PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE"

Transkrypt

1 Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat prowadzone sà prace nad niekonwencjonalnà metodà elektrodynamicznego formowania metali, którà w odró nieniu od tradycyjnych sposobów plastycznej obróbki mo na nazwaç technologià beznarz dziowà. Nie ma tu bowiem klasycznych ruchomych narz dzi typu bijak, wyoblak, stempel, walec wywierajàcych bezpoêredni nacisk na powierzchnie obrabianych pó wyrobów. W metodzie elektrodynamicznej metalowe pó wyroby poddawane sà dzia aniu bezmasowych si powstajàcych w obwodach, przez które przep ywajà elektryczne pràdy. Jednym z tych obwodów jest jedno- lub wielozwojowa cewka zwana induktorem, umieszczana w niewielkiej odleg oêci od powierzchni obrabianego pó wyrobu. a) b) c) d) a) d) e) Rys. 2. Operacje kszta tujàce elektrodynamicznej obróbki rur wykorzystuje si dwie konfiguracje induktora i rury: walcowy induktor umieszczony wewnàtrz rury pozwala na jej rozp czanie; walcowy induktor nasuni ty na rur umo liwia jej ÊciÊni cie. Wykorzystujàc induktor wykonany jako cewka p aska umieszczana nad powierzchnià blachy realizuje si operacje p askiego t oczenia. Jednym z krajów, w których ukaza si pierwszy patent dotyczàcy tej metody, sà Stany Zjednoczone. Elektrodynamicznà obróbk wykorzystuje si w operacjach monta owych oraz do kszta towania metalowych pó wyrobów przy u yciu matryc. Znajduje ona zastosowanie za granicà (USA, Japonia) w przemys ach lotniczym, samochodowym, elektrotechnicznym, zw aszcza do formowania pó wyrobów o skomplikowanych kszta tach, wykonanych z metali kolorowych. Jak wynika z podanych w Internecie informacji, Amerykanie podj li próby zastosowania tej technologii do formowania aluminiowych blach karoseryjnych, które b dà u ywane w samochodach nowej generacji. Na Poznaƒskich Targach 2001, w pawilonie nr 17 Nauka dla Przemys u, na stanowisku nr 40 prezentujàcym Wydzia In ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie mi dzy innymi zademonstrowano efekty przyk adowych operacji monta owych (rys. 1) i kszta tujàcych (rys. 2) zrealizowanych elektrodynamicznie w Katedrze Automatyzacji Procesów AGH. Przedstawiono równie wykonane w Katedrze zautomatyzowane gniazdo obróbcze do elektrodynamicznego kszta towania rurowych króçców (rys. 3). Na rys. 1a, b pokazano po àczenia ze stalowymi pierêcieniami elektrodynamicznie rozp czanych, nie elaznych rur, kolejno miedzianej o Êrednicy 45 mm i gruboêci Êcianki 0,5 mm oraz aluminiowej o Êrednicy 50 mm i gruboêci Êcianki 3 mm. Na rys. 1c, d pokazano zmontowane metalowe wa ki z elektrodynamicznie Êciskanymi aluminiowymi rurami o wymiarach b) Rys. 1. Operacje monta owe Koƒce tej cewki sà po àczone z zaciskami udarowego generatora, wyposa onego w bateri wysokonapi ciowych kondensatorów o du ej energii. Przep yw przez zwoje cewki oscylacyjnego pràdu wy adowania kondensatorów wywo uje powstanie wokó induktora zmiennego pola magnetycznego, które indukuje w obrabianym metalu pràd wirowy skierowany przeciwnie ni pràd induktora. Powstajàca w tym przypadku si a powoduje wzajemne odpychanie induktora i pó wyrobu. Na przyk ad podczas Rys. 3. Automat do elektrodynamicznego formowania rur 3

2 kolejno: Êrednice 50 mm i 20 mm; gruboêci Êcianek 2 mm. W dwóch wzd u nych rowkach wa ka z (rys. 1c) zmontowana rura zaciska dodatkowo gumowe pr ty. Kszta ty elementów pokazanych na rys. 2 uzyskano przy u yciu matryc. Na rys. 2a, b, c pokazano rury uformowane poprzez ich rozp czanie. Wymiary rur przed obróbkà wynosi y kolejno, Êrednice: 40 mm, 50 mm, 65 mm; gruboêci Êcianek 1 mm. Rys. 2d prezentuje mosi nà rur o pierwotnych wymiarach: Êrednica 50 mm, gruboêç Êcianki 1 mm, d ugoêç 100 mm uformowanà na matrycy poprzez elektrodynamiczne Êciskanie. Rys. 2e przedstawia aluminiowà blach elektrodynamicznie uformowanà na matrycy przy zastosowaniu induktora p askiego, t oczàcego. Rys. 3a przedstawia automat do elektrodynamicznego formowania rur, w którym wykonywane sà króçce, pokazane na rys. 3b, z rur o wymiarach poczàtkowych: Êrednica 40 mm, d ugoêç 48 mm, gruboêç Êcianki 1 mm. W jednej operacji w obrabianej rurze wykonywane jest wyoblenie, uformowanie kielicha, wywini cie ko nierza. W automacie (rys. 3a), mo na wyró niç: zasobniki rur I, podajnik II, dwuchwytakowy manipulator III, zespó dzielonej matrycy i induktora IV, generator V wraz z pulpitem sterowniczym. Sterownie pracà automatu jest realizowane dzi ki zastosowaniu programowalnych sterowników elektrycznych. Katedra Automatyzacji Procesów AGH jest przygotowana do podj cia wspó pracy w zakresie wdra ania tej technologii do przemys u. Wspó rz dnoêciowe maszyny pomiarowe Linea NMP Wspó rz dnoêciowe maszyny pomiarowe serii Linea produkowane sà w czterech wielkoêciach oraz dwóch odmianach sterowania: r cznym (M) i CNC (C). Wspó rz dnoêciowe maszyny pomiarowe serii Linea przeznaczone sà do wykonywania pomiarów bezwzgl dnych d ugoêci w przestrzennym uk adzie wspó rz dnych. Znajdujà zastosowanie w kontroli wymiarowej elementów maszyn o z o onych kszta tach i du ej liczbie wymiarów. Mogà byç stosowane jako samodzielne stanowiska pomiarowo-kontrolne, zarówno w warunkach produkcyjnych, jak i laboratoryjnych. Zastosowanie maszyn pomiarowych serii przyrzàdów pomiarowych jednà maszynà. Maszyny pomiarowe serii Linea majà przesuwny portal i nieruchomy stó pomiarowy. Istotne dla dok adnoêci oraz stabilnoêci wyposa ane sà w ró ne typy g owic pomiarowych (elektrostykowe, skaningowe), systemy wymiany koƒcówek pomiarowych, magazyny g owic i g owice zmotoryzowane. Do pomiarów bezstykowych mo na Dane techniczne maszyn pomiarowych Linea NMP Parametry Jed- Typ maszyny nostki NMP NMP NMP NMP NMP NMP 7.7.5M M 7.7.5C C C C Zakresy po- X mm miarowe w Y osiach Z RozdzielczoÊç µm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 NiepewnoÊç µm pomiaru w 4 + L 4 + L L L 3,5 + 3,5 + 3,5 + L 3,5 + L przestrzeni (ISO ) Najwi ksza kg masa mierzonego przedmiotu Stero- M + + wanie CNC Pr d- w osi mm/s - - 0, , , , koêç do 430 do 430 do 430 do 430 (mod w CNC) przestrzeni Pr dkoêç w osi mm/s - - 0, , , ,02 70 (sterowanie z joysticka) Linea pozwala na skrócenie czasów pomiarów o 70 90% w stosunku do metod konwencjonalnych, przy zachowaniu wysokiej dok adnoêci pomiarów. Pozwala na obni enie kosztów wyposa enia w sprz t pomiarowy dzi ki zastàpieniu wielu maszyn elementy sto y, belki i suwaki wykonane sà z granitu. Wszystkie zespo y przesuwne przemieszczajà si na prowadnicach aerostatycznych. Ka da oê maszyny ma niezale ny optoelektroniczny uk ad pomiarowy. Maszyny zastosowaç mikroskop centrujàcy z systemem TV. Przyjazne dla u ytkownika oprogramowanie pomiarowe 3D pozwala na pomiary b dów kszta tu i po o enia, form przestrzennych i kó z batych. 4

3 Doktorat honoris causa Politechniki Poznaƒskiej dla prof. zw. dr hab. in. BOLES AWA WOJCIECHOWICZA W dniu 6 czerwca 2001 r. odby a si uroczystoêç nadania Doktoratu Honorowego Politechniki Poznaƒskiej, prof. zw. dr. hab. in. Boles awowi Wojciechowiczowi (fot.), wieloletniemu rektorowi uczelni, dr h.c. Doƒskiego Paƒstwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie (Rosja). Promotorem doktoratu honorowego by prof. dr hab. Wies aw Leszek. Prof. Boles aw Wojciechowicz urodzi si 2 stycznia 1927 roku w Postawach na Wileƒszczyênie. Wa ne wydarzenia w jego biografii to przyjazd do Polski w ramach repatriacji oraz podj cie studiów i zamieszkanie na sta e w Poznaniu. Ukoƒczy Szko In ynierskà w Poznaniu (1950 r.) oraz Politechnik Poznaƒskà (1955 r.). Prac naukowà prof. B. Wojciechowicz rozpoczà pod opiekà prof. B. Orgelbranda, ówczesnego rektora Szko y In ynierskiej, którego uwa a za swojego pierwszego Mistrza. Drugim Mistrzem, pod którego kierunkiem rozpoczà prac naukowà nad zagadnieniami tarcia, zu ycia i smarowania (po àczonymi póêniej w dyscyplin naukowà nazwanà tribologià) by prof. dr hab. in. Stefan Ziemba (dr h.c. Politechniki Poznaƒskiej, cz onek rzeczywisty PAN). Prof. S. Ziemba by promotorem rozprawy doktorskiej (obronionej w 1962 r.) i opiekunem naukowym rozprawy habilitacyjnej (rok 1968) profesora B. Wojciechowicza. Pierwszy z istniejàcych ówczeênie tytu ów profesorskich profesora nadzwyczajnego B. Wojciechowicz uzyska w roku 1972, a tytu profesora zwyczajnego w roku Od roku 1950 prof. B. Wojciechowicz pracuje w Politechnice Poznaƒskiej, pe niàc funkcje kierownika katedry, prodziekana, dyrektora instytutu ( ), prorektora ds. nauki ( ) i przez trzy kadencje rektora uczelni ( ). Pod kierownictwem prof. Boles awa Wojciechowicza Politechnika Poznaƒska sta a si jednà z wiodàcych uczelni w kraju, rozwin a si znaczàco jej kadra naukowo-dydaktyczna i baza laboratoryjna. Uruchomione zosta y nowe kierunki badaƒ naukowych oraz rozwin a si istotnie wspó praca z przemys em. Wiele póêniejszych osiàgni ç jednostek organizacyjnych PP, a tak e indywidualnych jej pracowników wynika z podstaw zbudowanych w okresie kadencji rektorskich prof. B. Wojciechowicza. Zainteresowania naukowe prof. B. Wojciechowicza dotyczy y zagadnieƒ podstawowych tribologii, szczególnie mechanizmów zu ywania Êciernego elementów maszyn. Z tego obszaru tematycznego opracowa On swe dysertacje naukowe oraz przeprowadzi wiele przewodów doktorskich. Wyniki prac w asnych i zespo owych o du ym adunku poznawczym i aplikowane w praktyce sprawi y, e zacz o si mówiç o szkole naukowej prof. B. Wojciechowicza. Nowatorskie ze wszech miar by o zastosowanie w badaniach podstawowych metod radioizotopowych. W latach póêniejszych prof. B. Wojciechowicz prowadzi prace z zakresu podstaw kszta towania niezawodnoêci obiektów technicznych oraz rozwoju nauki o eksploatacji maszyn. Jego oryginalny dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji, liczne opracowania dla przemys u, ekspertyzy i opinie. Wypromowa 18 doktorów nauk technicznych, sprawowa opiek nad kilkunastoma habilitantami. Od 1972 r. jest cz onkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (w latach pe ni funkcj wiceprzewodniczàcego), przewodniczàcym Sekcji Podstaw Eksploatacji tego Komitetu. Bierze udzia w pracach Centralnej Komisji ds. Tytu u Naukowego i Stopni Naukowych (od 1993 r.) oraz Rady G ównej Nauki i Szkolnictwa Wy szego ( cz onek prezydium). Zasiada w radach naukowych wielu oêrodków, w kilku z nich pe ni funkcje przewodniczàcego. Jest przewodniczàcym Rady Programowej kwartalnika Komitetu Budowy Maszyn PAN, cz onkiem wielu organizacji naukowych, m.in. Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació Nauk (od 1972 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego (1994 r.). Przewodniczy od ponad 20 lat sàdowi Konkursowemu Z otego Medalu Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Uhonorowany zosta Krzy em Komandorskim z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1975) i innymi odznaczeniami. Otrzyma tytu honorowy Zas u ony Nauczyciel (1977), jest doktorem honoris causa Doƒskiego Paƒstwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie (1993). 5

4 III Mi dzynarodowa Wystawa i Pokazy Technologii Bezwykopowych Rydzyna 2001 Ju po raz trzeci w dniach 30 maja 1 czerwca br. na terenie otaczajàcym XVII-wieczny zamek SIMP w Rydzynie odby a si Mi dzynarodowa Wystawa i Pokazy Technologii Bezwykopowych. Wystawa w Rydzynie to w bran y instalacyjnej znaczàce wydarzenie promocyjne i konsolidacyjne. Okazja do spotkaƒ zawodowych i towarzyskich mened erów firm, fachowych dyskusji i wymiany doêwiadczeƒ. Podobnie jak rok temu wystawa po àczona by a z pokazami na ywo technologii bezwykopowych wykorzystywanych przy uk adaniu i renowacji instalacji podziemnych. Wzi o w niej udzia 27 najwa niejszych firm tej bran y reprezentujàcych producentów oraz dostawców urzàdzeƒ do horyzontalnych przewiertów sterowanych, przecisków pneumatycznych, urzàdzeƒ do wykonywania mikrotuneli, hydraulicznych przecisków sterowanych, rur stosowanych w tych technologiach oraz szereg firm oferujàcych bezwykopowe metody budowy i renowacji rurociàgów podziemnych. Firma JL Maskiner zaprezentowa a w Rydzynie najwi kszà i najnowoczeêniejszà wiertnic sterowanà firmy Ditch Witch Jet Trac JT7020 Mach1 o sile uciàgu kg (fot. 1) oraz mniejszà Fot. 1 JT2720 Mach1. Obie wiertnice posiadajà certyfikaty na znak bezpieczeƒstwa B. Na stoisku firmy Transtechnik Polska pokazano wiertnice Vermeer D50x100a Navigator o sile uciàgu kg i momencie obrotowym Nm, zapewniajàce d ugoêç przewiertu do 600 m, i Vermeer D24x33 Navigator o sile uciàgu kg i momencie obrotowym 4474 Nm, zapewniajàce d ugoêç przewiertu do 400 m. Oprócz wiertnic zainteresowanie specjalistów wzbudza y urzàdzenia firmy HERRENKNECHT: maszyna mikrotunelowa AVN 500 (fot. 2) oraz przecisk hydrauliczny Bohrtec BM 300 posiadajàcy presti owy certyfikat EuroTest. Na stoisku firmy Agrex zaprezentowano kilka maszyn, m.in. wiertnic do przewiertów sterowa- Fot. 2 nych CASE 6030 Turbo (fot. 3), uk adark kabli CASE 660, trencher CASE 60 oraz koparko- adowark CASE 580 Super LE. Najwi kszym zainteresowaniem cieszy y si pokazy. By o ich 10. Gromadzi y one specjalistów, którzy chcieli zobaczyç w praktyce mo liwoêci zastosowaƒ technologii bezwykopowych. Jednym z najwi kszych pokazów by, zorganizowany przez firm Perforator Fot. 3 Fot. 4 Techniki Wiertnicze, przecisk sterowany wykonywany urzàdzeniem Perforator firmy Schmidt & Kranz Co. Firma Transtechnik Polska zademonstrowa a mi dzy innymi system do krakingu rur Hydroburst firmy Vermeer. W czasie pokazu wykorzystano przewoêny Êrubowy agregat spr arkowy SC-100s Fabryki Maszyn w Strzy owie. Bardzo widowiskowy by pokaz przygotowany przez firm BDC Poland przewiertu sterowanego wiertnicà PITMOLE z wykorzystaniem minikoparki JCB (fot. 4) i spr - arki AtlasCopco. Zestawy PITMO- LE przeznaczone sà do przewiertów bez wykorzystania p uczki. Charakteryzujà si minimalnym uszkodzeniem powierzchni w miejscu wejêcia i wyjêcia Êwidra. Dok adnoêç przewiertu zapewnia wspó pracujàcy z wiertnicà system detekcji i sterowania do pracy z m otami wg bnymi stosowanymi do wykonywania sterowanych otworów pilotowych ROTASTEER 2. W czasie 19 seminariów omawiano zagadnienia teoretyczne zwiàzane z poszczególnymi technologiami oraz prezentowano oferty handlowe firm przygotowane przez specjalistów z Polski, Niemiec, Anglii, Holandii, Belgii i USA. W tegorocznej wystawie wzi o udzia jak podaje organizator firma DOMEXPO ok. 300 specjalistów krajowych i zagranicznych, zwiàzanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, gazowniczymi, energetycznymi oraz telewizjà kablowà. (rk) 6

5 Badania konstrukcji ochronnych ROPS w Laboratorium Badaƒ Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS Kabiny maszyn do robót ziemnych, które w czasie pracy przemieszczajà si i pracujà w warunkach gro àcych wywróceniem maszyny, muszà mieç specjalne konstrukcje ochronne. Zadaniem konstrukcji ochronnych jest zabezpieczenie operatora kierujàcego maszynà przed skutkami wynikajàcymi z jej przewrócenia si. Konstrukcje takie okreêla si jako konstrukcje ROPS z j z. angielskiego Roll Over Protecting Structure. Wewnàtrz konstrukcji ROPS znajduje si bezpieczna przestrzeƒ pracy operatora maszyny. OkreÊlana jest ona jako DLV Deflection Limiting Volume. Wymagania oraz metody badaƒ i oceny konstrukcji chroniàcych operatora przed skutkami wynikajàcymi z przewrócenia maszyny ROPS sà opisane w nast pujàcych normach: ISO Earth-moving machinery Roll-over Protecting Structures Laboratory tests and performance requirements. EN Earth-moving machinery Roll-over Protecting Structures Laboratory tests and performance requirements (ISO 3471:1994, including Amendment 1:1997 modified). Normy te stanowià, e adowarki, spycharki, równiarki, zgarniarki, koparko- adowarki, wywrotki przegubowe, wywrotki o mocy powy ej 300 kw muszà byç wyposa ane w konstrukcje ROPS. Uk ad, sztywnoêç oraz wytrzyma oêç i trwa oêç konstrukcji i jej po àczenia z ramà maszyny powinny zapewniç operatorowi ochron przed zgnieceniem przy przewróceniu si maszyny. Funkcje ochronne powinny byç spe nione dla operatora siedzàcego w pozycji pracy, w zapi tych pasach bezpieczeƒstwa, w warunkach okreêlonych normà. Obcià enia, jakimi nale y poddaç konstrukcj ochronnà, sà ÊciÊle znormalizowane. Podstawowym wyznacznikiem jest tu masa i rodzaj maszyny. Konstrukcj ochronnà poddaje si kolejno obcià eniu poprzecznemu, pionowemu oraz pod u nemu. Miarà spe nienia funkcji ochronnych konstrukcji ROPS jest nienaruszenie przestrzeni ochronnej DLV przez jakikolwiek element kabiny, podczas badaƒ laboratoryjnych lub podczas praktycznych prób przewracania si maszyny z konstrukcjà chroniàcà i makietà DLV zamiast operatora, przeprowadzonych w opisanych normami warunkach jazdy i przewracania maszyny. W celu przeprowadzania badaƒ laboratoryjnych konstrukcji ochronnych ROPS w IMBiGS skonstruowano, a nast pnie wykonano stanowisko badawcze (fot.). Jego g ównymi elementami sà dwa podwójne s upy noêne podparte wspornikami i po àczone na górze poprzecznà belkà. Pomi dzy s upami przemieszcza si trawersa g ówna. Jej zadaniem jest wywieranie nacisków pionowych na badane konstrukcje ochronne. Wewn trzne powierzchnie s upów noênych sà prowadnicami trawersy. Jej koƒce sà przymocowane do tulei cylindrów hydraulicznych. Cylindry hydrauliczne umieszczone sà mi dzy s upami noênymi a ich t oczyska przymocowane sà do górnej belki. Tuleje podczas ruchu trawersy na dó wchodzà w otwory znajdujàce si w fundamencie stanowiska. W fundamencie zabetonowane sà równie belki wià àce ze sobà s upy noêne oraz o e w postaci szyn, s u àce do mocowania badanych obiektów. Dodatkowym elementem stanowiska jest trawersa poprzeczna z prowadnicami s u àca do wywierania nacisków poziomych i skoênych. Zamocowana jest ona obro- Rys. 1. Schemat obcià enia konstrukcji ROPS towo do trawersy g ównej w pobli u lewego s upa noênego, natomiast kierunek dzia ania si y ustawia si za pomocà dodatkowego cylindra hydraulicznego odchylajàcego prowadnice trawersy poprzecznej. Ruchy robocze trawersy realizowane sà przez cylindry hydrauliczne umieszczone po zewn trznych stronach s upa noênego (rys. 1). Uk ad nap dowy umo liwia uzyskanie nacisków w kierunku pionowym do 2 MN, natomiast w kierunku poziomym do 1 MN. Dok adnoêç pomiaru si y zale y od charakterystyki czujnika. W chwili obecnej zastosowano czujniki nacisku umo liwiajàce pomiar z dok adnoêcià 0,2% w zakresie 0 do 2 MN. Do pomiaru przemieszczeƒ s u à elektroniczne listwy pomiarowe. Umo liwiajà one pomiar przemieszczeƒ w zakresie 6 m z dok adnoêcià 0,1 mm. Operator steruje wszystkimi ruchami z konsoli sterujàcej, wyposa- onej w komputer klasy PC wraz z oprogramowaniem. Umo liwia ono Êledzenie w czasie rzeczywistym obcià enia i odkszta cenia badanej konstrukcji. JednoczeÊnie obliczana jest wartoêç energii odkszta cenia. System pomiarowo-sterujàcy stanowiska (rys. 2) sk ada si z nast pujàcych podsystemów: Pomiaru przemieszczeƒ liniowych; Pomiaru si ; Sterowania elektrohydraulicznego elementów wykonawczych; Podsystemu operatorskiego. Uk ad ten zaprojektowano przy wykorzystaniu jednolitego protoko u wymiany informacji w standardzie CAN Open. Zasad t rozszerzono na 7

6 Rys. 2. Schemat uk adu sterowania, nap du i akwizycji danych podsystem sterowania elementów elektrohydraulicznych, tworzàc czytelny, przejrzysty, prosty monta owo oraz diagnostycznie system sterowania. Uk ad pomiarowo-sterujàcy charakteryzuje si : Wysokim bezpieczeƒstwem obs ugi; Wysokà niezawodnoêcià strukturalnà i eksploatacyjnà, tj. MTBF > godzin; Szerokim zakresem temperatury pracy przetworników pomiarowych; Wysokà odpornoêcià przetworników na drgania; Wysokimi parametrami przetworników przemieszczenia b àd pomiaru ok. 0,1% Wysokimi parametrami przetworników si y b àd pomiaru ok. 0,5%; Wysokim stopniem ochrony elektrycznej; Minimalnymi kosztami eksploatacji i napraw; Minimalnà d ugoêcià analogowych linii kablowych. Wymiary przestrzeni pomiarowej stanowiska sà nast pujàce: > wysokoêç 4800 mm; > szerokoêç 4100 mm. Z tego te powodu, jakkolwiek omawiane stanowisko zosta o zaprojektowane pod kàtem badania konstrukcji ROPS, mo e zostaç ono wykorzystane do wszelkiego rodzaju badaƒ, w których konieczny jest jednoczesny pomiar przyrostu si y i odkszta cenia. C - MBA in Engineering Management Program kszta cenia podyplomowego oferowany przez Politechnik Warszawskà we wspó pracy z firmà Festo Od paêdziernika br. Politechnika Warszawska i firma Festo uruchamiajà wspólnie nowe Studium Podyplomowe Compact Master of Business Administration in Engineering Management (C-MBA EM). G ównym celem tego programu jest przede wszystkim mo liwoêç uzyskania przez m odych mened erów przemys u dodatkowej wiedzy z zakresu biznesu i techniki. Program ten àczy wiedz o sprawdzonych w praktyce metodach zarzàdzania zadaniami in ynierskimi z wiedzà o najnowszych osiàgni ciach z zakresu automatyki przemys owej i techniki informatycznej. Studium jest realizowane w dwóch pó rocznych semestrach podczas sesji weekendowych. Program przewiduje wymian doêwiadczeƒ oraz dyskusje z mened erami i liderami znanych firm przemys owych, a tak e spotkania z najlepszymi ekspertami aktualnie wyk adajàcymi na uznanych krajowych i mi dzynarodowych uniwersytetach i politechnikach. Nale y podkreêliç, e program C-MBA in Engineering Management jest zaawansowanà formà studiów nie tylko w zakresie zarzàdzania, ale równie techniki i technologii, które àcznie dadzà absolwentom tych studiów mo liwoêç poruszania si w obr bie mi dzynarodowego biznesu. Tak wi c jest to zaproszenie zarówno dla mened erów, którzy potrzebujà uzupe nienia wiedzy na temat zarzàdzania i biznesu, jak i dla tych, którzy powinni pog biç swojà wiedz technicznà. W pierwszej cz Êci programu zawierajàcej 9 seminariów w semestrze pierwszym przedstawiony jest przeglàd zagadnieƒ z zakresu zarzàdzania przedsi biorczoêcià w biznesie przemys owym. Poczàwszy od strategii biznesowych, sterowania przedsi wzi ciami finansowymi i mi dzynarodowego marketingu poprzez prawo w mi dzynarodowych kontraktach i podstawy prawne e-biznesu program uwzgl dnia równie problematyk zarzàdzania jakoêcià i organizacj procesu przemys owego, zarzàdzanie finansami oraz rentownoêç inwestycji. Uzupe nieniem cz Êci pierwszej sà zaj cia warsztatowe z zakresu zintegrowanej logistyki zarzàdzania siecià dostaw i zwi kszenia produktywnoêci w przedsi biorstwie. Druga cz Êç programu sk adajàca si z 7 seminariów w semestrze drugim przedstawia podstawowe problemy z dziedziny automatyki, informatyki w racjonalizacji zarzàdzania i procesów przemys owych. W cz Êci tej uwzgl dniono zdecentralizowane systemy automatyki, systemy monitorowania, akwizycji danych, jak równie sterowniki programowalne PLC. Przedstawiono równie zagadnienia racjonalizacji wspó czesnych procesów produkcyjnych poprzez automatyzacj i robotyzacj oraz metody sztucznej inteligencji w automatyce. Program drugiej cz Êci uzupe niajà zagadnienia wykorzystania Internetu w przedsi biorstwie oraz jego zastosowanie w e-biznesie. W wyniku zaliczenia 12 z 16 wybranych seminariów oraz obrony pracy dyplomowej uczestnik Studium C-MBA EM uzyskuje dyplom MBA wydany przez Wydzia Mechatroniki Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej oraz firm Festo. Oferowany program jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju globalnego systemu edukacji zawodowej wdra anego przez Festo i partnerskie uniwersytety, firmy konsultingowe oraz krajowych i zagranicznych partnerów z przemys u i firm konsultanckich. Ta inicjatywa by a zapoczàtkowana przed kilku laty przez dr Wilfrieda Stolla, wspó w aêciciela firmy Festo w Niem- 8

7 Nowa adowarka CATERPILLAR z koparkowym wysi gnikiem W numerze 6/2001 PM zamieszczono relacj z XXVI Mi dzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych BAUMA 2001, informujàc, e przedstawione zostanà szczegó owe opisy co ciekawszych konstrukcji, technologii i struktur. Jako pierwsza zostanie omówiona konstrukcyjna i koncepcyjna nowoêç z obszaru ci kich maszyn prze adunkowych, jakimi sà adowarki ko owe. Gigantyczny wytwórca maszyn ci kich, amerykaƒski CATER- PILLAR, zaprezentowa wêród licznych innowacji nowà wersj swojej od lat produkowanej adowarki ko owej 988G, którà przedstawiono na fot. 1. Oto jej podstawowe parametry: Podstawowe dane adowarki ko owej CAT 988G Silnik Cat 3456 Moc znamionowa 354 kw Statyczne obcià enie wywracajàce przy w pe ni skr conej ramie kg PrzeÊwit przy wysypie (odleg oêç od ziemi z bów y ki w pozycji wysypu przy maksymalnie podniesionym wysi gniku 4 metry Si a wyrywajàca 460 kn PojemnoÊç y ki 6,3 do 7,0 m 3 Masa operacyjna Dokoƒczenie z 8 str. 50 Mg Wytwórca adowarki twierdzi, e maszyna ta doskonale wspó pracuje z wozid ami o noênoêci od 36 do 63 ton. W stosunku do poprzedniej wersji (CAT 988F II), czech i Austrii. Istniejà plany rozszerzenia C-MBA in Engineering Management na inne kraje, w których istniejà firmy Festo, co pozwoli na dalszà integracj mi dzynarodowego systemu edukacji zawodowej. W programie studiów C-MBA EM przewidziano udzia wszystkich uczestników w tygodniowej praktyce w Centrum Treningu i Edukacji w Rohrbach w Niemczech. wprowadzono, opisane poni ej, liczne zmiany. Silnik Diesla Cat 3456 EUI. W stosunku do silnika montowanego w CAT 988F II ta jednostka nap dowa ma o 10% wi kszà moc znamionowà i o 24% wi kszy moment obrotowy. System elektronicznie kontrolowanego wtrysku (EUI electronic unit injection) polepsza sprawnoêç silnika. Elektronicznie sterowana przek adnia. Zmiennik momentu z wysprz glanym wirnikiem (ICTC Fot. 1 impeller clutch torque converter) pozwala na lepsze dopasowanie si uk adu jezdnego do wymagaƒ trakcyjnych, co zmniejsza poêlizg kó. Wysi gnik adowarki typu koparkowego (fot. 2). Wprowadzenie takiego rozwiàzania polepsza przeêwit przy wysypie (odleg oêç od ziemi z bów y ki w pozycji wysypu przy maksymalnie podniesionym wysi gniku), zwi ksza wartoêç si y wyrywajàcej (o 50%) i obcià enia wywracajàcego. Polepsza si równie widocznoêç naro y y ki podczas jej ruchu w pionie. UnowoczeÊniony uk ad hydrauliki roboczej. Elektronicznie sterowane, dwupo o eniowe pompy hydrauliczne dostarczajà jedynie niezb dny wydatek do uk adu podnoszenia wysi gnika i uk adu obrotu y ki, przez co osiàga si zwi kszenie sprawnoêci, skrócenie cyklu pracy i zwi kszenie udêwigu hydraulicznego. W uk adzie zastosowano elementy pozwalajàce na sterowanie typu load-sensing. Fot. 2 Nowa przestronna kabina. Nowa kabina jest o 40% bardziej przestronna od dotychczas montowanej; ha as odczuwany w kabinie nie przekracza 77 db(a). Zastosowano w niej uk ad elektrohydraulicznego sterowania pracà przek adni jazdy i ruchów elementów osprz tu (STIC) za pomocà pojedynczego drà ka sterowego. System elektronicznego monitorowania EMSII zapewnia atwy dost p operatorowi i obs udze technicznej do kluczowych danych diagnostycznych. Jednak e najciekawszym z nowych elementów maszyny jest wysi gnik typu koparkowego. Zbudowany w postaci wielosekcyjnej skrzynki z rozwidlonymi koƒcówkami cechuje si trzykrotnie wi kszà wytrzyma oêcià na skr canie ni tradycyjne wysi gniki typu Z-bar. Nowy uk ad podnoszenia wysi gnika i obrotu y ki, razem z zastosowanym uk adem hydraulicznym typu load-sensing, pozwala na zwi kszenie udêwigu hydraulicznego, skrócenie cyklu pracy i w rezultacie na osiàgni cie wzrostu wydajnoêci (w stosunku do spalonego 1 litra paliwa) nawet do 20% wydajnoêci wczeêniejszej wersji CAT 988F II. Nale y jednak podkreêliç, i nie mamy mo liwoêci ustosunkowania si do sygnalizowanych ulepszeƒ, tzn. stwierdzenia, na ile wy sze mo liwoêci robocze adowarki wynikajà z nowego osprz tu, a na ile z zamontowania mocniejszego silnika. To si oka e w trakcie eksploatacji tej konstrukcji i prawdopodobna weryfikacja rzeczywistego stopnia udoskonalenia maszyny nastàpi ju na najbli szych targach CONEXPO 2002 w Las Vegas. dr in. Marek Poncyliusz 9

8 Obrabiarki i narz dzia na 73. MTP Na tegorocznych 73. Targach Technologii Przemys owych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu jednà z prezentacji tematycznych by MACH TOOL Salon Obrabiarek i Narz dzi zajmujàcy powierzchni 9540 metrów, na której 374 wystawców z 20 krajów przedstawi o obrabiarki do obróbki skrawaniem metali, maszyny do obróbki plastycznej, maszyny i urzàdzenia spawalnicze i monta owe, narz dzia, przyrzàdy pomiarowe, przemys owe roboty i manipulatory, zespo y nap dowe oraz Fot. 5 Fot. 1 Fot. 2 inne specjalistyczne maszyny i urzàdzenia. Salon ten te budzi najwi ksze zainteresowanie, bo zgromadzi wiele nowoêci. Andrychowska Fabryka Maszyn np. wystawi a tokark uniwersalnà sterowanà numerycznie TUG-40-MN (fot. 1) do Êrednicy toczenia maks. 420 mm oraz TGC-8RM pó automatycznà tokark -kopiark do seryjnej obróbki wa ków o Êrednicy do 125 i d ugoêci 500 mm. Wroc awska FAT HACO prezentowa a tokarki TUR (fot. 2) sterowane numerycznie i charakteryzujàce si wysokà precyzjà. Cztery typy obrabiarek dajà mo liwoêç toczenia przedmiotów o Êrednicy od 560 do Fot. 3 Fot. 4 10

9 800 mm i d ugoêci od 1000 do 4000 mm. Szlifierki do p aszczyzn (fot. 3) i przecinarki taêmowe (fot. 4) przedstawi a Fabryka Szlifierek FAS G OWNO. Warszawski METALEX- PORT prezentowa pi y taêmowe TOP 115, MEX 130, MEX 300 i MEX Interesujàce by y proponowane przez warszawskà firm ZALCO przenoêne wiertarki (fot. 5) mocowane elektromagnetycznie, przeznaczone do wiercenia otworów w warunkach polowych i wsz dzie tam, gdzie nie mogà byç stosowane maszyny stacjonarne. Wiertarki cechujà si ma à masà mogà byç przenoszone i obs ugiwane przez jednà osob, mo liwoêcià wykonywania du ych otworów do 110 mm Êrednicy, du à sztywnoêcià zapewniajàcà precyzyjne wiercenie i innymi udogodnieniami u atwiajàcymi prac. Interesujàco te prezentowa y si kabiny do Êrutowania ciênieniowego i in ektorowego nowej generacji. àczà si w nich cztery systemy Êrutowanie, bezpy owa kabina podciênieniowa, odzyskiwanie Êrodka Êrutujàcego i wk ady filtracyjne. Prezentowa a je krakowska spó ka ME- TIMPEX. Wojciech Niemiec P ynne elementy konstrukcyjne Pod tym tytu em w trzech kolejnych numerach PM prezentowaç b dziemy technologie uszczelniania, zabezpieczania, mocowania i àczenia elementów maszyn i innych konstrukcji metalowych za pomocà polimerów majàcych zdolnoêç sieciowania (utwardzania) w newralgicznych punktach zespo ów. Autorami cyklu sà specjaliêci z polskiego oddzia u firmy LOCTITE. Tworzywa anaerobowe i ich zastosowanie w produkcji maszyn Na poczàtku lat pi çdziesiàtych ubieg ego wieku w USA odkryto specyficzny rodzaj polimeryzacji pewnych monomerów akrylowych sieciowanie, które nast puje po odci ciu dost pu powietrza i w kontakcie z powierzchnià metalu. Dzi ki wyobraêni odkrywców pomys ów zosta przeniesiony z zacisza laboratoriów chemicznych do przemys u maszynowego. I tak tworzywa anaerobowe (bo reakcj polimeryzacji bez dost pu powietrza nazwano reakcjà anaerobowà) znalaz y zastosowanie w monta u zespo ów maszyn. Mocowanie po àczeƒ typu wa piasta Szczególnie odpowiedzialnà rol spe niajà produkty do wzmacniania po àczeƒ pasowanych. Stosowane sà one do mocowania o ysk, wa ków, tulei itp. Produkty te sà niezastàpione równie w remontach maszyn, gdzie typowà czynnoêcià jest eliminacja luzów powstajàcych na z àczach typu wa piasta (rys. 1). Tu mo e nasunàç si pytanie jakie sà zalety u ywania tych produktów? Odpowiedzià sà znaczne korzyêci ekonomiczne. Wyobraêmy sobie remont ko a nap dowego windy górniczej (Êrednica ok. 5 metrów!). Jak zlikwidowaç luz, wynoszàcy ok. 0,15 mm na stron, w piaêcie o yska na osi takiego ko a? Naprawa tradycyjnymi metodami zajmie oko o 4 dni roboczych. Naprawa z wykorzystaniem produktu anaerobowego (LOCTITE 638) trwa a ok. 4 godzin, bez koniecznoêci demonta u zespo u! Innym przyk adem jest produkcja walców hutniczych, gdzie tradycyjnà metod obróbki skrawaniem Êrednic wielostopniowych zastàpiono metodà klejenia (a w aêciwie mocowania produktami anaerobowymi) uzyskano oszcz dnoêç materia u si gajàcà 35%! Dobór produktu: wa ne sà tu dwa podstawowe kryteria: maksymalny luz wyst pujàcy w po àczeniu oraz wymagana si a mocowania (mo liwoêç demonta u). Typowe produkty: LOCTITE 603 produkt o wy szej wytrzyma oêci na Êcinanie, stosowany tam, gdzie luz nie przekracza 0,15 mm, szczególnie przydatny w remontach, gdy toleruje lekko zaolejone powierzchnie; odporny na typowe media przemys owe, Rys. 1. Mocowanie o yska zakres temperatur pracy od -50 do +150 C. LOCTITE 638 produkt bardzo trudno demontowalny, do szczególnie wysokich obcià eƒ; maksymalna szczelina, w której produkt spe nia swoje zadanie to a 0,25 mm. OdpornoÊç jak wy ej. LOCTITE 620 mocny produkt, przeznaczony do mocowania cz Êci pracujàcych w podwy szonej temperaturze do 230 C. W wy szych temperaturach ma wi kszà wytrzyma oêç na Êcinanie ni w temp. pokojowej! Zabezpieczanie z àczy gwintowych przed samoczynnym luzowaniem Wszystkie gwintowe elementy z àczne (Êruby, nakr tki itp.) sà w gruncie rzeczy tylko zwini tà równià pochy à. Ta maszyna prosta u atwia ich przemieszczanie w g àb innego elementu równie wyposa onego w zwini tà równi pochy à (czyli nagwintowanego), umo liwiajàc uzyskanie po àdanego zacisku àczonych elementów. U atwia ona niestety równie niepo àdane rozluênienie po àczenia. Konstruktorzy, wiedzàc o tym, stosujà ró ne sposoby zabezpieczania Êrub i nakr tek. Tak wymyêlono podk adki, zawleczki, ko nierze ebrowane i inne, rzadko skuteczne metody. Dlaczego rzadko skuteczne? Dlatego, e likwidujà tylko skutek dzia ania zmiennych obcià eƒ z àcza utrudniajàc wzgl dny ruch Êruby i nakr tki. Nie likwidujà jednak przyczyny, jakà jest luz istniejàcy w gwincie i ograniczony wspó czynnik tarcia. Ten luz likwidujà anaerobowe produkty do zabezpieczania gwintów. P ynny produkt nanosimy na powierzchni gwintu, elementy skr camy, nast puje polimeryzacja produktu, który dzi ki silnemu dzia aniu kapilarnemu wnika we wszelkie nierównoêci powierzchni i utwardzajàc si (bez zmiany obj toêci) wype nia ca à wolnà przestrzeƒ po àczenia (rys. 2). Jest to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia gwintu, a przy tym tania i atwa do zastosowania w ka dych warunkach. Tak zabezpieczone z àcze jest dodatkowo szczelne i chronione przed korozjà. W zautomatyzowanej produkcji seryjnej zamiast produktu p ynnego mo na stosowaç tzw. pow oki preaplikowane DriLoc wst pnie nanoszone na gwint, o w asnoêciach podobnych do p ynnych produktów anaerobowych. Dobór produktu: nale y okreêliç, do jakich gwintów go zastosujemy (wymiar gwintu decyduje o istniejàcych w nim luzach, a wi c i o gru- 11

10 Rys. 2. Zabezpieczanie Êrub boêci warstwy produktu), czy wymagany jest atwy (lub przeciwnie utrudniony) demonta z àcza, jakie sà warunki pracy zabezpieczanego zespo u i inne kryteria. Typowe produkty: LOCTITE 222 produkt atwo demontowalny, zabezpieczajàcy gwinty do M36. LOCTITE 243 najcz Êciej stosowany, demonta nieco utrudniony, ale nie wymagajàcy specjalnych narz dzi, dzia a skutecznie nawet na lekko zaolejonych powierzchniach, do M36. LOCTITE 262 produkt dajàcy trudno demontowalne po àczenie (przy demonta u cz sto niezb dne jest podgrzanie z àcza), zalecany szczególnie przy monta u maszyn nara onych na ekstremalne obcià enia, równie do M36. LOCTITE 270 zalecany zw aszcza do Êrub dwustronnych ( szpilek ) do nie demontowanej cz Êci po àczenia. Wszystkie te produkty wykazujà bardzo dobrà odpornoêç na media przemys owe oraz na temperatury w zakresie od -55 do +150 C Uszczelnianie powierzchni p askich Najbardziej rozpowszechnionà metodà uszczelniania powierzchni p askich jest stosowanie kszta towych uszczelek wycinanych z p yt. Majà one kilka podstawowych wad. Bez wzgl du na jakoêç materia u, z którego wyci ta jest uszczelka, zawsze ulega ona odkszta ceniu trwa emu ( siadanie uszczelki), co prowadzi do rozszczelnienia zespo u. Ponadto podlega ona zu yciu na skutek mikroprzesuni ç wzgl dnych uszczelnianych powierzchni. Prowadzi to do Rys. 3. Uszczelnianie przek adni zu ycia poprzez tarcie i w koƒcu równie do rozszczelnienia zespo u ( wydmuchanie uszczelki). Zatem uszczelka jest tym lepsza, im cieƒsza i do tego na tyle elastyczna, by nie ulega a odkszta ceniu trwa emu, a zarazem na tyle twarda, by po àdany zacisk uzyskaç przy minimalnej kompresji. Rozwiàzaniem problemu jest skuteczna uszczelka, ale bez w asnego wymiaru skroênego. Takie jest w aênie p ynne uszczelnienie anaerobowe. Naniesione na uszczelnianà powierzchni wype nia jej nierównoêci, a po zmontowaniu uszczelnianego zespo u utwardza si. Blokujàc drog przecieku, zwi ksza wspó czynnik tarcia mi dzy uszczelnianymi powierzchniami (ko nierzami) tak, e stanowi ona wzmocnienie konstrukcyjne zespo u (rys. 3). Dobór produktu: przy doborze p ynnego uszczelnienia anaerobowego nale y znaç wymiar maksymalnych nierównoêci (maksymalnà szczelin ) mi dzy uszczelnianymi powierzchniami oraz warunki pracy zespo u. Typowe produkty: LOCTITE 573 cz sto stosowany w przemyêle samochodowym, do dobrze dopasowanych powierzchni. atwy do aplikacji np. sitodrukiem. Odporny na wi kszoêç mediów przemys owych, do temp 150 C. LOCTITE 574 o wi kszej lepkoêci, przydatny w remontach maszyn i urzàdzeƒ (gdy uszczelniane powierzchnie nie przylegajà zbyt dobrze maksymalna gruboêç warstwy produktu zapewniajàca skutecznoêç uszczelnienia to 0,5 mm. DoÊç szybka polimeryzacja. OdpornoÊç j.w. LOCTITE 5203 produkt àczy w sobie zalety typowego produktu anaerobowego z wysokà elastycznoêcià. Zalecany szczególnie tam, gdzie w trakcie pracy uszczelniany zespó poddany jest silnym napr eniom oraz tam, gdzie wymagany jest bardzo atwy demonta ; odpornoêç j.w. LOCTITE 510 produkt heavy duty du a odpornoêç na Êcinanie oraz termiczna (do 200 C). Typowy produkt uszczelniajàcy silniki okr towe. Uszczelnianie po àczeƒ gwintowych W asnoêci produktów anaerobowych, które pozwalajà na skuteczne zabezpieczanie z àcz gwintowych przed niepo àdanym samoczynnym luzowaniem, sà równie wykorzystywane do uszczelniania tych z àczy w instalacjach hydraulicznych (np. w hydraulice si owej) oraz pneumatycznych. Zast pujà metody uszczelniania w óknem konopnym ( paku y ) czy taêmà PTFE (rys. 4). Nie strz pià si w trakcie monta u, nie Êlizgajà si po gwincie, nie psujà estetyki z àcza, nie u atwiajà niepo àdanego luzowania, nie sprzyjajà Rys. 4. Uszczelnianie z àczy rurowych korozji. Podobnie jak przy zabezpieczaniu gwintów, p ynne szczeliwo wype nia luzy i nierównoêci w gwincie, zamykajàc drog przecieku. Z àcze takie jest demontowalne. Tak jak przy zabezpieczaniu gwintów, równie przy ich uszczelnianiu mamy do dyspozycji p ynne produkty anaerobowe lub preaplikowane pow oki uszczelniajàce o nazwie DriSeal. Dobór produktu: podstawowym kryterium jest wymiar gwintu. Wa ne sà te warunki pracy i rodzaj uszczelnianego medium. Typowe produkty: LOCTITE 542 zalecany do gwintów do 3/4 cala. Popularny szczególnie w instalacjach pneumatycznych i hydraulice si owej; temperatura pracy od 50 do +150 C. LOCTITE 577 zalecany szczególnie do instalacji wodnych, centralnego ogrzewania itp. na z àczach do 3 cali. Produkty te sà dopuszczone do kontaktu z wodà spo ywczà oraz gazem; nie sà zalecane do instalacji tlenowych. Podsumowanie Produkty anaerobowe sà doskona ym narz dziem w r ku konstruktorów i technologów. Ich zastosowanie zawsze prowadzi do poprawy jakoêci produkcji oraz zmniejszenia jej kosztów. Có wi c stoi na przeszkodzie, aby trafi y one pod strzechy naszych producentów maszyn? G ównie bariera psychologiczna. Jak to? Wklejaç o ysko? P ynny produkt ma chroniç przed wyciekiem p ynu? Tak! To dzia a od lat w krajach wysoko rozwini tych, gdzie jakoêç i oszcz dnoêç sà nie tylko przedmiotami dyskusji, ale przede wszystkim praktyki przemys owej. Wojciech Kozak 12

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Punkty

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Laboratoryjna

Instrukcja Laboratoryjna Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wydział Przyrodniczo-Techniczny Edukacja Techniczno-Informatyczna Instrukcja Laboratoryjna Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV po àczenia skr cane JAK SAMEMU WYKONAå! po àczenia klejone Ró ne rodzaje po àczeƒ Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo