GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, Warszawa tel : fax: Warszawa dnia r.

2 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ B3SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Spis Treści: Strona Wybrane dane finansowe Grupy kapitałowej B3System 3 Skrócone skonsolidowany bilans 4 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 8 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych 11 Informacja dodatkowa 14 Raport zawiera 24 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 24. Załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd B3System S.A. dnia roku. Zarząd B3System S.A. Mirosław Kaliński Prezes Zarządu Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu Piotr Jurzysta Wiceprezes Zarządu 2

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień GRUPA B3 System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartały narastająco / okres od do w tys. zł 1 kwartały narastająco / okres od do kwartały narastająco / okres od do w tys. EUR 1 kwartały narastająco / okres od do I Przychody ze sprzedaży II Zysk z działalności operacyjnej III Zysk brutto IV Zysk netto V VI VII VIII IX X Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN/EUR 1,41 0,79 0,40 0,20 3

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień GRUPA B3 System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa w tys. zł w tys. zł w tys. zł według stanu na dzień: Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień Majątek trwały ,00 789,00 Rzeczowy majątek trwały ,00 787,00 Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne ,00 2,00 Wartość firmy ,00 Aktywa finansowe Należności długoterminowe i inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 87,00 Majątek obrotowy , ,00 Zapasy , ,00 Należności , ,00 Zaliczki na podatek dochodowy Krótkoterminowe papiery wartościowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ,00 150,00 Środki pieniężne , ,00 Inne aktywa finansowe Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem , ,00 Kapitał własny , ,00 Kapitał akcyjny ,00 810,00 Kapitał z emisji akcyjny powyżej ich wartości nominalnej ,00 Kapitał zapasowy 5 151,00 Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitały własne przypisane akcjonariuszom spółki dominującej Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowym 68-33,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 489, ,00 Zysk (strata) netto 161,00 92,00 Zobowiązania długoterminowe ,00 221,00 Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania długoterminowe ,00 144,00 Rezerwy 77,00 4

5 Rezerwy na odroczony podatek dochodowy 58 59,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Kredyty, pożyczki i papiery dłużne Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Przychody przyszły okresów ,00 Pasywa razem , ,00 5

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień w tys. zł w tys. zł DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody , ,00 Koszt własny sprzedaży , ,00 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 456, ,00 Pozostałe przychody operacyjne 49,00 10,00 Koszty sprzedaży 1 273,00 550,00 Koszty ogólnego zarządu 901,00 394,00 Pozostałe koszty operacyjne 60,00 7,00 Koszty restrukturyzacji Udział w zyskach (statutach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) na działalności operacyjnej 272,00 95,00 Zysk (strata) na inwestycjach Przychody finansowe 34,00 26,00 Koszty finansowe 24,00 5,00 Zysk (strata) brutto 282,00 116,00 Podatek dochodowy 154,00 24,00 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 128,00 92,00 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 0,00 0,00 Strata z działalności zaniechanej 0,00 0,00 Zysk (strata) netto 128,00 92,00 Przypisany do podmiotu dominującego 161,00 kapitałów mniejszości -33,00

7 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Działalność kontynuowana Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - podstawowy - rozwodniony Działalność kontynuowana i zaniechana 0,00 0,00 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą - podstawowy - rozwodniony 7

8 GRUPA B3System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej B3System za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2007 Kapitał podstawowy Kapitały z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Kapitały własne razem Na dzień 31 grudnia 2006 roku 693, ,00 0, ,00 Korekty błędów 0,00 Przekształcenie danych na r. z tytułu przejścia na MSR 0,00 Na dzień 31 grudnia 2006 roku (po przekształceniu) 693, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Różnice kursowe z konsolidacji 0,00 Zysk lub (strata) roku 1 507, ,00 Emisja akcji 243, , ,00 Korekty konsolidacyjne -308,00 272,00-36,00 Koszty emisji akcji 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 Podatek odroczony 0,00 Udział akcjonariuszy mniejszościowych 68,00 68,00 Na dzień 31 grudnia 2007 roku 936, ,00 0,00 0, ,00 68, ,00 8

9 GRUPA B3System S.A. ul. Taneczna 7, Warszawa Sprawozdanie zmian w kapitale własnym spółki B3System za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 Kapitał podstawowy Kapitały z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Kapitały własne razem Na dzień 31 grudzień 2007 roku 936, ,00 0, , ,00 Korekty błędów 0,00 0,00 Przekształcenie danych na r. z tytułu przejścia na MSR 0,00 Na dzień 31 grudzień 2007 roku (po przekształceniu) 936, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Różnice kursowe z konsolidacji 0,00 Zysk lub (strata) roku 161,00 161,00 Emisja akcji 0,00 Korekty konsolidacyjne -290,00-290,00 Koszty emisji akcji 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 9

10 Podatek odroczony 0,00 Udział akcjonariuszy mniejszościowych -33,00-33,00 Na dzień 31 marzec 2008 roku 936, ,00 0,00 0, ,00-33, ,00 10

11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Dane porównywalne : dane jednostki dominującej na dzień w tys. zł w tys. zł Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 128,00 92,00 Korekty: , ,00 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek -33,00 stowarzyszonych Amortyzacja 183,00 83,00 Utrata wartości środków trwałych Utrata wartości firmy Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej Odpis ujemnej wartości firmy w rachunek zysków i strat za rok bieżący Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Zysk (strata) na inwestycjach 15,00 7,00 Koszty z tytułu odsetek -45,00 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów -282, ,00 Zmiana stanu należności 1 586, ,00 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , ,00 z wyjątkiem pożyczek i kredytów Inne korekty 455,00-27,00 Środków pieniężne wygenerowane w działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony 154,00

12 Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,00 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Otrzymane odsetki 45,00 Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostępnych do sprzedaży 200,00 Wpływy ze sprzedaży inwestycji przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedaży Wpływy ze sprzedaży jednostki zależnej Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 46,00 25,00 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu Nabycie inwestycji dostępnych do sprzedaży Nabycie jednostki zależnej 0,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -28,00-9,00 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -303,00 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostce stowarzyszonej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40,00 16,00 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 4 680,00 i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Inne wpływy 17,00 27,00 Emisja dłużnych papierów wartościowych oraz papierów wartościowych z możliwością zamiany na akcje Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -101,00-46,00 finansowego Inne wydatki -143,00-5,00 12

13 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -227, ,00 Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków , ,00 pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 6 072, ,00 okresu Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 396, ,00 13

14 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za IV kwartał 2007 roku. Prezentowane sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. i sporządzone zostało wraz z danymi porównywalnymi. 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu: a) Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). b) Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej B3System. c) Zgodnie z obowiązującymi przepisami od IV kwartału roku 2007 B3System S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzenia Komisji Europejskiej. d) Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. 2. Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte są skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym: a) Navipro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wdrożenia i usługi oparte na rozwiązaniach Microsoft Dynamics NAV w tym doradztwo strategiczne, analiza procesów biznesowych; analiza przedwdrożeniowa, wdrażanie systemów IT, szkolenia i serwis B3System S.A. jest właścicielem 100 % udziałów. b) HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie - zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. - 43,67 % akcji bezpośrednio, 55,65 % akcji posiada PRO-TEST Sp. z o.o., której 100 % udziałów należy do B3System S.A.. Emitent posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 99,32% akcji HS Partner Pro-Test S.A.. c) PRO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, Spółka osiąga dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę HS Partner Pro Test S.A. B3System S.A. jest właścicielem 100 % udziałów. d) COMMCORD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie - świadczy kompleksowe usługi związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, począwszy od analizy potrzeb klienta poprzez projektowanie rozwiązań odzwierciedlających potrzeby biznesowe, a skończywszy na wdrożeniu i wsparciu powdrożeniowym. B3System S.A. posiada 26 udziałów, stanowiących 52% wszystkich udziałów Spółki i uprawniających do 52 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 14

15 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. B3System S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących istotnych podmiotów zależnych: B3System S.A. Navipro Sp. z o.o. (100 % udziałów) PRO-TEST Sp. z o. o. (100 % udziałów) COMMCORD Sp. z o. o. (52 % udziałów) HS Partner Pro-Test S.A. ( 43,67 % akcji posiada Emitent 55,65 % akcji posiada PRO-TEST Sp. z o.o. ) Navipro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-301), przy ul. Grójeckiej 22/24, lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka oferuje szeroki zakres usług informatycznych między innymi: Doradztwo strategiczne wyznaczanie kierunków informatyzacji przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne; Analiza procesów biznesowych określenie zasad działania danego przedsiębiorstwa w momencie przeprowadzenia analizy; Analiza przedwdrożeniowa badanie potrzeb informatycznych w poszczególnych obszarach działalności klienta; Wdrażanie systemów IT projektowanie i tworzenie systemu informatycznego w oparciu o wyznaczone kierunki rozwoju z uwzględnieniem sytuacji obecnej; Szkolenia i serwis stały monitoring działania wdrożonego rozwiązania. Prowadzenie szkoleń i wsparcie w procesie zarządzania wiedzą wewnątrz organizacji klienta. Spółka skoncentrowała swoje działania na wdrożeniach i usługach opartych na rozwiązaniach Microsoft Dynamics NAV. HS Partner Pro-Test S.A. z siedzibą w Warszawie (02-170) przy ul. Słowiczej 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII (dawny XX) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółka oferuje zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Dostarcza autorskie programy komputerowe służące do zarządzania określonymi obszarami działalności: 15

16 Działalnością hotelową: ProHOTT, ProBANN, ProNETT; Działalnością gastronomiczną ProRESS, ProGASS; Działalnością księgową i finansami ProFINN; Obrotu towarami ProMAGG. Najnowszą propozycją jest oferta Lock zawierająca produkty dla hoteli firmy Messerschmitt Systems AG: Zamki hotelowe na karty zbliżeniowe oraz magnetyczne; Czytniki naścienne; Systemy zarządzania energią; Sejfy hotelowe; Minibary. Spółka świadczy również usługi serwisowe związane z oferowanymi produktami po okresie wdrożenia. PRO-TEST Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ( ) przy ulicy Słowiczej 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego, pod numerem KRS PRO-TEST Sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. Spółka jest akcjonariuszem HS Partner Pro Test S.A.. PRO-TEST Sp. z o.o. osiąga dochody z tytułu dywidendy wypłacanej przez Spółkę HS Partner Pro Test S.A. COMMCORD Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS COMMCORD skupia się na obszarze świadczenia usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz integracją urządzeń, systemów i sieci IT na rynku finansowym, bankowym, w sektorze administracji publicznej, jak również dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. W zakresie bezpieczeństwa IT COMMCORD oferuje: Audyt- konsulting - tworzenie koncepcji rozwiązań- doradztwo projektowe- usługi wdrożeniowe IT oraz bezpieczeństwa informacji- integracja platform systemowych- opiekę serwisową- szkolenia. Wśród zrealizowanych przez spółkę projektów znajdują się między innymi: Systemy SSL VPN w sektorze publicznym oraz banków komercyjnych. Uaktualnienia i modernizacje systemów Juniper ISG dla Międzynarodowego Banku. Szkolenia i uaktualnienia systemów Juniper (FW, IPS), CheckPoint, esafe, etc. dla banków komercyjnych, spółdzielczych i przedsiębiorstw. Audit w sektorze publicznym. Wdrożenie Juniper IPS w sektorze publicznym. Wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Poza rozwiązaniami zabezpieczeń IT Spółka oferuje również tworzenie systemów proceduralnej ochrony informacji m.in. w zakresie: Ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ochrony danych osobowych; Ochrony informacji stanowiących przedsiębiorstwa; Ochrony danych osobowych; Ochrony informacji niejawnych 16

17 Nabycie aktywów w postaci udziałów i akcji w wymienionych spółkach B3System S.A. traktuje jako inwestycję długoterminową. Budowanie grupy kapitałowej w oparciu o podmioty z branży IT, ma na celu wzmacnianie pozycji spółki, rozszerzenie oferty handlowej w oparciu o rozwiązania oferowane przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, oraz pozyskiwanie nowych rynków. Członkowie Zarządu B3System S.A. sprawują bezpośredni nadzór na działalnością spółek zależnych poprzez objęcie funkcji w Radach Nadzorczych oraz Zarządach. HS Partner Pro-Test S.A. 1 Mirosław Kaliński 2 3 Władysław Sędzielski Izabella Pobudkiewicz PRO-TEST Sp. z o.o. 1 Władysław Sędzielski Navipro Sp. z o.o. 1 Władysław Sędzielski 2 Mirosław Kaliński Sekretarza Rady Nadzorczej HS Partner Pro-Test S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej HS Partner Pro-Test S.A. Członek Zarządu HS Partner Pro-Test S.A. Prezes Zarządu PRO-TEST Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Navipro Sp. z o.o. Prezes Zarządu B3System S.A. Wiceprezes Zarządu B3System S.A. Główna Księgowa B3System S.A. Wiceprezes Zarządu B3System S.A. Wiceprezes Zarządu B3System S.A. Prezes Zarządu B3System S.A. 4. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Wg opracowanej przez Zarząd Spółki B3System S.A., prognozy finansowej Grupa Kapitałowa B3System wypracuje w 2008 roku, następujące wyniki: Przychody ze sprzedaży: Zysk netto: tys. zł tys. zł. Sporządzając prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Zarząd B3System S.A. przyjął następujące założenia: w okresie prognozy nie zmienią się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie będą miały miejsce wydarzenia, które w istotny sposób mogłyby ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane poprzez podmioty należące do Grupy Kapitałowej. wartość przychodów w poszczególnych segmentach działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz założenie, że wartość przychodów z poszczególnych segmentów działalności w 2008 roku zmienia się o prognozowane dla każdego segmentu wskaźniki dynamiki sprzedaży zgodnie z trendem wzrostowym na rynku IT; wartość łącznych kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych segmentach działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane 17

18 historyczne oraz szczegółowe założenia zmian poszczególnych kategorii kosztowych wynikających ze zmian przychodów oraz ze wzrostu skali prowadzonej działalności; wartość sprzedanych towarów na rok 2008 została oszacowana przy założeniu realizacji marży brutto na sprzedaży na poziomie dotychczasowym; wartość kosztów amortyzacji oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz przy założeniu wzrostu jej wartości wynikającego z inwestycji planowanych przez Spółkę; Zarząd na bieżąco monitoruje wykonanie prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową Emitenta, Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę wyników finansowych opublikowaną raportem bieżącym w dniu Przeliczanie sprawozdań finansowych. Przedstawione wybrane dane finansowe roku 2008 z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według kursu z dnia tabela 063/A/NBP/ EUR= 3,52 natomiast dane za rok 2007 wg kursu z dnia tabela 064/ANBP/ EUR= 3, Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane odpisy aktualizujące wartości składników aktywów. Na prezentowane wyniki Grupy Kapitałowej wpływ miały następujące czynniki związane z konsolidacją: wyłączenie dywidendy w wysokości 254 tys. wypłaconej spółce PRO-TEST Sp. z o.o. przez HS Partner Protest S.A.; refaktura kosztów w wysokości 6 tys. zł dla COMMCORD Sp. z o.o. i Navipro Sp. z o.o.; wyłączenie dywidendy otrzymanej przez B3System S.A. od HS Partner PRO-TEST S.A. w wysokości 200 tys. zł.; strata w wysokości 33 tys. zł przypadająca na kapitał mniejszości. 7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport. Podpisane umowy: B3System S.A.: w dniu 3 stycznia 2008 roku spółka otrzymała zamówienie z dnia 17 grudnia 2007 roku od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 B. Łączna wartość zamówień realizowanych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. wynosi ,13 zł. Zamówienie o największej wartości zostało złożone przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 12 grudnia 2007 roku, wartość zamówienia: ,00 złotych. Przedmiotem zamówienia było dostarczenie, instalacja i wdrożenie sprzętu informatycznego firmy McAffe. Spółka informowała o zamówieniu w raporcie bieżącym nr 03/2008 z dnia roku. w dniu 28 stycznia 2008 roku podpisana została umowa udzielenia krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego pomiędzy Spółką a Kredyt Bankiem S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w umowie Bank udziela od dnia roku do dnia roku kredytu krótkoterminowego na 18

19 kwotę w wysokości ,00 zł (dwa miliony) zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr. 06/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku. w dniu 11 marca 2008 roku Spółka zawarła umowę z firmą Makronet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dot. realizacji zamówienia na zakup sprzętu firm: NTT, Samsung. Wartość zamówienia wynosi ,60 zł. (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem 60/100 PLN). Spółka informowała o zamówieniu w raporcie bieżącym nr. 11/2008 z dnia roku. w dniu 11 marca 2008 roku Spółka podpisała umowę z Firmą IT.expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na sprzedaż sprzętu firm: NTT, Samsung. Wartość umowy wynosi ,10 zł. (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 10/100 PLN). Spółka informowała o podpisanej umowie w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia roku. w dniu 26 marca 2007 roku Spółka podpisała umowę o udzielenie linii gwarancyjnej (Umowa) z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. (Bank) Zgodnie z Umową Bank otwiera B3System linię gwarancyjną w kwocie ,00 zł, na okres od 26 marca 2008 roku do 25 marca roku, w ramach której wystawiane będą gwarancje wadialne i dobrego wykonania umowy, na podstawie zlecenia złożonego przez B3System oraz na podstawie kontraktu/umowy, z którego wynikać będą warunki gwarancji. Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 13/2008 z dnia 27 marca 2008 roku. HS Partner Pro-Test S.A. W I kwartale Spółka rozpoczęła realizację prac związanych z wdrożeniem sprzętu oraz oprogramowania w dwóch obiektach hotelowych. Prace prowadzone w związku z realizacją kontraktu obejmują: instalację sieci komputerowej, systemu zamków magnetycznych, systemu parkowania, telewizji kablowej i przemysłowej oraz systemu parkowania. Łączna wartość umów wynosi zł. Navipro Sp. z o.o. W I kwartale 2008 roku, spółka NAVIPRO kończyła prace związane z rozpoczętymi w 2007 roku wdrożeniami oprogramowania Microsoft Dynamics NAV; Zawarto nowe umowy dot. świadczenia usług serwisowych oraz przeprowadzenia analiz przedwdrożeniowych; Zatrudniono trzech konsultantów specjalizujących się w Microsoft Dynamics NAV oraz w CRM, prowadzony jest również projekt rekrutacyjny, którego celem jest zatrudnienie kolejnych konsultantów CRM i Działu Business Inteligence; Spółka uzyskała kolejny certyfikat w obszarze Microsoft Dynamics NAV Navision 4.0 Financials; Podpisano umowę partnerską ze słoweńską firmą NPS, która jest dystrybutorem rozwiązań Business Inteligence Panorama View oraz posiada w swojej ofercie kostki OLAP dla Navision. COMMCORD Sp. z o. o. Pierwszy kwartał był dla Spółki okresem zintensyfikowanych działań handlowych w celu pozyskania nowych klientów, w tym uczestnictwo w nieodpłatnych demonstracjach technicznych dla klientów, mających na celu wypracowanie wizerunku firmy, jak i potencjalnych projektów; 19

20 W omawianym okresie Spółka pozyskała kluczowych klientów z sektora bankowo finansowego oraz podpisała szereg umów dotyczących opracowania nowych projektów u dotychczasowych klientów; Spółka poszerzyła swoje portfolio o nowatorskie, interesujące produkty z branży zabezpieczeń IT. COMMCORD stał się autoryzowanym partnerem firmy Imperva specjalizującej się w zabezpieczaniu baz danych oraz aplikacji internetowych za pomocą technologii database firewall oraz application firewall. Kompetencje w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów firmy Imperva, w połączeniu z kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa informacji (normy i standardy takie jak ISO 27001, PCI, SOX, etc. oraz Ochrona Danych Osobowych, Tajemnica Przedsiębiorstwa) pozycjonuje spółkę COMMCORD w grupie liderów firm zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem informacji. Spółka COMMCORD wprowadziła do sprzedaży system korelacji logów firmy Juniper o nazwie STRM (Security Threat Management System). Rolą systemu STRM jest unifikacja i korelacja logów oraz szczegółowe raportowanie o zdarzeniach i podjętych akcjach w sieci i systemach, jak i nieodzowna pomoc w obsłudze incydentów, w szczególności związanych z bezpieczeństwem systemów IT. Jednym z nowych produktów oferowanych przez spółkę COMMCORD jest system silnego uwierzytelniania CERB, czyli "Token w komórce", charakteryzujący się nowatorskim podejściem do problemu silnego uwierzytelniania, podążając za trendami bezpieczeństwa pracy mobilnej. Oferta COMMCORD z zakresu ochrony informacji została poszerzona o system przeciwdziałający ulotowi informacji o nazwie DLP (Data Loss Prevention) firmy McAfee, który w połączeniu ze sprawdzoną technologią szyfrowania dysków Safeboot stanowi idealne narzędzie do kontroli i dokumentowania przepływu wrażliwych informacji w bankach, przedsiębiorstwach oraz podmiotach służby zdrowia, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Nagrody i wyróżnienia: B3System S.A. Firma B3System S.A. otrzymała Nagrodę Specjalną za konsekwencję i skuteczność promowania rozwiązań RSA w 2007, tym samym będąc w gronie 5 najlepszych Partnerów. Firma B3System S.A. znalazła się w rankingu najbardziej wartościowych firm Diamenty Forbesa Zestawienie powstało we współpracy miesięcznika Forbes z wywiadownią gospodarczą Dun&Bradstreet. Na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość w latach , a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą. Lista Diamentów Fobresa opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Firma B3System S.A. znalazła się w rankingu najbardziej dynamicznych firm 2007 roku organizowanym już po raz siódmy przez Puls Biznesu we współpracy z firmą Coface Poland B3System S.A. otrzymała tytuł Gazeli Biznesu W tym roku tytuł ten przypadł 3795 przedsiębiorstwom. Ranking promuje firmy, które działają w sposób przejrzysty. W rankingu ogólnopolskim firma B3System S.A. zajęła 917 miejsce zaś w rankingu wojewódzkim 161 pozycję. HS Partner Pro-Test S.A. Nagroda Ministra Gospodarki w kategorii Systemy komputerowe i transmisji danych dla programu konferencyjno-bankietowego ProBANN. 20

21 8. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej B3System w I kwartale 2008 roku wyniosły tys. zł. Na wysokość wypracowanych przez Grupę Kapitałową przychodów wpływ miały: realizacja kontraktów o większych wartościach z strategicznymi klientami, podpisanie umów o znacznej wartości na dostarczenie i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem, oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego sprzętu i oprogramowania. Wyniki Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku przedstawiały się w sposób następujący: (w Tys. zł.) Przychody Przychody ze sprzedaży Zysk netto Strata przypadająca na kapitał mniejszości Zysk przypadający dla jednostki dominującej Źródło: B3System S.A. Osiągnięty w I kwartale 2008 zysk netto Grupy Kapitałowej B3System wyniósł 128 tys. zł. Osiągnięte w I kwartale 2008 roku wyniki finansowe wskazują, że sprzedaż w tym okresie stanowiła 18% prognozowanej rocznej sprzedaży w roku Powodami straty wskazanej w sprawozdaniu jest fakt iż, pierwszy kwartał jest dla części spółek okresem zintensyfikowanych działań handlowych w celu pozyskania nowych klientów, w tym uczestnictwo w nieodpłatnych demonstracjach technicznych dla klientów, mających na celu wypracowanie wizerunku firmy, jak i potencjalnych projektów skutkujących zamówieniami w drugim i dalszych kwartałach roku. Ze względu na czasochłonność projektów związanych z usługami profesjonalnymi, realny czas ich wykonania, tym samym odnotowania wynikających z nich wpływów finansowych, jest znacząco dłuższy, aniżeli standardowa sprzedaż urządzeń oraz oprogramowania. Ponadto spółki z racji przynależności do Grupy Kapitałowej B3System poniosły dodatkowe koszty związane z koniecznością przeprowadzenia reorganizacji struktury firmy w tym zwiększenia zatrudnienia. Istotny wpływ na wynik finansowy mają koszty związane z przygotowaniem realizacji kilku znaczących projektów, których efekty będą widoczne w kolejnych kwartałach. 9. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie. Podmioty należące do Grupy Kapitałowej z racji specyfiki swojej działalności w różnym stopniu odnotowują wpływ zjawiska sezonowości sprzedaży na wielkość sprzedaży. Jednym z elementów strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową jest zmniejszanie wpływu sezonowości na wyniki finansowe osiągane przez spółki, poprzez rozszerzanie zakresu działalności, komplementarność oferty oraz pełniejsze wykorzystanie możliwości jakie stwarza obecna sytuacja gospodarcza. Świadczone przez spółki należące do Grupy Kapitałowej usługi wsparcia technicznego, uaktualnienia systemów informatycznych mają charakter cykliczny, największe zapotrzebowanie na tego typu usługi odnotowuje się w ostatnim kwartale roku, ale z racji wszechstronności oferty handlowej wpływ sezonowości na osiągane wyniki finansowe nie jest znaczący. 10. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 21

22 W dniu 12 grudnia 2007 roku odbyło się NWZ B3System S.A., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego ma dokonać się poprzez emisję nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dniem prawa poboru Akcji serii I był 30 stycznia 2008 roku. Zgodnie z uchwałą dotychczasowemu akcjonariuszowi za 8 posiadanych Akcji przysługiwać będzie 1 Akcja Serii I. 11. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie. B3System S.A. - Zarząd nie zamierza rekomendować wypłacania dywidendy z zysku za rok Intencją Zarządu Spółki jest przeznaczenie zysku na inwestycje, które zapewnią Spółce systematyczny rozwój. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe. Navipro Sp. z o.o. - w dniu 22 lutego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Uchwałą nr 3/2008 dokonało podziału zysku za rok obrotowy 2007, przeznaczając kwotę ,16 zł do wypłaty jedynemu wspólnikowi (dywidenda). Pozostałą część wypracowanego w 2007 roku zysku w kwocie ,31 zł postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego spółka nie wypłaciła dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HS Partner Pro-Test S.A Uchwałą nr 5 z dnia 13 marca 2008 roku, dokonało podziału zysku wypracowanego w 2007 roku w sposób następujący: kwotę w wysokości ,00 przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ( 0,31 zł na 1 akcję ), natomiast kwotę w wysokości ,17 zł przeznaczono na kapitał zapasowy spółki. Do dnia przekazania raportu wypłacono spółce B3System S.A. dywidendę w wysokości 200 tys. zł. Spółce PRO-TEST Sp. z o.o. tytułem dywidendy wypłacono 254 tys. zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników COMMCORD Sp. z o.o., podjęło Uchwałę nr 2 z dnia 27 marca 2008 roku, na mocy której postanowiło przeznaczyć zysk netto w kwocie ,19 zł wypracowany w 2007 roku w całości na kapitał zapasowy spółki. 12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znacznym stopniu wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Po zakończeniu I kwartału roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. 13. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na zmianę zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. 14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Akcjonariusz Ilość akcji Udział w Liczba Udział w liczbie 22

23 kapitale głosów na WZ głosów na WZ zakładowym Mirosław Kaliński ,78% ,02% Władysław Sędzielski ,78% ,02% B3System Security Sp. z o.o ,54% ,42% Jurzysta Piotr ,84% ,34% Znaczącym akcjonariuszem Spółki jest spółka B3System Security Sp. z o.o. posiadająca akcji Spółki stanowiących 11,54% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy B3System Security Sp. z o.o. wynosi zł i dzieli się na 108 udziałowo wartości nominalnej 500 zł. Pan Mirosław Kaliński jest właścicielem 40 udziałów B3System Security Sp. z o.o., o łącznej wartości zł. oraz jest właścicielem akcji HS Partner Protest o wartości nominalnej zł, Pan Władysław Sędzielski jest właścicielem 40 udziałów B3System Security Sp. z o.o., o łącznej wartości zł., oraz jest właścicielem akcji HS Partner Protest o wartości nominalnej zł, Pan Piotr Jurzysta jest właścicielem akcji HS Partner Protest o wartości nominalnej zł, 15. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji). 16. Wskazanie postępowań toczących się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W dniu 27 grudnia 2007 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, przygotowanego w związku z publiczną ofertą Akcji zwykłych na okaziciela Serii I Spółki z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA Akcji Serii I, Praw do Akcji Serii I i Praw Poboru do Akcji Serii I, oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji H Spółki. 17. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. W omawianym okresie nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały ujawnione w niniejszym sprawozdaniu. 18. Wskazanie czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. 23

24 Szacuje się iż z Internetu korzysta ok. 13 mln Polaków. Agencja badawcza DiS ocenia, że w 2007 r. rynek informatyki w Polsce urósł z 18,1 mld zł w 2006 r. do 22,8 mld zł. Wart zauważenia jest też rozwój niszy bezpieczeństwa IT, która w minionym roku, w przebadanych firmach-specjalistach z tej dziedziny osiągnęła dynamikę prawie 38%. Bardzo dobre wyniki branży IT to, efekty wzrostu koniunktury, jaką w ostatnich dwóch latach odnotowała polska gospodarka, przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rośnie zainteresowanie inwestycjami w technologie IT. Wzrósł popyt na usługi sektora IT, rośnie zapotrzebowanie na usługi niestandardowe, serwisowe a przede wszystkim na wyspecjalizowane, kompleksowe silnie powiązane ze wsparciem zarządzania. Czynniki,które będą miały wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe to: realizacja zamówień realizowanych w oparciu o projekty opracowywane w pierwszym kwartale przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej. rozwój gospodarki, wzrost inwestycji w branży IT, ułatwiony dostęp do Internetu oraz rosnąca świadomość możliwości wynikających z rozwoju infrastruktury IT. popyt na zaawansowane narzędzia informatyczne dla sektora MSP, charakteryzujących się między innymi specyficznymi rozwiązania technologicznymi, modelami licencjonowania i polityką cenową. tendencje wzrostowe rynku IT obserwowane na rynku dotyczą kategorii, w których mieszczą się produkty oferowane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej B3System tj. sprzedaż sprzętu, oprogramowania i usług. rozwój rynku bezpieczeństwa IT, ściśle skorelowany ze stale pojawiającymi się nowymi zagrożeniami, co wymusza na firmach wymianę dotychczas stosowanym zabezpieczeń jak również stosowania nowych zaawansowanych technologicznie produktów. stosowanie przez korporacje redundantnych systemów zabezpieczeń, na przykład systemów antywirusowych, antyspamowych czy zapór ogniowych pochodzących od różnych producentów, co zdecydowanie podnosi skuteczność ochrony. dywersyfikacja oferty produktowej uwzględniająca potencjał podmiotów należących do Grupy Kapitałowej B3System. inwestycje związane z przygotowaniami do EURO 2012, stwarzające szansę poszerzenia bazy klientów dla spółki oraz firm powiązanych ze spółką, zwiększone zapotrzebowanie rynku na kompleksowe rozwiązania informatyczne dla branży hotelowo-gastronomicznej, na systemy rezerwacji miejsc przez Internet; wykonanie okablowania, dostawę sprzętu komputerowego, usługi montażu, wdrożenia, szkolenia pracowników, a także całodobową opiekę serwisową. Wymogi prawne wynikające z obecności Polski w Unii Europejskiej oraz z międzynarodowych standardów bezpieczeństwa IT. 24

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU B3SYSTEM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Warszawa 2010-1 - 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): B3System Spółka Akcyjna Skrót firmy: B3System S.A. Siedziba: Warszawa Adres:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU WARSZAWA, 28 KWIETNIA 2013 I. Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny PC GUARD S.A.

Raport roczny PC GUARD S.A. Raport roczny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań Sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAPORT ŚRÓDROCZNY WWW.GRUPANOKAUT.PL

GRUPA KAPITAŁOWA RAPORT ŚRÓDROCZNY WWW.GRUPANOKAUT.PL GRUPA KAPITAŁOWA 1 RAPORT ŚRÓDROCZNY za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Spis treści ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo