Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /2011 Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) - Pzp Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość euro Opracowanie Opiniowanie i weryfikacja:... Zatwierdził/ła: Warszawa, dnia 29 lipiec 2011 rok

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy postępowanie numer sprawy GOZ /2011. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu.

3 Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty faksem i drogą elektroniczna (oferta ma mieć formę wydruku zapakowana jak w pkt 1.5 siwz). 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy (w tym przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i administracji) zwanego w dalszej części systemem, pocztą lub wortalem. Zamówienie musi zostać wykonane do dnia 10 grudnia 2011 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy wortalu zawiera załącznik numer 5 a do siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy systemu poczty elektronicznej zawiera załącznik numer 5 b do siwz. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania koniecznego do budowy, uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania systemu Wykaz jednostek organizacyjnych zamawiającego, w których ma być wdrożona przedmiotowa usługa zawarty jest w załączniku numer 10 do siwz. Wszystkie koszty budowy i wdrożenia w jednostkach zaoferowanego systemu ponosi wykonawca (koszty mają być wliczone w cenę oferty; w koszty należy wliczyć m.in. kosztu związane z pracą, wyżywieniem, noclegami i dojazdami do jednostek Państwowej Inspekcji osób wdrążających system) Wykonawca wskaże w ofercie 2 osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi (dostawa sprzętu, oprogramowania, realizacja usługi) oraz 2 osoby, które będą współpracować z zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi z każdej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy przy realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady Do każdego dostarczonego serwera, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, switcha i innych urządzeń potrzebnych do wykonania zamówienia zwanych dalej sprzętem mają być dołączone: 1) karta gwarancyjna, 2) lista punktów serwisowych, które mogą obsługiwać sprzęt, 3) instrukcja obsługi, 4) nośnik ze sterownikami, 5) licencja i nośnik ze standardowym oprogramowaniem producenta. Dokumenty z pkt 1-3 i 5 mają być sporządzone w języku polskim Zasady odbioru sprzętu po dostarczeniu sprzętu zostanie spisany protokół końcowy odbioru sprzętu (protokół ma zawierać co najmniej następujące informacje datę odbioru, nazwę, model i numer fabryczny sprzętu, nazwę zamawiającego oraz nazwę wykonawcy); o dacie dostawy sprzętu wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na zawierać informację na temat daty (dzień, miesiąc i rok) dostawy sprzętu. Zasady odbioru wykonania usługi po wykonaniu usługi w każdej z jednostek organizacyjnych zostanie spisany protokół odbioru częściowego usługi (należy przygotować osobno protokoły odbioru systemu poczty elektronicznej i osobno protokoły budowy wortalu; protokoły te będą oddzielnie podpisywane); o dacie przystąpienia do realizacji usługi w każdej z jednostek wykonawca jest

4 4 zobowiązany poinformować faksem dany Okręgowy Inspektorat Pracy, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy i Główny Inspektorat Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zasady odbioru szkoleń po przeprowadzeniu szkolenia zostanie spisany protokół odbioru częściowego (do każdego protokołu ma być załączona podpisana przez uczestników szkolenia lista z każdego dnia szkolenia; zamawiający spośród uczestników szkolenia w każdej z grup wyznaczy osobę uprawnioną do podpisania protokołu odbioru szkolenia; protokół ma zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy, miejsce prowadzenia szkolenia (adres), datę prowadzenia szkolenia, temat szkolenia i oznaczenie grupy, której szkolenie dotyczy). Zasady odbioru oprogramowania datę odbioru, nazwę i wersję dostarczonego oprogramowania, numer licencji, nazwę zamawiającego oraz nazwę wykonawcy); o dacie dostawy oprogramowania wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem Państwową Inspekcję Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na zawierać informację na temat daty (dzień, miesiąc i rok) dostawy oprogramowania. Osoby uprawnione z ramienia jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązane są dokonać odbioru sprzętu/oprogramowania/wykonania usługi/przeprowadzenia szkolenia oraz podpisania protokół odbioru częściowego (z uwagami lub bez uwag) w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy sprzętu/oprogramowania/wykonania usługi/przeprowadzenia szkolenia. Protokoły częściowe/końcowe odbioru usługi/sprzętu/wykonania usługi/protokoły odbioru oprogramowania podpisane bez żadnych uwag będą podstawą do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego wdrożenia systemu w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy (protokół ostateczny będzie podpisany po: podpisaniu protokołów odbioru końcowego bez żadnych uwag wdrożenia w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy systemu poczty elektronicznej i podpisaniu protokołów odbioru końcowego bez żadnych uwag wdrożenia w jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy wortalu). Załącznikami do protokołu końcowego (obu elementów systemu, tj. wortalu i poczty elektronicznej) będą protokoły częściowego odbioru sprzętu i oprogramowania, wdrożeń częściowych wortalu/systemu poczty elektronicznej w poszczególnych jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy oraz protokół z przeprowadzenia szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania wzory ww. protokołów (częściowe, końcowe i ostateczny). Zamawiający w terminie 7 dni przekaże pisemnie/faksem informacje o akceptacji wzorów protokołów/o konieczności wprowadzenia do treści ww. protokołów zmian. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w przygotowanych do podpisania protokołach uwagi zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia ma objąć transport sprzętu/oprogramowania oraz jego wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby, a następnie przy wdrażaniu systemu zainstalowanie i uruchomienie ww. sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: Oferowany sprzęt ma być produktem uznanych i renomowanych producentów oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania; (w ofercie należy wskazać nazwę i model oferowanego sprzętu) Wyklucza się zaoferowanie urządzeń używanych lub składanych z używanych części; sprzęt ma być fabrycznie nowy W zakresie oprogramowania standardowego wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) ww. punkt dotyczy zarówno sprzętu jak i zaoferowanego oprogramowania w ofercie należy wskazać nazwę producenta i oprogramowania (w przypadku oprogramowania należy wskazać również wersję oferowanego oprogramowania) oraz jego part number W ofercie należy podać dokładną nazwę producenta oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz dokładną nazwę i model oferowanego sprzętu/wersję oferowanego oprogramowania (tzw. part number jeżeli dany producent nie nadaje sprzętowi part number należy do oferty załączyć oświadczenie producenta, że nie nadaje on produkowanemu przez siebie sprzętowi/oprogramowaniu part number).

5 Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania regulowane dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych ), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Parametry techniczne oferowanego sprzętu mają być potwierdzone przez dołączenie do oferty specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu wydanej przez producenta (opis parametrów technicznych; opis ma uwzględniać, co najmniej parametry techniczne wskazane w załączniku numer 3 do siwz; wydruk ze strony Internet nie spełnia ww. wymogu; dokument musi być podpisany przez upoważnioną osobę z ramienia producenta sprzętu) - należy do oferty dołączyć oświadczenie producenta Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa/deklarację zgodności (z wyjaśnieniem producenta ewentualnych rozbieżności w numerze w certyfikacie i oferowanym sprzęcie); 2.6. Warunki gwarancji i serwisu dla sprzętu: Minimalne okresy gwarancji: 36 miesięcy (okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego); W okresie objętym gwarancją serwis musi być świadczony w miejscu eksploatacji sprzętu; koszty dojazdu serwisanta pokrywał będzie wykonawca. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie wymieniać nieodpłatnie zepsute podzespoły na fabrycznie nowe (koszt wymienianych części), wolne od wad, z wyjątkiem sytuacji: a) działania siły wyższej (pożar, powódź i inne, podobnie udokumentowane zdarzenia losowe) po przyjęciu sprzętu przez zamawiającego, b) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, dostarczoną zamawiającemu wraz ze sprzętem, c) modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez wiedzy wykonawcy, d) uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez zamawiającego. W przypadkach określonych w punktach a d wykonawca dokonuje napraw sprzętu odpłatnie. Zamawiający traci również uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku usunięcia lub nieumyślnego zniszczenia numerów fabrycznych Zasięg serwisu ma obejmować swym działaniem Warszawę Czas reakcji serwisu max. 4 godziny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Sprzęt musi być serwisowany przez podmiot posiadający autoryzację producenta oferowanego sprzętu Na czas naprawy sprzętu, w okresie gwarancji, dłuższej niż 7 dni roboczych wykonawca zobowiązany będzie oddać do dyspozycji sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt wzięty do naprawy. Wykonawca będzie pokrywał koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu na sprzęcie zastępczym W okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta zakupionego sprzętu W czasie obowiązywania gwarancji wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub wskazanych w umowie stronach internetowych - dostarczonego sprzętu użytego do realizacji zamówienia) Zepsute podzespoły (w okresie gwarancji) muszą być wymieniane na fabrycznie nowe W okresie gwarancji uszkodzone twarde dyski mają być pozostawione nieodpłatnie u zamawiającego.

6 Warunki gwarancji dla zaoferowanego oprogramowania 120 dni na nośniki (okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego). Wykonawca zobowiązany będzie wymienić wadliwy nośnik z oprogramowaniem na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadliwości nośnika. Koszty wymiany nośnika pokrywa wykonawca W trakcie trwania gwarancji wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania obejmujące następujące elementy: a) dostarczanie poprawek, b) dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych, c) wsparcie techniczne przez wykwalifikowanych inżynierów świadczone telefoniczne oraz poprzez (wsparcie techniczne musi być świadczone w dni robocze w godzinach pracy od godz. 7:00 do 16:00) Zamawiający wymaga by wykonawca przeszkolił w zakresie wdrożonego systemu wortalu następujące grupy administratorów, tj.: a) 5 osób - administratorzy PIP - szkolenie ma się odbyć na terenie Warszawy b) 34 osób - administratorów PIPOIP/OSPIP/PIPGIP, (po 2 osoby z każdej jednostki PIP). Zamawiający wymaga by uczestnicy szkolenia byli podzieleni na 3 grupy po 10/12 osób. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować szkolenie w tych grupach na terenie jednego z miast wojewódzkich: grupa 1: zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie (2 jednostki); grupa 2: łódzkie, opolskie, dolnośląskie (2 jednostki), śląskie, małopolskie; grupa 3: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie; c) uruchomienie lekcji e-lerningowych na stronach intranetowych jednostek organizacyjnych PIP Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku szkolenia wskazanego w pkt 2.9 b siwz noclegi dla uczestników szkolenia osób (zamawiający informuje, że o ilości koniecznych noclegów wykonawca zostanie poinformowany przez poszczególne jednostki PIP w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy liczba noclegów może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniu będą mieszkały w miejscowości w której ma odbyć się szkolenie). Należy przewidzieć nocleg w dzień poprzedzający szkolenie (bez kolacji). Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację z wyjątkiem ostatniego dnia, gdzie nie należy przygotowywać kolacji) dla uczestników szkoleń z zastrzeżeniem, że dla osób nie korzystających z noclegu należy zapewnić tylko obiad. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciepłe i zimne napoje oraz ciastka podczas szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia. Nocleg ma się odbywać w pokojach dwuosobowych w hotelu co najmniej **. Zamawiający wymaga w przypadku, gdy szkolenie będzie się odbywało w innym budynku niż nocleg, a odległość między budynkami będzie większa niż 2 km (droga do przebycia uczestników szkolenia, a nie linia prosta) by wykonawca zapewnił na własny koszt transport uczestników szkolenia na miejsce jego przeprowadzenia i po szkoleniu do hotelu. Zamawiający wymaga by wykonawca w przypadku gdy miejsce noclegu będzie oddalone od stacji PKP o więcej niż 5 km (droga do przebycia uczestników szkolenia, a nie linia prosta) zapewnił na własny koszt transport uczestników szkolenia ze stacji PKP do miejsca noclegu i po zakończeniu szkolenia na stację PKP. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania osób różnej płci w tym samym pokoju w przypadku nieparzystej liczy osób danej płci należy zapewnić pokoje jednoosobowe dla osób, które nie mają pary tej samej płci Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku szkolenia wskazanego w pkt 2.9 a siwz ciepłe i zimne napoje oraz ciastka podczas szkolenia.

7 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ww. (2.9.1 siwz) szkolenia w terminie wskazanym w 2.1a siwz po wdrożeniu systemu w Państwowej Inspekcji Pracy; zamawiający dopuszcza by szkolenia o których mowa w pkt 2.9 b siwz rozpoczęły się w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy (pierwsze szkolenie nie wcześniej niż 20 dnia od dnia zawarcia umowy). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie (koszt wliczony w cenę oferty) konieczny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt i oprogramowanie, materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna i wersja papierowa) sporządzone w języku polskim. Koszt dojazdu uczestników na miejsce szkolenia pokrywa zamawiający zastrzeżeniem pkt zdanie 7 i 8 siwz. Pozostałe koszty szkolenia pokrywa wykonawca, w tym w szczególności koszt wynagrodzenia i dojazdu wykładowcy do miejsca szkolenia, koszt wynajmu sal, w których prowadzone będą zajęcia. Listy osób (imię i nazwisko) uczestników szkoleń będą przekazywane pisemnie wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem szkolenia Okres szkolenia dla grupy wskazanej w pkt 2.9 lit. a siwz 5 dni po 8 godzin (1 h = 45 minut). Okres szkolenia dla grup wskazanych w pkt 2.9 lit. b 3 dni po 8 godzin (1 h = 45 minut). Szkolenia mają się odbyć w dni robocze (poniedziałek piątek). Dopuszczalne jest by wyjazd na szkolenie odbywał się w niedzielę Wymagania dotyczące szkoleń zawiera załącznik numer 9 a do siwz. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu plan szkolenia plan szkolenia musi uwzględniać co najmniej tematykę wskazaną w załączniku numer 9 a do siwz. Zamawiający zaakceptuje/poinformuje wykonawcę o konieczności naniesienia zmian w planie szkolenia w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wprowadzone przez zamawiającego Opis wymagań odnośnie szkolenia e-learningowych: Zamawiający wymaga uruchomienia ww. szkolenia na nowoutworzonych stronach intranetowych. Muszą zostać uruchomione do dnia roku na utworzonym wortalu. Dostęp do szkoleń mają uzyskać wszyscy zalogowani użytkownicy. Zakres szkoleń określony jest w załączniku numer 9 a do siwz Zamawiający wymaga by wykonawca przeszkolił w zakresie wdrożonego systemu poczty elektronicznej 5 osób administratorzy PIP. Szkolenie ma się odbyć na terenie Warszawy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku szkolenia wskazanego w pkt 2.10 siwz ciepłe i zimne napoje oraz ciastka podczas szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ww. (pkt siwz) szkolenia w terminie wskazanym w pkt 2.1 siwz po wdrożeniu systemu poczty elektronicznej w Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie (koszt wliczony w cenę oferty) konieczny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt i oprogramowanie, materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna i wersja papierowa) sporządzone w języku polskim. Koszt dojazdu uczestników na miejsce szkolenia pokrywa zamawiający. Pozostałe koszty szkolenia pokrywa wykonawca, w tym w szczególności koszt wynagrodzenia i dojazdu wykładowcy do miejsca szkolenia, koszt wynajmu sal, w których prowadzone będą zajęcia. Listy osób (imię i nazwisko) uczestników szkoleń będą przekazywane pisemnie wykonawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem szkolenia Okres szkolenia dla grupy wskazanej w pkt 2.10 siwz 5 dni po 8 godzin (1 h = 45 minut) Wymagania dotyczące szkoleń zawiera załącznik numer 9 b do siwz. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu plan szkolenia plan szkolenia musi uwzględniać co najmniej tematykę wskazaną w załączniku numer 9 b do siwz. Zamawiający zaakceptuje/poinformuje wykonawcę o konieczności naniesienia zmian w planie szkolenia w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wprowadzone przez zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza by szkolenia, o których mowa w pkt 2.9 a i b oraz pkt 2.10 siwz odbyły się w tym samym terminie. Zamawiający może wskazać te same osoby do udziału w tych szkoleniach.

8 Zasady na jakich będzie się opierała współpraca w trakcie realizacji zmówienia została określona w załączniku numer 8 do siwz (dotyczy budowy wortalu i systemu poczty elektronicznej) Wymagania wspólne dla systemu określone są w załączniku numer 6 do siwz Opis przedmiotu zamówienia: kod , nazwa Systemy i serwery informacyjne. 3. Dokumenty 3.1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz; 3) Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 3 do siwz jeżeli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 5) Formularz cenowy - załącznik numer 4 do siwz; 6) Parametry oferowanego sprzętu załącznik numer 7 do siwz. Dokumenty mają być załączone do oferty w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT. Ponadto, wykonawca ma podać cenę jednostkową z podatkiem VAT i bez podatku VAT oferowanego sprzętu, oprogramowania i szkoleń oraz ceny za wykonanie usługi z podatkiem VAT i bez podatku VAT W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty jakie zamawiajacy zobowiązany będzie ponieść w zwiazku z realizacją przedmiotu zamówienia wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100%

9 Ocena punktowa ofert zostanie obliczona jako stosunek najniżej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez 100. Cena oferty ma obejmować zagadnienia wskazane w pkt 2 siwz oraz wzorze umowy Przez,,cenę Zamawiający rozumie łączny koszt z podatkiem VAT wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. 6. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać na numer faksu 22/ lub listownie na adres siedziby zamawiającego. 8. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pok. 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42 w sali 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 11. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy przewidziany w dziale ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 12. Wzór umowy 1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2. W przypadku niezrealizowania umowy w całości do dnia 15 grudnia 2011 roku umowa podlega rozwiązaniu, a zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w umowie. 3. Warunki zapłaty: zapłata nastąpi w dwóch turach:

10 10 4. tura I w wysokości 25 % wartości umowy po dostarczeniu i odbiorze (bez żadnych uwag) sprzętu i oprogramowania koniecznego do uruchomienia systemu; 5. tura II w wysokości 75 % wartości umowy po podpisaniu bez żadnych uwag protokołu odbioru ostatecznego systemu. Termin zapłaty 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wzór umowy stanowi załącznik numer 11 do siwz. 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości złożonej oferty z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w pkt 18 ust. 1 i 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 17 pkt 1 siwz. 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 14. Wadium 1. Wadium w wysokości ,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu określoną w TED; b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji: Państwowa Inspekcja Pracy; Główny Inspektorat Pracy; ul. Krucza 38/42; Warszawa;

11 11 e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji okres ten nie może być krótszy niż 60 dni; i) gwarancja musi zawierać stwierdzenie, że podmiot wystawiający gwarancję wypłaci beneficjantowi świadczenie,,na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 15. Omyłki rachunkowe 1. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3. Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 16. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w pkt 2 siwz na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie): a) minimum jednej usługi polegającej na budowie i wdrożeniu systemu poczty elektronicznej o wartości minimum zł z podatkiem VAT na minimum 1500 użytkowników, b) minimum jednej usługi obejmującej zaprojektowanie i wykonanie portalu informacyjnego posiadającego zdolność do obsługi równoczesnej minimum użytkowników w różnych lokalizacjach o wartości nie mniejszej niż zł z podatkiem VAT;

12 12 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości ,00 zł. Szczególne warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt 2 i 4 (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp) zawarte są w pkt 17.6 i 17.8 siwz. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w zakresie pkt 1 i 3 (art. 22 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp) Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 20 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 16.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 17. Informacja o dokumentach, które należy załączyć do oferty na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 16 siwz Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 7 do siwz; 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie usług polegających na: a) na budowie i wdrożeniu systemu poczty elektronicznej o wartości minimum zł z podatkiem VAT na minimum 1500 użytkowników (minimum jedna usługa), b) zaprojektowaniu i wykonaniu portalu informacyjnego posiadającego zdolność do obsługi równoczesnej minimum użytkowników w różnych lokalizacjach o wartości nie mniejszej niż zł z podatkiem VAT załącznik numer 8 do siwz; 7) Dokumenty od podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzające, że usługi, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie; 8) Informacja banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środkach finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Informacja ma

13 13 wykazywać, że dany podmiot posiada zdolność kredytową lub posiada środki finansowe w wysokości min ,00 zł. 18. Wymagania odnośne dokumentów, o których mowa w pkt 17 siwz: 18.1 Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 17.1, 17.5 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 17.3 i 17.4 i 17.8 mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 17.5 siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 18.1 siwz Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). Dowód wniesienia wadium można załączyć do oferty lub złożyć do upływu terminu składania ofert w pok. 405 siedziby zamawiającego (miejsce składania ofert) W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt 17.6 i 17.8 siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego.

14 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 16 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dotyczącej tych podmiotów W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: a) Oświadczenie producenta sprzętu i oprogramowania (jeżeli dotyczy) w zakresie pkt siwz (part number); b) Oświadczenie producenta w zakresie pkt i siwz w związku z pkt siwz (producent sprzętu ma potwierdzić, że zaoferowane urządzenie charakteryzuje się parametrami wskazanymi w ofercie przez wykonawcę; nie dopuszcza się złożenia folderów, broszur wydruków ze strony internetowej; do oferty ma być złożone w tym zakresie oświadczenie producenta); c) Certyfikaty/deklaracje zgodności (dla całego dostarczanego sprzętu) w zakresie pkt 2.5 siwz; d) Oświadczenia wykonawcy w zakresie pkt: , siwz (należy powtórzyć zapisy zawarte w siwz i potwierdzić, że wykonawca je akceptuje). 19. Informacja o miejscu publikacji ogłoszenia Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w TED w dniu pod numerem 2011/S

15 15 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Nazwa banku i numer konta wykonawcy Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer... z dnia... oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego numer na ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Krucza 38/42 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy, która stanowi załącznik numer. do siwz z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że cena naszej oferty wynosi: a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN). Formularz cenowy zawarty jest na... stronach oferty. 2. Oświadczamy, że oferujemy; a) serwery ( sztuk) produkowane przez..; model.; b) biblioteka taśmowa ( sztuk) produkowane przez..; model.; c) macierz dyskowa ( sztuki) produkowane przez..; model.; d) switchy ( sztuk) produkowane przez.. model.. 1 e) oprogramowanie produkowane przez. nazwa i wersja.., part number f) oprogramowanie produkowane przez. nazwa i wersja.., part number g) oprogramowanie produkowane przez. nazwa i wersja.., part number 2 3. Oświadczamy, że dostarczymy sprzęt i oprogramowanie o parametrach/funkcjonalnościach nie gorszych niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1 UWAGA: należy wpisać wskazać do formularza ofertowego cały sprzęt jaki zostanie użyty do budowy systemu (zarówno ten wskazany w załączniku numer 6 do siwz oraz inny, który wykonawca uzyje do budowy systemu) 2 UWAGA: należy wpisać/wskazać do formularza ofertowego oprogramowanie (całość) jakie wykonawca użyje do realizacji zamówienia, a które będzie funkcjonowało u zamawiającego po wdrożeniu systemu

16 16 4. Oświadczmy, że akceptujemy zasady przeprowadzenia szkoleń określone w umowie. 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy w tym w szczególności kary umowne i warunki zapłaty. 6. Wadium w kwocie / równowartości kwoty*... zł w postaci... wnieśliśmy przed terminem składania ofert. Dowód włączyliśmy do oferty jako... strony oferty. 7. Oświadczamy, że osobami, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu umowy będą: 1) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 2) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 8. Oświadczamy, że osobami, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady będą: 1) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 2) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 9. Oświadczamy, że w przypadku gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą umowę podpisze z naszej strony. (imię i nazwisko i stanowisko). 10. Oświadczam, że strony... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz podpis.., dnia

17 17 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;* b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie: , dnia podpis. *należy wpisać stan rzeczywisty

18 18 Załącznik numer 3 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres.., dnia podpis:

19 19 Załącznik numer 4 do siwz FORMULARZ CENOWY UWAGA: 1. ceny należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku; 2. zaokrąglenia mają być wykonane zgodnie z zasadami matematyki; 3. poprawność obliczeń wykonanych w programie Excel należy sprawdzić na kalkulatorze; 4. wszystkie ceny należy podać w złotych Stawka podatku VAT sprzęt - %, usługa - % oprogramowanie -.% szkolenia -.% Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Cena Łączna Wysokość Łączna cena z sztuk/licencji jednostkowa cena bez podatku VAT podatkiem /osób bez podatku VAT podatku VAT VAT 1. Serwery 2. Biblioteka taśmowa 3. Macierz dyskowa 4. Switche 5. Inny sprzęt Oprogramowanie (nazwa i wersja) 4 8. Oprogramowanie (nazwa i wersja) Usługa (budowa x x 3 Należy wskazać i wycenić cały sprzęt, które będzie użytkowane przez zamawiającego (i zakupione w ramach niniejszego postępowania); należy podać w kolumnie 2 nazwę i model sprzętu (należy wskazać cały sprzęt jaki zostanie wykorzystany do budowy systemu, zarówno ten wskazany w załączniku numer 6 do siwz jak i inny, który konieczny będzie do budowy systemu zaproponowanego przez wykonawcę) 4 Należy wskazać i wycenić całe oprogramowanie, które będzie użytkowane przez zamawiającego zarówno tego wskazanego w siwz, jak i każdego innego, które zdaniem wykonawcy konieczne będzie do uruchomienia i obsługi systemu (i zakupione w ramach niniejszego postępowania); należy podać w kolumnie 2 nazwę i wersję oprogramowania

20 20 systemu poczty) 12. Usługa (budowa wortalu) x x 13. Szkolenie administratorzy PIP (wortal) 14. Szkolenie administratorzy PIP, OSPIP i OIP (wortal) 15. Szkolenie administratorzy PIP (poczta) 16. Szkolenie e-learningowe x x 15. SUMA x x.., dnia. Podpis... X nie należy wpisywać danych do tabeli

21 21 Załącznik numer 5 a do siwz Opis przedmiotu zamówienia WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy

22 22 Wstęp Przedmiotem zamówienia jest budowa wortalu dla Państwowej Inspekcji Pracy. Wortal będzie się składał z części internetowej dostępnej zarówno z komputerów stacjonarnych jak również z urządzeń przenośnych, oraz części intranetowej, stanowiącej wewnętrzny system obsługujący Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy i Ośrodek Szkolenia PIP. Wortal, który powstanie, jako produkt końcowy niniejszego zamówienia będzie służył: wspomaganiu koordynacji działań jednostek terenowych i jednostki głównej realizacji zadań BIP poprzez umożliwienie wymiany informacji, pobieraniu szablonów dokumentów, bezpośredniej pracy nad dokumentami, składaniu wypełnionych ankiet, sond, korzystaniu z zamieszczonych dokumentów W ramach realizacji zamówienia nowy Wortal Państwowej Inspekcji Pracy zostanie zasilony zweryfikowanymi danymi dostępnymi na obecnej stronie (podstronach OIP/OSPIP), a co za tym idzie musi posiadać niezbędne mechanizmy do ich migracji Koncepcja strony internetowej Sposób konstrukcji strony musi uwzględniać ogromne zainteresowanie internautów odwiedzających stronę Państwowej Inspekcji Pracy pozyskaniem informacji o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony pracy możliwości zasięgnięcia porady lub zwrócenia się z prośbą o pomoc. Musi również, biorąc pod uwagę szeroki przedział wiekowy użytkowników oraz niejednokrotnie stresową sytuacje towarzyszącą podczas korzystania z portalu (np. szybka potrzeba porady prawnej w sytuacji wypadku), udostępniać najważniejsze informacje w prosty, przejrzysty i przystępny sposób. Wortal, musi dodatkowo być przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne (niedowidzące, niedosłyszące). Strona musi umożliwiać proste i skuteczne publikowanie multimediów dźwięk, film Panel centralny W centralnej części strony głównej portalu będą publikowane informacje dotyczące zagadnień prawnych oraz aktualności, czyli bieżących informacji przydatnych z punktu widzenia przeciętnego użytkownika strony, np. informacje o nowych publikacjach, zmianach w obowiązujących przepisach, informacje o konferencjach i targach, itd. Na stronie głównej portal będą także udostępniane wyszukiwarki oparte na wewnętrznych indeksach strony, z zamkniętym katalogiem zagadnień: a) tematyczną (np. azbest, substancje chemiczne, stres w pracy, itp.), b) branżową (np. budownictwo, górnictwo, rolnictwo, itp.). Z analizy statystyk internetowych wynika, że największym zainteresowaniem internautów cieszą się podstrony poświęcone omówieniu przepisów prawa pracy. Dlatego zagadnienia te muszą być łatwo dostępne z głównej strony. Należy wyodrębnić poszczególne tematy, np.: zawieranie umów dot. różnych form zatrudnienia, wynagrodzenia, czas pracy, urlopy, uprawnienia związane z macierzyństwem, informacje dotyczące postępowania w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 226287909 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-14/09

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 2010/S

PL-Zabrze: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 2010/S PL-Zabrze: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 2010/S 169-258080 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo