Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/2/A/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/2/A/2011"

Transkrypt

1 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, r. W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Warszawa NIP: REGON: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/2/A/2011 PROKURATURY APELACYJNEJ w Warszawie (zwanej dalej Zamawiającym ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie adres do korespondencji: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE WARSZAWA Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Pzp. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Warszawa, wrzesień 2011 rok

2 Spis treści Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia 3 Rozdział II Przygotowanie ofert 4 Rozdział III Termin związania ofertą oraz termin realizacji zamówienia 6 Rozdział IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 6 Rozdział V Rozdział VI Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału Kryteria wyboru ofert 7 8 Rozdział VII Zasady i tryb wyboru ofert 9 Rozdział VIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty 9 Rozdział IX Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10 Rozdział X Tryb udzielania wyjaśnień 11 Rozdział XI Składanie ofert 12 Rozdział XII Otwarcie ofert 12 Rozdział XIII Wybór wykonawcy i zawarcie umowy 12 Rozdział XIV Środki ochrony prawnej 13 2

3 ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych - urządzeń firewall oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załączniku nr 1 do umowy. 2. Dostawa musi być wykonana w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie materiałów informacyjnych producenta potwierdzających zgodność wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów oferowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem z wymogami zawartymi w SIWZ (parametry oferowanego sprzętu nie mogą być niższe niż wymagane przez Zamawiającego). 5. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oferowanego sprzętu na etapie badania i oceny ofert. Przez produkt równoważny dla opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami (aplikacjami, oprogramowaniem) Zamawiającego, działającymi w środowisku Microsoft Windows, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej zawartej w załączniku Nr 1 do SIWZ. 6. Przez normę jakościową równoważną Zamawiający rozumie taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikaty CE na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 m-ce na każde urządzenie (12 miesięcy na urządzenia firewall). 8. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach wraz z pełną dokumentacją i nośnikami z oprogramowaniem oraz kompletem materiałów eksploatacyjnych (typu: tonery, tusze itp.). 9. Zestawienie sprzętu (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ): 3

4 Część pierwsza Lp. Nazwa Ilość (szt) 1 Firewall 26 Część druga Lp. Nazwa Ilość (szt.) 1 Komputer PC 15 2 Monitor PC 20 3 Urządzenie wielofunkcyjne 12 4 Drukarka jednostanowiskowa 13 5 Komputer przenośny 6 6 Projektor multimedialny 1 7 Pamięć do serwera 4 8 UPS APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V, z kartą sieciową UPS Network Management Card 2 lub równoważny 9 Monitor PC z TV 1 10 Corsair pamięć USB Flash Padlock2 8GB USB 2.0 ( szyfrowany sprzętowo, PIN ) lub równoważny Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ; ; ; ROZDZIAŁ II Przygotowanie oferty I. Wymagania formalne Dokumenty (oryginały) takie jak formularz ofertowy oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnika, który przedstawi pełnomocnictwo od w/w osoby (osób). 1. Oferta musi być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią SIWZ. Zaleca się przygotowanie oferty przy wykorzystaniu formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ. Ofertę należy złożyć, pod rygorem 4

5 nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. 2. Każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę. 3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 11. Wskazane jest zapoznanie się z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca winien zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 12. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o nazwie Oferta (w załączeniu do SIWZ druk do ewentualnego wykorzystania) lub w przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego, musi zawierać, co najmniej: a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, dokładny adres, telefon, itp.), b) określenie przedmiotu oferty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, c) cenę netto oraz brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich z wszelkimi świadczeniami pochodnymi; cena brutto (z obowiązującą stawką VAT) musi obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie. Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. d) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań i warunków dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z wymogami określonymi w rozdziale I SIWZ, e) informacje dotyczące warunków płatności (co najmniej potwierdzenie, że warunki płatności są zgodne z SIWZ), f) wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. g) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 2) Dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ. 3) Stosowny dokument np. pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika ono z ogólnie obowiązujących przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty oryginał lub kopia (odpis) dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w załączeniu do SIWZ formularze do ewentualnego wykorzystania). 13. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy tj, osoby (osób) wymienionej we właściwym rejestrze lub innej osoby upoważnionej pisemnie do reprezentowania Wykonawcy (firmy). 14. Integralną częścią oferty są załączniki. 15. Ofertę sporządza się w języku polskim. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5

6 17. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 18. Oferta musi być kompletna pod względem wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 19. Zamawiający nie zaleca załączania do oferty materiałów nie wymaganych w SIWZ. 20. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część oferty. 21. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości i nieuszkodzonym opakowaniu, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie dodatkowo oznaczone napisem: Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA PROKURATURY APELACYJNEJ W WARSZAWIE, Nie otwierać przed r. godz i będzie zawierać kolejne zamknięte opakowanie zawierające ofertę, które będzie oznaczone nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy musi zapewniać możliwość zwrotu wykonawcy w stanie nie naruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ono dla nich wiążące. 23. Formularz SIWZ jest udostępniany nieodpłatnie na stronie Formularz SIWZ może być odebrany bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub na pisemny wniosek wykonawcy wysłany pocztą za pobraniem. II. Zalecenia dodatkowe 1. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron rozpoczynała się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 2. Zaleca się, aby kolejne strony (oferty oraz załączników) połączone były w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie z zawartości. 3. Zaleca się, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. ROZDZIAŁ III Termin związania ofertą oraz termin realizacji zamówienia 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. dnia roku, a upływa dnia roku ROZDZIAŁ IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 6

7 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. W szczególności Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać następujący warunek udziału w postępowaniu: w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali (są w trakcie realizacji), co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej zł brutto każda. 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywała na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów. ROZDZIAŁ V Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału 1. Wykonawca składa oświadczenia, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie wynikające z art. 24 ust 1 pkt 1-10 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 (formularze oświadczeń do ewentualnego wykorzystania - załącznik Nr 1 i 2 do Formularza oferty) w oryginale. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został zawarty w SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy: 1) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej, oprócz informacji, o której mowa w pkt 3 wystawionej na każdego ze wspólników, muszą przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczącą podmiotów zbiorowych), o której mowa w pkt 4, wystawioną ma spółkę. 4) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 7

8 terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia w ofercie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy n/w dokumentów: Wykazu minimum 3 dostaw sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda, których Wykonawca dokonał lub jest w trakcie realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem nazwy odbiorcy, dokładnego adresu, dat wykonywania dostaw, ich wartości oraz osób do kontaktu w celu potwierdzenia realizowanych dostaw a także załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie - referencje. (formularz wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik numer 5 do Formularza oferty) 4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu z ust. 2-4, to kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Zalecane jest zachowanie kolejności składanych dokumentów. ROZDZIAŁ VI Kryterium wyboru oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia: Kryterium (ocena) wyboru oferty i jej znaczenie (w punktach) l.p. opis kryteriów oceny znaczenie 1 Cena - łączna cena oferty Kryterium cena: Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 100, oferty z wyższymi cenami otrzymają liczbę punktów obliczoną na podstawie poniższego wzoru. Cena oferowana minimalna brutto [zł] KC = x 100 = (*) Cena ocenianej oferty brutto [zł] (*)Wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ (art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Pzp). 8

9 ROZDZIAŁ VII Zasady i tryb wyboru ofert 1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami SIWZ. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Zamawiający uzna oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. 4. Wszelka korespondencja prowadzona między Zamawiającym z Wykonawcami może być prowadzana za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. Powzięcie informacji przesłanej faxem musi być niezwłocznie potwierdzone poprzez odesłanie pierwszej strony faxu z pieczęcią oraz datą i podpisem osoby odbierającej lub w przypadku użycia poczty elektronicznej, zwrotnym potwierdzeniem odbioru przy użyciu tej formy korespondencji. 5. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ. (art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Pzp.). 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ VIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Oferta musi zawierać ostateczną (niepodlegającą zmianie), sumaryczną, łączną cenę brutto za przedmiot zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę. 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę w ofercie jakichkolwiek zmian lub brak określenia i wypełnienia ceny jednostkowej bądź ceny oferty spowoduje odrzucenie oferty. 3. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 4. W przypadku zastrzeżeń że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1. ustawy prawo zamówień publicznych może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, żądając przedstawienia kalkulacji szczegółowej. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli ze złożonej kalkulacji szczegółowej wynikało będzie, że cena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Wstawienie w pozycji formularza ofertowego zera jako ceny jednostkowej lub wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 8. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. 9. Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartości netto, bez podatku VAT, poszczególnych elementów zamówienia, a następnie na końcu dodaje wartość podatku VAT. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować wszystkie składniki mające wpływ na jej wysokość. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 9

10 Rozdział IX Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wymagania dotyczące wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: część pierwsza 2 500,00 zł, część druga 5 500,00 zł. przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z póżn. zm.), 3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Apelacyjna w Warszawie Nr rachunku: z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy SIWZ (ZP/2/A/2011). 4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku musi być dołączony do oferty. 6. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 7. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości... zł (słownie...złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest...(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na... prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu... przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie. Niniejszym... (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie... (nazwa Wykonawcy jak wyżej). 4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Gwarancja obowiązuje od dnia...(termin składania ofert) do dnia... Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25 kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 10

11 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp. 11. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia. 12. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniu bankowym, c. gwarancji bankowych, d. gwarancji ubezpieczeniowej, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie dla każdej części zamówienia. 15. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż przed zawarciem umowy. 16. Zabezpieczenia wnoszone w formach wymienionych w ust. 12 pkt. b-e muszą zawierać: - nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela), - nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy), - nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta), - określenie zabezpieczonej wierzytelności, - kwotę zabezpieczenia, okresy na które udzielono zabezpieczenia(wg treści umowy), - zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową. 17. Zabezpieczenie musi obejmować cały okres trwania umowy. ROZDZIAŁ X Tryb udzielania wyjaśnień 1. Adres do korespondencji oraz numer sprawy są zamieszczone na stronie tytułowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego 2. Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania, (art. 38 ust. 1 Pzp), postanowienia w proponowanej umowie (a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia), co, do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania są: Krzysztof Wasilewski tel.: (022) ; Małgorzata Roratowska tel.: (022) ; Dariusz Kostrzewa i Ryszard Ślesicki - tel.: (022) ; Przemysław Trzeciecki. tel.: (022) , 4. Protokół postępowania prowadzony przez Zamawiającego jest jawny. 11

12 ROZDZIAŁ XI Składanie ofert 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 nie później niż do godz dnia roku. 2. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia roku włącznie (art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp). 3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi rozdział II pkt 21, dodatkowo oznaczonym słowem ZMIANA". 4. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi rozdział II pkt 21, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANIE". 5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, bez względu na przyczyny opóźnienia. ROZDZIAŁ XII Otwarcie ofert 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz , w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. 2. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: - imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, - cen ofert, - terminu wykonania zamówienia, - warunków płatności. 5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowywane są w protokole postępowania. ROZDZIAŁ XIII Wybór wykonawcy i zawarcie umowy 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert. - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz w niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w postępowaniu. 3. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty w celu zawarcia umowy. 12

13 4. Projekt umowy stanowi załączniki Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W projekcie umowy zostały uwzględnione także zagadnienia kar umownych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż w złotych polskich. 6. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (termin odwoławczy), ale przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1 lit. a Pzp. Rozdział XIV Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej (odwołanie) w przedmiotowym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Działem VI- Rozdział 1,2,3 ustawy Pzp. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty. 3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, : - ust. 1 pkt. 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - ust. 2 pkt. 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Warszawa, dnia... Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniem oraz projektem umowy Zatwierdzam do realizacji.. 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część pierwsza 1. Firewall - 26 szt. Parametr Architektura systemu ochrony Wymagania techniczne Główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian ma używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu układu ASIC. Funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny od jednego producenta, który udzieli odbiorcom końcowym licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). System operacyjny Dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Ilość/rodzaj portów Nie mniej niż 3 porty Ethernet 10/100 Base-TX, 5 portów Ethernet 10/100/1000 Base- TX Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM,) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP,) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów Zasada działania (tryby) Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/nat (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ Polityka bezpieczeństwa (firewall) Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). 14

15 Wykrywanie ataków Translacja adresów Wirtualizacja i routing dynamiczny Połączenia VPN Uwierzytelnianie użytkowników Wykrywanie i blokowanie technik i ataków (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. Wydajność Funkcjonalność zapewniająca niezawodność Zasilanie Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń i nowych połączeń na sekundę. Przepływność nie mniejsza niż 1 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 70 Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 500 jednoczesnych tuneli VPN. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive Zasilanie z sieci 230V/50Hz. 15

16 Konfiguracja i zarządzanie Certyfikaty Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. Producent musi posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, Network IPS, Antywirus. Zarządzanie Raportowanie Integracja systemu zarządzania Serwis oraz aktualizacje System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości Zarządzanie wersjami firmware u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres min. 1 roku System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min 1 roku. Część druga 1. Komputer PC - 15 szt. Parametr Parametry wymagane Procesor klasy x86 (posiadający co najmniej dwa rdzenie z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych), taktowany zegarem Procesor minimum 3 Ghz co najmniej 4 MB L2 cache (współdzielona) lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. Płyta główna maks. Ilość procesorów 1 16

17 Magistrala FSB 1333 MHz typ obsługiwanej pamięci DDR Dwukanałowa obsługa tak pamięci Maks. poj. pamięci 4 GB Złącza PCI-E PCI-Express x16 Standard kontrolera ilość Serial ATA3 6 szt. Zintegrowana karta tak sieciowa Zintegrowana karta tak dźwiękowa Zintegrowana karta tak graficzna Porty zewnętrzne Audio, 4xUSB 1xRJ45 2xPS2 Standard płyty ATX Kontrolery USB 3.0 Obudowa Typ/Zasilacz ATX/500W Rodzaj pamięci DDR3 SDRAM Standard DDR Pamięć operacyjna Pojemność pamięci 2048 (w komplecie dwie sztuki razem 4096) Częstotliwość pracy 1333 MHz Dodatkowe informacje Dożywotnia gwarancja Format szerokości 3,5 cala Pojemność 500 GB Dysk twardy Interface Serial ATA 3 Prędkość obrotowa obr./min Pamięć cache 16 MB Napęd optyczny Rodzaj DVD Multiplayer Napęd FDD Rodzaj Napęd USB System operacyjny Nazwa / typ Windows 7 Professional Mysz, klawiatura Mysz optyczna z rolką + klawiatura Karta sieciowa Zintegrowana z płytą gł. Gwarancja 24 miesiące 2. Monitor PC - 20 szt. Monitor LCD Przekątna minimum 19 cali Typ LCD Format obrazu 4:3 Głośniki Tak Złącze DVI Tak Złącze D-Sub (VGA) Tak Wejście audio Stereo Mini - jack Możliwość regulacji Tak pionowej Możliwość kąta Tak nachylenia Kolor obudowy Czarny / srebrny Gwarancja 24 miesiące 3. Urządzenie wielofunkcyjne - 12 szt. Parametr Funkcje Parametry wymagane Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 17

18 Parametry drukowania Obsługa papieru Dodatkowe specyfikacje Specyfikacje dotyczące skanerów Obsługiwana funkcja wykonywania wielu zadań przez urządzenie wielofunkcyjne Prędkość druku w czerni 25 str./min (tryb normal, A4) Technologia druku Druk laserowy Jakość druku w czerni (tryb 600 x 600 dpi best) Liczba wkładów 1 (czarny) drukujących Standardowy podajnik Podajnik papieru na 250 papieru ark., podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 1 ark., automatyczny podajnik dokumentów na 35 ark. Standardowy odbiornik Odbiornik papieru na 100 papieru arkuszy Druk dwustronny Automatyczny (standardowo) Podawanie nośników, Podawanie arkuszy wykańczanie dokumentów Obsługiwane formaty nośników Niestandardowe wymiary nośników Nośniki Szybkość procesora Standardowa pamięć Maksymalna pojemność pamięci Typ skanera Optyczna rozdzielczość skanowania Kodowanie koloru Maks. format skanowania (skaner płaski) Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) Jakość skanowania w czerni (tryb normal) Podajnik z priorytetem poboru: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, koperty, pocztówki; podajnik na 250 ark.: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, koperty Podajnik z priorytetem poboru: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik na 250 ark. 2: od 76 x 187 do 216 x 356 mm Papier (wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, pocztówki Min 500 MHz Min 128 MB Min 128 MB Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów 1200 dpi 24-bitowa 216 x 297 mm 216 x 356 mm 15 str./min 18

19 Specyfikacje dotyczące kopiarek Specyfikacje dotyczące faksów Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) Rozdzielczość kopiowania Zmniejszanie/powiększanie kopii Szybkość faksu Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci Rozdzielczość (w czerni, tryb best) Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania Automatyczne ponowne wybieranie numeru Wysyłanie faksów z opóźnieniem Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów 25 kopii/min 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 25 do 400% 3 sekundy na stronę 400 stron 300 x 300 dpi 120 Tak Tak 119 adresatów Drukowanie zdjęć Wyświetlacz 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD Sieci i łączność Standardowe rozwiązania komunikacyjne 1 port Hi-Speed USB 2.0; Port sieciowy 10/100 Obsługiwane systemy operacyjne Tak Ethernet Pełna instalacja oprogramowania w systemach: Windows 7 32-bitowy i 64-bitowy, Windows Vista 32- bitowy i 64-bitowy, Microsoft Windows XP 32-bitowy; Instalacja samych sterowników w systemach: Microsoft Windows Server bitowy (SP3 lub nowszy), Server bitowy i 64-bitowy Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji Zasilanie Napięcie wejściowe: V (+/-10%), 50/60 Hz (+/2 Hz) 4. Drukarka jednostanowiskowa - 13 szt. Parametr Prędkość drukowania Jakość druku Maksymalna pojemność podajnika Maksymalna pojemność odbiornika Druk dwustronny Standardowe rozwiązania komunikacyjne Parametry wymagane 18 stron/min. Do 600 x 600 dpi 150 arkuszy Ręczny ze wsparciem sterownika Port USB Port 10/100Base-t 19

20 Szybkość procesora Standardowa pamięć Maksymalny format wydruku Gwarancja 266 Mhz 8 MB A4 24 miesiące 5. Komputer przenośny - 6 szt. Parametry Ekran Kamera Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Porty/złącza* Wbudowane karty sieciowe Klawiatura Napęd optyczny Bateria\Zasialnie System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe/inne Parametry wymagane Matryca 13.3 HD z podświetleniem LED, obudowa wyświetlacza o podniesionej wytrzymałości, metalowa, ze stalowymi zawiasami, Rozdzielczość min 1366 x 768. Zintegrowana z obudową kamerka HD 720p wraz z dedykowanym oprogramowaniem zapewniająca rejestrowanie obrazu z w rozdzielczości min. 1280x720pikseli przy 30kl/s 1 procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 2,3 GHz, posiadający pamięć drugiego poziomu 3MB, cache L2 z technologią Turbo Boost lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. 4 GB DDR3 1333MHz (w dwóch modułach) z możliwością rozbudowy do 8 GB; Min. 500 GB SATA/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Karta graficzna zintegrowana Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 Wbudowane głośniki i mikrofon stereo Zintegrowane: 1x ExpressCard/34 slot, 1x VGA 1 x HDMI, 4x USB 2.0, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, zintegrowany Card Reader (SD, MMC, Memory Stick, xd) złącze typu Kensington Slot Ethernet 10/100/1000 WiFi ( a/b/g/n) Bluetooth v2.1 Odporna na zalanie klawiatura z kanalikami odpływowymi Tabliczka dotykowa z przewijaniem i obsługą gestów DVD+/-RW Dual Dual Layer z możliwością wykonywania (wypalania) etykiet na specjalnych płytach CD-R, DVD-R oraz DVD+R. Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 4 godziny, zasilacz zewnętrzny V Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu Dedykowana torba producenta komputera. Zarządzanie Bezpieczeństwo Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy: możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub kartą SMART możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, COM, Centronics, esata, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników; możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika kart SMAT, czytnika linii papilarnych oraz układu TPM kontrola sekwencji boot-ącej; 20

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 510150-2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 510150-2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawa.pa.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SOCJALNYCH, SANITARIATÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 7 2014-11-07 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/I/5/14 - Dostawa sprzętu komputerowego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo