GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH"

Transkrypt

1 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i eledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESRZENNYCH Z NIEMERYCZNYCH APARAÓW CYFROWYCH GENERAION AND VISUALISAION OF ANAGLYPHIC SPAIAL IMAGES FROM NON-MERIC DIGIAL IMAGES VIA HE INERNE Zygmunt Paszotta Zakad Fotogrametrii i eledetekcji,uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie SOWA KLUCZOWE: obrazy cyfrowe, macierz fundamentalna, rozkad SVD, Java, Internet. SRESZCZENIE: Problem generowania obrazów rzestrzennych w fotogrametrii rozwizywany jest za omoc obrazów eiolarnych. Odowiedni metod rzedstawi Kreiling w 1976 roku. Dotyczy ona jednak zdj fotogrametrycznych, dla których znana jest orientacja wewntrzna. W rzyadku obrazów cyfrowych ozyskiwanych kamerami niemetrycznymi naley stosowa inne rozwizanie korzystajce z ojcia macierzy fundamentalnej, wrowadzonego rzez Luonga w 1992 roku. W celu wyznaczania tej macierzy okrelajcej zwizek midzy rawym i lewym obrazem cyfrowym, otrzeba co najmniej osiem unktów homologicznych. Do wyznaczenia rozwizania stosuje si tzw. rozkad SVD. Korzystajc z macierzy fundamentalnej wyznacza si linie eiolarne, które czy si w obrazy. Odowiednie odstawy matematyczne oraz ilustracje zamieszczono w ublikacji. Oracowane algorytmy oraz orogramowanie ozwala rzez Internet generowa trójwymiarowe obrazy anaglifowe rzy wykorzystaniu obrazów ozyskanych z niemetrycznych aaratów cyfrowych. Alikacja internetowa zrealizowana jest w architekturze klient-serwer, gdzie klientem jest rzegldarka internetowa. Macierz fundamentaln oblicza si na serwerze. Wszystkie funkcje orogramowane s w jzyku Java i rozdzielone midzy klientem i serwerem. Jest to rzykad alikacji rozroszonej ozwalajcej interaktywnie tworzy anaglifowe obrazy rzestrzenne. Ma due walory oznawcze i edukacyjne. Alikacja jest dostna na stronie internetowej autora htt://www.kfit.uwm.edu.l/z/. 1. WSP W klasycznej fotogrametrii bazujcej na zdjciach fotogrametrycznych generowanie obrazów trójwymiarowych jest rocesem znanym. Przeomowe znaczenie dla tego rocesu miao oracowanie rzez Kreilinga w 1976 roku metody generowania obrazów eiolarnych. Rzutowanie obrazów stereogramu na wsóln aszczyzn jest jednak moliwe, gdy znane s stae kamer oraz elementy orientacji wzajemnej. Generowanie i nakadanie skadowych obrazów cyfrowych te jest rocesem znanym. Wraz z uowszechnieniem aaratów cyfrowych ojawia si moliwo ozyskiwania niemetrycznych, cyfrowych zdj naziemnych a co za tym idzie roblem uzyskiwania obrazów rzestrzennych (3D modeli) z tych zdj. Rozwizanie ojawio si w 1992 roku o wrowadzeniu w racy doktorskiej Luonga ojcia macierzy fundamentalnej (Luong 1992, Hartley 1992). Mimo, e nie moemy za omoc rzutu 465

2 Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów rzestrzennych z niemetrycznych aaratów cyfrowych rodkowego rzutowa obrazów, to jednak moemy wyznacza linie eiolarne. Przy narzuceniu dodatkowych warunków i arametrów na obraz moemy wygenerowa obraz rzestrzenny. Zatem kolejnym zagadnieniem jest wykonanie odowiedniego orogramowania, które generowaoby obrazy rzestrzenne. Orogramowa naley wiele czynnoci i funkcji, realizujcych wykonywanie omiarów oraz obliczenia. Okazuje si, e moliwa jest internetowa interaktywna realizacja zadania generowania obrazów rzestrzennych z wykorzystaniem koncecji obrazów anaglifowych. Proonowane rozwizanie racuje jako alikacja internetowa naisanaw jzyku JAVA i wykorzystuje technologi klient-serwer, co w raktyce oznacza komunikacj midzy aletami i servletem. W dalszej czci artykuu rzedstawione zostan odstawy teoretyczne rzyjtego rozwizania oraz schemat realizacji. 2. PODSAWY EOREYCZNE Pojcie macierzy fundamentalnej wrowadza si wychodzc od znanego warunku komlanarnoci, tj naleenia unktów homologicznych do aszczyny rdzennej. Zgodnie z rysunkiem 1 seniona musi by równo: Drugi czynnik moemy zaisa jako: r t "( b r' ) 0. (1) i j k bz ry ' by rz ' b r' bx by bz = bz rx ' bxrz ' rx ' ry ' rz ' byrx ' bxry ' 0 bz by rx ' = 0 ' bz bx ry Br' 0 b ' y bx rz = (2) Jeeli Q jest macierz obrotu wektora r" do ukadu wsórzdnych (O,x,y,z) tzn. rt " Qr", (3) to iloczyn skalarny zaisujemy w ostaci r " Br' ( r") Q Br' 0 t (4) 466

3 Zygmunt Paszotta R 3 z y b O 1 x O 2 r t =Qr O r y P x r P r O 2 t =Qr P(x,y,z ) Rys. 1. Geometryczne zwizki midzy unktem na 3D modelu a jego obrazami Przechodzimy do wsórzdnych jednorodnych i zaisujemy transformacj z ukadu wsórzdnych towych do ukadu wsórzdnych ikselowych jako Otrzymujemy wtedy 1 1 Niech r ' A1 r' r " A2 r" 1 1 A Q B A r ' 0 (5) ( r ") (6) 2 1 F A 2 Q B A1 Macierz t nazywa si macierz fundamentaln. Pozwala ona wyznaczy linie eiolarne. Dla unktu na rawym zdjciu o wsórzdnych r " linia eiolarna na lewym zdjciu ma równanie (we wsórzdnych jednorodnych): r " u" 0, gdzie u Fr ' (7) " Macierz F osiada wymiar 3x3. Naley wyznaczy 8 wsóczynników (oza czynnikiem skalujcym). Aby je wyznaczy, otrzeba co najmniej 8 unktów homologicznych. Autorem odowiedniego algorytmu jest Longuest-Higgins (Longuest-Higgins, 1982). Korzystamy z równania (6) zaisanego w uroszczonej ostaci, ( r ") F r ' 0 (8) 467

4 Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów rzestrzennych z niemetrycznych aaratów cyfrowych Wszystkie linie eiolarne na danej aszczynie obrazowej lewej lub rawej, rzechodz rzez jeden unkt eiolarny. Stanowi one k rostych rzechodzcych rzez unkt eiolarny. Jeeli oznaczymy je rzez e i e " to senione s zalenoci (Forstner 2000): Fe ' 0 ', e " F 0 (9) 3. REALIZACJA KOMPUEROWA Internetowa realizacja metody wymaga orogramowania wykonujcego kolejne oeracje zarówno o stronie klienta jak i serwera. Peny diagram czynnoci rzedstawiony jest na rysunku 2. Wyznaczenie macierzy fundamentalnej jest ierwszym elementem w rocesie budowy obrazów rzestrzennych. W tym celu mierzymy wsórzdne unktów homologicznych i korzystamy z wyraenia (8), które zaiszemy w ostaci Mf 0 (10) gdzie: f [ f 11, f12, f13, f 21,..., f 33 ] wektor uorzdkowanych elementów macierzy F. Otrzymujemy ukad równa jednorodnych z 9 niewiadomymi elementami macierzy F. Jeeli rzd macierzy M równy k, jest mniejszy od 9 to osiada on nieskoczenie wiele niezerowych rozwiza zalenych od k arametrów. Do rozwizania tego ukadu zastosujemy rozkad na wartoci szczególne zwany rozkadem SVD. Szczególnie uyteczna jest wasno, e rzd macierzy M jest równy liczbie niezerowych wartoci szczególnych macierzy M, a zatem liczbie niezerowych elementów na rzektnej macierzy diagonalnej V. Aby uzyska Rank(M)=8 a waciwie Rank(M )=8 naley wyzerowa najmniejsz warto szczególn. Jeeli nasze omiary wsórzdnych unktów homologicznych byy rawidowe to owinien istnie wyrany skok midzy ósm a dziewit wartoci szczególn. Przyjmujc jedn niewiadom jako arametr, otrzymujemy ukad jednorodny, który rozwizujemy korzystajc z rozkadu SVD. Porawione macierze V i M oznaczymy rzez V i M, gdzie M' S' V' D' (11) Macierz M ma teraz rzd równy 8, a ukad równa osta : M ' f b (12) Aby uzyska jednoznaczne rozwizanie otrzeba 8 unktów. Dla wikszej liczby unktów 2 2 warunek M' f b 0 zastujemy warunkiem r ( M' f b) min, co zaisujemy M ' f b (13) Korzystajc z równania (11) wyraenie to mona zaisa nastujco (Brandt 1999) V' D' f S' b (14) 468

5 Zygmunt Paszotta Klient Server Uytkownik Identyfikacja unktów homologicznych Wyznaczenie macierzy fundamentalnej Wyznaczenie zakresu anaglifu na stereoarach Wycicie fragmentów zdj Generowanie obrazów eiolarnych Zesolenie obrazów eiolarnych Wizualizacja anaglifu ransformacja do formatu JPEG Rys. 2. Diagram czynnoci w rocesie generowania anaglifowych obrazów rzestrzennych Przyjmujc oznaczenia: otrzymujemy S' b g, D' f, (15) V g ' (16) Ostatecznie uzyskujemy rozwizanie: f D' (17) Kod JAVA algorytmu rozkadu na wartoci osobliwe nie zawiera duo miejsca, dlatego moe by zawarty w alecie klienta. Jest to translacja kodu svdcm.c, 469

6 Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów rzestrzennych z niemetrycznych aaratów cyfrowych bazujcego na algorytmie Golub-Reinsch (Press et. al., 1992), a wic rogramu naisanego w jzyku C, na jzyk JAVA. 4. INERNEOWA REALIZACJA PRZYKADU Rys. 3. Stereogram i wsórzdne unktów homologicznych Pierwszym zadaniem jest wybór zdj stereogramu i omiar wsórzdnych unktów (rys. 3). Dane te mona modyfikowa korzystajc z iramid utworzonych dla 470

7 Zygmunt Paszotta lewego i rawego obrazu. Nastnie wyznaczamy macierz M z wzoru (10). Wartoci jej elementów odane s w tabeli 1. Elementy macierzy ortogonalnych S i D oraz macierzy diagonalnej V s rzedstawione w tabelach 2,3 i 4. abela 1. Elementy macierzy M m ] [ ij i\j S [ ij abela 2. Elementy ortogonalnej macierzy ] i\j ,0266 0,0232-0,0044-0,1681 0,5075-0,1073-0,6486 0,4297 0, ,0749-0,1994-0,1164 0,5622 0,1732 0,5549-0,3923-0,2273-0, ,1306-0,5683-0,7010-0,3543 0,0105 0,1306 0,1233 0,0091 0, ,2943 0,6161-0,6059 0,2348-0,2185-0,1110-0,0681 0,2072-0, ,4141 0,1501 0,1061 0,1181 0,1424 0,3178 0,2497-0,2306 0, ,6990-0,0233 0,2843-0,4152-0,2979 0,1085-0,2831-0,0535-0, ,1220 0,1995-0,1437-0,1756 0,5610-0,3392 0,0193-0,6411-0, ,2654 0,0171 0,1019 0,0364 0,4896 0,1824 0,5122 0,5004-0, ,3804-0,4404 0,0695 0,5064-0,0333-0,6246 0,0177 0,0569 0,0724 abela 3. Elementy ortogonalnej macierzy D d ] i\ j ,7464 0,5970-0,2935 0,0184-0,0008 0,0002-0,0000-0,0000-0, ,4089-0,2578 0,5579 0,6746-0,0044-0,0006 0,0001 0,0003-0, ,0004 0,0002-0,0004 0,0044 0,6430-0,3345-0,3095-0,6155 0, ,4303-0,3037 0,4306-0,7329 0,0051 0,0005-0,0001 0,0003-0, ,3008-0,6963-0,6460 0,0857-0,0013-0,0007-0,0000-0,0000-0, ,0002-0,0004-0,0004 0,0028 0,3435 0,6244-0,6186 0,3305-0, ,0004-0,0005-0,0005 0,0036 0,6129-0,3134 0,3604 0,6295-0, ,0002-0,0004-0,0004 0,0027 0,3047 0,6324 0,6257-0,3400 0, ,0000-0,0000-0,0000 0,0000 0,0009 0,0002-0,0172 0,0096 0,9998 s [ ij abela 4. Elementy diagonalnej macierzy V v ] v 11 v 22 v 33 v , , , ,0836 [ ij v 55 v 66 v 77 v 88 v , , ,3382 5,2684 0,0092 Macierz M rozkadamy wzgldem wartoci szczególnych. Zerujemy element v99 i zgodnie z wzorami (13) (17) otrzymujemy elementy macierzy F rzedstawione w tabeli

8 Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów rzestrzennych z niemetrycznych aaratów cyfrowych abela 5. Elementy macierzy F f ] [ ij i\j , , , , , , , , ,0 Element f 33 jest arametrem, od którego zale ozostae elementy macierzy F. Przyjmujc jego warto uzyskujemy rozwizanie seniajce warunek (8). Uzyskanie tego rozwizania koczy eta drugi w diagramie na rysunku GENEROWANIE OBRAZÓW PRZESRZENNYCH MEOD ANAGLIFOW Macierz fundamentalna nie wyznacza od razu obrazów skadowych obrazu rzestrzennego. Zgodnie z wzorem 9 moemy wyznacza odowiadajce sobie linie eiolarne. Istot roblemu rzedstawia rysunek 4, gdzie okazany jest ukad linii eiolarnych na lewym i rawym zdjciu dla zadanej kolumny ikseli na rawym zdjciu. Elementy tej kolumny wybierane s rostoadle do linii eiolarnej. Dla czytelnoci obrazu wybrany jest, co dwudziesty iksel w kolumnie. W rozwizaniu internetowym nie generuje si obrazu rzestrzennego dla caego obszaru wsólnego okrycia, lecz dla wybranego rzez uytkownika fragmentu stereogramu. Nastuje to rzez wskazanie rodka obszaru na lewym i rawym zdjciu oraz rzez wybór jego wielkoci, n. 500x500 ikseli. Generowanie wygodnie zacz od naronika, który ustalamy dla rawego zdjcia. Na odstawie wzoru (7), wyznaczamy równanie odowiadajcej linii eiolarnej na lewym zdjciu i na niej szukamy unktu ocztkowego. Potrzebn wsórzdn x 1, czyli numer kolumny okrela si z rzyblionej zalenoci midzy wsórzdnymi wczeniej wyznaczonych unktów homologicznych uytych do wyznaczenia macierzy fundamentalnej. Przyjmujc jej osta jako uzyskujemy wsóczynniki: x 1 a0 a1 x2 a2 y2 (18) a 1 = 0, a 2 = 0, a 0 = -7,

9 Zygmunt Paszotta Rys. 4. Ukad linii eiolarnych Kolejne unkty zadajemy rzesuwajc si w wierszu na ierwszej linii eiolarnej na rawym obrazie. Prosta ta wyznaczona jest rzez wybrany unkt ocztkowy oraz unkt rdzenny. Odowiadajcy unkt na odowiedniej linii eiolarnej lewego zdjcia wybieramy na odstawie skoku a1 okrelonego z wczeniej wyznaczonej rzyblionej zalenoci midzy wsórzdnymi. Obrazy rzestrzenne generujemy bez dodatkowej zmiany skali z obrazów iramidy. Przy interolacji oziomów jasnoci wybranych barw odstawowych (niebieskiej i czerwonej) stosujemy metod najbliszego ssiada. Unikamy resamlingu, który ogorszyby ostro anaglifu oraz wyduy czas jego generowania na serwerze. 6. PODSUMOWANIE Z rzestawionych rozwaa wynika, e mona generowa obrazy rzestrzenne na odstawie niemetrycznych obrazów cyfrowych rzy wykorzystaniu Internetu. Zamieszczone zdjcia wykonano amatorskim aaratem cyfrowym. Pokazany na rysunku 5, lub odobny anaglif mona wygenerowa rzez Internet ze strony htt://www.kfit.uwm.edu.l/z/z.html Przedstawione rozwizanie orócz walorów naukowych ma due walory edukacyjne. Autor ma nadziej, e stanowi ono skromny wkad do rozwoju i oularyzacji technologii fotogrametrycznych. 473

10 Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów rzestrzennych z niemetrycznych aaratów cyfrowych Rys. 5. Przykadowy anaglif uzyskany w oknie rzegldarki internetowej 7. LIERAURA Brandt S., Analiza danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s Forstner W., New Orientation Procedures. he International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Amsterdam, he Netherlands, July, 2000 Vol. XXXIII-B3A, str Hartley R. I., Estimation of relative camera ositions for uncalibrated cameras. Proceedings of the Second Euroean Conference on Comuter Vision. s Luong Q.., Fundamental matrix and self-calibration. PhD hesis, University of Paris, Orsay. Longuest-Higgins H., 1982, A comuter algorithm for reconstructing a scene from two rojections. Nature Vol. 293, s Press W., Flannery B., eukolsky S., Vetterling W.,1992, Numerical Recies in C: he Art of Scientific Comuting. second edition, Cambridge University Press, ISBN-10: , s

11 Zygmunt Paszotta GENERAION AND VISUALISAION OF ANAGLYPHIC SPAIAL IMAGES FROM NON-MERIC DIGIAL IMAGES VIA HE INERNE KEY WORDS: digital image, fundamental matrix, Singular Value Decomosition, Internet, Java. Summary Inferring three-dimensional information from images taken from different viewoints is a central roblem in terrestrial hotogrammetry and comuter vision. In classic hotogrammetry (which is based on hotogrammetric images), generating 3D images is a well-known rocess. A breakthrough in the rocess was made in 1976, when Kreiling develoed a method of generating eiolar images. However, it is ossible to roject stereogram images onto the common lane if the camera constants and the elements of relative orientation are known. As digital cameras have become ubiquitous, it is now ossible to obtain non-metric, digital terrestrial images; however, obtaining satial images from such hotograhs has become a roblem. Recent work has shown that it is ossible to recover the rojective structure of a scene from oint corresondences only, without the need for camera calibration. he solution came with the introduction of the fundamental matrix in 1992 in a PhD thesis by Luong and in Faugeras and Hartley (1992). After alying additional conditions and arameters to an image, a satial image can be generated. herefore, the next task is to develo software to generate satial images. It aears that it is ossible to generate satial images with the use of the idea of anaglyhic images interactively on the Internet and taking measurement on them. he roosed solution works as an Internet alication in JAVA and emloys client-server technology, which in ractical terms means communication between alets and the servlet. his aer resents the theoretical foundations of the satial image construction from nonmetric digital images. It is also aimed at showing the web-based hotogrammetric alications located on the Deartment of Photogrammetry and Remote Sensing server (htt://www.kfit.uwm.edu.l/z/wzasik.html). he eiolar geometry is the intrinsic rojective geometry between two views. It is indeendent of scene structure and deendent on the camera s internal arameters and relative orientations of images. his intrinsic geometry is encasulated in the fundamental matrix F. he dimension of matrix F is 3x3. A total of 9 coefficients minus one scaling coefficient remain to be determined. o determine them, at least 8 homologous oints are needed. Determination of this matrix is the first stage in the rocess of creating satial images. o find the solution of elements of the fundamental matrix, the authors aly singular value decomosition (SVD). When the matrix F is known it is ossible to determine the eiole lines and to build the satial image. In the next art of the aer, the authors describe such Internet alication. In constructing a Web alication, it can be assumed that hotos will be stored on different comuters data servers. he software necessary to read data from these servers will be installed on another comuter called an alication server. In addition, users will be communicating with the alication server by means of their Web browser. During the rocess of construction of an anaglyh, the coordinates of at least 8 homologous oints should be measured and collected in the table. By correct arrangement and careful measurements, homologous oint arameters of the fundamental matrix should be fixed. At the next ste, an anaglyh is created over the Internet. dr hab. Zygmunt Paszotta, rof. UWM tel fax:

GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH

GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESRZENNYCH Z NIEMERYCZNYCH APARAÓW CYFROWYCH GENERAION AND VISUALISAION OF ANAGLYPHIC SPAIAL IMAGES FROM NON-MERIC DIGIAL IMAGES VIA HE INERNE

Bardziej szczegółowo

Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów przestrzennych z niemetrycznych aparatów cyfrowych

Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów przestrzennych z niemetrycznych aparatów cyfrowych Dr hab. Zygmunt Paszotta rof. UWM Zakład Fotogrametrii i eledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Generowanie i wizualizacja w Internecie anaglifowych obrazów rzestrzennych z niemetrycznych

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRYCZNE APLIKACJE Z WYKORZYSTANIEM PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ PHOTOGRAMMETRIC APPLICATIONS USING INTERNET BROWSERS

FOTOGRAMETRYCZNE APLIKACJE Z WYKORZYSTANIEM PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ PHOTOGRAMMETRIC APPLICATIONS USING INTERNET BROWSERS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, 2006 ISBN 978-83-920594-5-X FOTOGRAMETRYCZNE APLIKACJE Z WYKORZYSTANIEM PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ PHOTOGRAMMETRIC APPLICATIONS USING INTERNET

Bardziej szczegółowo

ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION

ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION. Zygmunt Paszotta

GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION. Zygmunt Paszotta Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 GENEROWANIE ORTOFOTOMAPY W APLIKACJI INTERNETOWEJ ORTHOPHOTO GENERATION IN THE WEB APPLICATION Zygmunt Paszotta

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET

TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 279-288 ISBN 978-83-61576-22-8 TWORZENIE ORTOFOTOMAPY Z CYFROWYCH ZDJĘĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH PRZEZ INTERNET GENERATION OF ORTHOPHOTOMAP

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA HIERARCHICZNEGO GRAFU ZNAKOWAŃ Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI MONOTONICZNYCH

REPREZENTACJA HIERARCHICZNEGO GRAFU ZNAKOWAŃ Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI MONOTONICZNYCH II Konferencja Naukowa KNWS'0 "Informatyka- sztuka czy rzemios o" - czerwca 00, Z otniki Luba skie REPREZENTACJA HIERARCHICZNEGO GRAFU ZNAKOWAŃ Z WYKORZYSTANIE FUNKCJI ONOTONICZNYCH Piotr iczulski Instytut

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie. a) Wiadomoci i rozumienie Matematyka poziom rozszerzony Wykorzystanie pojcia wartoci argumentu i wartoci funkcji.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod numerycznych Wykład 3 Metody algebry liniowej I Wektory i macierze

Wprowadzenie do metod numerycznych Wykład 3 Metody algebry liniowej I Wektory i macierze Wprowadzenie do metod numerycznych Wykład 3 Metody algebry liniowej I Wektory i macierze Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Informatyki Stosowanej Spis treści Spis treści 1 Wektory

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH -

WICZENIE NR II PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATERIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE - ANIZOTROPIA BLACH - WICZENIE N II PODSTAWY POCESÓW OBÓBKI PLASTYCZNEJ WŁASNOCI MATEIAŁÓW KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE. Cel wiczenia - ANIZOTOPIA BLACH - Celem wiczenia jest zaoznanie ze zjawiskiem, metod oceny i rodzajami anizotroii

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie:

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie: František RIEGER**, Edward RZYSKI*** **Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Instytut Inynierii Procesowej, Praha, Republika Czeska ***Politechnika Łódzka, Katedra Aparatury Procesowej, Łód Moc mieszadła

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Elementy geometrii analitycznej w R 3

Elementy geometrii analitycznej w R 3 Rozdział 12 Elementy geometrii analitycznej w R 3 Elementy trójwymiarowej przestrzeni rzeczywistej R 3 = {(x,y,z) : x,y,z R} możemy interpretować co najmniej na trzy sposoby, tzn. jako: zbiór punktów (x,

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia

Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz Katedra Geodezji Szczegółowej UWM w Olsztynie adaml@uwm.edu.pl Heweliusza 12, pokój 04 Spis treści Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Macierze. 1 Podstawowe denicje. 2 Rodzaje macierzy. Denicja

Macierze. 1 Podstawowe denicje. 2 Rodzaje macierzy. Denicja Macierze 1 Podstawowe denicje Macierz wymiaru m n, gdzie m, n N nazywamy tablic liczb rzeczywistych (lub zespolonych) postaci a 11 a 1j a 1n A = A m n = [a ij ] m n = a i1 a ij a in a m1 a mj a mn W macierzy

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu nstrukcja do laboratorium z fizyki budowli Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w omieszczeniu 1 1.Wrowadzenie. 1.1. Energia fali akustycznej. Podstawowym ojęciem jest moc akustyczna źródła, która jest miarą

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE. Problem żelaza w wodach geotermalnych

PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE. Problem żelaza w wodach geotermalnych PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE Iwona Kłosok-Bazan Politechnika Oolska Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

3. Macierze i Układy Równań Liniowych

3. Macierze i Układy Równań Liniowych 3. Macierze i Układy Równań Liniowych Rozważamy równanie macierzowe z końcówki ostatniego wykładu ( ) 3 1 X = 4 1 ( ) 2 5 Podstawiając X = ( ) x y i wymnażając, otrzymujemy układ 2 równań liniowych 3x

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo

Seminarium Jubileuszowe 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdaskiej

Seminarium Jubileuszowe 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdaskiej Seminarium Jubileuszowe 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdaskiej Krzysztof Chmielewski Jakub Szulwic NIEMETRYCZNE ZDJCIA CYFROWE W FOTOGRAMETRII BLISKIEGO ZASIGU W SYSTEMIE TOPCON PI-3000 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Anna Zmarz, Wieñczys³aw Plutecki. Taxus SI Sp. z o.o., Warszawa. Wstêp

Anna Zmarz, Wieñczys³aw Plutecki. Taxus SI Sp. z o.o., Warszawa. Wstêp OPRACOWANIA POLSKIE FOTOGRAMETRYCZNE TOWARZYSTWO ZE ZDJÊÆ WYKONYWANYCH INFORMACJI NIEMETRYCZNYM PRZESTRZENNEJ APARATEM... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 7(43) 91 OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia liniowe

Przekształcenia liniowe Przekształcenia liniowe Zadania Które z następujących przekształceń są liniowe? (a) T : R 2 R 2, T (x, x 2 ) = (2x, x x 2 ), (b) T : R 2 R 2, T (x, x 2 ) = (x + 3x 2, x 2 ), (c) T : R 2 R, T (x, x 2 )

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia 2011. Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia 2011. Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej Matematyka wykªad 1 Macierze (1) Andrzej Torój Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej 17 wrze±nia 2011 Plan wykªadu 1 2 3 4 5 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 Kontakt moja strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF ==> Download: EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF - Are you searching for Excel Pl Programowanie Books? Now, you will be happy that at this time Excel Pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do algorytmów. START

Wprowadzenie do algorytmów. START 1 / 15 ALGORYMIKA 2 / 15 ALGORYMIKA Wprowadzenie do algorytmów. SAR 1. Podstawowe okrelenia. Algorytmika dział informatyki, zajmujcy si rónymi aspektami tworzenia i analizowania algorytmów. we: a,b,c delta:=b

Bardziej szczegółowo

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF ==> Download: HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF - Are you searching for Hiszpanski Na Poziomie Books? Now, you will be happy that at this time Hiszpanski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie algorytmów rekurencyjnych

Projektowanie algorytmów rekurencyjnych C9 Projektowanie algorytmów rekurencyjnych wiczenie 1. Przeanalizowa działanie poniszego algorytmu dla parametru wejciowego n = 4 (rysunek 9.1): n i i

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

Bash i algorytmy. Elwira Wachowicz. 20 lutego

Bash i algorytmy. Elwira Wachowicz. 20 lutego Bash i algorytmy Elwira Wachowicz elwira@ifd.uni.wroc.pl 20 lutego 2012 Elwira Wachowicz (elwira@ifd.uni.wroc.pl) Bash i algorytmy 20 lutego 2012 1 / 16 Inne przydatne polecenia Polecenie Dziaªanie Przykªad

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA Portal internetowy do symulacji fizycznej rzyrządów ółrzewodnikowych z wykorzystaniem technologii CORBA. B.ZIĘBA, J.WOJCIECHOWSKI, G. JABŁOŃSKI, W.ZABIEROWSKI, A. NAPIERALSKI KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Piotr FRĄCZAK* SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSYUU ECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI POLIECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSRUKCJA LABORAORYJNA emat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA DLA KONWEKCJI WYMUSZONEJ W RURZE

Bardziej szczegółowo

Programowanie i struktury danych 1 / 44

Programowanie i struktury danych 1 / 44 Programowanie i struktury danych 1 / 44 Lista dwukierunkowa Lista dwukierunkowa to liniowa struktura danych skªadaj ca si z ci gu elementów, z których ka»dy pami ta swojego nast pnika i poprzednika. Operacje

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie kursu bezzałogowego statku powietrznego na podstawie danych GPS i INS

Wyznaczenie kursu bezzałogowego statku powietrznego na podstawie danych GPS i INS Pomiary utomatyka Robotyka, R. 19, Nr 4/2015, 63 68, DI: 10.14313/PR_218/63 Wyznaczenie kursu bezzałogowego statku owietrznego na odstawie danych GPS i INS Kamil Krasuski Zesół echnik Satelitarnych, ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 5: Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Baza i wymiar. Rzędy macierzy. Struktura zbioru rozwiązań układu równań.

Zestaw zadań 5: Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Baza i wymiar. Rzędy macierzy. Struktura zbioru rozwiązań układu równań. Zestaw zadań : Sumy i sumy proste podprzestrzeni Baza i wymiar Rzędy macierzy Struktura zbioru rozwiązań układu równań () Pokazać, że jeśli U = lin(α, α,, α k ), U = lin(β, β,, β l ), to U + U = lin(α,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases

Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 205/206 Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2. Opracował: Tadeusz Likiewicz

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2. Opracował: Tadeusz Likiewicz LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN WICZENIE LABORATORYJNE NR 2 Oracował: Tadeusz Likiewicz Temat: Wyznaczanie odstawowych arametrów rocesu hamowania 1. Wrowadzenie Dla zmniejszenia rdkoci ojazdu lub

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk POZNA MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI STYCZE 010 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 16 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

1 Macierze i wyznaczniki

1 Macierze i wyznaczniki 1 Macierze i wyznaczniki 11 Definicje, twierdzenia, wzory 1 Macierzą rzeczywistą (zespoloną) wymiaru m n, gdzie m N oraz n N, nazywamy prostokątną tablicę złożoną z mn liczb rzeczywistych (zespolonych)

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ==> Download: ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF - Are you searching for Zarzadzanie Ryzykiem Walutowym Books? Now, you will be happy

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania

Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania Łukasz Wojciechowski marca 00 Dany jest układ m równań o n niewiadomych postaci: a x + a x + + a n x n = b a x + a x + + a n x n = b. a m x + a m x +

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm

Rozdział 5. Macierze. a 11 a a 1m a 21 a a 2m... a n1 a n2... a nm Rozdział 5 Macierze Funkcję, która każdej parze liczb naturalnych (i,j) (i = 1,,n;j = 1,,m) przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę a ij F, gdzie F = R lub F = C, nazywamy macierzą (rzeczywistą, gdy F

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

2. Architektura fotogrametrycznych aplikacji internetowych

2. Architektura fotogrametrycznych aplikacji internetowych GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Zygmunt Paszotta* IDEA I TECHNOLOGICZNE MO LIWOŒCI FOTOGRAMETRII INTERNETOWEJ 1. Wprowadzenie Fotogrametria jako nauka osi¹gnê³a wysoki poziom technologiczny w wyniku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 10 Rozkład LU i rozwiązywanie układów równań liniowych Niech będzie dany układ równań liniowych postaci Ax = b Załóżmy, że istnieją macierze L (trójkątna dolna) i U (trójkątna górna), takie że macierz

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-R_P-08 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Czas pracy 80 minut Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

PRÓBA SUBPIKSELOWEJ LOKALIZACJI LINII KONTUROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRUGIEJ POCHODNEJ OBRAZU CYFROWEGO

PRÓBA SUBPIKSELOWEJ LOKALIZACJI LINII KONTUROWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRUGIEJ POCHODNEJ OBRAZU CYFROWEGO Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Archiwum

Bardziej szczegółowo

Najprostszy element. F+R = 0, u A = 0. u A = 0. Mamy problem - równania zawierają siły, a warunek umocowania - przemieszczenia

Najprostszy element. F+R = 0, u A = 0. u A = 0. Mamy problem - równania zawierają siły, a warunek umocowania - przemieszczenia MES skończony Najprostszy element Część I Najprostszy na świecie przykład rozwiązania zagadnienia za pomocą MES Dwie sprężyny Siły zewnętrzne i wewnętrzne działające na element A B R F F+R, u A R f f F

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12- Macierz odwrotna, układy równań liniowych

Zestaw 12- Macierz odwrotna, układy równań liniowych Zestaw - Macierz odwrotna, układy równań liniowych Przykładowe zadania z rozwiązaniami Załóżmy, że macierz jest macierzą kwadratową stopnia n. Mówimy, że macierz tego samego wymiaru jest macierzą odwrotną

Bardziej szczegółowo