problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Tendencje w rozwoju informatyki Wcià obowiàzuje prawo Moore a dotyczàce wzrostu wydajnoêci procesorów. A wobec tego, e procesory sà coraz pot niejsze i ulepszane sà pami ci pó przewodnikowe, to serwery oparte na procesorach wielordzeniowych, z p ytami g ównymi wieloprocesorowymi, z du à i szybkà pami cià operacyjnà i olbrzymià pami cià zewn trznà dyskowà, stajà si coraz pot niejsze. Oprócz pami ci dyskowych magnetycznych rozwijajà si coraz szybciej pami ci dyskowe pó przewodnikowe, z uk adami pami ciowymi typu flash (SSD). Takie dyski sà coraz pojemniejsze, roênie liczba dopuszczalnych cykli zapis/odczyt, a szybkoêç ich dzia ania poprawia wydajnoêç wielu aplikacji pracujàcych na serwerach (np. aplikacji bazodanowych). Ze wzgl du choçby na us ugi sieciowe powsta y farmy serwerów o olbrzymiej mocy obliczeniowej. T moc usi uje si wykorzystaç tak e przez inne podejêcie do udost pniania oprogramowania. Dotyczy to: wirtualizacji, us ug dost pnych w chmurze (cloud computing), dostosowania j zyków programowania do nowych mo liwoêci. Oprogramowanie do tworzenia maszyn wirtualnych umo liwia tworzenie na serwerach (a nawet na komputerach biurkowych) dost pu do wirtualnych maszyn o odpowiednich parametrach i ró nych systemach operacyjnych (ró ne wersje Windows, Linux, Apple czy nawet DOS). Dzi ki temu mo na np. wynajàç wirtualne maszyny do tworzenia/testowania nowych aplikacji, zanim zainwestuje si w zakup odpowiedniej infrastruktury. Dla wielu u ytkowników wa ne jest umo liwienie dzia ania starych, sprawdzonych aplikacji, dzia- ajàcych od lat, których nie daje si przenieêç na nowe wersje Windows. Wirtualizacja umo liwia prac z takimi aplikacjami. Zaletà wirtualizacji (zewn trznej!) sà ni sze koszty i mniejsze k opoty: u ytkownik nie martwi si o aktualizacje systemu operacyjnego czy innych wynajmowanych aplikacji i mniej musi dbaç o dokonywanie backupów. Z wirtualizacjà zwiàzane jest te udost pnianie oprogramowania w chmurze (cloud computing), czyli dost pu na okreêlony czas (w dowolnym miejscu i czasie) do p atnego lub czasami bezp atnego oprogramowania. Ju dawniej firmy mog y uzyskiwaç zdalny dost p do istotnego dla nich oprogramowania (np. systemów finansowo-ksi gowych), obecnie staje si to bardziej powszechne, tak e osoby prywatne mogà w coraz wi kszym stopniu korzystaç z tej techniki. Umo liwia to wykonanie pracy bez koniecznoêci zakupu cz sto drogiego i rzadko u ywanego przez klienta oprogramowania, bez problemów z aktualizacjà do coraz nowszych wersji. Zalety oprogramowania w chmurze zilustrowano na rys. 1. Nowe modele sprz tu i tendencje dost pu do ró nych us ug wymagajà zmian w podejêciu do j zyków programowania. Coraz istotniejsze stajà si nast pujàce cechy [5]: wspó bie noêç, rozproszenie, otwartoêç i bezpieczeƒstwo, zwinnoêç (ang. ogile) kontra rygor, j zyki programowania dostosowane do dziedziny (DSL). Wspó bie noêç i rozproszenie umo liwiajà przyspieszenie dzia- ania aplikacji, ale niosà zagro enia zwiàzane np. z dost pnoêcià, bo us uga w chmurze czy wirtualna maszyna mogà byç chwilowo niedost pne; problemy synchronizacji dzia ania tak e przenoszà si na wy szy poziom. Docenia si te wk ad w rozwiàzywanie problemów dziedzinowych przy u yciu oprogramowania pisanego przez nie-programistów, ale znajàcych specyfik swojej dziedziny. Sà to cz sto procedury w arkuszu kalkulacyjnym, czy inne programy, np. w Basicu, stàd istotne znaczenie rozwoju j zyków DSL. Wszyscy u ytkownicy komputerów muszà si liczyç ze wzrastajàcym zagro eniem ze strony z oêliwego oprogramowania. Takie oprogramowanie i us ugi sta y si ju dziedzinà biznesu, mo na zamówiç program z gwarancjà niewykrycia przez programy antywirusowe przez 6 miesi cy i ca odobowà pomocà przez poczt elektronicznà. Dla amatorów sà programy do zaprogramowania wirusa wg okreêlonych, przewidzianych cech. Celem jest najcz Êciej kradzie wa nych danych, Rys. 1. Cloud Computing biznes z g owà w chmurach; slajd z prezentacji p. Jacka Komana zaprezentowany podczas IBM Forum IT, ROK WYD. LXIX ZESZYT 10/2010 3

2 przej cie kontroli nad komputerem (tzw. zombi) do przygotowania ataku typu odmowa obs ugi (DoS lub DDoS) na konkurencj czy przeciwników. Poniewa na serwerach jest zainstalowanych wiele maszyn wirtualnych, atak na serwer powodujàcy wy àczenia go z pracy staje si jeszcze bardziej dotkliwy. Na rys. 2 przedstawiono rozk ad zagro eƒ, jakie wyst powa y w ubieg ym roku. Najs abszym ogniwem w ochronie przed z oêliwym oprogramowaniem jest cz owiek i najlepsze wyniki dajà metody socjotechniczne. Walka z zagro eniami ze strony z ego oprogramowania wydaje si coraz istotniejszym problemem informatyki. Dr in. Micha Ostrowski (oprac. na podst. mat. konf. IBM Forum IT, , Warszawa) LITERATURA PRZEDMIOTU 1. Materia y z konferencji: IBM Forum IT, , Warszawa. Rys. 2. Schemat zagro eƒ wirusami w 2009 r. mat. firmy IBM, slajd z prezentacji p. Micha a Ceklarza pt. Cyberataki rzeczywistoêç ostatnich lat. 2. Piotrkowski Sz.: Wirtualizacja dla sieci. NetWorld nr 4/2010, s Paw owicz W.: Desktop klasyczny czy wirtualny. NetWorld nr 4/2010, ss Skalska D.: Us ugi spod chmurki. PC Format nr 5/2010, str Chabik J.: Przysz oêç programowania. Computerworld nr 23/896, ss w obrabiany przedmiot przez zrównowa enie si skrawania, umo liwiajàc wzrost wartoêci posuwu nawet o 100 procent. Wiercenie to równie podstawowa operacja podczas produkcji wa ów g ównych turbin wiatrowych. W tym wypadku mo na zastosowaç takie narz dzia, jak sk adane wiert a CoroDrill 800 i T-Max, gwarantujàce g bokim otworom prostoliniowoêç i odpowiednie wykoƒczenie powierzchni. Fot. 3. CoroMill 345 Narz dzia skrawajàce do obróbki elementów turbin wiatrowych Przemys turbin wiatrowych oferuje mo liwoêç znacznego rozwoju firmom chcàcym poszerzyç zakres swojej produkcji. Wed ug Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w roku 2008 wartoêç turbin wiatrowych zainstalowanych w Europie wynosi a 11 miliardów euro. Oczekuje si, e do roku 2020 wartoêç ta wzroênie do 17 miliardów euro. Nowoczesne rozwiàzania narz dziowe przydatne w obróbce elementów turbin wiatrowych oferuje firma Sandvik Coromant. Fot. 1. CoroDrill 880 Fot. 2. CoroBore 825 W elementach turbin wiatrowych, takich jak: pierêcienie àczàce, piasty i opaty wirników, istnieje koniecznoêç wiercenia du ej liczby krótkich otworów. CoroDrill 880 to wiert o na wymienne p ytki wieloostrzowe, pozwalajàce osiàgnàç znaczàco wy szà produktywnoêç podczas obróbki otworów i znaczàce oszcz dnoêci. CoroDrill 880 wykorzystuje w p ytce centralnej o unikatowym kszta cie Step Technology, konstrukcj opracowanà przez Sandvik Coromant, co u atwia agodne zag bianie narz dzia Wytaczad o CoroBore 825 zapewnia dobrà wydajnoêç podczas wytaczania wykaƒczajàcego otworów o wàskich tolerancjach i wysokich wymaganiach dotyczàcych chropowatoêci powierzchni. Daje ono mo liwoêç osiàgni cia bardzo stabilnego i powtarzalnego poziomu wydajnoêci podczas obróbki wykaƒczajàcej cz Êci przeznaczonych dla przemys u turbin wiatrowych, takich jak jarzma przek adni obiegowych i ramy g ówne. CoroBore 825 ma mocowanie, w którym zastosowano eliptyczne z àcze absorbujàce si y styczne i promieniowe. Maksymalnà elastycznoêç CoroBore 825 osiàga dzi ki zastosowaniu trzech wielkoêci wk adek, z których ka da ma w asny zestaw do przed u enia suwaka. Przed u enia suwaka sà umieszczone pomi dzy wk adkà a g owicà, co umo liwia wytaczanie wsteczne oraz zwi ksza maksymalnà Êrednic wytaczania. Z kolei CoroMill 345 to zaawansowane rozwiàzanie, które zapewnia wysokà wydajnoêç frezowania czo owego zarówno przy niewielkich, jak i znacznych g bokoêciach skrawania stali, stali nierdzewnej i eliwa. Sprawdza si w wielu zastosowaniach, poczàwszy od frezowania zgrubnego surowych od- 4 ROK WYD. LXIX ZESZYT 10/2010

3 kuwek i odlewów a do operacji wykaƒczajàcych wymagajàcych osiàgni cia wàskich tolerancji. Inne rozwiàzania przeznaczone do frezowania, takie jak CoroMill 331 i CoroMill 390, mogà zaoferowaç optymalny przebieg procesu skrawania podczas realizacji takich operacji, jak planowanie od ty u piast lub interpolacja Êrubowa przek adni planetarnych. Narz dzie T-Max P cechuje si kszta tem zaprojektowanym specjalnie w celu zapewnienia wydajnego amania wiórów. Umo liwia SINUMERIK Operate Nowy interfejs SINUMERIK Operate àczy w sobie komponenty HMI-Advanced, ShopMill i Shop- Turn, w jeden spójny, innowacyjny interfejs obs ugi i programowania. Dzi ki temu mo liwe jest szybsze, wydajniejsze i prostsze programowanie i planowanie produkcji. Interfejs SINUMERIK Operate zosta zunifikowany na potrzeby systemów sterowania SINUMERIK 840D i 828D (rys. 1). Najwa niejszymi elementami SINUMERIK Operate sà: ShopTurn i ShopMill krokowe programowanie wykonywanego przedmiotu, program GUIDE wspomaganie programowania z elementami animacji, DIN/ISO SINUMERIK z elementami j zyka wysokiego poziomu (C++) i dwukana owym edytorem. Ponadto SINUMERIK Operate zapewnia m.in.: zarzàdzanie narz dziami i ich korekcjà; modu uruchomienia maszyny; usuwanie metalu przy wysokich wartoêciach posuwu podczas obróbki na sucho, co sprawia, e jest odpowiednia do toczenia przedmiotów przeznaczonych do turbin wiatrowych, takich jak pierêcienie àczàce i jarzma przek adni obiegowych. Te ostatnie sà zwykle produkowane z eliwa sferoidalnego, dla którego T-Max P jest narz dziem wybieranym do obróbki ze wzgl du na odpornoêç na Êcieranie, którà zawdzi cza innowacyjnym technologiom wytwarzania pod o- a i pokrycia. Zintegrowane oprogramowanie CAD CAM NX z systemami sterowania SINUMERIK funkcj uczenia (Teach-ln); nagrywanie sekwencji programu obróbki dla tokarek i frezarek; modu diagnozowania; modu zarzàdzania i kontroli produkcji MCIS; symulacj 2D, 3D oraz symulacj narz dzi 3D; graficznie programowane cykle z pulpitu operatora; animacj ruchu obrabianych elementów; synchronizacj pracy wielokana owej; r czny pomiar narz dzia; pomiar obrabianego przedmiotu; pomiar czasu pracy narz dzia; zliczanie wykonanych przedmiotów; funkcj Trace do Êledzenia zmiennych NC/PLC; zmienne te mogà byç przedstawiane w formie graficznej; rozszerzone funkcje diagnozowania nap dów z szybkim przedstawieniem przyczyn usterek; automatyczne protoko owanie czynnoêci realizowanych na maszynie; przeglàd i zapis wszystkich danych systemowych NC, HMI oraz nap dów; Rys. 1. System sterowania SINUMERIK 828D wbudowany system interaktywnej pomocy i podr cznik programowania. Rys. 2. SINUMERIK wspiera obs ug i obróbk skomplikowanych elementów, np. frezowanie obwodowe i czo owe z kompensacjà promienia narz dzia w maszynach 5-osiowych MDynamics Nowa nak adka technologiczna SINUMERIK MDynamics jest przeznaczona do wykorzystania w procesach frezowania dla 3- i 5-osiowych obrabiarek CNC (rys. 2). Pakiety frezarskie SINUMERIK MDynamics dla uk adów 3- i 5-osiowych sà dost pne dla systemów SINU- MERIK 840D sl i SINUMERIK 828D. SINUMERIK MDynamics gwarantuje wysokà jakoêç obróbki powierzchni, przy du ych pr dkoêciach skrawania, dzi ki innowacyjnej funkcji sterowania ruchem i kompresorowi NC. Zapewnia szybkie dopasowanie si do elementu oraz zarzàdzanie narz dziami i programem. Program GUIDE do graficznego programowania z elementami animacji i nak adka ShopMill skracajà czas programowania. SINUMERIK MDynamics idealnie sprawdza si w wielu bran- ach: w przemyêle motoryzacyjnym i lotniczym, energetyce, medycynie, w produkcji warsztatowej oraz produkcji narz dzi i form. SINUMERIK MDynamics zapewnia: perfekcyjne powierzchnie dzi ki nowej funkcji inteligentnego sterowania ruchem Advanced Surface; zoptymalizowane funkcje kompresora NC; zdolnoêç szybkiego dopasowania narz dzia do obrabianego przedmiotu; obs ug narz dzi i programów; optymalnà obróbk elementu z krótkim czasem programowania. ROK WYD. LXIX ZESZYT 10/2010 5

4 Wózek nap dowy pojazdu szynowego Wózek nap dowy skonstruowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG cechuje si kompaktowà budowà i sk ada si z ramy noênej wyposa onej w obrotnic zabudowanà w górnej, centralnej jego cz Êci, rolki podporowej znajdujàcej si na koƒcu wózka, której zadaniem jest u atwienie obracania si zespo u agregatowego pojazdu szynowego. W dolnej cz Êci wózka znajdujà si zabudowane, za pomocà tulei, dwie przek adnie nap dowe (rys.). Obie przek adnie sà wyposa one w wolnoobrotowe silniki hydrauliczne oraz hamulce wielotarczowe. Jedna z przek adni jest wyposa ona w uk ad pomiaru pr dkoêci jazdy. Wahliwe zamocowanie przek adni umo liwia dopasowywanie si po o enia kó jezdnych do nierównoêci torowiska, co pozwala na wyeliminowanie uk adu resorowania. Takie rozwiàzanie zapewnia równy rozk ad obcià eƒ na ka de z kó, w efekcie czego si a sprz enia ciernego ka dego z kó z torowiskiem jest jednakowa, co pozwala na efektywne wykorzystanie si y pociàgowej. Innowacjà w konstrukcji, nagrodzonego Z otym Medalem MTP na targach ITM 2010 w Poznaniu, wózka nap dowego jest rozdzielenie nap du na ko a lewe i prawe, co przy zastosowaniu silników hydraulicznych gwarantuje dopasowywanie si pr dkoêci obrotowych kó na szynie wewn trznej i zewn trznej na uku toru, bez koniecznoêci stosowania mechanizmów ró nicowych. Wózek nap dowy przeznaczony jest do zastosowania w pojazdach szynowych, takich jak lokomotywy szynowe i tramwaje. Rozwiàzanie to po raz pierwszy wykorzystano w pracujàcych w Kopalni Bogdanka lokomotywach PIOMA LDS 80 produkcji Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA S.A. Parametry techniczne wózka: moc nominalna 2x55 kw obroty wejêciowe silników 1/500 min rodzaj zastosowanego silnika hydraulicznego MCR-5 prze o enie przek adni nap dowych wózka 0,9 dopuszczalne nachylenia wózka podczas eksploatacji: wzd u ne ±6 poprzeczne ±6 liczba kó jezdnych 2x2 masa wózka 3200 kg Nowe bezdotykowe termometry TKTL 10 i TKTL 20 Seria termometrów bezstykowych TKTL 10 i TKTL 20 firmy SKF s u y do bezpiecznego pomiaru temperatury metodà bezkontaktowà. Ich obs uga jest bardzo prosta: wystarczy jedynie wycelowaç, nacisnàç spust i temperatura obiektu jest pokazywana na wyêwietlaczu. Te nowe termometry na podczerwieƒ sà doskonale dopasowane do strategii utrzymania ruchu i mogà pomóc operatorom i pracownikom dzia u utrzymania ruchu w lepszej ocenie stanu pracujàcych maszyn, w poprawie bezpieczeƒstwa i zmniejszeniu czasu przestojów. Typowe aplikacje obejmujà kontrol opraw o yskowych, inspekcj urzàdzeƒ grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przeprowadzanie audytów energetycznych. W aêciwoêci tych termometrów to mi dzy innymi: Szeroki zakres pomiarowy przy u yciu czujnika podczerwieni od -60 do 625 C. Stosunek odleg oêci do rozmiaru plamki pomiarowej 16:1 umo liwia dok adny odczyt temperatury. OÊwietlacz LED pozwala na oglàdanie obiektów w s abo oêwietlonych miejscach. Sta y wspó czynnik emisji wynoszàcy 0,95, w aêciwy dla wielu aplikacji. Zmienny wspó czynnik emisji nastawiany przez u ytkownika mi dzy 0,1 a 1,0 umo liwia dostosowanie do wielu rodzajów powierzchni. Ró norodne tryby pomiaru temperatury i alarmy. TKTL 10 jest termometrem na podczerwieƒ poziomu podstawowego, natomiast TKTL 20 umo liwia tak e bezpoêredni pomiar temperatury metodà stykowà przy wykorzystaniu sondy temperaturowej. 6 ROK WYD. LXIX ZESZYT 10/2010

5 Urzàdzenie do kszta towania obrotowego wyrobów z blach o z o onych kszta tach Wyoblarka MSW-700 skonstruowana w Instytucie Obróbki Plastycznej jest przeznaczona do kszta towania obrotowego elementów o skomplikowanych kszta tach z blachy (fot. 1). Jest to nowoczesne urzàdzenie z innowacyjnym rozwiàzaniem g owicy narz dziowej. Wyroby wykonane przy u yciu tej maszyny cechujà si powtarzalnoêcià kszta tu i wymiarów. Elementy wykonuje si z krà ka, co wp ywa na zmniejszenie zu ycia materia u. Maszyna s u y do wytwarzania skomplikowanych elementów uk adów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze stali i stopów aluminium (fot. 2). Elementy wyprodukowane w ten sposób z materia u wyjêciowego w postaci krà ka spe niajà normy obowiàzujàce w Unii Europejskiej. Do tej pory elementy o z o onych kszta tach stosowane w systemach wentylacji, klimatyzacji i ch odnictwa by y wytwarzane z oddzielnych cz Êci i àczone metodà spawania lub wykonywane metodà wyoblania r cznego. Fot. 2. Przyk adowe elementy wytworzone metodà kszta towania obrotowego (fot. mj) Fot. 1. Wyoblarka MSW-700 (fot. INOP) Opracowana w INOP wyoblarka jest sterowana numerycznie. Zastosowanie nowoczesnych cichych silników, pomp i przek adni oraz dobór odpowiednich parametrów pracy wp yn y na znaczne zmniejszenie ha asu podczas pracy maszyny. Praca wyoblarki odbywa si w zamkni tej przestrzeni przy zastosowaniu systemu zabezpieczeƒ. Proces produkcji jest ma oodpadowy, zapewniajàcy oszcz dnoêç surowców i energii. Wybrane parametry techniczne wyoblarki MSW-700 sà nast pujàce: maks. Êrednica wyjêciowa krà ka blachy 940 mm, min. Êrednica wyjêciowa krà ka blachy 80 mm, maks. gruboêç krà ka dla stali w glowej 1,25 mm, maks. d ugoêç przedmiotu wyoblanego 1000 mm, zakres obrotów wrzeciona obr/min, pr dkoêç przesuwu suportu g ównego 1500 mm/min, liczba narz dzi maks. 5 sztuk, moc silnika g ównego 18,5 kw, moc silnika hydraulicznego 3 kw. Tworzywa adhezyjne Tworzywa adhezyjne. Zastosowanie w naprawach sprz tu technicznego. Pod red. Jana Godzimirskiego. WNT, Warszawa Stron 168. Ksià k wydanà pod redakcjà prof. dr. hab. in. Jana Godzimirskiego przygotowa zespó autorów z o ony z absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Autorzy zaprezentowali wyniki badaƒ dotyczàce trwa oêci materia ów adhezyjnych, które mogà byç przydatne nie tylko w naprawach sprz tu wojskowego, ale tak e s u- yç eksploatorom maszyn i urzàdzeƒ do wykonywania napraw z wykorzystaniem technologii klejenia. Badania, którymi obj to reprezentatywnà grup tworzyw adhezyjnych, dotyczy y ich w aêciwoêci spr ystych, wytrzyma oêci, w asnoêci reologicznych i trwa- oêci zm czeniowej cech niezb dnych do oceny przydatnoêci poszczególnych materia ów do prac naprawczych. Przedstawione w ksià ce wyniki badaƒ stanowià êród o informacji o mo liwoêciach i zakresie stosowania tych materia ów oraz o ograniczeniach, jakie nale y uwzgl dniç, planujàc naprawy. Ksià ka jest przeznaczona dla in ynierów i kadry technicznej oraz pracowników nauki i studentów interesujàcych si wytrzyma oêcià materia ów i po àczeƒ adhezyjnych. 8 ROK WYD. LXIX ZESZYT 10/2010

6 W dniach 8 10 wrzeênia 2010 r. w Warszawie odby si pod patronatem Marsza ka Senatu RP, Bogdana Borusewicza, Âwiatowy Zjazd In ynierów Polskich. Zjazd stanowi kontynuacj in ynierskich sympozjów Polacy Razem organizowanych przez Federacj SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Organizatorami by y Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich In ynierów w Ameryce Pó nocnej. Obrady zjazdu odbywa y si w Gmachu G ównym Politechniki Warszawskiej oraz w Domu Technika NOT. Na poprzedzajàcej zjazd konferencji prasowej, w której udzia wzi li m.in. przedstawiciele organizatorów: prof. W odzimierz Kurnik rektor Politechniki Warszawskiej (fot. 1), Ewa Mankiewicz-Cudny prezes FSNT-NOT, prof. Andrzej Nowak prezes Rady Polskich In ynierów w Ameryce P n. (fot. 2), zaprezentowane zosta y: cele i tematyka zjazdu, dzia ajàce na Êwiecie organizacje polonijne skupiajàce in ynierów polskiego pochodzenia, a tak e idea powo ania Êwiatowej organizacji polonijnych in ynierów, która organizowa aby cykliczne spotkania polskich in ynierów z ca ego Êwiata. Jednym z g ównych celów Âwiatowego Zjazdu In ynierów Polskich jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski przez: wypracowanie strategii wspó pracy polskich Êrodowisk in ynierskich za granicà i w kraju, transfer i implementacj nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpoêrednio lub poêrednio przez polskich in ynierów pracujàcych w ró nych krajach Êwiata, stworzenie mo liwoêci wymiany doêwiadczeƒ w dziedzinie kszta cenia i dokszta cania in ynierów, Fot. 1. Wystàpienie prof. W. Kurnika, rektora PW; obok siedzi Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT (fot. mj) Fot. 2. Wystàpienie prof. A. Nowaka, prezesa Rady Polskich In ynierów w Ameryce P n. (fot. mj) szeroko rozumianà wspó prac gospodarczà inicjowanà lub realizowanà za poêrednictwem in ynierskich Êrodowisk polonijnych, upowszechnienie w Êwiecie polskiej myêli technicznej i polskich produktów oraz us ug, nawiàzanie i zacieênianie kontaktów mi dzy polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doêwiadczeƒ, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wypracowanie strategii, której celem jest wzmocnienie lub tworzenie polskiego lobby naukowego i technicznego za granicà oraz zwi kszenie liczby polskich naukowców na czo owych uczelniach Êwiatowych, wykorzystanie wiedzy, doêwiadczenia i kontaktów in ynierów polonijnych w kraju. Podczas zjazdu odby o si 7 sesji panelowych dotyczàcych najwa niejszych zagadnieƒ w obszarze techniki, m.in.: transferu wiedzy i technologii, innowacyjnoêci, wspó pracy mi dzynarodowej mi dzy instytucjami naukowymi i przemys em, przedsi biorczoêci, kszta cenia in ynierów. Uczestnicy zjazdu mogli te wziàç udzia w 14 sesjach tematycznych dotyczàcych takich zagadnieƒ, jak: nanotechnologie, mechatronika i mechanika, infrastruktura, transport, ekologia, optoelektronika, in ynieria biomedyczna, energetyka konwencjonalna i odnawialna, energetyka jàdrowa, informatyka, agrotechnika i przemys spo ywczy, polscy in ynierowie w historii techniki, ksià ki i czasopisma in ynierskie XXI w. W ramach sesji tematycznych zosta te poruszony aktualny dla naszego kraju temat zarzàdzania kryzysem powodziowym. ROK WYD. LXIX ZESZYT 10/2010 9

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015 27.10.2015 r. W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR- nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na usługa przeprowadzenia szkoleń CNC oraz CAE w ramach Centrum Transferu Technologii Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo