Cyber Europe Główne ustalenia i zalecenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyber Europe 2012. Główne ustalenia i zalecenia"

Transkrypt

1 Cyber Europe 2012 Grudzień 2012

2 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa S I Podziękowania ENISA pragnie podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które wniosły wkład w organizację ćwiczeń. W szczególności dziękujemy osobom odpowiedzialnym za planowanie ćwiczeń i ich monitorowanie na szczeblu krajowym oraz moderatorom. O ENISA Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) to centrum wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa sieci i informacji, służące UE, jej państwom członkowskim, sektorowi prywatnemu i obywatelom Europy. ENISA współdziała z tymi grupami, opracowując porady i zalecenia dotyczące dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Pomaga państwom członkowskim UE we wdrażaniu odpowiednich przepisów UE i pracuje nad poprawą odporności krytycznej infrastruktury teleinformatycznej i sieci w Europie. ENISA dąży do wzbogacenia wiedzy posiadanej przez państwa członkowskie UE, wspierając rozwój transgranicznych zespołów mających za zadanie podnoszenie bezpieczeństwa sieci i informacji w całej UE. Więcej informacji o ENISA i jej działalności można znaleźć pod adresem Polecamy nasze kanały w serwisach Facebook Twitter LinkedIn Youtube oraz kanały RSS Zespół projektu ENISA Panagiotis TRIMINTZIOS, ENISA Razvan GAVRILA, ENISA Maj Ritter Klejnstrup, ENISA Dane kontaktowe Pytania dotyczące niniejszego raportu lub jakiekolwiek inne ogólne zapytania dotyczące programu poprawy odporności prosimy kierować na następujący adres kontaktowy: resilience at enisa.europa.eu Informacja prawna O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza publikacja przedstawia poglądy i interpretacje autorów i redaktorów. Niniejszej publikacji nie należy traktować jako działania prawnego ENISA ani organów ENISA, chyba że została ona przyjęta zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ENISA (WE) nr 460/2004, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 580/2011. Niniejsza publikacja może nie zawierać najnowszych informacji, w związku z czym może być aktualizowana przez ENISA. Źródła zewnętrzne zostały należycie wskazane. ENISA nie odpowiada za treści przedstawiane przez źródła zewnętrzne, w tym zewnętrzne strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Musi być dostępna bezpłatnie. Ani ENISA, ani żadna osoba występująca w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Reprodukcja jest dozwolona pod warunkiem podania źródła. European Network and Information Security Agency (ENISA), 2012

3 II Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Spis treści O ćwiczeniach Cyber Europe Proces planowania... 5 Scenariusz... 5 Uczestnicy... 6 Zainteresowanie mediów... 7 Główne ustalenia... 7 Współpraca na szczeblu krajowym... 8 Współpraca na szczeblu międzynarodowym... 8 Ćwiczenia w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego... 8 Zalecenia... 9

4

5 4 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa O ćwiczeniach Cyber Europe 2012 W dniu 4 października 2012 r. ponad 500 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w całej Europie wzięło udział w Cyber Europe 2012, drugich ogólnoeuropejskich ćwiczeniach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ćwiczenia obejmowały szeroko zakrojone działania prowadzone zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, mające na celu poprawę odporności krytycznej infrastruktury teleinformatycznej. Ćwiczenia Cyber Europe 2012 jako takie stanowiły kamień milowy na drodze do wzmocnienia współpracy w zakresie kryzysów cybernetycznych, gotowości i reagowania w całej Europie. W 2009 r. Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej: Ochrona Europy przed zakrojonymi na szeroką skalę atakami i zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, bezpieczeństwa i odporności (COM/2009/149). Wspomniany komunikat zaowocował organizacją pierwszych ogólnoeuropejskich ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które odbyły się dnia 4 listopada 2010 r. Kontynuując starania w tej dziedzinie, Komisja Europejska opracowała europejską agendę cyfrową (2010 r.), a w 2011 r. wydała komunikat: Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (COM/2011/163). Kroki te umożliwiły zwiększenie zakresu, skali i złożoności ćwiczeń Cyber Europe Ćwiczenia te miały trzy cele: 1. Sprawdzenie skuteczności i skalowalności mechanizmów, procedur i przepływów informacji w obszarze współpracy organów publicznych w Europie. 2. Zbadanie funkcjonowania współpracy między zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w Europie. 3. Identyfikacja niedociągnięć i wyzwań w celu skuteczniejszej obrony przed wielkoskalowymi atakami cybernetycznymi w Europie. W ćwiczenia zaangażowanych było 29 państw członkowskich UE (Unii Europejskiej) i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu); 25 z nich uczestniczyło czynnie, natomiast cztery pozostałe wystąpiły w charakterze obserwatorów. Ponadto udział wziął szereg instytucji UE. Ogółem ćwiczenia objęły 339 organizacji i w efekcie łączna liczba uczestniczących osób wyniosła 571. Zgodnie z głównym zaleceniem dla ćwiczeń Cyber Europe 2010, w ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele sektora prywatnego. Współpraca między podmiotami publicznymi i prywatnymi odbywała się na poziomie krajowym, natomiast organy publiczne współdziałały również transgranicznie. Większość uczestników (88%) wyraziła na temat ćwiczeń pozytywne opinie (zob. Rys. 1).

6 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 5 Rys. 1: Poziom zadowolenia uczestników Did you value participating in Cyber Europe as a player Yes To some extent No Non-assessable Czy uważa Pan/Pani za cenny swój udział w ćwiczeniach Cyber Europe? Tak Do pewnego stopnia Nie Nie jestem w stanie ocenić Proces planowania W organizacji ćwiczeń Cyber Europe 2012 pomagała Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), a wsparcie techniczne zapewniło Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. W planowaniu ćwiczeń brali udział przedstawiciele wszystkich 25 uczestniczących krajów oraz instytucji Unii Europejskiej. Proces planowania opierał się na kilku zorganizowanych warsztatach. Scenariusz Scenariusz ćwiczeń dotyczył przeprowadzonych na wielką skalę ataków cybernetycznych w Europie, uderzających we wszystkie uczestniczące kraje. Fikcyjni przestępcy połączyli siły w zmasowanej cybernetycznej napaści na Europę, głównie dokonując ataków typu DDoS przeciwko publicznym serwisom elektronicznym. Ich celem były internetowe serwisy administracji elektronicznej i finansowe (e-banking itp.). Cybernetyczne ataki postawiły uczestników z sektorów publicznego i prywatnego przed wyzwaniem wymagającym międzynarodowej współpracy. Uczestnicy otrzymali informacje o scenariuszu (dodatki) w wiadomościach i musieli współpracować stosując standardowe procedury i struktury w celu ocenienia sytuacji i uzgodnienia wspólnego kierunku działania. Na Rys. 2 przedstawiono dużą liczbę wiadomości z dodatkami wymienionych podczas ćwiczeń.

7 6 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Rys. 2: Dodatki w wiadomościach wysłane podczas ćwiczeń injects CE2012 Dodatki w wiadomościach CE2012 Wiadomości Uczestnicy Scenariusz ćwiczeń obejmował wielu różnych uczestników. Ogółem brało w nich udział 571 osób z 339 organizacji z całej Europy. Uczestniczyło 25 krajów, a także instytucje Unii Europejskiej. Udział wzięły organizacje reprezentujące następujące grupy: agencje i organizacje ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, odpowiednie ministerstwa, podmioty prowadzące serwisy administracji elektronicznej, instytucje finansowe i dostawy usług internetowych, a także operatorzy telekomunikacyjni. Strukturę uczestników przedstawiono na Rys. 3. Rys. 3: Struktura organizacji czynnie zaangażowanych w CE2012 Cyber Security Institutions/CERTs Instytucje ds. bezpieczeństwa cybernetycznego/cert

8 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 7 egov Institutions Instytucje z obszaru administracji elektronicznej Financial institutions Instytucje finansowe ISP/Telecom operators Dostawcy Internetu/Operatorzy telekomunikacyjni Zainteresowanie mediów Ćwiczenia Cyber Europe 2012 cieszyły się dużym zainteresowaniem światowych mediów. Opublikowano ponad 600 artykułów w 19 językach. W wielu artykułach cytowano wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za agendę cyfrową, Neelie Kroes, która stwierdziła: W dzisiejszych ćwiczeniach chodzi o współdziałanie na szczeblu europejskim w celu zapewnienia funkcjonowania Internetu i innych ważnych elementów infrastruktury. Poza tym ćwiczenia Cyber Europe 2012 omawiano w mediach społecznych w ponad sześciu językach. Kompilacja materiałów medialnych na ilustracji poniżej przedstawia niektóre z opublikowanych artykułów o Cyber Europe Główne ustalenia Ćwiczenia Cyber Europe 2012 przyniosły szereg zasadniczych ustaleń dotyczących współpracy krajowej, międzynarodowej i ćwiczeń w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, które przedstawiono poniżej:

9 8 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Współpraca na szczeblu krajowym Kraje uczestniczące potraktowały zagrożenia cybernetyczne bardzo poważnie, w ich opanowanie angażując krajowe organy ds. reagowania kryzysowego i/lub krajowe struktury kryzysowe. W trakcie ćwiczeń na poziomie krajowym często dochodziło do współpracy i wymiany informacji między uczestnikami z sektorów publicznego i prywatnego. Niektóre kraje stanęły przed wyzwaniami w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania kryzysowego, chociaż nie był to jeden z celów ćwiczeń (np. w sytuacji kryzysowej niektóre z niezbędnych decyzji muszą być podjęte na bardziej strategicznym szczeblu). Struktury współpracy publiczno-prywatnej różnią się w poszczególnych krajach. Równoległe i niekiedy dublujące się procedury podmiotów publicznych i prywatnych stwarzały w niektórych przypadkach problemy dla współpracy publiczno-prywatnej na szczeblu krajowym. Uwzględnienie organizacji sektora prywatnego jako uczestników na poziomie krajowym stanowiło istotne udoskonalenie w porównaniu z poprzednimi ćwiczeniami Cyber Europe. Współpraca na szczeblu międzynarodowym Ćwiczenia Cyber Europe 2012 dostarczyły doskonałej okazji dla zbadania, zrozumienia i oceny istniejących w Europie mechanizmów współpracy w dziedzinie zagrożeń cybernetycznych. Ćwiczenia te wzmocniły europejskie zespoły ds. zarządzania w przypadku ataków cybernetycznych. W fazę ćwiczeń obejmującą współpracę międzynarodową w pełni zaangażowały się wszystkie kraje uczestniczące. Podczas ćwiczeń wielokrotnie dochodziło do dwustronnych i wielostronnych interakcji na poziomie międzynarodowym. Zastosowanie standardowego zbioru procedur operacyjnych i narzędzi komunikacyjnych pomogło zapewnić strukturę i świadomość sytuacji podczas symulowanego kryzysu cybernetycznego. Zidentyfikowano problemy w procedurach operacyjnych, zwłaszcza w zakresie skalowalności, związane z dużą liczbą uczestniczących państw i instytucji. Okazało się, że znajomość procedur i przepływów informacji ma podstawowe znaczenie dla budowy zdolności do szybkiego i skutecznego reagowania w całej Europie. Dla zapewnienia skutecznej współpracy najważniejsze są odpowiednia i nowoczesna infrastruktura techniczna i narzędzia. Ćwiczenia Cyber Europe 2012 pomogły w budowie zaufania między krajami, które jest kluczem do udanego i szybkiego przeciwdziałania podczas prawdziwych kryzysów cybernetycznych. Wzmocniły także istniejące relacje między uczestnikami i przyczyniły się do powstania nowych. Ćwiczenia w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego Europejskie zespoły ds. zarządzania w przypadku ataków cybernetycznych traktują ćwiczenia ogólnoeuropejskie jako ważne narzędzie oceny i doskonalenia obecnych ram współpracy w sytuacjach kryzysów cybernetycznych.

10 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 9 Ćwiczenia Cyber Europe 2012 okazały się niezwykle przydatne pod względem testowania krajowych procedur awaryjnych i poziomu przygotowania. Kolejną zaletą takich ćwiczeń jest budowa zaufania między różnymi zespołami ds. zagrożeń cybernetycznych. Efektywne planowanie ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia skutecznych, złożonych ćwiczeń na dużą skalę. Zalecenia W wyniku ćwiczeń Cyber Europe 2012 przedstawiono następujące zalecenia: Ćwiczenia Cyber Europe 2012 okazały się cenne dla usprawnienia ogólnoeuropejskiego zarządzania w przypadku ataków cybernetycznych. Zasadnicze znaczenie ma zatem kontynuowane wysiłków w tym kierunku i dalsze rozwijanie europejskiej przestrzeni ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie UE i kraje EFTA powinny współpracować w celu organizacji nowych ogólnoeuropejskich i krajowych ćwiczeń tego typu z myślą o doskonaleniu międzynarodowego zarządzania w przypadku ataków cybernetycznych. Dodatkowe wytyczne w tym zakresie można znaleźć w kompendium dobrych praktyk dotyczących ćwiczeń krajowych 1 opracowanym przez ENISA. Przyszłe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny być poświęcone zależnościom międzysektorowym i w większym stopniu skupiać się na poszczególnych zespołach. Ćwiczenia Cyber Europe 2012 stanowiły okazję dla współpracy międzynarodowej i wzmocnienia europejskich zespołów ds. zarządzania w przypadku ataków cybernetycznych. Promowanie współpracy międzynarodowej ma podstawowe znaczenie dla umożliwienia wymiany dobrych praktyk w zakresie tego rodzaju ćwiczeń, wyciągniętych wniosków, wiedzy specjalistycznej, a także dla organizacji konferencji. Efektem będą silniejsze zespoły zdolne stawić czoła międzynarodowym kryzysom cybernetycznym. Państwa członkowskie UE i kraje EFTA powinny dalej zwiększać skuteczność, skalowalność i znajomość istniejących mechanizmów, procedur i przepływów informacji na potrzeby współpracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i z innymi organami publicznymi w Europie. Wnioski wyciągnięte z ćwiczeń Cyber Europe 2012 stanowią doskonały punkt wyjścia. Wszystkie zainteresowane strony z obszaru współpracy w przypadku międzynarodowych kryzysów powinny być przeszkolone w zakresie procedur, aby wiedziały, jak należy je odpowiednio stosować. Wartość dodaną zapewniło ćwiczeniom zaangażowanie organizacji sektora prywatnego. Dlatego też państwa członkowskie UE i kraje EFTA powinny wziąć pod uwagę udział sektora prywatnego w przyszłych ćwiczeniach. Europejskie zespoły ds. zarządzania w przypadku ataków cybernetycznych mogą zostać wzmocnione dzięki wkładowi ze strony innych europejskich sektorów (np. ochrony zdrowia, transportu) istotnych dla zarządzania poważnymi kryzysami. 1

11 10 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Więcej informacji o współpracy i ćwiczeniach w zakresie kryzysów cybernetycznych można znaleźć na stronach internetowych ENISA pod adresem: CIIP/cyber-crisis-cooperation

12 Krajowe i międzynarodowe ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 11 Skr. poczt. nr 1309, Heraklion, Grecja

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2014

CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Spis

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2013

CYBER-EXE POLSKA 2013 RAPORT 1 CYBER-EXE POLSKA 2013 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Celem

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2013

CYBER-EXE POLSKA 2013 RAPORT 1 CYBER-EXE POLSKA 2013 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Celem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Program prac na 2013 r. 1. STRESZCZENIE... 4 1.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4

Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4 Nr 2 - Wrzesień 2012 Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4 W NUMERZE: IX Konferencja WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO s.3

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Otwarty rząd: promowanie dialogu ze. społeczeństwem obywatelskim

Przegląd. Otwarty rząd: promowanie dialogu ze. społeczeństwem obywatelskim Przegląd Otwarty rząd: promowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim Overview Open Government: Fostering Dialogue with Civil Society Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji

Bardziej szczegółowo

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ISSN 1831-4643 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU

PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.2.2013 COM(2013) 77 final PAKIET DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I NADZORU RYNKU SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kampanie informacyjne na temat bezpieczeństwa

Kampanie informacyjne na temat bezpieczeństwa Kampanie informacyjne na temat bezpieczeństwa drogowego PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA, WDROŻENIA I OCENY (WERSJA SKRÓCONA) Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety ON THE MOVE Bezpieczniejsze

Bardziej szczegółowo

Opinia 5/2010 na temat propozycji sektora w sprawie ram oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności w zastosowaniach RFID

Opinia 5/2010 na temat propozycji sektora w sprawie ram oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności w zastosowaniach RFID Grupa robocza art. 29 00066/10/PL WP 175 Opinia 5/2010 na temat propozycji sektora w sprawie ram oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności w zastosowaniach RFID Przyjęta w dniu 13 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo