdynia Main railway station (the works are planned to be completed in spring 2010), where Siemens was subcontracted to perform works related to the train traffic control equipment. Siemens was recognised for Iltor-2 during the Trako 2007 trade fairs in Gdańsk.

12 XII Idealni pracodawcy Gigaset z internetem Siemens wprowadził na rynek kolejny model aparatu telefonicznego. Gigaset C470 IP jest hybrydowym urządzeniem, które podłączyć można zarówno do stacjonarnej linii telefonicznej, jak i do sieci komputerowej, wykorzystującej router i mającej dostęp do Internetu. Jest to więc tradycyjny telefon, który daje jednak dodatkowo możliwość łatwego i wygodnego korzystania z zalet telefonii internetowej opartej na protokole SIP (Session Initiation Protocol). Głosowe połączenia ze standardowymi numerami telefonicznymi można realizować przez Internet bez udziału komputera. Przełączenie z linii telefonicznej na łącze internetowe dokonuje się jednym przyciskiem. Użytkownicy mają też dostęp do dodatkowych usług, takich jak książka telefoniczna on-line, prognoza pogody, czy serwis informacyjny. Po wyborze operatora telefonii internetowej z poziomu menu słuchawki odpowiednie ustawienia zostają załadowane automatycznie. Konieczne jest jedynie wpisanie nazwy użytkownika i hasła przypisanego do konta VoIP. Telefon obsługuje do 6 kont VoIP, także od różnych operatorów, przy czym można prowadzić dwie rozmowy VoIP i jedną przez sieć stacjonarną jednocześnie. Zastosowanie specjalnych zasilaczy sprawia, że telefony zgodne ze standardem ECO-DECT zmniejszają do 60 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu do innych bezprzewodowych modeli gigasetów. Aparat ten dostępny jest na polskim rynku od stycznia tego roku. Siemens zdobył 3. miejsce w rankingu Idealnych Pracodawców, w kategorii Inżynieria. Ranking ten ułożony został na podstawie badania Polish Student Survey, przeprowadzonego w tym roku po raz drugi. W badaniu wzięło udział blisko 10 tysięcy studentów z różnych uczelni z całej Polski. Celem badania było poznanie oczekiwań studentów związanych z planowaną karierą i rozwojem zawodowym, a także zbadanie wizerunku pracodawców na polskim rynku. Wśród czynników decydujących o ich atrakcyjności studenci najczęściej wymieniali wynagrodzenie i możliwości awansu, środowisko i kulturę firmy, charakterystykę stanowisk oraz reputację i wizerunek potencjalnego pracodawcy. Gigaset with Internet Siemens has marketed a new model of a phone set. The Gigaset C470 IP is a hybrid device which may be connected either to a fixed line and to the computer network which uses a router and has access to the Internet. Switching between the fixed line and the Internet connection is done at one touch of a single button. Users

13 XIII Program Zgodności Siemensa Chcielibyśmy na łamach Newslettera po raz kolejny zwrócić uwagę Naszych Czytelników na Program Zgodności Siemensa. Jest to nadrzędna inicjatywa korporacyjna, której realizacja obejmuje wszystkie jednostki operacyjne, regiony i stanowiska na całym świecie. Jego trzonem są, ostatnio znacznie rozszerzone, firmowe zasady postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Siemensa. Uczciwość i przejrzystość procesów biznesowych Siemens traktuje jako najwyższy priorytet. Dlatego też firma reaguje na wszystkie informacje o jakichkolwiek naruszeniach etyki biznesowej przez jej pracowników. Stworzone zostało do tego celu specjalne narzędzie o nazwie Powiedz nam, które umożliwia przekazywanie takich informacji na całym świecie, przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez Internet, jak i telefonicznie. Wszelkie niezbędne informacje o programie Powiedz nam ( Tell us ) znajdują się na stronie internetowej: https://secure.ethicspoint.com/lrn/en /report_custom.asp have access to such services as an on-line directory, weather forecast or information service. The telephone has access to up to 6 VoIP accounts, also from different providers; it is possible to run 2 VoIP and one fixed-line connections simultaneously. The use of special power units allowed reduction of electric power demand by 60 per cent as compared with other wireless gigaset models, in line with the ECO-DECT standard. The set is available on the Polish market since January this year. Słyszeć lepiej... Wśród aparatów słuchowych Siemensa do najmniejszych należą modele CIC. W wielu przypadkach można je niemal całkowicie ukryć w kanale słuchowym, nie rzucają się więc w oczy i przez to są atrakcyjne dla osób ceniących dyskrecję. Niestety dostępne do tej pory modele CIC nie były w stanie zapewnić odpowiedniego wzmocnienia dla osób z większymi ubytkami słuchu. Aby temu zaradzić, Siemens zaprojektował nowy aparat o nazwie Nitro CIC, który jest w stanie zapewnić nawet do 70 db wzmocnienia. Aparat ten został wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak system redukcji szumów czy automatyczny system redukcji sprzężeń z adaptacyjną kontrolą szybkości, który skutecznie tłumi gwizdy i piski w aparacie. Dzięki Nitro CIC nie trzeba już wybierać między dostatecznym wzmocnieniem a dyskrecją. To hear better... Siemens has designed an apparatus called Nitro CIC, which is able to assure even up to 70 db amplification. The apparatus is equipped with advanced technologies, such as an automatic system of coupling reduction with adaptable control of speed, which effectively muffles whistling and squeaks in the apparatus, and a system of noise reduction. Thanks to Nitro CIC you do not have to choose between high amplification and discretion. The apparatus is effective even with serious hearing defect. The distribution of all models of Siemens hearing aid apparatuses within the Polish market is done by the AudioSAT firm from Poznań. Dystrybucję wszystkich modeli aparatów słuchowych Siemensa na rynku polskim prowadzi poznańska firma AudioSAT.

14 XIV Nowa siedziba biura regionalnego w Krakowie Wirtualny urząd w oczach dzieci Od 2 czerwca biuro regionalne Siemensa w Krakowie funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Lublańskiej 38, w nowo wybudowanym biurowcu Rondo. Przeprowadziły się tam przedstawicielstwa branż przemysłowych Siemensa (A&D, I&S, SBT) oraz branży medycznej. Stworzenie wirtualnego urzędu to nie tylko wyzwanie dla informatyków, ale również zadanie, które zostało postawione dzieciom ze szkół w powiecie w Policach. Właśnie zakończył się konkurs plastyczny pt. Jak wyobrażasz sobie elektroniczny urząd, który towarzyszył projektowi E-Powiat w Policach. Przypomnijmy (o projekcie pisaliśmy w poprzednim numerze Newslettera), że system ten, zaprojektowany i wdrożony przez informatyków z Siemens IT Solutions and Services ma między innymi wspomagać obieg dokumentów i spraw wewnętrznych urzędu oraz stanowić elektroniczny kanał komunikacji klientów z urzędem. W przypadku polickiego projektu Siemens postanowił nie ograniczyć się do dostarczenia informatycznego rozwiązania, ale dotrzeć do przyszłych użytkowników za pośrednictwem dzieci. Wiadomo, że to najmłodsi są najbardziej ciekawi nowoczesnych rozwiązań, najlepiej je przyswajają, a potem są ich najlepszymi propagatorami. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Policach, Siemens ogłosił konkurs rysunkowy dla dzieci, którego główną nagrodą był notebook firmy Fujitsu. A najlepsza praca miała zostać wykorzystana jako motyw podkładki pod myszkę. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem wybrano aż 5 najlepszych prac, które skomponowane w kolaż będą stanowiły tło podkładki. Adres nowego biura: Siemens Sp. z o.o. ul. Lublańska Kraków tel Virtual Office as seen by children The E-Powiat project (already described in the previous edition of the Newsletter) is designed i. a. to support circulation of documents and internal issues in the office and to provide an electronic communication channel between the customers and the poviat office in Police. Its implementation was

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim.

Newsletter. Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., rozmawia z Marcinem Mierzejewskim. Nr 18 s marzec 2006 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trzeba być stale w ruchu 3 Stabilny rozwój 5 Zdrowe finansowanie

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter

1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter Nr 16 s lipiec 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Skrzyżowanie

Newsletter. Skrzyżowanie Nr 19 czerwiec 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Skrzyżowanie wpisane w trójkąt 4 Głos w sieci 5 Nokia i Siemens

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Quarterly Report

Kwartalnik Quarterly Report Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA III kwartał III rd quarter, 2004 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik.

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik. Nr 15 s kwiecień 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo