Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Izba Przemysłu Chemicznego"

Transkrypt

1 Polska Izba Przemysłu Chemicznego posiedzenie Komisji ds. Techniki Małgorzata TURCZYN Bezpieczne odległości między obiektami w przemyśle chemicznym i petrochemicznym Argumenty dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych 2014 Fluor Corporation 26 września 2014

2 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Postępowanie w przypadku określania bezpiecznej odległości pomiędzy obiektami 3. Przegląd polskich przepisów /wytycznych dotyczących odległości pomiędzy obiektami (przykłady) 4. Wybrane wytyczne międzynarodowe 5. Stosowane rozwiązania uzupełniajace (przykłady) 6. Argumenty dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych 7. Wstępny plan pracy w zakresie wprowadzenia nowych przepisów / zapisów w przepisach istniejących 2

3 Wprowadzenie W Polsce mamy aspiracje, żeby projektować i budować instalacje przemysłowe na światowym poziomie, nie tylko pod względem technologicznym, technicznym ale również pod względem bezpieczeństwa. W ziązku z tym stwierdzeniem nasuwa się pytanie jak wygląda rzeczywistość? 3

4 Wprowadzenie (c. d.) Planowanie nowej inwestycji, szczególnie nowego zakładu przemysłowego, pociąga za sobą szereg aktywności związanych z: analizą opłacalności, bilansem poniesionych kosztów w stosunku do przyszłych zysków, analizą konkretnej technologii, szukaniem optymalnej lokalizacji, dostępności surowców, analizą rynku zbytu dla produktu końcowego, a także jakie wymagania prawne muszą być bezwarunkowo spełnione, w zakresie: oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności, środowiska naturalnego, personelu, ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 4

5 Wprowadzenie (c. d.) Niezwykle ważne jest przeanalizowanie ewentualnych strat wynikających z każdej potencjalnej awarii, np.: uszkodzenie instalacji, koszty napraw, bądź w skrajnych wypadkach likwidacji zakładu przestoje w produkcji, koszty związane z ewentualnymi odszkodowaniami, karami utrata reputacji, która może rzutować na późniejsze interesy Takie spojrzenie na ekonomiczne uzasadnienie zastosowania kolejnych zabezpieczeń wydaje się być niedoceniane, pomijane a niewątpliwie jest to podejście słuszne. Dodatkowym argumentem, który należy rozważyć, jest możliwość uzyskania znacznych zniżek ubezpieczeniowych. 5

6 Postępowanie w przypadku określania bezpiecznej odległości pomiędzy obiektami przykład: budynek w zakładzie rafineryjnym lub chemicznym Określenie funkcji obiektu / budynku, Określenie konstrukcji obiektu / budynku, Zebranie danych, np. dot. procesów technologicznych, substancji gromadzonych w budynku lub w jego pobliżu, Wstępne zidentyfikowanie zagrożeń, w tym również zagrożeń zewnętrznych, Określenie najgorszego możliwego scenariusza, pożar, wybuch, emisja substancji toksycznych, Określenie ryzyka, Dodatkowe zabezpieczenia, w tym wyznaczenie bezpiecznych (minimalnych) odległości, Ponowne określenie ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, którego nie można było wyeliminować. 6

7 Przegląd kluczowych przepisów/wytycznych polskich wytyczne dla odległości pomiędzy obiektami / budynkami / urządzeniami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami]. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U nr 109 poz. 719]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U.2009 nr 124 poz.1030]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz. U nr 243 poz. 2063], z późniejszymi zmianami Tymczasowe wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów rafineryjnych Autor: Tadeusz Ostrowski wyd rok (wymagają uaktualnienia) 7

8 Odległości pomiędzy obiektami / budynkami wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami]. 8

9 Odległości pomiędzy obiektami / budynkami wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami]. Odległość pomiędzy obiektami może być zmieniona w stosunku do podanych w tabeli wartości, dla przykładu: Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w tabeli należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków - o 100%. Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niż 20 m Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niż 65%, lecz nie mniejszej niż 30%, klasę odporności ogniowej (E), określoną zgodnie z ww. Rozporządzeniem, wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do określonej w ww. tabeli o 50% (...) Wiele ważnych, kluczowych kwestii zostało jednak pominięte. 9

10 Odległości pomiędzy obiektami / budynkami wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz. U nr 243 poz z późniejszymi zmianami] 10

11 Minimalne odległości między aparatami na instalacjach technologicznych w zakładach przeróbki ropy naftowe wg Tymczasowe wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów rafineryjnych T. Ostrowski wyd. 1971r (wymagają aktualizacji) 11

12 Wybrane wytyczne międzynarodowe GAP Oil and Chemical Plant Layout and Spacing - GE Global Asset Protection Services Guidelines Guidelines for Facility Sitting and Layout - Center for Chemical Process Safety (CCPS), Wiley-American Institute of Chemical Engineers (AIChE), Guidelines for Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires - Center for Chemical Process Safety (CCPS) Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings API RECOMMENDED PRACTICE 752 Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Portable Buildings API RECOMMEDED PRACTICE 753 Property Loss Prevention Data Sheets - FM Global (...) 12

13 Ogólne wytyczne przy opracowywaniu Plot Planu wg GAP Oil and Chemical Plant Layout and Spacing - GE Global Asset Protection Services Guidelines 13

14 Rekomendowane rozmieszczenie pomiędzy działkami / systemami / unitami dla przemysłu rafineryjnego i chemicznego wg GAP Oil and Chemical Plant Layout and Spacing GE Global Asset Protection Services Guidelines 14

15 Rekomendowane rozmieszczenie wewnątrz działki / systemu dla przemysłu rafineryjnego i chemicznego wg GAP Oil and Chemical Plant Layout and Spacing GE Global Asset Protection Services Guidelines 15

16 Rekomendowane odległosci budynków w stosunku do Instalacji przemysłowych wg Guidelines for Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires - Center for Chemical Process Safety (CCPS) 3.5 psi = 23,8 kpa zniszczenie konstrukcji budynków, 1 psi = 6.8 kpa - uszkodzenie stolarki drzwiowej i okiennej, 0.5 psi = 3.4 kpa uszkodzenie szyb 16

17 Stosowane rozwiązania uzupełniajace (nieobligatoryjne!!!) (przykłady) Stosowanie przepisów przez analogię (zastosowanie prostej analogii za bardzo upraszcza podejście do skomplikowanych scenariuszy awaryjnych występujących w przemyśle chemicznym i w rezultacie prowadzi do zastosowania zabezpieczeń, rozwiązań projektowych, które nie zapewniają bezpieczeństwa na wystarczającym poziomie, a już napewno nie na poziomie światowym), Stosowanie standardów międzynarodowych, jako uzupełnienie w obszarach, gdzie polskie przepisy nie są jednoznaczne lub w ogóle je pomijają, Opracowwanie wewnętrznych standardów przez zakłady przemysłowe, które są albo bardziej rystrykcyjne od wymagań prawnych, albo mają za zadanie ujednolicenie wymagań dla wszystkich inwestycji w obrębie grupy, Korzystanie z usług Rzeczoznawców BHP i p.poż. (współpraca wykraczająca poza uzgadnianie projektów budowlanych na zgodność z przepisami) Dobra praktyka inżynierska, korzystanie z rozwiązań wypracowanych na bazie doświadczeń, analizy zaistniałych wcześniej wypadków Przeglądy bezpieczeństwa, wykorzystujące wiedzę i doświadczenie uczestników Analizy ryzyka, obligatoryjne dla ZZR i ZDR Korzystanie z metod modelowania konsekwencji zdarzeń awaryjnych, wynik zależy od wprowadzonych danych i prawidłowo sformułowanych założeń. 17

18 Argumenty dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych (1) Brak skutecznych przepisów dotyczących przemysłu chemicznego, jest niekorzystny dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym: lokalnej społeczność (bezpośrednio narażonych na ewentualne skutki awarii), środowiska naturalnego (często nieodwracalne skutki) projektantów (odpowiedzialność prawna, brak uzasadnienia w zapisach prawnych), rzeczoznawców uzgadniających projekt budowlany, lokalnych instytucji udzielających odpowiednich pozwoleń (nieporozumienia wynikajace z różnego podejścia do danego zagadnienia, wydłużający się etap uzyskania pozwoleń) Inwestorów/prowadząchych zakład na etapie eksploatacji (Inwestor niezależnie od tego jaki jest jego stosunek do bezpieczeństwa chce mieć pewność, że koszty zastosowanych zabezpieczeń są w pełni uzasadnione, zbilansowane, absolutnie niezbędne, spełniają wymagania prawne). 18

19 Argumenty dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych (2) 1. W Polsce jest brak dobrych przepisów dających sie zastosować dla przemysłu chemicznego, co stanowi duży problem i powoduje duże zainteresowanie wszystkich zaangażowanych stron ujednoliceniem podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, w tym rozmieszczenia i bezpiecznych (minimalnych) odległości między obiektami. 2. Spełnienie aktualnych wymagań określonych w przepisach ogólnych to spełnienie tylko minimalnych wymagań, a w przypadku zakładów chemicznych, gdzie najczęściej mamy do czynienia ze skomplikowanymi scenariuszami awaryjnymi, jest niewystarczające. Przepisy powinny zostać uszczelnione 3. Konieczność używania przepisów przez analogię powoduje często zaniżanie faktycznych zagrożeń, poprzez analizowanie uproszczonych scenariuszy awaryjnych, najczęściej przez analizę potencjalnego pożaru, wybuchu. Brak jednolitego podejścia. 19

20 Argumenty dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych (3) 4. Kluczowego znaczenia nabierają wewnętrzne standardy, w tym również bezpieczeństwa opracowywane przez kluczowe, wiodące zakłady przemysłowe, które wobec braku odpowiednich przepisów państwowych wykazują się troską o zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa, ujednoliconych w obrębie swojej działalności (dobre rozwiązanie, bardzo kosztowne), 5. Używanie przepisów / standardów / wytycznych międzynarodowych dla uzupełnienia przepisów krajowych, ale takie rozwiązanie na dłuższą metę nie daje oczekiwanego wzrostu poziomu bezpieczeństwa budowanych w Polsce instalacji przemysłowych. 6. Kluczowe znaczenie Rzeczoznawców BHP i p.poż. w procesie projektowania (specjalizujących się w przemyśle chemicznym, wobec braku jednoznacznych przepisów brak jednolitego podejścia i uzasadnienia wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń wykraczających poza wymagania prawne), 20

21 Argumenty dla uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych (4) 7. Zwiększony nadzór nad ZZR i ZDR również na etapie projektowania, 8. Wzrost znaczenia metod modelowania konsekwencji potencjalnych awarii i analizy ryzyka, co najmniej, jako metody uzupełniające, potwierdzające zaostrzone wymagania prawne lub stanowiące podstawę do odstępstw od tych wymagań, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach. 9. Kryteria akceptowalności (ALARP) Na przykład przy analizie ryzyka jak dotychczas kryteria akceptowalności są określane głównie przez firmy przemysłowe na potrzeby własne i nie zawsze do końca świadomie. Zazwyczaj są to kryteria, matryce ryzyka, które po prostu są zapożyczone od różnych firm zagranicznych, niejednokrotnie przypadkowo dobrane, stąd opinia o subiektywności oceny ryzyka. 21

22 Wstępny plan pracy w zakresie wprowadzenia nowych przepisów / zapisów w przepisach istniejących (do dyskusji) Zainteresowanie tematem jak najszerszego grona specjalistów Prezentacje na Konferencjach naukowo-technicznych tj. Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, Restrukturyzacja Przemysłu Chemicznego Artykuły w czasopismach tj. Nowy Przemysł, Ochrona przeciwpożarowa Nawiązanie współpracy: z różnymi instutucjami, specjalistami z kluczowych zakładów chemicznych, firmami ubezpieczeniowymi,... Zebranie grona ekspertów z różnych środowisk (opracowanie wytycznych): Eksperci kluczowych firm przemysłu chemicznego Firmy ubezpieczeniowe SITPChem Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Środowisko Naukowe, (...) lub Lobbowanie w kierunku wprowadzenia regulacji prawnych, dających się zastosować w przemyśle chemicznym (uszczegółowienie istniejących przepisów bądź wprowadzenie nowych) 22

23 Konkluzja... Jestem przekonana, że... wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, wcześniej czy później, musi nastąpić. Obyśmy zdążyli je wprowadzić zanim wydarzy się katastrofa, która potwierdzi, jak bardzo nasz przemysł chemiczny tego potrzebuje. 23

Spis treści 1. WPROWADZENIE...2

Spis treści 1. WPROWADZENIE...2 1. PROPOZYCJA MODYFIKACJI WY BRANEJ DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (POLSKA) Spis treści 1. WPROWADZENIE...2 2. PROBLEMATYKA POWAŻNYCH AWARII W POLSKICH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH...2

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w

2 ewakuacyjne Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe. 2. Wyjaśnienie pojęcia ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania zastosowanego w KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NIE ROZPATRUJE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEWIDYWANYCH DO ZASTOSOWANIA W OKREŚLONYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH, CHYBA ŻE KOMENDANT GŁÓWNY PSP WYSTĘPUJE

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 2014 5 pytań do... Wiesław Monkiewicz Bezpieczeństwo procesowe i jego ocena Przyszłość to integracja automatyki i MES Szanowni Państwo! Spis treści Informacje branżowe...4 Oddajemy

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK SZKOLNY B ROBOTY REMONTOWE ADRES :62-700 TUREK, UL. MILEWSKIEGO 3b INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Prof. Gen. Sylwestra

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY REMONTOWE, WYKOŃCZENIOWE CPV 45400000-1 INWESTOR: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Konin, ul. Przyjaźni 1 OPRACOWAŁ: BIURO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO Łukasz DZIEMBA Streszczenie: Dynamika sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia. dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń

Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia. dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń Agenda Ocena rynku ubezpieczeń w zakresie produktów ogniowych Definicje zdarzeń obejmowanych ochroną Stawki Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo,

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo, nr 2 - grudzień 2006 od wydawcy Szanowni Państwo, to już drugi numer RISK FOCUS, pisma przedstawiającego różne oblicza ryzyka. Zainteresowanie premierowym wydaniem przerosło nasze oczekiwania. Konieczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.2 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) ANALIZA RYZYKA POWAŻNYCH AWARII WWOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM JAKO ELEMENT DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Drugi filar Nowej Umowy Kapitałowej

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Drugi filar Nowej Umowy Kapitałowej Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Drugi filar Nowej Umowy Kapitałowej Dokument konsultacyjny DK/7/2F Listopad 2005 1 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o komentarze i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym

Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Noe zbudował Arkę przed powodzią Bezpieczeństwo - to jedna z podstawowych

Bardziej szczegółowo