Niepokojąco duże koszty chaosu w pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepokojąco duże koszty chaosu w pracy"

Transkrypt

1 Niepokojąco duże koszty chaosu w pracy Tworzenie Business Case dla rozwiązań Enterprise Work Management

2 Streszczenie W każdym przedsiębiorstwie, brak odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania pracą może istotnie wpłynąć na powodzenie realizowanych projektów, uniemożliwić firmom osiąganie założonych celów, a także pokrzyżować plany biznesowe w dłuższej perspektywie 1. Pomimo istnienia kompleksowych i adekwatnych rozwiązań, takich jak Enterprise Work Management, decydenci często wahają się przed podjęciem decyzji o nowej inwestycji z uwagi na rygory budżetowe. Zapoznaj się z niniejszym biuletynem, aby zrozumieć, że utrzymywanie status quo albo stosowanie jedynie połowicznych rozwiązań nie tylko nie przynosi rezultatów w postaci uzdrowienia procesów zarządzania pracą, lecz może przyczynić się do milionowych strat przedsiębiorstwa każdego roku. Do kluczowych zagadnień omawianych w niniejszym biuletynie należą: zarządzanie pracą w warunkach zróżnicowanego środowiska, niepowodzenia towarzyszące powszechnie stosowanym rozwiązaniom, korzyści związane z rozwiązaniami EWM, wysokie koszty braku reakcji lub wprowadzania nieefektywnych rozwiązań, wkład rozwiązań EWM w zwiększenie wydajności i efektywności. Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, dojdziesz do wniosku, że wdrożenie kompleksowych rozwiązań AtTask EWM, służących zarządzaniu przepływem pracy przedsiębiorstwa pozwoli ci obniżyć koszty, zwiększyć stopę zwrotu z inwestycji oraz przybliżyć całe przedsiębiorstwo do osiągnięcia strategicznych celów. Wprowadzenie do 60% 80% NIEPOWODZEŃ PROJEKTÓW znajduje swoje przyczyny bezpośrednio w trudnościach ze zgromadzeniem wymagań, braku odpowiednich analiz i nieefektywnym zarządzaniu. Bank chciał stworzyć centralną hurtownię danych, żeby przezwyciężyć niezgodności pomiędzy danymi finansowymi jednostek organizacyjnych, centralnymi danymi finansowymi oraz danymi dotyczącymi ryzyka. Niemniej jednak, zespół projektowy skupił się na budowie architektury informatycznej dla hurtowni danych, zamiast pochylić się nad zasadniczym celem, czyli uniknięciem niezgodności informacji. Efektem tego założenia budżetowe projektu wielokrotnie rozszerzano, aż do granic wytrzymałości.. Na skutek ciągłego odsuwania terminów ukończenia kolejnych etapów projektu i dat uruchomienia pełnego rozwiązania, pomimo zainwestowania blisko 10 milionów dolarów, bank po 18 miesiącach wycofał projekt 2. W każdym przypadku, na sukces lub niepowodzenie prowadzonych prac składa się wiele składników. We wskazanym wyżej przypadku brak efektywnej komunikacji i współpracy napędzane przez niekontrolowany rozrost zakresu projektu, doprowadziły do jego upadku. W projektach innego typu, problemy ze wstępnym prognozowaniem, gromadzeniem danych i sprawozdawczością, zarządzaniem zasobami, planowaniem zdolności produkcyjnej i ustalaniem budżetu również mogą prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Niewątpliwie najistotniejszą i najczęstszą przyczyną niepowodzeń i porażek w realizacji projektów jest brak sprawnej komunikacji w zespole oraz właściwych mechanizmów monitorowania wykonywanych prac. Posiadanie pełnej i aktualnej informacji ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza w kontekście podejmowania strategicznych decyzji. Zakłócenia w przepływie informacji, niejasne procedury i brak możliwości spojrzenia na całokształt wysiłków wkładanych w projekt rodzi wiele dotkliwych trudności, w tym dezorganizację 2

3 i niedoskonałą koordynację prac. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Meta Group, bezpośrednią przyczyną 60% do 80% niepowodzeń projektów jest brak precyzyjnego określeniu wymagań, a także brak odpowiednich analiz i nieefektywne zarządzanie 3. Praca staje się bardziej złożona niż kiedykolwiek Praca przedsiębiorstwa staje się bardziej złożona niż kiedykolwiek, z powodu jej zróżnicowania oraz mnogości wymaganych informacji wejściowych i wyjściowcych oraz punktów i elementów współpracy. W tym nowym, wielopłaszczyznowym środowisku pracy, przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność do: wspierania wszystkich prac i ich ewentualnych scenariuszy, zapewnienia zgodności zadań operacyjnych z celami strategicznymi, zarządzania cyklem prac od początku do końca, optymalizacji procedur w celu poprawy komunikacji i współpracy, zwiększenia efektywności zespołów i ich poszczególnych członków. Kompleksowe podejście, uwzględniające potrzeby technologiczne zespołów funkcjonalnych - w połączeniu ze strategicznymi i biznesowymi celami decydentów - pozwala zredukować zatory informacyjne i zwiększyć efekty prac. Rosnące zapotrzebowanie na dane o zwrotach z inwestycji oraz dotyczące rzeczywistych doświadczeń przedsiębiorstwa wzmacnia argumentację przemawiającą za wdrożeniem rozwiązań EWM. W poszukiwaniu rozwiązań: Tradycyjne strategie poprawy zarządzania pracą i projektami zwykle zawodzą. Pomimo prób implementacji całej gamy zróżnicowanych rozwiązań, prace wielu przedsiębiorstw w dalszym ciągu postępują w wolnym tempie, przekraczają budżety i nie przynoszą zakładanych rezultatów. W przeprowadzonej ostatnio ankiecie PMP Research, żadna z firm nie oceniła swojego narzędzia do zarządzania projektami, jako bardzo efektywnego. Około jedna czwarta firm (27%) oceniła ich efektywność na poziomie zadowalającym, blisko połowa (49%) na poziomie umiarkowanym, a 26% uważa, że są mało efektywne oraz nieefektywne 4. Aby zaradzić powyższym problemom, przedsiębiorstwa podejmują szereg zróżnicowanych działań, w tym uciekają się do korzystania z pomocy: Ekspertów branżowych - firmy często zatrudniają doradców, którzy w założeniu mają wpłynąć na większą wydajność i efektywność. Jest to rozwiązanie kosztowne (przeciętny doradca inkasuje 125 dolarów za godzinę lub 1000 dolarów dziennie) 5, a znalezienie odpowiedniego eksperta, dysponującego odpowiednimi narzędziami i wiedzą, aby rozwiązać problemy i przeprowadzić niezbędne zmiany, bywa trudne. W wielu przypadkach, rezultatem poniesienia często ogromnych wydatków są jedynie powierzchowne rozwiązania, niesięgające do źródeł problemu 6. $1000 DOLARÓW ZA DZIEŃ Średni koszt zatrudnienia doradcy $125 DOLARÓW ZA GODZINĘ Punktowych rozwiązań - przedsiębiorstwa często uciekają się do zastosowania punktowych rozwiązań jako tanich sposobów na uzdrowienie swoich procedur. Z jednej strony takie rozwiązania bywają skuteczne w przypadkach 3

4 specyficznych problemów, a z drugiej prowadzą do dezorganizacji procedur, poprzez rozproszenie komunikacji i danych między wieloma narzędziami, takimi jak społecznościowe kalendarze, arkusze kalkulacyjne, narzędzia zarządzania zadaniami, komunikatory, itp. W chaotycznym środowisku, ignorowanie przez pracowników służbowej korespondencji czy to papierowej czy elektronicznej staje się zjawiskiem powszechnym, a konsekwencją takiego stanu rzeczy są notoryczne opóźnienia w realizacji zadań. Nowych trendów branżowych lub metodologicznych - nie wiedząc jak poradzić sobie z problemami, menedżerowie w poszukiwaniu najświeższych, niezawodnych porad, sięgają do podręczników z zakresu biznesu, oferujących rewolucyjne rozwiązania, popularnych porad blogerów internetowych bądź koncepcji forsowanych przez ekspertów branżowych. Wesoła karuzela metodologii kręci się nieprzerwanie. Organizacje jednego miesiąca podejmują wysiłki aby się odchudzić, w kolejnym zaś rozbudowują zasoby, a problemy narastają nieuchronnie. Frustracja pracowników rośnie przez ciągłe zmiany koncepcji działania, a przedsiębiorstwo pogrąża się w chaosie. Narzędzi internetowych oraz narzędzi Saas PPM - na rynku dostępne są narzędzia pozwalające skutecznie śledzić różnorodne projekty oraz prace związane z nimi. Jednakże, pomijają one zadania realizowane poza strukturą projektu, bieżące prace lub pewne codzienne obowiązki, którym również trzeba sprostać. W rezultacie, organizacja nadal korzysta z szeregu niezintegrowanych narzędzi, takich jak oprogramowanie PPM do zarządzania realizacją projektów, arkusze codziennych zadań oraz dodatkowe narzędzie służące współpracy. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest zdezorganizowane środowisko pracy, pozbawione mechanizmów sprawnej i bieżącej komunikacji pomiędzy jego poszczególnymi obszarami. WEDŁUG PM RESEARCH 76% 76% firm twierdzi, że ich nadrzędnym priorytetem jest zwiększenie transparentności procesów realizacji projektów oraz świadomości statusu prac w perspektywie całej organizacji Rozwiązań on-premises - opcja ta traci na popularności, z uwagi na wysokie początkowe nakłady inwestycyjne na licencje, prace wdrożeniowe, i szkolenia użytkowników oraz ze względu na małą elastyczność na tle innych rozwiązań. Złożoność większości oprogramowania on-premises wiąże się również z potrzebą poświęcenia ogromnej ilości czasu na skuteczne uruchomienie narzędzia, a często skutkuje tym, że użytkownicy po prostu nie korzystają ze wszystkich dostępnych funkcjonalności. Przedsiębiorstwa inwestują tysiące dolarów w narzędzie, z których niewielu pracowników korzysta, co znacząco osłabia wskaźniki zwrotu z inwestycji. Zwiększenia personelu - zamiast szukać sposobów na zwiększenie wydajności posiadanych już zasobów, część menedżerów wierzy, że sprawy mogą ulec poprawie tylko przy zwiększeniu ich liczebności. Ze względu na fakt, że koszty zatrudnienia choćby jednego dodatkowego pracownika są znaczące (w przypadku specjalistów kwalifikujących się do zespołów projektowych nie mniej niż 100 tys. rocznie) 7 optymalizacja pracy kadr, którymi obecnie dysponuje firma jest bardziej efektywnym i mniej kosztownym sposobem zwiększania produktywności firmy. Analizując rutynowo przyjmowane przez przedsiębiorstwa rozwiązania dotyczące zarządzania projektami, powszechne niezadowolenie z osiąganych przy ich pomocy rezultatów nie powinno dziwić. Tradycyjne narzędzia z reguły skupiają się na zarządzaniu tylko jednym aspektem pracy, a nie pełnym cyklem wykonywanych prac. Zgodnie z PMP Research, 76% firm twierdzi, że ich nadrzędnym priorytetem jest zwiększenie transparentności procesów realizacji projektów oraz świadomości statusu prac w perspektywie całej organizacji 8. Pomimo, iż przedstawione powyżej typowe rozwiązania przyczyniają się w pewnym stopniu do 4

5 osiągnięcia tych celów, wciąż brakuje firmom globalnego spojrzenia na działania realizowane w całej organizacji, umożliwiającego optymalne gospodarowanie jej pełnymi zasobami. Zróżnicowane potrzeby w obrębie przedsiębiorstwa, takie jak rywalizacja o dostępne zasoby, nierzadko sprzeczne priorytety decydentów oraz nieustanny napływ nowych zleceń, wymaga naprawdę pełnego wglądu w procesy realizacji projektów. Lepszy sposób Rozwiązanie AtTask Enterprise Work Management Enterprise Work Management (EWM) oferuje lepszy sposób zarządzania pracą zespołów projektowych. Rozwiązania AtTask EWM opierają się na integracji stosowanych narzędzi, poprzez stworzenie na użytek zespołów projektowych centralnej platformy zarządzania pracą i organizacji wspólnych działań, zwiększając tym samym przejrzystość i wydajność prac oraz minimalizując czas poświęcany obsłudze narzędzi i procedur o bardziej hermetycznej naturze. Wyzwaniem jest przejrzystość AtTask EWM pozwala rozwiązać odwieczny problem frapujący przedsiębiorstwa - organizacyjny chaos wynikający z braku odpowiedniej sieci powiązań - poprzez ujednolicenie narzędzi, odpowiednią organizację pracy i współpracę zespołów, oraz udoskonalenie poszczególnych procedur. Jednolity system AtTask, obejmujący swoim zakresem całość prowadzonych i planowanych prac, zapewnia przejrzystość w czasie rzeczywistym w obrębie wszystkich przedsięwzięć firmy. Owa przejrzystość umożliwia zespołom, menedżerom i kierownikom: uzyskanie dostępu do odpowiednich danych, stanowiących podstawę skutecznego procesu decyzyjnego, dostrzeżenie szerszego kontekstu i dostosowanie projektów do strategicznych celów firmy, planowanie i koordynowanie zasobów w celu zwiększenia operatywności i poprawy wyników, stosowanie skutecznych procedur oraz wprowadzanie potrzebnych zmian w modelu zarządzania, usprawnienie współpracy pracowników i zespołów oraz eliminację zatorów informacyjnych, dokonywanie regularnych pomiarów rezultatów prac. Dysponujemy jednym źródłem informacji o danych związanych z naszymi projektami. Możemy uzyskiwać sprawozdania wyjątkowo szybko i przekazać informacje, co zwykle pozwala nam zobaczyć na czym stoimy jako firma oraz zbudować wzajemne zaufanie ze współpracownikami BILL MAXWELL DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W SCHNEIDER ELECTRIC Większa przejrzystość oznacza większą produktywność Korzyści związane z przejrzystością zasadniczo przekładają się na rzeczywisty wzrost dochodowości firmy, co w istocie wiąże się ze zwiększeniem produktywności. AtTask EWM oferuje narzędzie, które w możliwy do zmierzenia sposób podnosi produktywność organizacji w szerszej perspektywie, co możliwe jest poprzez zwiększenie wydajności i efektywności: Zwiększenie wydajności: minimalizacja czasu spędzonego na zebraniach i poświęconego na czytanie setek maili, 5

6 zwiększenie skuteczności pracy i lepsza organizacja czasu pracowników, wdrażanie procesów optymalizacyjnych, wpływających na poprawę rezultatów wszystkich prac realizowanych w ramach przedsiębiorstwa, ograniczenie liczby opóźnień, możliwe dzięki uzdrowieniu komunikacji między pracownikami i ułatwieniu im dostępu do danych. Zwiększenie efektywności: zapewnienie dostępu do wiarygodnych danych oraz danych dodatkowych, które przyspieszą i ustabilizują procesy decyzyjne kadry menedżerskiej, strategiczne ukierunkowanie pracy, dostosowane do założeń i celów organizacji, wyposażenie pracowników w niezbędne informacje, udostępniane w czasie, kiedy istnieje na nie zapotrzebowanie, opracowywanie precyzyjnych prognoz co do stanu i dostępności zasobów, poprawa jakości finalnych rezultatów wszystkich rodzajów prac. Rozwiązanie AtTask EWM to nie tylko metodyka zarządzania projektami, lecz także narzędzia usprawniające wszystkie procedury w firmie, zwiększające wydajność oraz kreujące warunki zapewnienia przejrzystości, tak potrzebnej przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Większa przejrzystość, odpowiednio ułożona współpraca oraz wzrost wydajności generują większe zwroty inwestycji, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa. System AtTask EWM działa lepiej Dział komunikacji, jednostka Schneider Electric, międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego na rynku zarządzania energią elektryczną, do niedawna stosował system baz danych Lotus Notes oraz arkuszy Excel do zarządzania swoimi projektami. Z czasem jednak okazało się, że narzędzia te nie były w stanie udźwignąć rosnących potrzeb międzynarodowych zespołów projektowych, funkcjonujących w strukturach Schneider Electric. Podjęto więc decyzje o wdrożeniu rozwiązań AtTask EWM, co pozwoliło ustabilizować i usystematyzować procedury wewnątrz działu oraz przyspieszyć przepływ pracy. Zapewnienie dostępu do precyzyjnych, aktualnych danych pozwoliło ponadto usprawnić zarządzanie zasobami, co w rezultacie przełożyło się na dynamiczny rozwój firmy na rynku. Business case dla rozwiązań EWM Dzisiejsze uwarunkowania gospodarcze nie sprzyjają podejmowaniu przez decydentów ryzyka w zakresie inwestycji. Wiele kreatywnych inicjatyw nie zostaje wcielona w fazę realizacji, upadając na etapie drobiazgowych procedur zatwierdzających. Menedżerowie IT, nawet ci, którzy zdążyli przekonać się o wartości rozwiązań EWM, muszą rywalizować o stosowne inwestycje z innymi działami, a także toczyć burzliwe dyskusje w tym przedmiocie w obrębie samego działu IT. Dlatego konieczne jest przedstawienie wiarygodnego business case, pozwalające uzasadnić korzyści związane z uruchomieniem funduszy na nowe inicjatywy, takie jak EWM. Wiarygodny business case powinien wskazywać konkretne zwroty inwestycyjne oraz metody ich osiągnięcia. Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań EWM składają się na dwie kategorie: wydajność i efektywność. Korzyści związane ze zwiększeniem wydajności są łatwiejsze do wykazania na gruncie konkretnych zestawień liczbowych, przejawiają się one głównie w postaci oszczędności czasu i pieniędzy. Korzyści wzrostu efektywności są trudniejsze do uchwycenia i zwykle obejmują poprawę jakości produktu i usprawnienie procesów decyzyjnych. Obie kategorie są niezwykle istotne w ramach oceny szans na zwrot inwestycji w związku z danym rozwiązaniem. 6

7 Korzyść wydajności przedsiębiorstwa wyrażona ilościowo Poniższa tabela wydajności przedstawia metodę obliczania wartości pięciu kluczowych czynników wpływających na wzrost wydajności, zapewniony dzięki stosowaniu rozwiązań AtTask EWM. Obliczenia wyrażone w tabeli oparto na przykładzie zespołu projektowego złożonego z 30 osób o średniej stawce kombinowanej 70 dolarów (patrz załącznik A). Przewidywane miesięczne koszty i zyski oparto na badaniach i doświadczeniach AtTask EWM w zakresie obsługi klientów. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ PRZED WDROŻENIEM EWM PRZEWIDYWA- NE KOSZTY MIESIĘCZNE PO WDROŻENIU EWM PRZEWIDYWANE MIESIĘCZNE ZYSKI DOWIEDZIONY SUKCES Redukcja spotkań. Ciągłe spotkania okradające pracowników z czasu na kreatywną pracę. 52,500 $ Jednolita platforma łącząca współpracę z pracą. Rezultat: większa orientacja w zakresie realizowanych zadań i mniej spotkań. 44,625 $ Redukcja spotkań z 750 do 100 godzin miesięcznie - Partner Weekly. Redukcja maili. Lawina maili do przeczytania i uporządkowania pożerająca czas na produktywną pracę. 94,080 $ * Jednolity model współpracy wyklucza niepotrzebne narzędzia: Rezultat: Jednolita platforma skupiająca wszystkie informacje. 18,816 $ Redukcja maili o 20% -Partner Weekly. Redukcja niepowodzeń projektów. Brak przejrzystości, rozrastające się budżety, problemy z priorytetyzacją zasobów, wpływające na dużą liczbę niepowodzeń. 112,750 $ * Powszechna przejrzystość umożliwiająca menedżerom wgląd w status projektu, zasoby i aktualne koszty projektu. Rezultat: Menedżerowie mogą lepiej zarządzać zasobami, utrzymywać projekt w ramach budżetowych i ograniczać ryzyko niepowodzenia. 112,750 $ 95% projektów zmieściło się w budżecie - American Capital. Zwiększenie rezultatów. Czas poświęcany na zarządzanie projektem ogranicza liczbę projektów które można wykonać. 10 projektów ukończonych w ciągu roku Lepsza przejrzystość i zarządzanie pracą. Rezultat: wzrost wyników. 18 projektów ukończonych w ciągu roku. 75% wzrost produktywności - Kinecta. Redukcja opóźnień. Szczątki danych i chaotyczna komunikacja prowadzące do opóźnień. 100 projektów ukończonych terminowo Stała komunikacja i jedno źródło informacji dzielone przez międzynarodowe zespoły. Rezultat: łatwiej jest zidentyfikować zator i dopilnować terminowości projektu. 200 projektów ukończonych terminowo. Podwojenie ilości produktów dostarczonych terminowo - Trek. razem 259,330 $ 159,256 $ * Badanie McKinsey a wykazało, że pracownicy poświęcają 28% czasu na czytanie wiadomości mailowych 9. ** Badania PMI wykazują, że 33% budżetu nie da się odzyskać po niepowodzeniu projektu oraz że przeciętny budżet wynosi 4,1 milionów dolarów 10. 7

8 Jak wskazuje powyższa tabela wydajności, istotne są nie tylko oszczędności uzyskane wskutek zwiększonej wydajności. Warto podkreślić również wniosek wypływający z przedstawionego zestawienia,zgodnie z którym brak podjęcia działań mających na celu podniesienie dotychczasowej wydajności firmy przekłada się w istocie na wzrost kosztów funkcjonowania. Uporczywy brak interwencji oraz wdrażanie połowicznych rozwiązań, które nie są w stanie udźwignąć kompleksowych cykli pracy od początku do końca, mogą przyczynić się do stałego wzrostu kosztów. Szacuje się, że w 30-osobowym zespole projektowym, niewydajność pracy może kosztować firmę 259,330 dolarów miesięcznie co daje przeszło 3 miliony dolarów rocznie są to pieniądze, które można przeznaczyć na wartościowe cele. Analiza korzyści efektywności Poniższa tabela efektywności pokazuje sposób mierzenia 5 czynników w zakresie w efektywności, zyskiwanych dzięki AtTask EWM. Ponieważ trudniej jest zmierzyć korzyści wynikające ze wzrostu efektywności, niż te, które wynikają ze wzrostu wydajności, to właśnie tego typu udoskonalenia zapewnią istotną wartość biznesową, przez co są kluczowe dla każdego business case u. Przedstawione rezultaty są oparte na doświadczeniach związanych ze stosowaniem rozwiązania AtTask EWM. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ PRZED WDROŻENIEM EWM PO WDROŻENIU EWM ZWROTY INWESTYCYJNE DOWIEDZIONE SKUCESY Decyzyjność. Mnóstwo przypadkowych decyzji i tendencja do powtarzania błędów. Decyzje podejmowane z uwzględnieniem danych opartych na precyzyjnych, aktualnych informacjach. Lepsze wyniki biznesowe. Doświadczono natychmiastowej poprawy w kluczowych obszarach oraz zwiększenia przejrzystości wszystkich prac, nie tylko związanych z projektami - Szpital Główny w Tampa. Planowanie projektów. Pojedynczy menedżerowie opracowujący projekty bez oszacowania ich strategicznej wartości. Prace podporządkowane strategicznym celom. Poprawa rozwoju firmy. Skuteczna sprawozdawczość pozwalająca na świadome decyzje w zakresie celów postawionych przed departamentem - Walt Disney Company. Zarządzanie zasobami. Nadmiernie przeciążone lub niewykorzystane zasoby. Zaopatrzenie w zasoby oparte na precyzyjnych prognozach co do ich stanu i dostępności. Zwiększona wydajność. Kierownictwo widzi, kto nad czym pracuje, ilość przepracowanych godzin oraz może ocenić zapotrzebowanie kadrowe - American Capital. Morale pracowników. Zdziwienie, brak odpowiedniej współpracy między zespołami projektowymi, niewydolny przepływ informacji. Pracownicy świadomi swojej pozycji i przekonani o wartości ich pracy. Zwiększona produktywność. Poprawa terminowości i zwiększenie jej do 80% poprzez poprzez umożliwienie dostępu do potrzebnych informacji - Trek. Rezultaty projektu. Niestabilne i nieregularne rezultaty projektów. Zwiększona jakość rezultatów projektu. Korzystniejsze wyniki projektów. Najlepsi technicy zyskali 20% do 30% więcej czasu na działalność innowacyjną - Trek. 8

9 Jak wskazuje powyższa tabela, technologia EWM oferuje wzrost efektywności na wielu różnych obszarach. Możliwość zapewnienia jednolitego źródła przejrzystości poprawia procesy decyzyjne, ogranicza czasochłonność i koszty związane z zarządzaniem projektami, zapewnia pracownikom większą swobodę działania, i wpływa na ogólną poprawę poziomu efektywności przedsiębiorstwa. Powszechna przejrzystość oferowana przez rozwiązania AtTask EWM to wartość dodana na każdym szczeblu przedsiębiorstwa. Pozwala to: na szybką diagnozę w zakresie zapotrzebowania na projekty i zasoby, ukierunkować projekty w zgodzie ze strategicznymi celami oraz przedstawić wydajniejsze metody pracy zespołów projektowych, zwiększyć produktywność i kreatywność realizowanych zadań. Korzyści związane z kompleksowym zarządzaniem całym cyklem prac w oparciu o jeden system są niepodważalne i pozwalają przedsiębiorstwu poprawić przepływ informacji i stosowane procedury w sposób jednolity na każdym szczeblu prowadzonych prac. Analiza potencjalnej wartości Aby umożliwić analizę zwrotów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem rozwiązań AtTask EWM w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych rozmiarach, poniższa tabela potencjalnej wartości obejmuje zarówno miesięczne wydatki, jak i potencjalne oszczędności (jakie wskazano również w tabeli wydajności) oraz wskazuje całość zwrotów inwestycyjnych, które mogą przybrać różny kształt, w zależności od skali. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW MIESIĘCZNY KOSZT ATTASK POTENCJALNE MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI CAŁKOWITE MIESIĘCZNE POTEN- CJALNE ZWROTY INWESTYCYJNE $ 159,256 $ $ $ 477,768 $ 471,768 $ ,000 $ 1,592,560 $ 1,572,560 $ ,000 $ 4,777,680 $ 4,717,680 $ W ramach analizy business case na bazie rozwiązań AtTask, liczby mówią same za siebie. Niezależnie, czy rozwiązanie jest przewidziane dla zespołów składających się z 30 czy 1000 osób, przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zwroty inwestycyjne zarówno w kontekście zaoszczędzonych pieniędzy, jak również w odniesieniu do trudniej mierzalnych, choć równie istotnych obszarów funkcjonowania, takich jak większa ilość czasu większej ilości czasu na innowacje i skuteczną współpracę. Wnioski W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania pracą, warto sięgnąć dalej, porzucając tradycyjne, fragmentaryczne, sieciowe rozwiązania, na rzecz rozwiązań Enterprise Work Management, zapewniających większą produktywność i powodzenie prac. Decydując się na oprogramowanie EWM, wybierasz udoskonalone procesy poprzedzające planowanie 9

10 i następujące po nim, zwiększoną wydajność, powszechną przejrzystość, szeroki zasób danych i sprawne raportowanie. Efekty te są bardziej przekonujące dzięki danym wskazanym w niniejszym dokumencie, obejmującym w szczególności koszty, które wiążą się z brakiem podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie usprawniania pracy przedsiębiorstwa, wskaźnikom zwrotu z inwestycji, a także doświadczeniom klientów, na co dzień wykorzystujących rozwiązania AtTask EWM. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową: www. attask.com Doświadczenie AtTask w obsłudze klientów Firmy muszą stawiać czoła wielu różnym przeciwnościom, związanych z ich funkcjonowaniem. Wśród najczęstszych wyzwań znajdują się: konieczność poprawy zarządzania danymi, zwiększenie efektywnej współpracy pomiędzy zespołami pracującymi w różnych miejscach, a także redukcja liczby powtarzalnych czynności. Doświadczenie pokazuje, że rozwiązania AtTask EWM pozwoliły wielu firmom uporać się z szeregiem tych problemów, usprawnić przepływ pracy oraz zapewnić błyskawiczny dostęp do wiarygodnych informacji, dostępnych w jednym miejscu. Nie mieliśmy pojęcia o konsekwencjach podatkowych naszych projektów. Nie monitorowaliśmy stanu budżetów. Nie mieliśmy bladego pojęcia co się może wydarzyć. Nie mieliśmy żadnych danych, by to ocenić. Wartością dodaną, oferowaną przez AtTask jest szybki i łatwy dostęp do danych na rynku IT. W każdej chwili możemy podjąć się 40 projektów. 95% z nich zmieści się w budżecie. Brzmi pięknie. Dotychczas mogliśmy o tym pomarzyć. Kim Jacques Dyrektor Działu Informatyki Pracujemy z 50 do 75 różnymi zamawiającymi w całym kraju. Nie pracują oni po drugiej stronie korytarza, nie mamy ich pod ręką. Większość z nich jest rozproszona po całych Stanach Zjednoczonych. Nigdy się nie widzieliśmy, nie mamy okazji spotkać się na zebraniu i nie zamierzamy nawiedzać ich w biurach. Musieliśmy więc upozorować tą bliskość i znaleźć sposób na osiąganie tych samych rezultatów, w jednakowym czasie, przez ludzi pracujących na drugim końcu kraju. Sposób działania AtTask, stwarza nam możliwości szybkiego, bieżącego konsultowania się między sobą, dzięki czemu nie tracimy czasu na wyszukiwanie informacji w treści maili. To prawie jak bezpośrednia rozmowa. Zupełnie jakbyś wziął plakat, czerwony długopis i przed moimi oczami zaczął rozrysowywać na nim swoją koncepcję. AtTask w dużej mierze umożliwia pracę w taki sposób Erin Frey Grafik Komputerowy Jednym z najpoważniejszych problemów było to, że dużo osób pracowało na arkuszach. Przeglądając arkusze często zauważaliśmy, że niektóre z zadań powtórzono dwu lub trzykrotnie. Nasz zespół używa AtTask, dzięki czemu można prześledzić realizację poprzednich projektów kto i czym się zajmował, jakie ustawienia stosował, co trzeba 10

11 było zrobić, żeby do tego dojść - to na pewno pomaga pracować wydajniej. W naszym dziale to podstawa naszej pracy. Burns Johannson Specjalista IT w United Way w Utah Poznaj AtTask AtTask jest osadzonym w chmurze rozwiązaniem Enterprise Work Management stworzonym z myślą o potrzebach zespołów projektowych. Obejmuje jednolitą, scentralizowaną platformę, umożliwiającą skuteczne zarządzanie i rzeczywistą kontrolę nad nierzadko chaotycznym przebiegiem prac organizacji, co przekłada się na poprawę przejrzystości i produktywności poprzez wyeliminowanie fragmentarycznych narzędzi i nieefektywnych procedur, wydłużających pracę nad poszczególnymi zadaniami. AtTask zapewnia przejrzystość planowania prac, jasną priorytetyzację zadań i stały monitoring stanu zasobów, zwiększając efektywność i poziom realizacji celów strategicznych firmy. AtTask posiada doświadczenie w zakresie współpracy m.in. z wieloma międzynarodowymi korporacjami, które znalazły się w rankingu Global 500,takimi jak: Nike, Cisco, ABC, ESPN, 3M oraz Trek. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową: oraz na nasz Przypisy: 1. Mills, Cli!. PM Is In Charge. National Computing Centre. May, co.uk. 2. Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value. McKinsey Quarterly. October https://www.mckinseyquarterly.com/delivering_large- -scale_it_projects_on_time_on_budget_and_ on_value_3026#footnote2 3. Hass, Kathleen B. The Business Analyst as Strategist. Business Analyst Times. 28 Dec Web. 10 Mar PMI s Pulse of the Profession, March Research/2012_Pulse_of_the_profession.ashx 5. IEEE-USA Consultants Fee Survey Report. IEEE-USA E-Books Edition. 6. Clare, Sarah T., A Comprehensive Guide to Project Management Software. Project Management Software Salary Survey Computerworld. salary-survey/2012/job_level/3 8. ibid 9. Michael Chui, James Manyika, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Hugo Sarrazin, Geo!rey Sands and Magdalena Westergren. The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. McKinsey & Company: Insights and Publications. July Ibid 11. ibid 12. Labor Burden: An Audit Primer. The O ce of Hopkins Internal Audit. John Hopkins University. 11

12 Załącznik A W tablicy wydajności posłużono się przykładem zespołu 30 osób ze średnią stawką kombinowaną na poziomie 70 dolarów. Średnia stawka godzinowa została oparta na badaniu Computerworld 2012 Salary Survey 11 powiększoną o 35% wskaźnik obciążenia. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Johna Hopkins, średni wskaźnik obciążenia waha się pomiędzy 30% a 40% zasadniczego wynagrodzenia pracownika 12. TYP PRACOWNIKA ROCZNE ZASADNICZE WYNAGRODZENIE STAWKA GODZINOWA WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA (+30%) WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA (+35%) Technik IT/IS / analityk sestemowy. US $78K $37.50 $48.75 $50.63 Menedżer projektu. US $90K $43 $58.05 $58.05 Dyrektor IT/IS. US $110K $53 $68.90 $71.55 Wiceprezes IT/IS. US $145K $70 $91.00 $94.50 Średnia stawka kombinowana. $66.68 $68.68 * Zaokrąglono do $70 w tabeli wydajności Załącznik B W obliczeniach z tabeli wydajności użyto liczby oparte na założeniu 30-osobowego zespołu z budżetem 4.1 milionów dolarów KORZYŚCI WYDAJNOŚCI Ograniczenie zebrań. CZAS DOTYCHCZAS SPĘDZONY ŚREDNIA STAWKA GODZINOWA PRACOWNIKA IT WSZYSTKIE KOSZTY MIESIĘCZNE CZAS ZAOSZCZĘDZO- NY Z ATTAK 750 $70.00 $52, % $50.63 CAŁKOWITE MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI Menedżer projektu. US $90K $43 $ % $58.05 * Badania McKinsey a wskazują, że pracownicy poświęcają 28% czasu na czytanie maili każdego dnia.28% * 8 godzin = 2.24 godziny 2,24 godziny x 30 osób x 20 dni pracy w miesiącu = 1344 KORZYŚCI WYDAJNOŚCI ZAGROŻONA CZĘŚĆ BUDŻETU W % MIESIĘCZNY BUDŻET POTENCJALNE MIESIĘCZNE KOSZTY NIEPOWODZENIA ZAPOBIEŻENIE NIE- POWODZENIA DZIĘKI ATTASK CAŁKOWITE MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI Eliminacja niepowodzeń projektów. 33% $ 341,667 $112, % 112,750 * Badania PMI pokazują, że 33% budżetu nie da się odzyskać przy niepowodzeniu projektu oraz, że przeciętny budżet wynosi 4,1 milionów dolarów. Dlatego, jeżeli budżet wynosi 4.1 milionów dolarów, wówczas 33% z tego jest zagrożone w przypadku upadku projektu. To przekłada się na zagrożenie $113K każdego miesiąca. Zakładając, że AtTask zwiększa szanse na powodzenie projektu do 100%, można odzyskać całość wskazanej kwoty.

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie.

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. K ATA L O G P R Z Y PA D K Ó W UŻYCIA Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. Katalog przypadków użycia usługi Yammer Usługa Yammer

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku Dom Pomocy Społecznej Betania Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin tel./fax 081 526 49 29 NIP 712-19-36-365, REGON 000979981 Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z

Bardziej szczegółowo

( Nowa Energia nr 2-3/2013)

( Nowa Energia nr 2-3/2013) Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go sformułowałem i następnie 5 minut

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW MAŁGORZATA KUSYK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI - agenda AGENDA 1. Cel badania 2. Metoda 3. Wyniki 4. Wnioski - cel Celem badania było:

Bardziej szczegółowo

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór.

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Connecting the Dots DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Obniża koszty, eliminuje frustracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Nie ma nic lepszego. Wcześniej zdarzało się, że klient wymagał danych na temat tego, kto spawał co i kiedy. Teraz oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Extracted from web page

Extracted from web page Extracted from web page Page 1 Inwestycje w PLM Wiem jak ważna jest opłacalność? Punkt widzenia analityka Punkt widzenia inżyniera Punkt widzenia Zarządu Różne punkty widzenia Page 2 Pierwszy krok do Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów zakupów

Optymalizacja kosztów zakupów Optymalizacja kosztów zakupów Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Zakres wsparcia 4 Obszary działalności o dużym potencjale optymalizacji 4 Proces optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego?

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Bartosz Staszewski Naczelnik wydziału Departament Budżetu Państwa Kraków, 24 września 2014 r. www.mf.gov.pl Uniwersalne cechy systemowe i

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo