GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, Warszawa tel : fax: Warszawa dnia r.

2 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ B3SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Spis Treści: Strona Wybrane dane finansowe Grupy kapitałowej B3System 3 Skrócone skonsolidowany bilans 4 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 8 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych 11 Informacja dodatkowa 14 Raport zawiera 24 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 24. Załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd B3System S.A. dnia roku. Zarząd B3System S.A. Mirosław Kaliński Prezes Zarządu Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu Piotr Jurzysta Wiceprezes Zarządu 2

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień GRUPA B3 System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartały narastająco / okres od do w tys. zł 1 kwartały narastająco / okres od do kwartały narastająco / okres od do w tys. EUR 1 kwartały narastająco / okres od do I Przychody ze sprzedaży II Zysk z działalności operacyjnej III Zysk brutto IV Zysk netto V VI VII VIII IX X Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN/EUR 1,41 0,79 0,40 0,20 3

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień GRUPA B3 System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa w tys. zł w tys. zł w tys. zł według stanu na dzień: Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień Majątek trwały ,00 789,00 Rzeczowy majątek trwały ,00 787,00 Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne ,00 2,00 Wartość firmy ,00 Aktywa finansowe Należności długoterminowe i inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 87,00 Majątek obrotowy , ,00 Zapasy , ,00 Należności , ,00 Zaliczki na podatek dochodowy Krótkoterminowe papiery wartościowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ,00 150,00 Środki pieniężne , ,00 Inne aktywa finansowe Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem , ,00 Kapitał własny , ,00 Kapitał akcyjny ,00 810,00 Kapitał z emisji akcyjny powyżej ich wartości nominalnej ,00 Kapitał zapasowy 5 151,00 Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitały własne przypisane akcjonariuszom spółki dominującej Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowym 68-33,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 489, ,00 Zysk (strata) netto 161,00 92,00 Zobowiązania długoterminowe ,00 221,00 Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania długoterminowe ,00 144,00 Rezerwy 77,00 4

5 Rezerwy na odroczony podatek dochodowy 58 59,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Przychody przyszły okresów ,00 Pasywa razem , ,00 5

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień w tys. zł w tys. zł DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody , ,00 Koszt własny sprzedaży , ,00 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 456, ,00 Pozostałe przychody operacyjne 49,00 10,00 Koszty sprzedaży 1 273,00 550,00 Koszty ogólnego zarządu 901,00 394,00 Pozostałe koszty operacyjne 60,00 7,00 Koszty restrukturyzacji Udział w zyskach (statutach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) na działalności operacyjnej 272,00 95,00 Zysk (strata) na inwestycjach Przychody finansowe 34,00 26,00 Koszty finansowe 24,00 5,00 Zysk (strata) brutto 282,00 116,00 Podatek dochodowy 154,00 24,00 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 128,00 92,00 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 0,00 0,00 Strata z działalności zaniechanej 0,00 0,00 Zysk (strata) netto 128,00 92,00 Przypisany do podmiotu dominującego 161,00 kapitałów mniejszości -33,00

7 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Działalność kontynuowana Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - podstawowy - rozwodniony Działalność kontynuowana i zaniechana 0,00 0,00 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - podstawowy - rozwodniony 7

8 GRUPA B3System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej B3System za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2007 Kapitał podstawowy Kapitały z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Kapitały własne razem Na dzień 31 grudnia 2006 roku 693, ,00 0, ,00 Korekty błędów 0,00 Przekształcenie danych na r. z tytułu przejścia na MSR 0,00 Na dzień 31 grudnia 2006 roku (po przekształceniu) 693, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Różnice kursowe z konsolidacji 0,00 Zysk lub (strata) roku 1 507, ,00 Emisja akcji 243, , ,00 Korekty konsolidacyjne -308,00 272,00-36,00 Koszty emisji akcji 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 Podatek odroczony 0,00 Udział akcjonariuszy mniejszościowych 68,00 68,00 Na dzień 31 grudnia 2007 roku 936, ,00 0,00 0, ,00 68, ,00 8

9 GRUPA B3System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa Sprawozdanie zmian w kapitale własnym spółki B3System za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 Kapitał podstawowy Kapitały z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Kapitały własne razem Na dzień 31 grudzień 2007 roku 936, ,00 0, , ,00 Korekty błędów 0,00 0,00 Przekształcenie danych na r. z tytułu przejścia na MSR 0,00 Na dzień 31 grudzień 2007 roku (po przekształceniu) 936, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Różnice kursowe z konsolidacji 0,00 Zysk lub (strata) roku 161,00 161,00 Emisja akcji 0,00 Korekty konsolidacyjne -290,00-290,00 Koszty emisji akcji 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 9

10 Podatek odroczony 0,00 Udział akcjonariuszy mniejszościowych -33,00-33,00 Na dzień 31 marzec 2008 roku 936, ,00 0,00 0, ,00-33, ,00 10

11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień w tys. zł w tys. zł Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 128,00 92,00 Korekty: , ,00 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -33,00 stowarzyszonych Amortyzacja 183,00 83,00 Utrata wartości środków trwałych Utrata wartości firmy Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej Odpis ujemnej wartości firmy w rachunek zysków i strat za rok bieżący Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Zysk (strata) na inwestycjach 15,00 7,00 Koszty z tytułu odsetek -45,00 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów -282, ,00 Zmiana stanu należności 1 586, ,00 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , ,00 z wyjątkiem pożyczek i kredytów Inne korekty 455,00-27,00 Środków pieniężne wygenerowane w działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony 154,00

12 Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,00 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Otrzymane odsetki 45,00 Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostępnych do sprzedaży 200,00 Wpływy ze sprzedaży inwestycji przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedaży Wpływy ze sprzedaży jednostki zależnej Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 46,00 25,00 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu Nabycie inwestycji dostępnych do sprzedaży Nabycie jednostki zależnej 0,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -28,00-9,00 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -303,00 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostce stowarzyszonej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40,00 16,00 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 4 680,00 i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Inne wpływy 17,00 27,00 Emisja dłużnych papierów wartościowych oraz papierów wartościowych z możliwością zamiany na akcje Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -101,00-46,00 finansowego Inne wydatki -143,00-5,00 12

13 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -227, ,00 Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków , ,00 pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 6 072, ,00 okresu Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 396, ,00 13

14 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za IV kwartał 2007 roku. Prezentowane sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. i sporządzone zostało wraz z danymi porównywalnymi. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu: a) Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). b) Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej B3System. c) Zgodnie z obowiązującymi przepisami od IV kwartału roku 2007 B3System S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzenia Komisji Europejskiej. d) Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. 2. Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte są skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym: a) Navipro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wdrożenia i usługi oparte na rozwiązaniach Microsoft Dynamics NAV w tym doradztwo strategiczne, analiza procesów biznesowych; analiza przedwdrożeniowa, wdrażanie systemów IT, szkolenia i serwis B3System S.A. jest właścicielem 100 % udziałów. b) HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie - zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. - 43,67 % akcji bezpośrednio, 55,65 % akcji posiada PRO-TEST Sp. z o.o., której 100 % udziałów należy do B3System S.A.. Emitent posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 99,32% akcji HS Partner Pro-Test S.A.. c) PRO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, Spółka osiąga dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę HS Partner Pro Test S.A. B3System S.A. jest właścicielem 100 % udziałów. d) COMMCORD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie - świadczy kompleksowe usługi związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, począwszy od analizy potrzeb klienta poprzez projektowanie rozwiązań odzwierciedlających potrzeby biznesowe, a skończywszy na wdrożeniu i wsparciu powdrożeniowym. B3System S.A. posiada 26 udziałów, stanowiących 52% wszystkich udziałów Spółki i uprawniających do 52 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 14

15 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. B3System S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących istotnych podmiotów zależnych: B3System S.A. Navipro Sp. z o.o. (100 % udziałów) PRO-TEST Sp. z o. o. (100 % udziałów) COMMCORD Sp. z o. o. (52 % udziałów) HS Partner Pro-Test S.A. ( 43,67 % akcji posiada Emitent 55,65 % akcji posiada PRO-TEST Sp. z o.o. ) Navipro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-301), przy ul. Grójeckiej 22/24, lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka oferuje szeroki zakres usług informatycznych między innymi: Doradztwo strategiczne wyznaczanie kierunków informatyzacji przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne; Analiza procesów biznesowych określenie zasad działania danego przedsiębiorstwa w momencie przeprowadzenia analizy; Analiza przedwdrożeniowa badanie potrzeb informatycznych w poszczególnych obszarach działalności klienta; Wdrażanie systemów IT projektowanie i tworzenie systemu informatycznego w oparciu o wyznaczone kierunki rozwoju z uwzględnieniem sytuacji obecnej; Szkolenia i serwis stały monitoring działania wdrożonego rozwiązania. Prowadzenie szkoleń i wsparcie w procesie zarządzania wiedzą wewnątrz organizacji klienta. Spółka skoncentrowała swoje działania na wdrożeniach i usługach opartych na rozwiązaniach Microsoft Dynamics NAV. HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie (02-170) przy ul. Słowiczej 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII (dawny XX) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółka oferuje zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Dostarcza autorskie programy komputerowe służące do zarządzania określonymi obszarami działalności: 15

16 Działalnością hotelową: ProHOTT, ProBANN, ProNETT; Działalnością gastronomiczną ProRESS, ProGASS; Działalnością księgową i finansami ProFINN; Obrotu towarami ProMAGG. Najnowszą propozycją jest oferta Lock zawierająca produkty dla hoteli firmy Messerschmitt Systems AG: Zamki hotelowe na karty zbliżeniowe oraz magnetyczne; Czytniki naścienne; Systemy zarządzania energią; Sejfy hotelowe; Minibary. Spółka świadczy również usługi serwisowe związane z oferowanymi produktami po okresie wdrożenia. PRO-TEST Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ( ) przy ulicy Słowiczej 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego, pod numerem KRS PRO-TEST Sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. Spółka jest akcjonariuszem HS Partner Pro Test S.A.. PRO-TEST Sp. z o.o. osiąga dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę HS Partner Pro Test S.A. COMMCORD Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS COMMCORD skupia się na obszarze świadczenia usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz integracją urządzeń, systemów i sieci IT na rynku finansowym, bankowym, w sektorze administracji publicznej, jak również dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. W zakresie bezpieczeństwa IT COMMCORD oferuje: Audyt- konsulting - tworzenie koncepcji rozwiązań- doradztwo projektowe- usługi wdrożeniowe IT oraz bezpieczeństwa informacji- integracja platform systemowych- opiekę serwisową- szkolenia. Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów znajdują się między innymi: Systemy SSL VPN w sektorze publicznym oraz banków komercyjnych. Uaktualnienia i modernizacje systemów Juniper ISG dla Międzynarodowego Banku. Szkolenia i uaktualnienia systemów Juniper (FW, IPS), CheckPoint, esafe, etc. dla banków komercyjnych, spółdzielczych i przedsiębiorstw. Audit w sektorze publicznym. Wdrożenie Juniper IPS w sektorze publicznym. Wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Poza rozwiązaniami zabezpieczeń IT Spółka oferuje również tworzenie systemów proceduralnej ochrony informacji m.in. w zakresie: Ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ochrony danych osobowych; Ochrony informacji stanowiących przedsiębiorstwa; Ochrony danych osobowych; Ochrony informacji niejawnych 16

17 Nabycie aktywów w postaci udziałów i akcji w wymienionych spółkach B3System S.A. traktuje jako inwestycję długoterminową. Budowanie grupy kapitałowej w oparciu o podmioty z branży IT, ma na celu wzmacnianie pozycji spółki, rozszerzenie oferty handlowej w oparciu o rozwiązania oferowane przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, oraz pozyskiwanie nowych rynków. Członkowie Zarządu B3System S.A. sprawują bezpośredni nadzór na działalnością spółek zależnych poprzez objęcie funkcji w Radach Nadzorczych oraz Zarządach. HS Partner Pro-Test S.A. 1 Mirosław Kaliński 2 3 Władysław Sędzielski Izabella Pobudkiewicz PRO-TEST Sp. z o.o. 1 Władysław Sędzielski Navipro Sp. z o.o. 1 Władysław Sędzielski 2 Mirosław Kaliński Sekretarza Rady Nadzorczej HS Partner Pro-Test S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej HS Partner Pro-Test S.A. Członek Zarządu HS Partner Pro-Test S.A. Prezes Zarządu PRO-TEST Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. Prezes Zarządu B3System S.A. Wiceprezes Zarządu B3System S.A. Główna Księgowa B3System S.A. Wiceprezes Zarządu B3System S.A. Wiceprezes Zarządu B3System S.A. Prezes Zarządu B3System S.A. 4. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Wg opracowanej przez Zarząd Spółki B3System S.A., prognozy finansowej Grupa Kapitałowa B3System wypracuje w 2008 roku, następujące wyniki: Przychody ze sprzedaży: Zysk netto: tys. zł tys. zł. Sporządzając prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Zarząd B3System S.A. przyjął następujące założenia: w okresie prognozy nie zmienią się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie będą miały miejsce wydarzenia, które w istotny sposób mogłyby ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane poprzez podmioty należące do Grupy Kapitałowej. wartość przychodów w poszczególnych segmentach działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz założenie, że wartość przychodów z poszczególnych segmentów działalności w 2008 roku zmienia się o prognozowane dla każdego segmentu wskaźniki dynamiki sprzedaży zgodnie z trendem wzrostowym na rynku IT; wartość łącznych kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych segmentach działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane 17

18 historyczne oraz szczegółowe założenia zmian poszczególnych kategorii kosztowych wynikających ze zmian przychodów oraz ze wzrostu skali prowadzonej działalności; wartość sprzedanych towarów na rok 2008 została oszacowana przy założeniu realizacji marży brutto na sprzedaży na poziomie dotychczasowym; wartość kosztów amortyzacji oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz przy założeniu wzrostu jej wartości wynikającego z inwestycji planowanych przez Spółkę; Zarząd na bieżąco monitoruje wykonanie prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta, Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę wyników finansowych opublikowaną raportem bieżącym w dniu Przeliczanie sprawozdań finansowych. Przedstawione wybrane dane finansowe roku 2008 z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według kursu z dnia tabela 063/A/NBP/ EUR= 3,52 natomiast dane za rok 2007 wg kursu z dnia tabela 064/ANBP/ EUR= 3, Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane odpisy aktualizujące wartości składników aktywów. Na prezentowane wyniki Grupy Kapitałowej wpływ miały następujące czynniki związane z konsolidacją: wyłączenie dywidendy w wysokości 254 tys. wypłaconej spółce PRO-TEST Sp. z o.o. przez HS Partner Protest S.A.; refaktura kosztów w wysokości 6 tys. zł dla COMMCORD Sp. z o.o. i Navipro Sp. z o.o.; wyłączenie dywidendy otrzymanej przez B3System S.A. od HS Partner PRO-TEST S.A. w wysokości 200 tys. zł.; strata w wysokości 33 tys. zł przypadająca na kapitał mniejszości. 7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport. Podpisane umowy: B3System S.A.: w dniu 3 stycznia 2008 roku spółka otrzymała zamówienie z dnia 17 grudnia 2007 roku od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 B. Łączna wartość zamówień realizowanych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. wynosi ,13 zł. Zamówienie o największej wartości zostało złożone przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 12 grudnia 2007 roku, wartość zamówienia: ,00 złotych. Przedmiotem zamówienia było dostarczenie, instalacja i wdrożenie sprzętu informatycznego firmy McAffe. Spółka informowała o zamówieniu w raporcie bieżącym nr 03/2008 z dnia roku. w dniu 28 stycznia 2008 roku podpisana została umowa udzielenia krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego pomiędzy Spółką a Kredyt Bankiem S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w umowie Bank udziela od dnia roku do dnia roku kredytu krótkoterminowego na 18

19 kwotę w wysokości ,00 zł (dwa miliony) zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr. 06/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku. w dniu 11 marca 2008 roku Spółka zawarła umowę z firmą Makronet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dot. realizacji zamówienia na zakup sprzętu firm: NTT, Samsung. Wartość zamówienia wynosi ,60 zł. (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem 60/100 PLN). Spółka informowała o zamówieniu w raporcie bieżącym nr. 11/2008 z dnia roku. w dniu 11 marca 2008 roku Spółka podpisała umowę z Firmą IT.expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na sprzedaż sprzętu firm: NTT, Samsung. Wartość umowy wynosi ,10 zł. (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 10/100 PLN). Spółka informowała o podpisanej umowie w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia roku. w dniu 26 marca 2007 roku Spółka podpisała umowę o udzielenie linii gwarancyjnej (Umowa) z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. (Bank) Zgodnie z Umową Bank otwiera B3System linię gwarancyjną w kwocie ,00 zł, na okres od 26 marca 2008 roku do 25 marca roku, w ramach której wystawiane będą gwarancje wadialne i dobrego wykonania umowy, na podstawie zlecenia złożonego przez B3System oraz na podstawie kontraktu/umowy, z którego wynikać będą warunki gwarancji. Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 27 marca 2008 roku. HS Partner Pro-Test S.A. W I kwartale Spółka rozpoczęła realizację prac związanych z wdrożeniem sprzętu oraz oprogramowania w dwóch obiektach hotelowych. Prace prowadzone w związku z realizacją kontraktu obejmują: instalację sieci komputerowej, systemu zamków magnetycznych, systemu parkowania, telewizji kablowej i przemysłowej oraz systemu parkowania. Łączna wartość umów wynosi zł. Navipro Sp. z o.o. W I kwartale 2008 roku, spółka NAVIPRO kończyła prace związane z rozpoczętymi w 2007 roku wdrożeniami oprogramowania Microsoft Dynamics NAV; Zawarto nowe umowy dot. świadczenia usług serwisowych oraz przeprowadzenia analiz przedwdrożeniowych; Zatrudniono trzech konsultantów specjalizujących się w Microsoft Dynamics NAV oraz w CRM, prowadzony jest również projekt rekrutacyjny, którego celem jest zatrudnienie kolejnych konsultantów CRM i Działu Business Inteligence; Spółka uzyskała kolejny certyfikat w obszarze Microsoft Dynamics NAV Navision 4.0 Financials; Podpisano umowę partnerską ze słoweńską firmą NPS, która jest dystrybutorem rozwiązań Business Inteligence Panorama View oraz posiada w swojej ofercie kostki OLAP dla Navision. COMMCORD Sp. z o. o. Pierwszy kwartał był dla Spółki okresem zintensyfikowanych działań handlowych w celu pozyskania nowych klientów, w tym uczestnictwo w nieodpłatnych demonstracjach technicznych dla klientów, mających na celu wypracowanie wizerunku firmy, jak i potencjalnych projektów; 19

20 W omawianym okresie Spółka pozyskała kluczowych klientów z sektora bankowo finansowego oraz podpisała szereg umów dotyczących opracowania nowych projektów u dotychczasowych klientów; Spółka poszerzyła swoje portfolio o nowatorskie, interesujące produkty z branży zabezpieczeń IT. COMMCORD stał się autoryzowanym partnerem firmy Imperva specjalizującej się w zabezpieczaniu baz danych oraz aplikacji internetowych za pomocą technologii database firewall oraz application firewall. Kompetencje w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów firmy Imperva, w połączeniu z kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa informacji (normy i standardy takie jak ISO 27001, PCI, SOX, etc. oraz Ochrona Danych Osobowych, Tajemnica Przedsiębiorstwa) pozycjonuje spółkę COMMCORD w grupie liderów firm zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem informacji. Spółka COMMCORD wprowadziła do sprzedaży system korelacji logów firmy Juniper o nazwie STRM (Security Threat Management System). Rolą systemu STRM jest unifikacja i korelacja logów oraz szczegółowe raportowanie o zdarzeniach i podjętych akcjach w sieci i systemach, jak i nieodzowna pomoc w obsłudze incydentów, w szczególności związanych z bezpieczeństwem systemów IT. Jednym z nowych produktów oferowanych przez spółkę COMMCORD jest system silnego uwierzytelniania CERB, czyli "Token w komórce", charakteryzujący się nowatorskim podejściem do problemu silnego uwierzytelniania, podążając za trendami bezpieczeństwa pracy mobilnej. Oferta COMMCORD z zakresu ochrony informacji została poszerzona o system przeciwdziałający ulotowi informacji o nazwie DLP (Data Loss Prevention) firmy McAfee, który w połączeniu ze sprawdzoną technologią szyfrowania dysków Safeboot stanowi idealne narzędzie do kontroli i dokumentowania przepływu wrażliwych informacji w bankach, przedsiębiorstwach oraz podmiotach służby zdrowia, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Nagrody i wyróżnienia: B3System S.A. Firma B3System S.A. otrzymała Nagrodę Specjalną za konsekwencję i skuteczność promowania rozwiązań RSA w 2007, tym samym będąc w gronie 5 najlepszych Partnerów. Firma B3System S.A. znalazła się w rankingu najbardziej wartościowych firm Diamenty Forbesa Zestawienie powstało we współpracy miesięcznika Forbes z wywiadownią gospodarczą Dun&Bradstreet. Na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość w latach , a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą. Lista Diamentów Fobresa opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Firma B3System S.A. znalazła się w rankingu najbardziej dynamicznych firm 2007 roku organizowanym już po raz siódmy przez Puls Biznesu we współpracy z firmą Coface Poland B3System S.A. otrzymała tytuł Gazeli Biznesu W tym roku tytuł ten przypadł 3795 przedsiębiorstwom. Ranking promuje firmy, które działają w sposób przejrzysty. W rankingu ogólnopolskim firma B3System S.A. zajęła 917 miejsce zaś w rankingu wojewódzkim 161 pozycję. HS Partner Pro-Test S.A. Nagroda Ministra Gospodarki w kategorii Systemy komputerowe i transmisji danych dla programu konferencyjno-bankietowego ProBANN. 20

21 8. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej B3System w I kwartale 2008 roku wyniosły tys. zł. Na wysokość wypracowanych przez Grupę Kapitałową przychodów wpływ miały: realizacja kontraktów o większych wartościach z strategicznymi klientami, podpisanie umów o znacznej wartości na dostarczenie i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem, oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego sprzętu i oprogramowania. Wyniki Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku przedstawiały się w sposób następujący: (w Tys. zł.) Przychody Przychody ze sprzedaży Zysk netto Strata przypadająca na kapitał mniejszości Zysk przypadający dla jednostki dominującej Źródło: B3System S.A. Osiągnięty w I kwartale 2008 zysk netto Grupy Kapitałowej B3System wyniósł 128 tys. zł. Osiągnięte w I kwartale 2008 roku wyniki finansowe wskazują, że sprzedaż w tym okresie stanowiła 18% prognozowanej rocznej sprzedaży w roku Powodami straty wskazanej w sprawozdaniu jest fakt iż, pierwszy kwartał jest dla części spółek okresem zintensyfikowanych działań handlowych w celu pozyskania nowych klientów, w tym uczestnictwo w nieodpłatnych demonstracjach technicznych dla klientów, mających na celu wypracowanie wizerunku firmy, jak i potencjalnych projektów skutkujących zamówieniami w drugim i dalszych kwartałach roku. Ze względu na czasochłonność projektów związanych z usługami profesjonalnymi, realny czas ich wykonania, tym samym odnotowania wynikających z nich wpływów finansowych, jest znacząco dłuższy, aniżeli standardowa sprzedaż urządzeń oraz oprogramowania. Ponadto spółki z racji przynależności do Grupy Kapitałowej B3System poniosły dodatkowe koszty związane z koniecznością przeprowadzenia reorganizacji struktury firmy w tym zwiększenia zatrudnienia. Istotny wpływ na wynik finansowy mają koszty związane z przygotowaniem realizacji kilku znaczących projektów, których efekty będą widoczne w kolejnych kwartałach. 9. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie. Podmioty należące do Grupy Kapitałowej z racji specyfiki swojej działalności w różnym stopniu odnotowują wpływ zjawiska sezonowości sprzedaży na wielkość sprzedaży. Jednym z elementów strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową jest zmniejszanie wpływu sezonowości na wyniki finansowe osiągane przez spółki, poprzez rozszerzanie zakresu działalności, komplementarność oferty oraz pełniejsze wykorzystanie możliwości jakie stwarza obecna sytuacja gospodarcza. Świadczone przez spółki należące do Grupy Kapitałowej usługi wsparcia technicznego, uaktualnienia systemów informatycznych mają charakter cykliczny, największe zapotrzebowanie na tego typu usługi odnotowuje się w ostatnim kwartale roku, ale z racji wszechstronności oferty handlowej wpływ sezonowości na osiągane wyniki finansowe nie jest znaczący. 10. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 21

22 W dniu 12 grudnia 2007 roku odbyło się NWZ B3System S.A., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego ma dokonać się poprzez emisję nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dniem prawa poboru Akcji serii I był 30 stycznia 2008 roku. Zgodnie z uchwałą dotychczasowemu akcjonariuszowi za 8 posiadanych Akcji przysługiwać będzie 1 Akcja Serii I. 11. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie. B3System S.A. - Zarząd nie zamierza rekomendować wypłacania dywidendy z zysku za rok Intencją Zarządu Spółki jest przeznaczenie zysku na inwestycje, które zapewnią Spółce systematyczny rozwój. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe. Navipro Sp. z o.o. - w dniu 22 lutego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Uchwałą nr 3/2008 dokonało podziału zysku za rok obrotowy 2007, przeznaczając kwotę ,16 zł do wypłaty jedynemu wspólnikowi (dywidenda). Pozostałą część wypracowanego w 2007 roku zysku w kwocie ,31 zł postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego spółka nie wypłaciła dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HS Partner Pro-Test S.A Uchwałą nr 5 z dnia 13 marca 2008 roku, dokonało podziału zysku wypracowanego w 2007 roku w sposób następujący: kwotę w wysokości ,00 przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ( 0,31 zł na 1 akcję ), natomiast kwotę w wysokości ,17 zł przeznaczono na kapitał zapasowy spółki. Do dnia przekazania raportu wypłacono spółce B3System S.A. dywidendę w wysokości 200 tys. zł. Spółce PRO-TEST Sp. z o.o. tytułem dywidendy wypłacono 254 tys. zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników COMMCORD Sp. z o.o., podjęło Uchwałę nr 2 z dnia 27 marca 2008 roku, na mocy której postanowiło przeznaczyć zysk netto w kwocie ,19 zł wypracowany w 2007 roku w całości na kapitał zapasowy spółki. 12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znacznym stopniu wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Po zakończeniu I kwartału roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. 13. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na zmianę zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. 14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Akcjonariusz Ilość akcji Udział w Liczba Udział w liczbie 22

23 kapitale głosów na WZ głosów na WZ zakładowym Mirosław Kaliński ,78% ,02% Władysław Sędzielski ,78% ,02% B3System Security Sp. z o.o ,54% ,42% Jurzysta Piotr ,84% ,34% Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System Security Sp. z o.o. posiadająca akcji Spółki stanowiących 11,54% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System Security Sp. z o.o. wynosi zł i dzieli się na 108 udziałowo wartości nominalnej 500 zł. Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System Security Sp. z o.o., o łącznej wartości zł. oraz jest właścicielem akcji HS Partner Protest o wartości nominalnej zł, Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem 40 udziałów B3System Security Sp. z o.o., o łącznej wartości zł., oraz jest właścicielem akcji HS Partner Protest o wartości nominalnej zł, Pan Piotr Jurzysta jest właścicielem akcji HS Partner Protest o wartości nominalnej zł, 15. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji). 16. Wskazanie postępowań toczących się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W dniu 27 grudnia 2007 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, przygotowanego w związku z publiczną ofertą Akcji zwykłych na okaziciela Serii I Spółki z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I i Praw Poboru do Akcji Serii I, oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji H Spółki. 17. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. W omawianym okresie nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały ujawnione w niniejszym sprawozdaniu. 18. Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. 23

24 Szacuje się iż z Internetu korzysta ok. 13 mln Polaków. Agencja badawcza DiS ocenia, że w 2007 r. rynek informatyki w Polsce urósł z 18,1 mld zł w 2006 r. do 22,8 mld zł. Wart zauważenia jest też rozwój niszy bezpieczeństwa IT, która w minionym roku, w przebadanych firmach-specjalistach z tej dziedziny osiągnęła dynamikę prawie 38%. Bardzo dobre wyniki branży IT to, efekty wzrostu koniunktury, jaką w ostatnich dwóch latach odnotowała polska gospodarka, przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rośnie zainteresowanie inwestycjami w technologie IT. Wzrósł popyt na usługi sektora IT, rośnie zapotrzebowanie na usługi niestandardowe, serwisowe a przede wszystkim na wyspecjalizowane, kompleksowe silnie powiązane ze wsparciem zarządzania. Czynniki,które będą miały wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe to: realizacja zamówień realizowanych w oparciu o projekty opracowywane w pierwszym kwartale przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej. rozwój gospodarki, wzrost inwestycji w branży IT, ułatwiony dostęp do Internetu oraz rosnąca świadomość możliwości wynikających z rozwoju infrastruktury IT. popyt na zaawansowane narzędzia informatyczne dla sektora MSP, charakteryzujących się między innymi specyficznymi rozwiązania technologicznymi, modelami licencjonowania i polityką cenową. tendencje wzrostowe rynku IT obserwowane na rynku dotyczą kategorii, w których mieszczą się produkty oferowane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej B3System tj. sprzedaż sprzętu, oprogramowania i usług. rozwój rynku bezpieczeństwa IT, ściśle skorelowany ze stale pojawiającymi się nowymi zagrożeniami, co wymusza na firmach wymianę dotychczas stosowanym zabezpieczeń jak również stosowania nowych zaawansowanych technologicznie produktów. stosowanie przez korporacje redundantnych systemów zabezpieczeń, na przykład systemów antywirusowych, antyspamowych czy zapór ogniowych pochodzących od różnych producentów, co zdecydowanie podnosi skuteczność ochrony. dywersyfikacja oferty produktowej uwzględniająca potencjał podmiotów należących do Grupy Kapitałowej B3System. inwestycje związane z przygotowaniami do EURO 2012, stwarzające szansę poszerzenia bazy klientów dla spółki oraz firm powiązanych ze spółką, zwiększone zapotrzebowanie rynku na kompleksowe rozwiązania informatyczne dla branży hotelowo-gastronomicznej, na systemy rezerwacji miejsc przez Internet; wykonanie okablowania, dostawę sprzętu komputerowego, usługi montażu, wdrożenia, szkolenia pracowników, a także całodobową opiekę serwisową. Wymogi prawne wynikające z obecności Polski w Unii Europejskiej oraz z międzynarodowych standardów bezpieczeństwa IT. 24

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo