Niepokojąco duże koszty chaosu w pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepokojąco duże koszty chaosu w pracy"

Transkrypt

1 Niepokojąco duże koszty chaosu w pracy Tworzenie Business Case dla rozwiązań Enterprise Work Management

2 Streszczenie W każdym przedsiębiorstwie, brak odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania pracą może istotnie wpłynąć na powodzenie realizowanych projektów, uniemożliwić firmom osiąganie założonych celów, a także pokrzyżować plany biznesowe w dłuższej perspektywie 1. Pomimo istnienia kompleksowych i adekwatnych rozwiązań, takich jak Enterprise Work Management, decydenci często wahają się przed podjęciem decyzji o nowej inwestycji z uwagi na rygory budżetowe. Zapoznaj się z niniejszym biuletynem, aby zrozumieć, że utrzymywanie status quo albo stosowanie jedynie połowicznych rozwiązań nie tylko nie przynosi rezultatów w postaci uzdrowienia procesów zarządzania pracą, lecz może przyczynić się do milionowych strat przedsiębiorstwa każdego roku. Do kluczowych zagadnień omawianych w niniejszym biuletynie należą: zarządzanie pracą w warunkach zróżnicowanego środowiska, niepowodzenia towarzyszące powszechnie stosowanym rozwiązaniom, korzyści związane z rozwiązaniami EWM, wysokie koszty braku reakcji lub wprowadzania nieefektywnych rozwiązań, wkład rozwiązań EWM w zwiększenie wydajności i efektywności. Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, dojdziesz do wniosku, że wdrożenie kompleksowych rozwiązań AtTask EWM, służących zarządzaniu przepływem pracy przedsiębiorstwa pozwoli ci obniżyć koszty, zwiększyć stopę zwrotu z inwestycji oraz przybliżyć całe przedsiębiorstwo do osiągnięcia strategicznych celów. Wprowadzenie do 60% 80% NIEPOWODZEŃ PROJEKTÓW znajduje swoje przyczyny bezpośrednio w trudnościach ze zgromadzeniem wymagań, braku odpowiednich analiz i nieefektywnym zarządzaniu. Bank chciał stworzyć centralną hurtownię danych, żeby przezwyciężyć niezgodności pomiędzy danymi finansowymi jednostek organizacyjnych, centralnymi danymi finansowymi oraz danymi dotyczącymi ryzyka. Niemniej jednak, zespół projektowy skupił się na budowie architektury informatycznej dla hurtowni danych, zamiast pochylić się nad zasadniczym celem, czyli uniknięciem niezgodności informacji. Efektem tego założenia budżetowe projektu wielokrotnie rozszerzano, aż do granic wytrzymałości.. Na skutek ciągłego odsuwania terminów ukończenia kolejnych etapów projektu i dat uruchomienia pełnego rozwiązania, pomimo zainwestowania blisko 10 milionów dolarów, bank po 18 miesiącach wycofał projekt 2. W każdym przypadku, na sukces lub niepowodzenie prowadzonych prac składa się wiele składników. We wskazanym wyżej przypadku brak efektywnej komunikacji i współpracy napędzane przez niekontrolowany rozrost zakresu projektu, doprowadziły do jego upadku. W projektach innego typu, problemy ze wstępnym prognozowaniem, gromadzeniem danych i sprawozdawczością, zarządzaniem zasobami, planowaniem zdolności produkcyjnej i ustalaniem budżetu również mogą prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Niewątpliwie najistotniejszą i najczęstszą przyczyną niepowodzeń i porażek w realizacji projektów jest brak sprawnej komunikacji w zespole oraz właściwych mechanizmów monitorowania wykonywanych prac. Posiadanie pełnej i aktualnej informacji ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza w kontekście podejmowania strategicznych decyzji. Zakłócenia w przepływie informacji, niejasne procedury i brak możliwości spojrzenia na całokształt wysiłków wkładanych w projekt rodzi wiele dotkliwych trudności, w tym dezorganizację 2

3 i niedoskonałą koordynację prac. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Meta Group, bezpośrednią przyczyną 60% do 80% niepowodzeń projektów jest brak precyzyjnego określeniu wymagań, a także brak odpowiednich analiz i nieefektywne zarządzanie 3. Praca staje się bardziej złożona niż kiedykolwiek Praca przedsiębiorstwa staje się bardziej złożona niż kiedykolwiek, z powodu jej zróżnicowania oraz mnogości wymaganych informacji wejściowych i wyjściowcych oraz punktów i elementów współpracy. W tym nowym, wielopłaszczyznowym środowisku pracy, przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność do: wspierania wszystkich prac i ich ewentualnych scenariuszy, zapewnienia zgodności zadań operacyjnych z celami strategicznymi, zarządzania cyklem prac od początku do końca, optymalizacji procedur w celu poprawy komunikacji i współpracy, zwiększenia efektywności zespołów i ich poszczególnych członków. Kompleksowe podejście, uwzględniające potrzeby technologiczne zespołów funkcjonalnych - w połączeniu ze strategicznymi i biznesowymi celami decydentów - pozwala zredukować zatory informacyjne i zwiększyć efekty prac. Rosnące zapotrzebowanie na dane o zwrotach z inwestycji oraz dotyczące rzeczywistych doświadczeń przedsiębiorstwa wzmacnia argumentację przemawiającą za wdrożeniem rozwiązań EWM. W poszukiwaniu rozwiązań: Tradycyjne strategie poprawy zarządzania pracą i projektami zwykle zawodzą. Pomimo prób implementacji całej gamy zróżnicowanych rozwiązań, prace wielu przedsiębiorstw w dalszym ciągu postępują w wolnym tempie, przekraczają budżety i nie przynoszą zakładanych rezultatów. W przeprowadzonej ostatnio ankiecie PMP Research, żadna z firm nie oceniła swojego narzędzia do zarządzania projektami, jako bardzo efektywnego. Około jedna czwarta firm (27%) oceniła ich efektywność na poziomie zadowalającym, blisko połowa (49%) na poziomie umiarkowanym, a 26% uważa, że są mało efektywne oraz nieefektywne 4. Aby zaradzić powyższym problemom, przedsiębiorstwa podejmują szereg zróżnicowanych działań, w tym uciekają się do korzystania z pomocy: Ekspertów branżowych - firmy często zatrudniają doradców, którzy w założeniu mają wpłynąć na większą wydajność i efektywność. Jest to rozwiązanie kosztowne (przeciętny doradca inkasuje 125 dolarów za godzinę lub 1000 dolarów dziennie) 5, a znalezienie odpowiedniego eksperta, dysponującego odpowiednimi narzędziami i wiedzą, aby rozwiązać problemy i przeprowadzić niezbędne zmiany, bywa trudne. W wielu przypadkach, rezultatem poniesienia często ogromnych wydatków są jedynie powierzchowne rozwiązania, niesięgające do źródeł problemu 6. $1000 DOLARÓW ZA DZIEŃ Średni koszt zatrudnienia doradcy $125 DOLARÓW ZA GODZINĘ Punktowych rozwiązań - przedsiębiorstwa często uciekają się do zastosowania punktowych rozwiązań jako tanich sposobów na uzdrowienie swoich procedur. Z jednej strony takie rozwiązania bywają skuteczne w przypadkach 3

4 specyficznych problemów, a z drugiej prowadzą do dezorganizacji procedur, poprzez rozproszenie komunikacji i danych między wieloma narzędziami, takimi jak społecznościowe kalendarze, arkusze kalkulacyjne, narzędzia zarządzania zadaniami, komunikatory, itp. W chaotycznym środowisku, ignorowanie przez pracowników służbowej korespondencji czy to papierowej czy elektronicznej staje się zjawiskiem powszechnym, a konsekwencją takiego stanu rzeczy są notoryczne opóźnienia w realizacji zadań. Nowych trendów branżowych lub metodologicznych - nie wiedząc jak poradzić sobie z problemami, menedżerowie w poszukiwaniu najświeższych, niezawodnych porad, sięgają do podręczników z zakresu biznesu, oferujących rewolucyjne rozwiązania, popularnych porad blogerów internetowych bądź koncepcji forsowanych przez ekspertów branżowych. Wesoła karuzela metodologii kręci się nieprzerwanie. Organizacje jednego miesiąca podejmują wysiłki aby się odchudzić, w kolejnym zaś rozbudowują zasoby, a problemy narastają nieuchronnie. Frustracja pracowników rośnie przez ciągłe zmiany koncepcji działania, a przedsiębiorstwo pogrąża się w chaosie. Narzędzi internetowych oraz narzędzi Saas PPM - na rynku dostępne są narzędzia pozwalające skutecznie śledzić różnorodne projekty oraz prace związane z nimi. Jednakże, pomijają one zadania realizowane poza strukturą projektu, bieżące prace lub pewne codzienne obowiązki, którym również trzeba sprostać. W rezultacie, organizacja nadal korzysta z szeregu niezintegrowanych narzędzi, takich jak oprogramowanie PPM do zarządzania realizacją projektów, arkusze codziennych zadań oraz dodatkowe narzędzie służące współpracy. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest zdezorganizowane środowisko pracy, pozbawione mechanizmów sprawnej i bieżącej komunikacji pomiędzy jego poszczególnymi obszarami. WEDŁUG PM RESEARCH 76% 76% firm twierdzi, że ich nadrzędnym priorytetem jest zwiększenie transparentności procesów realizacji projektów oraz świadomości statusu prac w perspektywie całej organizacji Rozwiązań on-premises - opcja ta traci na popularności, z uwagi na wysokie początkowe nakłady inwestycyjne na licencje, prace wdrożeniowe, i szkolenia użytkowników oraz ze względu na małą elastyczność na tle innych rozwiązań. Złożoność większości oprogramowania on-premises wiąże się również z potrzebą poświęcenia ogromnej ilości czasu na skuteczne uruchomienie narzędzia, a często skutkuje tym, że użytkownicy po prostu nie korzystają ze wszystkich dostępnych funkcjonalności. Przedsiębiorstwa inwestują tysiące dolarów w narzędzie, z których niewielu pracowników korzysta, co znacząco osłabia wskaźniki zwrotu z inwestycji. Zwiększenia personelu - zamiast szukać sposobów na zwiększenie wydajności posiadanych już zasobów, część menedżerów wierzy, że sprawy mogą ulec poprawie tylko przy zwiększeniu ich liczebności. Ze względu na fakt, że koszty zatrudnienia choćby jednego dodatkowego pracownika są znaczące (w przypadku specjalistów kwalifikujących się do zespołów projektowych nie mniej niż 100 tys. rocznie) 7 optymalizacja pracy kadr, którymi obecnie dysponuje firma jest bardziej efektywnym i mniej kosztownym sposobem zwiększania produktywności firmy. Analizując rutynowo przyjmowane przez przedsiębiorstwa rozwiązania dotyczące zarządzania projektami, powszechne niezadowolenie z osiąganych przy ich pomocy rezultatów nie powinno dziwić. Tradycyjne narzędzia z reguły skupiają się na zarządzaniu tylko jednym aspektem pracy, a nie pełnym cyklem wykonywanych prac. Zgodnie z PMP Research, 76% firm twierdzi, że ich nadrzędnym priorytetem jest zwiększenie transparentności procesów realizacji projektów oraz świadomości statusu prac w perspektywie całej organizacji 8. Pomimo, iż przedstawione powyżej typowe rozwiązania przyczyniają się w pewnym stopniu do 4

5 osiągnięcia tych celów, wciąż brakuje firmom globalnego spojrzenia na działania realizowane w całej organizacji, umożliwiającego optymalne gospodarowanie jej pełnymi zasobami. Zróżnicowane potrzeby w obrębie przedsiębiorstwa, takie jak rywalizacja o dostępne zasoby, nierzadko sprzeczne priorytety decydentów oraz nieustanny napływ nowych zleceń, wymaga naprawdę pełnego wglądu w procesy realizacji projektów. Lepszy sposób Rozwiązanie AtTask Enterprise Work Management Enterprise Work Management (EWM) oferuje lepszy sposób zarządzania pracą zespołów projektowych. Rozwiązania AtTask EWM opierają się na integracji stosowanych narzędzi, poprzez stworzenie na użytek zespołów projektowych centralnej platformy zarządzania pracą i organizacji wspólnych działań, zwiększając tym samym przejrzystość i wydajność prac oraz minimalizując czas poświęcany obsłudze narzędzi i procedur o bardziej hermetycznej naturze. Wyzwaniem jest przejrzystość AtTask EWM pozwala rozwiązać odwieczny problem frapujący przedsiębiorstwa - organizacyjny chaos wynikający z braku odpowiedniej sieci powiązań - poprzez ujednolicenie narzędzi, odpowiednią organizację pracy i współpracę zespołów, oraz udoskonalenie poszczególnych procedur. Jednolity system AtTask, obejmujący swoim zakresem całość prowadzonych i planowanych prac, zapewnia przejrzystość w czasie rzeczywistym w obrębie wszystkich przedsięwzięć firmy. Owa przejrzystość umożliwia zespołom, menedżerom i kierownikom: uzyskanie dostępu do odpowiednich danych, stanowiących podstawę skutecznego procesu decyzyjnego, dostrzeżenie szerszego kontekstu i dostosowanie projektów do strategicznych celów firmy, planowanie i koordynowanie zasobów w celu zwiększenia operatywności i poprawy wyników, stosowanie skutecznych procedur oraz wprowadzanie potrzebnych zmian w modelu zarządzania, usprawnienie współpracy pracowników i zespołów oraz eliminację zatorów informacyjnych, dokonywanie regularnych pomiarów rezultatów prac. Dysponujemy jednym źródłem informacji o danych związanych z naszymi projektami. Możemy uzyskiwać sprawozdania wyjątkowo szybko i przekazać informacje, co zwykle pozwala nam zobaczyć na czym stoimy jako firma oraz zbudować wzajemne zaufanie ze współpracownikami BILL MAXWELL DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W SCHNEIDER ELECTRIC Większa przejrzystość oznacza większą produktywność Korzyści związane z przejrzystością zasadniczo przekładają się na rzeczywisty wzrost dochodowości firmy, co w istocie wiąże się ze zwiększeniem produktywności. AtTask EWM oferuje narzędzie, które w możliwy do zmierzenia sposób podnosi produktywność organizacji w szerszej perspektywie, co możliwe jest poprzez zwiększenie wydajności i efektywności: Zwiększenie wydajności: minimalizacja czasu spędzonego na zebraniach i poświęconego na czytanie setek maili, 5

6 zwiększenie skuteczności pracy i lepsza organizacja czasu pracowników, wdrażanie procesów optymalizacyjnych, wpływających na poprawę rezultatów wszystkich prac realizowanych w ramach przedsiębiorstwa, ograniczenie liczby opóźnień, możliwe dzięki uzdrowieniu komunikacji między pracownikami i ułatwieniu im dostępu do danych. Zwiększenie efektywności: zapewnienie dostępu do wiarygodnych danych oraz danych dodatkowych, które przyspieszą i ustabilizują procesy decyzyjne kadry menedżerskiej, strategiczne ukierunkowanie pracy, dostosowane do założeń i celów organizacji, wyposażenie pracowników w niezbędne informacje, udostępniane w czasie, kiedy istnieje na nie zapotrzebowanie, opracowywanie precyzyjnych prognoz co do stanu i dostępności zasobów, poprawa jakości finalnych rezultatów wszystkich rodzajów prac. Rozwiązanie AtTask EWM to nie tylko metodyka zarządzania projektami, lecz także narzędzia usprawniające wszystkie procedury w firmie, zwiększające wydajność oraz kreujące warunki zapewnienia przejrzystości, tak potrzebnej przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Większa przejrzystość, odpowiednio ułożona współpraca oraz wzrost wydajności generują większe zwroty inwestycji, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa. System AtTask EWM działa lepiej Dział komunikacji, jednostka Schneider Electric, międzynarodowego przedsiębiorstwa działającego na rynku zarządzania energią elektryczną, do niedawna stosował system baz danych Lotus Notes oraz arkuszy Excel do zarządzania swoimi projektami. Z czasem jednak okazało się, że narzędzia te nie były w stanie udźwignąć rosnących potrzeb międzynarodowych zespołów projektowych, funkcjonujących w strukturach Schneider Electric. Podjęto więc decyzje o wdrożeniu rozwiązań AtTask EWM, co pozwoliło ustabilizować i usystematyzować procedury wewnątrz działu oraz przyspieszyć przepływ pracy. Zapewnienie dostępu do precyzyjnych, aktualnych danych pozwoliło ponadto usprawnić zarządzanie zasobami, co w rezultacie przełożyło się na dynamiczny rozwój firmy na rynku. Business case dla rozwiązań EWM Dzisiejsze uwarunkowania gospodarcze nie sprzyjają podejmowaniu przez decydentów ryzyka w zakresie inwestycji. Wiele kreatywnych inicjatyw nie zostaje wcielona w fazę realizacji, upadając na etapie drobiazgowych procedur zatwierdzających. Menedżerowie IT, nawet ci, którzy zdążyli przekonać się o wartości rozwiązań EWM, muszą rywalizować o stosowne inwestycje z innymi działami, a także toczyć burzliwe dyskusje w tym przedmiocie w obrębie samego działu IT. Dlatego konieczne jest przedstawienie wiarygodnego business case, pozwalające uzasadnić korzyści związane z uruchomieniem funduszy na nowe inicjatywy, takie jak EWM. Wiarygodny business case powinien wskazywać konkretne zwroty inwestycyjne oraz metody ich osiągnięcia. Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań EWM składają się na dwie kategorie: wydajność i efektywność. Korzyści związane ze zwiększeniem wydajności są łatwiejsze do wykazania na gruncie konkretnych zestawień liczbowych, przejawiają się one głównie w postaci oszczędności czasu i pieniędzy. Korzyści wzrostu efektywności są trudniejsze do uchwycenia i zwykle obejmują poprawę jakości produktu i usprawnienie procesów decyzyjnych. Obie kategorie są niezwykle istotne w ramach oceny szans na zwrot inwestycji w związku z danym rozwiązaniem. 6

7 Korzyść wydajności przedsiębiorstwa wyrażona ilościowo Poniższa tabela wydajności przedstawia metodę obliczania wartości pięciu kluczowych czynników wpływających na wzrost wydajności, zapewniony dzięki stosowaniu rozwiązań AtTask EWM. Obliczenia wyrażone w tabeli oparto na przykładzie zespołu projektowego złożonego z 30 osób o średniej stawce kombinowanej 70 dolarów (patrz załącznik A). Przewidywane miesięczne koszty i zyski oparto na badaniach i doświadczeniach AtTask EWM w zakresie obsługi klientów. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ PRZED WDROŻENIEM EWM PRZEWIDYWA- NE KOSZTY MIESIĘCZNE PO WDROŻENIU EWM PRZEWIDYWANE MIESIĘCZNE ZYSKI DOWIEDZIONY SUKCES Redukcja spotkań. Ciągłe spotkania okradające pracowników z czasu na kreatywną pracę. 52,500 $ Jednolita platforma łącząca współpracę z pracą. Rezultat: większa orientacja w zakresie realizowanych zadań i mniej spotkań. 44,625 $ Redukcja spotkań z 750 do 100 godzin miesięcznie - Partner Weekly. Redukcja maili. Lawina maili do przeczytania i uporządkowania pożerająca czas na produktywną pracę. 94,080 $ * Jednolity model współpracy wyklucza niepotrzebne narzędzia: Rezultat: Jednolita platforma skupiająca wszystkie informacje. 18,816 $ Redukcja maili o 20% -Partner Weekly. Redukcja niepowodzeń projektów. Brak przejrzystości, rozrastające się budżety, problemy z priorytetyzacją zasobów, wpływające na dużą liczbę niepowodzeń. 112,750 $ * Powszechna przejrzystość umożliwiająca menedżerom wgląd w status projektu, zasoby i aktualne koszty projektu. Rezultat: Menedżerowie mogą lepiej zarządzać zasobami, utrzymywać projekt w ramach budżetowych i ograniczać ryzyko niepowodzenia. 112,750 $ 95% projektów zmieściło się w budżecie - American Capital. Zwiększenie rezultatów. Czas poświęcany na zarządzanie projektem ogranicza liczbę projektów które można wykonać. 10 projektów ukończonych w ciągu roku Lepsza przejrzystość i zarządzanie pracą. Rezultat: wzrost wyników. 18 projektów ukończonych w ciągu roku. 75% wzrost produktywności - Kinecta. Redukcja opóźnień. Szczątki danych i chaotyczna komunikacja prowadzące do opóźnień. 100 projektów ukończonych terminowo Stała komunikacja i jedno źródło informacji dzielone przez międzynarodowe zespoły. Rezultat: łatwiej jest zidentyfikować zator i dopilnować terminowości projektu. 200 projektów ukończonych terminowo. Podwojenie ilości produktów dostarczonych terminowo - Trek. razem 259,330 $ 159,256 $ * Badanie McKinsey a wykazało, że pracownicy poświęcają 28% czasu na czytanie wiadomości mailowych 9. ** Badania PMI wykazują, że 33% budżetu nie da się odzyskać po niepowodzeniu projektu oraz że przeciętny budżet wynosi 4,1 milionów dolarów 10. 7

8 Jak wskazuje powyższa tabela wydajności, istotne są nie tylko oszczędności uzyskane wskutek zwiększonej wydajności. Warto podkreślić również wniosek wypływający z przedstawionego zestawienia,zgodnie z którym brak podjęcia działań mających na celu podniesienie dotychczasowej wydajności firmy przekłada się w istocie na wzrost kosztów funkcjonowania. Uporczywy brak interwencji oraz wdrażanie połowicznych rozwiązań, które nie są w stanie udźwignąć kompleksowych cykli pracy od początku do końca, mogą przyczynić się do stałego wzrostu kosztów. Szacuje się, że w 30-osobowym zespole projektowym, niewydajność pracy może kosztować firmę 259,330 dolarów miesięcznie co daje przeszło 3 miliony dolarów rocznie są to pieniądze, które można przeznaczyć na wartościowe cele. Analiza korzyści efektywności Poniższa tabela efektywności pokazuje sposób mierzenia 5 czynników w zakresie w efektywności, zyskiwanych dzięki AtTask EWM. Ponieważ trudniej jest zmierzyć korzyści wynikające ze wzrostu efektywności, niż te, które wynikają ze wzrostu wydajności, to właśnie tego typu udoskonalenia zapewnią istotną wartość biznesową, przez co są kluczowe dla każdego business case u. Przedstawione rezultaty są oparte na doświadczeniach związanych ze stosowaniem rozwiązania AtTask EWM. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ PRZED WDROŻENIEM EWM PO WDROŻENIU EWM ZWROTY INWESTYCYJNE DOWIEDZIONE SKUCESY Decyzyjność. Mnóstwo przypadkowych decyzji i tendencja do powtarzania błędów. Decyzje podejmowane z uwzględnieniem danych opartych na precyzyjnych, aktualnych informacjach. Lepsze wyniki biznesowe. Doświadczono natychmiastowej poprawy w kluczowych obszarach oraz zwiększenia przejrzystości wszystkich prac, nie tylko związanych z projektami - Szpital Główny w Tampa. Planowanie projektów. Pojedynczy menedżerowie opracowujący projekty bez oszacowania ich strategicznej wartości. Prace podporządkowane strategicznym celom. Poprawa rozwoju firmy. Skuteczna sprawozdawczość pozwalająca na świadome decyzje w zakresie celów postawionych przed departamentem - Walt Disney Company. Zarządzanie zasobami. Nadmiernie przeciążone lub niewykorzystane zasoby. Zaopatrzenie w zasoby oparte na precyzyjnych prognozach co do ich stanu i dostępności. Zwiększona wydajność. Kierownictwo widzi, kto nad czym pracuje, ilość przepracowanych godzin oraz może ocenić zapotrzebowanie kadrowe - American Capital. Morale pracowników. Zdziwienie, brak odpowiedniej współpracy między zespołami projektowymi, niewydolny przepływ informacji. Pracownicy świadomi swojej pozycji i przekonani o wartości ich pracy. Zwiększona produktywność. Poprawa terminowości i zwiększenie jej do 80% poprzez poprzez umożliwienie dostępu do potrzebnych informacji - Trek. Rezultaty projektu. Niestabilne i nieregularne rezultaty projektów. Zwiększona jakość rezultatów projektu. Korzystniejsze wyniki projektów. Najlepsi technicy zyskali 20% do 30% więcej czasu na działalność innowacyjną - Trek. 8

9 Jak wskazuje powyższa tabela, technologia EWM oferuje wzrost efektywności na wielu różnych obszarach. Możliwość zapewnienia jednolitego źródła przejrzystości poprawia procesy decyzyjne, ogranicza czasochłonność i koszty związane z zarządzaniem projektami, zapewnia pracownikom większą swobodę działania, i wpływa na ogólną poprawę poziomu efektywności przedsiębiorstwa. Powszechna przejrzystość oferowana przez rozwiązania AtTask EWM to wartość dodana na każdym szczeblu przedsiębiorstwa. Pozwala to: na szybką diagnozę w zakresie zapotrzebowania na projekty i zasoby, ukierunkować projekty w zgodzie ze strategicznymi celami oraz przedstawić wydajniejsze metody pracy zespołów projektowych, zwiększyć produktywność i kreatywność realizowanych zadań. Korzyści związane z kompleksowym zarządzaniem całym cyklem prac w oparciu o jeden system są niepodważalne i pozwalają przedsiębiorstwu poprawić przepływ informacji i stosowane procedury w sposób jednolity na każdym szczeblu prowadzonych prac. Analiza potencjalnej wartości Aby umożliwić analizę zwrotów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem rozwiązań AtTask EWM w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych rozmiarach, poniższa tabela potencjalnej wartości obejmuje zarówno miesięczne wydatki, jak i potencjalne oszczędności (jakie wskazano również w tabeli wydajności) oraz wskazuje całość zwrotów inwestycyjnych, które mogą przybrać różny kształt, w zależności od skali. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW MIESIĘCZNY KOSZT ATTASK POTENCJALNE MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI CAŁKOWITE MIESIĘCZNE POTEN- CJALNE ZWROTY INWESTYCYJNE $ 159,256 $ $ $ 477,768 $ 471,768 $ ,000 $ 1,592,560 $ 1,572,560 $ ,000 $ 4,777,680 $ 4,717,680 $ W ramach analizy business case na bazie rozwiązań AtTask, liczby mówią same za siebie. Niezależnie, czy rozwiązanie jest przewidziane dla zespołów składających się z 30 czy 1000 osób, przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zwroty inwestycyjne zarówno w kontekście zaoszczędzonych pieniędzy, jak również w odniesieniu do trudniej mierzalnych, choć równie istotnych obszarów funkcjonowania, takich jak większa ilość czasu większej ilości czasu na innowacje i skuteczną współpracę. Wnioski W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania pracą, warto sięgnąć dalej, porzucając tradycyjne, fragmentaryczne, sieciowe rozwiązania, na rzecz rozwiązań Enterprise Work Management, zapewniających większą produktywność i powodzenie prac. Decydując się na oprogramowanie EWM, wybierasz udoskonalone procesy poprzedzające planowanie 9

10 i następujące po nim, zwiększoną wydajność, powszechną przejrzystość, szeroki zasób danych i sprawne raportowanie. Efekty te są bardziej przekonujące dzięki danym wskazanym w niniejszym dokumencie, obejmującym w szczególności koszty, które wiążą się z brakiem podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie usprawniania pracy przedsiębiorstwa, wskaźnikom zwrotu z inwestycji, a także doświadczeniom klientów, na co dzień wykorzystujących rozwiązania AtTask EWM. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową: www. attask.com Doświadczenie AtTask w obsłudze klientów Firmy muszą stawiać czoła wielu różnym przeciwnościom, związanych z ich funkcjonowaniem. Wśród najczęstszych wyzwań znajdują się: konieczność poprawy zarządzania danymi, zwiększenie efektywnej współpracy pomiędzy zespołami pracującymi w różnych miejscach, a także redukcja liczby powtarzalnych czynności. Doświadczenie pokazuje, że rozwiązania AtTask EWM pozwoliły wielu firmom uporać się z szeregiem tych problemów, usprawnić przepływ pracy oraz zapewnić błyskawiczny dostęp do wiarygodnych informacji, dostępnych w jednym miejscu. Nie mieliśmy pojęcia o konsekwencjach podatkowych naszych projektów. Nie monitorowaliśmy stanu budżetów. Nie mieliśmy bladego pojęcia co się może wydarzyć. Nie mieliśmy żadnych danych, by to ocenić. Wartością dodaną, oferowaną przez AtTask jest szybki i łatwy dostęp do danych na rynku IT. W każdej chwili możemy podjąć się 40 projektów. 95% z nich zmieści się w budżecie. Brzmi pięknie. Dotychczas mogliśmy o tym pomarzyć. Kim Jacques Dyrektor Działu Informatyki Pracujemy z 50 do 75 różnymi zamawiającymi w całym kraju. Nie pracują oni po drugiej stronie korytarza, nie mamy ich pod ręką. Większość z nich jest rozproszona po całych Stanach Zjednoczonych. Nigdy się nie widzieliśmy, nie mamy okazji spotkać się na zebraniu i nie zamierzamy nawiedzać ich w biurach. Musieliśmy więc upozorować tą bliskość i znaleźć sposób na osiąganie tych samych rezultatów, w jednakowym czasie, przez ludzi pracujących na drugim końcu kraju. Sposób działania AtTask, stwarza nam możliwości szybkiego, bieżącego konsultowania się między sobą, dzięki czemu nie tracimy czasu na wyszukiwanie informacji w treści maili. To prawie jak bezpośrednia rozmowa. Zupełnie jakbyś wziął plakat, czerwony długopis i przed moimi oczami zaczął rozrysowywać na nim swoją koncepcję. AtTask w dużej mierze umożliwia pracę w taki sposób Erin Frey Grafik Komputerowy Jednym z najpoważniejszych problemów było to, że dużo osób pracowało na arkuszach. Przeglądając arkusze często zauważaliśmy, że niektóre z zadań powtórzono dwu lub trzykrotnie. Nasz zespół używa AtTask, dzięki czemu można prześledzić realizację poprzednich projektów kto i czym się zajmował, jakie ustawienia stosował, co trzeba 10

11 było zrobić, żeby do tego dojść - to na pewno pomaga pracować wydajniej. W naszym dziale to podstawa naszej pracy. Burns Johannson Specjalista IT w United Way w Utah Poznaj AtTask AtTask jest osadzonym w chmurze rozwiązaniem Enterprise Work Management stworzonym z myślą o potrzebach zespołów projektowych. Obejmuje jednolitą, scentralizowaną platformę, umożliwiającą skuteczne zarządzanie i rzeczywistą kontrolę nad nierzadko chaotycznym przebiegiem prac organizacji, co przekłada się na poprawę przejrzystości i produktywności poprzez wyeliminowanie fragmentarycznych narzędzi i nieefektywnych procedur, wydłużających pracę nad poszczególnymi zadaniami. AtTask zapewnia przejrzystość planowania prac, jasną priorytetyzację zadań i stały monitoring stanu zasobów, zwiększając efektywność i poziom realizacji celów strategicznych firmy. AtTask posiada doświadczenie w zakresie współpracy m.in. z wieloma międzynarodowymi korporacjami, które znalazły się w rankingu Global 500,takimi jak: Nike, Cisco, ABC, ESPN, 3M oraz Trek. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową: oraz na nasz Przypisy: 1. Mills, Cli!. PM Is In Charge. National Computing Centre. May, co.uk. 2. Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value. McKinsey Quarterly. October https://www.mckinseyquarterly.com/delivering_large- -scale_it_projects_on_time_on_budget_and_ on_value_3026#footnote2 3. Hass, Kathleen B. The Business Analyst as Strategist. Business Analyst Times. 28 Dec Web. 10 Mar PMI s Pulse of the Profession, March Research/2012_Pulse_of_the_profession.ashx 5. IEEE-USA Consultants Fee Survey Report. IEEE-USA E-Books Edition. 6. Clare, Sarah T., A Comprehensive Guide to Project Management Software. Project Management Software Salary Survey Computerworld. salary-survey/2012/job_level/3 8. ibid 9. Michael Chui, James Manyika, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Hugo Sarrazin, Geo!rey Sands and Magdalena Westergren. The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. McKinsey & Company: Insights and Publications. July Ibid 11. ibid 12. Labor Burden: An Audit Primer. The O ce of Hopkins Internal Audit. John Hopkins University. 11

12 Załącznik A W tablicy wydajności posłużono się przykładem zespołu 30 osób ze średnią stawką kombinowaną na poziomie 70 dolarów. Średnia stawka godzinowa została oparta na badaniu Computerworld 2012 Salary Survey 11 powiększoną o 35% wskaźnik obciążenia. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Johna Hopkins, średni wskaźnik obciążenia waha się pomiędzy 30% a 40% zasadniczego wynagrodzenia pracownika 12. TYP PRACOWNIKA ROCZNE ZASADNICZE WYNAGRODZENIE STAWKA GODZINOWA WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA (+30%) WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA (+35%) Technik IT/IS / analityk sestemowy. US $78K $37.50 $48.75 $50.63 Menedżer projektu. US $90K $43 $58.05 $58.05 Dyrektor IT/IS. US $110K $53 $68.90 $71.55 Wiceprezes IT/IS. US $145K $70 $91.00 $94.50 Średnia stawka kombinowana. $66.68 $68.68 * Zaokrąglono do $70 w tabeli wydajności Załącznik B W obliczeniach z tabeli wydajności użyto liczby oparte na założeniu 30-osobowego zespołu z budżetem 4.1 milionów dolarów KORZYŚCI WYDAJNOŚCI Ograniczenie zebrań. CZAS DOTYCHCZAS SPĘDZONY ŚREDNIA STAWKA GODZINOWA PRACOWNIKA IT WSZYSTKIE KOSZTY MIESIĘCZNE CZAS ZAOSZCZĘDZO- NY Z ATTAK 750 $70.00 $52, % $50.63 CAŁKOWITE MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI Menedżer projektu. US $90K $43 $ % $58.05 * Badania McKinsey a wskazują, że pracownicy poświęcają 28% czasu na czytanie maili każdego dnia.28% * 8 godzin = 2.24 godziny 2,24 godziny x 30 osób x 20 dni pracy w miesiącu = 1344 KORZYŚCI WYDAJNOŚCI ZAGROŻONA CZĘŚĆ BUDŻETU W % MIESIĘCZNY BUDŻET POTENCJALNE MIESIĘCZNE KOSZTY NIEPOWODZENIA ZAPOBIEŻENIE NIE- POWODZENIA DZIĘKI ATTASK CAŁKOWITE MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI Eliminacja niepowodzeń projektów. 33% $ 341,667 $112, % 112,750 * Badania PMI pokazują, że 33% budżetu nie da się odzyskać przy niepowodzeniu projektu oraz, że przeciętny budżet wynosi 4,1 milionów dolarów. Dlatego, jeżeli budżet wynosi 4.1 milionów dolarów, wówczas 33% z tego jest zagrożone w przypadku upadku projektu. To przekłada się na zagrożenie $113K każdego miesiąca. Zakładając, że AtTask zwiększa szanse na powodzenie projektu do 100%, można odzyskać całość wskazanej kwoty.

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl KPMG W POLSCE Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu 3 Spis treści 1 Czy istnieje recepta na sukces? Jaką obrać drogę? 5 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL biuletyn informacyjny: ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL Metody zarządzania realizacją projektów ulegają zmianom. Zespoły, niegdyś

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Spis treści 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji... 2 1.1. Główne cechy zespołu wirtualnego... 3 1.2. Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją...

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Modele realizacji biznesu społecznościowego przez wiodące i nowatorskie przedsiębiorstwa

Modele realizacji biznesu społecznościowego przez wiodące i nowatorskie przedsiębiorstwa Modele realizacji biznesu społecznościowego przez wiodące i nowatorskie przedsiębiorstwa Zmiana jest dziś nową wartością stałą. Firmy są zewsząd bombardowane trendami makroekonomicznymi, np. skondensowanymi

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane w ramach. pod patronatem medialnym. Wdrożenia we mgle. Raport na temat zarządzania zmianą w Polsce. badanie case studies analizy

Badanie zrealizowane w ramach. pod patronatem medialnym. Wdrożenia we mgle. Raport na temat zarządzania zmianą w Polsce. badanie case studies analizy Badanie zrealizowane w ramach pod patronatem medialnym Wdrożenia we mgle Raport na temat zarządzania zmianą w Polsce badanie case studies analizy NOWOŚĆ! Biblioteka narzędzi HR Rozwój i zmiana organizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo