Zwracam si^ do Panstwa z prosb^ o udzial w konsultacjach projektu. Programu Senior-WIGOR" na lata w celu wypracowywania ostatecznej wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwracam si^ do Panstwa z prosb^ o udzial w konsultacjach projektu. Programu Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 w celu wypracowywania ostatecznej wersji"

Transkrypt

1 RPW/2940/2015 P Data: Warszawa, ^ stycznia 2015 r. MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ DAS-III MBa Pan Cezary Gabryj^czyk Pan Andrzej Halicki Wsplprzewdnicz^cy Kmisji Wsplnej Rz^du i Samrz^du Terytrialneg Zwracam si^ d Panstwa z prsb^ udzial w knsultacjach prjektu Wielletnieg Prgramu Senir-WIGOR" na lata w celu wypracwywania statecznej wersji teg dkumentu. Jednczesnie uprzejmie infrmuj?, ze ww. prjekt zstai umieszczny na strnie Biuletynu Infrmacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Plityki Splecznej w zakiadce Prjektw aktw prawnych nast^pnie Prjekty prgramw i inne : Ze wzgl^du na prirytetwsc Prgramu w pracach rz^du, uprzejmie prsz^ zglaszanie ewentualnych uwag w terminie d dnia 21 stycznia 2015 r., rwniez drg^ elektrniczn^ na adres: Magdalena.Bardadvn(g)mpips.gv.pl. FNISTE Zal^cznik: 1. Prjekt Wielletnieg Prgramu Senir- WIGOR " na lata

2 PROJEKT z dnia 31 grudnia 2014 r. UCHWALA Nr RADY MINISTROW zdnia 2015 r. w sprawie ustanwienia wielletnieg prgramu Senir-WIGOR" na lata Na pdstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885, z pzn. zm.^^) Rada Ministrw uchwala, c nast^puje: 1. Ustanawia si^ wielletni prgram Senir-WIGOR" na lata , zwany dalej Prgramem", stanwi^cy zal^cznik d uchwaty. 2. Wyknawc^ Prgramu jest minister wtasciwy d spraw zabezpieczenia spleczneg Prgram jest fmanswany ze srdkw budzetu panstwa. 2. Oglna kwta srdkw w calym kresie realizacji Prgramu wyniesie tys. zt. 3. W rku 2015 wielksc srdkw na realizacji Prgramu wyniesie tys. zl. 4. Minister wlasciwy d spraw zabezpieczenia spleczneg przedstawia Radzie Ministrw, w terminie d dnia 30 wrzesnia kazdeg rku, sprawzdanie z realizacji Prgramu za pprzedni rk budzetwy wraz z rekmendacjami na klejne lata bwi^ywania Prgramu. 5. Uchwala wchdzi w zycie z dniem nast^puj^cym p dniu glszenia, z mcq bwi^zuj^c^ d dnia 1 stycznia 2015 r. PREZES RADY MINISTROW Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstaly glszne w Dz. U. z 2013 r. pz. 938 i 1646 raz z 2014 r. pz. 379,

3 PROJEKT z dnia 31 emdnia 2014 r. Zal^cznik d uchwaty Nr... Rady Ministrw zdnia 2015r. WIELOLETNI PROGRAM Senir-WIGOR" na lata Warszawa,... stycznia 2015 r.

4 SPIS TRESCI strna I. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU 3 II. CELE PROGRAMU 5 III. OCENA SYTUACJI 5 IV. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU 6 IV. 1. Przewidywane minimalne standardy placwek i pzim 6 zatrudnienia pracwnikw IV. 2. Zadania pdmitw uczestniczs^cych w realizacji Prgramu 8 V. ZAKRES PODMIOTOWYIPRZEDMIOTOWY PROGRAMU 9 VI. SPOSOB WYBORU OFERT 10 VII. ZRODLA FINANSOWANIA 12 VIII. MONITORING PROGRAMU 13 IX. NADZOR NAD REALIZACJ4 PROGRAMU 14

5 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU ^ Prgram Senir-WIGOR" na lata , zwany dalej Prgramem", zaklada wspieranie finanswe jednstek samrz^du terytrialneg, zwanych dalej jednstkami samrz^du", w zakresie realizacji zadan wlasnych kreslnych w art. 17 ust. 2 pkt 3, w art. 19 pkt 11 raz w art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pmcy splecznej (Dz. U. z 2013 r. pz. 182, ze zm.^^), zwanej dalej ustaw4". Wsparcie dla jednstek samrz^du z Prgramu b?dzie realizwane na pdstawie art. 115 ust. 1 ustawy. Prgram jest prgramem wielletnim w rzumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885, z pzn. zm.^^), zwanej dalej ustaw4 finansach publicznych". Prgram realizwany w latach bejmie swim zasi^giem wszystkie wjewdztwa. Udzial jednstek samrz^du w Prgramie ma charakter dbrwlny. Beneficjenci Prgramu - jednstki samrz^du s^ zbwi^zane d wykazania utrzymania trwalsci realizacji zadania przez kres c najmniej 5 lat d trzymania dtacji na realizacji celw Prgramu. Prgram ma stanwic uzupetnienie dzialan realizwanych w ramach Rz^dweg Prgramu na rzecz Aktywnsci Splecznej Osb Starszych na lata W 2016 r. zaklada si^ rewizj^ Prgramu na pdstawie dswiadczen z realizacji Prgramu w 2015 r. Wniski z ewaluacji przeprwadznej w I plrczu 2016 r. zstan^ wykrzystane d mdyfikacji zalzeh Prgramu w zakresie mntazu finansweg, rzwi^zan lgistycznrganizacyjnych dla nwtwrznych i funkcjnuj^cych placwek Senir-WIGOR" w klejnych latach bwi^ywania Prgramu. Prgram b^dzie stanwil wyknanie rekmendacji zawartych w Zalzeniach Dlugfalwej Plityki Seniralnej w Plsce na lata ^, zwlaszcza w bszarze ushig piekunczych, edukacji raz rzwju sieci sampmcy. Rekmendacje zawart w: Prirytecie 3. Rzwj ushig splecznych i piekunczych dstswanych d ptrzeb sb starszych, Cel 1. Rzwj ushig splecznych dstswanych d ptrzeb raz mzliwsci sb starszych str ; Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstaly glszne w Dz. U. z 2013 r. pz. 509 i 1650 raz z 2014 r. pz. 567, 598, 1004,1146 i Tekst jednlity nie uwzgl?dnia zmian gtsznych w Dz. U. z 2012 r. pz i Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstaly giszne w Dz. U. z 2013 r. pz. 938 i 1646 raz z 2014 r. pz. 379,911 i UCHWALA Nr 238 RADY MINISTROW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyj^cia dkumentu Zatzenia Dhigfalwej Plityki Seniralnej w Plsce na lata Mnitr Plski, pz. 118 z dnia 4 luteg 2014 r.

6 Cel 2. Zapewnienie dpwiedniej pieki nad sbami granicznej samdzielnsci pprzez rzwj ushig piekunczych str ; Cel 3. Opracwanie i wdrzenie systemu telepieki raz wykrzystanie innwacyjnych technlgii w ulatwieniu rganizacji pieki dla sb starszych str. 21; Cel 4. Stwrzenie systemw wsparcia dla piekunw niefrmalnych, w szczeglnsci na pzimie lkalnym str. 21. Prgram jest zgdny z hryzntem czaswym Strategii Rzwju Kraju 2020, ktra parta jest na scenariuszu stabilneg rzwju. Pwyzsze zstal zawarte w tresci przedmitweg dkumentu w jeg nast^puj^cych cz^sciach: Obszar Strategiczny III. Spjnsc spleczna i terytrialna, Cel III.l. Integracja spleczna str ; Cel III.2. Zapewnienie dst^pu i kreslnych standardw uslug publicznych - kierunek interwencji, III.2.1. Pdnszenie jaksci i dst^pnsci ushig publicznych raz Zwi^kszenie efektywnsci systemu swiadczen ushig publicznych str ; Cel III.3. Wzmcnienie mechanizmw terytrialneg r6wnwazenia rzwju raz integracja dla rzwijania i pelneg wykrzystania ptencjalw reginalnych str , III.3.3. Twrzenie warunkw dla rzwju srdkw reginalnych i lkalnych raz wzmacniania ptencjahi bszarw miejskich str Pmyslnsc realizacji wszystkich zalznych w tej Strategii celw b^dzie uzaleznina d wielu czynnikw zarwn wewn^trznych, jak i zewn^trznych, ktre mg^ wplywac na dst^pnsc srdkw finanswych na jej realizacj?. Szczeglne znaczenie b^dzie mial rzwj sytuacji w gspdarce swiatwej, a zwlaszcza w strefie eur. Ddatkw Strategia Eurpa 2020^, ktra stanwi strategic wzrstu Unii Eurpejskiej, zaklada ptrzeb^ stwrzenia inteligentnej i zrwnwaznej gspdarki, ktra sprzyja wl^czeniu splecznemu. D sytuacji sb starszych dnsi si^ w szczeglnsci uwzgl^dniny w tym dkumencie prirytet Rzwj sprzyjaj^cy wl^czeniu splecznemu raz inicjatywa flagwa Przeciwdzialanie ubstwu i wykluczeniu spiecznemu, w ramach ktrych pdejmwane s^ zarwn dzialania zmierzaj^ce d zapbiegania dezintegracji splecznej, jak i prmwania idei aktywneg starzenia si?. Wskazane zagadnienia zstaly zamieszczne na strnach nr 5 raz nr 20 ww. dkumentu raz na strnie nr 35 zal^cznika nr 1 d pwyzszeg dkumentu. ^ COM(2010) 2020 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020 A strategy fr smart, sustainable and inclusive grwth.

7 n. CELE PROGRAMU Strategicznym celem Prgramu jest wsparcie finanswe jednstek samrz^du w rzwju na terenie ich dzialania sieci Dziennych Dmw Senir-WIGOR" i Klubw Senir-WIGOR", ze szczeglnym uwzgl^dnieniem gmin wiejskich lub miejsk-wiejskich, w ktrych brak jest infrastruktury pmcy splecznej sluz^cej d realizacji uslug piekunczych i specjalistycznych ushig piekunczych dla sb starszych pza miejscem ich zamieszkania. Celem Prgramu jest w szczeglnsci zapewnienie wsparcia senirm^ pprzez umzliwienie krzystania z ferty piekunczej, aktywizuj^cej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej raz przdrwtnej, w tym pdstawwych uslug rehabilitacji ruchwej. W ramach Prgramu przewiduje si^ udst^pnienie senirm infrastruktury pzwalaj^cej na aktywne sp^dzanie czasu wlneg, a takze zaktywizwanie i zaangazwanie senirw w dzialania sampmcwe. Prgram jest elementem plityki splecznej panstwa w zakresie: wsparcia finansweg jednstek samrz^du w wypelnianiu zadan wlasnych, pprawyjaksci zycia senirw, zapewnienia senirm wsparcia raz pmcy adekwatnej d ptrzeb i mzliwsci wynikaj^cych z wieku i stanu zdrwia, w tym wsparcia specjalistyczneg, integracji splecznej srdwiska senirw, w tym rzwju dzialan sampmcwych, zwi^kszenia zaangazwania senirw w zycie splecznsci lkalnych. ni. OCENA SYTUACJI W Plsce d kilkunastu lat bserwwany jest prces zmiany struktury demgraficznej, ktreg cech^ jest rsn^cy udzial sb starszych w ppulacji glem. Na kniec 2013 r. liczba ludnsci Plski wynsila 38,5 mln sb. W 2012 r. dntwan ujemny przyrst rzeczywisty ludnsci, temp ubytku ludnsci wynisl 0,01%, c znacza, ze na kazde 10 tys. mieszkancw Plski ubyla 1 sba. Jednczesnie nalezy pdkreslic, iz na skutek pprawiaj^cych si^ warunkw zycia, wydhiza siq srednia dhigsc zycia Plakw. Wedhig prgnzy statystycznej czekiwana dhigsc zycia dla m^zczyzn urdznych w 2012 r. wyniesie 72,7 lat, a dla kbiet 81,0 \at^\ Od 2000 rku przeci^tne dalsze trwanie zycia w dniesieniu d m^zczyzn, jak i kbiet wzrsl 3 lata. ^ Prgram jest kierwany d sb w wieku 60+ nieaktywnych zawdw. Stan i struktura ludnsci raz ruch naturalny w przekrju terytrialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r.

8 Wydhizaj^ca si? przeci^tna dhigsc zycia sprawia, ze w perspektywie najblizszych dwudziestu kilku lat nast^pi gwaltwny prces starzenia si? ludnsci. Isttn^ knsekwencj^ demgraficzneg starzenia si? spteczehstwa jest takze craz cz?stsze samtne zamieszkiwanie sb starszych, tzw. singuiaryzacja starsci. Przedstawine pwyzej zjawiska raz zmiany struktury demgraficznej pwduj^, iz Plska sti przed szeregiem wyzwan zwi^zanych z planwaniem i ksztaltwaniem plityki w bszarze aktywnsci splecznej sb starszych. Wbec teg stanu rzeczy isttne jest, aby Rz^d pdj^l dzialania bezpsredni skierwane d senirw. IV. SPOS6B REALIZACJI PROGRAMU IV. 1. PRZEWIDYWANE MINIMALNE STANDARDY PLACOWEK I POZIOM ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW Minimalny standard warunkw lkalwych dla placwki pzbawinej barier architektnicznych, zlznej z nast^puj^cych pmieszczen: a) Dzienny Dm Senir-WIGOR": 1 pmieszczenie g61ndst?pne wypsazne w stly i krzesla pelni^ce funkcj? sali sptkan, jadalni, pdlgi wyknane z materialw antypslizgwych, 1 pmieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny, wypsazne w sprz?ty, urz^dzenia i naczynia d przygtwania i spzycia psilku przygtwaneg przez senirw, 1 pmieszczenie klubwe wypsazne w sprz?t RTV, kmputer z dst?pem d intemetu, kanapy i ftele, 1 pmieszczenie d rehabilitacji ruchwej wypsazne w pdstawwy sprz?t, dpwiedni d ptrzeb senirw (np. materace, lezanka, rtry, drabinki, drbny sprz?t d cwiczen indywidualnych itp.), 1 pmieszczenie d terapii indywidualnej lub pradnictwa rzumianeg jak szerk pj?ta praca scjalna, 1 pmieszczenie lub wydzielne miejsce pelni^ce funkcj? szatni dla senirw i persnelu, 2 lazienki (dla kbiet i m?zczyzn) wypsazne w 2 talety, uchwyty przy talecie, umywalk? i prysznic z krzeselkiem, uchwyty pd prysznicem, 1 pmieszczenie lub wydzielne miejsce w tazience na pralk? i dpwiedni wypsazne miejsce d praswania.

9 b) Klub Senir-WIGOR": 1 pmieszczenie glndst^pne wypsazne w stly i krzesla pelni^ce funkcj^ sali sptkan, 1 pmieszczenie d zaj^c rehabilitacyjn-ruchwych wypsazne w drabinki, materace raz inne niezb^dne wypsazenia stswnie d wieku uczestnikw, aneks kuchenny, wypsazny w sprz^t AGD, urz^dzenia i naczynia d przygtwania cieplych napjw, pdgrzania psitku, przygtwania kanapek itp., 1 pmieszczenie klubwe wypsazne w sprz^t RTV, kmputer z dst^pem d intemetu, kanapy i ftele, 2 lazienki (dla kbiet i m^zczyzn) wypsazne w 2 talety raz umywalk?, 1 prysznic dst^pny zarwn dla kbiet, jak i m^zczyzn, wydzielne miejsce pelni^ce funkcj? szatni dla senirw. Dziatalnsc biez^ca Dzienneg Dmu Senir-WIGOR" plegac b^dzie na realizacji pdstawwych ushig maj^cych na celu udzielanie pmcy w czynnsciach dnia cdzienneg, na zapewnieniu minimum jedneg psilku, w szczeglnsci gr^ceg, raz innych ushig wspmagaj^cych, dstswanych d ptrzeb senirw. Pdstawwy zakres ushig w Dziennym Dmu Senir-WIGOR" mze bejmwac w szczeglnsci ushigi: scjalne, w tym psilek, edukacyjne, kulturaln-swiatwe, rehabilitacyjne, sprtw-rekreacyjne, aktywizuj^ce, terapii zaj^ciwej. Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Dmu Senir-WIGOR" wynsi 1 pracwnik na 10 senirw raz specjalista z zakresu rehabilitacji ruchwej (w wymiarze czasu dpwiednim d ptrzeb), finanswanym z innych srdkw b^d^cych w dyspzycji jednstek samrz^du. Dzialalnsc Klubu Senir-WIGOR" ma plegac na mtywwaniu senirw d dzialan na rzecz sampmcy i dzialan wlntarystycznych na rzecz innych. Standard zatrudnienia w Klubie Senir-WIGOR" wynsi 1 pracwnik raz specjalista z zakresu rehabilitacji ruchwej (w wymiarze czasu dpwiednim d ptrzeb, finanswanym z

10 innych srdkw b^d^cych w dyspzycji jednstek samrz^du. Inne ushigi realizwane b^d^ draznie w ramach umw cywiln-prawnych. IV. 2. ZADANIA PODMIOTOW UCZESTNICZ^CYCH W REALIZACJI PROGRAMU 1. D zadan ministra wlasciweg d spraw zabezpieczenia spleczneg nalezy: 1) pracwanie crcznie glszenia knkursie fert na wsparcie fmanswe jednstek samrz^du w zakresie twrzenia i prwadzenia Dziennych Dmw Senir-WIGOR" raz Klubw Senir-WIGOR"; 2) udzielanie infrmacji zasadach Prgramu i warunkach knkursu, a takze ich interpretacja; 3) dknanie wybru beneficjentw spsrd fert zakwalifikwanych przez wjewdw; 4) glszenie wynikw knkursu fert; 5) pdpisywanie umw z beneficjentami wsparcie flnanswe jednstek samrz^du w zakresie twrzenia i prwadzenia Dziennych Dmw Senir-WIGOR" raz Klubw Senir-WIGOR", w parciu art. 150 ustawy finansach publicznych; 6) przekazanie srdkw beneficjentm; 7) analiza sprawzdah z reahzacji Prgramu; 8) rzliczenie dtacji; 9) kntrla nad realizacji Prgramu; 10) prwadzenie rejestru placwek typu Dzienny Dm Senir-WIGOR" raz Klub Senir-WIGOR"; 1 l)sprzidzanie sprawzdan zbirczych z realizacji Prgramu; 12)zbieranie infrmacji ci^glsci realizacji zadan wynikaj^cych z Prgramu. 2. D zadan wjewdy nalezy: 1) udzielanie infrmacji zasadach Prgramu i warunkach knkursu; 2) przyjmwanie fert wsparcie finanswe jednstek samrz^du w zakresie twrzenia i prwadzenia Dziennych Dmw Senir-WIGOR" raz Klubw Senir-WIGOR"; 3) dknanie kwalifikacji fert pd wzgl^dem frmalnym raz wst^pnym merytrycznym; 4) przekazanie zakwalifikwanych fert d Ministerstwa Pracy i Plityki Splecznej; 5) wyknywanie czynnsci kntrlnych w zakresie realizacji Prgramu; 3. D zadan rganw wyknawczych jednstek samrz^du (wjta, burmistrza, prezydenta miasta, starsty, marszalka) realizuj^cej Prgram nalezy:

11 1) zlzenie ferty^ d wlasciweg wjewdy^; 2) pdpisanie umwy z ministrem wlasciwym d spraw zabezpieczenia spleczneg wsparcie finanswe jednstek samrz^du w zakresie twrzenia i prwadzenia Dziennych Dmw Senir-WIGOR" raz Klubw Senir-WIGOR", w parciu art. 150 ustawy fmansach publicznych; 3) realizacja zadan zgdnie z zawartymi umwami; 4) krdynwanie Prgramu na terenie jednstek samrz^du; 5) rzliczenie trzymanej dtacji raz pddanie si^ kntrli zgdnie z umw^ w sprawie udzielania dtacji zawartej z ministrem wlasciwym d spraw zabezpieczenia spleczneg; 6) przekazywanie ministrwi wlasciwemu d spraw zabezpieczenia spleczneg kwartalnych i rcznych infrmacji spsbie realizacji Prgramu. V. ZAKRES PODMIOTOWYIPRZEDMIOTOWY PROGRAMU 1. Prgram plegac b^dzie na wsparciu twrzenia Dziennych Dmw Senir-WIGOR" i Klubw Senir-WIGOR" przez jednstki samrz^du, ktrych strategic rzwju pmcy splecznej uwzgl^dniaj^ rzwj infrastruktury dla sb starszych, a takze w ktrych brak jest innej infrastruktury pmcy splecznej teg typu. Preferwane b^d^ ferty na realizacji zadania, ktre w zakresie realizacji bejm^ gminy wiejskie lub miejsk-wiejskie niskich dchdach na jedneg mieszkahca i wyskim dsetku senirw w glnej liczbie mieszkancw gminy. Twrzenie placwki plegac b^dzie na adaptacji lub remncie juz istniej^cych biektw alb ich cz^sci i realizacji uslug w zakresie dstswanym d ptrzeb senirw. 2. Prgram umzliwi udzielenie wsparcia senirm (d 60. rku zycia) spelniaj^cym warunki d trzymania pmcy wskazanej w ustawie. Zasady funkcjnwania placwek raz tryb kwalifikwania sb d uczestnictwa w placwce parte s^ przepisy ustawy. Kryteria uczestnictwa senirw raz zakres dzialania placwek typu Senir-WIGOR" kresla jednstka samrz^du, ktra jest beneficjentem Prgramu. 3. W ramach Prgramu pdmity mg^ ubiegac si? uzyskanie srdkw finanswych^ przeznacznych w szczeglnsci na: ^ Wzr ferty raz tryb ich skladania kresli minister d spraw zabezpieczenia spleczneg w glszeniu knkursie. ^ Jednstki samrz^du mg^ ztzyc ferty wspin^.

12 1) jednrazwe wsparcie finanswe utwrzenia placwki w wysksci d 80% calkwiteg ksztu realizacji zadania, z tym ze wysksc srdkw fmanswych z budzetu panstwa przeznacznych na adaptacj? pmieszczen/budynku nie mze bye wyzsza niz 100 tys. zl, natmiast wysksc srdkw flnanswych przeznacznych na wypsazenie Dzienneg Dmu Senir-WIGOR" nie mze bye wyzsza niz 50 tys. zl, a w przypadku Klubu Senir-WIGOR" - 25 tys. zl; 2) zapewnienie funkcjnwania juz istniej^cych placwek. Dfinanswaniu z budzetu panstwa pdlegac mg^ kszty zwi^zane z biez^cym utrzymaniem placwki. Jednrazw rcznie kwta dfinanswania na dzialalnsc biez^c^ placwek uruchminych w ramach Prgramu wynsic b?dzie nie wi?cej niz 1/3 faktyczneg ksztu utrzymania jedneg miejsca miesi?cznie, jednak nie wi?cej niz 200 zl w Dziennym Dmu Senir-WIGOR" raz nie wi?cej niz 150 zl w Klubie Senir- WIGOR". 4. Za funkcjnwanie placwek raz utrzymanie liczby miejsc dpwiada jednstka samrz^du. Kszty dzialania placwek s^ pkrywane ze srdkw Prgramu - nie przekraczaj^cej 1/3 wartsci zadania raz w c najmniej 2/3 ze srdkw wlasnych jednstek samrz^du raz srdkw d beneficjentw statecznych (senirw lub ich rdziny)." 5. Jednstka samrz^du dpwiada za realizacj? kwalifikacji lekarskiej senirw zwlaszcza d zaj?c rehabilitacyjnych, sprtw-rekreacyjnych i aktywizuj^cych ferwanych w placwkach Senir WIGOR". 6. W placwkach uruchamianych w ramach Prgramu nie mg^ bye twrzne miejsca caldbweg pbytu. VI. SPOSOB WYBORU OFERT ' Prgram zaktada dwa zrdta finanswania na utwrzenie placwki (dtacja z Prgramu raz srdki wlasne jednstki samrzgdu uczestnicz^cej wprgramie), natmiast najej funkcjnwanie placwki przeznaczane b^dq ddatkw srdki pchdz^ce z dptatnsci pnsznej przez uczestnikw. ' Srdki wlasne jednstki samrz^du mg^ uwzgl^dniac srdki pchdz^ce z Eurpejskieg Funduszu Spleczneg stswnie d zapisw POWER raz Reginalnych Prgramw Operacyjnych na lata " Zasady uczestnictwa raz kryteria dplatnsci przez senira ustala gmina zgdnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy. Od 2016 r. preferwane b^d^ jednstki samrz^du stsuj^ce udzial nie mniejszy niz 30% senirw z przeci?tnym miesi^cznym dchdem d dyspzycji na 1 sb^ w gspdarstwie dmwym nie przekraczaj^cym 2-krtnsci kryterium dchdweg w pmcy splecznej. Integraln^ cz^sci^ ferty sktadanej przez jednstki samrz^dujest diagnza sytuacji demgraficznej najej terenie raz stan zaptrzebwania na dzienne ushigi piekuncze najej terenie z uwzgl^dnieniem diagnzy stanu dchdw ptencjalnych beneficjentw statecznych Prgramu. 10

13 1. Srdki finanswe b^d^ przyznawane w parciu glszny knkurs fert, ktry zstanie zamieszczny na strnie intemetwej Ministerstwa Pracy i Plityki Splecznej raz na strnach intemetwych wjewdw. 2. Szczeglwe wytyczne raz zasady udzielania dtacji na realizacji zadan w ramach Prgramu zstan^ umieszczne w glszeniu knkursie. 3. O dtacji na realizacji zadan realizwanych w ramach Prgramu mg^ ubiegac si? jednstki samrz^du. 4. Oferty knkurswe nalezy skladac d wydziahi plityki splecznej wlasciweg urz^du wjewdzkieg. 5. Wydzialy plityki splecznej urz^dw wjewdzkich dknuj^ ceny frmalnej i wstipnej merytrycznej zglsznych d prgramu fert knkurswych, bir^c pd uwagi przedstawiny prgram dzialania na rzecz srdwiska senirw na terenie jednstki samrz^du. 6. Przekazane przez wjewdw ferty knkurswe dtacji na realizacji zadan, zlzne w ramach Prgramu, zstan^ pddane cenie merytrycznej przez Kmisji Knkurswe d spraw piniwania fert zlznych w knkursie, pwlan^ przez ministra wlasciweg d spraw zabezpieczenia spteczneg. 7. Kmisja Knkurswa przedklada ministrwi wlasciwemu d spraw zabezpieczenia spteczneg listi rankingw^ fert d statecznej akceptacji. 8. Srdki finanswe przyznawane bid^ przez ministra wlasciweg d spraw zabezpieczenia spleczneg w parciu umwi zawart^ z pdmitem, ktreg ferta w ramach Prgramu zstala pzytywnie cenina przez Kmisji Knkursw^, pwlan^ przez ministra wlasciweg d spraw zabezpieczenia spleczneg. 9. Pdmity, ktre bid^ aplikwaly dtacji realizacji zadan, zbwi^ane s^ d spelnienia warunku psiadania finansweg wkladu wlasneg w wysksci nie mniejszej niz 20% calkwiteg ksztu zadania. Calkwity kszt zadania rzumiany jest jak: kwta dtacji (kwta dtacji na realizacji zadania przyznawana przez MPiPS) + kwta wkladu wlasneg (finanswy wklad wlasny wniskdawcy) = calkwity kszt zadania. Nie jest mzliwe wniesienie wkladu rzeczweg jak wkladu wlasneg w realizacji zadania. 10. Zlzenie ferty nie jest rwnznaczne z przyznaniem dtacji we wniskwanej wysksci. 11

14 11. Minister wlasciwy d spraw zabezpieczenia spleczneg zastrzega sbie mzliwsc zmniejszenia kwty dtacji planwanej na realizacji zadania w sytuacji granicznej kwty srdkw w ustawie budzetwej na realizacji teg zadania w danym rku. 12. Niewykrzystana kwta dtacji na realizacji zadan pdlegac b^dzie zwrtwi na zasadach przewidzianych w ustawie finansach publicznych. 13. Dtacji na realizacji zadan nie s^ bjite w szczeglnsci: 1) inwestycje zwi^zane z budw^ nwych biektw przeznacznych na placwki; 2) zakup nieruchmsci; 3) kszty rehabilitacji senirw. VII. ZRODLAFINANSOWANIA 1. Wielksc srdkw finanswych kreslana bidzie crcznie w ustawie budzetwej. 2. W 2015 r. realizacja Prgramu finanswana bidzie w ramach srdkw ujitych w czisci 81 - Rezerwa glna w kwcie 10 mln zl i czisci 83 - Rezerwy celwe, pz Dtacje celwe na finanswanie lub dfinanswanie zadan z zakresu pmcy splecznej (w tym na pmc dla cudzziemcw, ktrzy uzyskali status uchdzcy lub chrni uzupelniaj^c^ na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej i wymagaj^ wsparcia w zwi^zku z prcesem integracji) raz na placenie skladki na ubezpieczenie zdrwtne za sby pbieraj^ce niektre swiadczenia z pmcy splecznej w kwcie 10 mln zl. Pcz^wszy d 2016 r. srdki finanswe na realizacji Prgramu planwane bid^ w rezerwie celwej w czisci 83 przeznacznej na realizacji wielletnieg prgramu Senir-WIGOR", c spwduje zwiikszenie wydatkw budzetu panstwa 340 mln zl (z teg w 2016 r mln zl, w 2017 r mln zl, w 2018 r mln zl, w 2019 r mln zl, w 2020 r mln zl). 3. Budzet Prgramu sklada sii z dwch czisci - dtacje i srdki techniczne. Wlatach : I czisc - dtacje: nie mniej niz 95% budzetu rczneg, II czisc - srdki techniczne: nie wiicej niz 5% budzetu rczneg. Prgram zaklada udzial ksztw bslugi d 5% budzetu (srdki techniczne). Srdki techniczne zstan^ przeznaczne na bslugi Prgramu (kmpnent knkurswy),wymiani dbrych praktyk raz mnitring i ewaluacji dzialania Prgramu w latach z pdzialem na srdki d dyspzycji Ministerstwa Pracy i Plityki Splecznej, z ktrych czisc - d 1,5% budzetu Prgramu zstanie przekazana d urzidw wjewdzkich w zwi^zku z realizacji czisci zadan w ramach Prgramu na pzimie wjewdzkim. 12

15 Vm. MONITORING PROGRAMU 1. Kwartaln^ infrmacji spsbie realizacji Prgramu na terenie jednstki samrz^du przekazuje dpwiedni wjt, bumiistrz, prezydent miasta, starsta lub marszalek ministrwi wlasciwemu d spraw zabezpieczenia spleczneg w terminie d 15 dnia miesi^ca nast^puj^ceg p zaknczeniu kwartahi. 2. Rczn^ infrmacji realizacji Prgramu na terenie jednstki samrz^du przekazuje dpwiedni wjt, burmistrz, prezydent miasta, starsta lub marszalek ministrwi wlasciwemu d spraw zabezpieczenia spleczneg w terminie d dnia 10 luteg nast^pneg rku. 3. Infrmacja, ktrej mwa w pkt 1 i 2, uwzgl^dnia w szczeglnsci nast^puj^ce dane: 1) rzeczywisty liczb? senirw bj^tych wsparciem w ramach Prgramu; 2) kszt realizacji zadania w ramach Prgramu - glem, w tym ze srdkw wlasnych i z dtacji budzetu panstwa; 3) liczb? utwrznych w ramach Prgramu placwek, w tym: a) Dziennych Dmw Senir-WIGOR", b) Klubw Senir-WIGOR"; 4) liczb? placwek, ktrym udzieln dtacji d dzialalnsci biezycej; 5) pdmit prwadzycy: a) samdzielnie jednstka samrzydu, b) inny pdmit; 6) liczb? senirw bj^tych pszczeglnymi rdzajami uslug: a) scjalnymi, I I b) edukacyjnymi,! c) kulturaln-swiatwymi, d) sprtw-rekreacyjnymi, e) rehabilitacyjnymi, f) aktywizujycymi, g) terapii zaj^ciwej, h) innymi. 4. Infrmacje, ktrych mwa w pkt 3 ppkt 1, 2, 4 i 5, sy przekazywane w pstaci elektrnicznej. 5. Wyniki mnitringu Prgramu sy przedstawiane Radzie ds. Plityki Seniralnej raz Radzie Dzialalnsci Pzytku Publiczneg c najmniej raz w kazdym rku kalendarzwym bwiyzywania Prgramu. 13

16 IX. NADZ6R NAD REALIZACJI PROGRAMU Minister wlasciwy d spraw zabezpieczenia spleczneg decyduje w drdze knkurswej pdziale srdkw w ramach Prgramu. Minister wlasciwy d spraw zabezpieczenia spleczneg sklada Prezeswi Rady Ministrw sprawzdania z realizacji Prgramu d dnia 30 wrzesnia kazdeg rku za rk pprzedni. W uzasadninych przypadkach minister wlasciwy d spraw zabezpieczenia spleczneg mze, w trakcie i p realizacji Prgramu, przeprwadzic jeg kntrl?. 14

17 PROJEKT z dnia 31 grudnia 2014 r. UZASADNIENIE Wielletni Prgram Senir-WIGOR" na lata jest prgramem finansweg wspierania jednstek samrz^du terytrialneg (gminy, pwiatu raz samrz^du wjewdztwa) w zakresie twrzenia i prwadzenia Dziennych Dmw Senir-WIGOR" raz Klubw Senir-WIGOR". Prirytetem b^d^ gminy niskich dchdach na jedneg mieszkanca i wyskim dsetku sb starszych w glnej liczbie mieszkancw gminy, w ktrych nie ma w tym zakresie zadnej infrastruktury pmcy splecznej, w szczeglnsci gminy wiejskie i miejsk-wiejskie. Zapwiedz dzialan na rzecz twrzenia pwyzszych placwek zstala przedstawina w trakcie wyglaszaneg w Sejmie Rzeczypsplitej Plskiej Expse Pani Ewy Kpacz - Prezesa Rady Ministrw. W takich placwkach senirzy pwinni znalezc piek^ i wsparcie, fert^ ciekaweg sp^dzenia czasu wlneg i pczucie bezpieczenstwa, a takze pdstaww^ rehabilitacj^ ruchw^. Jak wiadm, w Plsce d kilkunastu lat bserwwany jest prces zmiany struktury demgraficznej, ktreg cech^ jest rsn^cy udzial sb starszych w ppulacji glem. Jednczesnie, nalezy pdkreslic, iz na skutek pprawiaj^cych si? warunkw zycia, wydhiza si? srednia dhigsc zycia Plakw. Od 2000 rku przeci?tne dalsze trwanie zycia w dniesieniu d m?zczyzn raz kbiet wzrsl 3 lata. Wydluzaj^ca si? przeci?tna dhigsc zycia sprawia, ze w perspektywie najblizszych dwudziestu kilku lat nast^pi gwaltwny prces starzenia si? ludnsci. Isttn^ knsekwencj^ demgraficzneg starzenia si? spleczenstwa jest takze craz cz?stsze samtne zamieszkiwanie sb starszych. Jednczesnie, jak wynika z danych statystycznych GUS, sredni udzial ludnsci w wieku pwyzej 65. rku zycia w Plsce w glnej liczbie ludnsci wynsi k. 15%, przy czym w grupie kbiet jest wyzszy i wynsi az 18%. Najwyzszy udzial kbiet p 65. rku zycia w glnej liczbie ludnsci wjewdztwa dtyczy wjewdztwa ldzkieg - 20% raz wjewdztw lubelskieg i swi?tkrzyskieg - p 19%. Z danych MPiPS wynika, ze gminne srdki wsparcia funkcjnuj^ w 582 gminach, tj. w 23% gmin w Plsce, przy czym 72% srdkw dziala w gminach miejskich, 20% w gminach miejsk-wiejskich i tylk 8% w gminach wiejskich. Wykluczaj^c srdki adreswane d sb

18 z zaburzeniami psychicznymi, dmy dla matek z malletnimi dziecmi, srdki dla sb bezdmnych raz jadidajnie, pzstaje 236 gmin (tj. 9% wszystkich gmin), w ktrych funkcjnuj^ srdki wsparcia. Wbec pwyzszeg stanu rzeczy isttne jest, aby Rz^d pdj^l dzialania, ktre skierwane s^ bezpsredni d senirw, maj^ce na celu wsparcie jednstek samrz^du terytrialneg w realizacji ich zadan ustawwych. Prgram Senir-WIGOR" przewiduje mzliwsc twrzenia przez jednstki samrz^du terytrialneg dwch frm placwek, Dzienneg Dmu Senir-WIGOR" lub Klubu Senir- WIGOR", rzni^cych si^ niec zakresem ushig. Wybru frmy placwki dknuje jednstka samrz^du terytrialneg w zaleznsci d zdiagnzwaneg zakresu ptrzeb srdwiska senirw, c pwinn bye tez uwzgl^dnine w strategii rzwi^zywania prblemw splecznych, ktrej mwa w art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pmcy splecznej. Prirytetwe b^d^ gminy wiejskie lub miejsk-wiejskie, w ktrych brak jest infrastruktury pmcy splecznej, wyl^czaj^c srdki pmcy splecznej. Twrzenie placwek plegac b^dzie na adaptacji lub remncie juz istniej^cych biektw alb ich cz^sci i realizacji ushig w zakresie dstswanym d ptrzeb senirw. Dtacja na utwrzenie placwki mze wynsic d 80% ksztu realizacji zadania, jednak nie wi^cej niz 100 tys. zl. Dtacja na utwrzenie placwek nie bejmuje ksztw wypsazenia raz srdkw na prwadzenie dzialalnsci biez^cej. Jednrazw rcznie kwta dtacji ksztw wypsazenia glem dla Dziennych Dmw Senir-WIGOR" nie mze przekrczyc 50 tys. zl, a w przypadku Klubw Senir-WIGOR" - 25 tys. zl. Dtacja na dzialalnsc biez^c^ placwek uruchminych w ramach Prgramu wynsic b^dzie d 1/3 faktyczneg ksztu utrzymania najedneg uczestnika miesi^cznie, jednak nie wi^cej niz 200 zl w Dziennym Dmu Senir-WIGOR" raz nie wi^cej niz 150 zl w Klubie Senir- WIGOR". Dzialalnsc biez^ca placwek fmanswana b^dzie z budzetu panstwa, budzetu jednstek samrz^du terytrialneg, dplatnsci sb starszych. Infrmacje nt. ptencjalnych beneficjentw Prgramu zawart w Tabeli 1. raz szacunkwych wydatkw na piek^ nad senirami w Plsce w Tabeli 2.

19 CN ON in" in , , , ,9 8 SO in s" OS , , , ,2 <N CN " , , , ,4 cs OS , , , ,0 <s <s in <s ji a h 00 CN CN O in OS CN " cn s SO CN OS " s ON" , , , , , , , , , , , ,5 'S 2 61) 2 a 1 " O SO^ s" CN " I I "^ CN CN O" CN , , , , , , , ,5 s" m CN s" , , , ,7 'a «'^" m cn CN OS , , , ,2 H ill r.f Osby 60+ nie wymagaj^ce pieki instytucjnalnej Wariant 1-100% sb krzystaj^cych z Klubw "Senir- WIGOR" Wariant 2-50% sb krzystaj^cych z Klubw "Senir- WIGOR" Wariant 3-25% sb krzystaj^cych z Klubw "Senir- WIGOR"

20 a 'fi S s S a s O e i PM a a N u a 1 N,2.Q c«h 00 N ^ Is ex 2 ON Q I* = O 55 = O - 5? 1^ 5^ tki > cd - Wy tem Wy lem m 2 I N N ^ 2 OH 3 I CO O a N O.2 In lis I? 2 O 00 * ^

21 Nazwa prjektu Prjekt uchwaiy Rady Ministrw w sprawie ustanwienia wielletnieg prgramu Senir-WIGOR" na lata Ministerstw wid^ce i ministerstwa wsptpracuj^ce Ministerstw Pracy i Plityki Splecznej Osba dpwiedzialna za prjekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Pdsekretarza Stanu Wladystaw Ksiniak-Kamysz, Minister Pracy i Plityki Splecznej Kntakt d piekuna merytryczneg prjektu Jacek Jarsinski tel Data sprz^dzenia r. OGENA SKUTKOW REGULACJI Zrdt: Art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885, 938 i 1646 raz z 2014 r. pz. 379,911 i 1146) Nr w wykazie prac - IA4 Prpnwane rzwi^zanie jest realizacj^ zapwiedzi Prezesa Rady Ministrw zawartej w expse wyglsznym pdczas brad Sejmu RP w dniu 1 pazdziernika 2014 r. Prpnwane rzwi^anie wzmacnia aktywnsc sb starszych, ich integracie ze srdwiskiem lkalnvm raz przeciwdziala marginalizacji i wykluczeniu splecznemu. Prpnwane rzwi^zanie wzmcni aktywnsc sb starszych, ich integracj? ze srdwiskiem lkalnym raz b^dzie przeciwdzialac marginalizacji i wykluczeniu splecznemu. Jest t narz^dzie wspieraj^ce dzialania jednstek samrz^du terytrialneg w zakresie realizacji zadan wlasnych kreslnych w art. 17 ust. 2 pkt 3, w art. 19 pkt 11 raz w art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pmcy splecznej (Dz. U. z 2013 r. pz. 182, ze zm.). Oczekiwanym efektem b^dzie pwstanie i wzmcnienie juz istniej^cych placwek wsparcia dzienneg dla sb starszych, c pzwli na zmniejszenie ich wykluczenia spleczneg. Przewiduje si^, ze w rku 2015 w ramach Prgramu pwstanie lub zstanie dpsaznych k. 100 placwek. Nie dtvc Grupa Wielksc Zrdl danych Oddzialywanie 1 Ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 r. 0 dzialach administracji rz^dwej (Dz. U. z 2013 r. pz. 743, z pzn. zm.) Minister wlasciwy ds. zabezpieczenia spleczneg Minister wlasciwy ds. budzetu 1 Ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 r. 0 dzialach administracji rz^dwej Wjewdwie 16 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. wprwadzeniu zasadniczeg trjstpniweg pdzialu terytrialneg panstwa (Dz. U. z 1998r.Nr96, pz. 603, z pzn. zm.) Minister wlasciwy ds. zabezpieczenia spleczneg b?dzie krdynatrem prgramu, b^dzie przekazywal beneficjentm srdki zaplanwane w cz^sci 44 - zabezpieczenie spleczne raz b?dzie grmadzil i przetwarzal dane statystyczne w celu mnitrwania realizacji Prgramu. W rku 2015 minister wlasciwy ds. budzetu dkna przeniesienia srdkw zaplanwanych w ustawie budzetwej na ten rk z cz^sci: 81 - Rezerwa glna (10 mln zl) i 83 - Rezerwy celwy (10 mhi zl) d cz^sci 44 - zabezpieczenie spleczne. Prpnwane rzwi^zanie ddziahije na wjewdw pprzez: - zebranie fert i ich zapiniwanie raz przekazanie d ministra

22 Gminy Dane GUS - stan na 1 stycznia 2014 r. Pwiaty(314) Miasta na prawach pwiatu (66) 380 Dane GUS - stan na 1 stycznia 2014 r. Samrz^dy wjewdztw 16 Dane GUS - stan na 1 stycznia 2014 r. wlasciweg ds. spraw zabezpieczenia spleczneg Pszczeglne gminy, ktre przyst^pi^ d Prgramu, b?d4 musialy kreslic stan zaspkjenia ptrzeb na wsparcie sb starszych, kreslic niezb?dne ptrzeby fmanswe w zakresie utrzymania b^dz twrzenia placwek kreslnych w Prgramie, przeznaczyc niezb^dne srdki wlasne w wysksci kreslnej Prgramem, prwadzic niezb^dny mnitring i przekazywac kwartalne infrmacje statystyczne d ministra wlasciweg ds. zabezpieczenia spleczneg. Pszczeglne pwiaty raz miasta na prawach pwiatu, ktre przyst^pi^ d Prgramu, b^d^ musialy kreslic stan zaspkjenia ptrzeb na wsparcie sb starszych, kreslic niezb?dne ptrzeby finanswe w zakresie utrzymania b^dz twrzenia placwek kreslnych w Prgramie, przeznaczyc niezb^dne srdki wlasne w wysksci kreslnej Prgramem, prwadzic niezb?dny mnitring i przekazywac kwartalne infrmacje statystyczne d ministra wlasciweg ds. zabezpieczenia spleczneg. Pszczeglne samrz^dy wjewdztw, ktre przyst^pi^ d Prgramu, b^d^ musialy kreslic stan zaspkjenia ptrzeb na wsparcie sb starszych, kreslic niezb?dne ptrzeby finanswe w zakresie utrzymania b^dz twrzenia placwek kreslnych w Prgramie, przeznaczyc niezb?dne srdki wlasne w wysksci kreslnej Prgramem, prwadzic niezb?dny mnitring i przekazywac kwartalne infrmacje statystyczne d ministra wlasciweg ds. zabezpieczenia spleczneg.

23 Prjekt uchwaly Rady Ministrw nie wymaga przeprwadzenia knsultacji spdecznych. (ceny stale z r.) Skutki w kresie 10 lat d wejscia w zycie zmian [mln zl] Lqcznie (0-10) Dchdy glem budzet panstwa JST pzstate jednstki (ddzielnie) Wydatki gtem 42, , budzet panstwa JST 22, , pzstale jednstki (ddzielnie) Sald glem budzet panstwa JST pzstale jednstki (ddzielnie) 42, , , , Zrdla finanswania W 2015 r. - budzet panstwa - rezerwy budzetwe w cz?sciach: 81 - Rezerwa glna (10 mln zl) i 83 - Rezerwy celwe (10 mln zl). Pcz^wszy d 2016 r. srdki fmanswe na realizacj? Prgramu planwane b?d^ w rezerwie celwej w cz?sci 83 przeznacznej na realizacj? wielletnieg prgramu Senir-WIGOR", c spwduje zwi?kszenie wydatkw budzetu panstwa 340 mln zl (z teg w 2016 r mln zl, w 2017 r mln zl, w 2018 r mln zl, w 2019 r mln zl, w 2020 r mln zl). Ddatkwe infrmacje, w tym wskazanie zrdel danych i przyj?tych d bliczen zalzen Tabela 1. Mntaz fmanswy utwrzenia raz funkcjnwania placwek Senir-WIGOR" w latach w mln zl Zrdl Przeznaczenie srdkw finanswych dtacji Utwrzenie placwki Budzet panstwa Funkcj n wanie placwki suma JST Utwrzenie placwki 2,5 5 7, Funkcjnwania placwki z udzialem finanswym senira suma 22, , OGOLEM 42, , Wydatki dla JTS zstaly szacwane na pdstawie zalzenia, iz w kazdym rku sredni 50% budzetu Prgramu zstanie przeznaczne na twrzenie placwek Senir-WIGOR" (80% udziahi srdkw z budzetu panstwa raz 20% srdki JST), a pzstale 50% srdkw z budzetu Prgramu zstanie przeznaczne na dtacje na funkcjnwanie placwek Senir-WIGOR" (z takim samym

24 udzialem budzetu jednstek samrz^du terytriahieg raz budzetu panstwa). Ddatkw funkcjnwanie b^dzie uzupelnine przez wplaty senir6w jak udzial w ksztach utrzymania placwek Senir-WIGOR". Mntazfinanswyfunkcjnwania plac6wek znacza prprcjnalny udzial budzetu panstwa, budzetu jednstek samrz^du terytrialneg raz senirw w frmule p 1/3 wydatkw dla kazdej ze strn. Przyj^t, ze w pierwszym rku (2015) z placwek b^dzie krzystal sredni p k. 20 sb, sredni kres krzystania b^dzie wynsil 6 miesi^cy. Zgdnie z przyj^tymi w Prgramie wielksciami srdkwfinanswychkwta 20 mln zl pzwli na uruchmienie i dpsazenie k. 100 placwek w pierwszym rku jeg funkcjnwania, w nast^pnych latach dpwiedni wi^cej. Czas w latach d wejscia w zycie zmian Lqcznie (0- W uj^ciu duze przedsiebirstsva 10) 1 V// pieni^znym (w mln zl, sektr mikr-, malych i srednich ceny stale z przedsiebirstw r.) rdzina, bywatele raz gspdarstwa dmwe (ddaj/usun) W uj^ciu duze przedsi^birstwa niepieni^znym sektr mikr-, malych i srednich przedsiebirstw rdzina, bywatele raz gspdarstwa dmwe Niemierzalne (ddaj/usun) (ddaj/usun) (ddaj/usun) w tym wskazanie zrdel danych i przyj^tych d bliczen zalzeh Nie dtyczy nie dtyczy Wprwadzane S4 bci^enia pza bezwzgl?dnie wymaganymi przez UE (szczegly w dwrcnej tabeli zgdnsci). LJ zmniejszenie liczby dkumentw n zmniejszenie liczby prcedur O skrcenie czasu na zalatwienie sprawy r~ inne: Wprwadzane bci^enia s^ przystswane d ich elektrnizacji. tak nie 1 1 nie dtyczy zwi?kszenie liczby dkumentw zwi^kszenie liczby prcedur wydhizenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 inne: tak nie 1 1 nie dtyczy Kmentarz:

25 0 srdwisk naturalne n sytuacja i rzwqj reginalny n inne: S demgrafia O mienie pahstwwe r~l infrmatyzacja 1 1 zdrwie Omwienie wplywu Prpnwane rzwi^zanie pwinn zwi^kszyc aktywnsc senirw, zmniejszyc ich pzim wykluczenia spleczneg raz pdniesc pzim integracji ze srdwiskiem lkalnym. Przewiduje siq, ze prpnwane rzwi^zanie wejdzie w zycie z dniem nast^puj^cym p dniu glszenia, z mc^ bwi^zuj^c^ d dnia 1 stycznia 2015 r. Pzwli t na przygtwanie si? jednstek samrz^du terytrialneg d pdj?cia realizacii Prgramu. Zgdnie z prjektem zal^cznika d uchwaiy Rady Ministrw realizacja Prgramu b^dzie mnitrwana w calym kresie jeg trwania, tj. d rku 2020 w ukladzie kwartalnym przez Ministra Pracy i Plityki Splecznej. Wprwadzenie prgramu w rku 2015 pzwli na dknanie jeg ewaluacji w 2016 r. raz rewizie Prgramu w 2017 r. Nie dtyczy

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VI II W 2013 ROKU OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE: FUNDACJA AKTYWIZACJI I ROZWOJU MŁODZIEŻY FARMA WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w. stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly' UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art'

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo