SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZA ROK 2010

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU UAM 18 KWIETNIA 2011 ROKU POZNAŃ, maj 2011

3 Przygotowano przede wszystkim na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UAM oraz administrację Uczelni Redakcja: Natalia Chromińska Współpraca: prof. Jacek Guliński, Ewa Jarmakowska-Kolanus Edycja tabel: Natalia Ratajczak Opracowanie graficzne: Magdalena i Jolanta Latosińskie Zdjęcia: Maciej Męczyński, Marta Dzionek

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE ORGANA UCZELNI Rektor, komisje i zespoły rektorskie Senat i komisje senackie BADANIA NAUKOWE Nauczyciele akademiccy Badania naukowe Współpraca z zagranicą Załączniki KSZTAŁCENIE Studenci I i II Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów Nowe kierunki i specjalności studiów Wsparcie procesu kształcenia środkami Europejskiego Funduszu Społecznego UE Studia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Studia doktoranckie (III stopnia) Jakość kształcenia Indywidualizacja studiów Internacjonalizacja kształcenia Sprawy bytowe studentów I i II stopnia Studenci niepełnosprawni Działalność naukowa i organizacyjna Działalność kulturalna i sportowa Załączniki

5 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK RELACJE Z OTOCZENIEM Współpraca UAM z jednostkami sektora naukowo-badawczego Poznania i Wielkopolski Współpraca z gospodarką Zacieśnienie więzi ze społeczeństwem Poznania i Wielkopolski Zacieśnienie więzi z absolwentami UAM Dalsza intensyfikacja działań promocyjnych UAM Załączniki ZARZĄDZANIE Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Sprawy socjalne pracowników Wdrażanie Strategii Rozwoju UAM na lata , włączenie społeczności UAM w debatę dot. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w kraju Przygotowania do optymalizacji zarządzania Inwestycje budowlane i remonty Zmiany organizacyjne Załączniki SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK UCZELNIANYCH Wydziały Jednostki międzywydziałowe Jednostki ogólnouczelniane Jednostki wspólne i międzyuczelniane Centra i ośrodki uniwersyteckie Zamiejscowe jednostki organizacyjne ZAKOŃCZENIE

6 WPROWADZENIE Sprawozdanie roczne Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku zostało sporządzone w taki sam sposób jak sprawozdanie za rok ubiegły, co umożliwia prześledzenie zmian w odniesieniu do badań naukowych, kształcenia, relacji Uczelni z szeroko pojętym otoczeniem oraz zarządzania. Pierwsze rozdziały tradycyjnie opisują istotne zadania i wydarzenia uczelniane oraz działalność organów Uczelni (Rektor, senat, komisje senackie i rektorskie, zespoły). Kilkadziesiąt załączników stanowi ilustrację poszczególnych rozdziałów i stanowi, dzięki jednoznacznemu przypisaniu do poszczególnych rozdziałów tematycznych, ich integralną część. Tworzą one cenne kompendium wiedzy i źródło konkretnych danych, opisujących proces badawczy i edukacyjny na Uczelni w 2010 roku, a także ilustrujących oddziaływanie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze. Rok 2010 rok był dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasem pracowitym, ambitnym oraz obfitującym w ważne inicjatywy i przedsięwzięcia. W roku sprawozdawczym utrzymaliśmy na podobnym poziomie liczbę studentów oraz obserwowaliśmy dalszy rozwój kadry nauczającej. O randze Uniwersytetu świadczy fakt sklasyfikowania go ponownie na trzecim miejscu, wśród akademickich uczelni w kraju, w rankingu uczelni wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita oraz zdobycie wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Badania naukowe prowadzone na Uczelni przyniosły wiele znakomitych osiągnięć. Stanowiły one podstawę do licznych awansów na stopnie i tytuły naukowe. Wzrosła intensywność badań mierzona chociażby liczbą aplikacji o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz liczbą projektów badawczych finansowanych z innych źródeł. Naukowcy UAM coraz wyraźniej uczestniczą w światowej wymianie myśli naukowej, zamieszczając publikacje w repozytorium AMUR i na innych platformach elektronicznych. Rozpoczęto także przyznawanie etatów naukowych dla najlepszych badaczy. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia to milowy krok na drodze dochodzenia Uczelni do standardów światowych w nauczaniu studentów. UAM poszerzał swoją ofertę dydaktyczną, głównie poprzez inicjatywy nowych interdyscyplinarnych czy międzynarodowych studiów magisterskich i doktoranckich. W zakresie zarządzania, 2010 rok to stałe podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej oraz rozpoczęcie żmudnego procesu doskonalenia systemu zarządzania finansami i zasobami kadrowymi Uczelni. Spektakularnym osiągnięciem inwestycyjnym było oddanie do użytku nowego budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium w Pile czy otwarcie nowego, pięknego architektonicznie i najnowocześniejszego spośród budynków, którymi dysponują wydziały prawa innych uniwersytetów w Polsce - obiektu dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji. Doniosłym dla Uczelni faktem było przyjęcie przez Sejm RP w sierpniu 2010 roku nowelizacji ustawy, zapewniającej dodatkowe 189 mln zł na program wieloletni, który umożliwi zakończenie, w roku 2015, wielkiego programu inwestycyjnego naszej Uczelni. Rozdział Sprawozdania jednostek uczelnianych jest zbiorem sprawozdań, przytoczonych w oryginalnej formie dostarczonej przez kierownictwo poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Układ rozdziału odpowiada strukturze i gradacji tych jednostek zgodnie z uchwałą przyjętą przez Senat 22 grudnia 2008 roku wraz z jej nowelizacją z 25 stycznia 2010 roku. 5

7 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK

8 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE 7

9 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE W okresie sprawozdawczym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu angażował się w realizację zadań naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, społecznych i kulturalnych. Wysoka ranga oraz zapewnienie warunków rozwoju zależą nie tylko od wybitnej kadry naukowej, ale także od uznania polityków i szeroko rozumianej opinii społecznej, tak w kraju, jak i za granicą. Na renomę Uniwersytetu wpływa zarówno wieloletnia tradycja, jak i osiągnięcia naukowe jego kadry akademickiej. Atrakcyjny program kształcenia studentów oraz udział w wielu programach międzynarodowych to kolejne czynniki decydujące o jego marce. Utrzymująca się na wysokim liczebnym poziomie społeczność akademicka UAM zapewnia nam nieustannie prymat wśród uczelni poznańskich, a także wśród czołowych uniwersytetów kraju. W roku 2010 Uniwersytet skupiał 57-tysięczną społeczność, złożoną ze studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i innych. W tym czasie funkcjonowało 14 wydziałów oraz kilkanaście innych jednostek oragnizacyjnych. Badania naukowe decydują o sile naszego Uniwersytetu. Są one prowadzone na wydziałach, w instytutach, w zakładach i pracowniach, a także w specjalistycznych, często interdyscyplinarnych centrach badawczych. W roku 2010 osiągnięto wiele znaczących wyników naukowych, opublikowanych w setkach prac naukowych, książek i monografii oraz prezentowanych na wielu konferencjach i sesjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W ramach działalności dydaktycznej dysponowaliśmy bardzo rozległą ofertą dydaktyczną. Rekrutacja w roku akademickim 2009/2010 prowadzona była na 47 kierunkach i 104 specjalnościach, a w roku 2010/2011 na 51 kierunkach i 120 specjalnościach oraz 2 makrokierunkach. W roku 2010 Uczelnia kontynuowała współpracę z organami samorządów terytorialnych w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na poziomie licencjackim w ośrodkach zamiejscowych. W rankingu prowadzonym przez redakcje Rzeczpospolitej i Perspektyw, przygotowywanym przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Marka Safjana, UAM uzyskał w roku miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich kraju. Natomiast w trzeciej edycji Konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, zorganizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów, UAM po raz trzeci z rzędu uzyskał 1. miejsce i tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce. W konkursie wzięło udział 35 uczelni. Zdaniem doktorantów nasza Uczelnia, poprzez liczne stypendia doktoranckie i finansowanie badań, najlepiej wspiera ich rozwój naukowy. Z innych wyróżnień należy wymienić nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wdrożenie szeregu innowacji w zakresie systemu kształcenia oraz zarządzania uczelnią czy medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (Award For Creativity). Nagradzano również nasze budynki: Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej została laureatem nagrody Jana Baptysty Quadro, a Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskał pałac w Obrzycku za przeprowadzone tam prace konserwatorsko-restauratorskie. Nasza liczna wspólnota akademicka w dalszym ciągu wymagała zwiększania powierzchni lokalowej służącej nauczaniu i prowadzeniu badań. Było to możliwe dzięki realizowaniu programu inwestycyjnego finansowanego przez budżet państwa, a także ze środków własnych oraz unijnych. Ważne wydarzenia związane z rozwojem uniwersyteckiej infrastruktury to: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego (23 marca), podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego (20 maja), uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o programie wieloletnim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwiększającej przyznane środki o 189 milionów złotych i przedłużającej okres wykonania programu wieloletniego do 2015 roku (5 sierpnia), podpisanie umowy z firmą Budimex dotyczącej rozpoczęcia inwestycji budowlanej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) na terenie kampusu Morasko (30 września), uroczystość otwarcia hali sportowej na terenie kampusu Morasko (1 października), 8

10 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE uroczystość otwarcia nowego budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium w Pile (4 października), otwarcie dla studentów niesłyszących i niedosłyszących Pracowni Multimedialnej Nauki Języków Obcych w Collegium Hipolita Cegielskiego (9 grudnia), otwarcie nowego budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji przy Al. Niepodległości 53 (17 grudnia). Istotnym wydarzeniem w życiu Uczelni była uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki 2010/2011, podczas której prof. Waldemarowi Żukowskiemu nadano wyróżnienie Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis (1 października). Na specjalnych uroczystościach Rektor wręczał szczególnie zasłużonym Medale za Zasługi dla UAM: pośmiertnie dla prof. Leszka Nowaka na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych (15 lutego), prof. Karlowi Statteggerowi z Uniwersytetu w Kilonii z Niemiec (29 czerwca), prof. Michaelowi Brownowi i prof. Markowi Webberowi z Uniwersytetu w York z Kanady (14 października) oraz prof. dr. Paulowi Szarmachowi z Medieval Academy of America w Cambridge z USA (7 grudnia). Uroczyste odnowienia doktoratu po 50 latach dla profesorów Uniwersytetu, którzy wyróżnili się w pracy dla Uczelni lub społeczeństwa, odbyły się w roku 2010 dwukrotnie: 24 maja dla prof. Tadeusza Witczaka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz 22 listopada dla prof. Zbigniewa Janowicza z Wydziału Prawa i Administracji. Zespół rektorski przywiązywał dużą wagę do spotkań z wysokimi przedstawicielami rządu i parlamentu, a także przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni z kraju i z zagranicy. Rektor i prorektorzy spotykali się kilkakrotnie (w Poznaniu i Warszawie) z władzami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką, prof. Marią Orłowską, prof. Witoldem Jurkiem oraz prof. Zbigniewem Marciniakiem w sprawach istotnej wagi dla UAM. Gościliśmy także m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (30 czerwca) oraz Wiceministra Rozwoju Regionalnego Waldemara Sługockiego (30 sierpnia i 8 listopada). 8 grudnia miało miejsce spotkanie władz rektorskich z parlamentarzystami RP. Uniwersytet odwiedzili także prof. Leszek Balcerowicz (20 stycznia), dr Rita Süssmuth, wieloletnia przewodnicząca Bundestagu (21 stycznia), Prezydent RP a ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (8 marca i 14 czerwca), prof. Walerij Musin z Federacji Rosyjskiej (6 maja), były Prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk (19 maja) oraz prof. Grzegorz Kołodko (9 listopada). W Gabinecie Rektora wielokrotnie gościli przedstawiciele ambasad i konsulatów (Algierii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Indii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Tajlandii), a także wybitni reprezentanci świata nauki, kultury i gospodarki. Podczas wszystkich wizyt dokonywaliśmy szerokiej prezentacji Uczelni, podkreślaliśmy jej dokonania naukowe, dydaktyczne i kulturalne oraz znaczenie UAM dla rozwoju edukacji narodowej i europejskiej oraz badań naukowych i życia społecznego. Zabiegaliśmy o zrozumienie i wspieranie potrzeb rozwojowych Uczelni. W 2010 roku kontynuowano działania na rzecz waloryzacji programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wymagało to szeregu spotkań z kierownictwem MNiSW, z parlamentarzystami i europarlamentarzystami oraz władzami miasta i regionu. Rektor wraz z Kanclerzem byli gośćmi komisji sejmowych i senackich. Ostatecznie Sejm przyjął stosowną ustawę na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia, a Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ją 13 sierpnia. Dzięki uzyskanej waloryzacji programu wieloletniego (dodatkowe 189 mln zł) kontynuujemy budowę Wydziału Chemii, Kolegium UAM w Pile, obiektów sportowych na Morasku, rozpoczynamy proces inwestycyjny nowej siedziby Wydziału Historycznego na Morasku i kończymy budowę obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Prorektor prof. Krzysztof Krasowski został ekspertem z ramienia KRASP w pracach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconych rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego. Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich: w Kielcach (5-6 maja) i w Szczecinie (3-5 listopada) oraz w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich: w Toruniu (18-21 lutego), w Gdańsku (18-20 marca) i w Łodzi (10-12 października). Rektorzy uczestniczyli również w spotkaniach Konferencji Prorektorów Uniwersytetów Polskich (UKPROM czy UKF), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, a także w Wielkopolskim Konwencie Rektorów Szkół Wyższych oraz reprezentowali Uczelnię w czasie 9

11 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 wizyt w UAM rektorów uczelni polskich i zagranicznych. Rektor przewodniczył obradom Kolegium Rektorów Miasta Poznania oraz Rady Filii Fundacji Kultury Polskiej w Poznaniu oraz Rady Nadzorczej Fundacji UAM. Prócz tego Rektor uczestniczył w spotkaniu Komitetu Honorowego EURO W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie prorektorów wielokrotnie spotykał się też z przedstawicielami jednostek zamiejscowych oraz władzami miast, w których te jednostki funkcjonują, w sprawie ich dalszego rozwoju. Szczególnie ważną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych i dydaktycznych odegrały: XV Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (4-31 marca); XIV Targi Edukacyjne 2010 adresowane do młodzieży ubiegającej się o przyjęcie na studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (19-21 lutego); czy XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej w Collegium Maius (6-8 października) oraz XIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (27-29 kwietnia) adresowany głównie do młodzieży. Ponadto w roku sprawozdawczym w UAM miały miejsce następujące istotne wydarzenia: uroczystość nadania Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego w 70. rocznicę tragicznej śmierci byłego Rektora UAM i obchody 25-lecia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (6 stycznia); spotkanie z Księdzem Prymasem H. Muszyńskim w Collegium Europaeum Gnesnense (9 lutego); uroczysta gala w Auli UAM z okazji XX-lecia przemian gospodarczych w Polsce (29 marca); nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatów Akademickich Uczelni Wyższych m. Poznania w Auli UAM poświęcone uczczeniu pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. (14 kwietnia); obchody 85-lecia Ogrodu Botanicznego Majówka w Botaniku (1 maja); I Kongres Kół Naukowych (5 maja); I Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE (17 maja); III Dni Kilonii w Poznaniu (17-18 maja); jubileusz 40-lecia Instytutu Socjologii UAM (26 maja); jubileusz 20-lecia Fundacji UAM (5 października); uroczystość nadania budynkowi E na kampusie przy ul. Szamarzewskiego nazwy Collegium im. Floriana Znanieckiego oraz odsłonięcie tablicy ku czci prof. F. Znanieckiego (28 października); obchody 45-lecia Rusycystyki Poznańskiej (26 listopada). Wszystkie ważne wydarzenia uniwersyteckie były odnotowywane w licznych artykułach prasowych, programach radiowych i telewizyjnych oraz na nośnikach elektronicznych (internet). Władze rektorskie, przy pomocy rzecznika prasowego UAM, wielokrotnie organizowały konferencje prasowe, poprzedzające znaczące wydarzenia na Uniwersytecie. Istotnym elementem promowania wizerunku Uczelni było opracowywanie i przygotowanie materiałów reklamowych UAM oraz prezentacji multimedialnych, promocja UAM w prasie krajowej i zagranicznej, a także uczestnictwo w licznych targach edukacyjnych. Kontynuowane były spotkania Rektora i prorektorów ze związkami zawodowymi w sprawach płacowych. Odbyło się spotkanie z dziekanami, dyrektorami instytutów kierunkowych i kierownikami jednostek pozai międzywydziałowych (27 września) poświęcone omówieniu działalności Uczelni w roku akademickim 2009/2010 i planom na kolejny rok akademicki. Zespół rektorski spotykał się z profesurą Uniwersytetu podczas spotkań z radami wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej (27 stycznia), Matematyki i Informatyki (5 lutego), Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (29 marca), Nauk Geograficznych i Geologicznych (11 maja), Neofilologii (20 maja), Biologii (17 września), Chemii (24 września), Historycznego (15 listopada) i Studiów Edukacyjnych (14 grudnia). Dodatkowo Rektor zainicjował w 2010 roku cykl spotkań z profesorami uczelni Professorum Colloquia. Rector invitat. Średnio raz na kwartał miały miejsce spotkania czwartkowe z akademicką dyskusją wokół wybranego tematu, najczęściej na styku kilku dziedzin naukowych. Kontynuowano uroczyste spotkania związane z wręczaniem nagród jubileuszowych profesorom i doktorom habilitowanym. W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie prorektora ds. kadr i rozwoju spotkał się z dziesiątkami osób obchodzącymi jubileusz pracy na Uniwersytecie. Spotkania te były okazją do złożenia osobistych podziękowań i gratulacji wyróżnionym nauczycielom akademickim, a także okazją do wymiany poglądów. 10

12 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE Zespół rektorski przywiązywał dużą wagę do bezpośrednich spotkań z pracownikami i studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie zorganizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Należy wymienić m.in.: Koncert Noworoczny w wykonaniu uniwersyteckich zespołów muzycznych (11 stycznia), VI Koncert Charytatywny na rzecz studentów niepełnosprawnych UAM wraz ze spotkaniem burmistrzów i wójtów miast, w których znajdują się ośrodki zamiejscowe UAM oraz aukcją dzieł studentów WP-A w Kaliszu na rzecz niepełnosprawnych (2 grudnia), Majówka w Botaniku (1-3 maja), Koncert Majowy w Auli UAM (10 maja), Dzień Sportu (12 maja), Festiwal Muzyczny Juwenalia 2010 (20-23 maja), koncerty w ramach cyklu Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej (30 września i 14 listopada) oraz cykl spotkań Verba Sacra. W jego ramach przygotowano: Modlitwy Katedr Polskich (Biblia Kaszubska Ewangelia wg św. Łukasza, Najstarsze Modlitwy Chrześcijan, List św. Pawła do Hebrajczyków, św. Jan Maria Vianney Nauka o grzechu śmiertelnym, bł. ks. Jerzy Popiełuszko Zło dobrem zwyciężaj, Modlitwy Jana Pawła II, Modlitewnik Gertrudy), Wielka Klasyka ( Jędrzej Kitowicz - Opis obyczajów ) oraz X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra (listopad). W ramach Wielkiej Majówki UAM rozpoczynającej Dekadę Jubileuszową miało miejsce szereg imprez integrujących społeczność akademicką Uczelni z mieszkańcami miasta i regionu. Były to m.in.: odsłonięcie pomnika-ławeczki pierwszego rektora poznańskiej uczelni prof. Heliodora Święcickiego, koncerty, kolokwium naukowe oraz wykłady otwarte. Bogata i wszechstronna działalność Uczelni była nacechowana harmonijną współpracą zespołu rektorskiego z całą wspólnotą akademicką. 11

13 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK

14 2. ORGANA UCZELNI 13

15 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK ORGANA UCZELNI 2.1. REKTOR, KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE W okresie sprawozdawczym, za bieżącą działalność Uczelni odpowiadał zespół rektorski, wybrany w wyniku wyborów na kadencję , w składzie: prof. Bronisław Marciniak JM Rektor, prof. Jacek Guliński prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką, prof. Krzysztof Krasowski prorektor ds. kształcenia, prof. Andrzej Lesicki prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni, prof. Zbigniew Pilarczyk prorektor ds. studenckich, prof. Jacek Witkoś prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Rektorzy wykonywali swoje działania zgodnie z przyjętymi na początku kadencji zakresami obowiązków. Biuro Rektora, kierowane przez mgr Małgorzatę Nowaczyk, efektywnie wspierało działania zespołu rektorskiego. W roku sprawozdawczym aktywnie działały stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli Rektor, prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały rektorowi w sprawach związanych z bieżącym kierowaniem Uczelnią, a także jej rozwojem i promowaniem. A. Komisja Rektorska ds. Kadr i Finansów, złożona z prorektorów i dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył rektor, odbywała spotkania średnio raz w miesiącu, zajmując się na bieżąco najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu. Podczas kilku posiedzeń wyjazdowych Komisji omawiano strategiczne dla Uczelni zagadnienia, takie jak np. rodzaje zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasady przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w UAM, budżet UAM na rok 2010 czy koncepcja optymalizacji zarządzania uczelnią. B. W skład Komisji Rektorskiej ds. Studiów Stacjonarnych oraz Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych wchodzą prodziekani ds. studenckich ze wszystkich wydziałów oraz dyrektor Kolegium Języków Obcych. Przewodniczącym obu Komisji jest prorektor prof. Zbigniew Pilarczyk. W roku 2010 Komisja zbierała się regularnie i zajmowała bieżącymi problemami dydaktycznymi oraz bytowymi studentów. W szczególności należy wymienić następujące sprawy poruszane na posiedzeniach Komisji: przygotowanie nowego Regulaminu Studiów UAM, tryby i zasady przyjęć na studia, przebieg procesu rekrutacji, zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocja studiów na UAM, wdrażanie postanowień Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym kształcenia studentów, poszerzanie oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców, procedury związane z funkcjonowaniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, opracowywanie nowych planów studiów i programów nauczania w oparciu o nowe standardy kształcenia i postanowienia Procesu Bolońskiego, inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku oraz dalsze wdrażanie systemu USOS. W roku 2010 prorektor ds. studenckich spotykał się systematycznie również z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i kół naukowych. C. W 2010 r. Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Witkosia, obradowała dwukrotnie. Przedmiotem obrad pierwszego spotkania były następujące zagadnienia: przygotowanie cyklicznej imprezy Dni Kilonii, omówienie możliwości przyjęcia na studia studentów spoza Europy, przygotowanie oferty edukacyjnej w języku angielskim, a także sposoby badania 14

16 2. ORGANA UCZELNI wyników działalności naukowej pracowników poszczególnych wydziałów. Drugie posiedzenie dotyczyło oceny parametrycznej oraz wniosków płynących z tej oceny, a także przygotowania pełnych programów studiów na podstawie oferty AMU-PIE, intensyfikacji współpracy międzynarodowej na poziomie wydziału oraz przygotowania wspólnych studiów z uczelniami zagranicznymi na poziomie magisterskim. D. Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich, składająca się z kierowników studiów doktoranckich, której przewodniczy prorektor prof. Krzysztof Krasowski, w roku sprawozdawczym odbyła 4 spotkania, których przedmiotem były m.in.: kwestia podwyżek wysokości stypendiów za wyniki w nauce według nowego algorytmu, uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2011/2012, rozdział stypendiów doktoranckich oraz objęcie obowiązkowym wykładem ogólnouniwersyteckim z kształcenia psychopedagogicznego wszystkich doktorantów I roku. Tematem spotkań był także problem przechowywania prac doktorskich w formie elektronicznej w Bibliotece UAM oraz nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Kontynuowano również tradycyjne spotkania z doktorantami. E. Rektorska Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obradowała pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego. W 2010 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego przyjęto sprawozdanie z działalności Inspektoratu BHP w 2009 r. W trakcie spotkania w dniu 18 czerwca podsumowano wieloletnią działalność i uroczyście pożegnano dr. Adama Babulę, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, wieloletniego zastępcę przewodniczącego Komisji. Ponadto na posiedzeniach Komisji omawiano m.in. następujące tematy: projekt zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (podjęto decyzję o konieczności konsultacji z radcami prawnymi częstotliwości refundacji kosztów okularów); wykazów pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji (wykazy zostały przekazane do poszczególnych jednostek organizacyjnych); zakres i częstotliwość szczepień ochronnych dla pracowników Ogrodu Botanicznego; zakres pomiarów czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy; obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne; zmiany w przepisach i podstawy udzielania pierwszej pomocy wynikające z Kodeksu Pracy i wynikające z nich zadania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (podjęto decyzję o zorganizowaniu dla władz dziekańskich seminarium, na którym przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Do stałych zadań Komisji należy: rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku specjalnego ze względu na charakter i warunki wykonywania pracy (w 2010 r. wnioski dotyczyły pracowników Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biologii oraz Pływalni Uniwersyteckiej); analiza wniosków i zaleceń z kontroli problemowych i wycinkowych z zakresu bhp przeprowadzanych w różnych jednostkach organizacyjnych Uczelni; analiza przyczyn wypadków przy pracy, jakie miały miejsce w ciągu roku, wnioski dla działań zwiększających bezpieczeństwo pracy. Komisja przygotowała też Zarządzenie nr 187/2010/20011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przydziału środków higieny osobistej pracownikom i uczestnikom studiów doktoranckich. F. Komisja Rektorska ds. Współpracy z Gospodarką pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Gulińskiego spotkała się dwukrotnie w 2010 roku; 16 marca oraz 17 listopada. Na spotkaniu marcowym podsumowano działalność UAM na rzecz zleceniodawców z gospodarki (prace umowne/zlecone), przedyskutowano także sposoby rozszerzania odbiorców usług Preinkubatora Akademickiego UAM oraz ożywienia współpracy z firmami w regionie. W listopadzie omówiono uwarunkowania ewentualnej obniżki stawki narzutów oraz zysku dla zleceń z rynku, rezultaty bezpośrednich kontaktów UAM z poszczególnymi członkami Rady Gospodarczej przy JMR (VW Poznań Sp. z o.o., Aeskulap-Chifa Sp. z o.o., DGA S.A.) oraz założenia regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej UAM. Prace nad regulaminem (uwagi, modyfikacja, propozycje) były prowadzone także indywidualnie przez członków Komisji w IV kwartale 2010 roku. Poza tym członkowie Komisji uczestniczyli w Dniu Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM (8 marca) oraz w spotkaniu roboczym z Radą 15

17 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 Gospodarczą przy JMR (2 grudnia) poświęconym relacjom UAM gospodarka, połączonym z prezentacją proaplikacyjnej tematyki badawczej UAM. G. Komisja Rektorska ds. Programów Europejskich pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Gulińskiego spotkała się w roku 2010 dwukrotnie; 9 marca oraz 23 listopada. Na spotkaniu marcowym podsumowano aktywność aplikacyjną na UAM, przedyskutowano zasady koordynacji na Uczelni wniosków o kierunki zamawiane (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz poddano analizie obieg informacji i dokumentów pomiędzy zespołami aplikującymi o granty a administracją Uczelni. Zaproponowano szereg usprawnień w procesie aplikacji i obsługi projektów oraz działań zmierzających do zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom. Znacząca większość uwag została uwzględniona przy modyfikacji zarządzenia JM Rektora dotyczącego aplikacji i obsługi projektów (wrzesień, 2010). W listopadzie przeprowadzono analizę uczestnictwa UAM w programach europejskich oraz omówiono zmodyfikowane regulacje Uczelni w obszarze programów europejskich. Członkowie Komisji Rektorskiej uczestniczyli także w Dniu Programów Europejskich na UAM (18 listopada). H. Komisja Rektorska ds. Informacji i Promocji pod przewodnictwem prorektora prof. Jacka Gulińskiego spotkała się w roku 2010 dwukrotnie; 3 marca i 19 listopada. W marcu wysłuchano prezentacji wizji pracy nowopowołanego Rzecznika Prasowego UAM i przedyskutowano nowe wyzwania związane z koncepcją organizacji Biura Prasowego na UAM. Zaprezentowano także i przyjęto propozycję tekstu zarządzenia JM Rektora oraz regulaminu dotyczącego Uniwersyteckiego Systemu Informacji (USI) oraz poddano ocenie przygotowane projekty Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) UAM. W kontekście krytycznych reakcji przedstawicieli wydziałów oraz członków Komisji w stosunku do prezentowanych projektów ustalono nowy harmonogram badań oczekiwań społeczności UAM (oraz interesariuszy spoza UAM) i powołano 2-osobowy zespół ds. przygotowania harmonogramu prac. Posiedzenie listopadowe poświęcono zagadnieniom koniecznej restrukturyzacji Biura Informacji i Promocji, postępowi wdrażania systemu USI na UAM oraz działań na rzecz przepływu informacji wewnątrz Uczelni, a także promocji i marketingu zaplanowanym na rok akademicki 2010/2011. Zaakceptowano także koncepcję programu Wielkiej Majówki 2011 (7-14 maja 2011 r.) oraz obchodów 400-lecia tradycji akademickich m. Poznania (październik 2011). Poza tym członkowie Komisji uczestniczyli w dwóch spotkaniach okrągłego stołu dotyczącego zagadnień promocji i marketingu UAM z przedstawicielami wydziałów i dużych jednostek organizacyjnych UAM oraz w pracach roboczych Zespołu ds. Opracowania SIW. Ponadto w 2010 roku pracowały zespoły i komisje rektorskie: I. Zespół ds. struktury organizacyjnej UAM pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego w roku 2010 odbył szereg spotkań, w czasie których przygotowywano akty prawne dotyczące powołania nowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu tworzonych poza strukturami jednostek podstawowych (wydziałów). Efektem tych prac były następujące akty prawne: Uchwała Senatu nr 128/2009/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 14/2008 z 22 grudnia 2008 r., dostosowującej strukturę organizacyjną Uniwersytetu do wymagań statutu; Uchwała Senatu nr 129/2009/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dydaktyczno- -Multimedialnego Uniwersyteckiego Studia Filmowego (w załączniku wprowadzająca regulamin tej jednostki organizacyjnej); Uchwała Senatu nr 130/2009/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Stacji Ekologicznej w Jeziorach, wprowadzająca regulamin stacji; Uchwała Senatu nr 139/2009/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie Stacji Geoekologicznej Storkowie, przekształcająca dotychczasową jednostkę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w stację naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wprowadzająca regulamin tej stacji; Uchwała Senatu nr 140/2009/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, wprowadzająca regulamin tej stacji; Uchwała Senatu nr 153/2009/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania budynkowi E na Kampusie przy ul. Szamarzewskiego nazwy Kolegium im. Floriana Znanieckiego; Uchwała Senatu nr 172/2009/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. o zmianie uchwały Senatu nr 84/2009 z 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Archiwum UAM; Uchwała Senatu nr 179/2009/2010 z dnia 27 września 2010 r. o zmianie uchwały Senatu nr 81/2009 z 29 czerwca 2009 r. w sprawie Instytutu Kultury Europejskiej, zmieniająca strukturę wewnętrzną Instytutu; Zarządzenie nr 124/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia bazy technicznej, materialnej i lokalowej Ośrodka Dydaktyczno-Mulimedialnego Uniwersyteckiego Studia Filmowego; 16

18 2. ORGANA UCZELNI Zarządzenie nr 129/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości; Zarządzenie nr 135/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 marca 2010 roku zmieniające zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze oraz zniesienia Stacji w Grodnie; Zarządzenie nr 141/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego; Zarządzenie nr 152/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego; Zarządzenie nr 157/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zarządzenie nr 174/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 września 2010 roku w sprawie utworzenia Centrum Regionalne Obserwatorium Kultury ; Zarządzenie nr 190/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanistyka/Sztuka/ Technologia; Zarządzenie nr 201/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia centrum uniwersyteckiego Uniwersytecki Park Historii Ziemi. J. Zespół ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM, powołany został przez Rektora 1 marca 2010 roku w składzie: prof. Grzegorz Schroeder (przewodniczący), dr Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Rafał Drozdowski, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska, prof. Witold Mazurczak, prof. Bogusław Mróz, prof. Henryk Rogacki oraz prof. Tadeusz Stryjakiewicz. Zespół skupił swoją działalność w roku 2010 na dwóch zagadnieniach: ocenie realizacji w roku 2009 zadań strategicznych przez wszystkie jednostki organizacyjne i piony administracji centralnej oraz na wsparciu działań zespołów powołanych na poszczególnych wydziałach przygotowujących strategie wydziałowe. Zespół przeprowadził analizę zadań przewidzianych w kartach strategicznych do realizacji w 2009 roku, w obszarze czterech celów strategicznych: badania naukowe na światowym poziomie, najwyższa jakość kształcenia, uniwersytet otwarty na otoczenie, uczelnia profesjonalnie zarządzana. Kompleksową ocenę wdrażania zadań Strategii UAM przedstawiono na posiedzeniu Senatu UAM (kwiecień). Powołane Zespoły do opracowania strategii wydziałowych są w różnym stopniu zaangażowane w przygotowanie tych dokumentów. Zespół stoi na stanowisku, że należy monitorować te prace i wskazywać na znaczenie tych dokumentów dla rozwoju Uczelni w świetle Statutu UAM oraz zmian prawnych zawartych w nowych (nowelizowanych) ustawach. K. Zespół ds. Przygotowania Projektu Optymalizacji Zarządzania Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołany przez Rektora 4 stycznia 2010 r. spotykał się w składzie: prorektor prof. Andrzej Lesicki (przewodniczący), prorektor prof. Jacek Guliński, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Jan Grad, prof. Marek Kręglewski, prof. Bogusław Mróz, prof. Grzegorz Schroeder, prof. Jacek Sójka, kanclerz mgr Stanisław Wachowiak, z-ca kwestora mgr Agnieszka Palacz oraz mgr Krzysztof Basiński. Pierwsze posiedzenie Zespołu dotyczyło przyjęcia zasad pracy zespołu oraz wstępnego planu działania. Wydzielono cztery podzespoły opracowujące (1) analizę rozwiązań na innych uczelniach, (2) analizę regulacji prawnych, (3) katalog obowiązków dziekanów, (4) analizę finansów Uczelni. Na kolejnym posiedzeniu omawiano statuty innych uczelni i wprowadzone na nich regulacje prawne. Przedstawiciele zespołu wizytowali Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński dla uzyskania informacji o rozwiązaniach wprowadzonych na tych uczelniach. Rozmowy prowadzono z przedstawicielami władz rektorskich i kanclerskich oraz kwestury. L. Zespół ds. Opracowania Strategii Relacji UAM z Absolwentami powołano decyzją Rektora w grudniu 2009 roku. Przewodniczącym Zespołu został prorektor prof. Jacek Guliński, a w jego skład wchodzą prof. Sylwester Dworacki, prof. Krzysztof Podemski, dr hab. Andrzej Ćwikliński, dr Marek Sobczak, dr Anna Scheibe, dr Mariusz Piotrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), mgr Mateusz Gołębiowski (Fundacja Universitatis Posnaniensis), mgr inż. Hanna Szafrańska (Fundacja UAM) oraz mgr Joanna Nowak (Stowarzyszenie Absolwentów UAM). Zadaniem tego Zespołu jest wypracowanie długofalowej strategii budowy relacji Uczelni z jej absolwentami. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 lutego 2010 roku. Przedyskutowano elementy programu rozwoju więzi absolwentów UAM z Uczelnią (strony internetowe, zjazdy poszczególnych roczników, animatorzy 17

19 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 na wydziałach, ogólnouczelniana debata etc.). Na kolejnym spotkaniu Zespołu (26 czerwca) przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów UAM zaprezentowali nowe władze Stowarzyszenia oraz przyjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia (maj 2010) strategię działań. Omówiono założenia projektu zorientowanego na absolwentów przedsiębiorców oraz propozycje zmian w Portalu Absolwenta na stronie domowej UAM. Przedyskutowano zasady i celowość współpracy Stowarzyszenia Absolwentów UAM z Fundacją Universitatis Posnaniensis oraz konieczność organizacji spotkania ze wszystkimi stowarzyszeniami absolwentów na Uczelni. Ł. Zespół ds. Obchodów Jubileuszowej Dekady Uniwersytetu został powołany, decyzją Rektora,w grudniu 2009 roku. Współprzewodniczącymi Zespołu zostali prorektorzy prof. Jacek Witkoś i prof. Jacek Guliński. W skład Zespołu weszli: prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Przemysław Hauser, Marta Gruszczyńska, mgr Jerzy Kepel, prof. Jacek Wiesiołowski, prof. Krzysztof Podemski, mgr Jerzy Laskowski i mgr Hanna Kamińska. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 lutego 2010 roku i poświęcone było dyskusji na temat kalendarza wydarzeń uświetniających Dekadę Jubileuszową Uniwersytetu w latach Na spotkaniu poddano konstruktywnej analizie materiał Zarys programu Jubileuszu UAM w Poznaniu. Dekada 100-lecia Uniwersytetu. opracowany w czerwcu 2008 roku przez Zespół pod kierownictwem ówczesnej pani prorektor UAM prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Omówiono propozycję serii wydawniczych oraz wydawnictw okolicznościowych, wstępną koncepcję uroczystości związanych z 400-leciem tradycji akademickich w Poznaniu, założenia programowe muzeum UAM, okolicznościowych wystaw i konkursów. Na kolejnym posiedzeniu (27 kwietnia) z udziałem Kierownika Biura Informacji i Promocji UAM oraz koordynatora Uniwersyteckiego Systemu Informacyjnego przedyskutowano szczegółowy program obchodów 91-lecia UAM (Wielka Majówka 2010) oraz doprecyzowano program obchodów 400-lecia tradycji akademickich zaplanowanych w dniach października 2011 roku. Zespół zebrał się ponownie 24 listopada 2010 roku. Mgr Marcin Witkowski (Biuro Informacji i Promocji UAM) omówił przebieg Wielkiej Majówki 2010 a mgr Karolinie Warpachowicz (Biuro Karier UAM) powierzono koordynację uroczystości 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu. Przedstawiła ona i poddała dyskusji program obchodów. Jednocześnie przedstawiła informacje dotyczące postępów w reformowaniu systemu znaków UAM, w tym wstępne wyniki kwerendy archiwalno-biblioteczno-muzealnej dotyczące herbu i chorągwi UAM. Powołano dwa robocze komitety organizacyjne. Komitet Organizacyjny ds. Obchodów 400-lecia, pod kierownictwem pani Karoliny Warpachowicz, spotkał się 7 grudnia, natomiast 13 grudnia odbyło się spotkanie szerokiego Komitetu Organizacyjnego Wielkiej Majówki UAM 2011, pod kierownictwem pana Marcina Witkowskiego. Jednocześnie 19 listopada podpisano umowę o współpracy z Miastem Poznań dotyczącą promocji turystycznej m. Poznania w związku z powyższymi obchodami jubileuszowymi. M. Komisja ds. Negocjacji w Sprawie Zakupu Działek na Kampusie Morasko pod przewodnictwem prorektora prof. Andrzeja Lesickiego negocjowała w 2009 r. zakup działki (nr 371/2 o pow m 2 w obrębie Morasko), w sprawie którego 30 września 2010 r. zawarto akt notarialny. W dniach 14 października, 1 i 8 grudnia 2010 r. Komisja spotykała się z właścicielami nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Morasko ark. 28, działki 257/1, 275, 278/1, 278/2, 381/1, 422/1. W dniu r. osiągnięto porozumienie z właścicielką działki 275 o pow m 2, ustalając termin zawarcia aktu notarialnego do r SENAT I KOMISJE SENACKIE Najwyższym organem uchwałodawczym Uniwersytetu jest Senat, który w 2010 roku liczył 57 członków z głosem stanowiącym i 4 osoby z głosem doradczym. W posiedzeniach uczestniczył także przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Lis. W roku sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń. Podjęto 90 uchwał, w tym przede wszystkim te wynikające z ustawowej funkcji Senatu. Były to m.in. uchwały w sprawach: dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań Statutu UAM, Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w UAM, projektu ustawy z dnia 30 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012, w sprawie utworzenia kierunków/specjalności studiów od roku akademickiego 2011/2012, a także nowych kierunków studiów (wystąpienie do Ministra): komunikacja i poznanie, ekonofizyka i studia prawno-ekonomiczne, 18

20 2. ORGANA UCZELNI planu rzeczowo-finansowego na rok 2010, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r. i udzielenie rektorowi absolutorium, pensum dydaktycznego w roku akademickim 2010/2011 oraz uchwałę w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktoranckich, łączenia stanowisk, zaliczania do minimum kadrowego oraz ponownego zatrudniania nauczycieli akademickich. Senat przeznaczył także środki na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich i na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora oraz podjął uchwały dotyczące dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wydziałów i innych jednostek (z dochodów własnych i częściowo z działalności statutowej jednostki), a także uchwałę dotyczącą dodatkowego wynagrodzenia administracji centralnej z dochodów własnych. Podejmował również uchwały dotyczące sprzedaży i nabycia nieruchomości, zbycia lokali mieszkalnych oraz przeznaczenia pomieszczeń czy gruntów. Senat uchwalił również zmiany w niektórych aktach wewnętrznych: w Statucie UAM (został wydany tekst jednolity Statutu UAM obwieszczenie w tej sprawie datowane 29 marca), w regulaminie studiów oraz w regulaminie studiów doktoranckich. Ponadto Senat uchwalił regulamin studiów na kierunku bioinformatyka, a także regulamin studiów na kierunku prawo prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Senat uchwalił nowe regulaminy: Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego Uniwersyteckie Studio Filmowe, Stacji Ekologicznej w Jeziorach, Stacji Geoekologicznej w Storkowie oraz Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze. Senat UAM wyrażał zgodę na zmiany w strukturze organizacyjnej wydziałów. Członkowie Senatu przyjęli sprawozdanie rektora z działalności Uczelni za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku. Senat UAM podjął także uchwałę popierającą wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie zwiększenia o 500 mln złotych budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2011 w części dotyczącej wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników uczelni publicznych. W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były prezentacje oraz dyskusje na wybrane tematy dotyczące poszczególnych obszarów działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in.: Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością, absolwenta UAM na rynku pracy, informacji o koncepcji Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi oraz perspektywach rozwoju Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, stanowiska Senatu UAM w sprawie projektu nowelizacji ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw, prezentacji aktualnego dorobku naukowego pracowników UAM za pośrednictwem repozytorium instytucjonalnego AMUR, analizy realizacji zadań przewidzianych w Strategii UAM na rok 2009, budżetu UAM jego struktury, przychodów i kosztów działalności operacyjnej, obiegu informacji, promocji i marketingu na UAM, sprawozdania z działalności Parlamentu Samorządu Studentów UAM, zasad powierzania nauczycielom akademickim etatów naukowych, oceny i wniosków z parametryzacji podstawowych jednostek organizacyjnych przeprowadzonej w 2010 roku, konsekwencji wejścia w życie od 1 października 2010 r. pakietu ustaw dotyczących nauki, informacji o pracach nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz mapy drogowej inwestycji, modernizacji i remontów na UAM w latach

21 SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UAM ZA ROK 2010 Senat UAM i cała społeczność UAM oddała cześć zmarłemu prof. dr. Gerardowi Labudzie, byłemu rektorowi naszej Uczelni uroczyste otwarte, żałobne posiedzenie Senatu odbyło się w Auli UAM (październik). W roku 2010 odbywały się także nadzwyczajne posiedzenia Senatu z udziałem rad wydziałów, które związane były z uczczeniem zmarłych profesorów UAM: em. prof. Bogdana Fechnera z Wydziału Fizyki, em. prof. Jadwigi Krzyżaniak z Wydziału Historycznego, prof. Michała Kiełczewskiego z Wydziału Chemii oraz prof. Henryka Rogackiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Pamięć wielu zmarłych profesorów naszej Uczelni została uczczona na żałobnych posiedzeniach rad wydziałów. 18 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu poświęcone debacie ws. Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: z udziałem prof. Jerzego Woźnickiego. W minionym roku odbyły się także dwa nadzwyczajne posiedzenia Senatu, podczas których rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Podczas tych posiedzeń wykłady wygłosili: prof. dr hab. Roman Hauser (10 maja - Zawód sędziego wyzwania i oczekiwania ) i prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (10 grudnia Femtochemia, czyli jak fizyka ściga się z czasem ). Jak co roku, ważną rolę w pracach Senatu odgrywały komisje senackie, przygotowujące liczne opinie i ekspertyzy, stanowiące podstawę dyskusji i uchwał w istotnych dla Uczelni sprawach. A. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów działała w minionym okresie (pod przewodnictwem prof. Wiesława Ambrozika) w składzie 17-osobowym reprezentującym pion kanclerski, poszczególne wydziały Uczelni i jednostki pozawydziałowe, KZ NSZZ Solidarność oraz Parlament Samorządu Studentów i Samorząd Doktorantów. Prace komisji w minionym roku koncentrowały się zasadniczo wokół opiniowania projektów uchwał Senatu UAM, podejmowanych w następujących sprawach: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2009, akceptacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010, korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2010, akceptacji wstępnego planu rzeczowo-finansowego na okres 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., sprzedaży, względnie zbycia nieruchomości będących własnością UAM, zakupu przez UAM działek niezbędnych do realizacji podjętych inwestycji (głównie w obrębie Moraska i Umultowa) czy też niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej. Wyrażane przez Komisję w powyższych sprawach opinie podejmowane były każdorazowo w oparciu o przedłożone przez Kwesturę bądź pion kanclerski materiały i szczegółowe uzasadnienia. W minionym okresie sprawozdawczym Komisja spotykała się sześciokrotnie, w terminach poprzedzających posiedzenia Senatu UAM. Ponadto przewodniczący Komisji uczestniczył w pracach Komisji Przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiego 55 oraz w pracach Komisji ds. negocjacji w sprawie zakupu działek w obrębie Kampusu Morasko. B. Działalność Senackiej Komisji ds. Kształcenia (pod przewodnictwem prof. Leszka Mrozewicza) sprowadza się do opiniowania wniosków o powołanie nowych kierunków studiów i specjalności w ramach już istniejących kierunków studiów, ale z odrębnym naborem. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od pojawiania się wniosków, z reguły odbywają się raz w miesiącu. W roku 2010 Komisja zaopiniowała pozytywnie utworzenie następujących kierunków studiów: ekonofizyka (Wydział Fizyki), studia prawno-ekonomiczne (Wydział Prawa i Administracji), bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz komunikacja i poznanie (Wydział Nauk Społecznych). Rekomendowała także utworzenie 11 specjalności na istniejących już kierunkach studiów (na Wydziałach: Fizyki, Nauk Geograficznych i Geologicznych, Nauk Społecznych, Studiów Edukacyjnych, Neofilologii, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu). C. Senacka Komisja ds. Rozwoju UAM (pod przewodnictwem prof. Grzegorza Schroedera) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zebrała się siedmiokrotnie w celu omówienia i zaopiniowania dla Senatu UAM wniosków dotyczących zmian organizacyjnych w instytutach oraz na wydziałach. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję zmiany i przekształcenia, wynikały z konieczności dostosowania struktury Wydziałów do wymogów Statutu UAM, były związane z awansem pracowników lub znacznie poprawiały organizację i funkcjonowanie Wydziałów. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Senat UAM. Komisja na swoich posiedzeniach oceniała i wnosiła uwagi do regulaminów organizacyjnych ośrodków pozawydziałowych. Wprowadzenie tych regulaminów uporządkowało ich działalność oraz jednoznacznie zdefiniowało rolę, zadania, lokalizację oraz strukturę organizacyjną. Senat UAM przyjął Uchwały dotyczące przyjęcia tych regulaminów. Komisja widzi konieczność szerokiej dyskusji nad Strategią Rozwoju UAM w połączeniu ze strategiami wydziałowymi oraz pracami Komisji ds. Jakości Kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 20

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Białystok, październik 2010 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WŁADZE REKTORSKIE NA KADENCJĘ 2008 2012... 8 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2011. Spis treści

Nr 2/2011. Spis treści BIULETYN ZG SBP Nr 2/2011 1 Spis treści I. Posiedzenia organów wykonawczych SBP........................ 1. VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich................. 2. Posiedzenia Prezydium i Zarządu

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 2 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2014 ROKU 4 KALENDARIUM 6 1. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ ZESPÓŁ REKTORSKI

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 RADOM, wrzesień

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo