Wydzia³ Geologii Geofizyki i Ochrony Œrodowiska; al. Mickiewicza 30, Kraków; 2 Geofizyka Kraków Sp. z o.o.;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydzia³ Geologii Geofizyki i Ochrony Œrodowiska; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; 2 Geofizyka Kraków Sp. z o.o.;"

Transkrypt

1 GEOLOGIA 2007 Tom 33 Zeszyt 4/ PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH Z ZACHODNIEJ CZÊŒCI KARPAT FLISZOWYCH POD K TEM ELIMINACJI ZAK ÓCEÑ KOHERENTNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY FXCNS (SYSTEM OMEGA) Processing of seismic data from the western part of the Flysch Carpathians in order to suppress coherent noise using the FXCNS procedure (Omega system) Kaja PIETSCH 1 & Agnieszka URBAN 2 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica, Wydzia³ Geologii Geofizyki i Ochrony Œrodowiska; al. Mickiewicza 30, Kraków; 2 Geofizyka Kraków Sp. z o.o.; Treœæ: W niniejszym artykule przedstawiono dzia³anie i uzyskane wyniki zastosowania funkcji FXCNS, pracuj¹cej w systemie Omega, której zadaniem jest t³umienie zak³óceñ koherentnych. Sposób dzia³ania tej funkcji pokazano na przyk³adzie profilu sejsmicznego K, zarejestrowanego w zachodniej czêœci Karpat fliszowych (Geofizyka Kraków Sp. z o.o.). Zastosowanie funkcji FXCNS we wczesnym etapie przetwarzania przyczyni³o siê do lepszej estymacji waveletu podczas dekonwolucji (podniesienie rozdzielczoœæ pionowej), poprawi³o wzajemn¹ koherencjê tras, jak równie wyraÿne zwiêkszy³o rozdzielczoœæ poziom¹. S³owa kluczowe: przetwarzanie sejsmiczne, eliminacja zak³óceñ koherentnych, system Omega funkcja FXCNS, dane sejsmiczne z zachodniej czêœci Karpat fliszowych Abstract: The paper presents operation and results of application of the FXCNS procedure, operating in the Omega system. The task of this procedure is a coherent noise suppression. Application of the procedure was shown with an example of the seismic line K, registered by the Geofizyka Kraków Ltd. in the western part of the Flysch Carpathians. Application of the FXCNS procedure at an early stage of processing contributed to better estimation of a wavelet during deconvolution (increasing of vertical resolution), improved mutual coherence of traces, as well as distinctly improved horizontal resolution. Key words: seismic processing, coherent noise suppression, Omega system FXCNS procedure, seismic data from the west part of the Flysch Carpathians

2 Map of the Polish Outer Carpatians with the locality of the analyzed area (after ytko et al. 1989, simplified) Mapa polskich Karpat zewnêtrznych z lokalizacj¹ analizowanego terenu (wg ytko et al. 1989, uproszczona) 168 K. Pietsch & A. Urban

3 Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czêœci Karpat fliszowych pod k¹tem Sejsmiczne badania refleksyjne odgrywaj¹ istotn¹ rolê przy rozpoznawaniu budowy Karpat, zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej, m.in. przy poszukiwaniu z³ó wêglowodorów. Niestety widoczny na przekrojach sejsmicznych obraz falowy jest w wiêkszoœci przypadków trudny do interpretacji. Ma to miejsce równie na profilach sejsmicznych zarejestrowanych (lata ) w zachodniej czêœci Karpat fliszowych, w rejonie pomiêdzy Wadowicami ababi¹ Gór¹ (Pietsch et al. 2007a). Rejestrowany obraz falowy jest uwarunkowany, zarówno bardzo zmienn¹ budow¹ strefy przypowierzchniowej, jak i budow¹ wg³êbn¹ fa³dowo-p³aszczowinowym stylem przesz³o 2 kilometrowej formacji fliszowej oraz zrêbow¹ budow¹ pod³o a paleozoiczno-prekambryjskiego. Taki typ budowy, obok zmiennych i du ych upadów granic sejsmicznych oraz licznych ich wyklinowañ, czêstego wystêpowania fal dyfrakcyjnych zwi¹zanych z uskokami, powsta³ymi przy ró nym re imie, o ró nym zasiêgu i kierunku, powoduje równie generowanie du ej iloœci fal zak³ócaj¹cych, zwi¹zanych tak z p³ytk¹, jak i g³êbok¹ czêœci¹ przekroju geologicznego. W takiej sytuacji poprawa czytelnoœci sejsmicznego obrazu zachodniej czêœci Karpat Zewnêtrznych wymaga reprocessingu danych i zastosowania sekwencji przetwarzania nastawionej, w pierwszej kolejnoœci, na eliminacjê fal zak³ócaj¹cych, w drugiej zaœ na podniesienie rozdzielczoœci zapisu sejsmicznego, zarówno rozdzielczoœci pionowej jak i poziomej. W niniejszym artykule przedstawiono dzia³anie i uzyskane wyniki zastosowania, w pocz¹tkowym etapie reprocessingu, funkcji FXCNS, której zadaniem jest t³umienie zak³óceñ koherentnych. Sposób dzia³ania tej funkcji pokazano na przyk³adzie profilu sejsmicznego K (Geofizyka Kraków Sp. z o.o.), który dowi¹zany jest do dwóch g³êbokich otworów Œlemieñ 1 i Lachowice 7, nawiercaj¹cych prekambr. Prace obliczeniowe zrealizowano z wykorzystaniem systemu przetwarzania danych sejsmicznych Omega (WesternGeco). Analiza zapisu sejsmicznego rejestrowanego w obszarze Wadowice Babia Góra na rekordach polowych wykaza³a obecnoœæ silnych szumów koherentnych. Widoczna fala powierzchniowa silnie wp³ywa na mo liwoœæ wyodrêbnienia sygna³u u ytecznego (Fig. 1). Zak³ócenia te tworz¹ siê w strefie przypowierzchniowej, w formie rozproszonej fali powierzchniowej oraz silnych rewerberacji (trapped mode) i maj¹ takie same prêdkoœci pozorne jak fala refrakcyjna. Fale te interferuj¹ z sygna³em odbitym od granic refleksyjnych na dalszych offsetach. Dodatkowo niejednorodnoœci w strefie przypowierzchniowej mog¹ byæ przyczyn¹ rozproszenia energii sygna³u, co powoduje jego zró nicowanie nie tylko zwi¹zane z offsetem, ale tak e z kierunkiem umiejscowienia Ÿród³a (szczególnie wa ne dla danych 3D). Usuniêcie koherentnych szumów zak³ócaj¹cych dane jest bardzo istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania. Obecnoœæ tego rodzaju sk³adowych sygna³u wp³ywa negatywnie na dzia³anie algorytmów stosowanych przed sk³adaniem, a tak e czêsto na sam proces sk³adania. Do wyodrêbnienia i usuniêcia zak³ócaj¹cej fali powierzchniowej wykorzystano dostêpny w systemie Omega modu³ F-X (Coherent Noise Suppression). Funkcja F-X Coherent Noise Suppression (FXCNS) jest zaprojektowana do os³abiania szumów koherentnych, generowanych w punktach wzbudzania. Radzi sobie tak e w przypadku zak³óceñ zwi¹zanych z niejednolitym przestrzennym próbkowaniem sygna³u. Dane konwertowane s¹ do domeny f-x, gdzie lokalnie dla ka dego odbiornika estymuje siê szum za pomoc¹ filtrów wachlarzowych (Hildebrand 1982) i optymalizuje metod¹ najmniejszych

4 170 K. Pietsch & A. Urban kwadratów (Seeman & Horowicz 1983). Procedura estymacji wykorzystuje pakiety kilku s¹siaduj¹cych ze sob¹ tras do wyodrêbnienia szumów dla wybranych zakresów prêdkoœci pozornych. Oddzielnie dla ka dego wybranego pasma czêstotliwoœci stosowana jest optymalizacja metod¹ najmniejszych kwadratów. Wyekstrahowany szum jest odejmowany od danych wejœciowych. Fig. 1. Profil sejsmiczny K, rekordy polowe 111 i 112 przed t³umieniem zak³óceñ amplitudowych Fig. 1. Seismic profile K, field records 111 and 112 before amplitude noise suppression W celu uzyskania jak najlepszego efektu dzia³ania modu³u FXCNS wykonano seriê testów najistotniejszych parametrów tej funkcji. Jako pierwszy testowano zakres filtra czêstotliwoœci, w obrêbie którego szum jest estymowany i usuwany. Szerokoœæ filtra czêstotliwoœci (trapezowego) jest okreœlona przez cztery wartoœci: górn¹ czêstotliwoœæ odciêcia, (high-cut frequency), dwie czêstotliwoœci zerowe (highpass frequency, low-pass frequency), doln¹ czêstotliwoœæ odciêcia (low-cut frequency). Pomiêdzy wartoœciami czêstotliwoœci zerowych (high-pass i low-pass frequency) szumy koherentne s¹ estymowane i usuwane z wag¹ jeden. Pomiêdzy górn¹ czêstotliwoœci¹ odciêcia oraz czêstotliwoœci¹ zerow¹ (high-cut, high-pass frequency) szumy koherentne s¹ estymowane i usuwane z wag¹ obliczan¹ przy pomocy funkcji cosinus. Szerokoœæ filtra powinna byæ tak dobrana, aby unikn¹æ efektów brzegowych.

5 Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czêœci Karpat fliszowych pod k¹tem Wartoœci czêstotliwoœci okreœlaj¹ce kszta³t filtra by³y wybrane na podstawie analizy widma czêstotliwoœci danych sejsmicznych (Fig. 2). Fig. 2. Widmo czêstotliwoœciowe rekordów polowych Fig. 2. Amplitude spectrum of field records Analiza widma czêstotliwoœciowego pokazuje du y udzia³ czêstotliwoœci w zakresie od 4 do 18 Hz. Do testów wybrano dwa filtry: Hz oraz Hz. Za³o ono takie wartoœci, przy których czêstotliwoœci 4-12 Hz zostan¹ odfiltrowane z wag¹ jeden. Po wykonaniu testów porównano widma czêstotliwoœciowe danych po filtracji i ostatecznie jako najlepszy wybrano filtr Hz (Fig. 3 i 4). Fig. 3. Widmo czêstotliwoœciowe po zastosowaniu modu³u FXCNS z parametrami filtra czêstotliwoœci Hz Fig. 3. Amplitude spectrum after FXCNS module application with use of Hz frequency filter parameters Nastêpnym etapem testów by³o wybranie w³aœciwego zakresu prêdkoœci. Podobnie jak szerokoœæ filtra czêstotliwoœci, szerokoœæ pasma prêdkoœci jest okreœlona przez cztery wartoœci: górn¹ prêdkoœæ odciêcia (high-cut velocity), dwie prêdkoœci okreœlaj¹ce pasmo przenoszenia (high-pass velocity, low-pass velocity), doln¹ prêdkoœæ odciêcia (low-cut velocity). Pomiêdzy wartoœciami prêdkoœci okreœlaj¹cych pasmo przenoszenia (high-pass, low-pass velocity) szumy koherentne s¹ estymowane i usuwane z wag¹ jeden. Pomiêdzy wartoœci¹ górnej prêdkoœci odciêcia oraz górnej prêdkoœci przenoszenia (high-cut, high-pass velocity) szumy koherentne s¹ estymowane i usuwane z wag¹, obliczan¹ przy pomocy funkcji cosinus. Szerokoœæ filtra powinna byæ tak dobrana, aby unikn¹æ efektów brzegowych.

6 172 K. Pietsch & A. Urban Fig. 4. Widmo czêstotliwoœciowe po zastosowaniu modu³u FXCNS z parametrami filtra czêstotliwoœci Hz Fig. 4. Amplitude spectrum after FXCNS module application with use of Hz frequency filter parameters Wartoœci prêdkoœci by³y wybrane na podstawie analizy rekordów polowych. Do testów wybrano trzy ró ne zakresy prêdkoœci: , i m/s. Po przeanalizowaniu wyników testów stwierdzono, e modu³ FXCNS najlepiej filtruje szumy koherentne dla parametrów m/s (Fig. 5). W trzecim etapie testów porównano wyniki dzia³ania funkcji FXCNS podczas jednej iteracji oraz podczas trzech (maksymalna zalecana iloœæ iteracji). Stwierdzono, e trzy iteracje lepiej usuwaj¹ szumy koherentne z rekordów (Fig. 6). Po doborze parametrów (zakresu czêstotliwoœci, prêdkoœci oraz iloœci iteracji) porównano rekordy przed i po zastosowaniu funkcji FXCNS (Fig. 7). Z porównania wynika, e dane poddane dzia³aniu tej funkcji maj¹ o wiele lepszy stosunek sygna³u u ytecznego do szumów koherentnych. Zastosowanie funkcji FXCNS we wczesnym etapie przetwarzania znacz¹co wp³ynê³o na jego dalszy przebieg. Usuniêcie szumów koherentnych, a tak e czêœci szumów przypadkowych spowodowa³o lepsz¹ estymacjê waveletu podczas dekonwolucji (podniesienie rozdzielczoœæ pionowej) oraz poprawi³o wzajemn¹ koherencjê tras (Fig. 8 i 9), istotn¹ podczas wykonywania analiz prêdkoœci, obliczania statyki rezydualnej oraz korelacji horyzontów sejsmicznych. Spowodowa³o równie wyraÿne zwiêkszenie rozdzielczoœci poziomej, co pokazuje porównanie przekrojów po migracji czasowej po sk³adaniu bez zastosowania modu³u FXCNS (Fig. 10 sekcja archiwalna) oraz po jego zastosowaniu (Fig. 11). Przetworzenie przekroju sejsmicznego K, z zastosowaniem sekwencji przetwarzania pokazanej w tabeli 1, doprowadzi³o do wyraÿnej poprawy obrazu sejsmicznego zarówno utworów fliszu jak i platformowego pod³o a. Zasadnicze ró nice to: zdecydowana poprawa ci¹g³oœci stromo nachylonych granic sejsmicznych w obrêbie utworów fliszu, dziêki czemu mo liwa jest identyfikacja stref g³ównych nasuniêæ; eliminacja fal wielokrotnych, wewn¹trzwarstwowych, powstaj¹cych na silnych granicach w obrêbie platformowego pod³o a, co powoduje, e zapis sejsmiczny jest bardziej rozdzielczy. Mo liwe jest wiêc pewniejsze geologiczne dowi¹zanie granic sejsmicznych, lepsza korelacja horyzontów sejsmicznych oraz identyfikacja fal dyfrakcyjnych, które s¹ pomocne przy lokalizacji stref uskokowych.

7 Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czêœci Karpat fliszowych pod k¹tem Fig. 5. Rekord polowy 111 porównanie filtrów prêdkoœci Fig. 5. Field record 111 velocity filters comparison

8 174 K. Pietsch & A. Urban Fig. 6. Rekord polowy 111 porównanie efektów dzia³ania ró nych iloœci iteracji Fig. 6. Field record 111 comparison of various iteration application effects

9 Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czêœci Karpat fliszowych pod k¹tem Fig. 7. Porównanie rekordu polowego oraz poddanego dzia³aniu funkcji FXCNS Fig. 7. Comparison of field record with the record with FXCNS application

10 Fig. 8. Seismic section brute stack without FXCNS application Fig. 8. Sekcja sejsmiczna wstêpna suma bez u ycia funkcji FXCNS 176 K. Pietsch & A. Urban

11 Fig. 9. Seismic section brute stack with FXCNS application Fig. 9. Sekcja sejsmiczna wstêpna suma z zastosowaniem funkcji FXCNS Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czê ci Karpat fliszowych pod k¹tem

12 178 K. Pietsch & A. Urban Fig. 10. Archiwalny przekrój sejsmiczny K po migracji Fig. 10. Archival seismic section K after migration

13 Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czêœci Karpat fliszowych pod k¹tem Fig. 11. Przekrój sejsmiczny K po migracji FX, z zastosowana funkcj¹ FXCNS Fig. 11. Seismic section K after FX migration with FXCNS module application

14 180 K. Pietsch & A. Urban Przekrój sejsmiczny K przetworzony zgodnie z opracowan¹ sekwencj¹ (Tab. 1) pozwala na bardziej wiarygodn¹ interpretacjê strukturaln¹, dziêki czemu zosta³ wykorzystany do konstrukcji modeli sejsmogeologicznych aproksymuj¹cych budowê górotworu w strefie struktury Stryszawa odwiert Lachowice 7 (Pietsch et al. 2007b). Sejsmiczny obraz górotworu zachodniej czêœci Karpat fliszowych widoczny na profilu K jest typowy dla tej czêœci Karpat (patrz Pietsch et al. 2007a). W zwi¹zku z powy - szym u ycie opracowanej sekwencji przetwarzania do reprocessingu innych profili rejestrowanych w tym obszarze powinno doprowadziæ do podobnej poprawy rozdzielczoœci danych sejsmicznych. Tabela (Table) 1 Sekwencja przetwarzania Processing sequence Lp Procedura Procedure wprowadzenie geometrii do nag³ówków tras geometry application to trace headers kontrola danych + edycja tras data controling + trace editing kompensacja dywergencji sferycznej spherical divergence compensation t³umienie zak³óceñ koherentnych coherent noise suppression t³umienie zak³óceñ przypadkowych random noise suppresion dekonwolucja deconvolution normalizacja amplitud amplitude normalization analiza prêdkoœci (AV) velocity analysis (VA) wyliczenie statyki pierwszego rzêdu first order statics correction calculation analiza prêdkoœci (AV) velocity analysis (AV) 2 iteracje statyki rezydualnej + AV residual statics (2 iterations) + VA Parametry / Uwagi Parameters / Comments pole prêdkoœci na podstawie jednej, wspólnej dla ca³ego tematu, krzywej prêdkoœci velocity field based on the only one, common for the whole survey, velocity curve funkcja FXCNS FXCNS function program ZAP ZAP program predykcyjna, d³ugoœæ operatora 162 ms, krok predykcji 2 ms, 3 bramki predicional, operator lenght 162 ms, pred. lag 2 ms, 3 gates program SCAC SCAC program 3 analizy na profil 3 points of the analysis per profile porównywano metody: tomograficzn¹ EGRM statykê polow¹ comparison of statics calculation methods: tomographic with EGRM 3 analizy w tych samych miejscach, co w kroku 6 3 points of the analysis in the same positions with the 8 th step program REFLECTION MISER, po 2 iteracjach, 6 analiz AV na profil REFLECTION MISER program, after 2 iterations, 6 point VA analysis per profile

15 Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej czêœci Karpat fliszowych pod k¹tem Tabela (Table) 1 cd. Lp Procedura Procedure iteracja statyki rezydualnej + AV residual statics iteration + VA t³umienie zak³óceñ w domenie TAU-PI coherent noise attenuation in TAU-PI domain sk³adanie koherentne coherent stacking wyrównywanie tras trace balancing sk³adanie stacking t³umienie zak³óceñ przypadkowych (RNA) random noise attenuation filtracja FK FK filtering migracja FX FX migration Parametry / Uwagi Parameters / Comments program DIRECT REFLECTION STATICS DIRECT REFLECTION STATICS program okno 300 ms, analiza w zakresie +/ 10 ms na CMP 300 ms window, analysis within +/ 10 ms range per CMP w 6 bramkach, max przesuniêcie 6 ms in 6 gates, max deviation 6 ms program TRACE BALANCE dla danych bez zachowanych relacji amplitud TRACE BALANCE program for data without amplitude relations preserved d³ugoœæ okna = 300 ms, szer. 30, szerokoœæ operatora 7, aplikowane 50% t³umienie window lenght 300 ms, width 30, operator width 7, 50% attenuation applied t³umienie zak³óceñ o prêdkoœci pozornej poni ej 2500 m/s attenuation of noise with apparent velocity below 2500 m/s 90 proc pola prêdkoœci, zakres czêstotliwoœci do 75 Hz 90% of stacking velocity field, frequency range up to 75 Hz Praca zosta³a wykonana w czasie realizacji projektu badawczego nr 4 T12 B Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów geofizycznych dla weryfikacji mo liwoœci poszukiwania wêglowodorów w Karpatach Zachodnich. LITERATURA Hilderbrand S.T., Two representations of the fan filter. Geophysics, 47, Pietsch K., Golonka J., Marzec P., 2007a. Stosunek pod³o a do fliszu Karpat Zewnêtrznych pomiêdzy Wadowicami a Babi¹ Gór¹ w œwietle refleksyjnych badañ sejsmicznych. Kwartalnik AGH Geologia, 33, 4/1, Pietsch K., Kobylarski M., Urban A., 2007b. Modelowania sejsmiczne narzêdzie wspomagaj¹ce strukturaln¹ interpretacjê danych sejsmicznych z rejonu Karpat Zewnêtrznych pomiêdzy Babi¹ Gór¹ a Wadowicami. Kwartalnik AGH Geologia, 33, 4/1, Seeman B. & Horowicz L Vertical seismic profiling: Separation of upgoing and downgoing acoustic waves in a stratified medium. Geophysics, 48, HELP systemu Omega.

16 182 K. Pietsch & A. Urban ytko K., Zaj¹c R., Gucik S., Ry³ko W., Oszczypko N,. Garlicka I., Nemèok J, Eliáš M., Menèik E. & Stránik Z., Map of the tectonic elements of the Western Outer Carpatians and their foreland. In: Geological Atlas of the Western Outer Carpatians and their Foreland (eds. Poprawa D. & Nemèok J.). Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa / GUDS Bratislava / Uug Praha. Summary To effectively use seismic reflection surveys for identification of the structure of the western part of the Outer Carpathians it is necessary to improve survey resolution. This enables to reliably correlate seismic boundaries of high dips, characteristic for a flysch formation, as well as reconstruction of complex tectonic structure of platform Paleozoic-Precambrian formations. This paper presents operation and results of application of the FXCNS procedure at an early stage of reprocessing. This procedure operates in the Omega system and its task is coherent noise suppression. Application of the procedure is presented with an example of the seismic line K (Geofizyka Kraków Sp. z o.o.), which is tied to two deep boreholes Œlemieñ 1 and Lachowice 7, reaching the Precambrian. Analysis of field records registered on this line shows the presence of strong coherent noises related to the surface wave (Fig. 1). In order to get the best results of the FXCNS module operation a series of tests of the most important parameters of this procedure was performed. The following were tested subsequently: the frequency filter range, within which noise is estimated and removed (Figs 2 4); the velocity range (Fig. 5) and the number of iterations (Fig. 6). Comparison of records before and after application of the FXCNS procedure with the selected parameters (Fig. 7) shows effectiveness of this procedure. Application of the FXCNS procedure at an early stage of processing (Table 1) improved estimation of a wavelet during deconvolution (increasing of vertical resolution) and mutual coherence of records, (Figs 8, 9) as well as distinctly improved horizontal resolution, which is shown by comparison of sections poststack time migration without application of the FXCNS module (Fig. 10 archive section) and after its application (Fig. 11). The seismic image of the orogenic belt of the western part of the Flysch Carpathians visible on the line is typical for this part of Carpathians (see Pietsch et al. 2007a). In this connection, application of the developed processing sequence for reprocessing of other lines registered in this area should lead to similar improvement of seismic data resolution.

The comparison of the effectiveness of the surface wave attenuation by means of wavelet transform, Radon transform, bandpass filter and F-K filter

The comparison of the effectiveness of the surface wave attenuation by means of wavelet transform, Radon transform, bandpass filter and F-K filter 555 GEOLOGIA 2010 Tom 36 Zeszyt 4 555 566 ANALIZA PORÓWNAWCZA EFEKTYWNOŒCI T UMIENIA FALI POWIERZCHNIOWEJ ZA POMOC TRANSFORMACJI FALKOWEJ, TRANSFORMACJI RADONA, FILTRACJI PASMOWEJ ORAZ FILTRACJI F-K The

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Izotropowa migracja głębokościowa w ośrodku anizotropowym

Izotropowa migracja głębokościowa w ośrodku anizotropowym W artykule przedstawiono efekty zastosowania izotropowej migracji głębokościowej przed sumowaniem do ośrodka anizotropowego typu VTI. Opisano metodę określenia poprawek do rezultatów migracji izotropowej

Bardziej szczegółowo

Fig. 1.1.3_31 Przyk ad dyskretnego modelu litologicznego

Fig. 1.1.3_31 Przyk ad dyskretnego modelu litologicznego Regionalne modele przestrzenne dla utworów dolnej jury i dolnego triasu (Bartosz Papiernik, Marek Hajto, Jacek Che mi ski, Ewa Szynkaruk, Maciej Tomaszczyk) Wspó cze nie, modelowanie w asno ci o rodka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania w podejściu optymalizacyjnym

Rozwiązanie zadania w podejściu optymalizacyjnym Celem pracy była próba określenia kryteriów zastosowania metody optymalizacji globalnej SA dla wyznaczenia prędkości propagacji fali poprzecznej w odwrotnym zadaniu sejsmicznym. Obliczenia prowadzono na

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Problemy badań sejsmicznych w KWB Bełchatów

Problemy badań sejsmicznych w KWB Bełchatów Mat. Symp. str. 79 87 Jerzy DEC Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Problemy badań sejsmicznych w KWB Bełchatów Streszczenie W artykule omówiono wyniki doświadczalnych badań sejsmicznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM WARSZTATY 23 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 25 216 Krzysztof JAŚKIEWICZ CBPM Cuprum, Wrocław Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki badania właściwości tłumiących utworów fliszu karpackiego metodą refrakcji sejsmicznej

Wstępne wyniki badania właściwości tłumiących utworów fliszu karpackiego metodą refrakcji sejsmicznej Mat. Symp. str. 497 505 Jerzy KŁOSIŃSKI Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Wstępne wyniki badania właściwości tłumiących utworów fliszu karpackiego metodą refrakcji sejsmicznej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Surowiec Zużycie surowca Zapas A B C D S 1 0,5 0,4 0,4 0,2 2000 S 2 0,4 0,2 0 0,5 2800 Ceny 10 14 8 11 x

Surowiec Zużycie surowca Zapas A B C D S 1 0,5 0,4 0,4 0,2 2000 S 2 0,4 0,2 0 0,5 2800 Ceny 10 14 8 11 x Przykład: Przedsiębiorstwo może produkować cztery wyroby A, B, C, i D. Ograniczeniami są zasoby dwóch surowców S 1 oraz S 2. Zużycie surowca na jednostkę produkcji każdego z wyrobów (w kg), zapas surowca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII Holografia - dzia optyki zajmuj cy si technikami uzyskiwania obrazów przestrzennych metod rekonstrukcji fali (g ównie wiat a, ale te np. fal akustycznych). Przez rekonstrukcj

Bardziej szczegółowo

Installation services of guidance and control systems

Installation services of guidance and control systems Installation services of guidance and control systems Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29705162.aspx Ekstern anbuds ID 143890-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011. Warszawa: Przygotowanie zbioru metadanych o wykonanych w Polsce archiwalnych badaniach magnetotellurycznych. Numer ogłoszenia: 134471-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP "NSL"

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP NSL 2 48 1. PRZEZNACZENIE Nawiewniki sufitowe z wyp³ywem laminarnym typu NSL zwane równie stropami laminarnymi przeznaczone s¹ do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeñ o wysokich wymaganiach czystoœci.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Analiza widmowa sygnałów (2) dr inż. Robert

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dr inż.ewa Kawalec-Latała* ) 1. Wprowadzenie

Dr inż.ewa Kawalec-Latała* ) 1. Wprowadzenie 9 UKD 622.363.1:622.69:622.2 Dr inż.ewa Kawalec-Latała* ) Modelowania sekcji pseudoimpedancji akustycznej z włączeniem procedury dekonwolucji minimum entropii MED, jako ilustracja możliwości detekcji wtrąceń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo