University of Life Sciences in Lublin, Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "University of Life Sciences in Lublin, Poland"

Transkrypt

1 TOWAROZNAWSTWO ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI/ COMMODITY OF NUTRIENTS FOR FOOD PRODUCTION Opis przedmiotu / Course description Nazwa przedmiotu Towaroznawstwo środków do produkcji żywności Course title Commodity of nutrients for food production 2 Kod przedmiotu.. Course code 3 Godziny zajęć wykłady 15 ćwiczenia 5 wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) laboratoria 10 Contact hours lectures 15 classes 5 trainings - other (specify) laboratory classes 10 Study time 4 Liczba punktów ECTS 5 ECTS credits 5 Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Type of the course obligatory 6 Poziom przedmiotu II stopnia Level of the course Master's degree programme 7 Rok studiów II Year of study 8 Semester studiów letni (III) Semester of study summer semester (III) 9 Imię i nazwisko wykładowcy Bartosz SOŁOWIEJ (wykładowców) Name of lecturer(s) 10 Słowa klucze żywność, dodatki do żywności, towaroznawstwo Keywords food, food additives, commodity 11 Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie się studenta oraz nabycie przez niego praktycznych umiejętności analitycznych odnośnie oznaczania poszczególnych dodatków stosowanych przy produkcji żywności. Ponadto wiedza o środkach stosowanych do produkcji żywności, o różnych produktach spożywczych i stopniu ich przetworzenia, jak również ich jakości i walorach użytkowych jest niezbędna zarówno dla producentów, jak i osób zajmujących się dystrybucją i kontrolą wytworzonej żywności. Objective of the course A student must be familiar with programme and acquisition of practical and analytical skills for determining particular additives used in food production. Moreover, the knowledge of nutrients used in the production of 1

2 food, different food products and their degree of processing, as well as their quality and utility values is essential for both the producers and people involved in the distribution and control of food production process. 12 Treści merytoryczne przedmiotu Wykłady: 1. Charakterystyka środków do produkcji żywności (1 h) 2. Dodatki do żywności definicja, podział, system numeryczny (1 h) 3. Kryteria stosowania dodatków do produkcji żywności, korzyści i zagrożenia (2 h) 4. Czynniki kształtujące jakość produktów żywnościowych (1 h) 5. Interakcje pomiędzy dodatkami do żywności a żywnością (1 h) 6. Substancje stabilizujące i zagęszczające stosowane w produktach żywnościowych (hydrokoloidy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, substancje białkowe itp.) (3 h) 7. Substancje konserwujące stosowane do produkcji żywności (2 h) 8. Przeciwutleniacze w produktach żywnościowych (2 h) 9. Barwniki i aromaty stosowane podczas produkcji żywności (1 h) 10. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania substancji słodzących (1 h) Ćwiczenia: 1. Ćwiczenia wprowadzające (regulamin BHP, omówienie ćwiczeń i wymagań stawianych w ramach przedmiotu) (1 h) 2. Ćwiczenia obliczeniowe (2 h) 3. Zaliczenie (2 h) Laboratoria: 1. Oznaczanie zawartości glutaminianu sodu w przyprawach kuchennych (1 h) 2. Oznaczanie zawartości kwasu octowego w przetworach owocowo-warzywnych (1 h) 3. Oznaczanie betaniny metodą spektrofotometryczną (1 h) 4. Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki w winach (1 h) 5. Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego w napojach bezalkoholowych (1 h) 6. Oznaczanie zawartości słodzików w preparatach słodzących (1 h) 7. Badanie właściwości teksturalnych produktów żelatynowych (1 h) 8. Oznaczanie zawartości soli kuchennej (NaCl) w produktach mleczarskich (1 h) 9. Badanie właściwości naturalnych hydrokoloidów roślinnych (1 h) 10. Wykrywanie sztucznego zabarwienia słodyczy (1 h) Course contents Lectures: 1. Characteristics of nutients for food production (1 h) 2

3 2. Food additives - definition, classification, numerical system (1 h) 3. Criteria for the use of additives in food production, the benefits and risks (2 h) 4. Factors affecting the quality of food products (1 h) 5. Interactions between food additives and food products (1 h) 6. Stabilizers and thickeners used in foods (plant and animal hydrocolloids, protein substances, etc.) (3 h) 7. Preservatives used for food production (2 h) 8. Antioxidants in food products (2 h) 9. Dyes and fragrances used in food production (1 h) 10. Benefits and risks from the use of sweeteners (1 h) Classes: 1. Introductory exercise (Health and Safety regulations, discussion of exercises and requirements of the course) (1 h) 2. Calculation exercises (2 h) 3. Credit (test) (2 h) Laboratories: 1. Determination of monosodium glutamate in spices (1 h) 2. Determination of acetic acid in processed fruits and vegetables (1 h) 3. Determination of betanin using spectrophotometric method (1 h) 4. Determination of sulphfur dioxide in wines (1 h) 5. Determination of ascorbic acid in soft drinks (1 h) 6. Determination of sweetening agent content in the sweetener preparations (1 h) 7. The study of textural properties of gelatin (1 h) 8. Determination of salt (NaCl) in dairy products (1 h) 9. Study the properties of natural plant hydrocolloids (1 h) 10. Detection of artificial colorants in candies (1 h) 13 Wymagania wstępne i dodatkowe Towaroznawstwo ogólne, Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego, Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego Pre-requisities General science of commodities, Commodity of plant origin products, Commodity of animal origin products 14 Efekty kształcenia Student po zakończeniu kursu pt.: Towaroznawstwo środków do produkcji zywności zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności analityczne w zakresie oznaczania zawartości wybranych składników żywności oraz 3

4 pomiaru fizykochemicznych cech próbek żywności, poddanych wybranym operacjom i procesom jednostkowym, nabywa umiejętności analizy zawartości poszczególnych dodatków potrzebnych do wytworzenia różnorodnych produktów żywnościowych Learning outcomes Student after completing the course "Commodity of nutrients for food production" gain theoretical and practical, analytical skills in determining the content of selected food ingredients and measuring the physical and chemical characteristics of the food samples during unit operations and processes, acquire the ability to analyze the content of particular additives needed to produce variety of food products. 15 Materiały dydaktyczne - Teaching and learning material - 16 Zalecane lektury 1. Kolenda H. (red.). Towaroznawstwo artykułów spożywczych. Cz. II. WAM, Gdynia, Świderski F. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa, Wyd. SGGW, Warszawa, Pachołek B., Zmudziński W., Podsiadłowska J. Towaroznawstwo żywności, AEP, Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności, WSiP, Skrypt ćwiczeniowy własny. Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i towaroznawstwa Żywności References 1. Food additive. Ed. by Miller F.P., Vandome A.F., McBrewster J., Alphascript Publishing, Safety evaluation of certain food additives and contaminats. 67 th report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Stationery Office Books, Rome, Italy, Bender's Dictionary of Nutrition and Food Technology (8 ed.). Ed. by Bender D.A., Woodhead Publishing Ltd. and CRC Press LLC, Cambridge, England, Handbook of food preservation. Rahman S. Marcel Dekker, Inc. New York Basel, Laboratory guide. Department of Biotechnology, Human Nutrition and Food Commodities. 17 Metody nauczania wykłady, praca w laboratorium, zajęcia praktyczne, ćwiczenia Teaching methods lectures, labs, practical work, classes 18 Dodatkowe informacje o metodach Teoria w formie wykładów. Program zajęć i slajdy dostępne jako materiał do nauki. Na ćwiczeniach studenci nauczania wykonują doświadczenia i analizy. Dodatkowo pokazy. 19 Extra information on the teaching methods 20 Metody oceny 1. Laboratoria: sprawozdanie, okresowe sprawdziany praktyczne i ustne. 2. Ćwiczenia: okresowe sprawdziany ustne i końcowy egzamin pisemny. Assessment methods 1.Laboratory classes: report, periodic practical and oral examinations. 2.Classes: periodic oral examinations and final written test. The theory will be given by means of lectures. A syllabus and slides are available as study material. For the practical exercises the students will perform experiments and analyses in the lab. Extra demonstrations will be given. 21 Metody egzaminowania Na zakończenie semestru egzamin pisemny obejmujący całośc materiału z wykładów i ćwiczeń. Examination methods Final written examination covering the whole contents of lectures and classes in the end of the semester. 4

5 22 Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania Extra information on the examination methods - - 5

Opis przedmiotu / Course description

Opis przedmiotu / Course description OGÓLNA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI/ GENERAL FOOD TECHNOLOGY Opis przedmiotu / Course description 1 2 3 1 Nazwa przedmiotu Ogólna technologia żywności Course title General food technology 2 Kod przedmiotu.. Course

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI

SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI SPECJALNOŚĆ CHEMIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI studia magisterskie 1. Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Edward Szłyk Sylwetka absolwenta Student zdobywa wiadomości z zakresu produkcji, analizy i obrotu żywnością.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

COURSE DESCRIPTION CARD

COURSE DESCRIPTION CARD COURSE DESCRIPTION CARD Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 1. Course title: Personal Financial Planning in Polish: Planowanie finansów osobistych 3. Faculty: Finance and Insurance 2. Course code:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT: Field of study: Occupational Health and Safety. Year: III. Semester: 6

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT: Field of study: Occupational Health and Safety. Year: III. Semester: 6 DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT: Field of study: Occupational Health and Safety Year: III Semester: 6 Occupational Health and Safety, 1 Institute: of Socio Legal Studies Study programme: Occupational

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME)

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) University of Applied Sciences ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) Contents A. Introduction... 3 A.1. Change Management in SME s An innovative

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

Historia literatury angielskiej History of English literature

Historia literatury angielskiej History of English literature Filologia angielska II BA, studia stacjonarne Nauczycielska Historia literatury angielskiej History of English literature ECTS: 2 + 2 Rodzaj zajęć: ćwiczenia/classes Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection

INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of education within the range of environment protection INNOWACYJNOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Innovativeness of

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 204/205 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Coordinate Metrology Subject Level

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Konferencja. ferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Kon

Konferencja. ferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Kon IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica ferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Ko Dietetyki Congressus

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 1 JOANNA STADNIK,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Fundacja Techniki

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Management stacjonarne. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Subject Field of study Form of Study Poziom kwalifikacji PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT Management stacjonarne II degree Year 1 Term

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. 1. Subject: Biotechnological methods in environmental protection 2. Prerequisites: No 3. Faculty: All faculties 4. Teaching form: Lecture

SYLLABUS. 1. Subject: Biotechnological methods in environmental protection 2. Prerequisites: No 3. Faculty: All faculties 4. Teaching form: Lecture SYLLABUS 1. Subject: Biotechnological methods in environmental protection 2. Prerequisites: No 3. Faculty: All faculties 4. Teaching form: Lecture Study period Level Lecture hours ECTS points Summer period

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(29) 2013, 169-178 FACTORS CONDITIONING THE DEVELOPMENT OF SAFE FOOD PRODUCTION IN POLAND Olga Stefko, Izabela

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo