Praca doktorska. Piotr Guzdek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca doktorska. Piotr Guzdek"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca doktorska Piotr Guzdek Oddziaªywania nadsubtelne, wªa±ciwo±ci magnetyczne i elektryczne zwi zków mi dzymetalicznych o skªadzie elektronowym 4d-3d Promotor: prof. dr hab. Jarosªaw Pszczoªa Kraków 2008

2 Prac doktorsk wykonano w Katedrze Zastosowa«Fizyki J drowej Wydziaªu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisªawa Staszica w Krakowie. Pomiary rentgenowskie cz ±ciowo wykonano w Katedrze Fizyki Ciaªa Staªego Wydziaªu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisªawa Staszica w Krakowie. Pomiary mössbauerowskie wykonano w Zakªadzie Metod J drowych Fizyki Ciaªa Staªego Instytutu Energii Atomowej w wierku. Praca nansowana przez Akademi Górniczo - Hutnicz : projekt nr ( badania wªasne ) i ( badania statutowe ).

3 Podzi kowania Skªadam podzi kowania promotorowi prof. dr hab. Jarosªawowi Pszczole za opiek naukow w trakcie wykonywania pracy. Prof. Janowi Suwalskiemu, prof. Ludwikowi D browskiemu, dr in». Pawªowi Stochowi, dr in». Agacie Stoch oraz mgr in». Tomaszowi Winkowi z Zakªadu Metod J drowych Fizyki Ciaªa Staªego Instytutu Energii Atomowej w wierku pragn podzi kowa za zapoznanie mnie z mössbauerowsk technik pomiarow oraz za wspóªprac w przeprowadzeniu pomiarów. Dr in». Januszowi Chmistowi z Katedry Fizyki Ciaªa Staªego Wydziaªu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej dzi kuj za wspóªprac przy wykonywaniu pomiarów oporno±ci elektrycznej w niskich temperaturach. Prof. Markowi Lankoszowi, kierownikowi Katedry Zastosowa«Fizyki J drowej Wydziaªu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej dzi kuj za przychylno± oraz umo»liwienie mi wykonania pracy. Pracownikom Wydziaªu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo - Hutniczej pragn podzi kowa za przychylno± w trakcie realizacji pracy.

4 Alfabetyczny wykaz symboli (nr strony - pierwszy raz u»yty symbol lub denicja symbolu) a parametr komórki elementarnej A i amplituda widma skªadowego ARUP S Angle Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy β wska¹nik skupienia C15 struktura krystaliczna typu MgCu χ 2 wspóªczynnik jako±ci dopasowania DDOS(E) dystrybuanta rozkªadu g sto±ci stanów elektronowych D(E F ) g sto±ci stanów elektronowych w pobli»u energii Fermiego Dos(E) rozkªad g sto±ci stanów elektronowych DOS(E) unormowany rozkªad g sto±ci stanów elektronowych DOS (E) unormowany rozkªad g sto±ci stanów podpasma wi kszo±ciowego DOS (E) unormowany rozkªad g sto±ci stanów podpasma mniejszo±ciowego d hkl odlegªo± mi dzy pªaszczyznami o wska¹nikach Millera (hkl) DF T density functional theory E F energia Fermiego E energia rozszczepienia podpasm 3d E F e energia rozszczepienia podpasm 3d atomów»elaza E Co energia rozszczepienia podpasm 3d atomów kobaltu E Ni energia rozszczepienia podpasm 3d atomów niklu EM pomiary efektu Mössbauera E me mediana rozkªadu g sto±ci stanów elektronowych E s ±rednia energia podpasma wi kszo±ciowego E s ±rednia energia podpasma mniejszo±ciowego E sz energia rozszczepienia podpasm wyliczona metod sztywnych pasm E s energia rozszczepienia podpasm wyliczona metod ±rednich energii F d3m symbol grupy przestrzennej F ullprof program dopasowywuj cy G czynnik de Gennesa GGA Generalized Gradient Approximation G(Gd) czynnik de Gennesa dla gadolinu G(R) czynnik de Gennesa pierwiastka R ziemi rzadkiej G(x) ±redni czynnik de Gennesa γ wska¹nik asymetrii Γ szeroko± poªówkowa lini mössbauerowskiej Γ póªszeroko± podpasma wi kszo±ciowego Γ póªszeroko± podpasma mniejszo±ciowego Γ r szeroko± poªówkowa reeksu hkl wska¹niki Millera i nat»enie pr du pªyn cego przez próbk I nat»enie reeksu I calk wyliczone nat»enie reeksu I obs eksperymentalne nat»enie reeksu IS przesuni cie izomeryczne I W caªka wymiany J liczba kwantowa caªkowitego momentu p du k wektor falowy K α1 linia promieniowania rentgenowskiego lampy miedzianej K α2 linia promieniowania rentgenowskiego lampy miedzianej

5 l odlegªo± mi dzy kontaktami LDA local density approximation L(S)DA local (spin) density approximation λ dªugo± fali promieniowania rentgenowskiego m moment magnetyczny m F e moment magnetyczny atomów»elaza m Co moment magnetyczny atomów kobaltu m Ni moment magnetyczny atomów niklu M podsie metalu przej±ciowego MgCu 2 okre±lenie struktury krystalicznej (faza Lavesa) µ l moment statystyczny rz du l µ l moment statystyczny rz du l podpasma wi kszo±ciowego µ l moment statystyczny rz du l podpasma mniejszo±ciowego (0) moment statystyczny zwykªy rz du l podpasma wi kszo±ciowego µ l µ l (0) moment statystyczny zwykªy rz du l podpasma mniejszo±ciowego µ 0 przenikalno± magnetyczna pró»ni µ 2 moment statystyczny centralny rz du 2 podpasma wi kszo±ciowego µ 2 moment statystyczny centralny rz du 2 podpasma mniejszo±ciowego µ 3 moment statystyczny centralny rz du µ 4 moment statystyczny centralny rz du µ 0 H hf nadsubtelne pole magnetyczne n ±rednia liczba elektronów 3d przypadaj ca na atom metalu przej±ciowego n 0 rz d odbicia promieniowania rentgenowskiego n M liczba elektronów 3d pierwiastka metalu przej±ciowego M n L liczba elektronów 3d pierwiastka metalu przej±ciowego L OE pomiary oporno±ci elektrycznej P (n 1, n 2 ) prawdopodobie«stwo Bernoulliego QS parametr oddziaªywania kwadrupolowego R podsie ziemi rzadkiej r opór elektryczny R e oczekiwany czynnik dopasowania prolu r Co promie«atomu kobaltu r F e promie«atomu»elaza r Gd promie«atomu gadolinu r Gd 3+ promie«jonowy gadolinu R M zwi zki mi dzymetaliczne ziemia rzadka - metal przej±ciowy r Mn promie«atomu manganu RMT radius mun tin r Ni promie«atomu niklu r Y promie«atomu itru r Y 3+ promie«jonowy itru R p czynnik dopasowania prolu R wp wa»ony czynnik dopasowania prolu ρ oporno± elektryczna wªa±ciwa ρ 0 oporno± resztkowa ρ f oporno± fononowa ρ m skªadowa magnetyczna oporno±ci elektrycznej ρ m ekstrapolowana magnetyczna skªadowa oporno±ci elektrycznej ρ sf oporno± pochodz ca od uktuacji spinowych ρ sf ekstrapolowana skªadowa oporno±ci pochodz ca od uktuacji spinowych σ odchylenie standardowe wzgl dem energii ±redniej σ odchylenie standardowe wzgl dem energii ±redniej podpasma wi kszo±ciowego σ odchylenie standardowe wzgl dem energii ±redniej podpasma mniejszo±ciowego

6 σ 0 odchylenie standardowe wzgl dem energii Fermiego σ 0 odchylenie standardowe wzgl dem energii Fermiego podpasma wi kszo±ciowego. 131 σ 0 odchylenie standardowe wzgl dem energii Fermiego podpasma mniejszo±ciowego. 131 T temperatura w skali bezwzgl dnej T C temperatura Curie Θ k t odbªysku Θ D temperatura Debye'a U spadek napi cia pomi dzy kontaktami v wska¹nik zmienno±ci V obj to± komórki elementarnej w obj to± przypadaj ca na jeden atom W i waga widma skªadowego W IEN2k pakiet obliczeniowy Y (Co 1 x Ni x ) 2 zwi zek mi dzymetaliczny Y (F e 1 x Co x ) 2 zwi zek mi dzymetaliczny Y/Gd podstawienia typu itr/gadolin (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 zwi zek mi dzymetaliczny Y (Mn 1 x F e x ) 2 zwi zek mi dzymetaliczny

7 7

8 Spis tre±ci 1 Wst p 10 2 Struktura krystaliczna zwi zków mi dzymetalicznych Skªadniki zwi zków mi dzymetalicznych Itr oraz gadolin w podsieci ziemi rzadkiej Metale przej±ciowe Faza Lavesa typu MgCu Synteza materiaªów Struktura krystaliczna zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) Struktura krystaliczna zwi zków Y (F e 1 x Co x ) Struktura krystaliczna zwi zków Y (Co 1 x Ni x ) Struktura krystaliczna zwi zków (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) Parametry komórek elementarnych w zwi zkach (Y/Gd)(M/L) 2, (M, L metale 3d) Zale»no± parametru komórki elementarnej od ±redniej liczby elektronów 3d Parametry komórek elementarnych w zwi zkach R(M 1 x L x ) 2, (R = Y, Dy, Gd; M, L metale 3d) Oporno± elektryczna wªa±ciwa zwi zków mi dzymetalicznych Metoda pomiaru Zastosowanie wzoru Matthiesena Oporno± elektryczna zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) Oporno± elektryczna zwi zków Y (F e 1 x Co x ) Oporno± elektryczna zwi zków Y (Co 1 x Ni x ) Oporno± elektryczna zwi zków (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) Parametry oporno±ci elektrycznej zwi zków R(M/L) 2 (zale»no±ci od n oraz od a) Temperatury Curie zwi zków mi dzymetalicznych Wyznaczanie temperatur Curie z oporno±ci elektrycznej zwi zków mi dzymetalicznych Temperatury Curie zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) Temperatury Curie zwi zków Y (F e 1 x Co x ) Temperatury Curie zwi zków (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) Wyznaczanie temperatur Curie przy pomocy efektu Mössbauera Temperatury Curie zwi zków Y (F e 1 x Co x ) 2 wyznaczone metod efektu Mössbauera Temperatury Curie zwi zków (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 wyznaczone metod efektu Mössbauera Temperatury Curie w zwi zkach (Y 1 x Gd x )(M/L) Zale»no± temperatur Curie od n ±redniej liczby elektronów 3d Temperatury Curie w zwi zkach R(M/L) 2, (R = Y, Gd, Dy; M, L metale 3d) 75 8

9 5 Oddziaªywania nadsubtelne w podstawianych zwi zkach mi dzymetalicznych Wªa±ciwo±ci probabilistyczne sieci krystalicznej O± ªatwa namagnesowania Metoda pomiaru Metoda dopasowania widm mössbauerowskich Oddziaªywania nadsubtelne w zwi zkach mi dzymetalicznych Y (Mn 1 x F e x ) Oddziaªywania nadsubtelne w zwi zkach mi dzymetalicznych Y (F e 1 x Co x ) Oddziaªywania nadsubtelne w zwi zkach (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) Zale»no±ci magnetycznego pola nadsubtelnego, przesuni cia izomerycznego od ±redniej liczby elektronów 3d Nadsubtelne pola magnetyczne w zwi zkach (Y/Gd)(M/L) 2, (M, L metale 3d) Temperatury Curie a magnetyczne pola nadsubtelne Obliczenia struktury elektronowej metod FLAPW Metoda FLAPW Zastosowanie metod rachunku prawdopodobie«stwa do opisu struktury elektronowej zwi zków Y (F e 1 x Co x ) 2 oraz Y (Co 1 x Ni x ) G sto±ci stanów i dystrybuanty Momenty magnetyczne Energia rozszczepienia podpasm Korelacje pomi dzy wielko±ciami zycznymi Korelacje pomi dzy temperaturami Curie a nadsubtelnym polem magnetycznym Korelacja pomi dzy energiami rozszczepienia podpasm 3d Korelacje pomi dzy temperaturami Curie a energi rozszczepienia podpasm 3d Korelacje pomi dzy magnetycznym polem nadsubtelnym a energi rozszczepienia podpasm 3d Korelacja pomi dzy magnetycznym polem nadsubtelnym a momentem magnetycznym Korelacja pomi dzy oporno±ci magnetyczn a momentem magnetycznym Podsumowanie i wnioski ko«cowe 172 Literatura 176 Indeks 183

10 Rozdziaª 1 Wst p Zwi zki mi dzymetaliczne ziemia rzadka (R) - metal przej±ciowy (M) i zwi zki pochodne wynikªe z podstawienia jednego metalu przej±ciowego innym s szeroko badane zarówno ze wzgl dów poznawczych, jak i praktycznych [1-28]. Zwi zki mi dzymetaliczne s ferrimagnetykami skªadaj cymi si z podsieci R ci»kiej ziemi rzadkiej i podsieci M metalu przej±ciowego. Materiaªy te s badane ró»norodnymi metodami [1-28]. Materiaªy te znajduj liczne zastosowania w technice oraz stanowi potencjalne ¹ródªo dalszych zastosowa«. Zwykle u»ywa si je w postaci proszkowej lub litej na silne magnesy trwaªe. Ze wzgl du na swe wªa±ciwo±ci magnetostrykcyjne sªu» do budowy elementów mechanicznych sterowników, przeª czników, sensorów, wzbudników, sonarów, gªo±ników, sond ultrad¹wi kowych itp [7, 32]. Zwi zki mi dzymetaliczne jako domieszki zwi kszaj elektroemisyjno± w elektrodach lamp rentgenowskich, monitorowych, radiowych oraz w elektrodach spawalniczych. W postaci proszków magnetycznych sªu» jako skªadniki do otrzymywania silnie przylegaj cych lakierów typu metallic. Sie krystaliczna materiaªów ziemia rzadka-metal przej±ciowy chªonie w du»ych ilo±ciach wodór. Materiaªy te mog by zatem stosowane jako pojemniki na wodór [9], co mo»e mie znaczenie w energetyce przyszªo- ±ci. Materiaªy te s równie» skªadnikami cieczy magnetycznych u»ywanych w najnowszej technice, w tym technice uszczelnie«za pomoc cieczy magnetycznej. Podejmuje si próby syntezy niskowymiarowych zwi zków R-M. Zwi zki ziemia rzadka - metal przej±ciowy s przedmiotem bada«ze wzgl du na zastosowanie jako medium robocze w chªodziarkach, w tym chªodziarkach sªu» cych do osi gania najni»szych temperatur [16, 17, 18, 19]. Prowadzone s badania nad wykorzystaniem zwi zków mi dzymetalicznych jako no- ±ników pami ci magnetycznych. Najnowsze badania zarówno poznawcze jak i aplikacyjne dotycz materiaªów multiferroicznych, kompozytowych a w szczególno±ci materiaªów silnie magnetoelektrycznych, których skªadnikami s zwi zki mi dzymetaliczne [22, 23, 24]. Silny efekt magnetoelektryczny tych zªo»onych materiaªów sªu»y do bezpo±redniej zamiany energii pola magnetycznego w energi pola elektrycznego b d¹ na odwrót. Otwiera si w tym przypadku pole do nowych zastosowa«w wielu dziedzinach techniki. Przytoczono tu przykªadowe zastosowania, b d¹ mo»liwo±ci dalszych aplikacji zwi zków mi dzymetalicznych. Mimo»e badania zwi zków mi dzymetalicznych s prowadzone od lat, wiele ich wªa- ±ciwo±ci zycznych a tak»e ich struktury elektronowe s dotychczas sªabo poznane. Jedn z gªównych metod badawczych wªa±ciwo±ci zycznych i struktury elektronowej materiaªów R M jest efekt Mössbauera. Przykªadowo, w ograniczonym zakresie (temp. 77K) przy u»yciu pomiarów efektu Mössbauera na j drach atomowych 57 F e stwierdzono,»e magnetyczne pole nadsubtelne w serii zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2 oraz Y (F e 1 x Co x ) 2 traktowane jako funkcja ±redniej liczby elektronów 3d przypadaj cych na atom w podsieci M tworzy krzyw typu Slatera-Paulinga [25, 26]. Pole magnetyczne nadsubtelne zwi ksza si poprzez seri Y (Mn 1 x F e x ) 2 w miar dodawania»elaza, gdy» s stopniowo wypeªniane elektronami podpasma 3d z przewag wypeªnienia podpasma wi kszo±ciowego. Wypeªnianie podpasm 3d post puje w serii Y (F e 1 x Co x ) 2 w miar dodawania Co a magnetyczne 10

11 pole nadsubtelne równie» narasta. Podsie metalu przej±ciowego w tym obszarze podstawie«, a w szczególno±ci wyst puj ce w niej»elazo zachowuje si jak "sªaby ferromagnetyk" [1]. Dla zwi zku o skªadzie Y (F e 0.7 Co 0.3 ) 2 podpasmo wi kszo±ciowe 3d jest ju» zapeªnione caªkowicie, a magnetyczne pole nadsubtelne osi ga warto± maksymaln. Kolejne dodawanie kobaltu powoduje wypeªnianie podpasma mniejszo±ciowego i w rezultacie zmniejszenie si magnetycznego pola nadsubtelnego. W tym obszarze podstawie«podsie metalu przej- ±ciowego, a w szczególno±ci»elazo zachowuje si jak "silny ferromagnetyk" [1]. Gdy obydwa podpasma 3d s zapeªnione cz ±ciowo ferromagnetyk nazywa si umownie sªabym ferromagnetykiem i takiego typu ferromagnetyzm jest obserwowany w magnetycznym»elazie. Gdy podpasmo wi kszo±ciowe jest zapeªnione caªkowicie, a mniejszo±ciowe cz ±ciowo ferromagnetyk taki nazywa si umownie silnym ferromagnetykiem (np. Co, Ni). Przeprowadzono równie» cz ±ciowo badania temperatur Curie zwi zków mi dzymetalicznych serii Y (Mn 1 x F e x ) 2 oraz Y (F e 1 x Co x ) 2 [55, 89, 91]. Opis temperatur Curie materiaªów magnetycznych nale»y do najtrudniejszych zagadnie«teorii magnetyzmu. Otrzymane temperatury przej±cia magnetycznego zwi zków mi dzymetalicznych tworz pewnego rodzaju replik zale»no±ci typu Slatera-Paulinga obserwowanej dla magnetycznych pól nadsubtelnych [129]. Wªa±ciwo±ci zyczne zwi zków R-M zale» zarówno od skªadu podsieci metalu przej- ±ciowego M jak i od zawarto±ci podsieci ziemi rzadkiej R. Powstaj pytania jaki wpªyw na wªa±ciwo±ci zyczne zwi zków R-M maj podstawienia typu Y/Gd w podsieci ziemi rzadkiej oraz podstawienia typu Mn/F e, F e/co oraz Co/Ni w podsieci metalu przej±ciowego? Odpowiedzi na postawione pytania mo»na szuka przeprowadzaj c systematyczne badania zwi zków mi dzymetalicznych podstawianych serii Y (Mn 1 x F e x ) 2, Y (F e 1 x Co x ) 2, Y (Co 1 x Ni x ) 2 oraz (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2. Wynikªy st d nast puj ce cele szczegóªowe pracy: 1. Opracowanie technologii otrzymywania zwi zków mi dzymetalicznych serii Y (Mn 1 x F e x ) 2, Y (F e 1 x Co x ) 2, Y (Co 1 x Ni x ) 2 oraz (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) Przeprowadzenie pomiarów rentgenowskich i wyznaczenie struktury krystalicznej otrzymanych materiaªów. 4. Wykonanie pomiarów oporno±ci elektrycznej wªa±ciwej w szerokim zakresie temperatur, wyznaczenie parametrów charakteryzuj cych oporno± elektryczn, wyznaczenie temperatur Curie badanych materiaªów. 5. Przeprowadzenie pomiarów mössbauerowskich przy temperaturze 4.2K oraz w obszarze temperatury Curie i wyznaczenie parametrów oddziaªywa«nadsubtelnych. 6. Obliczenie struktur elektronowych przykªadowych serii zwi zków. 7. Przeprowadzenie analizy probabilistycznej otrzymanych g sto±ci stanów elektronowych. 8. Oszacowanie momentów magnetycznych oraz energii rozszczepienia podpasm w podsieci metalu przej±ciowego. 9. Ustalenie zale»no±ci pomi dzy temperatur Curie a energi rozszczepienia podpasm 3d. 10. Wyci gni cie wniosków dotycz cych wpªywu podstawie«m n/f e, F e/co oraz Co/N i na wªa±ciwo±ci zwi zków mi dzymetalicznych. 11. Wyci gni cie wniosków dotycz cych zale»no±ci pomi dzy oddziaªywaniami nadsubtelnymi a w szczególno±ci magnetycznymi polami nadsubtelnymi oraz wªa±ciwo±ciami - zycznymi i struktur elektronow w zwi zkach mi dzymetalicznych. 12. Porównanie otrzymanych rezultatów z wynikami bada«innych zwi zków mi dzymetalicznych typu R M. Ze wzgl du na obszerny zakres prowadzonych bada«nale»aªoby przedstawi kilka szczegóªowych tez pracy. W zamian, w ogólniejszym podej±ciu mo»na sformuªowa tez pracy nast puj co: istniej silne zale»no±ci (korelacje) pomi dzy oddziaªywaniami nadsubtelnymi, wªa±ciwo±ciami magnetycznymi, elektrycznymi i struktur elektronow w zwi zkach mi dzymetalicznych o skªadzie elektronowym 4d 3d. 11

12 Rozdziaª 2 Struktura krystaliczna zwi zków mi dzymetalicznych 2.1 Skªadniki zwi zków mi dzymetalicznych Itr oraz gadolin w podsieci ziemi rzadkiej W podsieci R ziemi rzadkiej zwi zku mi dzymetalicznego itr wyst puje w postaci jonów Y 3+ o konguracji elektronowej [Kr]. Elektrony 4d 1 5s 2 pochodz ce z atomu itru znajduj si w pa±mie elektronowym, niemniej jednak elektrony 4d 1 cz ±ciowo rezyduj w miejscach jonów [2, 3]. Równie» gadolin w podsieci R ziemi rzadkiej wyst puje w postaci jonów Gd 3+ o konguracji elektronowej [Xe]4f 7, przy czym silnie zlokalizowane elektrony powªoki 4f wyst puj w stanie podstawowym 8 S 7/2. Elektrony 5d 1 6s 2 pochodz ce z atomu gadolinu znajduj si w pa±mie elektronowym, niemniej jednak elektrony 5d 1 cz ±ciowo rezyduj w miejscach jonów. Powªoka 4f jonu jest ekranowana od reszty sieci krystalicznej przez bardziej zewn trznie zlokalizowane elektrony 5sp [2, 3]. Porównuj c konguracje itru i gadolinu mo»na stwierdzi,»e itr jest odpowiednikiem gadolinu, lecz nie posiada powªoki 4f. Moment magnetyczny jonu Gd 3+ wynosi gjµ B = 7µ B, gdzie g=2 jest czynnikiem Lande a J=3.5 jest liczb kwantow caªkowitego momentu p du powªoki elektronowej 4f. Ponadto liczba orbitalnego momentu p du powªoki 4f wynosi L=0. W metalu wyst puje cz ±ciowe nakªadanie si funkcji falowych d f i s f, gdy» jak wspomniano pasmowe elektrony 5d6s rezyduj z pewnym prawdopodobie«stwem w obszarze jonu. Prowadzi to do oddziaªywa«wymiennych 4f 5d i 4f 6s elektronów powªoki 4f z pasmowymi elektronami 5d6s [3] Metale przej±ciowe W miar jak zwi ksza si liczba atomowa przy przechodzeniu od Mn do F e, Co i Ni pasma 3d wypeªniaj si w ró»nym stopniu i przesuwaj si w dóª wzgl dem poziomu Fermiego [6, 33, 34, 35]. W podsieci M metalu przej±ciowego metalicznych ferromagnetyków pasma 3d rozszczepione s na dwa podpasma tj. podpasmo wi kszo±ciowe 3d i podpasmo mniejszo±ciowe 3d. W wyniku oddziaªywa«wymiennych pomi dzy elektronami pojawia si energia E magnetycznego rozszczepienia podpasm, która powoduje,»e podpasmo mniejszo±ciowe obsadzone jest przez mniej spinów ni» podpasmo wi kszo±ciowe, co prowadzi w efekcie do powstania wypadkowego momentu magnetycznego m [6, 33, 34, 35]. W dwuskªadnikowych stopach metali ferromagnetycznych F e Cr, F e Co, F e Ni ±redni moment magnetyczny m tworzy krzyw Slatera-Paulinga w zale»no±ci od ±redniej liczby n elektronów 3d przypadaj cych na atom metalu przej±ciowego, z maksimum momentu dla stopu o skªadzie F e 0.7 Co 0.3 [6, 36]. W pracach [37, 38] przedstawiono zale»no± magnetycznego pola nadsubtelnego wyznaczonego na j drach atomowych 57 F e w temperaturze 295K dla wymienionych serii dwuskªadnikowych stopów. Pole to podobnie jak ±redni 12

13 moment magnetyczny stopów tworzy krzyw Slatera-Paulinga. Zale»no± momentu magnetycznego od ±redniej liczby elektronów 3d stanowiªa podstaw przy formuªowaniu pasmowego modelu ferromagnetyzmu tzw. modelu Stonera b d¹ modelu sztywnych pasm [39, 40, 41]. Stosownie do warunku Stonera ferromagnetyzm wyst puje, gdy speªniona jest nierówno± [6, 33, 39, 40, 41] : D(E F )I W > 1 (2.1) gdzie D(E F ) we wzorze 2.1 jest g sto±ci stanów w pobli»u energii Fermiego E F, a I W jest caªk wymiany pomi dzy elektronami 3d. Moment magnetyczny ferromagnetyka pochodzi gªównie od momentu magnetycznego spinów elektronów. Udziaª orbitalnego momentu magnetycznego elektronów 3d w stopach np. Fe-Co, Co-Ni w caªkowitym momencie magnetycznym przypadaj cym na atom wynosi okoªo 0.1 µ B lub mniej w zale»no±ci od skªadu stopu [42]. Zwi kszenie energii E przesuni cia podpasm prowadzi do wi kszego momentu magnetycznego przypadaj cego na atom. Na przykªad dla F e, E F e = eV, a moment magnetyczny m F e = 2.2µ B, dla Co, E Co = eV, a moment magnetyczny m Co = 1.7µ B i dla Ni, E Ni = eV, a moment magnetyczny m Ni = 0.6µ B [43, 44]. Moment magnetyczny m podsieci metalu przej±ciowego pochodzi gªównie od elektronów 3d (szacuje si,»e okoªo 110%), natomiast sªabo spolaryzowane elektrony sp tworz moment magnetyczny o przeciwnym kierunku i moment ten wynosi okoªo -10% momentu caªkowitego [42]. Wedªug oszacowa«empirycznych, na przykªadzie wielu materiaªów stwierdzono,»e 1µ B momentu magnetycznego jest równowa»ny w przybli»eniu 1 ev energii E rozszczepienia podpasm 3d (1eV = J) [45, 46, 47]. W podsieci M metalu przej±ciowego badanych zwi zków mi dzymetalicznych wyst puj atomy Mn (konguracja [Ar]3d 5 4s 2 ), F e (konguracja [Ar]3d 6 4s 2 ), Co (konguracja [Ar]3d 7 4s 2 )oraz Ni (konguracja [Ar]3d 8 4s 2 ) lub ich mieszanina. Podobnie jak w metalicznych ferromagnetykach elektrony 3d tworz w skie pasmo 3d, a elektrony 4s 2 tworz pasmo przewodnictwa. Podsie M metalu przej±ciowego w zwi zkach mi dzymetalicznych ziemia rzadka - metal przej±ciowy w znacznym stopniu zachowuje si jak metal ferromagnetyczny. W zwi zkach ci»ka ziemia rzadka - metal przej±ciowy momenty magnetyczne elektronów 4f5d 1 s sprz»one antyferromagnetycznie poprzez oddziaªywania wymienne (4f 5d) 3d wzgl dem momentów magnetycznych elektronów 3d [3, 5]. 13

14 2.2 Faza Lavesa typu MgCu 2 Wszystkie badane materiaªy posiadaj struktur fazy Lavesa typu MgCu 2, co uªatwia porównywanie ich wªa±ciwo±ci. Struktura MgCu 2 (C15), przedstawiona na rysunku 2.1 o sieci regularnej ±ciennie centrowanej nale»y do grupy przestrzennej Fd3m. Liczba stechiometrycznych cz steczek przypadaj cych na komórk elementarn wynosi 8 (24 atomy). Rys. 2.1: Komórka elementarna struktury krystalicznej typu MgCu 2 [48]. Zaznaczono parametr a komórki elementarnej. Atomy Mg ( atomy ziemi rzadkiej R ) zajmuj miejsca 8a i maj 12 atomów metalu przej±ciowego Cu(M) w najbli»szym s siedztwie w odlegªo±ci 0.415a, gdzie a jest parametrem komórki elementarnej oraz w odlegªo±ci nieco wi kszej 0.433a czterech dalszych s siadów Mg(R). Atomy metalu przej±ciowego Cu(M) zajmuj pozycj 16d i maj za najbli»szych s siadów sze± atomów Cu(M) w odlegªo±ci 0.354a oraz 6 dalszych s siadów - Mg (atomy ziemi rzadkiej R ) w odlegªo±ci 0.415a. R- oznacza Y lub Gd, za± M - oznacza zale»nie od badanego przypadku Mn, F e, Co lub Ni [48]. 14

15 2.3 Synteza materiaªów Zwi zki mi dzymetaliczne wszystkich badanych serii otrzymano przez stopienie odpowiednich ilo±ci Y ( czysto± 99.9%), Gd ( czysto± 99.95%), Mn, F e, Co oraz Ni ( czysto± %) w ªuku elektrycznym. Piec ªukowy zasilano inwertorowym ¹ródªem pr du z bezkontaktowym zapªonem ªuku. Topienie odbywaªo si w tyglu miedzianym intensywnie chªodzonym wod. Komora pieca byªa trzykrotnie pªukana argonem, za ka»dym razem podczas odpompowywania uzyskiwano pró»ni technologiczn z ci±nieniem resztek gazu wynosz cym okoªo 1 Pa. Proces topienia odbywaª si w atmosferze gazu ochronnego, którym byª argon o wysokiej czysto±ci. Schemat pieca, jego budowa i dziaªanie s dokªadnie opisane w literaturze [49, 50]. Pewn niedogodno±ci tej metody syntezy materiaªów jest cz ±ciowe odparowanie skªadników, gdy» topienie odbywa si w wysokiej temperaturze, znacznie przekraczaj cej temperatury topnienia poszczególnych metali [51]. Z tego wzgl du stosowano nadwa»ki topionych materiaªów ponad warto±ci stechiometryczne dla Y i Gd wynosz ce 3 % i nadwa»ki Mn wynosz ce od 5 do 10 %. Wielko± nadwa»ek ustalono eksperymentalnie. Wszystkie próbki topione byªy dwukrotnie. Otrzymane w ten sposób zwi zki byªy poddawane wygrzewaniu w temperaturze 1100 K, przez kilkana±cie godzin. Celem wygrzewania byªo ujednorodnienie próbki oraz otrzymanie mo»liwie najlepszej struktury krystalicznej badanych zwi zków. Temperatur wygrzewania, jak i czas wygrzewania ustalono na podstawie danych literaturowych i przeprowadzonych bada«do±wiadczalnych. Zwi zki Y (Mn 1 x F e x ) 2 W zwi zkach mi dzymetalicznych serii Y (Mn 1 x F e x ) 2 stosowano nadwa»ki Y (3%) i M n(5 10%) ze wzgl du na silne parowanie tych skªadników. Nat»enie pr du podczas topienia zmieniano skokowo co 20 A od 40 A do 100 A. Przed przyst pieniem do kolejnego topienia próbk odwracano w komorze pieca. Procedur topienia powtarzano dwukrotnie. Otrzymane w ten sposób zwi zki byªy poddawane wygrzewaniu w temperaturze 1100 K, przez 10 godzin. Zwi zki Y (F e 1 x Co x ) 2, Y (Co 1 x Ni x ) 2 oraz Y 1 x Gd x (F e 0.7 Co 0.3 ) 2 W zwi zkach serii Y (F e 1 x Co x ) 2, Y (Co 1 x Ni x ) 2 oraz Y 1 x Gd x (F e 0.7 Co 0.3 ) 2 zastosowano zadwa»ki Y (3%) oraz Gd(3%). W czasie topienia nat»enie pr du zwi kszano skokowo co 50 A w zakresie od 50 do 200 A. Nast pnie próbki byªy odwracane i procedur topienia powtarzano. Otrzymane w ten sposób zwi zki byªy poddawane wygrzewaniu w temperaturze 1100 K, przez 15 godzin. 15

16 2.4 Struktura krystaliczna zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2 Rentgenogramy zsyntetyzowanych zwi zków wszystkich serii wykonano w temp. 300 K metod proszkow Debye`a - Scherrera - Hulla. Metoda ta polega na rejestracji k tów odbªysku monochromatycznej wi zki promieni rentgenowskich na preparacie proszkowym. Obiektem bada«jest próbka skªadaj ca sie z tysi cy krystalitów, najcz ±ciej o rozmiarach µm, uªo»onych przypadkowo wzgl dem padaj cej wi zki promieni X. Dzi ki temu uªo»eniu promienie X padaj pod ró»nymi k tami Θ na poszczególne krystality. Poniewa» dªugo± fali λ promieniowania X jest w tej metodzie wielko±ci staª, reeks uzyskuje si od tych pªaszczyzn krystalicznych poszczególnych krystalitów, które s ustawione pod k tem speªniaj cym warunek Braggów [52]. n O λ = 2d hkl sinθ (2.2) gdzie n 0 jest rz dem odbicia; d hkl jest odlegªo±ci mi dzypªaszczyznow pomi dzy najbli»szymi pªaszczyznami sieciowymi o wska¹nikach h k l; 2Θ to k t pomi dzy kierunkiem wi zki padaj cej i wi zki odbitej. W praktyce rentgenogracznej rozpatruje si reeksy dla n O = 1. Wiele krystalitów w proszku jest tak zorientowanych,»e dana pªaszczyzna krystaliczna (hkl) speªnia warunek Braggów daj c reeks pod k tem Θ. Reeks ten tworzy k t 2Θ z pierwotn wi zk promieni X [52]. Dla struktury regularnej wyst puje prosta zale»no± pomi dzy odlegªo±ciami mi dzypªaszczyznowymi d hkl, wska¹nikami Millera (hkl) a parametrem komórki elementarnej a [52]: a d hkl = (2.3) h 2 + k 2 + l 2 Pomiary wykonano wykorzystuj c lamp Cu a przy opracowywaniu dyfraktogramów uwzgl dniono zarówno lini K α1, jak i K α2 o dªugo±ciach fal odpowiednio λ 1 = Å, λ 2 = Å. Analiz numeryczn otrzymanych rentgenogramów przeprowadzono za pomoc programu Fullprof. Program ten umo»liwia przeprowadzenie analizy Rietvelda dyfraktogramów neutronowych lub rentgenowskich [53]. Parametry komórki elementarnej sieci krystalicznej uzyskano jako parametry wyj±ciowe z dopasowania zaªo»onych teoretycznych dyfraktogramów do dyfraktogramów do±wiadczalnych. Jako wynik dopasowania otrzymuje si równie» odlegªo±ci mi dzypªaszczyznowe d hkl, k ty odbªysku 2Θ, szeroko±ci poªówkowe reeksów Γ r, udziaª procentowy poszczególnych faz struktury oraz nat»enia reeksów I od poszczególnych pªaszczyzn, w tym nat»enie obserwowane eksperymentalnie I obs oraz nat»enie wyliczone I calc. W wyniku dopasowania otrzymuje si równie» wspóªczynniki Rietvelda [53] ( R p - czynnik dopasowania ksztaªtu ( prolu ), R wp - czynnik wa»ony dopasowania ksztaªtu ( prolu ), R e - czynnik oczekiwany dopasowania ) oraz wspóªczynnik jako±ci dopasowania χ 2. Tabela 2.1 przedstawia parametry dopasowania zaªo»onych teoretycznych dyfraktogramów do dyfraktogramów do- ±wiadczalnych dla przykªadowego zwi zku Y Mn 2. 16

17 Tabela 2.1: Dane strukturalne zwi zku mi dzymetalicznego Y Mn 2 (300K) wygrzewanego w 1100K przez 10 godzin w pró»ni. d hkl [Å] h k l 2Θ( ) Γ r( ) I calc I obs (I obs I calc ) Faza regularna ±ciennie centrowana F d3m typu MgCu 2 R p = 11.1 R wp = 14.1 R e = 6.50 χ 2 = 2.68 a = (7.660 ± ) Å V = ( ± 0.081) Å 3 Udziaª procentowy fazy: 100% 17

18 Rysunek 2.2 przedstawia rentgenogramy zwi zków serii Y (Mn 1 x F e x ) 2. Rysunek podaje zale»no± nat»enia I reeksu od k ta 2Θ odbªysku. Poszczególne linie oznaczono odpowiadaj cymi im wska¹nikami Millera. Dla ka»dego badanego zwi zku podano dyfraktogram ró»nicowy wynikªy z dopasowania. Na rysunku 2.2 nie pokazano rentgenogramu zwi zków Y (Mn 0.9 F e 0.1 ) 2, gdy» mimo du»ej liczby prób nie udaªo si otrzyma materia- ªów o dobrze okre±lonej strukturze krystalogracznej. Pozostaªe zwi zki s czyste fazowo. Ze wzgl dów redakcyjnych pomini to na rysunku 2.2 rentgenogram dla x = 0.3 i x = 1.0. Rys. 2.2: Rentgenogramy zwi zków mi dzymetalicznych Y (Mn 1 x F e x ) 2 (300K). 18

19 Rysunek 2.3 i tabela 2.2 przedstawiaj zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci x»elaza dla zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2 [54]. Punkty eksperymentalne i literaturowe dopasowano krzyw o równaniu a(x) = (0.210(37)x (36)x (8))Å. Bª d numeryczny wynikaj cy z dopasowania rentgenogramów programem Fullprof jest mniejszy ni» rozmiary punktów na rys 2.3. Bª d maksymalny obliczony jako ±rednie odchylenie od krzywej dopasowanej wynosi Å. Otrzymane z pomiaru warto±ci parametru a dla zwi zków badanej serii s bliskie parametrom znanym z literatury [2, 5, 55, 56]. Rys. 2.3: Zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci x»elaza dla zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2 (kóªka czarne - dane eksperymentalne [54], kóªka i trójk ty otwarte - dane literaturowe [2, 5, 55, 56]). 19

20 Tabela 2.2: Wªa±ciwo±ci komórki elementarnej zwi zków mi dzymetalicznych Y (Mn 1 x F e x ) 2 : parametr komórki a, obj to± komórki V, ±rednia obj to± w przypadaj ca na atom dla fazy typu MgCu 2. x a [Å] V [Å 3 ] w [Å 3 ] [2, 5] [56] [56] [56] [56] [56] [56] [56] [56] [57] [55] Wniosek Podstawienie Mn/F e w zwi zkach Y (Mn 1 x F e x ) 2 silnie redukuje parametr a sieci krystalicznej. Jest to spowodowane tym,»e F e posiada mniejszy promie«atomowy ni» Mn (r F e = 1.72 Å, r Mn = 1.79 Å [51]). a Wniosek Wspóªczynnik redukcji parametru komórki elementarnej a(x=0), gdzie a = a(x = 0) a(x = 1), wynosi 3.9%. Wniosek Zale»no± a(x) jest nieliniowa, wyst puje wkl sªe odst pstwo od reguªy Vegarda. 20

21 2.5 Struktura krystaliczna zwi zków Y (F e 1 x Co x ) 2 Rentgenogramy zwi zków serii Y (F e 1 x Co x ) 2 przedstawiaj rysunki 2.4 i 2.5 natomiast rysunek 2.6 i tabela 2.3 przedstawiaj zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci x kobaltu dla tych zwi zków [58]. Otrzymano zwi zki mi dzymetaliczne czyste fazowo. Na rysunkach 2.4 i 2.5 pomini to równie» bardzo dobrej jako±ci rentgenogram zwi zku Y (F e 0.4 Co 0.6 ) 2 z powodów redakcyjnych. Rys. 2.4: Rentgenogramy zwi zków mi dzymetalicznych Y (F e 1 x Co x ) 2 (300K). 21

22 Rys. 2.5: Rentgenogramy zwi zków mi dzymetalicznych Y (F e 1 x Co x ) 2 (300K) c.d. 22

23 Punkty eksperymentalne i literaturowe dopasowano krzyw : a(x) = ( 0.106(8)x (8)x+7.361(8))Å. Bª d numeryczny wynikaj cy z dopasowania rentgenogramów programem Fullprof jest mniejszy ni» rozmiary punktów na rys 2.6. Bª d maksymalny obliczony jako ±rednie odchylenie od krzywej dopasowanej wynosi Å. Otrzymane z pomiaru warto±ci parametru a s bliskie parametrom znanym z literatury dla niektórych zwi zków serii Y (F e 1 x Co x ) 2 [5, 55]. Rys. 2.6: Zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci kobaltu x dla zwi zków Y (F e 1 x Co x ) 2 (kóªka czarne - dane eksperymentalne [58], kóªka i trójk ty otwarte - dane literaturowe [5, 55]). 23

24 Tabela 2.3: Wªa±ciwo±ci komórki elementarnej zwi zków mi dzymetalicznych Y (F e 1 x Co x ) 2 : parametr komórki a, obj to± komórki V, ±rednia obj to± w przypadaj ca na atom dla fazy typu MgCu 2. x a [Å] V [Å 3 ] w [Å 3 ] [55] [55] [55] [55] [55] [55] [55] [55] 7.220[5] Wniosek Podstawienie F e/co w zwi zkach Y (F e 1 x Co x ) 2 redukuje parametr a sieci krystalicznej. Jest to spowodowane tym,»e Co posiada mniejszy promie«atomowy ni» F e (r Co = 1.67 Å, r F e = 1.72 Å[51]). a Wniosek Wspóªczynnik redukcji parametru komórki elementarnej a(x=0), gdzie a = a(x = 0) a(x = 1), wynosi 1.9%. Wniosek Zale»no± a(x) jest nieliniowa, wyst puje wypukªe odst pstwo od reguªy Vegarda. 24

25 2.6 Struktura krystaliczna zwi zków Y (Co 1 x Ni x ) 2 Rentgenogramy zwi zków serii Y (Co 1 x Ni x ) 2 zawiera rysunek 2.7 natomiast rysunek 2.8 i tabela 2.4 przedstawiaj zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci x niklu dla tych zwi zków [59]. Otrzymano zwi zki mi dzymetaliczne czyste fazowo. Rys. 2.7: Rentgenogramy zwi zków mi dzymetalicznych Y (Co 1 x Ni x ) 2 (300K). 25

26 Punkty eksperymentalne i literaturowe dopasowano prost o równaniu: a(x) = ( 0.039(2)x )Å. Bª d numeryczny wynikaj cy z dopasowania rentgenogramów programem Fullprof jest mniejszy ni» rozmiary punktów na rys 2.8. Bª d maksymalny obliczony jako ±rednie odchylenie od krzywej dopasowanej wynosi Å. Otrzymane z pomiaru warto±ci parametru a dla granicznych zwi zków badanej serii tj. dla Y Co 2 i Y Ni 2 s bliskie parametrom znanym z literatury [55, 5, 60]. Rys. 2.8: Zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci niklu x dla zwi zków Y (Co 1 x Ni x ) 2 (kóªka czarne - dane eksperymentalne [59], kóªka i trójk ty otwarte - dane literaturowe [55, 60, 61, 62]) 26

27 Tabela 2.4: Wªa±ciwo±ci komórki elementarnej zwi zków mi dzymetalicznych Y (Co 1 x Ni x ) 2 : parametr komórki a, obj to± komórki V, ±rednia obj to± w przypadaj ca na atom dla fazy typu MgCu 2. x a [Å] V [Å 3 ] w [Å 3 ] [55] [60] [61] 7.181[62] Wniosek Podstawienie Co/Ni w zwi zkach Y (Co 1 x Ni x ) 2 redukuje parametr a sieci krystalicznej. Jest to spowodowane tym,»e Ni posiada mniejszy promie«atomowy ni» Co (r Ni = 1.62 Å, r Co = 1.67 Å[51]). a Wniosek Wspóªczynnik redukcji parametru komórki elementarnej a(x=0), gdzie a = a(x = 0) a(x = 1), wynosi 0.6%. Wniosek Zale»no± a(x) jest liniowa co jest zgodne z reguª Vegarda. 27

28 2.7 Struktura krystaliczna zwi zków (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 Rentgenogramy zwi zków serii (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 zawiera rysunek 2.9 natomiast rysunek 2.10 i tabela 2.5 przedstawiaj zale»no± parametru a komórki elementarnej od zawarto±ci x gadolinu dla tych zwi zków [63]. Otrzymano zwi zki mi dzymetaliczne czyste fazowo. Rys. 2.9: Rentgenogramy zwi zków mi dzymetalicznych (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 (300 K). 28

29 Punkty eksperymentalne i literaturowe dopasowano krzyw o równaniu: a(x) = (0.028(6)x (9)x (4)x )Å. Bª d numeryczny wynikaj cy z dopasowania rentgenogramów programem Fullprof jest mniejszy ni» rozmiary punktów na rys Bª d maksymalny obliczony jako ±rednie odchylenie od krzywej dopasowanej wynosi Å. Rys. 2.10: Zale»no± parametru a komórki elementarmej od zawarto±ci gadolinu x dla zwi zków (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 b (punkty czarne - dane eksperymentalne [63], punkty otwarte - dane literaturowe [64, 65, 66]). 29

30 Tabela 2.5: Wªa±ciwo±ci komórki elementarnej zwi zków mi dzymetalicznych (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 : parametr komórki a, obj to± komórki V, ±rednia obj to± w przypadaj ca na atom dla fazy typu MgCu 2. x a [Å] V [Å 3 ] w [Å 3 ] [64, 65, 66] Wniosek Podstawienie Y/Gd w zwi zkach (Y 1 x Gd x )(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 powoduje wzrost parametru a sieci krystalicznej. Jest to spowodowane tym,»e Y posiada mniejszy promie«atomowy ni» Gd (r Y = 2.27 Å, r Gd = 2.54 Å[51]). Wniosek Wspóªczynnik przyrostu parametru komórki elementarnej a a, gdzie a = a(x = 1) a(x = 0), wynosi 0.5%. Wniosek Zale»no± a(x) jest nieliniowa, wyst puje wypukªo - wkl sªe odst pstwo od reguªy Vegarda. Wniosek Mimo i» promienie atomowe Y i Gd ró»ni si znacznie podstawienie Y/Gd wywoªuje tylko nieznaczn zmian parametru komórki elementarnej. Wniosek Mimo i» promienie jonowe Y i Gd s prawie jednakowe (r Y 3+ = 1.62 Å, r Gd 3+ = 1.61 Å[51]) podstawienie Y/Gd powoduje zwi kszenie si parametru komórki elementarnej. 30

31 2.8 Parametry komórek elementarnych w zwi zkach (Y/Gd)(M/L) 2, (M, L metale 3d) Rysunek 2.11 przedstawia zale»no± parametru a komórki elementarnej od podstawie«typu M/L: Mn/F e, F e/co, Co/Ni oraz podstawie«y/gd dla zwi zków mi dzymetalicznych (Y/Gd)(M/L) 2. Oznaczenie M/L = M 1 x L x zastosowano w celu uproszczenia zapisu i okre±la ono podstawienia typu metal przej±ciowy - inny metal przej±ciowy. Krzywa 1 odzwierciedla zale»no± parametru a komórki elementarnej od podstawie«typu Y (Mn/F e) 2, Y (F e/co) 2 oraz Y (Co/Ni) 2 [54, 58, 59]. Krzywa 2 przedstawia analogiczn zale»no± dla podstawie«typu Gd(Mn/F e) 2, Gd(F e/co) 2 [64, 65, 66] oraz Gd(Co/Ni) 2 [16, 67]. Krzywe 3, 4 i 5 odzwierciedlaj zale»no± parametru a komórki elementarnej dla podstawie«typu (Y/Gd)(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 (krzywa 3) [63],(Y/Gd)Co 2 (krzywa 4) [68] oraz (Y/Gd)F e 2 (krzywa 5)[69]. Rys. 2.11: Zale»no± parametru a komórki elementarnej od podstawie«typu M/L oraz Y/Gd dla zwi zków mi dzymetalicznych (Y/Gd)(M/L) 2, gdzie M/L = Mn/F e, F e/co, Co/Ni (kóªka czarne - dane eksperymentalne: krzywa 1 - Y (Mn/F e) 2, Y (F e/co) 2, Y (Co/Ni) 2 [54, 58, 59]; krzywa 3 - (Y/Gd)(F e 0.7 Co 0.3 ) 2 [63], kóªka otwarte - dane literaturowe: krzywa 2 - Gd(Mn/F e) 2, Gd(F e/co) 2 [64, 65, 66], Gd(Co/Ni) 2 [16, 67]; krzywa 4 - (Y/Gd)Co 2 [68]; krzywa 5 - (Y/Gd)F e 2 [69]). Wniosek Podstawienie typu metal przej±ciowy - inny metal przej±ciowy silnie redukuje warto± parametru komórki elementarnej w zwi zkach R(M/L) 2, gdzie R = Y, Gd. Wniosek Podstawienie typu Y/Gd nieznacznie zwi ksza warto± parametru komórki elementarnej w zwi zkach (Y/Gd)(M/L) 2. 31

32 2.9 Zale»no± parametru komórki elementarnej od ±redniej liczby elektronów 3d Rysunek 2.12 przedstawia zale»no± parametru a komórki elementarnej od n ±redniej liczby elektronów 3d przypadaj cych na atom metalu przej±ciowego dla zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2, Y (F e 1 x Co x ) 2 oraz Y (Co 1 x Ni x ) 2 [54, 58, 59]. Na rysunku uwzgl dniono dane literaturowe zawarte w pracach [2, 55, 5, 56, 60, 61, 62]. Krzywa pokazana na rysunku odzwierciedla zale»no± eksperymentaln. redni liczb n elektronów 3d wyznacza si z wzoru: n(x) = n M (1 x) + n L x (2.4) gdzie n M i n L oznaczaj odpowiednio liczby elektronów 3d pierwszego (M) i drugiego (L) atomu metalu przej±ciowego w zwi zkach o wzorze ogólnym Y (M 1 x L x ) 2. Liczby elektronów 3d dla Mn, Co, F e oraz Ni wynosz odpowiednio 5, 6, 7 i 8. Rys. 2.12: Zale»no± parametru a komórki elementarnej od n ±redniej liczby elektronów 3d przypadaj cych na atom metalu przej±ciowego dla zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2, Y (F e 1 x Co x ) 2, Y (Co 1 x Ni x ) 2 (kóªka czarne - dane eksperymentalne [54, 58, 59], kóªka otwarte - dane literaturowe [2, 55, 5, 56, 60, 61, 62]). Linia przerywana odpowiada regule Vegarda. Wniosek Zale»no± parametru a komórki elementarnej od n ±redniej liczby elektronów 3d dla serii zwi zków Y (Mn 1 x F e x ) 2, Y (F e 1 x Co x ) 2, Y (Co 1 x Ni x ) 2 jest silnie nieliniowa, ogólnie wkl sªa,wykazuje niewielk wypukªo± dla serii Y (F e 1 x Co x ) 2 i wykazuje punkt przegi cia w obszarze n = 6.3 tj. w obszarze skªadu zwi zku Y (F e 0.7 Co 0.3 ) 2. Wniosek Wyst puje silne odst pstwo od liniowej reguªy Vegarda. Wniosek ródªem lokalnej wypukªo±ci dla serii Y (F e 1 x Co x ) 2 mo»e by efekt typu magnetoobj to±ciowego. 32

33 2.10 Parametry komórek elementarnych w zwi zkach R(M 1 x L x ) 2, (R = Y, Dy, Gd; M, L metale 3d) Rysunek 2.13 przedstawia zale»no±ci parametru a komórek elementarnych od n ±redniej liczby elektronów 3d przypadaj cych na atom metalu przej±ciowego dla zwi zków R(Mn 1 x F e x ) 2, R(F e 1 x Co x ) 2, R(Co 1 x Ni x ) 2, gdzie R = Y (krzywa 1)[2, 5, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62], R = Gd (krzywa 2)[16, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72],R = Dy (krzywa 3)[73, 74, 75, 78]. Krzywe 1, 2 i 3 odzwierciedlaj zale»no± eksperymentaln. Rys. 2.13: Zale»no±ci parametru a komórek elementarnych od n ±redniej liczby elektronów 3d przypadaj cych na atom metalu przej±ciowego dla zwi zków R(Mn 1 x F e x ) 2, R(F e 1 x Co x ) 2, R(Co 1 x Ni x ) 2, R = Y (krzywa 1)[2, 5, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62], R = Gd (krzywa 2)[16, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72], R = Dy (krzywa 3)[73, 74, 75, 78] (kóªka czarne - dane eksperymentalne, znaki otwarte - dane literaturowe). Wniosek Zale»no±ci parametru a komórki elementarnej od n ±redniej liczby elektronów 3d dla serii zwi zków R(Mn 1 x F e x ) 2, R(F e 1 x Co x ) 2, R(Co 1 x Ni x ) 2, R = Y, Gd, Dy posiadaj podobny przebieg, przy czym a Gd(M/L)2 a Y (M/L)2 a Dy(M/L)2. Wniosek Zale»no±ci parametru a komórki elementarnej od n ±redniej liczby elektronów 3d dla serii zwi zków R(Mn 1 x F e x ) 2, R(F e 1 x Co x ) 2, R(Co 1 x Ni x ) 2, R = Y, Gd, Dy s silnie nieliniowe, ogólnie wkl sªe,wykazuj niewielk wypukªo± dla serii R(F e 1 x Co x ) 2 i wykazuj punkt przegi cia w obszarze n = 6.3 tj. w obszarze skªadu zwi zku R(F e 0.7 Co 0.3 ) 2, gdzie R = Y, Gd, Dy. Wniosek Wyst puje silne odst pstwo od liniowej reguªy Vegarda. 33

34 Wniosek ródªem lokalnej wypukªo±ci dla serii R(F e 1 x Co x ) 2, gdzie R = Y, Gd, Dy mo»e by efekt typu magnetoobj to±ciowego. Rysunek 2.14 przedstawia korelacj pomi dzy parametrem a komórek elementarnych zwi zków Y (M/L) 2 a parametrem a komórek elementarnych zwi zków Gd(M/L) 2 (krzywa 1) oraz parametrem a komórek elementarnych zwi zków Dy(M/L) 2 (krzywa 2). Zale»no± pomi dzy parametrem a komórek elementarnych zwi zków Y (M/L) 2 a parametrem a komórek elementarnych zwi zków Gd(M/L) 2 dopasowano prost o równaniu: a Gd(M/L)2 (a Y (M/L)2 ) = (1.123(18)a Y (M/L) (132)) Å(prosta 1), gdzie M/L = Mn/F e, F e/co, Co/Ni. Analogiczn zale»no± dla zwi zków Y (M/L) 2 i Dy(M/L) 2 równie» opisano prost o równaniu: a Dy(M/L)2 (a Y (M/L)2 ) = (0.874(17)a Y (M/L) (123)) Å(prosta 2). Rys. 2.14: Korelacja pomi dzy parametrem a komórek elementarnych zwi zków Y (M/L) 2 a parametrem a komórek elementarnych zwi zków Gd(M/L) 2 (krzywa 1) oraz parametrem a komórek elementarnych zwi zków Dy(M/L) 2 (krzywa 2), gdzie M/L = Mn/F e, F e/co i Co/Ni. Wniosek Zale»no±ci pomi dzy parametrem a komórek elementarnych zwi zków Y (M L) 2 a parametrem a komórek elementarnych zwi zków Gd(M L) 2 oraz parametrem a komórek elementarnych zwi zków Dy(M L) 2 s liniowe, co ±wiadczy o tym,»e zale»no±ci a(n) dla zwi zków R(M L) 2 s analogiczne i przypuszczalnie posiadaj t sam przyczyn. Wniosek Nachylenie zale»no±ci pomi dzy parametrem a komórek elementarnych zwi zków Y (M L) 2 a parametrem a komórek elementarnych zwi zków Gd(M L) 2 34

Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji krysztaªów póªprzewodnikowych

Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji krysztaªów póªprzewodnikowych Piotr Traczykowski Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji krysztaªów póªprzewodnikowych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. in». Pawªa Dªu»ewskiego Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urz dze«ochrony rodowiska mgr in». Roman Filipek ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA na kierunku INFORMATYKA Zbigniew Przemysªaw Król Nr indeksu

Bardziej szczegółowo

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie Wydziaª Matematyki, Fizyki i Informatyki Beata Joanna Grzyb Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci (Alternative neuron models and properties

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki Marcin Radziewicz Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Klasykacja ryzyka. Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Klasykacja ryzyka. Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek Matematyka Specjalno± Matematyka Finansowa Studia II stopnia - magisterskie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Mateusz Puwaªowski Kierunek studiów: INFORMATYKA Numer albumu: 179761 UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE Praca magisterska wykonana w Zakªadzie

Bardziej szczegółowo

c ANALIZA I ROZWI ZANIA ZADA FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY (NOWA FORMUŠA) MATURA, MAJ 2015

c ANALIZA I ROZWI ZANIA ZADA FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY (NOWA FORMUŠA) MATURA, MAJ 2015 c ANALIZA I ROZWI ZANIA ZADA FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY (NOWA FORMUŠA) MATURA, MAJ 2015 Opracowanie rozwi za«zada«: Mariusz Mroczek Oprawa graczna: Mariusz Mroczek Publikuj : Mariusz Mroczek, EDUKARIS

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji copula w nansach i statystyce

Zastosowanie funkcji copula w nansach i statystyce UNIWERSYTET JAGIELLO SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT MATEMATYKI Marcin Pitera Zastosowanie funkcji copula w nansach i statystyce ze szczególnym uwzgl dnieniem wyceny instrumentów opartych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydziaª Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka Stosowana Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek: Matematyka Specjalno± : Matematyka Finansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska Praca Dyplomowa Fotogrametryczne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilaba

Wprowadzenie do Scilaba Wprowadzenie do Scilaba Bruno Pinçon Institut Elie Cartan Nancy E.S.I.A.L. Université Henri Poincaré Email : Bruno.Pincon@iecn.u-nancy.fr Przekªad z j zyka francuskiego Piotr Fulma«ski Wydziaª Matematyki

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i

Bardziej szczegółowo

Silniki krokowe. O silnikach krokowych. Šukasz Bondyra, Paweª Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesoªowski. 3 czerwca 2009

Silniki krokowe. O silnikach krokowych. Šukasz Bondyra, Paweª Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesoªowski. 3 czerwca 2009 Silniki krokowe Šukasz Bondyra, Paweª Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesoªowski 3 czerwca 2009 O silnikach krokowych Silnik krokowy (zwany tez skokowym lub impulsowym) jest to rodzaj silnika elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro Warszawa, 26 pa¹dziernika 2010 r. Dokument Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2011 marzec 2011

Nr 4/2011 marzec 2011 EUROOPRACOWANIA Nr 4/2011 marzec 2011 Andrzej Torój PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ INNYCH PAŃSTW ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM EURO: WYPEŁNIENIE KRYTERIUM STABILNOŚCI KURSOWEJ MINISTERSTWO DEPARTAMENT BIURO PEŁNOMOCNIKA

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo