Plan zarządzania ryzykiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan zarządzania ryzykiem"

Transkrypt

1 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 10 Opracował: Cały zespół Podpis: Zatwierdził: Krzysztof Krajewski (odpowiedzialny) Podpis: Spis treści 1. Wprowadzenie Cel Plan postępowania Identyfikacja ryzyk Analiza ryzyk i ich klasyfikacja Planowanie reakcji na ryzyko Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka Lista ryzyk Ryzyka dotyczące projektu Ryzyka dotyczące zespołu i jego organizacji Ryzyka dotyczące technologii i sprzętu Ryzyka dotyczące testowania... 9 Historia wersji Wprowadzenie Zarządzanie ryzykiem ma na celu monitorowanie i obniżanie ryzyka, które może wpłynąd na realizację projektu. Monitorowanie pozwala przygotowad odpowiednią reakcję na nadchodzące zagrożenie. Należy jednak pamiętad, że ryzyko to negatywne, jak i pozytywne odstępstwa od planu. Strona 1 z 10

2 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 2 / Cel Celem niniejszego dokumentu jest umożliwienie zarządzania ryzykiem w projekcie. Określa on w jaki sposób powinno się dokonad identyfikacji i analizy ryzyka, oraz zawiera listę już określonych ryzyk. W ten sposób możliwe jest dokładniejsze kontrolowanie prac nad projektem. 2. Plan postępowania 2.1. Identyfikacja ryzyk Pierwszym etapem jest zidentyfikowanie ryzyk, które mogą wystąpid podczas realizacji projektu. Każdy członek zespołu powinien określid jakie czynniki mogą wpłynąd na realizację zadao mu przypisanych i określid ich istotnośd (skutki). Najczęstsze źródła ryzyk, nad którymi warto się zastanowid to: Nowe technologie Sprzęt i oprogramowanie Zespół Harmonogram Koszt 2.2. Analiza ryzyk i ich klasyfikacja Do każdego ryzyka należy przypisad stopieo zagrożenia. W tym projekcie monitorowane będą możliwe konsekwencje i prawdopodobieostwo wystąpienia. Skala oceny zagrożenia: Prawdopodobieostwo wystąpienia Bardzo duże Duże Średnie Małe Bardzo małe Możliwe konsekwencje Bardzo duże Duże Średnie Małe Bardzo małe Strona 2 z 10

3 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 3 / Planowanie reakcji na ryzyko Monitorowanie ryzyka ma służyd przygotowaniu odpowiedniej reakcji na nie. W tym celu niezbędne jest zaplanowanie w jaki sposób będziemy postępowad, jeśli ryzyko wystąpi. Możliwe reakcje na ryzyko to: Ograniczenie prawdopodobieostwa wystąpienia ryzyka - zapobieganie wystąpieniu ryzyka Ograniczenie skutków materializacji ryzyka - zmniejszenie wpływu ryzyka na projekt Transfer ryzyka - przeniesienie odpowiedzialności na inną osobę/firmę (np. ubezpieczenie) Przyjęcie ryzyka - przygotowanie środków (lub zasobów) na wypadek ryzyka - oznacza, że jesteśmy gotowi przyjąd wszelkie konsekwencje materializacji ryzyka - dopuszczalne jedynie dla bardzo mało prawdopodobnych lub istotnych ryzyk 2.4. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka Niektóre ryzyka mogą pojawiad się lub zanikad w miarę realizacji projektu. Możliwa jest także zmiana ich priorytetów. Niezbędne jest więc ciągłe monitorowanie ryzyk. Główną osobą nadzorującą monitorowanie ryzyk jest Krzysztof Grzenda, który w razie potencjalnych problemów ma niezwłocznie powiadomid o tym kierownika zespołu. Każdy członek zespołu jeśli zauważy nieprawidłowości powinien poinformowad o tym kierownika, który w wyjątkowych sytuacjach może zwoład zebranie kryzysowe. Kategoria Ryzyka dotyczące projektu Ryzyka dotyczące zespołu i jego organizacji Ryzyka dotyczące technologii i sprzętu Ryzyka dotyczące testowania Osoba monitorująca ryzyka Krzysztof Krajewski Każdy monitoruje ryzyka dotyczące swojej osoby Adam Smolarek Krzysztof Grzenda Strona 3 z 10

4 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 4 / Lista ryzyk Poniżej znajduje się lista ryzyk, które zostały zidentyfikowane w projekcie. Została ona podzielona na kategorie w celu zwiększenie przejrzystości Ryzyka dotyczące projektu Opis ryzyka Prawdopodobieostwo wystąpienia Poziom konsekwencji Możliwy wpływ na projekt (skutki) Zapobieganie wystąpieniu ryzyka Reakcja na ryzyko Określenie zbyt dużej liczby funkcjonalności Średnie Średnie Problem z terminową realizacją projektu Uzgodnienie z klientem kluczowych funkcjonalności, które muszą byd zaimplementowane Zwiększenie zasobów do realizacji opóźnionych zadao Nieporozumienie studentów z promotorem w stosunku do określenia funkcjonalności Duże Duże Stworzenie innego projektu niż oczekuje tego promotor Dokładne opisanie każdej z funkcjonalności i przedstawienie ich promotorowi do zatwierdzenia Napisanie nowej zmienionej dokumentacji Zbyt niskie fundusze finansowe i zasoby Średnie Średnie możliwości dokooczenia programu Napisanie dokładnego planu budżetowego przed rozpoczęciem pisania programu wraz z uwzględnieniem możliwych opóźnieo Starania o zwiększenie budżetu na projekt Nadmiarowa funkcjonalnośd Bardzo małe Małe Dodatkowa ilośd kodu, zaskoczenie użytkowników Praca zgodna ze specyfikacjami. Możliwośd późniejszego wykorzystania funkcjonalności Strona 4 z 10

5 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 5 / Ryzyka dotyczące zespołu i jego organizacji Opis ryzyka Prawdopodobieostwo wystąpienia Poziom konsekwencji Możliwy wpływ na projekt (skutki) Zapobieganie wystąpieniu ryzyka Reakcja na ryzyko Dodatkowe zajęcia nie związane z projektem (m.in. projekt indywidualny) Duże Duże Problemy z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem Ostrzeganie o bieżących problemach; Przydzielenie dodatkowych zasobów Problemy z komunikacją w zespole Małe Małe Koniecznośd poprawiania lub dostosowywania kodu podczas integracji, Opóźnienia Dokładny projekt implementacji; Precyzyjne opisy zadao Zmiana sposobu komunikowania się, zmiana zespołów, lepsza motywacja Choroba członka zespołu Małe Duże Opóźnienie Dbanie o zdrowie, Zapobieganie zachorowaniu Rezygnacja członka zespołu Bardzo małe Duże zasobów do realizacji zadao przydzielonych do rezygnującego Zachęcanie zespołu do pozostania razem (imprezy integracyjne); Zastosowanie grup dwuosobowych Poważne problemy rodzinne Duże Duże Zmniejszenie efektywności prac Pomoc socjalna w organizacji Dodatkowe zasoby Niewykwalifikowany kierownik zespołu Małe Duże Możliwośd nieukooczenia projektu Odpowiednie wybranie kierownika zespołu. Wspomaganie kierownika. Zmiana kierownika Strona 5 z 10

6 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 6 / 10 motywacji do tworzenia programu Małe Małe Opóźnienie Motywacja zespołu Niespodziewane komplikacje z zaliczeniem egzaminów w sesji Średnie Średnie Opóźnienie prac nad projektem Odpowiednie przygotowad się do sesji, pomoc w nauce Koniecznośd zmiany miejsca zamieszkania Małe Średnie Opóźnienie prac nad projektem Wnoszenie regularnych opłat za mieszkanie Wynajęcie mieszkania zastępczego Koniecznośd poświęcenia więcej czasu na zarabianie pieniędzy Duże Średnie Opóźnienie prac nad projektem Planowanie rozsądnego podziału czasu na projekt zespołowy i na pracę zarobkową Dodatkowe zasoby 3.3. Ryzyka dotyczące technologii i sprzętu Opis ryzyka Prawdopodobieostwo wystąpienia Poziom konsekwencji Możliwy wpływ na projekt (skutki) Zapobieganie wystąpieniu ryzyka Reakcja na ryzyko Awaria serwera, na którym znajduje się program Bardzo małe Duże Utrata całego programu Stworzenie kopii zapasowej na innym dysku; Wersjonowanie projektu przy użyciu SVN Odzyskanie danych z kopii zapasowych/sv n Strona 6 z 10

7 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 7 / 10 Awaria systemu operacyjnego Małe Małe Drobne opóźnienie Korzystanie z dobrego antywirusa, dbanie o bezpieczeostwo Przeinstalowani e na nowo systemu operacyjnego Awaria sprzętu Średnie Średnie Opóźnienie w pisaniu kodu/testów Awaria prądu Średnie Małe Spowolnienie prac Przestrzeganie przepisów BHP Dodatkowe stanowisko pracy Praca na komputerach przenośnych. Znaleźd w pobliżu źródło ładowania baterii. Problemy związane z brakiem znajomości nowej technologii (programowanie na system Android) Średnie Średnie możliwości zaimplementowa nia niektórych funkcjonalności lub opóźnienia w ich realizacji Zaplanowanie dodatkowego czasu na zapoznanie się z technologią Szkolenie zespołu Przestarzałe oprogramowanie Małe Średnie Opóźnienie związane z aktualizacją oprogramowania Aktualizacja oprogramowania przeszkolenia zespołu w pisaniu aplikacji serwerowych Bardzo duże Bardzo duże Opóźnienie związane ze szkoleniami Szkolenie w programowaniu po stronie serwera. Kupno gotowej aplikacji serwerowej Nieznajomośd środowiska programistyczneg o (Eclipse) Małe Małe Opóźnienie związane z nauką środowiska Strona 7 z 10 Przeszkolenie zespołu w obsłudze środowiska programistycznego

8 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 8 / 10 Magiczne zachowanie środowiska Duże Duże Tracenie paru dni na znalezienie bledów nieopisanych w dokumentacji Polepszanie znajomości środowiska programistyczneg o Zniszczenie laptopa Małe Duże Nie mam na czym pracowad, nie mam jak kontynuowad projektu Uważanie na laptopa; Dostarczenie firmowego komputera w razie potrzeby Zarażenie komputera wirusem Średnie Duże Koniecznośd przywrócenia lub przeinstalowania systemu = opóźnienia Dostarczenie rocznej licencji na program antywirusowy BitDefender Antivirus 2012 Odzyskanie danych z dysku, przywracanie systemu połączenia z Internetem Małe Duże Problem z komunikacją z serwerem zapłacenie abonamentu Sprawdzenie przyczyny, telefon do ISP, Przejęcie kontroli nad serwerem przez nieuprawnione osoby Średnie Duże Strata projektu, zmiany w systemie Trudne do złamania hasło, inne zabezpieczenia serwera, Przechowywani e lokalnej kopii programu u członów zespołu (SVN) Zła jakośd połączenia z Internetem Małe Duże Problemy z pobieraniem informacji z serwera Wybieranie tylko sprawdzonych ISP Dodatkowy dostawca usług internetowych Atak DDoS na serwer Małe Średnie Tymczasowa awaria serwera Ochrona przed atakiem DdoS; dobre szyfrowanie danych Wyłączenie serwera, rozwiązanie problemu Strona 8 z 10

9 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 9 / Ryzyka dotyczące testowania Opis ryzyka Prawdopodobieostwo wystąpienia Poziom konsekwencji Możliwy wpływ na projekt (skutki) Zapobieganie wystąpieniu ryzyka Reakcja na ryzyko Niepowodzenie w przeprowadzaniu testów Średnie Duże Program nieprawidłowo przetestowany, problemy przy oddaniu programu Testowanie programu po napisaniu każdego kolejnego prototypu Ponowne testowanie Nieprawidłowe przetestowanie programu Średnie Średnie Program nie w pełni przetestowany Testowanie poszczególnych części programu przez inne osoby niż te, które napisały wspomniany fragment Ponowne testowanie Historia wersji Data Autor Zakres Zatwierdził Wersja JG Lista ryzyk B KK Szablon dokumentu, ryzyka przeniesione z SPMP B KG Dodane ryzyka B ASt Dodane ryzyka B KK Ryzyka podzielone na kategorie B DG Dodane ryzyka Damiana B ASm Dodane ryzyka B7 Strona 9 z 10

10 Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 10 / Drobne poprawki KK B JG Literówki poprawione B KG Rozdzielenie zapobiegania wystąpienia ryzyka i reakcji na nie KK B10 Strona 10 z 10

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy Syllabus REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao Wersja 1.3 2011 Prawa autorskie do tej edycji syllabusa dla wszystkich języków należą do Global Association for Software Quality, gasq Historia

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo

Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US

Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI Stworzenie infrastruktury sieci bezprzewodowej pokrywającej zasięgiem nowy budynek WNEiZ US

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Planowanie informacyjnej ciągłości działania przegląd standardu NIST SP 800-34

Planowanie informacyjnej ciągłości działania przegląd standardu NIST SP 800-34 PRZEGLĄD TELEINFORMATYCZNY NR 2, 2013 Planowanie informacyjnej ciągłości działania przegląd standardu NIST SP 800-34 Łukasz BŁASZCZYK, Krzysztof LIDERMAN Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w trudnych wdrożeniach

Dobre praktyki w trudnych wdrożeniach Dobre praktyki w trudnych wdrożeniach Bartosz Nowicki Rodan System Sp. z o.o. bart@rodan.pl Streszczenie Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia eksploatacji, kilkuset trudnych użytkowników, kluczowa na danym

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - metody zapobiegania i scenariusze działań w przypadku wystąpienia ryzyka

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - metody zapobiegania i scenariusze działań w przypadku wystąpienia ryzyka 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - metody zapobiegania i scenariusze działań w przypadku wystąpienia ryzyka Jarosław Petz Piotr Biernat E-usługa utrzymanie Kraków, 23 października 2012 Trudna prawda

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA. PODEJŚCIE SYSTEMOWE Przewodnik dotyczący opracowywania i wdrażania kolejowego systemu zarządzania bezpieczeostwem

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA. PODEJŚCIE SYSTEMOWE Przewodnik dotyczący opracowywania i wdrażania kolejowego systemu zarządzania bezpieczeostwem EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA PODEJŚCIE SYSTEMOWE Przewodnik dotyczący opracowywania i wdrażania kolejowego systemu zarządzania bezpieczeostwem Wersja 1.0 13/12/2010 Kontrola wersji Opracowanie dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I

Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Komisji Ekonomiczno-Finansowej PIU Warszawa, grudzień 2009 r. 2 Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo