Nafta-Gaz, listopad 2008, s Nafta-Gaz, listopad 2008, s Nafta-Gaz, listopad 2008, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nafta-Gaz, listopad 2008, s. 761-774. Nafta-Gaz, listopad 2008, s. 775-786. Nafta-Gaz, listopad 2008, s. 787-796"

Transkrypt

1 Nafta-Gaz, listopad 2008, s Andrzej Froński, Katarzyna Steczko: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Aktualne uwarunkowania strategii rozwoju gazownictwa w Polsce Niniejszy referat jest głosem w dyskusji nad kształtem polskiej polityki energetycznej, zabranym w chwili, gdy wyznaczane są cele i priorytety tej polityki do roku Na tle celów polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej, bilansu nośników energii, prognozowanego zapotrzebowania na energię i możliwych sposobów zaspokojenia go, scharakteryzowano obecną sytuację w polskim gazownictwie oraz sformułowano tezy dotyczące potrzeb i możliwości jego rozwoju, podkreślając znaczenie gazu jako nośnika czystej energii realnego do wykorzystania na dużą skalę w okresie najbliższych dwudziestu lat. Present conditions of strategy for Polish gas industry development The paper is presented as a voice risen in discussion on the Polish energy policy at the time when its revision up to the year 2030 is under preparation. Against the background of European Union energy policy, energy carriers mix and possibilities to satisfy future energy needs the condition of Polish natural gas industry was characterized, the thesis on its wants and development were worded and the role of natural gas as a clean energy source suitable for use in the nearest twenty years was underlined. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Maciej Kozłowski, Krzysztof Wolański, Tomasz Solarski, Katarzyna Jakubowska: Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Zielona Góra Jadwiga Zalewska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Prędkość propagacji fal podłużnych do poprzecznych (Vp/Vs) w zależności od współczynnika nasycenia dla skał węglanowych z rejonu Krobielewka Głównym celem pracy było systemowe zbadanie prędkości propagacji fal podłużnych Vp i poprzecznych Vs w zależności od zmiennego nasycenia przestrzeni porowej skał węglanowych na podstawie badań laboratoryjnych, wykorzystanie tych danych w kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej oraz wyznaczenie współczynników niezbędnych do rozwiązania równania Gassmanna i weryfikacja tego równania. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest uzyskanie wiarygodnych wyników metody AVO w utworach węglanowych. Velocity propagation of compression and shear waves ratio (Vp/Vs) versus saturation coefficient of carbonate rocks from Krobielewko region The main aim of the work was to test compression and shear waves propagation velocities relation to variable saturation of carbonate rock pore space on the grounds of laboratory tests, utilization of these data in complex interpretation of geophysics well logging, and determination of coefficients necessary for Gassmann equation solving, as well as verification of the equation. An attempt to give answer to question whether reliable results of AVO method in carbonate formations are possible to obtain has also been undertaken. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Jadwiga Zalewska, Jolanta Klaja, Irena Gąsior, Dariusz Cebulski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Laboratoryjne badania parametrów geofizycznych skał zbiornikowych rejonu Dzikowa i Nowosielca W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych właściwości skał zbiornikowych reprezentujących cienkowarstwowe utwory mioceńskie, pochodzące z dwóch rejonów poszukiwawczych przedgórza Karpat: Dzikowa i Nowosielca. Równocześnie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie danych NMR można oceniać właściwości kolektorskie skał i czy dane te odzwierciedlają rzeczywiste właściwości skał? Laboratory testing of reservoir rocks geophysics parameters from Dzikow and Nowosielec region The paper presents results of laboratory tests of reservoir rocks properties, representing thin-layer Miocene formations, originating from two prospecting regions on Carpathian Foremountain: Dzikow and Nowosielec. Simultaneously attempted to answer questions whether collector properties of rocks can be assessed based on NMR data, and whether the data reflects actual properties of rocks.

2 Nafta-Gaz, listopad 2008, s Antoni Frodyma, Edward Artur Godzik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Metodyka reaktywnej perforacji w oparciu o wkładki kumulacyjne wielowarstwowe W artykule przedstawiono czynniki oddziaływania perforacji kumulacyjnej na złoże oraz ich uwarunkowania, zestawione z problemami stawianymi przez uszkodzenie strefy przyotworowej złoża i metodami ich przezwyciężania. Jako jedną z metod proponuje się zastosowanie perforacji reaktywnej z warstwowymi wkładkami kumulacyjnymi. Przedstawiono technologię produkcji, wyniki badań pierwszych egzemplarzy oraz założenia metodyczne prowadzenia perforacji reaktywnej z ładunkami o wkładkach warstwowych. Methodics of reactive perforation based on multilayer shaped charge liners The study presents factors of cumulative perforation influence on reservoir, as well as conditions of such influences in correlation with problems posed by near wellbore zone damage and methods of overcoming them. Utilisation of reactive perforation employing multilayer shaped charge liners is proposed as one of such methods. The study presents technology of manufacturing such liners, testing results of prototype production items, as well as methodology assumptions for carrying out reactive perforating jobs with shaped charges equipped with multilayer liners. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Dariusz Bęben, Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Środki chemiczne zapobiegające wydzielaniu się soli w odwiertach ropnych i gazowych Zjawisko krystalizacji soli występuje podczas wydobycia płynów złożowych i zaburza prawidłową eksploatację złoża. Głównym powodem wytrącania się soli w złożu i w rurkach wydobywczych jest zaburzenie równowagi PVT skutkujące nasyceniem się wód złożowych. Zastosowanie pewnych środków chemicznych częściowo eliminuje to niekorzystne zjawisko. Testing of chemical agents protecting salts depositions in oil and gas wells Salt cristalization during production of hydrocarbons disturb production process. Main reason of salt depositions in reservoir and tubing string is caused by PVT equilibrium upset and reservoir water saturation. Using some chemical agents can partially protect salt deposition phenomena. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Koncepcja i założenia systemu gromadzenia i przetwarzania danych złożowych dla potrzeb górnictwa naftowego W artykule została przedstawiona koncepcja oraz założenia architektoniczne i funkcjonalne informatycznego systemu gromadzenia, zarządzania i przetwarzania danych złożowych. Potrzeba istnienia takiego systemu wynika z ilości i złożoności danych gromadzonych przez operatora w trakcie eksploatacji złóż węglowodorów. Artykuł zawiera propozycję podstawowej struktury logicznej danych, opartej na czterech obiektach funkcjonalnych (kopalnia, złoże, horyzont, odwiert) oraz definicję relacji pomiędzy tymi obiektami. Szczegółowo określone zostały wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania architektoniczno-użytkowe jakie powinien spełniać projektowany system informatyczny. W wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano ogólną architekturę klient-serwer z centralną bazą danych z wykorzystaniem łączy publicznych. Prezentowany model architektury składa się z trzech warstw: warstwy klienta, warstwy serwera aplikacyjnego oraz warstwy serwera bazodanowego. Aplikację klienta stanowi przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik, po autoryzacji, uzyskuje dostęp do danych przechowywanych na serwerze bazodanowym. Serwer aplikacyjny pełni rolę pośrednika w wymianie informacji pomiędzy aplikacją użytkownika a serwerem bazodanowym. Proponowane rozwiązanie systemu gromadzenia i przetwarzania danych złożowych zapewnia szybki dostęp do danych, kontrolę ich integralności i spójności oraz dużą funkcjonalność aplikacji użytkownika.

3 The concept of the computer system for storing, controlling and processing of reservoir data for oil and gas industry This paper presents the concept as well as structural and functional requirements of computer system for storing, controlling and processing of reservoir data. Structural model of the presented system consists of three elements: client s application, application server and database server, while the logical structure of the system is base on three functional objects (well, resource, geological layer, mine) with relations between them precisely defined. The security and usable requirements has been also defined and discussed. The presented solution of the problem of storing, controlling and processing of reservoir data ensures speed access to the data, data integrity and satisfactory functionality of user s application. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Grażyna Sikora: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badania laboratoryjne zależności pomiędzy prędkością propagacji fali podłużnej Vp i poprzecznej Vs, a typem litologicznym, porowatością i stopniem nasycenia próbek skalnych Zbadano prędkości propagacji fal podłużnych Vp i poprzecznych Vs w zależności od typu litologicznego, porowatości i stopnia nasycenia przestrzeni porowej skał oraz porównano otrzymane wyniki z danymi literaturowymi. Uzyskane dane umożliwiły omówienie związków korelacyjnych pomiędzy prędkością propagacji fal ultradźwiękowych, a właściwościami zbiornikowymi skał. Przedstawione przykłady, charakteryzujące skały o różnej porowatości i zróżnicowanej litologii, dotyczą piaskowców mioceńskich Przedgórza Karpat, piaskowców czerwonego spągowca z rejonu Wału Wolsztyńskiego oraz skał węglanowych Niecki Poznańskiej. Laboratory measurements dependence compressional (Vp) and shear (Vs) wave velocities versus lithology, porosity and rock water saturation Compressional (Vp) and shear (Vs) wave velocities were measured according to lithology, porosity and pore space saturation and results were compared with primary data. Receiving data provided to discussed correlation between ultrasonic wave velocities and reservoir properties of rocks. Presented examples which characterizing rocks with differential porosity and lithology go for Miocene sandstones of Carpathian Foreland, rotliegend sandstones of Wolsztyn High and carbonate rocks from Poznań region. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Tadeusz Dziedzic: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Warunki bezpiecznego użytkowania gazowych dwufunkcyjnych kotłów centralnego ogrzewania w Polsce. Część druga W drugiej części artykułu przedstawiono na wstępie charakterystykę techniczną typowego kotła gazowego dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania jaki aktualnie jest najczęściej użytkowany w Polsce. Omówione zostały aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wymagań i badań zabezpieczeń na zanik ciągu kominowego jakie są wykonywane przed dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji w Polsce. Przedstawiono wyniki badań działania zabezpieczeń na zanik ciągu kominowego jakie zostały wykonane w laboratorium INiG. W podsumowaniu przedstawiono wytyczne mające na celu zmniejszenie ilości wypadków zatruć tlenkiem węgla przy współudziale gazowych, dwufunkcyjnych kotłów centralnego ogrzewania. Instructions for safe use of dual function central heating gas boilers in Poland. Part two The second part of the article begins with technical specification of a typical dual-function gas boiler with an open combustion chamber, which is currently the most popular in Poland. Currently binding regulations have been mentioned concerning the requirements and tests for security of continuous chimney flow before the appliances are approved for use in Poland. The results of tests performed at the INiG laboratory have been shown inspecting secure continuous chimney flow. The summary presents some guidelines aiming at reducing the number of carbon oxide poisoning accidents while using the dual-function central heating gas boilers.

4 Nafta-Gaz, listopad 2008, s Stanisław Oleksiak, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Ocena właściwości przeciwzużyciowych olejów hydraulicznych w testach stanowiskowych W artykule omówiono istotny parametr jakościowy olejów hydraulicznych, jakim jest ochrona przed mechanicznym zużyciem podstawowych elementów systemu hydraulicznego, tj. pomp i silników. Przeanalizowano procedury testów stosowanych do oceny właściwości przeciwzużyciowych olejów hydraulicznych, prowadzonych z wykorzystaniem aparatu czterokulowego, maszyny FZG i stanowiska badawczego z pompą Vickersa. Odniesiono się także do zmian procedur badawczych, wprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat w Europie i USA. Evaluation of anti-wear properties of hydraulic oils in stand tests The paper describes one from most important performance parameters of hydraulic oils protection against mechanical wear of hydraulic system parts, ie. pumps and engines. It analyses test procedures applied to evaluation of anti-wear properties of hydraulic oils by using 4-ball apparatus, FZG machine and stand with Vickers pump. Recent changes of test methods used in Europe and USA were discussed. Nafta-Gaz, listopad 2008, s Jan Lubowicz, Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Współczesna jakość paliw silnikowych W artykule porównano limity emisji dla nowych samochodów osobowych i dostawczych według norm Euro IV, Euro V i propozycji Euro VI. W ciągu kilkunastu lat w sposób bardzo drastyczny obniżono emisję cząstek stałych, węglowodorów i tlenków azotu z pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym oraz dokonano poważnych ograniczeń emisji tlenku węgla i węglowodorów z pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym. Norma Euro V i propozycja Euro VI wprowadza dalsze ograniczenia emisji cząstek stałych, tlenków azotu i węglowodorów z pojazdów samochodowych. Istotnym składnikiem emisji silnikowej jest również ditlenek węgla. 16 lutego 2005 r. wszedł w życie tzw. Protokół z Kioto, zobowiązujący państwa-sygnatariusze do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Głównym składnikiem gazów cieplarnianych jest ditlenek węgla (CO 2 ), którego większość pochodzi ze spalanych paliw. Programy badawcze Auto/Oil, prowadzone w Europie i w USA, wskazały nie tylko to, które z parametrów jakościowych paliw mają największy wpływ na wielkość emisji, lecz także potwierdziły, że paliwo odpowiedzialne jest jedynie w 10% za ilość emitowanych substancji szkodliwych, a w 50-60% emisja uzależniona jest od rozwiązań konstrukcyjnych silnika. W wyniku programów badawczych Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej opublikowały Dyrektywę 98/70/EC, określającą poziom niektórych parametrów benzyn i olejów napędowych dla roku 2000 i 2005, które mają kluczowe znaczenie dla obniżenia emisji toksycznych substancji spalin. W roku 2003 wprowadzono poprawkę 2003/17/EC do Dyrektywy paliwowej 98/70/EC, która wprowadziła niewielkie uzupełnienie do wymagań dla paliw roku 2005 i określiła wymagania dla paliw roku Dotyczą one jedynie zawartości siarki. Pomimo jednoznacznych stwierdzeń, że przy obecnych i przyszłych rozwiązaniach konstrukcyjnych udział paliwa w całkowitej emisji z pojazdów silnikowych jest niewielki, nadal trwają dyskusje nad przyszłością paliw silnikowych otrzymywanych z ropy naftowej. Według Światowej Karty Paliw, opracowanej wspólnie przez organizacje zrzeszające konstruktorów silników z USA, Europy i Japonii, wymagania stawiane benzynom i olejom napędowym najwyższej kategorii znacznie przewyższają ograniczenia wprowadzone w Dyrektywach Europejskich. Należy się spodziewać, że coraz większe znaczenie na rynku paliwowym zaczną odgrywać biopaliwa II generacji, otrzymywane w procesach NExBTL i BTL, biopaliwa etanolowe (E85 i E95), paliwa syntetyczne uzyskiwane z procesów GTL i CTL oraz paliwa gazowe (LNG i CBG). Today s motor fuels quality The paper covers a comparison of emission limits for new passenger cars, light commercial vehicles and heavy duty engines (diesel truck and bus engines) defined in Euro IV, Euro V, and proposed Euro VI standards. Within more than ten years, there was a severe reduction in particulate matter and nitrogen oxides emissions from diesel vehicles and serious limitations on carbon oxide and hydrocarbons emissions from gasoline vehicles. The Euro V standard and proposed Euro VI standard introduces further limitations of PM, NOx, HC, and CO emissions from automotive vehicles. The essential component of automobile exhaust is also carbon dioxide, which is a main constituent of greenhouse gases. The research programmes Auto/Oil conducted in Europe and USA, apart from showing fuel quality parameters primarily responsible for emission, proved that fuel is responsible for the amount of

5 pollutants only in 10%, 50-60% of emission being dependent on engine construction. The European Parliament and the Council, on the basis of the research programmes, issued the Directive 98/70/E, specifying quality parameters of gasoline and diesel fuels, effective in 2000 and 2005, which have crucial importance for reduction of pollutants in exhaust emission. In 2003, the next Directive 2003/17/EC was introduced, which amended slightly the fuel requirements for 2005 and set the requirements for They limit the level of sulphur in fuels. In spite of explicit statements that at the current and future engine design, the participation of fuel in the total emission from automotive vehicles is small, the future of motor fuels obtained from crude oil is still discussed. The Worldwide Fuel Charter, developed jointly by automobile and engine designers and manufacturers from USA, Europe, and Japan set requirements on the highest category gasoline and diesel fuels considerably stringent than limits introduced in the European Directives. It is to be expected that II generation biofuels from NExBTL and BTL processes, ethanol biofuels (E85 and E95), synthetic fuels from GTL and CTL processes and gas fuels (LNG and CBG) will play more and more important role on fuels market.

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 547-556. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 557-564. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 565-572

Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 547-556. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 557-564. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 565-572 Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 547-556 Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Niektóre zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w geologii Rentgenowska tomografia komputerowa

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Arkadiusz RYCHLIK METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Racjonalna eksploatacja silników spalinowych jest źródłem oszczędności surowców,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 Maciej Roskosz Krzysztof Fryczowski Stefan

Bardziej szczegółowo

The 4th International Exhaust Emissions Symposium 22-23 May 2014, BOSMAL, Bielsko-Biala (Poland)

The 4th International Exhaust Emissions Symposium 22-23 May 2014, BOSMAL, Bielsko-Biala (Poland) The 4th International Exhaust Emissions Symposium A brief overview... The 4th International Exhaust Emissions Symposium 22-23 May 2014, BOSMAL, Bielsko-Biala (Poland) Trends in automotive emissions, fuels,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining dr hab. inż. STANISŁAW TRENCZEK dr inż. JERZY MRÓZ dr inż. ZDZISŁAW KRZYSTANEK dr inż. ZBIGNIEW ISAKOW dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI mgr inż. KRZYSZTOF OSET Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Rozwój systemowego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Georgij TARANENKO, Wiktor TARANENKO, Antoni ŚWIĆ, Jakub SZABELSKI Modelowanie układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności Modelling of dynamic

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki

Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki Ekoenergetyka zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki (spis artykułów wraz ze streszczeniami) autor: praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Ceniana i Tadeusza Nocha recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines contemporary trends in downsizing

Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines contemporary trends in downsizing Article citation info: Pielecha, I. et al., Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines contemporary trends in downsizing. Combustion Engines. 2014, 159(4), 12-25. ISSN 2300-9896.

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA

MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA A b s t r a c t s Zakopane, Poland May 12-15, 2015 Honorary Patronage of the Conference: Rector of the Cracow University of Economics Prof. UEK dr

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Plano-parallel models of the electrical systems with non-uniform heat exchange on a perimeter Part II. Transient temperature field

Plano-parallel models of the electrical systems with non-uniform heat exchange on a perimeter Part II. Transient temperature field ARTYKULY CZRKAJĄCE W KOLEJCE NA DRUK PAPERS WAITING IN A QUEUE FOR PRINT 4447 Piotr HELT 1, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK 2, Piotr ZDUŃCZYK 2, Dominik FALKOWSKI 3, Sławomir NOSKE 3 Politechnika Warszawska, Instytut

Bardziej szczegółowo