max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. 36 miesięcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. 36 miesięcy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5. Wzór wniosku o dofinansowanie Część I Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (wskazana przez Generator Wniosków) A. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Tytuł projektu (w języku polskim) Tytuł projektu (w języku angielskim) 2. Akronim max. do 10 znaków Obszar naukowy (wg OECD + dyscyplina szczegółowa) Dział gospodarki (wg PKD) Symbol obszaru z listy obszarów objętych Przedsięwzięciem (I, II, III,IV) Słowa kluczowe (w języku polskim) Słowa kluczowe (w języku angielskim) Planowany okres realizacji (w miesiącach) max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. 36 miesięcy Streszczenie projektu w języku polskim Maksymalnie 1000 znaków. Streszczenie może być rozpowszechnione przez Centrum po przyznaniu dofinansowania projektu. Streszczenie projektu w języku angielskim 6. Maksymalnie 1000 znaków. Streszczenie może być rozpowszechnione przez Centrum po przyznaniu dofinansowania projektu. B. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 7. Rodzaj wnioskodawcy Skład konsorcjum Konsorcjum naukowe 1

2 Lp. Status Nazwa Nazwa skrócona 1. Lider konsorcjum Członek konsorcjum 1 3. Członek konsorcjum B1. INFORMACJE O LIDERZE Nazwa i adres Lidera, telefon, fax, , www) Status organizacyjny Lidera (UP,UN, IB, IN, PM,PŚ,PD, I) 1 Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Lidera (imię, nazwisko, funkcja) 12. NIP, REGON, KRS Lidera Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, ) Oświadczam, że : - zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł i...(nazwa Lidera) nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł; -....(nazwa Lidera) nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZY LIDERA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ 15. Czy przedsiębiorstwo występuje o udzielenie pomocy publicznej? 16a. 16b. Zwiększenie intensywności publicznej na prace rozwojowe o 15% jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków. Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu, b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, dotyczy nie dotyczy 1 UP uczelnia publiczna, UN uczelnia prywatna/niepubliczna, IB instytut badawczy, IN instytut naukowy PAN, PM mikro/małe przedsiębiorstwo, PŚ średnie przedsiębiorstwo, PD duże przedsiębiorstwo, I inna. 2

3 16c. 16d. małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty prac rozwojowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą i Współwykonawcą; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. Gdy wnioskodawca jest dużym przedsiębiorcą należy przedstawić analizę porównawczą wskazującą spełnienie co najmniej jednej z poniższych przesłanek, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku udzielenia pomocy: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, b) znaczące zwiększenie zakresu projektu, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej na B+R+I, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu. Analiza porównawcza załącznik A do Wniosku. Jeśli wybrano dotyczy wymagane jest załączenie prawidłowo przygotowanej analizy porównawczej, które warunkuje otrzymanie pomocy publicznej przez dużego przedsiębiorcę. Czy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc publiczną przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną? Jeżeli zaznaczono Tak jeden plik do pobrania i podłączenia skanu podpisanego przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Wnioskodawcy. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie załącznik B do Wniosku. Jeżeli zaznaczono Nie dwa pliki do pobrania i podłączenia oddzielnie skanów podpisanych przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Wnioskodawcy. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy załącznik C do Wniosku. a ponadto: Informacja o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie załącznik B do Wniosku. 3 dotyczy TAK nie dotyczy NIE pkt. 15 dotyczy wszystkich przedsiębiorstw jeżeli zaznaczono NIE to nie pojawiają się pkt. 16a, 16b, 16c, 16d., pkt. 16a jeśli zaznaczono nie dotyczy to pkt. 16b jest nieaktywny, pkt. 16c dotyczy tylko DUŻEGO przedsiębiorcy, pkt. 16a, 16b, 16d dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania 17a. dotyczy nie dotyczy przemysłowe o 15% jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

4 Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu, 17b. b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty badań przemysłowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą i Współwykonawcą; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. TAK NIE 17c. Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem: a) konferencji technicznych lub naukowych lub, b) czasopism naukowych, technicznych, lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, c) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą i Współwykonawcą. B2. INFORMACJE O PODMIOTACH WNIOSKODAWCY odrębne dla każdego partnera niebędącego liderem 18. Nazwa i adres Wnioskodawcy, telefon, fax, e- mail, www) Status organizacyjny Wnioskodawcy(UP,UN, IB, IN, PM,PŚ,PD, I) 2 Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja) 21. NIP, REGON, KRS Wnioskodawcy 22. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, ) Oświadczam, że: zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł i...(nazwa Lidera) nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł; 2 UP uczelnia publiczna, UN uczelnia prywatna/niepubliczna, IB instytut badawczy, IN instytut naukowy PAN, PM mikro/małe przedsiębiorstwo, PŚ średnie przedsiębiorstwo, PD duże przedsiębiorstwo, I inna. 4

5 -....(nazwa Lidera) nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. DODATKOWE INFORMACJE dotyczy partnera będącego przedsiębiorcą 24. Czy przedsiębiorstwo występuje o udzielenie pomocy publicznej? 25a. Zwiększenie intensywności publicznej na prace rozwojowe o 15% jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: dotyczy nie dotyczy 25b. Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu, b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą; lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty prac rozwojowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą i Współwykonawcami; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. 25c. Gdy wnioskodawca jest dużym przedsiębiorcą należy przedstawić analizę porównawczą wskazującą spełnienie co najmniej jednej z poniższych przesłanek, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku udzielenia pomocy: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, b) znaczące zwiększenie zakresu projektu, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej na B+R+I, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu. dotyczy nie dotyczy Analiza porównawcza załącznik A do Wniosku. Jeśli wybrano dotyczy wymagane jest załączenie prawidłowo przygotowanej analizy porównawczej, które warunkuje otrzymanie pomocy publicznej przez dużego przedsiębiorcę. 5

6 Czy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc publiczną przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną? Jeżeli zaznaczono Tak jeden plik do pobrania i podłączenia skanu podpisanego przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Wnioskodawcy. 25d. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie załącznik B do Wniosku. Jeżeli zaznaczono Nie dwa pliki do pobrania i podłączenia oddzielnie skanów podpisanych przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Wnioskodawcy. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy załącznik C do Wniosku. a ponadto: Informacja o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie załącznik B do Wniosku. pkt. 23 dotyczy wszystkich przedsiębiorstw jeżeli zaznaczono NIE to nie pojawiają się pkt. 25a, 25b, 25c, 25d, pkt. 25a jeśli zaznaczono nie dotyczy to pkt. 25b jest nieaktywny, pkt. 25c dotyczy tylko DUŻEGO przedsiębiorcy, pkt. 25a, 25b, 25d dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe 26a. o 15% jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków dotyczy nie dotyczy 26b. Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu, b) projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty badań przemysłowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą i Współwykonawcą; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy. 6

7 26c. Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem: a) konferencji technicznych lub naukowych lub, b) czasopism naukowych, technicznych, lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, c) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie Projektu pomiędzy KGHM a Wykonawcą i Współwykonawcą. C. INFORMACJE O ZESPOLE REALIZUJĄCYM PROJEKT 27. Lp. 1 2 Stopień/Tytuł naukowy Imię i Nazwisko Funkcja w zespole KP kierownik projektu CZ członek zespołu Nazwa skrócona jednostki OŚWIADCZENIA 28. Oświadczenie woli załącznik D do Wniosku Pełnomocnictwa Należy dołączyć w przypadku, gdy dokumenty wymagane załącznikiem nr 6 do Regulaminu podpisane są przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Nie dotyczy osób których umocowanie wynika z KRS, z odpisu z rejestru instytutów naukowych PAN lub z przepisów powszechnie obowiązujących. 7

8 Part II Description of work 3 GENERAL INFORMATION 1. Project full title 2. Project Acronym Max. 10 marks Duration of the project (in month) Keywords Summary of the project Max 36 months Max. 5 words Max words PROJECT COORDINATOR DETAILS First name Title (prof., PhD, etc.) Country Fax Family name Position held Phone Organisation name Address of the organisation (Building; PO Box; Street; Town; Postcode) Organisation of website PROJECT CONSORTIUM Organisation name Abbreviated organisation name Organisation type 4 Contact person/ Leader of the Consortium Consortium Member 1 3 Cały dokument dotyczący oceny merytorycznej wniosku powinien być przygotowany w języku angielskim. 4 HE Higher Education, RES Research, SE Small Enterprise, ME Medium Enterprise, LE Large Enterprise 8

9 Consortium Member 2.. D PROJECT DESCRIPTION (max. 25 pages A4: Times New Roman 11, single line spacing) 1. GENERAL CONCEPT AND OBJECTIVES Provide information on (max. 5 pages A4): a) general concept of the project, b) scientific and/or technical relevancy of the project to the call topic, c) objectives of the project, d) novelty in the context of the state-of-the-art in the field concerned, e) contribution of the project results to science and technology development. 2. ORIGINALY OF THE PROJECT/INNOVATIVENESS OF THE IDEA Provide information on (max. 4 pages A4): a) innovativeness of the project outputs (solution, products etc.) and their added value, b) significance of novelty of the solution in relation to the state-of-the-art in the field concerned, c) relevance of the outputs to international level of expertise. 3. SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODOLOGY Provide an outline of the scientific and technological approach or methodology by means of which the project objectives will be reached (max 4 pages A4 ) including: a) state-of-the-art including recent research relevant to the project, b) methodologies and techniques proposed, c) project structure (tasks and interdependencies between them), d) milestones, deliverables and time schedule, e) significant risks and associated contingency plans, f) project management. A detailed work plan broken down into tasks which should follow the logical phases of the project implementation - up to 1 A4 page per task, recommended number of tasks: up to 5 (max. 5 pages A4) according to following scheme: 9

10 Task No. 1 Starting date Task title Activity type Participant short name Person-months per participant Objectives Description of work (possibly broken down into tasks) and the role of partners Deliverables (e.g. prototypes, new technologies established/ tested, etc.) and the project month delivery (measured in months from the first month of the project start) Milestones for each task Task No. 2 Starting date Task title Activity type Participant short name Person-months per participant Objectives Description of work (possibly broken down into tasks) and the role of partners Deliverables (e.g. prototypes, new technologies established/ tested, etc.) and the project month delivery (measured in months from the first month of the project start) Milestones for each task 10

11 4. EXPLOITATION OF PROJECT OUTPUTS AND THEIR ADDED VALUE Provide information on (max. 4 pages A4): a) planned exploitation of project outputs including commercialization, subject to the way of protection of the project agreed with or adopted by KGHM Polska Miedź S.A. b) potential market for new knowledge/ project outputs, c) impact on the companies (growth, competitiveness, employment), d) estimated economic advantages (e.g. estimated income, savings) - with a presentation of methods for estimating, e) other (e.g. social or environmental) added value foreseen resulting from the implementation of the project results. 5. COMPETENCE AND EXPERTISE OF APPLICANT TEAM AND CONSORTIUM Provide the profiles of the staff involved - CVs of Principal Investigator and other key staff describing their relevant professional experience (max. 4 pages A4 )including: a) experience in managing R&D projects (Principal Investigator), b) achievements in implementation of R&D results - new technologies developed, innovative products, prototypes, patents, licensing, c) participation in projects funded from both public and private resources with particular emphasis on the results exploitation (e.g. practical implementation), d) scientific papers, patents, patent applications, prizes, e) resources available to carry out the project (research infrastructure, equipment and staff, etc.), f) technical expertise with regard to the scope of the project, g) synergies between the consortium partners. 11

12 E. PROJECT TIMETABLE max. number of tasks must not exceed 5 Task No. Task title Task type Partner Task starting Date Task ending Total cost [ ] Requested funding [ ] Partner contribution [ ] Participate of funding (%) Total project costs ( 5 ): 5 All amounts converted to EUR according to the PLN/EUR average exchange rate published by the National Bank of Poland on the working day of call for proposals. 12

13 F DETAILED PROJECTED COSTS Task No. Type of task Eligible costs [ ] Total cost [ ] 8= Partner contribution [ ] Requested funding [ ] 10=8-9 W A E O P O=(Op+W+A)x max 25% SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL Please indicate in the table the cost over the whole duration of the planned work, for each task, for each cost category. 13

14 F1 COSTS JUSTIFICATION Task title Short task description (max. 1/3 A4 page) Task cost justification by category W (personal costs) Justification: Task no.. Cost ( ) A (equipment) Cost ( ) E (sub-contract) Justification: Justification: Cost ( ) Op (materials) Justification: Cost ( ) 14

15 O (other costs) Justification: Total cost ( ) Cost ( ) 15

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT Program, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 0.0.-DC Załącznik. Wzór wniosku o dofinansowanie (część A formalna i B merytoryczna) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Część A / Part A Wypełnia NCBR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

WNIOSEK. o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Instrukcja wypełniania wniosku (dotyczy załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu nr 5/2014) WNIOSEK o finansowanie wykonania projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN

Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN Formularz wniosku aplikacyjnego do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009 2014 Nazwa Wnioskodawcy/pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

III konkurs STRATEGMED - 115 mln PLN na wsparcie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych prace B+R w medycynie

III konkurs STRATEGMED - 115 mln PLN na wsparcie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych prace B+R w medycynie III konkurs STRATEGMED - 115 mln PLN na wsparcie profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych prace B+R w medycynie W ramach III edycji programu strategicznego Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Prelegent:

Bardziej szczegółowo

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim Badanie i przygotowanie raportu współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu nr POKL 08.02.02-14-001/09-01

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Przedsiębiorcy planujący utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i niezbędne zaplecze, które

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Załącznik nr 3 Metryka projektu nr. w ramach programu GO_GLOBAL.PL

Bardziej szczegółowo

Przez projekt należy rozumieć wyłącznie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych 1 albo prac rozwojowych.

Przez projekt należy rozumieć wyłącznie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych 1 albo prac rozwojowych. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.2 PROGRAM SEKTOROWY INNOMED WSTĘP W celu prawidłowego wypełnienia wniosku

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English.

Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English. Zanim przystąpią Państwo do pracy proszę zapoznać się z kilkoma informacjami na temat formularza wniosku. / You are kindly requested to read the following instruction, before completing the application

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH DOTYCZY: DOFINANSOWANIA ZATRUDNIENIA WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU ORAZ DOFINANSOWANIA ZAKUPU USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY (tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo