Produkty SKF do przenoszenia nap du

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty SKF do przenoszenia nap du"

Transkrypt

1 Produkty SK do przenoszenia nap du

2 SK jest zastrze onym znakiem handlowym Grupy SK. ytrel jest zastrze onym znakiem towarowym firmy DuPont. Dacromet i Dacrotized s zastrze onymi znakami towarowymi firmy Metal Coatings International Inc. Corporation. Grupa SK 2013 Tre niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie mo e by przedrukowywana w cz ci lub w ca o ci o ile nie uzyska si odpowiedniego zezwolenia. Do o ono wszelkich stara aby informacje zawarte w tej publikacji by y mo liwie dok adne, jednak wydawca nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za ewentualne straty - bezpo rednie lub po rednie wynikaj ce z ich u ycia. PUB PT/P P Wydanie 2 S tycznia 2014 Niniejsza publikacja zast puje publikacj PUB PT/P P.

3 Spis tre ci 1 SK Pasy SK a cuchy SK Sprz g a SK Tuleje & Piasty SK Ko a a cuchowe SK Ko a pasowe Narz dzia specjalistyczne

4 Marka SK oznacza teraz o wiele wi cej ni dotychczas i znaczy wi cej dla Ciebie, jako doceniaj cego jako klienta. Podczas, gdy SK utrzymuje swoj pozycj wiatowego lidera w produkcji najwy szej jako ci o ysk, nowe kierunki w post pie technicznym, wsparcie produktowe i serwis spowodowa y rozwój SK w dostawc rzeczywi cie zorientowanego na rozwi zania, tworz cego wi ksz warto dla klientów. Te rozwi zania obejmuj sposoby osi gni cia efektywno ci produkcji przez klientów, nie tylko dzi ki prze omowym w okre lonych aplikacjach produktom, ale tak e poprzez korzystanie z nowoczesnych narz dzi projektowych do modelowania i us ug konsultacyjnych, programów do efektywnego zarz dzania zasobami zak adu i najbardziej zaawansowanych w przemy le technik prowadzenia gospodarki materia owej. Znak firmowy SK wci jest symbolem najlepszych o ysk tocznych, ale teraz oznacza du o wi cej. SK firma in ynierii wiedzy 4

5 Wprowadzenie Produkty do przenoszenia nap du maj bardzo istotny wp yw na prawid ow prac o ysk, a tak e stanowi wa ne ogniwo cz ce ruchome cz ci maszyn. Dzi ki stworzeniu w asnej gamy produktów do przenoszenia nap du SK mo e zaoferowa wyroby, które doskonale ze sob wspó pracuj i daj in ynierom bogaty wybór na etapie projektowania, uwzgl dniaj cy parametry techniczne i uwarunkowania kosztowe. Zebranie ró nych produktów do przenoszenia nap du pod jedn mark daje u ytkownikowi liczne korzy ci, poza t, e s one sygnowane dobrze znan mark. SK mo e zapewni wygodne jedno ród o dostaw wyrobów i us ug w tym zakresie, oferuj c liczne produkty dost pne prosto z magazynu. W praktyce umo liwia to u ytkownikom ko cowym uproszczenie logistyki i ograniczenie czynno ci administracyjnych. W zwi zku z tym, e o yska i inne produkty do przenoszenia nap du wspó pracuj ze sob w wielu zastosowaniach przemys owych, cz sto znajomo techniki przenoszenia nap du pozwala rozwi za problemy z o yskami i ich uszkodzeniami. Przyk adami takich ga zi przemys u mog by : przemys spo ywczy, petrochemiczny, celulozowo-papierniczy, w ókienniczy, hutnictwo, produkcja opakowa, górnictwo, przemys cementowy i przetwórstwo surowców mineralnych, rolnictwo i transport materia ów. Umiej tno po czenia i zrozumienia interakcji uk adów o ysk z elementami przeniesienia nap du daje firmie SK mo liwo zaoferowania u ytkownikom naszych produktów wsparcia na niespotykanym dotychczas poziomie. Wszystkie produkty SK do przenoszenia nap du s atwe do identyfikacji dzi ki wprowadzeniu przez SK specjalnych przedrostków w oznaczeniach. Poza tym, oznaczenia s zgodne z mi dzynarodowymi normami, co u atwia rozpoznanie produktu i dobór zamiennika. Zakres oferty SK w dziedzinie przenoszenia nap du obejmuje najcz ciej spotykane produkty, które mo na podzieli na sze g ównych kategorii: pasy, ko a pasowe, a cuchy, ko a a cuchowe, sprz g a oraz tuleje i piasty. Dane zawarte w niniejszym katalogu Dane zawarte w niniejszym katalogu odpowiadaj nowoczesnym rozwi zaniom technicznym oferowanym przez SK w po owie 2010 r. Podane dane mog ró ni si od tych, które by y podane we wcze niejszych katalogach ze wzgl du na zmiany metod obliczeniowych, modyfikacje konstrukcyjne czy post p techniczny. SK zastrzega sobie prawo do ci g ego doskonalenia swoich wyrobów pod k tem stosowanych materia ów, rozwi za konstrukcyjnych i metod produkcji, a tak e wprowadzania zmian ze wzgl dów technologicznych. Inne katalogi produktów do przenoszenia nap du Informacje nt. produktów s dost pne tak e na stronie internetowej po wi conej produktom SK do przeniesienia nap du. Strona ta udost pnia nie tylko informacje dotycz ce produktów, ale tak e narz dzia obliczeniowe dzia aj ce w trybie online, rysunki oraz funkcje wyszukiwania i wyboru poszczególnych produktów. Najwa niejsze drukowane katalogi produktów SK do przeniesienia nap du to: Katalog a cuchów nap dowych SK Katalog sprz gie SK Katalog tulei SK X bez rowka wpustowego Katalog pasów SK Xtra Power Katalog a cuchów SK do przeno ników W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji nt. produktów SK do przenoszenia nap du prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem SK lub Autoryzowanym Dystrybutorem SK. 5

6 irma in ynierii wiedzy Z firmy, która wynalaz a o ysko kulkowe wahliwe 100 lat temu, SK rozwin si w firm in ynierii wiedzy, która jest w stanie na bazie pi ciu platform stworzy niepowtarzalne rozwi zania dla swych klientów. Te platformy obejmuj oczywi cie o yska, zespo y o yskowe i uszczelnienia, ale rozci gaj si tak e na inne obszary: rodki smarne i systemy smarowania, krytyczne dla uzyskania du ej trwa o ci o ysk w wielu zastosowaniach; mechatronik, która czy wiedz z dziedziny mechaniki i elektroniki w systemy dla uzyskania bardziej wydajnych rozwi za w zakresie wyrobów s u cych do realizacji przemieszcze liniowych i produktów z czujnikami pomiarowymi; oraz pe ny zakres us ug, od konstrukcji i wsparcia logistycznego do diagnostyki i systemów niezawodno ci. Mimo, e zakres oferty uleg poszerzeniu, SK wci przewodzi na wiecie w projektowaniu, produkcji i sprzeda y o ysk tocznych i wyrobów komplementarnych, takich jak uszczelnienia promieniowe wa ów. SK utrzymuje tak e coraz wa niejsz pozycj na rynku produktów do realizacji ruchu liniowego, precyzyjnych o ysk lotniczych, wrzecion obrabiarek i us ug zwi zanych z utrzymaniem ruchu w zak adach produkcyjnych. Grupa SK ma globalny certyfikat ochrony rodowiska ISO Poszczególne oddzia y otrzyma y wiadectwa jako ci zgodnie z ISO 9000 lub QS SK posiada oko o 100 zak adów produkcyjnych na wiecie i oddzia y sprzeda y w 70 krajach, co czyni go rzeczywi cie mi dzynarodow korporacj. Dodatkowo, nasi dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni w oko o miejsc na wiecie, platforma handlu elektronicznego i globalny system dystrybucyjny zapewniaj, e SK jest blisko klientów ze swoimi produktami i us ugami. Zasadniczo, rozwi zania SK s dost pne wsz dzie i zawsze, gdy klienci ich potrzebuj. Obecnie marka SK i korporacja s silniejsze ni kiedykolwiek. Jako firma in ynierii wiedzy, jeste my gotowi, aby s u y klientom swoimi najwy szej wiatowej klasy produktami, zasobami intelektualnymi i wizj niesienia pomocy w odniesieniu sukcesu. Rozwój technologii przewodowej Rozwój technologii przewodowej SK ma niepowtarzaln wiedz eksperck w szybko rozwijaj cej si technologii przewodowej, od sterowania przewodowego w samolotach, do sterowania przewodowego w samochodach i sterowania przewodowego w urz dzeniach roboczych. SK by pionierem w praktycznym zastosowaniu technologii przewodowej w lotnictwie i ci le wspó pracuje ze wszystkimi przoduj cymi w przemy le lotniczym producentami. Przyk adowo, niemal wszystkie samoloty konstrukcji Airbusa u ywaj systemów przewodowych SK do kontroli lotu w kabinie pilota. SK przoduje tak e w technologii przewodowej stosowanej w przemy le samochodowym i we wspó pracy z konstruktorami samochodów bra udzia w stworzeniu dwóch samochodów koncepcyjnych, w których zastosowano mechatronik SK do kierowania i hamowania. Dalszy rozwój technologii przewodowej doprowadzi SK do stworzenia ca kowicie elektrycznego wózka jezdniowego wid owego, który do uk adów sterowania wykorzystuje mechatronik zamiast hydrauliki. Uszczelnienia Łożyska i zespoły łożyskowe Systemy smarowania Mechatronika Usługi 6

7 Okie znanie si y wiatru Rozwijaj cy si przemys produkcji energii elektrycznej za pomoc elektrowni wiatrowych dostarcza ród a czystej, ekologicznej energii. SK ci le wspó pracuje z czo owymi w tej dziedzinie przemys u przedsi biorstwami w celu stworzenia wydajnych, pracuj cych bezproblemowo turbin, dostarczaj c w szerokim zakresie du e, wysoko specjalizowane o yska i systemy diagnostyczne, w celu wyd u enia trwa o ci urz dze pracuj cych w elektrowniach wiatrowych zlokalizowanych nawet w najbardziej odleg ych i niego cinnych miejscach. Praca w ekstremalnych warunkach W czasie lodowatych zim, ekstremalne temperatury poni ej zera mog spowodowa, e o yska w ma nicach kolejowych ulegn zatarciu z powodu niedostatecznego smarowania. SK stworzy now rodzin syntetycznych rodków smarnych, które utrzymuj swoj lepko nawet w tych ekstremalnych temperaturach. Wiedza SK umo liwia producentom i u ytkownikom na przezwyci enie problemów wynikaj cych z ekstremalnych temperatur, zarówno wysokich jak i niskich. Sposób na dok adniejsze sprz tanie Silnik elektryczny i jego o yska s sercem wielu urz dze stosowanych w gospodarstwie domowym. SK blisko wspó pracuje z producentami urz dze, aby polepszy jako dzia ania ich produktów, zmniejszy koszty, zredukowa wag i ograniczy zu ycie energii. Ostatnim przyk adem tej wspó pracy jest nowa generacja odkurzaczy o znacznie wi kszej sile ssania. Wiedza SK w dziedzinie technologii ma ych o ysk jest tak e wykorzystywana przez producentów narz dzi r cznych i sprz tu biurowego. aboratorium badawczo-rozwojowe o pr dko ci 350 km/godz. Oprócz s awnych o rodków badawczorozwojowych SK w Europie i w Stanach Zjednoczonych, wy cigi samochodowe ormu y Jeden s niezwyk ym polem do wiadczalnym dla firmy SK, gdzie wyznacza si nowe granice dla technologii o yskowej. Przez ponad 50 lat produkty, in ynieria i wiedza SK pomog y stworzy Scuderia errari wielk pot g w wy cigach 1. (Przeci tnie w bolidzie errari jest ponad 150 komponentów z SK.) Zebrane tu do wiadczenia s potem wykorzystywane w produktach dostarczanych producentom samochodów i na rynek cz ci zamiennych na ca ym wiecie. Optymalizacja Efektywno ci Zasobów Poprzez swój oddzia SK Systemy Niezawodno ci (SK Reliability Systems), SK dostarcza szeroki zakres produktów i us ug do uzyskania efektywno ci zasobów, od przyrz dów i odpowiedniego oprogramowania do diagnostyki, do strategii utrzymania ruchu, pomoc in yniersk i programy osi gni cia niezawodnej pracy maszyn. Aby zoptymalizowa wydajno i zwi kszy zdolno produkcyjn, niektóre zak ady przemys owe korzystaj ze Zintegrowanych Rozwi za dla Utrzymania Ruchu, w których SK dostarcza wszystkich us ug na podstawie kontraktu, gdzie zosta a ustalona wielko op at i okre lone wspó czynniki wydajno ci maszyn. Planowanie dla ci g ego wzrostu Poprzez swoj konstrukcj o yska wnosz pozytywny wk ad w ochron rodowiska naturalnego, umo liwiaj c bardziej efektywn prac maszyn, mniejsze zu ycie energii i ograniczenie zu ycia rodków smarnych. Doskonal c swoje wyroby, SK umo liwia tworzenie nowych generacji wysokoefektywnych produktów i urz dze. Maj c na uwadze przysz o i wiat, jaki zostawimy naszym dzieciom, Grupa SK planuje i wprowadza w ycie odpowiedni strategi dotycz c ochrony rodowiska naturalnego, zdrowia i bezpiecze stwa, jak równie technik produkcyjnych, która pomaga chroni ograniczone zasoby naturalne ziemi. Prowadzimy polityk ci g ego wzrostu, ponosz c odpowiedzialno za rodowisko naturalne. 7

8 8

9 Pasy sb Owijane pasy klinowe w skoprofilowe sb 12 sb Pasy klinowe zespolone w skoprofilowe sb 31 sb Owijane pasy klinowe normalnoprofilowe sb 14 sb Dwustronne pasy klinowe normalnoprofilowe (sze ciok tne).. sb 32 sb W skie Owijane pasy klinowe w skoprofilowe sb 18 sb Pasy wieloklinowe sb 33 sb Uz bione pasy klinowe w skoprofilowe z bokami ci tymi... sb 19 sb Pasy z bate klasyczne sb 36 sb Uz bione pasy klinowe normalnoprofilowe z bokami ci tymi sb 22 sb Pasy z bate obustronnie uz bione.. sb 46 sb Uz bione w skie pasy klinowe w skoprofilowe z bokami ci tymi... sb 24 sb Pasy z bate itd sb 51 sb Owijane pasy klinowe w skoprofilowe SK Xtra Power sb 25 sb Pasy z bate obustronnie uz bione itd sb 56 sb W skie owijane pasy klinowe w skoprofilowe SK Xtra Power... sb 27 sb Pasy z bate Super-torque sb 59 sb Pasy do nap dów bezstopniowych.. sb 28 sb Pasy z bate Super-torque obustronnie uz bione sb 63 sb Pasy klinowe zespolone sb 29 sb Pasy z bate metryczne sb 65 sb Pasy klinowe zespolone normalnoprofilowe sb 30 sb Pasy z bate obustronnie uz bione metryczne sb 68 9

10 SK Pasy W nazewnictwie pasów oferowanych przez SK zosta przyj ty przyrostek PG. Wszystkie produkowane przez nas pasy s oznaczane zgodnie z tradycyjnym formatem podstawowego oznaczenia cz ci - wed ug ISO, BS, RMA lub DIN. Pasy klinowe ormat oznaczania pasów klinowych jest sta y dla ca ego zakresu produktów, struktura oznaczenia jest wyja niona na poni szym przyk adzie Przedrostek oznaczenia SK Typ pasa Pasy klinowe w skoprofilowe - SPZ, SPA, SPB, SPC Uz bione pasy klinowe w skoprofilowe z bokami ci tymi - XPZ, XPA, XPB, XPC Pasy klinowe normalnoprofilowe (klasyczne) - Z, A, B, C, D, E Uz bione pasy klinowe normalnoprofilowe (klasyczne) z bokami ci tymi - ZX, AX, BX, CX W skie pasy klinowe w skoprofilowe - 3V, 5V, 8V Uz bione w skie pasy klinowe w skoprofilowe z bokami ci tymi - 3VX, 5VX, 8VX Dwustronne pasy klinowe normalnoprofilowe (sze ciok tne) AA, BB, CC Pasy wieloklinowe - PJ, PK, P, PM D ugo ci pasów Pasy klinowe w skoprofilowe - wszystkie rodzaje - d ugo podzia owa (mm) W skie pasy klinowe w skoprofilowe- wszystkie rodzaje - d ugo zewn trzna (1/100 cala) Pasy klinowe normalnoprofilowe (klasyczne) - wszystkie rodzaje - d ugo wewn trzna (cal) Pasy wieloklinowe - d ugo podzia owa (mm) Oznaczenia dodatkowe Pasy klinowe w skoprofilowe i w skie pasy klinowe w skoprofilowe XP Xtra Power Pasy klinowe w skoprofilowe zespolone, w skie pasy klinowe w skoprofilowe zespolone, pasy klinowe dla okre lenia ilo ci po czonych pasów w zespole Uwaga W przypadku pasów wieloklinowych przed typem pasa b dzie podana ilo klinów PG SPB 1800 XP 10

11 SK Pasy W nazewnictwie pasów oferowanych przez SK zosta przyj ty przyrostek PG. Wszystkie produkowane przez nas pasy s oznaczane zgodnie z tradycyjnym formatem podstawowego oznaczenia cz ci - wed ug ISO, BS, RMA lub DIN. Pasy z bate ormat oznaczenia pasów z batych jest sta y dla ca ego zakresu produktów, struktura oznaczenia jest wyja niona na poni szym przyk adzie Przedrostek oznaczenia SK PG D X -025 D ugo ci pasów Oznaczenia dodatkowe - D, DA, DB pasy z bate obustronnie uz bione D ugo ci pasów Pasy klasyczne - d ugo podzia owa (1/10 cala) Pasy itd d ugo podzia owa (mm) Pasy STS d ugo podzia owa (mm) Pasy metryczne d ugo podzia owa (mm) Typ pasa Pasy klasyczne - MX, X,,, X, XX Pasy itd 2M, 3M, 5M, 8M, 14M Pasy STS S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M Pasy metryczne T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10 Pasy metryczne poliuretanowe T5PU, T10PU, T20PU, AT5PU, AT10PU Szeroko pasa Pasy klasyczne - 1/100 cala Pasy itd milimetry (mm) Pasy STS milimetry (mm) Pasy metryczne milimetry (mm) Uwaga Opcje dost pne dla pasów o du ej d ugo ci z otwartymi ko cami w postaci zwojów - patrz SK Pasy SK (Grupa produktowa PG) Pasy SK s produkowane w oparciu o "ogólno wiatow " specyfikacj PTP-0299 (uty 2000), która jest zgodna ze wszystkimi powszechnie stosowanymi normami: owijane i uz bione pasy klinowe s produkowane zgodnie z GB 1171 i BS 3790 pasy z bate s produkowane zgodnie z normami jako ci GB/T i GB/T kontrola d ugo ci i tolerancji wykonania profili MX,,, X, XX jest wykonywana zgodnie z ISO tolerancje wymiarowe produktu s mierzone i testowane zgodnie z ISO 4184 pasy SK s produkowane w wykonaniu antystatycznym i jako takie spe niaj wymagania dyrektywy ATEX (badanie konduktywno ci statycznej jest wykonywane zgodnie z ISO 1813) badanie wyposa enia jest wykonywane zgodnie z ISO Podstawowe materia y stosowane na pasy z bate Pasy klasyczne (MX,,, X,XX) W ókno szklane Pasy itd Pasy metryczne (3M, 5M, 8M, 14M) Pasy mog by przechowywane przez dwana cie lat bez ujemnego wp ywu na ich oczekiwan trwa o eksploatacyjn, je eli warunki sk adowania s optymalne. (T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10) Pasy metryczne poliuretanowe Pasy metryczne poliuretanowe (T5PU,T10PU, AT5PU, (T5PU,T10PU, AT5PU, AT10PU) AT10PU) Rzeczywi cie bez ko ca (bezko cowe) Z otwartymi ko cami Element rozci gliwy (kord) W ókno szklane W ókno szklane Kord stalowy / Kord z Kevlaru Kord stalowy / Kord z Kevlaru Materia z ba (mieszanka) CR CR CR Poliuretan Poliuretan Ok adzina z ba (tkanina pokrywaj ca z b)nylon Nylon Nylon nie tkanina Dost pny nylon Grzbiet pasa (powierzchnia górna) CR CR CR nie tkanina Dost pny nylon 11

12 Owijane pasy klinowe w skoprofilowe SPZ SPA w h Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia ow w h mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm SPZ 512 9,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ1237 SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ2287 SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ ,7 8 PG SPZ3550 SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA1257 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 12

13 Owijane pasy klinowe w skoprofilowe SPA SPB SPC Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm Profil Wymiary O naczenie D ugo podzia owa w h mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA2632 SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA ,7 10 PG SPA4500 SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB3550 SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB ,3 13 PG SPB8000 SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC ,0 18 PG SPC12500 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 13

14 Owijane pasy klinowe normalnoprofilowe 10/Z 13/A w h Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm 10/Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z , PG Z71 10/Z , PG Z , PG Z , PG Z79 13/A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A67 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 14

15 Owijane pasy klinowe normalnoprofilowe 13/A 17/B Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm 13/A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A , PG A187 17/B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B42 17/B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B126 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 15

16 Owijane pasy klinowe normalnoprofilowe 17/B 22/C w h Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm 17/B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B , PG B315 22/C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C52 22/C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C114 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 16

17 Owijane pasy klinowe normalnoprofilowe 22/C 32/D 38/E Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo D ugo wewn trzna podzia owa w h mm cale mm 22/C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C , PG C418 32/D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D136 32/D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D477 38/E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG E , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D , PG D187 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 17

18 W skie Owijane pasy klinowe w skoprofilowe 3V/9N 5V/15N 8V/25N w h Profil Wymiary Oznaczenie D ugo zewn trzna Profil Wymiary Oznaczenie D ugo zewn trzna w h w h mm cale mm mm cale mm 3V/9N ,0 9 8 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,5 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V ,0 9 8 PG 3V1400 5V/15N , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V900 5V/15N , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V3550 8V/25N , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 8V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V , PG 5V1900 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 18

19 Uz bione pasy klinowe w skoprofilowe z bokami ci tymi XPZ XPA XPB w h Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm Profil Wymiary Oznaczenie D ugo podzia owa w h mm XPZ 630 9,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ1400 XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ ,7 8 PG XPZ3550 XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA1257 XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA ,7 10 PG XPA3550 XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB ,3 13 PG XPB3350 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 19

20 Uz bione pasy klinowe w skoprofilowe z bokami ci tymi XPB XPC w h Profil Wymiary O naczenie D ugo podzia owa w h mm XPB ,3 13 PG XPB3550 XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC ,0 18 PG XPC3550 Dost pne s tak e d ugo ci niestandardowe. 20

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej ZYGMUNT MIETLEWSKI BOGDAN TCHÓRZ ŁUKASZ RÓŻANKOWSKI Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW UBOCZNYCH ORAZ ZALECANEGO POST POWANIA Z ODPADAMI W ROLNICTWIE I PRZEMY LE ROLNO-SPO YWCZYM MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego post powania z odpadami w rolnictwie i przemy le rolno-spo

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu PL PL

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo