SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZA ROK 2010

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU UAM 18 KWIETNIA 2011 ROKU POZNAŃ, maj 2011

3 Przygotowano przede wszystkim na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UAM oraz administrację Uczelni Redakcja: Natalia Chromińska Współpraca: prof. Jacek Guliński, Ewa Jarmakowska-Kolanus Edycja tabel: Natalia Ratajczak Opracowanie graficzne: Magdalena i Jolanta Latosińskie Zdjęcia: Maciej Męczyński, Marta Dzionek

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE ORGANA UCZELNI Rektor, komisje i zespoły rektorskie Senat i komisje senackie BADANIA NAUKOWE Nauczyciele akademiccy Badania naukowe Współpraca z zagranicą Załączniki KSZTAŁCENIE Studenci I i II Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów Nowe kierunki i specjalności studiów Wsparcie procesu kształcenia środkami Europejskiego Funduszu Społecznego UE Studia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Studia doktoranckie (III stopnia) Jakość kształcenia Indywidualizacja studiów Internacjonalizacja kształcenia Sprawy bytowe studentów I i II stopnia Studenci niepełnosprawni Działalność naukowa i organizacyjna Działalność kulturalna i sportowa Załączniki

5 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK RELACJE Z OTOCZENIEM Współpraca UAM z jednostkami sektora naukowo-badawczego Poznania i Wielkopolski Współpraca z gospodarką Zacieśnienie więzi ze społeczeństwem Poznania i Wielkopolski Zacieśnienie więzi z absolwentami UAM Dalsza intensyfikacja działań promocyjnych UAM Załączniki ZARZĄDZANIE Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Sprawy socjalne pracowników Wdrażanie Strategii Rozwoju UAM na lata , włączenie społeczności UAM w debatę dot. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w kraju Przygotowania do optymalizacji zarządzania Inwestycje budowlane i remonty Zmiany organizacyjne Załączniki SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH Wydziały Jednostki międzywydziałowe Jednostki ogólnouczelniane Jednostki wspólne i międzyuczelniane Centra i ośrodki uniwersyteckie Zamiejscowe jednostki organizacyjne ZAKOŃCZENIE

6 WPROWADZENIE Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku zostało sporządzone w taki sam sposób jak sprawozdanie za rok ubiegły, co umożliwia prześledzenie zmian w odniesieniu do badań naukowych, kształcenia, relacji Uczelni z szeroko pojętym otoczeniem oraz zarządzania. Pierwsze rozdziały tradycyjnie opisują istotne zadania i wydarzenia uczelniane oraz działalność organów Uczelni (Rektor, senat, komisje senackie i rektorskie, zespoły). Kilkadziesiąt załączników stanowi ilustrację poszczególnych rozdziałów i stanowi, dzięki jednoznacznemu przypisaniu do poszczególnych rozdziałów tematycznych, ich integralną część. Tworzą one cenne kompendium wiedzy i źródło konkretnych danych, opisujących proces badawczy i edukacyjny na Uczelni w 2010 roku, a także ilustrujących oddziaływanie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze. Rok 2010 rok był dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasem pracowitym, ambitnym oraz obfitującym w ważne inicjatywy i przedsięwzięcia. W roku sprawozdawczym utrzymaliśmy na podobnym poziomie liczbę studentów oraz obserwowaliśmy dalszy rozwój kadry nauczającej. O randze Uniwersytetu świadczy fakt sklasyfikowania go ponownie na trzecim miejscu, wśród akademickich uczelni w kraju, w rankingu uczelni wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita oraz zdobycie wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Badania naukowe prowadzone na Uczelni przyniosły wiele znakomitych osiągnięć. Stanowiły one podstawę do licznych awansów na stopnie i tytuły naukowe. Wzrosła intensywność badań mierzona chociażby liczbą aplikacji o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz liczbą projektów badawczych finansowanych z innych źródeł. Naukowcy UAM coraz wyraźniej uczestniczą w światowej wymianie myśli naukowej, zamieszczając publikacje w repozytorium AMUR i na innych platformach elektronicznych. Rozpoczęto także przyznawanie etatów naukowych dla najlepszych badaczy. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia to milowy krok na drodze dochodzenia Uczelni do standardów światowych w nauczaniu studentów. UAM poszerzał swoją ofertę dydaktyczną, głównie poprzez inicjatywy nowych interdyscyplinarnych czy międzynarodowych studiów magisterskich i doktoranckich. W zakresie zarządzania, 2010 rok to stałe podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej oraz rozpoczęcie żmudnego procesu doskonalenia systemu zarządzania finansami i zasobami kadrowymi Uczelni. Spektakularnym osiągnięciem inwestycyjnym było oddanie do użytku nowego budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium w Pile czy otwarcie nowego, pięknego architektonicznie i najnowocześniejszego spośród budynków, którymi dysponują wydziały prawa innych uniwersytetów w Polsce - obiektu dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji. Doniosłym dla Uczelni faktem było przyjęcie przez Sejm RP w sierpniu 2010 roku nowelizacji ustawy, zapewniającej dodatkowe 189 mln zł na program wieloletni, który umożliwi zakończenie, w roku 2015, wielkiego programu inwestycyjnego naszej Uczelni. Rozdział Sprawozdania jednostek uczelnianych jest zbiorem sprawozdań, przytoczonych w oryginalnej formie dostarczonej przez kierownictwo poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Układ rozdziału odpowiada strukturze i gradacji tych jednostek zgodnie z uchwałą przyjętą przez Senat 22 grudnia 2008 roku wraz z jej nowelizacją z 25 stycznia 2010 roku. 5

7 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK

8 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE 7

9 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE W okresie sprawozdawczym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu angażował się w realizację zadań naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, społecznych i kulturalnych. Wysoka ranga oraz zapewnienie warunków rozwoju zależą nie tylko od wybitnej kadry naukowej, ale także od uznania polityków i szeroko rozumianej opinii społecznej, tak w kraju, jak i za granicą. Na renomę Uniwersytetu wpływa zarówno wieloletnia tradycja, jak i osiągnięcia naukowe jego kadry akademickiej. Atrakcyjny program kształcenia studentów oraz udział w wielu programach międzynarodowych to kolejne czynniki decydujące o jego marce. Utrzymująca się na wysokim liczebnym poziomie społeczność akademicka UAM zapewnia nam nieustannie prymat wśród uczelni poznańskich, a także wśród czołowych uniwersytetów kraju. W roku 2010 Uniwersytet skupiał 57-tysięczną społeczność, złożoną ze studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i innych. W tym czasie funkcjonowało 14 wydziałów oraz kilkanaście innych jednostek oragnizacyjnych. Badania naukowe decydują o sile naszego Uniwersytetu. Są one prowadzone na wydziałach, w instytutach, w zakładach i pracowniach, a także w specjalistycznych, często interdyscyplinarnych centrach badawczych. W roku 2010 osiągnięto wiele znaczących wyników naukowych, opublikowanych w setkach prac naukowych, książek i monografii oraz prezentowanych na wielu konferencjach i sesjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W ramach działalności dydaktycznej dysponowaliśmy bardzo rozległą ofertą dydaktyczną. Rekrutacja w roku akademickim 2009/2010 prowadzona była na 47 kierunkach i 104 specjalnościach, a w roku 2010/2011 na 51 kierunkach i 120 specjalnościach oraz 2 makrokierunkach. W roku 2010 Uczelnia kontynuowała współpracę z organami samorządów terytorialnych w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na poziomie licencjackim w ośrodkach zamiejscowych. W rankingu prowadzonym przez redakcje Rzeczpospolitej i Perspektyw, przygotowywanym przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Marka Safjana, UAM uzyskał w roku miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich kraju. Natomiast w trzeciej edycji Konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, zorganizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów, UAM po raz trzeci z rzędu uzyskał 1. miejsce i tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce. W konkursie wzięło udział 35 uczelni. Zdaniem doktorantów nasza Uczelnia, poprzez liczne stypendia doktoranckie i finansowanie badań, najlepiej wspiera ich rozwój naukowy. Z innych wyróżnień należy wymienić nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wdrożenie szeregu innowacji w zakresie systemu kształcenia oraz zarządzania uczelnią czy medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (Award For Creativity). Nagradzano również nasze budynki: Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej została laureatem nagrody Jana Baptysty Quadro, a Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskał pałac w Obrzycku za przeprowadzone tam prace konserwatorsko-restauratorskie. Nasza liczna wspólnota akademicka w dalszym ciągu wymagała zwiększania powierzchni lokalowej służącej nauczaniu i prowadzeniu badań. Było to możliwe dzięki realizowaniu programu inwestycyjnego finansowanego przez budżet państwa, a także ze środków własnych oraz unijnych. Ważne wydarzenia związane z rozwojem uniwersyteckiej infrastruktury to: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego (23 marca), podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego (20 maja), uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o programie wieloletnim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwiększającej przyznane środki o 189 milionów złotych i przedłużającej okres wykonania programu wieloletniego do 2015 roku (5 sierpnia), podpisanie umowy z firmą Budimex dotyczącej rozpoczęcia inwestycji budowlanej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) na terenie kampusu Morasko (30 września), uroczystość otwarcia hali sportowej na terenie kampusu Morasko (1 października), 8

10 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE uroczystość otwarcia nowego budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium w Pile (4 października), otwarcie dla studentów niesłyszących i niedosłyszących Pracowni Multimedialnej Nauki Języków Obcych w Collegium Hipolita Cegielskiego (9 grudnia), otwarcie nowego budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji przy Al. Niepodległości 53 (17 grudnia). Istotnym wydarzeniem w życiu Uczelni była uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki 2010/2011, podczas której prof. Waldemarowi Żukowskiemu nadano wyróżnienie Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis (1 października). Na specjalnych uroczystościach Rektor wręczał szczególnie zasłużonym Medale za Zasługi dla UAM: pośmiertnie dla prof. Leszka Nowaka na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych (15 lutego), prof. Karlowi Statteggerowi z Uniwersytetu w Kilonii z Niemiec (29 czerwca), prof. Michaelowi Brownowi i prof. Markowi Webberowi z Uniwersytetu w York z Kanady (14 października) oraz prof. dr. Paulowi Szarmachowi z Medieval Academy of America w Cambridge z USA (7 grudnia). Uroczyste odnowienia doktoratu po 50 latach dla profesorów Uniwersytetu, którzy wyróżnili się w pracy dla Uczelni lub społeczeństwa, odbyły się w roku 2010 dwukrotnie: 24 maja dla prof. Tadeusza Witczaka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz 22 listopada dla prof. Zbigniewa Janowicza z Wydziału Prawa i Administracji. Zespół rektorski przywiązywał dużą wagę do spotkań z wysokimi przedstawicielami rządu i parlamentu, a także przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni z kraju i z zagranicy. Rektor i prorektorzy spotykali się kilkakrotnie (w Poznaniu i Warszawie) z władzami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką, prof. Marią Orłowską, prof. Witoldem Jurkiem oraz prof. Zbigniewem Marciniakiem w sprawach istotnej wagi dla UAM. Gościliśmy także m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (30 czerwca) oraz Wiceministra Rozwoju Regionalnego Waldemara Sługockiego (30 sierpnia i 8 listopada). 8 grudnia miało miejsce spotkanie władz rektorskich z parlamentarzystami RP. Uniwersytet odwiedzili także prof. Leszek Balcerowicz (20 stycznia), dr Rita Süssmuth, wieloletnia przewodnicząca Bundestagu (21 stycznia), Prezydent RP a ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (8 marca i 14 czerwca), prof. Walerij Musin z Federacji Rosyjskiej (6 maja), były Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk (19 maja) oraz prof. Grzegorz Kołodko (9 listopada). W Gabinecie Rektora wielokrotnie gościli przedstawiciele ambasad i konsulatów (Algierii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Indii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Tajlandii), a także wybitni reprezentanci świata nauki, kultury i gospodarki. Podczas wszystkich wizyt dokonywaliśmy szerokiej prezentacji Uczelni, podkreślaliśmy jej dokonania naukowe, dydaktyczne i kulturalne oraz znaczenie UAM dla rozwoju edukacji narodowej i europejskiej oraz badań naukowych i życia społecznego. Zabiegaliśmy o zrozumienie i wspieranie potrzeb rozwojowych Uczelni. W 2010 roku kontynuowano działania na rzecz waloryzacji programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wymagało to szeregu spotkań z kierownictwem MNiSW, z parlamentarzystami i europarlamentarzystami oraz władzami miasta i regionu. Rektor wraz z Kanclerzem byli gośćmi komisji sejmowych i senackich. Ostatecznie Sejm przyjął stosowną ustawę na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia, a Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ją 13 sierpnia. Dzięki uzyskanej waloryzacji programu wieloletniego (dodatkowe 189 mln zł) kontynuujemy budowę Wydziału Chemii, Kolegium UAM w Pile, obiektów sportowych na Morasku, rozpoczynamy proces inwestycyjny nowej siedziby Wydziału Historycznego na Morasku i kończymy budowę obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Prorektor prof. Krzysztof Krasowski został ekspertem z ramienia KRASP w pracach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconych rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego. Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich: w Kielcach (5-6 maja) i w Szczecinie (3-5 listopada) oraz w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich: w Toruniu (18-21 lutego), w Gdańsku (18-20 marca) i w Łodzi (10-12 października). Rektorzy uczestniczyli również w spotkaniach Konferencji Prorektorów Uniwersytetów Polskich (UKPROM czy UKF), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, a także w Wielkopolskim Konwencie Rektorów Szkół Wyższych oraz reprezentowali Uczelnię w czasie 9

11 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 wizyt w UAM rektorów uczelni polskich i zagranicznych. Rektor przewodniczył obradom Kolegium Rektorów Miasta Poznania oraz Rady Filii Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu oraz Rady Nadzorczej Fundacji UAM. Prócz tego Rektor uczestniczył w spotkaniu Komitetu Honorowego EURO W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie prorektorów wielokrotnie spotykał się też z przedstawicielami jednostek zamiejscowych oraz władzami miast, w których te jednostki funkcjonują, w sprawie ich dalszego rozwoju. Szczególnie ważną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych i dydaktycznych odegrały: XV Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (4-31 marca); XIV Targi Edukacyjne 2010 adresowane do młodzieży ubiegającej się o przyjęcie na studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (19-21 lutego); czy XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej w Collegium Maius (6-8 października) oraz XIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (27-29 kwietnia) adresowany głównie do młodzieży. Ponadto w roku sprawozdawczym w UAM miały miejsce następujące istotne wydarzenia: uroczystość nadania Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego w 70. rocznicę tragicznej śmierci byłego Rektora UAM i obchody 25-lecia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (6 stycznia); spotkanie z Księdzem Prymasem H. Muszyńskim w Collegium Europaeum Gnesnense (9 lutego); uroczysta gala w Auli UAM z okazji XX-lecia przemian gospodarczych w Polsce (29 marca); nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatów Akademickich Uczelni Wyższych m. Poznania w Auli UAM poświęcone uczczeniu pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. (14 kwietnia); obchody 85-lecia Ogrodu Botanicznego Majówka w Botaniku (1 maja); I Kongres Kół Naukowych (5 maja); I Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE (17 maja); III Dni Kilonii w Poznaniu (17-18 maja); jubileusz 40-lecia Instytutu Socjologii UAM (26 maja); jubileusz 20-lecia Fundacji UAM (5 października); uroczystość nadania budynkowi E na kampusie przy ul. Szamarzewskiego nazwy Collegium im. Floriana Znanieckiego oraz odsłonięcie tablicy ku czci prof. F. Znanieckiego (28 października); obchody 45-lecia Rusycystyki Poznańskiej (26 listopada). Wszystkie ważne wydarzenia uniwersyteckie były odnotowywane w licznych artykułach prasowych, programach radiowych i telewizyjnych oraz na nośnikach elektronicznych (internet). Władze rektorskie, przy pomocy rzecznika prasowego UAM, wielokrotnie organizowały konferencje prasowe, poprzedzające znaczące wydarzenia na Uniwersytecie. Istotnym elementem promowania wizerunku Uczelni było opracowywanie i przygotowanie materiałów reklamowych UAM oraz prezentacji multimedialnych, promocja UAM w prasie krajowej i zagranicznej, a także uczestnictwo w licznych targach edukacyjnych. Kontynuowane były spotkania Rektora i prorektorów ze związkami zawodowymi w sprawach płacowych. Odbyło się spotkanie z dziekanami, dyrektorami instytutów kierunkowych i kierownikami jednostek pozai międzywydziałowych (27 września) poświęcone omówieniu działalności Uczelni w roku akademickim 2009/2010 i planom na kolejny rok akademicki. Zespół rektorski spotykał się z profesurą Uniwersytetu podczas spotkań z radami wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej (27 stycznia), Matematyki i Informatyki (5 lutego), Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (29 marca), Nauk Geograficznych i Geologicznych (11 maja), Neofilologii (20 maja), Biologii (17 września), Chemii (24 września), Historycznego (15 listopada) i Studiów Edukacyjnych (14 grudnia). Dodatkowo Rektor zainicjował w 2010 roku cykl spotkań z profesorami uczelni Professorum Colloquia. Rector invitat. Średnio raz na kwartał miały miejsce spotkania czwartkowe z akademicką dyskusją wokół wybranego tematu, najczęściej na styku kilku dziedzin naukowych. Kontynuowano uroczyste spotkania związane z wręczaniem nagród jubileuszowych profesorom i doktorom habilitowanym. W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie prorektora ds. kadr i rozwoju spotkał się z dziesiątkami osób obchodzącymi jubileusz pracy na Uniwersytecie. Spotkania te były okazją do złożenia osobistych podziękowań i gratulacji wyróżnionym nauczycielom akademickim, a także okazją do wymiany poglądów. 10

12 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE Zespół rektorski przywiązywał dużą wagę do bezpośrednich spotkań z pracownikami i studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie zorganizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Należy wymienić m.in.: Koncert Noworoczny w wykonaniu uniwersyteckich zespołów muzycznych (11 stycznia), VI Koncert Charytatywny na rzecz studentów niepełnosprawnych UAM wraz ze spotkaniem burmistrzów i wójtów miast, w których znajdują się ośrodki zamiejscowe UAM oraz aukcją dzieł studentów WP-A w Kaliszu na rzecz niepełnosprawnych (2 grudnia), Majówka w Botaniku (1-3 maja), Koncert Majowy w Auli UAM (10 maja), Dzień Sportu (12 maja), Festiwal Muzyczny Juwenalia 2010 (20-23 maja), koncerty w ramach cyklu Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej (30 września i 14 listopada) oraz cykl spotkań Verba Sacra. W jego ramach przygotowano: Modlitwy Katedr Polskich (Biblia Kaszubska Ewangelia wg św. Łukasza, Najstarsze Modlitwy Chrześcijan, List św. Pawła do Hebrajczyków, św. Jan Maria Vianney Nauka o grzechu śmiertelnym, bł. ks. Jerzy Popiełuszko Zło dobrem zwyciężaj, Modlitwy Jana Pawła II, Modlitewnik Gertrudy), Wielka Klasyka ( Jędrzej Kitowicz - Opis obyczajów ) oraz X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra (listopad). W ramach Wielkiej Majówki UAM rozpoczynającej Dekadę Jubileuszową miało miejsce szereg imprez integrujących społeczność akademicką Uczelni z mieszkańcami miasta i regionu. Były to m.in.: odsłonięcie pomnika-ławeczki pierwszego rektora poznańskiej uczelni prof. Heliodora Święcickiego, koncerty, kolokwium naukowe oraz wykłady otwarte. Bogata i wszechstronna działalność Uczelni była nacechowana harmonijną współpracą zespołu rektorskiego z całą wspólnotą akademicką. 11

13 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK

14 2. ORGANA UCZELNI 13

15 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK ORGANA UCZELNI 2.1. REKTOR, KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE W okresie sprawozdawczym, za bieżącą działalność Uczelni odpowiadał zespół rektorski, wybrany w wyniku wyborów na kadencję , w składzie: prof. Bronisław Marciniak JM Rektor, prof. Jacek Guliński prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką, prof. Krzysztof Krasowski prorektor ds. kształcenia, prof. Andrzej Lesicki prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni, prof. Zbigniew Pilarczyk prorektor ds. studenckich, prof. Jacek Witkoś prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Rektorzy wykonywali swoje działania zgodnie z przyjętymi na początku kadencji zakresami obowiązków. Biuro Rektora, kierowane przez mgr Małgorzatę Nowaczyk, efektywnie wspierało działania zespołu rektorskiego. W roku sprawozdawczym aktywnie działały stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli Rektor, prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały rektorowi w sprawach związanych z bieżącym kierowaniem Uczelnią, a także jej rozwojem i promowaniem. A. Komisja Rektorska ds. Kadr i Finansów, złożona z prorektorów i dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył rektor, odbywała spotkania średnio raz w miesiącu, zajmując się na bieżąco najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu. Podczas kilku posiedzeń wyjazdowych Komisji omawiano strategiczne dla Uczelni zagadnienia, takie jak np. rodzaje zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasady przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w UAM, budżet UAM na rok 2010 czy koncepcja optymalizacji zarządzania uczelnią. B. W skład Komisji Rektorskiej ds. Studiów Stacjonarnych oraz Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych wchodzą prodziekani ds. studenckich ze wszystkich wydziałów oraz dyrektor Kolegium Języków Obcych. Przewodniczącym obu Komisji jest prorektor prof. Zbigniew Pilarczyk. W roku 2010 Komisja zbierała się regularnie i zajmowała bieżącymi problemami dydaktycznymi oraz bytowymi studentów. W szczególności należy wymienić następujące sprawy poruszane na posiedzeniach Komisji: przygotowanie nowego Regulaminu Studiów UAM, tryby i zasady przyjęć na studia, przebieg procesu rekrutacji, zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocja studiów na UAM, wdrażanie postanowień Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym kształcenia studentów, poszerzanie oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców, procedury związane z funkcjonowaniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, opracowywanie nowych planów studiów i programów nauczania w oparciu o nowe standardy kształcenia i postanowienia Procesu Bolońskiego, inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku oraz dalsze wdrażanie systemu USOS. W roku 2010 prorektor ds. studenckich spotykał się systematycznie również z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i kół naukowych. C. W 2010 r. Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Witkosia, obradowała dwukrotnie. Przedmiotem obrad pierwszego spotkania były następujące zagadnienia: przygotowanie cyklicznej imprezy Dni Kilonii, omówienie możliwości przyjęcia na studia studentów spoza Europy, przygotowanie oferty edukacyjnej w języku angielskim, a także sposoby badania 14

16 2. ORGANA UCZELNI wyników działalności naukowej pracowników poszczególnych wydziałów. Drugie posiedzenie dotyczyło oceny parametrycznej oraz wniosków płynących z tej oceny, a także przygotowania pełnych programów studiów na podstawie oferty AMU-PIE, intensyfikacji współpracy międzynarodowej na poziomie wydziału oraz przygotowania wspólnych studiów z uczelniami zagranicznymi na poziomie magisterskim. D. Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich, składająca się z kierowników studiów doktoranckich, której przewodniczy prorektor prof. Krzysztof Krasowski, w roku sprawozdawczym odbyła 4 spotkania, których przedmiotem były m.in.: kwestia podwyżek wysokości stypendiów za wyniki w nauce według nowego algorytmu, uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2011/2012, rozdział stypendiów doktoranckich oraz objęcie obowiązkowym wykładem ogólnouniwersyteckim z kształcenia psychopedagogicznego wszystkich doktorantów I roku. Tematem spotkań był także problem przechowywania prac doktorskich w formie elektronicznej w Bibliotece UAM oraz nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Kontynuowano również tradycyjne spotkania z doktorantami. E. Rektorska Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obradowała pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego. W 2010 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego przyjęto sprawozdanie z działalności Inspektoratu BHP w 2009 r. W trakcie spotkania w dniu 18 czerwca podsumowano wieloletnią działalność i uroczyście pożegnano dr. Adama Babulę, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, wieloletniego zastępcę przewodniczącego Komisji. Ponadto na posiedzeniach Komisji omawiano m.in. następujące tematy: projekt zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (podjęto decyzję o konieczności konsultacji z radcami prawnymi częstotliwości refundacji kosztów okularów); wykazów pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji (wykazy zostały przekazane do poszczególnych jednostek organizacyjnych); zakres i częstotliwość szczepień ochronnych dla pracowników Ogrodu Botanicznego; zakres pomiarów czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy; obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne; zmiany w przepisach i podstawy udzielania pierwszej pomocy wynikające z Kodeksu Pracy i wynikające z nich zadania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (podjęto decyzję o zorganizowaniu dla władz dziekańskich seminarium, na którym przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Do stałych zadań Komisji należy: rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku specjalnego ze względu na charakter i warunki wykonywania pracy (w 2010 r. wnioski dotyczyły pracowników Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biologii oraz Pływalni Uniwersyteckiej); analiza wniosków i zaleceń z kontroli problemowych i wycinkowych z zakresu bhp przeprowadzanych w różnych jednostkach organizacyjnych Uczelni; analiza przyczyn wypadków przy pracy, jakie miały miejsce w ciągu roku, wnioski dla działań zwiększających bezpieczeństwo pracy. Komisja przygotowała też Zarządzenie nr 187/2010/20011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przydziału środków higieny osobistej pracownikom i uczestnikom studiów doktoranckich. F. Komisja Rektorska ds. Współpracy z Gospodarką pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Gulińskiego spotkała się dwukrotnie w 2010 roku; 16 marca oraz 17 listopada. Na spotkaniu marcowym podsumowano działalność UAM na rzecz zleceniodawców z gospodarki (prace umowne/zlecone), przedyskutowano także sposoby rozszerzania odbiorców usług Preinkubatora Akademickiego UAM oraz ożywienia współpracy z firmami w regionie. W listopadzie omówiono uwarunkowania ewentualnej obniżki stawki narzutów oraz zysku dla zleceń z rynku, rezultaty bezpośrednich kontaktów UAM z poszczególnymi członkami Rady Gospodarczej przy JMR (VW Poznań Sp. z o.o., Aeskulap-Chifa Sp. z o.o., DGA S.A.) oraz założenia regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej UAM. Prace nad regulaminem (uwagi, modyfikacja, propozycje) były prowadzone także indywidualnie przez członków Komisji w IV kwartale 2010 roku. Poza tym członkowie Komisji uczestniczyli w Dniu Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM (8 marca) oraz w spotkaniu roboczym z Radą 15

17 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 Gospodarczą przy JMR (2 grudnia) poświęconym relacjom UAM gospodarka, połączonym z prezentacją proaplikacyjnej tematyki badawczej UAM. G. Komisja Rektorska ds. Programów Europejskich pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Gulińskiego spotkała się w roku 2010 dwukrotnie; 9 marca oraz 23 listopada. Na spotkaniu marcowym podsumowano aktywność aplikacyjną na UAM, przedyskutowano zasady koordynacji na Uczelni wniosków o kierunki zamawiane (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz poddano analizie obieg informacji i dokumentów pomiędzy zespołami aplikującymi o granty a administracją Uczelni. Zaproponowano szereg usprawnień w procesie aplikacji i obsługi projektów oraz działań zmierzających do zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom. Znacząca większość uwag została uwzględniona przy modyfikacji zarządzenia JM Rektora dotyczącego aplikacji i obsługi projektów (wrzesień, 2010). W listopadzie przeprowadzono analizę uczestnictwa UAM w programach europejskich oraz omówiono zmodyfikowane regulacje Uczelni w obszarze programów europejskich. Członkowie Komisji Rektorskiej uczestniczyli także w Dniu Programów Europejskich na UAM (18 listopada). H. Komisja Rektorska ds. Informacji i Promocji pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Gulińskiego spotkała się w roku 2010 dwukrotnie; 3 marca i 19 listopada. W marcu wysłuchano prezentacji wizji pracy nowopowołanego Rzecznika Prasowego UAM i przedyskutowano nowe wyzwania związane z koncepcją organizacji Biura Prasowego na UAM. Zaprezentowano także i przyjęto propozycję tekstu zarządzenia JM Rektora oraz regulaminu dotyczącego Uniwersyteckiego Systemu Informacji (USI) oraz poddano ocenie przygotowane projekty Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) UAM. W kontekście krytycznych reakcji przedstawicieli wydziałów oraz członków Komisji w stosunku do prezentowanych projektów ustalono nowy harmonogram badań oczekiwań społeczności UAM (oraz interesariuszy spoza UAM) i powołano 2-osobowy zespół ds. przygotowania harmonogramu prac. Posiedzenie listopadowe poświęcono zagadnieniom koniecznej restrukturyzacji Biura Informacji i Promocji, postępowi wdrażania systemu USI na UAM oraz działań na rzecz przepływu informacji wewnątrz Uczelni, a także promocji i marketingu zaplanowanym na rok akademicki 2010/2011. Zaakceptowano także koncepcję programu Wielkiej Majówki 2011 (7-14 maja 2011 r.) oraz obchodów 400-lecia tradycji akademickich m. Poznania (październik 2011). Poza tym członkowie Komisji uczestniczyli w dwóch spotkaniach okrągłego stołu dotyczącego zagadnień promocji i marketingu UAM z przedstawicielami wydziałów i dużych jednostek organizacyjnych UAM oraz w pracach roboczych Zespołu ds. Opracowania SIW. Ponadto w 2010 roku pracowały zespoły i komisje rektorskie: I. Zespół ds. struktury organizacyjnej UAM pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego w roku 2010 odbył szereg spotkań, w czasie których przygotowywano akty prawne dotyczące powołania nowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu tworzonych poza strukturami jednostek podstawowych (wydziałów). Efektem tych prac były następujące akty prawne: Uchwała Senatu nr 128/2009/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14/2008 z 22 grudnia 2008 r., dostosowującej strukturę organizacyjną Uniwersytetu do wymagań statutu; Uchwała Senatu nr 129/2009/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dydaktyczno- -Multimedialnego Uniwersyteckiego Studia Filmowego (w załączniku wprowadzająca regulamin tej jednostki organizacyjnej); Uchwała Senatu nr 130/2009/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Stacji Ekologicznej w Jeziorach, wprowadzająca regulamin stacji; Uchwała Senatu nr 139/2009/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie Stacji Geoekologicznej Storkowie, przekształcająca dotychczasową jednostkę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w stację naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wprowadzająca regulamin tej stacji; Uchwała Senatu nr 140/2009/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, wprowadzająca regulamin tej stacji; Uchwała Senatu nr 153/2009/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania budynkowi E na Kampusie przy ul. Szamarzewskiego nazwy Kolegium im. Floriana Znanieckiego; Uchwała Senatu nr 172/2009/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. o zmianie uchwały Senatu nr 84/2009 z 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Archiwum UAM; Uchwała Senatu nr 179/2009/2010 z dnia 27 września 2010 r. o zmianie uchwały Senatu nr 81/2009 z 29 czerwca 2009 r. w sprawie Instytutu Kultury Europejskiej, zmieniająca strukturę wewnętrzną Instytutu; Zarządzenie nr 124/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia bazy technicznej, materialnej i lokalowej Ośrodka Dydaktyczno-Mulimedialnego Uniwersyteckiego Studia Filmowego; 16

18 2. ORGANA UCZELNI Zarządzenie nr 129/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości; Zarządzenie nr 135/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 marca 2010 roku zmieniające zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze oraz zniesienia Stacji w Grodnie; Zarządzenie nr 141/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego; Zarządzenie nr 152/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego; Zarządzenie nr 157/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zarządzenie nr 174/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 września 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury ; Zarządzenie nr 190/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanistyka/Sztuka/ Technologia; Zarządzenie nr 201/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia centrum uniwersyteckiego Uniwersytecki Park Historii Ziemi. J. Zespół ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM, powołany został przez Rektora 1 marca 2010 roku w składzie: prof. Grzegorz Schroeder (przewodniczący), dr Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Rafał Drozdowski, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska, prof. Witold Mazurczak, prof. Bogusław Mróz, prof. Henryk Rogacki oraz prof. Tadeusz Stryjakiewicz. Zespół skupił swoją działalność w roku 2010 na dwóch zagadnieniach: ocenie realizacji w roku 2009 zadań strategicznych przez wszystkie jednostki organizacyjne i piony administracji centralnej oraz na wsparciu działań zespołów powołanych na poszczególnych wydziałach przygotowujących strategie wydziałowe. Zespół przeprowadził analizę zadań przewidzianych w kartach strategicznych do realizacji w 2009 roku, w obszarze czterech celów strategicznych: badania naukowe na światowym poziomie, najwyższa jakość kształcenia, uniwersytet otwarty na otoczenie, uczelnia profesjonalnie zarządzana. Kompleksową ocenę wdrażania zadań Strategii UAM przedstawiono na posiedzeniu Senatu UAM (kwiecień). Powołane Zespoły do opracowania strategii wydziałowych są w różnym stopniu zaangażowane w przygotowanie tych dokumentów. Zespół stoi na stanowisku, że należy monitorować te prace i wskazywać na znaczenie tych dokumentów dla rozwoju Uczelni w świetle Statutu UAM oraz zmian prawnych zawartych w nowych (nowelizowanych) ustawach. K. Zespół ds. Przygotowania Projektu Optymalizacji Zarządzania Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołany przez Rektora 4 stycznia 2010 r. spotykał się w składzie: prorektor prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), prorektor prof. Jacek Guliński, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Jan Grad, prof. Marek Kręglewski, prof. Bogusław Mróz, prof. Grzegorz Schroeder, prof. Jacek Sójka, kanclerz mgr Stanisław Wachowiak, z-ca kwestora mgr Agnieszka Palacz oraz mgr Krzysztof Basiński. Pierwsze posiedzenie Zespołu dotyczyło przyjęcia zasad pracy zespołu oraz wstępnego planu działania. Wydzielono cztery podzespoły opracowujące (1) analizę rozwiązań na innych uczelniach, (2) analizę regulacji prawnych, (3) katalog obowiązków dziekanów, (4) analizę finansów Uczelni. Na kolejnym posiedzeniu omawiano statuty innych uczelni i wprowadzone na nich regulacje prawne. Przedstawiciele zespołu wizytowali Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński dla uzyskania informacji o rozwiązaniach wprowadzonych na tych uczelniach. Rozmowy prowadzono z przedstawicielami władz rektorskich i kanclerskich oraz kwestury. L. Zespół ds. Opracowania Strategii Relacji UAM z Absolwentami powołano decyzją Rektora w grudniu 2009 roku. Przewodniczącym Zespołu został prorektor prof. Jacek Guliński, a w jego skład wchodzą prof. Sylwester Dworacki, prof. Krzysztof Podemski, dr hab. Andrzej Ćwikliński, dr Marek Sobczak, dr Anna Scheibe, dr Mariusz Piotrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), mgr Mateusz Gołębiowski (Fundacja Universitatis Posnaniensis), mgr inż. Hanna Szafrańska (Fundacja UAM) oraz mgr Joanna Nowak (Stowarzyszenie Absolwentów UAM). Zadaniem tego Zespołu jest wypracowanie długofalowej strategii budowy relacji Uczelni z jej absolwentami. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 lutego 2010 roku. Przedyskutowano elementy programu rozwoju więzi absolwentów UAM z Uczelnią (strony internetowe, zjazdy poszczególnych roczników, animatorzy 17

19 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 na wydziałach, ogólnouczelniana debata etc.). Na kolejnym spotkaniu Zespołu (26 czerwca) przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów UAM zaprezentowali nowe władze Stowarzyszenia oraz przyjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia (maj 2010) strategię działań. Omówiono założenia projektu zorientowanego na absolwentów przedsiębiorców oraz propozycje zmian w Portalu Absolwenta na stronie domowej UAM. Przedyskutowano zasady i celowość współpracy Stowarzyszenia Absolwentów UAM z Fundacją Universitatis Posnaniensis oraz konieczność organizacji spotkania ze wszystkimi stowarzyszeniami absolwentów na Uczelni. Ł. Zespół ds. Obchodów Jubileuszowej Dekady Uniwersytetu został powołany, decyzją Rektora,w grudniu 2009 roku. Współprzewodniczącymi Zespołu zostali prorektorzy prof. Jacek Witkoś i prof. Jacek Guliński. W skład Zespołu weszli: prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Przemysław Hauser, Marta Gruszczyńska, mgr Jerzy Kepel, prof. Jacek Wiesiołowski, prof. Krzysztof Podemski, mgr Jerzy Laskowski i mgr Hanna Kamińska. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 lutego 2010 roku i poświęcone było dyskusji na temat kalendarza wydarzeń uświetniających Dekadę Jubileuszową Uniwersytetu w latach Na spotkaniu poddano konstruktywnej analizie materiał Zarys programu Jubileuszu UAM w Poznaniu. Dekada 100-lecia Uniwersytetu. opracowany w czerwcu 2008 roku przez Zespół pod kierownictwem ówczesnej pani prorektor UAM prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Omówiono propozycję serii wydawniczych oraz wydawnictw okolicznościowych, wstępną koncepcję uroczystości związanych z 400-leciem tradycji akademickich w Poznaniu, założenia programowe muzeum UAM, okolicznościowych wystaw i konkursów. Na kolejnym posiedzeniu (27 kwietnia) z udziałem Kierownika Biura Informacji i Promocji UAM oraz koordynatora Uniwersyteckiego Systemu Informacyjnego przedyskutowano szczegółowy program obchodów 91-lecia UAM (Wielka Majówka 2010) oraz doprecyzowano program obchodów 400-lecia tradycji akademickich zaplanowanych w dniach października 2011 roku. Zespół zebrał się ponownie 24 listopada 2010 roku. Mgr Marcin Witkowski (Biuro Informacji i Promocji UAM) omówił przebieg Wielkiej Majówki 2010 a mgr Karolinie Warpachowicz (Biuro Karier UAM) powierzono koordynację uroczystości 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu. Przedstawiła ona i poddała dyskusji program obchodów. Jednocześnie przedstawiła informacje dotyczące postępów w reformowaniu systemu znaków UAM, w tym wstępne wyniki kwerendy archiwalno-biblioteczno-muzealnej dotyczące herbu i chorągwi UAM. Powołano dwa robocze komitety organizacyjne. Komitet Organizacyjny ds. Obchodów 400-lecia, pod kierownictwem pani Karoliny Warpachowicz, spotkał się 7 grudnia, natomiast 13 grudnia odbyło się spotkanie szerokiego Komitetu Organizacyjnego Wielkiej Majówki UAM 2011, pod kierownictwem pana Marcina Witkowskiego. Jednocześnie 19 listopada podpisano umowę o współpracy z Miastem Poznań dotyczącą promocji turystycznej m. Poznania w związku z powyższymi obchodami jubileuszowymi. M. Komisja ds. Negocjacji w Sprawie Zakupu Działek na Kampusie Morasko pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego negocjowała w 2009 r. zakup działki (nr 371/2 o pow m 2 w obrębie Morasko), w sprawie którego 30 września 2010 r. zawarto akt notarialny. W dniach 14 października, 1 i 8 grudnia 2010 r. Komisja spotykała się z właścicielami nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Morasko ark. 28, działki 257/1, 275, 278/1, 278/2, 381/1, 422/1. W dniu r. osiągnięto porozumienie z właścicielką działki 275 o pow m 2, ustalając termin zawarcia aktu notarialnego do r SENAT I KOMISJE SENACKIE Najwyższym organem uchwałodawczym Uniwersytetu jest Senat, który w 2010 roku liczył 57 członków z głosem stanowiącym i 4 osoby z głosem doradczym. W posiedzeniach uczestniczył także przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Lis. W roku sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń. Podjęto 90 uchwał, w tym przede wszystkim te wynikające z ustawowej funkcji Senatu. Były to m.in. uchwały w sprawach: dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań Statutu UAM, Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w UAM, projektu ustawy z dnia 30 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012, w sprawie utworzenia kierunków/specjalności studiów od roku akademickiego 2011/2012, a także nowych kierunków studiów (wystąpienie do Ministra): komunikacja i poznanie, ekonofizyka i studia prawno-ekonomiczne, 18

20 2. ORGANA UCZELNI planu rzeczowo-finansowego na rok 2010, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r. i udzielenie rektorowi absolutorium, pensum dydaktycznego w roku akademickim 2010/2011 oraz uchwałę w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich, łączenia stanowisk, zaliczania do minimum kadrowego oraz ponownego zatrudniania nauczycieli akademickich. Senat przeznaczył także środki na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich i na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora oraz podjął uchwały dotyczące dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wydziałów i innych jednostek (z dochodów własnych i częściowo z działalności statutowej jednostki), a także uchwałę dotyczącą dodatkowego wynagrodzenia administracji centralnej z dochodów własnych. Podejmował również uchwały dotyczące sprzedaży i nabycia nieruchomości, zbycia lokali mieszkalnych oraz przeznaczenia pomieszczeń czy gruntów. Senat uchwalił również zmiany w niektórych aktach wewnętrznych: w Statucie UAM (został wydany tekst jednolity Statutu UAM obwieszczenie w tej sprawie datowane 29 marca), w regulaminie studiów oraz w regulaminie studiów doktoranckich. Ponadto Senat uchwalił regulamin studiów na kierunku bioinformatyka, a także regulamin studiów na kierunku prawo prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Senat uchwalił nowe regulaminy: Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego Uniwersyteckie Studio Filmowe, Stacji Ekologicznej w Jeziorach, Stacji Geoekologicznej w Storkowie oraz Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze. Senat UAM wyrażał zgodę na zmiany w strukturze organizacyjnej wydziałów. Członkowie Senatu przyjęli sprawozdanie rektora z działalności Uczelni za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku. Senat UAM podjął także uchwałę popierającą wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie zwiększenia o 500 mln złotych budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2011 w części dotyczącej wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników uczelni publicznych. W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były prezentacje oraz dyskusje na wybrane tematy dotyczące poszczególnych obszarów działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in.: Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością, absolwenta UAM na rynku pracy, informacji o koncepcji Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi oraz perspektywach rozwoju Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, stanowiska Senatu UAM w sprawie projektu nowelizacji ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw, prezentacji aktualnego dorobku naukowego pracowników UAM za pośrednictwem repozytorium instytucjonalnego AMUR, analizy realizacji zadań przewidzianych w Strategii UAM na rok 2009, budżetu UAM jego struktury, przychodów i kosztów działalności operacyjnej, obiegu informacji, promocji i marketingu na UAM, sprawozdania z działalności Parlamentu Samorządu Studentów UAM, zasad powierzania nauczycielom akademickim etatów naukowych, oceny i wniosków z parametryzacji podstawowych jednostek organizacyjnych przeprowadzonej w 2010 roku, konsekwencji wejścia w życie od 1 października 2010 r. pakietu ustaw dotyczących nauki, informacji o pracach nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz mapy drogowej inwestycji, modernizacji i remontów na UAM w latach

21 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 Senat UAM i cała społeczność UAM oddała cześć zmarłemu prof. dr. Gerardowi Labudzie, byłemu rektorowi naszej Uczelni uroczyste otwarte, żałobne posiedzenie Senatu odbyło się w Auli UAM (październik). W roku 2010 odbywały się także nadzwyczajne posiedzenia Senatu z udziałem rad wydziałów, które związane były z uczczeniem zmarłych profesorów UAM: em. prof. Bogdana Fechnera z Wydziału Fizyki, em. prof. Jadwigi Krzyżaniak z Wydziału Historycznego, prof. Michała Kiełczewskiego z Wydziału Chemii oraz prof. Henryka Rogackiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Pamięć wielu zmarłych profesorów naszej Uczelni została uczczona na żałobnych posiedzeniach rad wydziałów. 18 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu poświęcone debacie ws. Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: z udziałem prof. Jerzego Woźnickiego. W minionym roku odbyły się także dwa nadzwyczajne posiedzenia Senatu, podczas których rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Podczas tych posiedzeń wykłady wygłosili: prof. dr hab. Roman Hauser (10 maja - Zawód sędziego wyzwania i oczekiwania ) i prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (10 grudnia Femtochemia, czyli jak fizyka ściga się z czasem ). Jak co roku, ważną rolę w pracach Senatu odgrywały komisje senackie, przygotowujące liczne opinie i ekspertyzy, stanowiące podstawę dyskusji i uchwał w istotnych dla Uczelni sprawach. A. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów działała w minionym okresie (pod przewodnictwem prof. Wiesława Ambrozika) w składzie 17-osobowym reprezentującym pion kanclerski, poszczególne wydziały Uczelni i jednostki pozawydziałowe, KZ NSZZ Solidarność oraz Parlament Samorządu Studentów i Samorząd Doktorantów. Prace komisji w minionym roku koncentrowały się zasadniczo wokół opiniowania projektów uchwał Senatu UAM, podejmowanych w następujących sprawach: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2009, akceptacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010, korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2010, akceptacji wstępnego planu rzeczowo-finansowego na okres 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., sprzedaży, względnie zbycia nieruchomości będących własnością UAM, zakupu przez UAM działek niezbędnych do realizacji podjętych inwestycji (głównie w obrębie Moraska i Umultowa) czy też niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej. Wyrażane przez Komisję w powyższych sprawach opinie podejmowane były każdorazowo w oparciu o przedłożone przez Kwesturę bądź pion kanclerski materiały i szczegółowe uzasadnienia. W minionym okresie sprawozdawczym Komisja spotykała się sześciokrotnie, w terminach poprzedzających posiedzenia Senatu UAM. Ponadto przewodniczący Komisji uczestniczył w pracach Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiego 55 oraz w pracach Komisji ds. negocjacji w sprawie zakupu działek w obrębie Kampusu Morasko. B. Działalność Senackiej Komisji ds. Kształcenia (pod przewodnictwem prof. Leszka Mrozewicza) sprowadza się do opiniowania wniosków o powołanie nowych kierunków studiów i specjalności w ramach już istniejących kierunków studiów, ale z odrębnym naborem. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od pojawiania się wniosków, z reguły odbywają się raz w miesiącu. W roku 2010 Komisja zaopiniowała pozytywnie utworzenie następujących kierunków studiów: ekonofizyka (Wydział Fizyki), studia prawno-ekonomiczne (Wydział Prawa i Administracji), bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz komunikacja i poznanie (Wydział Nauk Społecznych). Rekomendowała także utworzenie 11 specjalności na istniejących już kierunkach studiów (na Wydziałach: Fizyki, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Społecznych, Studiów Edukacyjnych, Neofilologii, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu). C. Senacka Komisja ds. Rozwoju UAM (pod przewodnictwem prof. Grzegorza Schroedera) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zebrała się siedmiokrotnie w celu omówienia i zaopiniowania dla Senatu UAM wniosków dotyczących zmian organizacyjnych w instytutach oraz na wydziałach. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję zmiany i przekształcenia, wynikały z konieczności dostosowania struktury Wydziałów do wymogów Statutu UAM, były związane z awansem pracowników lub znacznie poprawiały organizację i funkcjonowanie Wydziałów. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Senat UAM. Komisja na swoich posiedzeniach oceniała i wnosiła uwagi do regulaminów organizacyjnych ośrodków pozawydziałowych. Wprowadzenie tych regulaminów uporządkowało ich działalność oraz jednoznacznie zdefiniowało rolę, zadania, lokalizację oraz strukturę organizacyjną. Senat UAM przyjął Uchwały dotyczące przyjęcia tych regulaminów. Komisja widzi konieczność szerokiej dyskusji nad Strategią Rozwoju UAM w połączeniu ze strategiami wydziałowymi oraz pracami Komisji ds. Jakości Kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 20

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 (druk nr 3146).

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 (druk nr 3146). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 77( 4 )/10 Warszawa, 24 czerwca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. UCHWAŁA KOMPETENCYJNA Uchwalona przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. Parlament uchwala podział kompetencji pomiędzy poszczególne Komisje Programowe i ich Przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku 75.0200.95.2016 Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku 75.0200.74.2016 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo