Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko"

Transkrypt

1 Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu RADA NADZORCZA na podstawie przepisów art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz z późn. zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz 20 ust. 3 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu 1. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. z siedzibą w Warszawie, należeć będzie reprezentowanie Spółki oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przedmiotem działalności. 2. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. powinny zostać złożone pod adresem podmiotu świadczącego usługę doradztwa personalnego: Korn Ferry International sp. z o.o., ul. J. Hoene Wrońskiego 7, Warszawa w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie do 13 sierpnia 2013 r. do godziny 12. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem. 3. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powinni posiadać:

2 co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 letni staż pracy w obszarze inwestycji; doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami przez okres co najmniej 3 lat zdobyte w: o funduszach typu private equity, funduszach infrastrukturalnych, wyspecjalizowanych podmiotach zarządzających aktywami lub: o w bankach inwestycyjnych / korporacyjnych, firmach ubezpieczeniowych lub międzynarodowych instytucjach finansowych zajmujących się finansowaniem inwestycji rozwojowych lub o firmach doradztwa corporate finance świadczących usługi na rzecz wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się inwestycjami; potwierdzone konkretnymi przykładami doświadczenie w zakresie prowadzenia złożonych transakcji inwestycyjnych o znaczącej skali; wykształcenie wyższe; biegłą znajomość języka angielskiego. 4. Kandydat powinien: korzystać z pełni praw publicznych; posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. 5. Preferowani będą kandydaci z następującym doświadczeniem i kwalifikacjami: doświadczenie w zakresie budowaniu od podstaw organizacji lub zespołów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania inwestycjami; doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej; dyplom MBA lub tytuł doktora nauk ekonomicznych, prawnych, technicznych, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie: prawa, zarządzania, finansów lub techniczne. 6. W zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko kandydata; datę urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego; informację o możliwym terminie objęcia funkcji. 7. Do zgłoszenia należy dołączyć: a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o niekaralności niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych; zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z

3 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) ; prowadzeniu złożonych transakcji inwestycyjnych o znaczącej skali, wraz z ich wyszczególnieniem; braku zatrudnienia w biurach poselskich, senatorskich, poselsko senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań; braku zatrudnienia przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę; braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego. b) oryginały, odpisy dokumentów lub poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających: ukończenie studiów wyższych; staż pracy kandydata; ewentualną prowadzoną działalność gospodarczą; kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS); aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dokument wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń, okazany nie później niż podczas rozmowy kwalifikacyjnej); w odniesieniu do obywateli polskich poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą poufne albo pisemne zobowiązanie kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie; w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku oświadczenie kandydata o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) albo oświadczenie kandydata o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2013 r. o godzinie w siedzibie podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

4 10. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania. 11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniach sierpnia 2013 r. w siedzibie Korn Ferry International sp. z o.o. (ul. J. Hoene Wrońskiego 7, Warszawa) lub w siedzibie Spółki przy ul. Książecej 4, Warszawa lub innym wskazanym miejscu. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej co najmniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych. Niezgłoszenie się kandydata w terminie przewidzianym na rozmowy kwalifikacyjne uznawane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 12. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie: wiedza o planowanym zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działać będzie ta spółka; znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych; wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa; wiedza w zakresie rachunkowości; znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej. 13. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego mogą uzyskać informacje o Spółce tel , faks: , mail: oraz dodatkowo na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa m. in. pod adresem FAQ.html. 14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do: korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego, który dokona oceny i weryfikacji kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym; zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn;

5 poinformowania o wynikach postępowania kwalifikacyjnego listami poleconymi. Ponadto rozstrzygniecie postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa 15. Zgłoszenia kandydatów, wraz z dokumentami, mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie podmiotu świadczącego usługę doradztwa personalnego w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIU

OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIU Załącznik nr 2 do ogłoszenia Komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. restrukturyzacji i rozwoju spółki BHU S.A. z siedzibą w Poznaniu OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. FINASOWO KSIĘGOWYCH W DZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 102 poz. 475. USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 102 poz. 475. USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 1996 Nr 102 poz. 475 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z 2014 r. poz. 768. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17440-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi rozbudowy oprogramowania 2012/S 11-017440 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 8 2013-04-26 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Obsługa prawna wszelkich inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo