BADANIE METODA ERP ZAMROZONEGO I NASWIETLONEGO PODTLENKU WEGLA C302. Jan WOJTCZAK, Ludwik WEIMANN, Andrzej DEZOR i Andrzej WIECKOWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE METODA ERP ZAMROZONEGO I NASWIETLONEGO PODTLENKU WEGLA C302. Jan WOJTCZAK, Ludwik WEIMANN, Andrzej DEZOR i Andrzej WIECKOWSKI"

Transkrypt

1 ROCZNIKI CHEMII ANN. SOC. CHIM. POLONORUM 43, 2103 (1969) BADANIE METODA ERP ZAMROZONEGO I NASWIETLONEGO PODTLENKU WEGLA C302 Jan WOJTCZAK, Ludwik WEIMANN, Andrzej DEZOR i Andrzej WIECKOWSKI Zaklad Fotochemii Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznan (J.W., L.W.) Zaklad Radiospektroskopii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Poznan (A.D., A.W.) Badano metoda ERP rodnikowe produkty fotolizy podtlenku wegla Ca02, zamrozonego w temp. 77 K. Podano dyskusje widma ERP i zaproponowano mechanizm tworzenia sie po dluzszym naswietlaniu dlugolancuchowego birodnika typu.cno. lub.cn.. Prawdopodobnie od tych birodników pochodzi waska linia ERP, dla której wartosc LlHmax = 5 Gs i g = 2,0036:1:0, JIeKTpOHHo-napaMarHJ%lTHbIM pe30hahcom J%lCCJIe,aOBaJIJ%lCb pa,aj%lkajibl - npo,ayktbi cpotojij%l3a no,aokj%lcj%l yrjiepo,aa, 3aMOpOJKeHHOrO npj%l 77 K. IIpoBe,aeHa,aWiCKYCCJ%lH3IIP-Horo cnektpa J%Inpe,aJIOJKeH MexaHM3M 06pa- 30BaHJ%lH,amflIHOQenHoro,aBy-pa,aJ%lKaJIa TJ%lDa.CnO. J%lJIJ%I,CI!' nocjie npo,aomkj%ltejibhoro 05JIY'ieHMH. IIo BceM BepOHTHOCTJ%I 3TJ%lM,aBy-pa,aJ%lKa- JIaM CJIe,aYeT npj%lnmcatb Y3KYIO JIJ%lHMIO3IIP,,amI KOTOpOM LlHmax = 5 Gs J%IZ = 2,0036::1:0,0005. EPR is alpplied for studying radkals, products of the photolysis of carbon suboxide frozen at 77 K. The EPR spectrum is discussed, and a mechanism is proposed for,the formation of long-chain biradkals.cno. or 'Cn' after a prolonged irradiation. These biradicals are probably responsible for the narrow EPR line with LlHmax= 5 Gs and g = :1: Ostatnio 1) opisalismy wyniki badan fotolizy podtlenku wegla w ukladach deklych. Dotychczas naj dokladniej zbadano pod wzgledem fotochemicznym uklad garowego C302 w prostych olefinach 2-7). Autorzy 2-7) zgodnie twierdza, ze podczas naswietlania tego ukladu promieniowaniem UV o A::::;;300 nm i ultrafioletem prózniowym 6) tworzy sie rodnik C20 w stanie trypletowym lub singletowym. Zastosowanie metody fotolizy blyskowej do badania produktów fotolizy gazowego C302 8,9) nie doprowadzilo do bezposredniego zaobserwowania rodnika C20. Stwierdzono natomiast metoda szybkiej analizy spektralnej, ze glównym produktem jest czasteczka wegla C3. Ostatnio ukazaly sie prace na temat fotolizy zamrozonego C302 w temp. loook10)oraz w temp. 4 K 11,12).Metoda spektroskopii w podczerwieni stwierdzono, ze w naswietlonym podtlenku wegla w temp. 4 K promieniowaniem o A= 254 nm i ultraholetem prózniowym tworzy sie rodnik C20. Rodnika tego nie zaobserwowano jednak w analogicznych badaniach w temp. loook, prawdopodobnie ze wzgledu na duza ruchliwosc tego rodnika w tej temperaturze i jego duza aktywnosc chemiczna 10). W niniejszej pracy dyskutujemy wyniki badan metoda elektronowego rezonansu paramagnetycznego produktów rodnikowych fotolizy odgazowanego i zamrozonego czystego C302 w temp. 77 K. Analogicznie badalismy równi,ez zamrozony podtlenek wegla w matrycach: iluorolub 4 Roczniki Chemii

2 2104 J. Wojtczak, L. Weimann, A. DezoT i A. Wieckowski i MCIP. Stwierdzilismy jednak brak sygnalów ERP pochodzacych od produktów fotolizy C302, przypuszczalnie z powodu zbyt malego stezenia w9lnych rodników. CZESC DOSWIADCZALNA Podtlenek wegla otrzymano metoda pirolizy bezwodnika kwasu dwuacetylowinowego wg H u r d a i P i l g r i m a la) z za8,tosowaniem miedzianej rury piro1itycznej wg M a c i e j e ws k i e g o 14)i oczyszczano przez kilkak.rotna destylacje. Badano podtlenek wegla nasy<:ony tlenem lub odga7iowany. Ciekly Ca02 odgazowywano pod zmn. cisn. (10-a mm Hg) w kwarcowych naczynka'ch i zatapiano. Tak przygotowany podtlenek wegla zamrazano wcieklym azocie w specjalnym dewarze kwarcowym. Azeby obecnosc tlenu w,cieklym azocie nie wprowadzala znieksztalcenia linii ERP stosowano azot o czystosci 99,98%. Dewar kwarcowy z naczynkiem Ca02 umieszczano we wnece rezonansowej spektrometru. Pomiary ERP wykonano za pomoca spejcl;rometru typu JES-3BX (JEOLCO-Tokio). Zamrazanie i naswietlanie Ca02 prowadzono bezposrednio we wnece rezonansowej spektra- F E Ciekty azot D Rys. 1. Schemat aparatury do naswietlania Ca02 W niskiej tempera,tul'ze: A - zródlo swiatla, B,C, - soczewki kwarcowe, D - wneka rezonansowa spektrometru ERP, E - falowód, F - dewar kwarcowy, G - naczynko kwarcowe z zamrozonym Ca02 metru {rys. 1). Jako zródla swiatla uzyto wysokocisnieniowej lampy rteciowej typu HBO-50 firmy BGW (NRD). Naswietlana powierzchnia zamrozonego Ca02 wynosila ok. 8 mm2. Zestalona w temp. nok i naswietlona próbke Ca02 ogrzewano w strumieniu par wrzacego azotu, uzywajac przystawki do zmiany temperatury JES-UCT-2X (JEOLCO-Tokio). Kontrole pomiaru temperatury (::!::1 K) umozliwialo urzadzenie typu JES- VT-2. Temperature w zakresie K zmieniano powoli (w czasie 20 min), azeby zapewnic odpowiednia wymiane ciepla miedzy s,trumieniem par azotu a próba badana we wnece rezonansowej. Podczas ogrzewania próbki Ca02 mierzono amplitude sygnalu ERP w zaleznosci od temperatury. c WYNIKI BADAN I DYSKUSJA Stwierdzilismy, ze odgazowany i zamrozony w temp. 77 K podtlenek wegla po napromienieniu pelnym zakresem promieniowania wysokocis-

3 Badanie metoda ERP zamrozonego i naswietlonego C nieniowej lampy rteciowej daje sygnal ERP w postaci linii przedstawionych na rys. 2. Zauwazylismy, ze szerokosc nachyleniowa ó'hmax, jak równiez ksztalt linii ERP zmienialy sie z czasem naswietlania. Dla krótkich czasów naswietlania ksztalt linii ERP byl asymetryczny i szerokosc j ej wynosila ó'h:nax = 20 Gs (rys. 2a). W czasie naswietlania linia ta stawala sie coraz bardziej symetryczna. Sz'erokosc linii po dlugim naswietlaniu osiagala wartosc ó'h;':ax= 5 Gs (rys. 2b). Zmierz'ony wspólczynnik rozszczepienia spektroskopowego ma wartosc g = 2,0036+0,0005. ~ I I H I I mjn i-.i I o < I.óH~o.: 1068 ~ lih:rlox a b Rys. 2. Ksztalt sygnalu ERP dla zamrozonego w temp. 77 K podtlenku wegla C30Z i naswietlonego pelnym zakresem promieniowania wysokocisnieniowej lampy rteciowej; sygnal po a - 5, b - 20 min naswietlania Asymetryczny ksztalt linii wynika prawdopodobnie z nalozenia sie dwóch sygnalów o róznej szerokosci (ó'h' i ó'h"), przesunietych nieco wzgledem siebie. W poczatkowej fazie naswietlania obserwuje sie 'Obydwie linie (rys. 2a), po czym linia waska (Ó,H") staje sie coraz bardziej intensywna, przez co utrudnione sa warunki obserwacji linii szerokiej (ó'h/) (rys. 2b). Taki obraz linii ERP pochodzi naszym zdan~em stad, ze w pierwszej fazie naswietlania powstaje rodnik krótlrozyjacy, oddzialujacy silnie z otoczeniem, co wskazuje dum szerokosc linii (rys. 2a). Rodnik ten reagujac z czasteczkami otoczenia prowadzi do powstawania polimeru. Dalsze naswietlanie prowadzi do zmiany barwy zamrozonego C302 od bezbarwnej do brunatnawo czarnej z równ'oczesnym rozkladem chemicznym dl() wegla. W podobnych badaniach 12)stwierdzono juz obecnosc wegla w produktach fotolizy C302. Równolegle z czernieniem napromienianego ukladu obserwuje sie w widmie ERP eksponowanie waskich linii (Ó,H"), pochodzacej prawdopodobnie od birodnika.cn.. Podczas rozmrazania naswietlonego ukladu obserwowalismy spadek intensywnosci sygnalu ERP dla waskiej linii (ó'h") (rys. 3). W zakresie temperatur n-163 K amplituda sygnalu zmienia sie nieznacznie, a powyzej tej temperatury nastepuje znacznie szybszy spadek intensywnosci linii. Zwiazane to jest ze zmiana ruchliwosci birodników, spowodowana stopieniem sie podtlenku wegla (U. 163 K) i ich szybka rekombinacja w fazie cieklej. W czasie naswietlania zamrozonego.w temp. nok podtlenku wegla C302 tworzy sie ruchliwy rodnik C20lO), który atakuje czasteczke C302 tworzac zwiazek Q wzorze C503 (I). Zwiazek ten moze ulegac dalszej polimeryzacji do nietrwalych maloczasteczkowych birodników, które daja szeroki sygnal ERP w poczatkowej fazie naswietlania. 4.

4 2106 J. Wojtczak, L. Weimann, A. Dezor i A. Wieckowski It o o ITemperatura l topnienia C302 o o 2 T ~ ~ m ~ rn ~ m ~ Rys. 3. Zaleznosc amplitudy I sygnalu ERP od temperatury T w czasie rozmrazania C30Z po 20 min naswietlania. WaDtosci.amplitudy podano w jednostka-ch umownych o=,c-c=c=o "'-C/ II C II O I Wedlug B r u n s a i wspólprac. 10)w temp. 1000K tworza sie glównie 2 polimery o wzorach sumarycznych C503 (1) i C130S (II). Uwazamy, ze w przypadku duzego strumienia swiatla tworza sie z tych polimerów przejsciowe produkty birodnikowe, które daja szeroki sygnal ERP w pierwszej fazie naswietlania. Sygnal ten pochodzi wiec od birodnika o krótkim lancuchu z niesparowanymi elektronami przy niezbyt odleglych atomach wegla lub tlenu, odd~ialujacymi silnie ze soba. W czasie dalszego naswietlania nastepuj e wzrost ilosci produktów fotolizy C302, co prowadzi do powstania prostych birodnikowych struktur polimerycz:nych oznaczonych jako '(Polimer)', a w koncu do znacznego zweglenia ukladu z wytworzeniem prawdopodobnie produktów birodnikowych typu 'CnO' lub 'Cn'. Uzyskane dla ty,ch produktów sygnaly ERP mialy wspólczynnik g, szerokosc nachyleniowa I1Hmaxoraz ksztalt linii zblizony do odpowiednich sygnalów ERP uzyskanych dla wegla powstalego w wyniku karbonizacji saharozy 15.17)(rys. 2b).. Na podstawie wyzej przytoczonych danych proponujemy nastepujacy mechanizm reakcji:, hv Ca02 '_"M.._ --> C20 +CO (1) II (2)

5 Badanie metoda ERP zamrozonego i naswietlonego C CsOa+(n-2)C20 -+ '(polimer). (3).(Polimer). ~-> 'Cn+!O' +nco (4) 'Cn+! O. hv, 'Cn'+CO (5) '(Polimer)' 'Polimer)'-O-O' (6) W celu wyjasnienia roli tlenu w procesie powstawania centrów paramagnetycznych badalismy metoda ERP wzrost sygnalu w zaleznosci od czasu naswietlania dla ukladu nasyconego tlenem. Stwierdzilismy, ze tlen ma wplyw zarówno na szybkosc powstawania centrów paramagne A min Rys. 4. Zaleznosc amplitudy I sygnalu ERP 'od czasu naswietlania t zamrozonego w temp. 77 K podtlenku wegla C302: A - nasyconego tlenem, B - odgazowanego. Punkty C i D oznaczaja wartosci amplitudy I sygnalów ERP po rozmrozeniu naswietlonego podtlenku wegla C302 odgazowanego (C) lub nasyconego tlenem (D). Wartosci amplitudy podano w jednostkach umownych tycznych, jak i na proces rekombinacji rodników po rozmrozeniu ukladu. Z rys. 4 wynika, ze sygnal ERP dla ukladu niz dla ukladu zawierajacego tlen. odgazowanego narasta wolniej Tlen tworzy z birodnikiem typu '(Polimer)' nowy birodnik wg reakcji (6), co powoduje wydluzenie lancucha birodnika i oslabienie oddzialywania miedzy niesparowanymi elektronami. W tym przypadku nastepuje zwezenie linii ERP, w wyniku czego amplituda sygnalu wzrasta i zwiek-. sza sie mozliwosc wykrywania tych birodników. Efekt ten mozna wyjasnic na podstawie teorii dipol-dipolowego mechanizmu oddzialywania miedzy. niesparowanymi elektronami birodnika. Reakcje typu (6) zachodza latwo w obecnosci tlenu 16). Podobne narastanie sygnalu w innych napromienianych w zakresie ultrafioletu ukladach organicznych zaobserwowano wczesniej 16). Stwierdzilismy takze, ze amplituda sygnalu napromienionego podtlenku wegla po rozmrozeniu w ukladzie odgazowanym jest wieksza niz / w ukladzie nasyconym tlenem (punkty C i D. na rys. 4). Mozna by z tego wnioskowac, ze dzialanie tlenu w fazie stalej jest odwrotne niz w fazie t oc D

6 2108 J. Wojtczak, L. Weimann, A pezor i A. Wieckowski cieklej. Pochodzic to moze m.in. z odwrotnego przebiegu reakcji (6) w fazie cieklej niz w fazie stalej i wplywu tlenu na wzrost szybkosci zaniku wolnych rodników. Otrzymano 1.VII \ LITERATURA CYTOWANA l. Woj t c z a k J., We i m a n n L., Roczniki Chem., 40, 1953 (1966). 2. W i 11 i s C., B a y e s K. D., J. Am. Chem. Soc., 88, 3203 (1966). 3. W i 11 i a m s o n D. G., B a y e s K; D., J. Am. Chem. Soc., 89, 3390 (1967). 4. W i 11 i a m s o n D. G., B a y e s K. D., J. Am. Chem. Soc., 90, 1957 (1968). 5. C u n d a 11 R B., D a v i e s A. S., P a l m er T. F., J. Phys. Chem., 70, 2503 (1966). 6. S t i e f L. J., D e C a r l {) V. J., J. Chem. Phys., 43, 2552 (1965). 7. Baker R T. K., Kerr J. A, Trotman-Dickenson A F., J. Chem. Soc., A1966, D e v i 11 e r s C., Compt. rend., 263C, 1485 (1966).. 9. M o r r o w T., G r a t h D. Me., Trans. Faraday Soc., 62, 3142 (1966). 10. B r u n s R, S m i t h D., D e v l ci.n J. P., Inorg. Chem., 6, 318 (1967). 11. M o 11 N. G., T h o m ps o n W., J. Chem. Phys., 44, 2684 (1966). 12. J a c o x M. E., M i lli g a n D. E., M o 11 N. G., T h o m p s {)n W. E., J. Chem. Phys., 43, 3734 (1965). 13. H u r d Ch. D., P i l g r im F. D., J. Am. Chem. Soc., 55, 757 (1933). 14. M a c i e j e w s k i M., informacja prywatna. 15. S t a n k o w s k i J., K u c z y n s k i W., K a c z m a.r e k W., Fizyka dielektryków i radiospektroskopia, t. IV, Poznan 1968, str D u n lo p J. L., N i c h o 11s C. H., Photochem. and Photobiol., ~, 881 (1965). 17. Blumenfeld L. A, Wojewodski W. W., Siemionow A G., Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego w chemii, Warszawa 1967, str EPR STUDY ON IRRADIATED AND FROZEN C302 by J. WOJTCZAK, L. WEIMANN, A. DEZOR, and A. WIECKOWSKI Photochemistry. Laboratory, A. Mickiewicz University, Poznan (J.W., L.W.) Radiospectroscopy Laboratory, Physics Institute, Polish Academy of Sciences, Poznan (AD., AW.) Recent results on C30Z photolysis in the gaseous, liquid, and frozen &tates converge to suggest the exi9tence of a CzO radical. Here, we try to solve the problem of qualita.tive determination by EPR of radical-type products arising in carbon suboxide frozen at nok and irradia,ted with UV light was investigated. Irradiation was performed with the full spectrum of a high pressure mercury lamp directly in the resonance cavity of the spectrometer. After several minutes of irradiation, an EPR signal in the form of a weak line appeared. The splitting factor amounted,to g = :1: At first, the line was slightly asymmetric, of width!j.hmax= 20 Gs (Fig. 2a). As irradiation continued for about 20' min, the line became narrower. The asymmetry of the line is due,to superposition of two signals differing in width. The signal appearing at first,.presenting a line of high width, is probably due to a biradical having a short chain with free electrons at not excessively distant carbon atoms, and strongly interacting. As irradiation continues, C30Z iphotolysis becemes complete, leading to long-chain biradical polymer structures of general formulas.(cno). or.cn., which yield the EPR signal corresponding to the narrow line resembling carbons (Fig. 2b). Moreover, the effect of oxygen on the formation rate of radical-type products was studied. A more rapid increase in signal from oxygen-saturated sampies as compared with degassed ones (Fig. 4) is explained by the formation of peroxide biradicals according to the reaction:. (Polymer)' -j-oz-+. (Polymer)-O-O.

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ,

GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ, Sylwia GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ Agnieszka IWAN Agnieszka WOŁOŚ Krzysztof P. KORONA Maria KAMIŃSKA BADANIE PROCESU TRANSFERU ŁADUNKU WZBUDZANEGO ŚWIATŁEM W ORGANICZNYCH OGNIWACH SŁONECZNYCH ZA POMOCĄ CZASOWO

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. ddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession'06 III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 19 maja 2006 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez autorów,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURALNE BŁON KOMÓRKOWYCH ERYTROCYTÓW, LIMFOCYTÓW I GRANULOCYTÓW U CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ Z WYKORZYSTANIEM METODY ZNAKOWANIA SPINOWEGO

BADANIA STRUKTURALNE BŁON KOMÓRKOWYCH ERYTROCYTÓW, LIMFOCYTÓW I GRANULOCYTÓW U CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ Z WYKORZYSTANIEM METODY ZNAKOWANIA SPINOWEGO Ann. Acad. Med. Gedan., 2005, 35, 139 147 JERZY NWAK*, BGUSŁAW NEDSZYTK** BADANIA STRUKTURALNE BŁN KMÓRKWYCH ERYTRCYTÓW, LIMFCYTÓW I GRANULCYTÓW U CHRYCH Z ŁUSZCZYCĄ Z WYKRZYSTANIEM METDY ZNAKWANIA SPINWEG

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

WYŁADOWANIE MIKROFALOWE (915 MHZ) DUŻEJ MOCY W ARGONIE POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM

WYŁADOWANIE MIKROFALOWE (915 MHZ) DUŻEJ MOCY W ARGONIE POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM Robert Miotk, Mariusz Jasiński Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Jerzy Mizeraczyk Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Akademia Morska w Gdyni WYŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe Procesy Prowadzące do Utworzenia Wiązania Siloksanowego

Nowe Procesy Prowadzące do Utworzenia Wiązania Siloksanowego General Electric Company, Global Research Center One Research Circle, Niskayuna, NY 12309, USA *************************************************************************** Sławomir Rubinsztajn Nowe Procesy

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2013 Vol. 16 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2013 Vol. 16 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2013 Vol. 16 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 Wolne rodniki palenie 3 Cd i Pb w mleku krowim 3 Rak jelita zachorowalność 3 Rak jelita umieralność 3 Narażenie na rtęć 3 Przewlekłe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

Badania osadów z wodomierzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2014/ Kraków, grudzień 2014 Raport Nr 2080/AP Badania osadów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Misiak 1,2, Katarzyna Prorok 2, Artur Bednarkiewicz 1,2*

Małgorzata Misiak 1,2, Katarzyna Prorok 2, Artur Bednarkiewicz 1,2* 2012, 66, 5-6 Biologiczne zastosowania nanoluminoforów domieszkowanych lantanowcami Biological applications of lanthanide doped nanomarkers Małgorzata Misiak 1,2, Katarzyna Prorok 2, Artur Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Skaningowa mikroskopia elektronowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE Anna Łasińska Skaningowa mikroskopia elektronowa w badaniach kryminalistycznych Streszczenie W celu ustalenia powiązania przestępcy ze zdarzeniem,

Bardziej szczegółowo

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka

Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka Tomasz Kawalec Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka Praca doktorska napisana w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO. Badania mikrostruktury kopolimerów metakrylowo akrylowych przy uŝyciu spektroskopii NMR.

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO. Badania mikrostruktury kopolimerów metakrylowo akrylowych przy uŝyciu spektroskopii NMR. OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO Proponowany temat pracy doktorskiej: Badania mikrostruktury kopolimerów metakrylowo akrylowych przy uŝyciu spektroskopii NMR Marcin Pasich Opiekun pracy: Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 11 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 RENATA ŻAK * JAN DEJA ** Słowa kluczowe: szkła

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY SYSTEM DOŚWIETLANIA ROŚLIN BAZUJĄCY NA TECHNOLOGII SSL LED

INTELIGENTNY SYSTEM DOŚWIETLANIA ROŚLIN BAZUJĄCY NA TECHNOLOGII SSL LED Wojciech GRZESIAK Marek ŻUPNIK Renata WOJCIECHOWSKA INTELIGENTNY SYSTEM DOŚWIETLANIA ROŚLIN BAZUJĄCY NA TECHNOLOGII SSL LED STRESZCZENIE Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid- State Lighting Light-Emitting

Bardziej szczegółowo

Marta Hajdziona, Andrzej Molski

Marta Hajdziona, Andrzej Molski 2010, 64, 3-4 PL ISSN 0043-5104 ENZYMOLOGIA POJEDYNCZYCH CZ STECZEK RNA: WYKORZYSTANIE TECHNIKI FRET W BADANIACH ZWIJANIA SIÊ I DYNAMIKI KONFORMACYJNEJ RYBOZYMÓW SINGLE-MOLECULE RNA ENZYMOLOGY: USING FRET

Bardziej szczegółowo