Protokół Nr 0063/28/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 stycznia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 0063/28/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 stycznia 2009 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 0063/28/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 stycznia 2009 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Tychy - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: Obecnych: a. 5 radnych, członków Komisji, b. 7 osób zaproszeni goście. Kserokopia listy obecności członków Komisji oraz lista obecności zaproszonych osób stanowią załączniki do protokołu, odpowiednio nr 1 i 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z dwudziestego siódmego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 grudnia 2008 roku. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2008 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach. 6. Omówienie odpowiedzi na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2008 r. w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem myjni samochodowej przy ul. S. 7. Sprawy bieżące: 7.1. Pismo Kancelarii Juris Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie usunięcia skutków wydania niezgodnej z prawem Uchwały Nr 0150/XIV/281/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Tychy zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych torebek foliowych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia radna Urszula Paździorek Pawlik. Prowadząca obrady powitała zebranych, stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i postanowień Komisji. Ad 2. Prowadząca obrady zaproponowała następujące zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie tematu dotyczącego: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach przyjętego uchwałą nr 0150/XXV/493/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. z późn. zm. jako punkt 4 porządku obrad oraz Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2008r. (sygn. akt IVSA/GI 487/08) uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr NP/II/0911/237/2/08 stwierdzające nieważność 3 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/397/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upowszechniania zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy jako punkt 5 porządku obrad, natomiast tematy od punktu nr 4 przesunąć jako kolejne punkty od nr 6 porządku obrad. Głosowanie: za 5 radnych, jednogłośnie. Zmiany do porządku obrad wprowadzono. W związku z powyższym porządek obrad przyjął formę jak niżej: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad.

2 3. Przyjęcie protokołu z dwudziestego siódmego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 grudnia 2008 roku. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach przyjętego uchwałą nr 0150/XXV/493/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. z późn. zm. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2008r. (sygn. akt IVSA/GI 487/08) uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr NP/II/0911/237/2/08 stwierdzające nieważność 3 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/397/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upowszechniania zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy. 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2008 rok. 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach. 8. Omówienie odpowiedzi na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2008 r. w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem myjni samochodowej przy ul. S. 9. Sprawy bieżące: 9.1. Pismo Kancelarii Juris Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie usunięcia skutków wydania niezgodnej z prawem Uchwały Nr 0150/XIV/281/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Tychy zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych torebek foliowych. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Uwag do protokołu nie wniesiono protokół z dwudziestego siódmego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 grudnia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie. Ad 4. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach przyjętego uchwałą nr 0150/XXV/493/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. z późn. zm. (załącznik nr 3 do protokołu) przedstawiła i omówiła przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Wanda Domagała. Referująca poinformowała, że Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski przedłożył Uchwałę nr 15/2008 Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Tychach z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Miejskiego w Tychach. Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zmiany w statucie uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył. Proponowane zmiany w statucie wynikają z konieczności dostosowanie jego zapisów do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ad 5. Prowadząca obrady przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2008r. (sygn. akt IVSA/GI 487/08) uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr NP/II/0911/237/2/08 stwierdzające nieważność 3 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/397/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upowszechniania zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy (załącznik nr 4 do protokołu). Referująca poinformowała, że Wojewoda Śląski wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2008 r. (sygn. akt IVSA/GI 487/08) korzystnego dla miasta Tychy. Udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wymaga uchwały Rady Miasta Tychy. 2

3 Ad 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (załącznik nr 5 do protokołu) przedstawił i omówił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony Czesław Oskierko. Referujący poinformował, że zgodnie z art. 38 b, ust. 3 i art. 44 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późn. zm.), nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, Prezydent Miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie Prezydenta, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Naczelnik przedstawił również Komisji dodatkową informację Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 2008 (załącznik nr 6 do protokołu). Ad 7. Sprawozdanie dotyczące działalności i finansów Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach przedstawiła i omówiła Kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt Agnieszka Osior (załącznik nr 7 do protokołu). Referujący poinformował, że Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach działa na podstawie przepisów prawnych a w szczególności: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.). 2. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657). 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz ze zm.). 5. Uchwały Nr 0150/649/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2001r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach przy ul. Przejazdowej. Natomiast podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002). Aktualny stan zatrudnienia w MSdZ wynosi 11 osób: Kierownik Schroniska, Główny Księgowy, Inspektor, kierowca 2 osoby, Robotnik gospodarczy 7 osób (w tym dwie pracownice przebywają na urlopach wychowawczych). Dla zabezpieczenia godnych warunków życia bezdomnym zwierzętom, władze miasta Tychy wybudowały Schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta, zlokalizowane przy ulicy Przejazdowej 101. Zadania związane z prowadzeniem miejskiego Schroniska realizuje jednostka budżetowa Miejskie Schronisko dla Zwierząt. Schronisko ma spełniać cztery ważne statutowe cele: 1) przyjmowanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie warunków gwarantujących zwierzętom godne bytowanie w Schronisku oraz humanitarne ich traktowanie zgodne z zasadami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt, 2) popularyzacja sterylizacji psów w celu ograniczenia ich populacji oraz zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, 3) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami, 4) współpracę z innymi gminami, organizacjami społecznymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. Obowiązek zgłaszania do Schroniska zwierząt wałęsających się, bezdomnych psów czy kotów, celem ich wyłapywania spoczywa na administratorze terenu. Ponadto każdy, kto stwierdzi, że na terenie miasta wałęsa się bezdomne zwierzę lub takie, które uległo wypadkowi powinien zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej względnie do Schroniska. Straż Miejska potwierdza zgłoszenie i w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia trafia ono do Schroniska. Fakt przyjęcia zwierzęcia zostaje odnotowany w "Rejestrze przyjęć" wraz z danymi osoby przyprowadzającej, oraz miejscem schwytania. Przyjętemu zwierzęciu zostaje założona karta ewidencyjna z przypisanym numerem, 3

4 towarzysząca przez cały okres pobytu w Schronisku. Na karcie zapisywane są wszystkie istotne informacje o zwierzęciu, m.in.: opis wyglądu, daty szczepień, wykonywane zabiegi, numer mikrochipa i wreszcie dane osoby adoptującej. Pierwsze 14 dni pobytu zwierzęcia w Schronisku to okres kwarantanny. Podczas kwarantanny zwierzę przebywa w odosobnionym kojcu i jest obserwowane. Czas ten pozwala na wykluczenie ewentualnych chorób, jak również na odebranie czworonoga przez jego właściciela, w przypadku kiedy zwierzę się zagubiło. Po upływie kwarantanny zwierzę jest szczepione przeciwko wściekliźnie, czipowane i umieszczane w zbiorczych kojcach w pawilonach, gdzie czeka na zabieg sterylizacji i nowych właścicieli. W przypadku, kiedy właściciel nie może z różnych względów dłużej opiekować się zwierzęciem i dobrowolnie oddaje je do Schroniska zobowiązany jest do dostarczenia razem ze zwierzęciem zaświadczenia o jego zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym. Szczepienia o których mowa powyżej powinny być przeprowadzone minimum dwa tygodnie przed datą oddania zwierzęcia do Schroniska. Do Schroniska nie są przyjmowane zdrowe koty wolno żyjące (tzn. piwniczne). Schronisko nie prowadzi hotelu dla zwierząt. Ze Schroniska wydawane są zwierzęta, które przeszły kwarantannę, zostały zaczipowane i posiadają aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie. Osoby zainteresowane zaadoptowaniem zwierzęcia powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz powinny być przygotowane na zabezpieczenie zwierzęcia w drodze do domu. Jeżeli osoba jest zainteresowana adopcją zwierzęcia, które jest leczone musi pisemnie zobowiązać się do kontynuacji leczenia na własny koszt. Zwierzęta nie są wydawane osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz takim w stosunku do których istnieje podejrzenie o handel zwierzętami. Osoby chcące zaadoptować zwierzę, które zgłaszają się do Schroniska, są oprowadzane przez pracowników i zapoznawane z czworonogami. Schronisko zapewnia fachową pomoc przy doborze pupila odpowiedniego do warunków bytowych i wymagań przyszłych właścicieli. Fakt wydania zwierzęcia zostaje uwidoczniony w "Rejestrze wydawania" wraz z danymi nowego właściciela. Schronisko nie pobiera opłat za przekazywanie zwierząt do adopcji. Formę podziękowania za znalezienie przyjaciela stanowią darowizny rzeczowe w postaci karmy dla zwierząt, bądź innych niezbędnych akcesoriów lub darowizny pieniężne. Każdorazowe przyjęcie darowizny zostaje zarejestrowane i podpisane zarówno przez darczyńcę jak i przez pracownika Schroniska. Aby pomóc właścicielom w odnalezieniu pupila na Schronisku przyjmowane są ogłoszenia o zwierzętach, które się zgubiły. Praktyka ta już wielokrotnie pozwoliła na odnalezienie zwierzęcia i zwrócenie go właścicielowi. W myśl Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/278/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. właściciel, którego pies został znaleziony na terenie Miasta i trafił do Schroniska, może go odebrać po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 złotych za pierwszą dobę pobytu psa w Schronisku, a za każdą następną dobę po 10 złotych. Jeżeli jednak nie zgłosi się po psa w terminie 14 dni - zwierzę może zostać wydane nowym właścicielom. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach jako istotny punkt walki z bezdomnością zwierząt prowadzi ich sterylizację. Od początku 2006 roku obowiązkowej sterylizacji poddawane są wszystkie dorosłe suki oraz kocury oddawane do adopcji. W roku 2007 sterylizacją zostały objęte również kotki. W Schronisku - w zgodzie z obowiązującym prawem i w poczuciu smutnego, ale koniecznego nakazu sumienia - wykonywane są również zabiegi eutanazji czyli usypiania ślepych miotów i osobników nieuleczalnie chorych. Decyzję o eutanazji w każdym przypadku podejmuje lekarz weterynarii. Humanitarna metoda stosowana przez lekarzy weterynarii gwarantuje, że usypiane z konieczności zwierzęta nie cierpią. Pociecha niewielka, ale to naprawdę wszystko, co w sytuacjach ostatecznych można dla nich zrobić. Istotnym elementem sprzyjającym walce z bezdomnością zwierząt jest edukacja. W skali kraju, na szczeblu gmin świadomość w zakresie opieki nad zwierzętami jest niska. Aby informacja spełniała swój cel, musi dotrzeć do odbiorcy, odbiorca musi się nią zainteresować i powinien ją zrozumieć. Jak wykazują badania socjologiczne dzieci i młodzież są najlepszymi nośnikami wiedzy dla swoich rodziców. Dlatego też Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach zadania edukacyjne realizuje we współpracy z nauczycielami wszystkich szczebli szkół oraz z przedszkolami. Na terenie schroniska organizowane są prelekcje, których zadaniem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej ochrony zwierząt i opieki nad nimi jak również zasad funkcjonowania schroniska. Podczas zwiedzania Schroniska dzieci poznają obowiązki wynikające ze świadomego posiadania zwierząt, informowane są o potrzebach zwierząt domowych oraz o opiece, jakiej one wymagają. Ważnymi elementami każdej prelekcji jest również propagowanie identyfikacji i sterylizacji zwierząt. W celu zminimalizowania kosztów utrzymania zwierząt Schronisko współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami oraz otrzymuje darowizny rzeczowe od osób prywatnych. Referująca podsumowując poinformowała, że rok 2008 zaowocował opracowaniem spójnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy. Pomyślna realizacja programu postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla zwierząt uzależniona jest w dużej mierze od identyfikacji psów. System identyfikacji, którego wprowadzenie w 2008 roku było naszym priorytetowym celem, umożliwił prowadzenie ewidencji psów z danymi na temat ich właścicieli. Zakupione zostały mikrochipy i począwszy od 16 kwietnia br. każde zwierzę przekazywane 4

5 Powered by TCPDF ( do adopcji jest trwale oznakowane czipem zawierającym 15 cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny. W trakcie dziewięciu miesięcy realizacji wszczepionych zostało 404 mikroczipy z czego 318 psom i 86 kotom. Trwała identyfikacja zwierząt pozwala, w przypadku ponownego przyjęcia, na stwierdzenie, kiedy i jakim szczepieniom bądź zabiegom zwierzę zostało w Schronisku poddane oraz komu zostało przekazane do adopcji. Stanowisko Komisji kierowane do Prezydenta Miasta Tychy: Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie dotyczące działalności i finansów Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach. Ad 8. Komisja ponownie dokonała analizy pism Pana A G omawianych na posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2008 r. oraz udzielonych wyjaśnień w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem myjni samochodowej przy ul. S (załącznik nr 8 do protokołu). Komisja przedstawiła na piśmie swoje stanowisko zainteresowanemu w niniejszej sprawie kserokopia odpowiedzi stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad 9.1. Komisja zapoznała się z pismem Kancelarii Juris Sp z o.o. w Warszawie dotyczącym Uchwały Nr 0150/XIV/281/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Tychy zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych torebek foliowych (załącznik nr 10 do protokołu). Komisja po rozpatrzeniu sprawy udzieliła odpowiedzi na przedmiotowe pismo zainteresowanej stronie z kopią do wiadomości Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy kserokopia odpowiedzi stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Komisja zapoznała się z pismem Agencji Rynku Rolnego w Warszawie w sprawie ustanowienia programu Owoce w szkole i przyjęła je do wiadomości załącznik nr 12 do protokołu. Ad 10. Wolnych wniosków nie złożono. Ad 11. Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji radna Urszula Paździorek - Pawlik o godz zamknęła posiedzenie. Załączników: 12 szt. Protokół sporządziła: Ewa Gucwa Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia /-/ lek. med. Urszula Paździorek - Pawlik 5

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0063/38/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 października 2009 r.

Protokół Nr 0063/38/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 października 2009 r. Protokół Nr 0063/38/KPPiZ/09 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 października 2009 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Tychy - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/535/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/535/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/535/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/346/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/346/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/346/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0063/14/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 listopada 2007 r.

Protokół Nr 0063/14/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 listopada 2007 r. Protokół Nr 0063/14/KPPiZ/07 z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 listopada 2007 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Tychy - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 2489 UCHWAŁA NR XXIX/269/14 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2015 r. Druk Nr 7/1 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. Druk Nr 37/19 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 3069 UCHWAŁA NR XXXIX/199/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 31 marca 2014 r.

Poznań, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 3069 UCHWAŁA NR XXXIX/199/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 3069 UCHWAŁA NR XXXIX/199/2014 RADY GMINY PERZÓW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA. I Postanowienia ogólne.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA. I Postanowienia ogólne. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA I Postanowienia ogólne. 1 Pogram ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 4071

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 4071 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 4071 UCHWAŁA Nr XXXIV/332/13 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Nr V/24/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/94/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/94/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/94/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO PROJEKT UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko w 2013r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/304/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/304/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/304/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2016 Rady Gminy Rędziny z dnia.. 2016 roku

Uchwała Nr /2016 Rady Gminy Rędziny z dnia.. 2016 roku Uchwała Nr /2016 Rady Gminy Rędziny z dnia.. 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 1768 UCHWAŁA NR XXXVII/440/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 25 marca 2014 r.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 1768 UCHWAŁA NR XXXVII/440/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 1768 UCHWAŁA NR XXXVII/440/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BIAŁA

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BIAŁA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Biała z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BIAŁA W 2014 ROKU Gmina Biała Biała Druga 4b 98-350

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr /../2015. Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2015 r

PROJEKT. Uchwała Nr /../2015. Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2015 r PROJEKT Uchwała Nr /../2015 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2015 r w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 23 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 4557 UCHWAŁA NR XXIX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 4557 UCHWAŁA NR XXIX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 4557 UCHWAŁA NR XXIX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia..

Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia.. Uchwała nr. Rady Gminy Braniewo z dnia.. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3719 UCHWAŁA NR XLI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3719 UCHWAŁA NR XLI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3719 UCHWAŁA NR XLI/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 26 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY OŁAWA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława w roku 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/299/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/299/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/299/14 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/323/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 22 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/323/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 22 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/323/2013 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2013

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 1785 UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 26 marca 2013 r.

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 1785 UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 1785 UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/228/17 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/228/17 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/228/17 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /../2013. Rady Miejskiej w Lubsku. z dnia..2013 r

Uchwała Nr /../2013. Rady Miejskiej w Lubsku. z dnia..2013 r ,,PROJEKT Uchwała Nr /../2013 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia..2013 r w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN

Projekt PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN Projekt PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN DZIAŁ I. Przedmiot, cel i podstawa opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 19 maja 2016 r.

Poznań, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 3482 UCHWAŁA NR XVII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE I MIEŚCIE SZADEK NA ROK 2016

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE I MIEŚCIE SZADEK NA ROK 2016 c PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE I MIEŚCIE SZADEK NA ROK 2016 Gmina i Miasto Szadek ul. Warszawska 3 98-240 Szadek Burm istrz Gm iny i Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/513/10 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXI/513/10 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXI/513/10 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawie art. 18,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 3202 UCHWAŁA NR LVIII/517/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 3202 UCHWAŁA NR LVIII/517/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 maja 2014 r. Poz. 3202 UCHWAŁA NR LVIII/517/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta stołecznego Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Krobi. z dnia.. 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rady Miejskiej w Krobi. z dnia.. 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi PROJEKT Uchwała Nr / 2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia.. 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/230/2017 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/230/2017 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 2546 UCHWAŁA NR XXVI/230/2017 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/121/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/121/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/121/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/802/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XLI/802/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XLI/802/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3195 UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3195 UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3195 UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.

UCHWAŁA. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. UCHWAŁA w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bukowina Tatrzańska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia... Zatwierdzono przez... dnia... ( PROJEKT) UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia... w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2678 UCHWAŁA NR XXXI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r.

Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2678 UCHWAŁA NR XXXI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2678 UCHWAŁA NR XXXI/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/81/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaworzyce w 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Sorkwity z dnia... 2015r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Sorkwity z dnia... 2015r. Uchwała Nr... z dnia... 2015r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2015r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/210/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/210/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/210/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 13 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI W ROKU 2013

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI W ROKU 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA. z dnia 6 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA. z dnia 6 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Żerków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/53/15 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/53/15 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/53/15 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TULISZKÓW

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TULISZKÓW Projekt z dnia 23 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TULISZKÓW z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XLVI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/111/12 RADY GMINY SOMIANKA

UCHWAŁA Nr XX/111/12 RADY GMINY SOMIANKA UCHWAŁA Nr XX/111/12 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIELESZYN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIELESZYN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 5 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIELESZYN z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 3327 UCHWAŁA Nr XIV-22/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA LUBSKA. z dnia 5 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA LUBSKA. z dnia 5 marca 2013 r. Projekt z dnia 5 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA LUBSKA z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXIV/ 139 /09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 lutego 2009r

Załącznik do uchwały Nr XXIV/ 139 /09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 lutego 2009r UCHWAŁA NR XXIV/139/09 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 24 lutego 2009r w sprawie programu przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. Projekt z dnia 26 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia na 2015 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE BURZENIN 1.Przedmiot, cel i podstawa opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca Uchwały Nr 0150/XXI/435/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy. Dnia 2 lipca 2004 roku do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/430/14 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/430/14 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/430/14 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/76/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 roku

UCHWAŁA Nr XV/76/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 roku UCHWAŁA Nr XV/76/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rachanie. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/. /17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/. /17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 marca 2017 r. 1 PROJEKT UCHWAŁA NR XXVIII/. /17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

[projekt] UCHWAŁA NR / /2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 2015 r.

[projekt] UCHWAŁA NR / /2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 2015 r. Zał. nr do protokołu nr /2015 z sesji Rady Miejskiej w Suszu z dnia..2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/ /2016 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia... r.

Uchwała Nr XI/ /2016 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia... r. Projekt nr 1 Uchwała Nr XI/ /2016 z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w 2016 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/15 RADY GMINY DOBRA. z dnia 8 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/94/15 RADY GMINY DOBRA. z dnia 8 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8320 UCHWAŁA NR XIV/94/15 RADY GMINY DOBRA z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/466/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/466/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XLIV/466/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / / 2015 Rady Gminy Niwiska z dnia.. 2015 roku

UCHWAŁA NR. / / 2015 Rady Gminy Niwiska z dnia.. 2015 roku UCHWAŁA NR. / / 2015 Rady Gminy Niwiska z dnia.. 2015 roku Projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/340/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/340/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/340/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Puławy na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r.

Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Strzeleczki z dnia. r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Bochnia z dnia.,. czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Bochnia z dnia.,. czerwca 2015 r. projekt" UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Bochnia z dnia.,. czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Bochnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Projekt UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/229/2013 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/229/2013 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/229/2013 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia 26 marca 2013 r. W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 1384 UCHWAŁA NR XXV/317/2013 RADY GMINY GIŻYCKO. z dnia 25 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 1384 UCHWAŁA NR XXV/317/2013 RADY GMINY GIŻYCKO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 1384 UCHWAŁA NR XXV/317/2013 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 20 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 20 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Miasta Jordanowa

Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Miasta Jordanowa Uchwała Nr XXIII/186/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1521 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1521 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1521 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/991/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/991/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LII/991/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT W GMINIE PĄTNÓW

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT W GMINIE PĄTNÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pątnów Nr LXI/247/2014 z dnia 18 marca 2014 roku PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT W GMINIE PĄTNÓW Gmina Pątnów Pątnów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 2358 UCHWAŁA NR XLIII/196/17 RADY GMINY GRABÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR / /2013 Rady Gminy w Rogowie z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2013 roku Na

Bardziej szczegółowo