SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZA ROK 2012

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU UAM 27 MAJA 2013 ROKU POZNAŃ, maj 2013

3 Przygotowano przede wszystkim na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UAM oraz administrację Uczelni Redakcja: Natalia Chromińska Współpraca: Ewa Jarmakowska-Kolanus Edycja tabel: Natalia Ratajczak Opracowanie graficzne: Magdalena i Jolanta Latosińskie Zdjęcia: Maciej Męczyński

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE ORGANA UCZELNI Rektor, komisje i zespoły rektorskie Senat i komisje senackie BADANIA NAUKOWE Nauczyciele akademiccy Badania naukowe Obecność w rankingach światowych Współpraca z zagranicą Załączniki KSZTAŁCENIE Studenci I i II stopnia Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów Nowe kierunki i specjalności studiów Wsparcie procesu kształcenia środkami Europejskiego Funduszu Społecznego UE Studia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Studia doktoranckie (III stopnia) Jakość kształcenia Indywidualizacja studiów Internacjonalizacja kształcenia Sprawy bytowe studentów I i II stopnia Studenci niepełnosprawni Działalność naukowa i organizacyjna Działalność kulturalna i sportowa Załączniki

5 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK RELACJE Z OTOCZENIEM Współpraca z jednostkami sektora naukowo-badawczego Poznania i Wielkopolski oraz władzami samorządowymi miasta i regionu Wpływ UAM na innowacyjny rozwój miasta i regionu Zdolność UAM do reagowania na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy UAM uniwersytetem każdego wieku Kulturotwórcza rola UAM Relacje z absolwentami UAM Działalność promocyjna i marketingowa UAM Załączniki ZARZĄDZANIE Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Akty regulujące działalność Uczelni Prace nad optymalizacją zarządzania Sprawy socjalne pracowników UAM Inwestycje budowlane i remonty Zmiany organizacyjne Załączniki SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH Wydziały Jednostki wspólne i międzyuczelniane Jednostki ogólnouczelniane Jednostki międzywydziałowe Zamiejscowe jednostki organizacyjne Ośrodki i centra uniwersyteckie ZAKOŃCZENIE

6 WPROWADZENIE Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2012 roku przygotowane zostało w podobnym układzie jak w roku poprzednim, czyli nawiązuje w swej strukturze do celów strategicznych przyjętych przez Uczelnię. Taki stan rzeczy pozwala na prześledzenie zmian w obszarach: badań naukowych, kształcenia, relacji Uczelni z otoczeniem oraz zarządzania. Pierwsze rozdziały tradycyjnie opisują istotne zadania i ważne wydarzenia uniwersyteckie oraz działalność organów Uczelni (Rektor, Senat, komisje senackie i rektorskie, zespoły). Kilkadziesiąt załączników stanowi ilustrację poszczególnych rozdziałów i stanowi ich integralną część. Tworzą one cenne kompendium wiedzy i źródło konkretnych danych, opisujących wszystkie sfery funkcjonowania Uczelni w 2012 roku. Rozdział Sprawozdania jednostek uczelnianych jest zbiorem sprawozdań, przytoczonych w oryginalnej formie dostarczonej przez kierownictwo poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. W roku sprawozdawczym utrzymaliśmy na podobnym poziomie liczbę studentów i obserwowaliśmy dynamiczniejszy niż w poprzednim roku rozwój kadry akademickiej. Doceniając znakomite osiągnięcia kadry naukowej Rektor kontynuował przyznawanie profesorom tytularnym stypendiów naukowych. Nadal rosła intensywność badań mierzona liczbą aplikacji o granty krajowe i międzynarodowe, finansowane z coraz bardziej różnorodnych źródeł. Wzrost zagranicznych publikacji naszych uczonych i ich umieszczanie na platformach elektronicznych zaowocowało dostrzeżeniem naszej Uczelni przez kolejne światowe rankingi. W zakresie działalności edukacyjnej był to kolejny rok intensywnego wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykazał się dużą aktywnością i skutecznością w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych również na inwestycje i zarządzanie. Kontynuowany był ambitny program inwestycyjny. Dobra była sytuacja finansowa Uniwersytetu. Wynik finansowy 2012 roku był dodatni, a struktura przychodów i wydatków nie budzi większych obaw o przyszłość. 5

7 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK

8 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE 7

9 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE W roku 2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z misją i wytyczonymi w Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata celami, koncentrował się na zadaniach z obszaru nauki i kształcenia, nie zapominając o powinności społecznej odpowiedzialności instytucji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu największa uczelnia Akademickiego Poznania to jeden z czołowych uniwersytetów polskich pod względem liczebności akademickiej społeczności, która w roku sprawozdawczym liczyła ponad 52 tysiące osób studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i innych. Rok 2012 Uniwersytet rozpoczynał w strukturze obejmującej 14 wydziałów oraz kilkanaście innych jednostek organizacyjnych. Z początkiem roku akademickiego 2012/2013 rozpoczął funkcjonowanie piętnasty Wydział naszej Uczelni Wydział Anglistyki, którego formalną historię rozpoczyna powstanie Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Poznańskim w 1921 roku. Wydział Anglistyki, już w momencie powstania, jest ośrodkiem językoznawczym o światowej renomie, jedynym takim wydziałem w Polsce i jednym z nielicznych na świecie to. Posiada bogate doświadczenia w dziedzinie dydaktyki i liczne osiągnięcia naukowe, czego wyrazem są m.in. publikacje pracowników w renomowanych wydawnictwach, udział w konferencjach międzynarodowych, liczne stypendia i nagrody przyznawane pracownikom czy ich przynależność do prestiżowych organizacji naukowych. Powstanie piętnastego wydziału wpisuje się w ambitną koncepcję umiędzynarodowienia Uczelni, Wydział zatrudnia wielu wykładowców z zagranicy, promuje mobilność pracowników i studentów oraz organizuje międzynarodowe konferencje, w których uczestniczą znani językoznawcy z całego świata. Ponadto prowadzone są przy wydziale, w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Przetwarzania Mowy i Języka, badania realizowane przez naukowców z różnych dziedzin a nauczanie wspierają kursy umieszczone na platformie e-learningowej. W roku akademickim 2011/2012 kształcenie prowadzono na 2 makrokierunkach, 53 kierunkach, 195 specjalnościach i 68 studiach podyplomowych a w roku 2012/2013 na 2 makrokierunkach, 63 kierunkach, 195 specjalnościach oraz na 59 studiach podyplomowych. W roku 2012 Uczelnia kontynuowała współpracę z organami samorządów terytorialnych w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. Jednakże, konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 roku, do końca roku akademickiego 2012/2013 każda uczelnia ma czas na przekształcenie lub likwidację zamiejscowych oddziałów. UAM zdecydował o kontynuacji Kształcenia w trzech ośrodkach, w których zainwestowano spory nakład finansowy tj. w Gnieźnie, Pile i Słubicach, na co uzyskał zgodę Ministerstwa. W pozostałych zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych wszystkie kierunki kształcenia będą wygaszane naturalnie, to znaczy, że kształcenie zostanie na nich dokończone bez przeprowadzania nowego naboru. Obok rozbudowanej oferty dydaktycznej nasza Uczelnia zapewniała wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w ramach wydziałów, instytutów, zakładów i pracowni, jak również centrów badawczych. Liczne osiągnięcia naukowe UAM z roku 2012, prezentowane zarówno w różnorodnych pracach naukowych, książkach i monografiach, jak i na rozmaitych konferencjach i sesjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, znalazły swój oddźwięk w najbardziej popularnych międzynarodowych rankingach. W rankingu prowadzonym przez redakcje Rzeczpospolitej i Perspektyw, przygotowywanym przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Marka Safjana, UAM uzyskał w 2012 roku 3. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich kraju i jednocześnie zajął 3. pozycję wśród uniwersytetów (po Jagiellońskim i Warszawskim). Z ważkich wydarzeń z życia Uczelni należy wymienić wybory organów jednoosobowych i kolegialnych w naszej Uczelni na kadencję W wyniku przeprowadzonych wyborów (27 marca), rektorem UAM został ponownie prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Na wniosek rektora, Kolegium Elektorów (3 kwietnia) wybrało zespół prorektorów w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz prof. dr hab. Jacek Witkoś. Hasłem rektorskiej kampanii wyborczej było: Wspólnie zmieniamy uniwersytet, zmiana nie przekreśla tradycji. Podczas drugiej kadencji rektor zapowiedział realizację programu, którego trzema głównymi filarami mają być: sprawnie zarządzany proces badawczy i edukacyjny oraz efektywne relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym, administracja Uczelni wspierająca badania i dydaktykę oraz integracja poznańskiego środowiska naukowego w zakresie badań i dydaktyki. 10 lutego miała miejsce nominacja prorektora prof. UAM dr. hab. Jacka Gulińskiego na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tym samym rezygnacja ze stanowiska prorektora UAM. 8

10 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE Prof. Guliński uczestniczy od tego momentu w realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju i innowacyjności, pracuje na rzecz zbliżenia nauki z gospodarką. Zajmuje się działalnością parków technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, polskich platform technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, sieci regionalnych centrów innowacji i transferu technologii oraz innych instytucji pośredniczących i wspierających działania proinnowacyjne. Podsekretarz stanu prof. Guliński prowadzi także sprawy związane z organizacją i przekształcaniem jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych a także nadzoruje realizację polityki w zakresie infrastruktury i inwestycji uczelni publicznych oraz programów i inwestycji wieloletnich w zakresie szkolnictwa wyższego. Bardzo istotnymi wydarzeniami w życiu Uczelni były uroczystości nadania godności doktora honoris causa. W dniu 16 stycznia najwyższą godnością akademicką wyróżniony został prof. dr Byung Kwon Cheong z Koreańskiego Uniwersytetu Języków Obcych w Seulu, twórca studiów polonistycznych w Republice Korei, tłumacz arcydzieł literatury polskiej na język koreański, wybitny uczony zasłużony dla polskiej nauki i kultury. Z kolei 1 marca dyplom honorowego doktora UAM odebrał prof. dr hab. Andrzej Schinzel, wybitny przedstawiciel Polskiej Szkoły Matematycznej, światowej sławy matematyk, ceniony specjalistą w zakresie teorii liczb. Prof. John Maxwell Coetzee, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, uczony i intelektualista, laureat Nagrody Nobla, wielokrotny doktor honoris causa uniwersytetów na całym świecie, autor wielu powieści, autobiografii, tłumaczeń oraz esejów krytycznoliterackich został wyróżniony tą godnością także przez nasz Uniwersytet 9 lipca. Jedną z najważniejszych i zarazem najbardziej dostojnych uroczystości w życiu Uczelni jest inauguracja nowego roku akademickiego. W jej trakcie wręczane jest specjalne wyróżnienie nadawane przez Senat UAM wybitnym osobistościom, profesorom naszej Uczelni, medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. 1 października 2012 r., podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2012/2013 uhonorowano nim prof. Zbigniewa Jasiewicza z Wydziału Historycznego. Osobom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rektor wręcza na specjalnych uroczystościach Medale za Zasługi dla UAM. Otrzymali je w roku 2012: Christine Dollinger, Radczyni Rządowa w Ministerstwie Spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii (w ramach obchodów 20-lecia powstania Biblioteki Austriackiej UAM) (21 marca), prof. Mark Quaghebeur dyrektor Muzeum Literatury i Archiwów w Brukseli (5 lipca) oraz pani Maria Strzałko były Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu (4 października). W roku 2012 r. w nawiązaniu do wspaniałej tradycji akademickiej, która ma na celu upamiętnienie obrony doktoratu po 50 latach, odbyły się specjalne uroczystości dla profesorów, których praca na rzecz rodzimej jednostki naukowej lub społeczeństwa znacząco się wyróżnia: 23 stycznia dla prof. Zbyszka Chojnickiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, 19 marca dla prof. Macieja Zenktelera z Wydziału Biologii oraz 11 grudnia dla prof. Lecha Trzeciakowskiego z Wydziału Historycznego. Zapewnienie sprzyjających warunków rozwoju w znacznej mierze zależy od uznania opinii publicznej i przedstawicieli świata polityki, dlatego też zespół rektorski uważał za niezwykle istotne spotkania z wysokimi reprezentantami rządu i parlamentu, a także przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni z kraju i z zagranicy. Rektor i prorektorzy niejednokrotnie spotykali się z władzami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką, prof. Witoldem Jurkiem, prof. Jackiem Gulińskim i prof. Markiem Ratajczakiem a także Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską, by omówić sprawy kluczowe dla Uniwersytetu. Gościliśmy w UAM również Ministra Sprawiedliwości dr. Jarosława Gowina (7 marca) i Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (29 maja). Swoją wizytę Pan Prezydent rozpoczął od spotkania z żołnierzami uczestniczącymi w misjach zagranicznych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Odwiedził Stadion Miejski, Międzynarodowe Targi Poznańskie i uczestniczył w otwarciu nowego dworca kolejowego. Na koniec w Auli UAM wręczył doroczne Nagrody Gospodarcze. Wzorem lat ubiegłych, w grudniu, w murach Uniwersytetu odbyło się spotkanie władz rektorskich z parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej. Uniwersytet odwiedzili także: Michael D. Higgins Prezydent Irlandii (11 czerwca), prof. Leszek Balcerowicz (16 października) Eugeniusz Grzeszczak wicemarszałek Senatu RP (21 kwietnia) oraz posłowie RP: dr Krystyna Łybacka (9 stycznia), dr Dariusz Lipiński (25 stycznia) i Jakub Rutnicki (2 lutego). Władze uczelni niejednokrotnie spotykały się z władzami lokalnymi: Wojewodą, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i wicemarszałkami, Prezydentem Miasta Poznania i jego zastępcami. W Gabinecie Rektora bywali przedstawiciele ambasad i konsulatów (Australii, Austrii, Chin, Finlandii, Indonezji, Irlandii, Korei, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wietnamu), a także wybitne osobistości ze świata nauki, kultury i gospodarki. 9

11 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2012 W trakcie wszystkich wizyt szeroko promowaliśmy naszą Uczelnię, podkreślając jej różnorodne osiągnięcia oraz rolę, jaką spełnia w rozwoju narodowej i europejskiej przestrzeni badań naukowych i szkolnictwa wyższego oraz życia społeczno-gospodarczego kraju. Analogicznie do lat ubiegłych, informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach z życia Uniwersytetu znalazły się w licznych artykułach prasowych, programach radiowych i telewizyjnych oraz na nośnikach elektronicznych (internet). Władze rektorskie, przy udziale rzecznika prasowego UAM oraz jego biura, wielokrotnie organizowały konferencje prasowe, poprzedzające znaczące wydarzenia na Uniwersytecie. Istotnym elementem promowania wizerunku Uczelni było opracowywanie i przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych UAM oraz prezentacji multimedialnych, a także uczestnictwo w licznych, krajowych i zagranicznych, targach edukacyjnych. Szczególnie ważną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych i dydaktycznych odegrały doroczne imprezy: zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Targi Edukacyjne 2012 (3-5 lutego) i XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (27-29 marca) przygotowywane głównie z myślą o młodzieży, stojącej przed wyborem kierunku studiów; XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej w Collegium Maius UAM (10-12 października) oraz XVII Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (1 marca -14 kwietnia); organizowany przez Bibliotekę UAM pod patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Przegląd jest próbą pokazania wysokiej rangi Poznania, jako ośrodka wydawniczego, badawczego, naukowego i akademickiego. W 2012 roku w przeglądzie udział wzięło 25 wydawców, prezentując 350 tytułów. W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie prorektorów spotykał się też z przedstawicielami jednostek zamiejscowych oraz władzami miast, w których te jednostki funkcjonują, w sprawie ich dalszego funkcjonowania. Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w posiedzeniach gremiów grupujących instytucje szkolnictwa wyższego. JM Rektor brał udział w spotkaniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP): w Krakowie (13-14 kwietnia), w Warszawie (25-26 maja, 9-10 września i listopada) oraz w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP): w Lublinie (16-18 lutego), w Kielcach (14-16 czerwca) i w Zielonej Górze (9-11 października). Podczas posiedzenia w Kielcach wybrano władze Konferencji na nową kadencję. Przewodniczącym KRUP na lata został jednogłośnie wybrany prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wiceprzewodniczącymi prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Marcin Pałys, rektor-elekt Uniwersytetu Warszawskiego. Rektorzy brali udział również w spotkaniach konferencji tematycznych, zrzeszających prorektorów uniwersytetów polskich (UKPROM, UKF, UKN czy UKA), reprezentowali Uczelnię w spotkaniach organizowanych w ramach European University Association (EUA), w konferencjach rektorów uczelni biorących udział w Programie Uniwersytetu Bałtyckiego The Third Baltic University Programme, Santander i Compostela Group oraz w czasie wizyt w UAM rektorów uczelni polskich i zagranicznych. Rektor przewodniczył obradom Kolegium Rektorów Miasta Poznania, Rady Filii Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu, Rady Nadzorczej Fundacji UAM oraz Rady Gospodarczej przy Rektorze UAM. Brał też udział w posiedzeniach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i w spotkaniach AGDER ACADEMY oraz w spotkaniach dotyczących projektu Budowa Ośrodka Radioterapii Protonowej. Prorektor prof. Krzysztof Krasowski jako ekspert z ramienia KRASP kontynuował prace w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zajmującej się rządowym projektem ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułów. Kontynuowano spotkania z dziekanami, dyrektorami instytutów kierunkowych, kierownikami jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz społecznością akademicką poświęcone omówieniu działalności Uczelni i planów na przyszłe lata. Bezpośredni kontakt zespołu rektorskiego z pracownikami i studentami naszej Uczelni umożliwiały rozmaite wydarzenia kulturalne i sportowe, wśród których znalazły się m.in: Koncert Noworoczny w wykonaniu uniwersyteckich zespołów muzycznych (16 i 17 stycznia), VIII Uniwersytecki Koncert Charytatywny na rzecz studentów UAM z niepełnosprawnościami wraz aukcją dzieł studentów WP-A w Kaliszu (16 grudnia), Majówka w Botaniku (1-3 maja), Jubileuszowy Koncert Majowy w Auli UAM (7 maja), Dzień Sportu (9 maja), Festiwal Muzyczny Juwenalia 2012 (17-21 maja) oraz cykl spotkań Verba Sacra, współorganizowany przez UAM. W dalszym ciągu władze Uczelni kładły duży nacisk na zwiększanie komfortu pracy i nauki, dlatego też kontynuowano systematyczne działania zmierzające ku poprawie warunków lokalowych za sprawą realizacji programu inwestycyjnego finansowanego przez budżet państwa, a także przy wykorzystaniu środków własnych oraz unijnych pozyskanych na te cele. 10

12 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE Wśród najważniejszych wydarzeń, mających związek z rozwojem uniwersyteckiej infrastruktury znalazły się: uroczystość otwarcia nowej Sali Posiedzeń Rady WSE (8 luty), otwarcie po remoncie budynku dydaktycznego przy ul. Niepodległości 20 nowej siedziby Katedry Studiów Azjatyckich Wydziału Neofilologii UAM, Uniwersyteckiego Studia Filmowego oraz zespołu e-learningu (20 luty), otwarcie nowych pomieszczeń Regionalnego Obserwatorium Kultury (9 marca), przekazanie gruntu pod rozbudowę UAM na rzecz Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie (16 marca), otwarcie Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego na terenie kampusu Morasko (22 czerwca) oraz otwarcie nowej siedziby Wydziału Chemii Collegium Chemicum Novum na kampusie Morasko (1 października). Ponadto w roku sprawozdawczym w UAM miało miejsce wiele istotnych wydarzeń, m.in.: Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemii z całego kraju (2-3 lutego); podpisanie przez JMR i Mateusza Morawieckiego Prezesa Zarządu BZ WBK S.A. umowy ramowej o współpracy pomiędzy UAM a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z Grupy Santander przy realizacji projektów edukacyjnych i badawczych, wspierających przedsiębiorczość i transfer technologii (7 lutego); spotkanie środowisk naukowych Poznania, władz miasta, przedstawicieli mediów oraz laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pod patronatem JMR połączone z obchodami jubileuszu 20-lecia powstania FNP (23 lutego), posiedzenie Komisji Stałej Collegium Polonicum z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego oraz podpisanie porozumienia UAM z EUV we Frankfurcie nad Odrą w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach (2 marca); Jubileusz 5-lecia Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Universitatis Posnaniensis (2 marca); uroczystości poświęcone Januszowi Korczakowi na UAM w związku z Rokiem Janusza Korczaka (konferencja Janusz Korczak wielki człowiek i pedagog oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Januszowi Korczakowi) z udziałem Rzecznika Praw Dziecka (5-6 marca); XXV Ogólnopolskie Forum Dziekanów Wydziału Fizyki i Dyrektorów Instytutów z udziałem prof. Michała Karońskiego przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, przedstawicieli Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz ekspertów bolońskich (24 marca); konferencja podsumowująca wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Innowacyjna Wielkopolska w Budowie (28 marca); jubileusz 20-lecia utworzenia studiów menedżerskich na UAM oraz pożegnanie Prof. Edwarda Cyrsona założyciela kierunku Zarządzanie i marketing (21 kwietnia), uroczystość 50-lecia ( ) Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu (8 maja), Dzień Dziecka w Rektoracie oraz pierwsze w historii UAM uroczyste absolutorium studentów Kolorowego Uniwersytetu (31 maja), jubileusz Uniwersyteckiego Studia Filmowego z okazji emisji 250. odcinka z Życia Uniwersytetu (USF) (28 czerwca), wręczenie nominacji dziekanom, prodziekanom, dyrektorom i wicedyrektorom instytutów na kadencję (29 czerwca), seminarium zapoczątkowujące serię corocznych prezentacji w przeddzień nadania przez Prezydenta RP Nagrody im. A. Mickiewicza za osiągnięcia we współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej w ramach Trójkąta Weimarskiego (6 września), uroczystość odsłonięcia przy Centrum Kultury Zamek pomnika-ławeczki Prof. Józefa Kostrzewskiego (16 października), inauguracja roku akademickiego 2012/ lat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz uroczyste otwarcie wspólnej jednostki naukowo-badawczej UAM i UEV Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach (19 października), pierwsze posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów pt. Współpraca międzynarodowa samorządów a priorytety polskiej polityki zagranicznej (15 listopada), seminarium bolońskie organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i UAM poświęconego wdrażaniu programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (11 grudnia). Niezwykle różnorodna działalność Uczelni odznaczała się harmonijną współpracą zespołu rektorskiego z całą wspólnotą akademicką. 11

13 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK

14 2. ORGANA UCZELNI 13

15 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK ORGANA UCZELNI 2.1. REKTOR, KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE Za działalność Uczelni w okresie sprawozdawczym odpowiadał zespół rektorski wybrany w wyniku wyborów na kadencję , w składzie: prof. Bronisław Marciniak rektor, prof. Krzysztof Krasowski prorektor ds. kształcenia, prof. Andrzej Lesicki prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni, prof. Marek Nawrocki prorektor ds. informatyzacji i współpracy z gospodarką, prof. Zbigniew Pilarczyk prorektor ds. studenckich, prof. Jacek Witkoś prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Rektorzy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi na początku nowej kadencji zakresami. Aktywnie działały stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli: rektor, prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały rektorowi w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni. A. Komisja Rektorska ds. Kadr i Finansów, złożona z prorektorów i dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył rektor, odbywała spotkania średnio raz w miesiącu, zajmując się na bieżąco najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu. Podczas kilku posiedzeń wyjazdowych Komisji omawiano strategiczne dla Uczelni zagadnienia. B. W skład Komisji Rektorskiej ds. Studiów Stacjonarnych oraz Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych wchodzą prodziekani ds. studenckich ze wszystkich Wydziałów oraz Dyrektor Kolegium Języków Obcych. Przewodniczącym Komisji jest prorektor prof. Zbigniew Pilarczyk. W roku 2012 Komisja zbierała się regularnie i zajmowała bieżącymi problemami dydaktycznymi oraz bytowymi studentów. W szczególności należy wymienić następujące sprawy poruszane na posiedzeniach Komisji: przygotowanie nowelizacji Regulaminu Studiów UAM, opracowanie zasad rekrutacji na studia, analiza przebiegu procesu rekrutacji, zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocja studiów na UAM, wdrażanie postanowień Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym kształcenia studentów, poszerzanie oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców, omówienie procedur związanych z funkcjonowaniem Komisji dyscyplinarnej dla studentów, omówienie zasad tworzenia nowych programów kształcenia w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku, dalsze wdrażanie systemu USOS, w tym wprowadzenie elektronicznego indeksu. W roku 2012 Prorektor ds. studenckich spotykał się systematycznie również z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i kół naukowych. C. Komisja Rektorska ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Witkosia spotkała się w 2012 roku dwukrotnie: 8 marca i 8 listopada. Na spotkaniach były omawiane następujące tematy: pozycja UAM w międzynarodowych rankingach: Ranking Web of World Universities jest oparty na widoczności i wielkości stron internetowych. UAM zajmuje 381. pozycję na świecie, 158. pozycję w Europie i 5. pozycję w Polsce. Leiden Ranking jest oparty na cytowalności publikacji znajdujących się w bazie Thomson Reuters z okresu Wg wskaźnika PP top 10% (odsetek publikacji danej uczelni w porównaniu do innych podobnych publikacji będących w 10% najczęściej cytowanych), UAM zajmuje 498. pozycję na świecie i 220. w Europie. Uniwersytet Warszawski odpowiednio zajmuje pozycje 457. i 207., a Uniwersytet Jagielloński 479. i 212.; 14

16 2. ORGANA UCZELNI wyniki analizy danych w oparciu dane bibliometryczne umieszczone w bazie Scopus z wykorzystaniem narzędzia SciVal Spotlight f-my Elsevier; wyniki finansowania działalności badawczej w roku 2010 i 2011 w podziale na środki pochodzące z dotacji statutowej i środki z aplikacji grantowych. UAM plasuje się na 5. Pozycji w zestawieniu 19 wybranych uczelni polskich. Wskazano na zmieniający się stosunek kosztu działalności statutowej do kosztu działalności grantowej; przygotowanie do parametryzacji jednostek naukowych zaplanowanej na rok 2013, w nawiązaniu do spotkania z prof. dr hab. Ewą Dahling-Turek, pracownikiem naukowo-dydaktycznym UAM, przewodniczący Komisji ds. Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (poz. 756 z 2012 r.), jednostki naukowe zostaną ocenione w terminie do dnia 30 września 2013 r.; aktualne harmonogramy konkursów na projekty badawcze agend krajowych i europejskich. D. Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich, której przewodniczy prorektor prof. Krzysztof Krasowski w roku sprawozdawczym odbyła trzy posiedzenia. Tematem spotkań w roku akademickim 2011/2012 było dostosowanie regulacji wewnętrznych do znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym m.in. w zakresie zasad rekrutacji na studia doktoranckie (konkurs), nowych programów studiów doktoranckich uchwała Senatu w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich (efekty kształcenia oraz punkty ECTS), umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wzrostu minimalnego stypendium doktoranckiego (regulowane rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej). W bieżącym roku akademickim Komisja spotkała się w nowym składzie. Członkowie Komisji zostali zapoznani z nowymi regulacjami w zakresie studiów doktoranckich oraz z wyzwaniami, jakie postawiła nowelizacja nowelizacji ustawy PSW. Prorektor zorganizował dla kierowników szkolenie z zakresu studiów doktoranckich przez firmę zewnętrzną. Kontynuowano również, tradycyjne spotkania z doktorantami. E. Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obradowała pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego. W 2012 roku posiedzenia Komisji odbyły się w dwóch terminach: 19 kwietnia i 29 listopada. Na posiedzeniach omówiono następujące tematy: dokumentację z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzonych w jednostkach Uniwersytetu; wynikające z nowelizacji przepisów obowiązki dotyczące oznakowania substancji i mieszanin rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; zasady kierowania pracowników na dodatkowe badania specjalistyczne (widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia) oraz umowę z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy na wykonywanie badań specjalistycznych; znowelizowane zarządzenie nr 337/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej; zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: zarządzenie nr 15/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, zarządzenie nr 16/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie prac archeologicznych i zajęć terenowych organizowanych przez Wydział Historyczny; rozwiązania technologiczne, które zastosowano w DS Hanka w celu dezynfekcji wody użytkowej w związku z obecnością bakterii Legionella spp. F. W roku akademickim 2012/2013 powołano nowy skład Komisji Rektorskiej ds. Informacji i Promocji pod przewodnictwem prorektora prof. Zbigniewa Pilarczyka. Jej członkami są: mgr Natalia Chromińska, prof. Ryszard Cichocki, prof. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Wojciech Nawrocik, dr Dorota Piontek, Mateusz Radziejewski, dr Anna Scheibe i mgr Paweł Wojciechowski. 15

17 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2012 Ponadto w 2012 roku pracowały zespoły i komisje rektorskie: G. Zespół ds. Struktury Organizacyjnej UAM, w składzie: prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), prof. Krzysztof Krasowski, dr hab. Jarosław Mikołajewicz, dr Agnieszka Pyrzyńska, mgr Aleksandra Bocheńska działał do 31 sierpnia 2012 r. Od 1 września 2012 r. działa w składzie: prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), dr Agnieszka Pyrzyńska, mgr Aleksandra Bocheńska. W czerwcu 2012 r. zespół dokonał przeglądu struktury Uniwersytetu ze względu na skład kadrowy poszczególnych jednostek i jego zgodność z zapisami statutowymi. W wyniku następnych ustaleń z dziekanami doszło do przesunięć kadry w ramach jednostek Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Neofilologii, a także zmian organizacyjnych w strukturze kilku wydziałów. Efektem tych prac były następujące akty prawne: Uchwała nr 283/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r. o zmianie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zarządzenie Nr 320 /2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym (zniesienie w Instytucie Wschodnim Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych, Zakładu Historii Stosunków Międzynarodowych i Zakładu Kultur Wschodnich; utworzenie w Instytucie Wschodnim Zakładu Współczesnej Europy Wschodniej, Zakładu Rosji Współczesnej i Zakładu Azji Środkowej i Syberii); Zarządzenie Nr 324/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (zniesienie Pracowni Historii i Teorii Widowisk); Zarządzenie Nr 325/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia uniwersyteckiego Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej; Zarządzenie Nr 326/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej (utworzenie Biura Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych); Zarządzenie Nr 327/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych (utworzenie Pracowni Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Pracowni Edukacji Zdrowotnej); Zarządzenie Nr 336/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych (zmiana nazwy Zakładu Socjologii Ekonomicznej i Samorządu Terytorialnego na Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych); Zarządzenie Nr 329/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej (zniesienie samodzielnego stanowiska ds. uczelnianego systemu informacyjnego); Zarządzenie Nr 341/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (zniesienie Pracowni Prozy Greckiej; utworzenie Zakładu Lingwistyki Antropologicznej); Zarządzenie Nr 356/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie (utworzenie Zakładu Kultury Współczesnej i Multimediów); Zarządzenie Nr 357/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Wydziału Matematyki i Informatyki (utworzenie w dziekanacie Wydziału sekcji ds. studenckich); Zarządzenie Nr 370/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (zniesienie Pracowni Psychologii Polityki i Psychologii Kulturowej; przekształcenie Pracowni Badań nad Integracją Europejską w Zakład Badań nad Integracją Europejską i Pracowni Badań Władzy Lokalnej i Samorządu w Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu); Zarządzenie Nr 371/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie Biblioteki Filologicznej Novum (przekształcenie Biblioteki Filologicznej Novum w Bibliotekę Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii); Zarządzenie Nr 372/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Française (zniesienie ośrodka uniwersyteckiego Alliance Française); Zarządzenie Nr 373/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych (przekształcenie Pracowni Metodologii Edukacji w Zakład Metodologii Nauk o Edukacji); 16

18 2. ORGANA UCZELNI Zarządzenie Nr 374/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (utworzenie w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Zakładu Ekologii Krajobrazu); Zarządzenie Nr 375/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie (utworzenie Biblioteki); Zarządzenie Nr 376/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii (zniesienie w Instytucie Filologii Romańskiej Pracowni Badań nad Kanadą Frankofońską, Pracowni Badań Kultur Pogranicza Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Pracowni Baskologii; przekształcenie w Instytucie Filologii Romańskiej Zakładu Traduktologii w Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską, Zakładu Literatur Romańskich w Zakład Literatury Francuskiej, Zakładu Językoznawstwa Hiszpańskiego i Iberoamerykańskiego w Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego, Zakładu Języka Włoskiego w Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego oraz Pracowni Badań nad Literaturą i Językiem Belgii Frankofońskiej w Pracownię Języka i Literatury Belgii Frankofońskiej); Zarządzenie Nr 377/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii (w Instytucie Lingwistyki Stosowanej zniesienie Zakładu Stosunków Niemiecko-Polskich, Pracowni Dydaktyki Języka Niemieckiego i Pracowni Kultury i Literatury Krajów Niemieckojęzycznych; przekształcenie Pracowni Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej w Pracownię Badań Ludologicznych; utworzenie Zakładu Badań nad Wielojęzycznością); Zarządzenie Nr 378/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie (przekształcenie Pracowni Kultury i Tradycji Antycznej w Zakład Kultury i Tradycji Antycznej); Zarządzenie Nr 382/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych (zniesienie Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Informatyki oraz Pracowni Gerontologiczną; przekształcenie Zakładu Teoretycznych Podstaw Edukacji w Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej); Zarządzenie Nr 384/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji (zniesienie Pracowni Informacji Komputerowej o Prawie Europejskim oraz Pracowni Dokumentacji ONZ); Zarządzenie Nr 385/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (zniesienie Pracowni Analiz Prasowych oraz Pracowni Praktyki Dziennikarskiej); Zarządzenie Nr 386/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych (zniesienie w Instytucie Filozofii Pracowni Badań nad Współczesną Filozofia Niemiecką oraz Zakładu Historii i Filozofii Religii); Zarządzenie Nr 387/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii (zniesienie w Instytucie Filologii Rosyjskiej Pracowni Anglistyki oraz Pracowni Badań nad Twórczością Dostojewskiego); Zarządzenie Nr 388/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (zniesienie Pracowni Krytyki Feministycznej, Pracowni Historii i Kultury Polskiej oraz Pracowni Onomastycznej); Zarządzenie Nr 390/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki przekształcenie I Pracowni Fizycznej oraz Pracowni Dydaktyki Fizyki w Pracownię Podstaw Eksperymentu Fizycznego; przekształcenie II Pracowni Fizycznej oraz Pracowni Elektroniki w Pracownię Fizyczną; utworzenie w dziekanacie Zespołu Infrastruktury Informatycznej); Zarządzenie Nr 391/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (zniesienie Zespołu Dydaktycznego Fizyki z Informatyką); Zarządzenie Nr 395 /2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Petuniabukta na Spitsbergenie; Zarządzenie Nr 395/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Studium Nauczania Języków Obcych (utworzenie Szkoły Języka Francuskiego); 17

19 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2012 Zarządzenie Nr 396/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej (zniesienie Biura Informacji i Promocji; utworzenie Działu Promocji i Marketingu); Zarządzenie Nr 2/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (przekształcenie Pracowni Marketingu Politycznego w Zakład Socjotechniki i Marketingu Politycznego); Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie (utworzenie Pracowni Kultury Iberyjskiej); Zarządzenie Nr 18/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii (zniesienie w Katedrze Ekokomunikacji Pracowni Monitorowania i Profilowania Języków i Komunikacji); Zarządzenie Nr 19/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji (w Katedrze Nauk Ekonomicznych zniesienie Zakładu Finansów i Rachunkowości oraz Pracowni Ekonomii; utworzenie Zakładu Ekonomii i Finansów); Zarządzenie Nr 21/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii (przekształcenie Zakładu Chemii Bioorganicznej w Pracownię Chemii Bioorganicznej); Zarządzenie Nr 26/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym (w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej przekształcenie Pracowni Antropologii Wizualnej w Pracownię Antropologii Audiowizualnej); Zarządzenie Nr 28/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii (utworzenie w Instytucie Biologii Środowiska Pracowni Biologii Ewolucyjnej); Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (przekształcenie Zakładu Metodologii Nauk Politycznych w Zakład Filozofii Polityki); Zarządzenie Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zniesienia jednostki ogólnouczelnianej Kolegium Języków Obcych; Zarządzenie Nr 34/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnychna Wydziale Historycznym (przekształcenie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Zakładu Etnologii Polski w Zakład Studiów Polskich i Regionalnych); Zarządzenie Nr 35/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnychna Wydziale Biologii (utworzenie Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Pracowni Technologii Wysokoprzepustowych); Zarządzenie Nr 36/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym (utworzenie w Instytucie Historii Pracowni Historii Wizualnej). H. Zespół ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM w składzie: prof. Grzegorz Schroeder przewodniczący, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Rafał Drozdowski, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Witold Mazurczak, prof. Bogusław Mróz, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. UAM Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska przeprowadził analizę zadań przewidzianych w kartach strategicznych do realizacji w roku 2011 oraz w związku z upływem kadencji władz Uniwersytetu ocenił realizację zadań, których wdrożenie było przewidziane w tej kadencji. Sprawozdanie z realizacji Strategii UAM zostało przedstawione na majowym posiedzeniu Senatowi UAM. Zespół przeprowadził analizę, uaktualnił oraz doprecyzował zadania strategiczne zawarte w Strategii UAM, przewidziane do realizacji w latach w kontekście zmian, wynikających z nowelizacji ustaw prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz nowych zasad finansowania nauki. Zespół, deklarując pomoc merytoryczną, zachęcił do dokończenia prac nad strategiami wydziałowymi, zgodnie z Art. 70. Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni określa statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni należy w szczególności opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Ustawowy termin ukończenia tych prac mija 30 września 2013 roku. 18

20 2. ORGANA UCZELNI I. Komisja ds. Negocjacji w Sprawie Zakupu i Sprzedaży Działek pracowała do 31 sierpnia 2012 r. w składzie: prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), członkowie: prof. Wiesław Ambrozik, mgr Stanisław Wachowiak, inż. Włodzimierz Płotkowiak, sekretarz: mgr Artur Ratajszczak. Od 1 września 2012 r. w skład komisji wchodzą: prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), prof. Józef Tomasz Pokrzywniak, mgr Maria Buzińska, mgr Artur Ratajszczak oraz mgr Aneta Hilgier (sekretarz). 24 lutego 2012 r. Komisja zawarła porozumienie z nabywcami w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Noskowskiego 6 na bardzo korzystnych warunkach dla Uniwersytetu. Komisja w dniach 31 października 2012 r. i 11 grudnia 2012 r. prowadziła bez powodzenia kolejne przetargi, w których oferowano sprzedaż trzech działek zlokalizowanych przy ul. Heweliusza. Niestety nie zostały ogłoszone przetargi na pozostałe, przeznaczone do sprzedaży, nieruchomości Uniwersytetu. Komisja prowadziła również rozmowy dotyczące zakupu działek położonych na Morasku w miejscach planowanych inwestycji uniwersyteckich. 11 maja 2012 r. spotkano się z właścicielką działek o numerach 278/1 i 278/2, a 25 maja 2012 r. w kilku turach rozmów podejmowano właścicieli pięciu innych działek. Rozmowy nie przyniosły rezultatu wobec wygórowanych cen oferowanych przez właścicieli. W tej sytuacji Uniwersytet wystąpił do władz Miasta Poznań o podjęcie działań wywłaszczeniowych. W konsekwencji w dniu 27 września 2012 r. zawarto porozumienie z właścicielką działek 278/1 i 278/2 o sprzedaży tych działek Uniwersytetowi. Działania zespołu rektorskiego wspomagali również pełnomocnicy rektora SENAT I KOMISJE SENACKIE Najwyższym organem uchwałodawczym Uniwersytetu jest Senat, który do 30 września 2012 roku liczył 57 członków z głosem stanowiącym i 4 osoby z głosem doradczym, a od 1 października 2012 r. (nowa kadencja) liczył 60 członków z głosem stanowiącym i 4 osoby z głosem doradczym. Liczba członków Senatu zwiększyła się, ponieważ od września 2012 r. działalność rozpoczął nowy wydział Uniwersytetu Wydział Anglistyki. W posiedzeniach Senatów uczestniczył także przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Lis. W roku sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń. Podjęto 84 uchwały, w tym przede wszystkim te, wynikające z ustawowej funkcji Senatu. Były to m.in. uchwały: w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013, w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013, w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014, w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013, w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2011, w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2012, sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na okres od 1 stycznia 2013 r. do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2013 r., w sprawie pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich, w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów: na Wydziale Fizyki: fizyka medyczna, optometria, reżyseria dźwięku, technologie komputerowe, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych: geoinformacja, gospodarka wodna, na Wydziale Biologii: bioinformatyka, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej: filologia polska jako obca, media interaktywne i widowiska, Polacy i Niemcy w Europie oraz określenia dla nich efektów kształcenia, 19

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi.

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi. Strategia Wydziału Historycznego na lata 2012/2013-2018/2019 (na podstawie propozycji przygotowanej przez prof. Ilonę Czamańską i przyjętych przez Radę Wydziału Historycznego 14 lutego 2011 r.) 1. Badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 (druk nr 3146).

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 (druk nr 3146). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 77( 4 )/10 Warszawa, 24 czerwca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata 2008-2012 Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka UNIWERSYTET - EDUKACJA UNIWERSYTET - BADANIA UNIWERSYTET - TECHNOLOGIE/INNOWACJE DLA GOSPODARKI Trójkąt wiedzy Badania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Kielce 2008 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Wydziału Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 SZKOLENIE BHP 2016/2017 Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: 1) Wydziału Anglistyki,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Patrzmy w przyszłość Andrzej Wysmołek Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Fizyki UW w kraju i na świecie Academic Ranking of World Universities in Physics ARWU (ranking szanghajski) od kilku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo