Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR"

Transkrypt

1 Tabela nr 2 Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Lp. Nazwa i adres Beneficjenta Tytuł, numer umowy Ogólna wartość dofinansowania Termin Opis Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna Zielona Góra "Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych" Z/2.8/II/2.6/05/04/U/04/05 "Rozwój innowacji w województwie lubuskim - Platforma Działań Edukacyjnych" Z/2.8/II/2.6/09/05/U/10/ ,00 PLN EFS ,75 PLN BP ,25 PLN ,75 PLN EFS ,81 PLN BP ,94 PLN Niniejszy projekt dotyczy otwarcia podyplomowych studiów typu Master Bussines Administration (MBA) o specjalności Administration and Production Managment (APM) na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Mechanicznym we współpracy z kadrą naukową z Europy Zachodniej. Program studiów MBA APM wychodzi na przeciw potrzebom województwa lubuskiego i skierowany jest do kadry średniego managementu zatrudnionej w przedsiębiorstwach i placówkach administracji państwowej. Realizacja ma na celu podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, a zatem do wzrostu konkurencyjności tradycyjnych sektorów gospodarczych w województwie. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2 wartość osiągnięta od początku 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku Liczba utworzonych baz danych: 2 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2 wartość osiągnięta od początku Liczba studentów biorących udział w działaniach/programach promujących innowacyjność: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 0 wartość osiągnięta od początku Liczba raportów: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 1 wartość osiągnięta od początku Rozwój innowacji jest związany z transferem wiedzy i technologii do przedsiębiorstwa. Potrzeby stosowania rozwiązań innowacyjnych w MSP obejmują całą strefę działalności przedsiębiorstwa sektora MSP. Projekt realizowany jest poprzez: - identyfikację problemów MSP województwa lubuskiego w obszarze zastosowania rozwiązań innowacyjnych, - analizę planów inwestycyjnych MSP województwa lubuskiego dotyczących wdraŝania innowacji, - opracowanie konsensusu pomiędzy ośrodkami naukowymi a MSP województwa

2 3. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej Sulechów "Centrum doradztwa prawno - finansowego przy Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Sulechowie" Z/2.8/II/2.6/08/06/U/16/ ,76 PLN EFS ,07 PLN BP ,69 PLN lubuskiego w zakresie wspierania obustronnego inicjatyw innowacyjnych, - analizę metod implementacji innowacji w MSP(doświadczenia zagranicznych i krajowych przedstawicieli nauki i przemysłu), - opracowanie Platformy Działań Edukacyjnych. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : Liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych : 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 72 wartość osiągnięta od początku 2008 roku, 9 wartość osiągnięta od początku Liczba inicjatyw innowacyjnych: 2 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku półroczu 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku Liczba raportów: 2 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 11 wartość osiągnięta od początku Projekt zakłada utworzenie Centrum doradztwa prawno-finansowego dla przedsiębiorstw woj. lubuskiego. Centrum będzie ośrodkiem doradczym a zarazem promującym innowacyjne rozwiązania. Doradztwo obejmie zagadnienia prawno-finansowe przede wszystkim z takich dziedzin jak: finansowanie działań innowacyjnych ze środków krajowych i zagranicznych, ochrony prawnej podejmowanych działań innowacyjnych, nowoczesnych standardów rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem, prawem autorskim, patentowym oraz innych dziedzin finansowo-prawnych mających wpływ na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych technologii, innowacyjnych metod zarządzania oraz podejmowania działań proinnowacyjnych. Projekt zakłada takŝe przygotowanie opracowania. Opracowanie będzie pełniło rolę przewodnika prawno - finansowego dla przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne i wprowadzających nowoczesne technologie. W tym celu zostanie powołany zespół osób, który zbierze i opracuje przewodnik zawierający kompendium wiedzy potrzebnej przedsiębiorcom wprowadzającym nowe technologie i podejmującym działania innowacyjne. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : Liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych : 116 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 226 wartość osiągnięta od początku Liczba analiz, badań, ekspertyz: 5 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 9 wartość osiągnięta od początku Liczba inicjatyw innowacyjnych: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008

3 4. Fabryka Reklamy IBI Spółka z o. o. ul Kręta Zielona Góra "Fabryka wiedzy - kampania promocyjna na rzecz wzmocnienia i rozwoju innowacyjności w województwie lubuskim" Z/2.8/II/2.6/19/06/U/17/ ,00 PLN EFS ,00 PLN BP ,00 PLN roku, 1 wartość osiągnięta od początku półroczu 2008 roku, 1 wartość osiągnięta od początku Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w RSI: 96 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 148 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających 1-9 osób: 45 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 87 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających osób: 27 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 34 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających osób: 24 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 27 wartość osiągnięta od początku Celem jest podniesienie potencjału regionu lubuskiego w sferze innowacji dzięki poprawie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. W projekcie zaplanowane zostało wydanie 12 numerów czasopisma o profilu informacyjno-promocyjnym oraz przeprowadzenie dwóch warsztatów dla dziennikarzy (problematyka transferu wiedzy) i autorów publikacji - z technik dziennikarskich, a takŝe stworzenie internetowego forum wymiany informacji. Zadaniem dwumiesięcznika będzie monitorowanie informacji dotyczących wydarzeń, zmian legislacyjnych oraz problemów środowiskowych w obszarze zainteresowania adresatów pisma (naukowców, przedsiębiorców, samorządu lokalnego). Wsparciem objętych zostanie podmiotów: samorządy, uczelnie wyŝsze i filie uczelni zamiejscowych, średnie szkoły techniczne, przedsiębiorcy, centra technologii i wymiany informacji. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : Liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych : 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2500 wartość osiągnięta od początku Liczba inicjatyw innowacyjnych: : 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 1 wartość osiągnięta od początku Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 1 wartość osiągnięta od początku 2008 roku, 1 wartość osiągnięta od początku półroczu 2008 roku, 12 wartość osiągnięta od początku realizacji

4 5. WyŜsza Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska Gorzów Wlkp. "Platforma biznesu i nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacji" Z/2.8/II/2.6/20/06/U/18/ ,80 PLN EFS ,35 PLN BP ,45 PLN Liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność innowacyjną: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 23 wartość osiągnięta od początku Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w RSI: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 23 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających 1-9 osób: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 10 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających osób: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 8 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających osób: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 5 wartość osiągnięta od początku Liczba osób biorących udział w inicjatywach proinnowacyjnych: 10 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 20 wartość osiągnięta od początku Cele Projektu to integracja środowisk naukowych i gospodarczych, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz przepływ informacji pomiędzy jednostkami badawczymi i podmiotami gospodarczymi regionu. Cele te będą realizowane w oparciu o teorię klastra. Projekt obejmie ponad 100 firm róŝnych branŝ i ponad 350 naukowców róŝnych dziedzin. Beneficjentami Ostatecznymi będą głównie podmioty gospodarcze zrzeszone w Zachodniej Izbie Przemysłowo Handlowej w Gorzowie Wlkp. oraz pracownicy naukowi instytucji naukowych regionu. Utworzy się witrynę WWW kojarząca naukę z biznesem i promującą innowacje. Powstanie forum internetowe Projektu słuŝące wymianie poglądów i dyskusji. W ramach Projektu będą 2-krotnie przeprowadzone 3 badania: podaŝy, popytu i nasycenia innowacji w regionie. Ich efekty zostaną upublicznione jako 3 bazy danych. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : Liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych : 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 268 wartość osiągnięta od początku 2008 roku, 6 wartość osiągnięta od początku Liczba inicjatyw innowacyjnych: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 360 wartość osiągnięta od początku Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2 wartość osiągnięta od

5 6. Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły WyŜszej ul. Teatralna Gorzów Wlkp. "Centrum badań na rzecz rozwoju i innowacji w regionie" Z/2.8/II/2.6/30/06/U/25/ ,00 PLN EFS ,00 PLN BP ,00 PLN początku 2008 roku, 3 wartość osiągnięta od początku Liczba działań promujących innowacyjność (seminaria): 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku Liczba działań promujących innowacyjność (konferencje): 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku Liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność innowacyjną: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 100 wartość osiągnięta od początku Liczba osób biorących udział w inicjatywach proinnowacyjnych: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 400 wartość osiągnięta od początku Liczba osób biorących udział w inicjatywach organizowanych w ramach sieci współpracy: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 450 wartość osiągnięta od początku Liczba osób korzystających z usług publicznie udostępnionych baz danych: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 873 wartość osiągnięta od początku Liczba studentów biorących udział w działaniach/programach promujących innowacyjność: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 135 wartość osiągnięta od początku Projekt zakłada utworzenie struktury organizacyjnej w postaci Centrum badań na rzecz rozwoju i innowacji w regionie. W ramach Projektu zostaną utworzone 4 zespoły badawcze które podejmą badania naukowe słuŝące rozwojowi i innowacji. Badania te będą dotyczyły: zastosowania innowacji w sektorze turystyki, wykorzystania narządzi marketingowych w Internecie przez MSP, kapitału społecznego i jego wpływu na innowacyjność regionu oraz barier rozwoju MSP i sposobów ich innowacyjnego pokonywania. Wyniki badań będą szeroko upowszechniane wśród przedsiębiorców i naukowców poprzez 4 konferencje, 4 publikacje ksiąŝkowe, informacje w mediach i na stronę www. Realizacja przyczyni się do wzrostu transferu wiedzy i technologii w naszym województwie. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : 2008 roku, 1 wartość osiągnięta od początku

6 7. Zielonogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT al.. Niepodległości Zielona Góra "NOT w słuŝbie innowacji - kompleksowy program rozwoju Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w sieci stowarzyszeń naukowo - technicznych Zielonogórskiej Rady NOT" Z/2.8/II/2.6/32/06/U/24/ ,11 PLN EFS ,58 PLN BP ,53 PLN Liczba stworzonych struktur sieci współpracy: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2 wartość osiągnięta od początku Liczba beneficjentów ostatecznych : 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 606 wartość osiągnięta od początku realizacji 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku półroczu 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku Liczba raportów: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 4 wartość osiągnięta od początku Projekt rozwoju Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w sieci stowarzyszeń naukowo - technicznych Zielonogórskiej Rady NOT przewiduje: utworzenie i prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego jako systemu wspomagania transferu nowych technologii i know-how z placówek naukowych do przedsiębiorstw, komunikacji i inicjowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze badawczym i innowacyjnym. otwarcie Lubuskiego Salonu z Innowacjami - organizatora imprez o charakterze innowacyjnym i forum budowania relacji między przedsiębiorcami, ośrodkami naukowo - badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. powołanie do Ŝycia Klubu Dobrej Marki NOT - klubu organizacji i przedsiębiorców zainteresowanych osiąganiem coraz wyŝszej gotowości do wdraŝania innowacji technologicznych, technicznych i know-how. Dane pochodzą z sprawozdania końcowego z : 2008 roku, 6 wartość osiągnięta od początku Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2 wartość osiągnięta od początku Liczba ostatecznych beneficjentów instytucjonalnych : 9 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 95 wartość osiągnięta od początku Liczba analiz, badań, ekspertyz: 4 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 6 wartość osiągnięta od początku Liczba działań promujących innowacyjność: 27 wartość osiągnięta w I

7 Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze półroczu 2008 roku, 41 wartość osiągnięta od początku realizacji Liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działalność innowacyjną - 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 5 wartość osiągnięta od początku Liczba osób korzystających z usług publicznie udostępnionych baz danych: 200 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, wartość osiągnięta od początku Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w RSI: 25 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 65 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających 1-9 osób: 25 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 43 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających osób: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 20 wartość osiągnięta od początku w tym zatrudniających osób: 0 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 2 wartość osiągnięta od początku Liczba raportów: 1 wartość osiągnięta w II półroczu 2008 roku, 9 wartość osiągnięta od początku

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Materiał na spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE CENTRUM INOWACJI I TECHNOLOGII KONCEPCJA

RADOMSKIE CENTRUM INOWACJI I TECHNOLOGII KONCEPCJA RADOMSKIE CENTRUM INOWACJI I TECHNOLOGII KONCEPCJA Warszawa, 28.09.2012 r. UWARUNKOWANIA siły motoryczne i bariery Siły motoryczne transferu technologii Zapowiedzi na nowy okres programowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

MSP a sektor B+R - rola PARP we wzmacnianiu współpracy

MSP a sektor B+R - rola PARP we wzmacnianiu współpracy 2011 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności MSP a sektor B+R - rola PARP we wzmacnianiu współpracy Okrągły Stół - Współpraca sektora B+R z MŚP Gliwice, 19 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim

Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim Województwo Lubuskie, które charakteryzuje się dużą różnorodnością branżową i dużym rozdrobnieniem sektora prywatnego, odnotowuje w ostatnich 2

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych DZIAŁANIA PARP W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI Warszawa, 26 czerwca 2014r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

wspierający transfer wiedzy i samorządowa technologii pomiędzy Jednostki naukowe i Innovation jest oparty na

wspierający transfer wiedzy i samorządowa technologii pomiędzy Jednostki naukowe i Innovation jest oparty na Obszar zastosowania rozwiązań: Adaptacyjność Blok tematyczny: przedsiębiorczość akademicka i współpraca przedsiębiorców z Temat projektu innowacyjnego Nazwa beneficjenta/region/ właściwa Instytucja finansująca

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kampania internetowa projektu Zaprojektuj Swój Zysk

Zapytanie ofertowe. Kampania internetowa projektu Zaprojektuj Swój Zysk Zapytanie ofertowe Kampania internetowa projektu Zaprojektuj Swój Zysk 1. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo