Menedżer biblioteki leków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Menedżer biblioteki leków"

Transkrypt

1 Menedżer biblioteki leków Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem użytkowania produktu, a następnie używaj produktu zgodnie z instrukcją.

2 Postanowienia licencyjne dotyczące Menedżera biblioteki leków TERUFUSION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między TERUMO Corporation (TERUMO) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia licencyjne mają zastosowanie do Menedżera biblioteki leków TERUFUSION (oprogramowania) instalowanego przez Licencjobiorcę, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także aktualizacji, uzupełnień i usług pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje prawo do instalacji i używania jednej kopii oprogramowania w swoim wewnętrznym systemie (system). 1. Zakres licencji: Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. TERUMO zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa, w tym, w szczególności, prawa autorskie do oprogramowania. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorcy nie wolno: - omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; - odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; - sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; - udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; - wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; - przekazywać oprogramowania osobom trzecim; - przekazywać oprogramowania do innego kraju niż kraj, w którym znajduje się system; ani - używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Licencjobiorca może używać tego oprogramowania jedynie w połączeniu z pompami infuzyjnymi TERUMO oraz pompami strzykawkowymi TERUMO. Licencjobiorca akceptuje, że TERUMO posiada wszelkie prawa, w tym, w szczególności, prawa autorskie do wszelkich danych wynikowych oprogramowania, w tym, w szczególności, obrazów na ekranie oraz obrazów drukowanych. Licencjobiorca może używać i kopiować takie dane wynikowe i rozprowadzać je w miejscu, gdzie znajduje się system, ale dystrybucja takich danych wynikowych poza tym miejscem wymaga uzyskania wyraźnej zgody od firmy TERUMO. TERUMO może unieważnić licencję na to oprogramowanie, jeśli Licencjobiorca naruszy ograniczenia opisane w niniejszej umowie, a po unieważnieniu licencji użytkownik jest zobowiązany do odinstalowania tego oprogramowania z systemu. Niezależnie od faktu odstąpienia od niniejszej umowy następujące postanowienia zachowują ważność. 2. Usługi pomocy technicznej Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie "takim, w jakim jest", w związku z czym możemy nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej. Oprogramowanie może podlegać aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. 3. Całość umowy Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 4. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja Niniejsza umowa podlega prawu Japonii, zgodnie z tym prawem jest interpretowana i wykładnia jego zapisów odbywa się zgodnie z tym prawem. Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice mogące występować pomiędzy TERUMO a Licencjobiorcą w związku z niniejszą umową podlegają ostatecznemu arbitrażowi w Tokio, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Japońskiego Stowarzyszenia Arbitrażu Handlowego. 5. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie "takim, w jakim jest". Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi licencjobiorca. TERUMO nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe TERUMO niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji dotyczących oprogramowania, w tym gwarancji z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw osób trzecich. 6. Ograniczenie oraz wyłączenie uprawnień i odpowiedzialności za szkody TERUMO i dostawcy TERUMO ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty, jaką Licencjobiorca zapłacił za użytkowanie oprogramowania. Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szczególnych, pośrednich ani ubocznych. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: - wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, oraz - roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy firma TERUMO wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

3 Spis treści Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i dobrze zapoznać się z jego treścią. Ponadto należy wdrożyć systemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w szpitalu. Po wprowadzeniu produktu proszę kontaktować się z przedstawicielami naszej firmy w celu uzyskania wyjaśnień. Spis treści Spis treści 3 Spis treści...3 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu 4 Przeznaczenie i ogólny opis...4 Funkcje...4 Konfiguracja systemu...5 Proces tworzenia bibliotek leków...6 Opis części 7 Omówienie głównych elementów ekranu...7 Przyciski i ikony...8 Środki ostrożności 9 Użytkowanie...10 Przygotowanie 11 Ogólne informacje o procesie Wymagania systemowe...12 Zgodne urządzenia...12 Wybór leku użytego przez pompę...13 Ustawienia współdzielonego folderu...13 Ustawienia Komunikatora danych TERUFUSION...13 Ustawienia serwera...14 Ustawienia użytkownika...31 Dezinstalacja...32 Procedura obsługi 34 Uruchamianie tego oprogramowania...34 Zaloguj...35 Wylogowanie...38 Rejestracja użytkownika...39 Uprawnienia użytkownika...42 System...44 Pacjent...53 Biblioteka leków...76 Rozwiązywanie problemów 85 Rozwiązywanie problemów...85 Załącznik 88 A1: Profile...88 A2: Tabela trybu przejęcia...89 A3: Tabela dawkowania zaawan...90 A4: Właściwości domyślne...91 A5: Jedn...92 Symbole 94 ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O PRODUKTACH TERUMO 95 3

4 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Przeznaczenie i ogólny opis Menedżer biblioteki leków TERUFUSION (to oprogramowanie) jest przeznaczone do instalacji na komputerze osobistym w następującym celu. (1) Edycja bibliotek leków Funkcje Tworzenie bibliotek leków Pozwala na tworzenie bibliotek leków dla TERUFUSION Infusion Pump Type LM oraz TERUFUSION Syringe Pump Type SS. (Tylko dla typów z dostępną funkcją biblioteki leków.) Można przeprowadzać procesy tworzenia, weryfikacji i zatwierdzania bibliotek leków. Dla biblioteki leków można konfigurować górne i dolne limity dawek, ograniczenia profilu, sposoby dawkowania, itp. Można użyć bibliotek leków, leków pacjenta, 30 profili oraz 20 danych doradztwa klinicznego. System aplikacji sieciowej Użytkownicy mogą po prostu logować się do tego programu z poziomu przeglądarki internetowej w celu tworzenia bibliotek leków. Uprawnienia udzielane zalogowanym użytkownikom W celu zapobiegania wprowadzaniu zmian do bibliotek leków oraz zarządzania systemem użytkownikowi można przydzielać uprawnienia i ograniczać dostępny zakres użytkowania. 4

5 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Konfiguracja systemu Kiedy to oprogramowanie jest zainstalowane na serwerze, tworzone są biblioteki leków, a pliki bibliotek leków są przesyłane do magazynów danych (miejsc przechowywania danych). Schemat konfiguracji systemu Komunikator danych TERUFUSION Menedżer biblioteki leków TERUFUSION [Serwer] Szpitalna sieć LAN Zapisywanie danych Statyw [Użytk.] Pompa 5

6 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Proces tworzenia bibliotek leków Biblioteki leków tworzą uprawnieni użytkownicy poprzez proces tworzenia, weryfikacji i zatwierdzania. Zatwierdzone biblioteki leków są wykorzystywane przez pompę. * Patrz rozdział "Rejestracja użytkownika" oraz "Uprawnienia użytkownika". Zatwierdz. Odnieś Uprawnienia 5 Edycja/tworzenie biblioteki Uprawnienia 6 Weryfikacja biblioteki Uprawnienia 7 Zatwierdzenie biblioteki 6

7 Opis części Omówienie głównych elementów ekranu Ekran główny Zakładki funkcji Używaj tych zakładek do wybierania jednej z wielu funkcji oprogramowania. Biblioteka leków Na tym ekranie można tworzyć biblioteki leków. Pozwala na weryfikację stanu biblioteki leków. System Pozwala na sprawdzanie komunikatów o błędzie, ustawianie interwałów analizowania historii, ustawianie częstotliwości tworzenia kopii zapasowej itp. Użytk. Pozwala na konfigurację i edycję ID użytkownika, nazwy użytkownika oraz uprawnień, a także na inicjalizację haseł. Pacjent Pozwala na konfigurację informacji o pompach, informacji o profilach, informacji doradztwa klinicznego, a także informacji o lekach dla potrzeb tworzenia biblioteki leków. 2. Pole wyświetlania informacji o logowaniu użytkownika Wyświetla ID użytk. i nazwę użytkowników zalogowanych do oprogramowania. 3. Pomoc Wyświetla instrukcję obsługi tego oprogramowania. 4. Wyloguj Pozwala na wylogowanie się z tego oprogramowania. 7

8 Opis części Przyciski i ikony Nazwa Ikona Opis Przycisk edycji Kliknięcie tego przycisku pozwala na edycję wybranej pozycji. Przycisk usuwania/kasowania Kliknięcie tego przycisku pozwala na usunięcie wybranej pozycji. Przycisk wyszukiwania Kliknięcie tego przycisku pozwala na przeprowadzenie wyszukiwania. Nazwa Ikona Opis Przycisk porady ekranowej Kliknięcie tego przycisku wyświetla wybraną poradę ekranową. Na przykład Nazwa Ikona Opis Istnieje powiązanie (Takie same) Wartości ustawienia są takie same dla pozycji należących do biblioteki leków i dla pozycji należących do leków pacjenta. Brak powiązania (różne) Ustawienia są różne dla pozycji należących do biblioteki leków i dla pozycji należących do leków pacjenta. 8

9 Środki ostrożności Aby zapewnić bezpieczne i poprawne użytkowanie systemu, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności. Nieprzestrzeganie środków ostrożności i błędne użytkowanie systemu może powodować uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała. Poniżej przedstawiono symbole używane w tej instrukcji oraz ich znaczenie: Przestrogi To oznaczenie poprzedzające środek ostrożności oznacza, że nieprzestrzeganie podanego środka ostrożności powoduje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. 9

10 Środki ostrożności Użytkowanie Przestrogi <Środki ostrożności dotyczące użytkowania> Przed użyciem tego oprogramowania sprawdź komputer osobisty i wszystkie urządzenia peryferyjne. Jeśli cokolwiek pracuje nieprawidłowo, nie używaj tego oprogramowania. [Funkcje oprogramowania mogą nie działać lub może spaść wydajność.] Pamiętaj, aby okresowo wykonywać kopie zapasowe danych, aby zapobiec utracie danych w razie nieprawidłowego działania komputera osobistego lub urządzenia peryferyjnego. Zarządzaj danymi z ostrożnością, aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu danych użytkownika. Usuwaj pliki utworzone podczas korzystania z tego oprogramowania pojedynczo. [Pliki utworzone przez użytkownika nie zostaną usunięte podczas dezinstalacji.] Podczas korzystania z innego oprogramowania uwzględniaj jego wpływ na to oprogramowanie. [Korzystanie z funkcji i najlepszej wydajności tego oprogramowania może być niemożliwe.] Biblioteki leków muszą tworzyć specjaliści w dziedzinie farmaceutyki. [To oprogramowanie nie jest w stanie stwierdzić, czy wartości ustawień biblioteki leków są poprawne.] Po zakończeniu edycji biblioteki leków pamiętaj, aby koniecznie ponownie sprawdzić ustawienia. [To oprogramowanie nie jest w stanie stwierdzić, czy wartości ustawień biblioteki leków są poprawne.] Podczas edycji biblioteki leków uwzględniaj rodzaje leków i sposoby dawkowania oraz ustawiaj szybkość przepływu. [Błędna szybkość przepływu może spowodować okluzję rurki infuzyjnej wywołaną przez skrzep krwi.] Nie można jednocześnie logować się z użyciem tego samego ID użytkownika. [Użytkownik używajacy tego samego ID użytk. logujący się jako drugi staje się upoważnionym użytkownikiem zalogowanym. Może dojść do utraty danych w trakcie ich edycji przez pierwszego użytkownika.] <Ważne podstawowe środki ostrożności> Nie instaluj tego oprogramowania na wielu komputerach pracujących w tej samej sieci ani nie używaj go w ten sposób. [Zarządzanie używanymi pompami oraz konserwacja i zarządzanie (w tym zarządzanie wersjami) biblioteki leków mogą nie być przeprowadzane poprawnie.] Używaj tego oprogramowania po sprawdzeniu powiązanych wyrobów medycznych i urządzeń. Z oprogramowania powinni korzystać jedynie użytkownicy, którzy dokładnie zapoznali się z instrukcją. Nie wprowadzaj modyfikacji do tego oprogramowania. [Takie działanie może prowadzić do nieprawidłowego działania lub spadku wydajności oprogramowania.] <Interakcja (używanie tego oprogramowania wraz z materiałami lub urządzeniami medycznymi)> [Środki ostrożności dotyczące jednoczesnego użytkowania] Podczas instalacji tego oprogramowania należy wybrać język wyświetlacza pompy dopasowany do ustawienia języka pompy. [Jeśli ustawienia języka są różne, zapis bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem w pompach jest niemożliwy.] Po rozpoczęciu korzystania z tego oprogramowania nie zmieniaj ustawień języka pompy. [Takie działanie uniemożliwi zapisywanie bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem w pompach.] Biblioteki leków utworzone tym oprogramowaniem należy wysyłać przy pomocy Komunikatora danych TERUFUSION. [Interfejs formatu plików nie jest gwarantowany.] Podczas korzystania z Komunikatora danych TERUFUSION do zmiany miejsca docelowego zapisu lub konfiguracji łączności dopilnuj, aby dokonać takich samych zmian ustawień tego oprogramowania. [Współdzielenie plików itp. już nie będzie możliwe.] 10

11 Przygotowanie Ogólne informacje o procesie Podczas korzystania z tego systemu korzystaj z następującego schematu przebiegu procesów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi poszczególnych programów. Analiza historii nie jest dostępna dla Menedżerze biblioteki leków TERUFUSION. 1. Przygotowanie Potwierdź wymagania systemowe (specyfikacje, układ komputera, środowisko komunikacyjne) Wybór leku użytego przez pompę Ustawienia udostępnianego folderu (historia, biblioteka leków) Ustawienia serwera / użytkownika Komunikator danych TERUFUSION Ustawienia Konfiguracja łączności, Ustawienia pompy / statywu Zapis środowiska komunikacyjnego 2. Realizacja Instalacja Rejestracja użytkownika Ustawienia systemowe Ustawienia leków pacjenta Historia Analiza Tworzenie Biblioteki Pobieranie Historii 3. Obsługa Aktual. Biblioteki Obsługa pompy 11

12 Przygotowanie Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem instalacji tego oprogramowania sprawdź dane techniczne komputera, zakres instalacji oraz środowisko sieciowe. Komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe. Serwer Wymagania systemowe [System operacyjny] Microsoft Windows Vista SP2 Business, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista SP2 Enterprise, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista SP2 Ultimate, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Professional, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Server 2008 SP2, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Server 2008 R2 [Pamięć] Zalecane 2 GB lub więcej [Taktowanie procesora] Zalecany Intel 2 GHz lub szybszy [Dysk twardy] Zalecane 80 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku [Urządzenie] Napęd DVD-ROM [Serwer sieciowy] Internet Information Services 6.0/7.0/7.5 Użytkownik [Pamięć] Zalecane 512 MB lub więcej [Taktowanie procesora] Zalecany Intel 1 GHz lub szybszy [Rozdzielczość ekranu] 1024 x 768 pikseli lub wyższa [Przeglądarka] Internet Explorer 8 / 9 Zgodne urządzenia Nazwa produktu Model Numer katalogowy TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM800 TE-LM800XXX TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS800 TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) Funkcja komunikacji zewnętrznej Bezprzewodowa sieć LAN 12

13 Przygotowanie Wybór leku użytego przez pompę Zalecamy wybranie leków docelowych przed utworzeniem biblioteki leków. Ustawienia współdzielonego folderu Komunikator danych TERUFUSION dzieli pliki bibliotek leków z tym oprogramowaniem. Należy wybrać folder, który może być używany przez wszystkie rodzaje oprogramowania. Ustawienia Komunikatora danych TERUFUSION Przed rozpoczęciem użytkowania tego oprogramowania należy przeprowadzić konfigurację łączności pompy. Użyj Komunikator danych TERUFUSION, aby przeprowadzić konfigurację łączności pompy. Informacje o sposobach przeprowadzania regulacji ustawień zawarte są w instrukcji obsługi Komunikatora danych TERUFUSION. 13

14 Przygotowanie Ustawienia serwera Przed zainstalowaniem tego oprogramowania należy dodać rolę serwera. Dodawanie ról w systemie Microsoft Windows Server 2008 R2 zostało przedstawione poniżej. Ekrany omówione w instrukcji obsługi są oparte o wymagania systemowe Microsoft Windows Server 2008 R2. Serwer aplikacji Serwer sieci Web (Internet Information Services) Usługi plików Dodawanie roli serwera 1) Kliknij [Start] - [Narzędzia administracyjne] - [Menedżer serwera] Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Menedżer serwera". Wybierz [Dodaj role] z ekranu po prawej stronie. Zostanie wyświetlony ekran "Wybieranie ról serwera". Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Zanim rozpoczniesz], kliknij przycisk [Dalej]. 2) Dodaj symbol zaznaczenia do następujących trzech ról na ekranie "Wybieranie ról serwera". Serwer aplikacji Usługi plików Serwer sieci Web (Internet Information Services) Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Serwer aplikacji". 14

15 Przygotowanie 3) Zainstaluj rolę Application Server. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wybieranie usług ról". 4) Wybierz następującą rolę serwera aplikacji (Application Server)..NET Framework Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Serwer sieci web (IIS)". 5) Zainstaluj Serwer sieci web (IIS). Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wybieranie usług ról". 15

16 Przygotowanie 6) Wybierz następującą rolę Serwera sieci web (IIS). Projektowanie aplikacji Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Usługi plików". 7) Zainstaluj Usługi plików. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wybieranie usług ról". 8) Wybierz następującą rolę dla Usługi plików. Serwer pliku Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzanie opcji instalacji". 16

17 Przygotowanie 9) Kliknij przycisk [Instaluj]. Zostanie wyświetlony ekran [Postęp instalacji], a wybrane role zostaną zainstalowane. Po zakończeniu instalacji wyświetli się ekran "Wyniki instalacji". 10) Kliknij przycisk [Zamknij], aby zamknąć ekran "Wyniki instalacji". 17

18 Przygotowanie Instalacja Przestrogi Instalację powinien przeprowadzić administrator systemu lub osoba zaznajomiona z tym oprogramowaniem. Instalację tego oprogramowania powinien przeprowadzić użytkownik o uprawnieniach administratora komputera. W przypadku wybierania folderu poza lokalnym napędem, wyboru napędu należy dokonać przy pomocy metody zapisu "Universal Naming Convention (UNC)". Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. 1) Włóż płytę DVD do napędu DVD-ROM komputera. Jeżeli jest to ta sama wersja oprogramowania co już zainstalowana, zostanie ona nadpisana. Jeżeli zainstalowana jest starsza wersja oprogramowania, zostanie ona zaktualizowana. Szczegóły - patrz instrukcje na ekranie. 2) Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik "setup.exe" na płycie DVD, aby go uruchomić. Wyświetli się lista środowisk pracy instalacji. Instalowane są następujące środowiska pracy. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework 3.5 Środowisko pracy do zainstalowania różni się w zależności od zainstalowanego środowiska komputera. 3) Kliknij przycisk [Instaluj]. Zainstalowane zostanie "Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework 3.5". Jeśli program instalacyjny Microsoft Windows Installer 4.5 nie jest jeszcze zainstalowany, dopilnuj, aby go zainstalować przed rozpoczęciem instalacji tego oprogramowania. Pamiętaj, aby ponownie uruchomić komputer po zakończeniu instalacji. 18

19 Przygotowanie 4) Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Postanowienia licencyjne oprogramowania Microsoft". 5) Zaznacz pole wyboru [Znam i akceptuję postanowienia licencyjne.]. Można wtedy wybrać przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie się instalacja środowiska pracy. 6) Kliknij przycisk [Zakończ]. Wyświetli się ekran "Instalacja" dla tego oprogramowania. 19

20 Przygotowanie 7) Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Supported OS and specification". 8) Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Umowa Licencyjna". 9) Jeśli zgadzasz się z treścią umowy licencyjnej po jej przeczytaniu, zaznacz przycisk opcji [Akceptuję warunki Umowy licencyjnej]. Można wtedy wybrać przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wpis klucza licencyj.". 20

21 Przygotowanie 10) Wprowadź klucz licencyjny. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wejdź do folderu instalacyjnego (1/2).". 11) Wybierz folder dla instalacji. Domyślny folder docelowy instalacji jest przedstawiony poniżej. C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_tool Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wejdź do folderu instalacyjnego (2/2).". 12) Wybierz folder zapisu zasobów użytkownika. Domyślny folder zasobów użytkownika różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows Server 2003, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\CQI_tool Windows Vista i nowsze: C:\Program Data\Terumo_CQI\CQI_tool Kliknij przycisk [Dalej]. Jeśli na wybranym dysku twardym nie ma dość miejsca, wyświetli się ekran "Potwierdzenie wolnego miejsca". 13) Kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Ustawienia biblioteki leków". 21

22 Przygotowanie 14) Wybierz folder, w którym zapisana zostanie biblioteka leków. Domyślny folder przechowywania biblioteki leków różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows Server 2003, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista i nowsze: C:\Program Data\Terumo_CQI\libraryset Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Ust. kopii zapasowej". 15) Wybierz folder przechowywania kopii zapasowych. Domyślny folder przechowywania kopii zapasowych różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows Server 2003, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\backup Windows Vista i nowsze: C:\Program Data\Terumo_CQI\backup Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Ust. kopii zapasowej". 16) Ustaw czas tworzenia kopii zapasowych. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Ustawienia języka". 22

23 Przygotowanie 17) Wybierz język wyświetlania oprogramowania oraz język wyświetlacza pompy. Przestrogi Ustaw "Język wyświetlacza pompy" na taki sam język wyświetlania, jak używany w pompie. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Nazwa uż. serw. bazy danych". 18) Wpisz hasło serwera SQL Server. Kliknij przycisk [Dalej]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Rozpocznij kopiowanie plików". Zmień hasło w razie potrzeby stosownie do środowiska użytkownika komputera. 19) Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji wyświetli się ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację ". 23

24 Przygotowanie 20) Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 24

25 Przygotowanie Lista programów do zainstalowania Menedżer biblioteki leków TERUFUSION (to oprogramowanie) Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM Express Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework

26 Przygotowanie Zmiana ustawień serwera SQL Po zainstalowaniu tego oprogramowania zmień porty TCP/IP serwera SQL. 1) Kliknij [Start] - [Microsoft SQL Server 2008 R2] - [Configuration Tools] - [SQL Server Configuration Manager]. Zostanie wyświetlony wtedy ekran "Sql Server Configuration Manager". 2) Kliknij [SQL Server Network Configuration] - [Protocols for CQITOOLSQL], a następnie kliknij prawym przyciskiem myszki [TCP/IP] wyświetlone jako nazwa protokołu. Następnie wybierz [Właściwości] z wyświetlonego menu. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Właściwości: TCP/IP". 26

27 Przygotowanie 3) Kliknij zakładkę [IP Addresses]. Usuń wartość wyświetloną w polu tekstowym [IPAII] - [TCP Dynamic Ports]. Wpisz "1433" w polu tekstowym [IPAII] - [TCP Port]. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć ekran "Właściwości: TCP/IP". Jeśli wyświetlony jest ekran "Ostrzeżenie", sprawdź zawartość i kliknij przycisk [OK]. 4) Kliknij [SQL Server Services], a następnie kliknij "SQL Server (CQITOOLSQL)" prawym przyciskiem myszki. Następnie wybierz [Restart] z wyświetlonego menu. [SQL Server (CQITOOLSQL)] uruchomi się ponownie. 27

28 Przygotowanie Uruchamianie usług Omówienie uruchamiania "Usług" dla tego oprogramowania. 1) Kliknij [Start] - [Narzędzia administracyjne] - [Usługi]. Zostanie wyświetlony ekran "Usługi". 2) Kliknij [TERUFUSION software task service] prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz [Uruchom] z wyświetlonego menu. Uruchomione zostaną usługi dla tego oprogramowania. 28

29 Przygotowanie Konfiguracja serwera sieciowego (Internet Information Services) Omówienie przeprowadzania regulacji ustawień serwera sieciowego (Web Server). 1) Kliknij [Start] - [Narzędzia administracyjne] - [Menedżer internetowych usług informacyjnych]. Zostanie wyświetlony ekran "Menedżer internetowych usług informacyjnych". 2) Kliknij [Default Web Site] prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz [Dodaj aplikację ] z wyświetlonego menu. Zostanie wyświetlony ekran "Dodaj aplikację ". 29

30 Przygotowanie 3) Wprowadź wartości podane poniżej dla "Alias" i "Ścieżka fizyczna". Alias : TERUFUSION_SP Ścieżka fizyczna : folder instalacji tego oprogramowania Kliknij przycisk [OK]. 4) [TERUFUSION_SP] zostanie dodane do [Default Web Site]. 5) Kliknij nazwę hosta na górze listy połączeń i kliknij [Uruchom ponownie] po prawej stronie ekranu. 30

31 Przygotowanie Ustawienia użytkownika Patrz rozdział "Uruchamianie tego oprogramowania". To oprogramowanie jest udostępniane użytkownikom za pośrednictwem przeglądarki, a wprowadzanie ustawień dla instalacji nie jest konieczne. 31

32 Przygotowanie Dezinstalacja Przestrogi Podczas dezinstalacji nie są usuwane pliki historii ani pliki biblioteki leków. Jeśli usunięcie jest konieczne, proszę usuwać poszczególne pliki pojedynczo. Podczas dezinstalacji tego oprogramowania usuwane są dane. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich wymaganych danych przed rozpoczęciem dezinstalacji tego oprogramowania. 1) Kliknij [Start] - [Panel sterowania]. 2) Kliknij [Programy] - [Odinstaluj program]. 32

33 Przygotowanie 3) Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszki [TERUFUSION Drug Library Manager]. Wybierz [Odinstaluj] z wyświetlonego menu. Zostanie wyświetlony ekran "Pytanie". 4) Kliknij przycisk [Tak]. Rozpocznie się proces dezinstalacji. W przypadku wybrania utworzenia kopii zapasowej poszczególnych plików danych, kliknij przycisk [Nie], aby anulować proces dezinstalacji. 5) Proces dezinstalacji zostanie przeprowadzony. Po zakończeniu dezinstalacji wyświetli się ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 6) Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 33

34 Uruchamianie tego oprogramowania 1) Do uruchomienia tego oprogramowania użyj przeglądarki Internet Explorer (IE). Wpisz "http://adres IP serwera (nazwa hosta)/ TERUFUSION_SP/Pages/Login.aspx" w pasku adresu IE, a następnie naciśnij przycisk [Enter]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Zaloguj". Wpisz adres IP serwera, na którym to oprogramowanie zostało zainstalowane, lub nazwę hosta, jako adres IP serwera. Pamiętaj, aby do obsługi tego oprogramowania używać przycisków znajdujących się na jego ekranach. Użycie przycisków przeglądarki do obsługi może spowodować błąd serwera. Przykłady przycisków przeglądarki: Zamknij Dalej Wróć Odśwież 34

35 Zaloguj Pierwsze logowanie 1) Wpisz ID użytkownika i hasło w celu pierwszego zalogowania. Znaki hasła zostaną wyświetlone jako [ ]. "ID użytk." : administrator "Hasło" : 9999 Kliknij przycisk [Zaloguj]. Logowanie zostanie przeprowadzone z użyciem wpisanego ID użytk. i Hasło. 2) Zostanie wtedy wyświetlony ekran "System". 35

36 Zaloguj 1) Wpisz ID użytk. oraz Hasło. Znaki hasła zostaną wyświetlone jako " ". Kliknij przycisk [Zaloguj]. Zostaniesz zalogowany z uprawnieniami skonfigurowanymi dla ID użytk.. Jeśli zapomnisz hasła, poproś administratora systemu tego oprogramowania o przestawienia hasła na hasło domyślne. Ekran wyświetlony po zalogowaniu różni się w zależności od poziomu uprawnień zalogowanego użytkownika. Hasło jest takie same, jak ID użytk. (ID użytkownika) przed zmianą hasła. 36

37 Zmiana hasła 1) Wpisz ID użytk. oraz Hasło. Kliknij pole wyboru [Zmień hasło]. Kliknij przycisk [Zaloguj]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Zmień hasło". 2) Wpisz swoje nowe hasło w polach tekstowych "Nowe hasło" i "Powtórz nowe hasło". Kliknij przycisk [OK]. Hasło zostanie zmienione. Aby anulować zmianę hasła, kliknij przycisk [Anuluj]. 37

38 Wylogowanie Wylogowanie 1) Kliknij przycisk [Wyloguj]. Po wylogowaniu program cofnie się do ekranu "Zaloguj". Podczas edycji nie można się wylogować. 38

39 Rejestracja użytkownika Ekran "Użytk." pozwala na rejestrowanie użytkowników, którzy mogą logować się do tego oprogramowania. Na tym ekranie można skonfigurować ID użytk., nazwę i uprawnienia użytkownika. Można także edytować i usuwać dane zarejestrowanych użytkowników i przeprowadzać inicjalizację hasła. Wyświetlenie ekranu listy użytkowników 1) Kliknij zakładkę [Użytk.]. 2) Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Lista użytk.". Uprawnienia 2 jest wymagane do wyświetlenia ekranu "Lista użytk.". Rejestracja i ustawienia użytkowników 1) Kliknij przycisk [Potwierdzenie aktualizacji]. Na dole listy użytkowników utworzony zostanie wiersz pozwalający na wpisywanie informacji. 2) Wprowadź "ID". 3) Wprowadź "Nazwa". 4) Klikanie pól wyboru [Uprawnienia] 2-7 pozwala na ograniczanie dostępności funkcji dla użytkowników. Nie można wybrać 1 Uprawnienia. 5) Kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Kliknięcie przycisku [Anuluj] powoduje anulowanie rejestracji użytkownika. 39

40 6) Kliknij przycisk [OK]. Dane użytkownika zostaną zaktualizowane. Kliknięcie przycisku [Anuluj] powoduje anulowanie rejestracji użytkownika. Hasło jest takie same, jak ID użytk. (ID użytkownika) przed zmianą hasła. Hasło można zmienić na ekranie "Zaloguj". Edytowanie danych użytkowników 1) Kliknij przycisk [Edyt.] wyświetlony na wierszu użytkownika, jaki ma zostać poddany edycji. Można tutaj zmienić "ID", "Nazwa" i "Uprawnienia" wybranego użytkownika. Kliknij pole wyboru [Inicjalizuj], aby przeprowadzić inicjalizację hasła. Po inicjalizacji hasło zostanie zmienione na ID użytk.. Danych logowania użytkownika nie można usuwać. Przycisku [Edyt.] ani przycisku [Usuń] nie można klikać podczas edycji danych użytkownika. 2) Kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Kliknij przycisk [Anuluj], aby anulować proces edycji. 3) Kliknij przycisk [OK], aby zastosować informacje po edycji. Kliknij przycisk [Anuluj], aby anulować proces edycji. 40

41 Usuwanie danych użytkowników 1) Kliknij przycisk [Usuń] na wierszu użytkownika, który ma zostać usunięty. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie usunięcia". Danych logowania użytkownika nie można usuwać. 2) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje przeprowadzenie procesu usuwania. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje anulowanie procesu usuwania. Jeśli dane użytkownika zostały usunięte przez innego użytkownika, tych informacji już nie można edytować. 41

42 Uprawnienia użytkownika To oprogramowania pozwala na konfigurację uprawnień logujących się do niego użytkowników na ekranie "Użytk.". Zakładki wyświetlane po zalogowaniu można zmieniać, zmieniając uprawnienia użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące poziomów uprawnień znajdują się w tabeli poniżej. Każdy użytkownik musi posiadać jeden lub więcej poziomów uprawnień. Uprawnienia dotyczące biblioteki leków są podzielone pomiędzy przeglądanie, edycję/tworzenie, weryfikację i zatwierdzanie, przy użyciu Uprawnień 4, 5, 6 i 7. Administrator systemu (Uprawnienia 2) może zmieniać ważne ustawienia tego oprogramowania. Zalecamy, aby pracownicy, którzy wykonują zadania dotyczące jedynie bibliotek leków i analizy historii, nie otrzymywali Uprawnienia 2. Nie można ustawić wykresu (Uprawnienia 1) na tym oprogramowaniu. Uprawnienia Zakładka (Wyświetlane:, Niewyświetlane: ) Biblioteka leków Wykresy System Użytkownik Pacjent 1. Wykres (Nie można wybrać) 2. Zarządzanie systemem 3. Edyc. danych pacjenta 4. Przeglądanie bibl. (przeglądanie) 5. Edycja/Tworzenie biblioteki (edycja/tworzenie) 6. Weryfikacja bibl. (weryfikacja) 7. Zatwierdzenie bibliot. (zatwierdzanie) Uprawnienia 2 (Zarządzanie systemem) 42

43 Uprawnienia 3 (Edyc. danych pacjenta) Uprawnienia 4 (Przeglądanie bibl.) Uprawnienia 5 (Edycja/Tworzenie biblioteki) Uprawnienia 6 (Weryfikacja bibl.) Uprawnienia 7 (Zatwierdzenie bibliot.) 43

44 System Ekran "System" pozwala na konfigurację lub sprawdzanie następujących funkcji. Aby zaktualizować informacje o ustawieniach, kliknij przycisk [Aktual.]. Przejście do innego ekranu bez naciśnięcia przycisku [Aktual.] powoduje utratę zaktualizowanych danych. Zaznacz Wyświetlenie ekranu "System" wymaga 2 poziomu uprawnień. Data i godzina pokazane w "Informacjach o serwerze" i "Stan ostatniego błędu" zależą od formatu używanego przez system operacyjny. Lista pozycji na ekranie "System" Nazwa na ekranie Zawartość Informacje o serwerze Wynik analizy ostatniej historii Niniejsze oprogramowanie nie może wybrać tej funkcji. Wynik ost. kopii zapas. Data/godzina i rezultat ostatniego tworzenia kopii zapasowej Stan ostatniego błędu Błąd analizy historii Niniejsze oprogramowanie nie może wybrać tej funkcji. Błąd danych kopii zap. Data/godzina wystąpienia ostatniego błędu dotyczącego kopii zapasowej Inne błędy Data/godzina i treść błędu, który nie dotyczył tworzenia kopii zapasowej Folder przechowywania Miejsce docelowe zapis. Miejsce docelowe zapisu bibliotek leków plików bibl. leków Analiza historii pompy Miejsce docelowe odczytu Niniejsze oprogramowanie nie może wybrać tej funkcji. Interwał analiz Ust. kopii zapasowej Miejsce docelowe zapis. Miejsce docelowe zapisu kopii zapasowych i interwał wykonywania kopii Ust. pliku dziennika Wybór pliku dziennika (rejestru) do wyświetlenia Narzędzie danych pacjenta Eksport pacjenta Eksport pliku informacji o pacjencie (profile, pompy, pozycje doradztwa klinicznego, leki pacjenta) Import pacjenta Import pliku informacji o pacjencie (profile, pompy, pozycje doradztwa klinicznego, leki pacjenta) Wyświetlanie ekranu systemu 1) Kliknij zakładkę [System]. 2) Zostanie wtedy wyświetlony ekran "System". 44

45 Informacje o serwerze "Informacje o serwerze" pozwala na sprawdzanie rezultatów tworzenia kopii zapasowych przy użyciu serwera. 1) "Wynik ost. kopii zapas." są wyświetlone jako "Informacje o serwerze". Wynik ost. kopii zapas.: wyświetlane są czas/data zakończenia tworzenia kopii zapasowej, rezultat i komunikat o rezultacie. Wyświetlane są następujące rezultaty i komunikaty o rezultacie. Wynik : OK: tworzenie kopii zapasowej zakończone sukcesem; NG (błędne): tworzenie kopii zapasowej zakończone niepowodzeniem Komunikat o rezultacie : wyświetlone są przyczyny rezultatu itp. 45

46 Stan ostatniego błędu "Stan ostatniego błędu" wyświetla błędy, jakie wystąpiły w tym oprogramowaniu z podziałem na tworzenie kopii zapasowej danych i inne. Po normalnym zakończeniu tworzenia kopii zapasowej lub innych procesów, stan błędu nie zostanie zaktualizowany. 1) Błąd danych kopii zapasowej oraz Inne błędy zostaną wyświetlone w Stan ostatniego błędu. Błąd danych kopii zap. : wyświetlone są czas/data błędu tworzenia kopii zapasowej i komunikat o rezultacie (przyczyna błędu itd.). Inne błędy : wyświetlone są czas/data innego błędu i komunikat o rezultacie (przyczyna błędu itd.). 46

47 Zestaw bibl. "Zestaw bibl." pozwala na wyświetlenie folderu docelowego zapisu dla bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem. 1) Folder docelowy zapisu ustawiony podczas instalacji zostanie wyświetlony w "Doc. folder zapisu". 2) Folder docelowy zapisu można zmienić, klikając pole tekstowe [Doc. folder zapisu]. W przypadku wybierania folderu poza lokalnym napędem, wyboru napędu należy dokonać przy pomocy metody zapisu "Universal Naming Convention (UNC)". Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. 47

48 Ust. kopii zapasowej "Ust. kopii zapasowej" wyświetla miejsce docelowe zapisu kopii zapasowej, opcje automatycznego/ręcznego tworzenia kopii, interwał automatycznego tworzenia kopii zapasowych oraz przycisk natychmiastowego tworzenia kopii zapasowej. Miejsce zapisu edytowanych plików kopii zapasowych 1) Folder docelowy zapisu ustawiony podczas instalacji zostanie wyświetlony w "Ust. kopii zapasowej". 2) Folder docelowy zapisu kopii zapasowej można zmienić, klikając pole tekstowe [Doc. folder zapisu]. Szybka kopia zapasowa 1) Kliknięcie przycisku [Kop. zap.] spowoduje natychmiastowe utworzenie kopii zapasowej. Ustawianie interwału kopii zapasowej 1) Jeśli kopie zapasowe mają być wykonywane okresowo, wybierz przycisk opcji [Automatyczna]. Można ustawić dzienną częstotliwość wykonywania kopii zapasowych. Jeśli wybrany jest przycisk opcji [Automatyczna], musisz wyznaczyć interwał. Dzien. : interwały ustawione w dniach + czas rozpoczęcia Jeśli wybrany jest przycisk opcji [Ręczna], kopia zapasowa zostanie utworzona tylko wtedy, gdy przycisk [Kop. zap.] zostanie kliknięty. W przypadku wybierania folderu poza lokalnym napędem, wyboru napędu należy dokonać przy pomocy metody zapisu "Universal Naming Convention (UNC)". Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. 48

49 Ust. pliku dziennika "Ust. pliku dziennika" wyświetla rejestr wysyłania danych dziennika pracy i dziennika debugowania. 1) Zaznaczenie pola wyboru [Dziennik pracy] spowoduje wysłanie dziennika pracy tego oprogramowania. 2) Zaznaczenie pola wyboru [Dzien. deb.] spowoduje wysłanie dziennika (rejestru) debugowania tego oprogramowania. Miejsce docelowe zapisu pliku: User Assets Folder\log 49

50 Narzędzie danych pacjenta "Narzędzie danych pacjenta" wyświetla importowanie/eksportowanie informacji pacjenta (profile, pompy, pozycje doradztwa klinicznego, leki pacjenta) Eksport 1) "Narzędzie danych pacjenta" wyświetla "Eksport pacj.". 2) Kliknij przycisk [Rozpocz. eksport]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie eksportu". 3) Kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Miejsce zapisania pliku". Ekran "Miejsce zapisania pliku" różni się w zależności od używanej wersji przeglądarki IE. 4) Kliknij przycisk [Zapisz]. Informacje pacjenta zostaną zapisane w podanym folderze jako plik w formacie CSV. 50

51 Import 1) "Narzędzie danych pacjenta" wyświetli "Import pacjenta". 2) Kliknij przycisk [Rozpocz. import]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wybór pliku do eksportu". Aby uzyskać dane techniczne pliku importu, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. 3) Wybierz zapisany plik. Kliknij przycisk [OK]. Rozpocznie się importowanie. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje anulowanie procesu importowania. Po uruchomieniu procesu importowania nie można go anulować przed zakończeniem. 4) Po zakończeniu importowania wyświetli się ekran "Import zakończony". Kliknij przycisk [OK]. Podczas importowania wcześniej zaimportowane informacje o pacjencie i domyślne właściwości zostaną usunięte. Importowania nie można przeprowadzać, gdy inni użytkownicy są zalogowani. Importowania nie można przeprowadzać podczas edycji biblioteki leków. 51

52 Aktualizacja ustawień systemowych 1) Kliknij przycisk [Aktual.]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". 2) Jeśli zamierzasz przeprowadzić aktualizację ustawień systemowych, kliknij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlony ekran "Aktualizacja zakończona". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Aktual.]. 3) Kliknij przycisk [OK]. Ekran "Aktualizacja zakończona" zostanie zamknięty. 52

53 Pacjent Informacje dotyczące tworzenia biblioteki leków można ustawić na ekranie "Pacjent". Uprawnienia 3 jest wymagane do wyświetlenia ekranu [Pacjent]. Podczas tworzenia leków pacjenta należy sprawdzić domyślne właściwości. Domyślne właściwości obejmują wszystkie wartości domyślne używane podczas tworzenia leków pacjenta. Nazwa na ekranie Profile Pompa Doradztwo kliniczne Leki pacjenta Właściwości domyślne Zawartość Używane do konfiguracji informacji o profilu. Używane do konfiguracji informacji o pompie ("Kolor tabeli", "Tabela trybu przejęcia", "Tabela dawkowania zaawan."). Używane do konfiguracji doradztwa klinicznego. Używane do konfiguracji ustawień leku. Używane do konfiguracji wartości domyślnych leków pacjenta. Proces konfiguracji informacji o pacjencie 1) Profile 2) Pompa 3) Doradztwo kliniczne 4) Właściwości domyślne 5) Leki pacjenta Po ustawieniu informacji o pacjencie użyj zakładki [Biblioteka leków] do utworzenia biblioteki leków. 53

54 Profile Ekran "Profile" służy do klasyfikacji bibliotek leków; można zarejestrować do 30 profili. 1) Kliknij zakładkę [Pacjent]. 2) Kliknij przycisk [Profile]. Zostanie wyświetlony wtedy ekran "Profile". 3) Dla profili można ustawić "Nr", "Nazwa", "Pseudonim", "Konfiguracja łączności", "Powt. wizyta" oraz "Przyjdź i sprawdź [min]". Aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych wartości ustawień, patrz "Załącznik 1: Profile". Tych samych "Nazwa" oraz "Pseudonim" nie można używać więcej niż jeden raz. Aby wybrać numer "Konfiguracja łączności", sprawdź wcześniej środowisko komunikacji ustawione przy pomocy Komunikatora danych TERUFUSION. Ustawienie "Powt. wizyta" na "WŁ." włącza funkcję powtórnej wizyty. Funkcja powtórnej wizyty jest używana w trybie kombinowanym dawek. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. "Przyjdź i sprawdź [min]" pozwala na ustawianie interwałów funkcji wezwania na wizytę. Po ustawieniu czasu funkcja wezwania na wizytę zostaje włączona. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. Tworzenie nowego profilu 1) Aby utworzyć nowy profil, kliknij przycisk [Dod.]. Na dole listy zostanie dodany nowy wiersz, pozwalający na wpisanie tekstu. Jeśli zostało już zarejestrowanych 30 profili, nie można dodawać profili poprzez kliknięcie przycisku [Dod.]. 2) Po zakończeniu edycji kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Dod.]. 54

55 Edytowanie profilu 1) Aby edytować profil, kliknij przycisk [Edyt.] na wierszu profilu, jaki chcesz edytować. Pozwoli to na przeprowadzenie edycji. 2) Po zakończeniu edycji kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. Usuwanie profilu 1) Aby usunąć profil, kliknij przycisk [Usuń] na wierszu profilu, jaki chcesz usunąć. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie usunięcia". 2) Kliknij przycisk [OK], aby usunąć profil. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Usuń]. 55

56 Aktualizacja profilu 1) Kliknij przycisk [Aktual.], aby zaktualizować profil. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Kliknięcie przycisku [Cofn.] spowoduje odtworzenie informacji sprzed jej edycji. Musisz kliknąć przycisk [Aktual.], aby potwierdzić informacje dodane, edytowane lub usunięte. 2) Kliknij przycisk [OK]. Profile zostaną zaktualizowane. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Aktual.]. 56

57 Pompa "Pompa" pozwala na ustawianie Kolor tabeli, Tabeli trybu przejęcia, Tabela dawkowania zaawan. dla wyświetlonej Pompy. 1) Kliknij zakładkę [Pacjent]. 2) Kliknij przycisk [Pompa]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran [Ustawienia pompy]. Tabela kolorów: Tutaj można ustawić numery od 1 do 16. Tabela trybu przejęcia: Pozwala na zarejestrowanie 3 rodzajów Tabeli trybu przejęcia. Tabela dawkowania zaawan.: przy pomocy metod dawkowania "Przerywany", "Wieloetapowy" i "Opóźniony Start" razem w jednym zestawie można zarejestrować do 3 zestawów. Edytowanie tabeli kolorów 1) Kliknij przycisk [Edyt.], aby edytować kolor tabeli. Można wtedy kliknąć przycisk [Kolor]. 2) Kliknięcie przycisku [Kolor] spowoduje wyświetlenie palety barw (32 kolory/3 wzory). Kliknięcie przycisku do edycji zmieni kolor przycisku [Kolor] na ten kolor. 3) Po zakończeniu edycji koloru tabeli kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. Edytowanie Tabeli trybu przejęcia 1) Aby edytować Tabelę trybu przejęcia, kliknij przycisk [Edyt.]. Edycja będzie wtedy możliwa. Patrz "Załącznik 2: Tabela trybu przejęcia", aby uzyskać informacje o poszczególnych wartościach ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje o Tabeli trybu przejęcia, skontaktuj się z przeszkolonymi technikami serwisowymi firmy TERUMO. 2) Aby wyłączyć edycję, kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. 57

58 Edytowanie tabeli dawkowania zaawansowanego 1) Aby edytować Tabela dawkowania zaawan., kliknij przycisk [Edyt.] na wierszu, który chcesz poddać edycji. Pozwoli to na przeprowadzenie edycji. 2) Wpisz każdą pozycję w Przerywany, Wieloetapowy i Opóźniony start. Aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych wartości ustawień, patrz "Załącznik 3: Tabela dawkowania zaawan.". Wprowadzanie danych dla trybu przerywanego Pozycja Przykład Treść wpisu wpisywania (na wykresie poniżej) Końc. pręd. przepł. Ustawia szybkość przepływu stosowaną po upłynięciu czasu włączenia. 5,00 Szybkość przepływu dla okresu z wyłączeniem czasu włączenia. Okres Ustaw czas do zakończenia 1 cyklu. 01:00 1 cykl składa się z "Okresu czasu włączenia (Czas WŁ.)" oraz "Okresu infuzji z końcową prędkością przepływu (Końc. pręd. przepł.)". Czas WŁ. Ustawia okres infuzji dla szybkości przepływu po rozpoczęciu trybu przerywanego. 00:30 Cykl/Krok Ustaw liczbę powtarzanych cyklów. 2 Szybkość Tryb Przerywany 10 5 *Tryb Przerywany Szybkość przepływu ustawiona na początku. (Przykład: 10,00) Końc. pręd. przepł. (5,00) *Kiedy cykl się zakończy, rozpocznie się infuzja z szybkością przepływu ustawioną na początku. Czas WŁ. (00:30) Cykl/Krok (2) Czas w którym został naciśnięty przełącznik uruchamiający pompę Okres (01:00) Okres (01:00) Czas 58

59 Wpis trybu wieloetapowego Pozycja wpisywania Końc. pręd. przepł. Okres Czas WŁ. Cykl/Krok Treść wpisu Ustawia szybkość przepływu po zakończeniu Okresu. Poszczególne szybkości kroku określa szybkość przepływu ustawiona po rozpoczęciu trybu wieloetapowego oraz Końc. pręd. przepł.. Ustawia okres rozpoczynający się po wciśnięciu przełącznika uruchamiania pompy, trwający od początku infuzji do rozpoczęcia Końcowej prędkości przepływu. Nieużywane w trybie wieloetapowym. Ustaw liczbę kroków. Podzielenie okresu przez liczbę kroków określa czas dla każdego kroku. Przykład (na wykresie poniżej) 40,00 03:00 3 Szybkość Tryb Wieloetapowy Końc. pręd. przepł. (40,00) *Szyb. przepł. (20,00) *Szyb. przepł. (30,00) *Infuzja rozpoczyna się z Końc. pręd. przepł. po zakończeniu Okres. 10 *Ustawienie szybkości przepływu w trybie Wieloetapowy na początku (Przykład: 10,00) Cykl/Krok (3) Czas w którym został naciśnięty przełącznik uruchamiający pompę Okres (03:00) Czas 59

60 Wpis trybu opóźnionego startu Pozycja Przykład Treść wpisu wpisywania (na wykresie poniżej) Końc. pręd. przepł. Ustawia tempo przepływu używane po zakończeniu Okres. 30,00 Okres Ustawia okres rozpoczynający się po wciśnięciu przełącznika uruchamiania 03:00 pompy, trwający od początku infuzji do rozpoczęcia Końcowej prędkości przepływu. Czas WŁ. Nieużywane w trybie opóźnionego startu Cykl/Krok Nieużywane w trybie opóźnionego startu Szybkość trybopóźniony start 30 Końc. pręd. przepł. (30,00) *Infuzja rozpoczyna się z Końc. pręd. przepł. po zakończeniu Okres *Ustawienie szybkości przepływu w trybie Opóźniony start na początku (Przykład: 20,00) Czas w którym został naciśnięty przełącznik uruchamiający pompę Okres (03:00) Czas 3) Po zakończeniu edycji, kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. Usuwanie tabeli dawkowania zaawansowanego 1) Aby usunąć tabelę dawkowania zaawansowanego, kliknij przycisk [Usuń] na wierszu, który chcesz usunąć. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie usunięcia". 60

61 2) Kliknij przycisk [OK]. Wybrana Tabela dawkowania zaawan. zostanie usunięta. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Usuń]. Aktualizacja ustawień pompy 1) Aby zaktualizować Pompa, kliknij przycisk [Aktual.]. Kliknięcie przycisku [Cofn.] spowoduje odtworzenie informacji o pompie sprzed jej edycji. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Musisz kliknąć przycisk [Aktual.], aby potwierdzić informacje dodane, edytowane lub usunięte. 2) Kliknij przycisk [OK]. Ustawienia pompy zostaną zaktualizowane. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Aktual.]. 61

62 Doradztwo kliniczne "Doradztwo kliniczne" pozwala na zarejestrowanie komunikatów ostrzegawczych Biblioteki leków itp. Można zarejestrować do 20 pozycji z 2 poziomami (2 wiersze na poziom) wprowadzania tekstu dla każdego doradztwa klinicznego. W każdym wierszu można wpisać do 30 znaków alfanumerycznych. Dla każdego komunikatu można ustawić kolor. Edytuj doradztwo kliniczne 1) Kliknij zakładkę [Pacjent]. 2) Kliknij przycisk [Doradztwo kliniczne]. Zostanie wyświetlony wtedy ekran "Doradztwo kliniczne". 3) Kliknij przycisk [Edyt.] wyświetlony w wierszu doradztwa klinicznego, który chcesz poddać edycji. Pozwoli to na przeprowadzenie edycji. 4) Edytuj doradztwo kliniczne. 5) Kliknij przycisk [Kolor]. Wyświetlony zostanie zestaw kolorów tabeli z pompą. 6) Kliknięcie na kolor, na który chcesz dokonać zmiany, spowoduje ustawienie przycisku [Kolor] na ten kolor. 7) Kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. Usuwanie Doradztwa klinicznego 1) Kliknij przycisk [Usuń] wyświetlony w wierszu Doradztwa klinicznego, który chcesz usunąć. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie usunięcia". 62

63 2) Kliknij przycisk [OK]. Wybrane doradztwo kliniczne zostanie usunięte. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Usuń]. 63

64 Aktualizacja Doradztwo kliniczne 1) Kliknij przycisk [Aktual.], aby zaktualizować doradztwo kliniczne. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Kliknięcie przycisku [Cofn.] spowoduje odtworzenie informacji sprzed jej edycji. Musisz kliknąć przycisk [Aktual.], aby potwierdzić informacje dodane, edytowane lub usunięte. 2) Kliknij przycisk [OK]. Doradztwo kliniczne zostanie wtedy zaktualizowane. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Aktual.]. 64

65 Właściwości domyślne Dla domyślnych właściwości wyświetlone zostaną następujące kategorie: Ustawienia dawki, Ustaw. trybu dawkowania (Tryb dawkowania zaawansowanego, Tryb kombinowany dawek), Ustawienia stężenia, Ustawienia bolusa automatycznego, Ustawienia ogólne. 1) Kliknij zakładkę [Pacjent]. 2) Kliknij przycisk [Właściwości domyślne]. Zostanie wyświetlony wtedy ekran "Właściwości domyślne". Edytowanie Właściwości domyślnych 1) Kliknij przycisk [Edyt.], aby edytować informacje o ustawieniach dla pożądanej pozycji. Informacje o ustawieniach można wybrać z Tylko wyświetl lub Do edycji. Nie można edytować zawartości ekranu "Biblioteka leków", kiedy wybrane jest "Tylko wyświetl". Ustawienia ogólne dla każdej pozycji można ustawić na "Tylko wyświetl" lub "Do edycji". Aby dowiedzieć się więcej na temat wartości ustawień, patrz "Załącznik 4: Właściwości domyślne" oraz "Załącznik 5: Jedn.". 2) Po zakończeniu edycji, kliknij przycisk [OK]. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. 65

66 Aktualizacja Właściwości domyślne 1) Kliknij przycisk [Aktual.], aby zaktualizować właściwości domyślne. Kliknięcie przycisku [Cofn.] spowoduje odtworzenie informacji sprzed edytowania dla każdej pozycji. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Musisz kliknąć przycisk [Aktual.], aby potwierdzić informacje dodane, edytowane lub usunięte. 2) Kliknij przycisk [OK]. Zostaną wtedy zaktualizowane właściwości domyślne. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Aktual.]. 66

67 Leki pacjenta "Leki pacjenta" umożliwia zarejestrowanie leków, edycję każdej właściwości leku. Można zarejestrować leków pacjenta. 1) Kliknij zakładkę [Pacjent]. 2) Kliknij przycisk [Leki pacjenta]. Zostanie wyświetlony wtedy ekran "Leki pacjenta". 67

68 Rejestracja leków 1) Kliknij przycisk [Dod.]. Można wtedy edytować sekcję właściwości ekranu. Jeśli zarejestrowany jest więcej niż jeden lek, zostanie on dodany do ostatniej linii. Następującą zawartość można edytować dla "Właściwości". Nazwa leku Ustawienia profilów Ustawienia dawki Ustaw. trybu dawkowania (Tabela dawkowania zaawan., Tryb kombinowany dawek) Ustawienia stężenia Ustawienia bolusa automatycznego Ustawienia ogólne Treść rejestracji Właściwości domyślnych zostanie wyświetlona razem z wartością dla każdej pozycji. 2) Aby zarejestrować lek, kliknij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie rejestracji". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Dod.]. 3) Kliknij przycisk [OK]. Lek zostanie zarejestrowany. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [OK]. 68

69 Nazwa leku 1) Wprowadź nazwę leku w pole tekstowe [Nazwa leku]. Nie można zarejestrować tej samej nazwy leku, więcej niż raz. Ustawienia profilów 1) Kliknij pola wyboru profili, które mają zostać użyte. Kliknięcie przycisku [Wyb. wszystko] spowoduje wybór wszystkich profili. Kliknięcie przycisku [Wycz. wszys.] spowoduje wyczyszczenie wszystkich wybranych profili. 69

70 Ustawienia dawki 1) Kliknięcie pola kombi [Jedn.] spowoduje wyświetlenie listy jednostek. Wybierz z listy jednostek jednostki, które mają zostać użyte. Jednostki wybrane dla Szybkości, Zakres tward. limitu oraz Zakres mięk. limitu zostaną wtedy wyświetlone. 2) Wprowadź każdą pozycję. Wpis Ustawienia dawki Pozycja wpisywania Treść wpisu Przykład (na wykresie poniżej) Jedn. Wybierz jednostkę. ml/h Szybkość Wstęp szybkość przepływu. 120,00 Szybkość przepływu wyświetlona zostanie po raz pierwszy podczas wybierania pożądanego leku. Zakres tward. limitu Wprowadź dopuszczalny zakres dla ustawienia szybkości przepływu (dolna granica, górna granica). Szybkość przepływu nie może przekraczać Zakres tward. limitu. Zakres mięk. limitu Wprowadź zakres ustawień szybkości przepływu dla ostrzeżenia (dolna granica, górna granica). Alarm się włączy po przekroczeniu Zakres mięk. limitu Ustawienia dawki Twardy limit (10,00-500,00) Miękki limit (60,00-240,00) Szybkość (120,00) Szybkość Jednostka (ml/h) 70

71 Ustaw. trybu dawkowania 1) Kliknij pola Trybu dawkowania, które mają być użyte z Tabela dawkowania zaawan. oraz Tryb kombinowany dawek. 2) Kliknij pole kombi [Tabela nr], a następnie wybierz tabelę, która ma być użyta z Tabela dawkowania zaawan. oraz Tryb kombinowany dawek. Kliknięcie przycisku [Podpowiedź] na polu [Tabela nr] spowoduje wyświetlenie szczegółów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z serwisem wyszkolonych techników firmy TERUMO. 71

72 Ustawienia stężenia 1) Kliknięcie pola kombi [Jedn.] spowoduje wyświetlenie jednostki stężenia. Wybierz z listy jednostek stężenia jednostkę stężenia, która ma zostać użyta. Zostaną wtedy wyświetlone jednostki stężenia wybrane dla jednostek rozcieńczenia oraz Maksymalny limit miękki. 2) Wprowadź wartość rozcieńczenia. 3) Wprowadź wartość Maksymalny limit miękki. Ustawienia bolusa automatycznego 1) Wprowadź wartość Maksymalny limit miękki. 2) Wprowadź wartość Objętość dawki. 3) Wprowadź wartość Czas dawki. 72

73 Ustawienia ogólne 1) Wybierz z listy Okluzję. 2) Wprowadź Waga pacjenta. 3) Wybierz z listy Nr doradztwa klinicznego. 4) Wprowadź Kod Leku. 5) Wybierz z listy Nr marki akces. jedn. użyt. IP. 6) Wybierz z listy Nr marki akces. jedn. użyt. SP. 7) Wybierz z tabeli Kolor. 8) Wybierz z listy Zmiana ciśnienia. IP: "Pompa infuzyjna" SP: "Pompa strzykawkowa" 73

74 Edytowanie leku 1) Wybierz zarejestrowany lek. Zostaną wtedy wyświetlone właściwości. Kliknij przycisk [Edyt.]. Można edytować każdą nazwę leku oraz każdą pozycję. 2) Po zakończeniu edycji, kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie edycji". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Edyt.]. 3) Kliknij przycisk [OK]. Lek zostanie zaktualizowany. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [OK]. 74

75 Wyszukiwanie leku 1) Wprowadź nazwę leku w polu tekstowym [Nazwa leku], a następnie kliknij przycisk [Szukaj]. Zostanie wtedy wyświetlony pożądany lek. Kliknięcie przycisku [Szukaj] przeprowadzi wyszukiwanie prefiksu. Kliknięcie przycisku [Szukaj] z pustym polem "Nazwa leku" pokaże wszystkie leki. 75

76 Biblioteka leków Ekran "Biblioteka leków" pozwala na utworzenie biblioteki leków. Wyświetlanie ekranu Lista zestawu bibl. 1) Kliknij zakładkę [Biblioteka leków]. 2) Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Lista zestawu bibl.". Ekran "Lista zestawu bibl." jest wyświetlany jedynie dla użytkowników z Uprawnieniami od 4 do 7. Użytkownicy z uprawnieniami 4 mogą załadować bibliotekę leków i wyświetlić listę bibliotek leków. Jednakże, nie mogą utworzyć biblioteki leków. 3) Bibliotekę leków można utworzyć, weryfikować, zatwierdzić, odrzucić lub odwołać się do niej na ekranie "Lista zestawu bibl.". Stan biblioteki leków podzielony jest na: "Edytow.", "Nie zweryfik.", "Niezatwierdzone", "Zatwierdz." oraz "Odrzuć (edytowanie)". 76

77 Rejestracja Biblioteka leków 1) Kliknij przycisk [Dod. listę] na ekranie "Lista zestawu bibl.". Na liście zostanie wyświetlona nowa biblioteka leków. Uprawnienia 5 są wymagane, aby utworzyć bibliotekę leków. Jeśli została już utworzona biblioteka leków, nowa zostanie dodana do ostatniej linii. Nowo utworzone biblioteki leków mają dołączone "- α" po numerze nowej wersji. 2) Kliknij przycisk [OK], aby utworzyć nową bibliotekę leków. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Dod. listę]. 3) Wybierz nową bibliotekę leków z listy. Zostaną wtedy wyświetlone komentarze. 4) Kliknij przycisk [Dod. komentarz], aby dodać komentarz. Komentarze można dodać do kolumny "Historia zestawu bibl.". Jedna z następujących etykiet stanu zostanie automatycznie zarejestrowana do komentarza: "Nowo utworzone.", "Wysłane.", "Zweryfikow.", "Zatwierdz.", "Odrzucone.", "Nowo utworzone (odwołanie).". 5) Kliknij przycisk [OK]. Komentarze są zarejestrowane. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Dod. komentarz]. 77

78 Edytuj Biblioteka leków 1) Wybierz bibliotekę leków. Jeśli została wybrana biblioteka leków, można wtedy kliknąć przycisk [Ładuj]. Kliknij przycisk [Ładuj]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie załadowania ". Kliknij przycisk [OK]. Zostaną załadowane informacje o lekach pacjenta (informacje o bibliotece) do utworzonej biblioteki leków. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja biblioteki leków". Uprawnienia 5 są wymagane, aby edytować biblioteki leków. 2) Na ekranie "Edycja biblioteki leków", zostaną wyświetlone informacje o lekach pacjenta (informacje o bibliotece) dla każdego profilu. Kliknięcie na linię biblioteki leków spowoduje wyświetlenie właściwości Leków pacjenta. 3) Kliknij przycisk [Edyt.], aby edytować właściwości biblioteki leków. Wyłącznie pozycja ustawiona na "Do edycji" w "Właściwości domyślne" może być edytowana. Pozycji ustawionej na "Tylko wyświetl" nie można edytować. 4) Wprowadź informacje o bibliotece leków. Kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie aktualizacji". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do ekranu "Edycja biblioteki leków". Biblioteka leków Stan Nazwa stanu Opis Edytow. Okres status od kiedy zostanie naciśnięty przycisk [Dod. listę] do momentu naciśnięcia przycisku [Wyślij]. Lub, gdy naciśnięty zostanie przycisk [Odnieś] dla zatwierdzonej biblioteki leków. Nie zweryfik. Okres status od kiedy zostanie naciśnięty przycisk [Wyślij] do momentu naciśnięcia przycisku [Weryf.]. Niezatwierdzone Okres stanu od kiedy zostanie naciśnięty przycisk [Weryf.] do momentu naciśnięcia przycisku [Zatwierdź]. Zatwierdz. Kiedy zostanie kliknięty przycisk [Zatwierdz.]. Odrzuć (edytowanie) Po kliknięciu przycisku [Odrzuć] dla biblioteki leków, która ma stan [Nie zweryfik.] lub [Niezatwierdzone]. 78

79 5) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje zapisanie informacji. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [OK]. Jeśli podczas edycji zostanie usunięte powiązanie, odzyskanie go nie jest możliwe, nawet jeśli powróci się do poprzednich wartości. 6) Kliknij przycisk [OK]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Edycja biblioteki leków". 7) Kliknij przycisk [Wyślij]. Kliknięcie przycisku [Wyślij] umożliwia zmianę jego stanu z "Edytow." na "Nie zweryfik.". Kliknięcie przycisku [Wróć] spowoduje powrót do ekranu "Lista zestawu bibl.". 8) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje zmianę jego stanu na "Nie zweryfik.". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Wyślij]. 79

80 Biblioteka leków Weryfikacja 1) Kliknij na bibliotekę leków oznakowaną "Nie zweryfik." w kolumnie stanu "Lista zestawu bibl.". Uprawnienia 6 są wymagane, aby weryfikować biblioteki leków. 2) Kliknij przycisk [Ładuj]. Zostanie wyświetlony ekran "Przegląd biblioteki leków". 3) Po weryfikacji biblioteki leków, kliknij przycisk [Weryf.]. Kliknięcie przycisku [Odrzuć] spowoduje zmianę stanu zestawu bibliotek z "Nie zweryfik." na "Odrzuć (edytowanie)" i nastąpi powrót do ekranu "Lista zestawu bibl.". 4) Kliknij przycisk [OK]. Stan biblioteki leków jest zmieniany z "Nie zweryfik." na "Niezatwierdzone". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Weryf.]. 80

81 Biblioteka leków Zatwierdzenie 1) Kliknij na bibliotekę leków oznakowaną "Niezatwierdzone" w kolumnie stanu "Lista zestawu bibl.". Uprawnienia 7 są wymagane, aby zatwierdzić biblioteki leków. 2) Kliknij przycisk [Ładuj]. Zostanie wyświetlony ekran "Zatwierdź bibliotekę leków". 3) Jeśli chcesz zatwierdzić bibliotekę leków, kliknij przycisk [Zatwierdź]. Kliknięcie przycisku [Odrzuć] spowoduje zmianę stanu biblioteki leków z "Niezatwierdzone" na "Odrzuć (edytowanie)" i nastąpi powrót do ekranu "Lista zestawu bibl.". 4) Kliknij przycisk [OK]. Stan biblioteki leków jest zmieniany z "Niezatwierdzone" na "Zatwierdz.". Zostanie utworzony zatwierdzony plik biblioteki leków. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Zatwierdź]. Po zatwierdzeniu biblioteki leków, z numeru wersji zostanie usunięte "- α". 81

82 Tworzenie odniesienia Biblioteka leków 1) Kliknij na bibliotekę leków oznakowaną "Zatwierdz." w kolumnie stanu "Lista zestawu bibl.". 2) Kliknij przycisk [Ładuj]. Zostanie wyświetlony ekran "Odniesienie do biblioteki leków". 3) Kliknij przycisk [Odnieś]. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie odniesienia". Po naciśnięciu przycisku [Odnieś], informacje o lekach pacjenta oraz zawartość bibliotek leków zatwierdzonych będą dostępne do informacji. Jeśli leki pacjenta zostały usunięte, nie będzie można się do nich odnieść. 4) Kliknij przycisk [OK]. Zostanie utworzona nowa biblioteka leków z zatwierdzoną zawartością biblioteki leków. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Odnieś]. Po numerze nowej wersji utworzonej biblioteki leków zostanie wyświetlone "-α", aby wskazać odniesienie. 82

83 Biblioteka leków Generowanie pliku 1) Wybierz bibliotekę leków, która ma zostać wygenerowana. 2) Kliknij przycisk [Generuj plik]. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdzenie generowania pliku". 3) Kliknij przycisk [OK]. Zostanie wygenerowany plik dla biblioteki leków. Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje powrót do stanu sprzed kliknięcia przycisku [Generuj plik]. Jeśli do pompy przypisana jest biblioteka leków z numerem wersji zawierającym "-α", numer wersji biblioteki leków zostanie wyświetlony przez pompę jako FF.FF. 83

84 Lista Biblioteka leków 1) Kliknij na bibliotekę leków, a następnie kliknij przycisk [Ładuj]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Zestaw bibliotek". Wyświetlony ekran będzie się różnił w zależności od stanu biblioteki leków po kliknięciu przycisku [Ładuj]. 2) Kliknij przycisk [Podgląd listy]. Zostanie wyświetlone "Lista biblioteki leków". Ekran "Lista biblioteki leków" zostanie wyświetlony w osobnym okienku. 84

Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków. Instrukcja obsługi

Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków. Instrukcja obsługi 2013-03 Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Komunikator danych. Instrukcja obsługi

Komunikator danych. Instrukcja obsługi 2013-03 Komunikator danych Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj instrukcję uważnie przed

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo