WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU"

Transkrypt

1 WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. Stefan Frydrychowicz zainteresowania naukowe psychologia komunikacji, psychologia zarządzania, psychologia rozwoju człowieka, psycholingwistyka; osiągnięcia naukowe doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu psychologii na UAM w Poznaniu; publikacje Proces mówienia (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999), Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych, w: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003), Specyfika komunikacji interpersonalnej w okresie dorosłości. Aspekty rozwojowe, Psychologia rozwojowa, t. 9 (2004). Zarządy wielu organizacji szybko zdały sobie sprawę z tego, Ŝe nie chodzi o rozwój, który zapewnia kierowanym przez nich organizacjom stabilność, a raczej o elastyczną równowagę, pozwalającą adekwatnie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. dr hab. Stefan Frydrychowicz prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski zainteresowania naukowe prawo międzynarodowe publiczne, a zwłaszcza: międzynarodowe prawo atomowe, międzynarodowe prawo morza, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo traktatów; europejskie prawo wspólnotowe, a szczególnie: system instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej, europejska współpraca transgraniczna; osiągnięcia naukowe doktorat w 1978 r., habilitacja w 1989 r., profesor nadzwyczajny UAM od 1991 r., profesor zwyczajny AE w Poznaniu od 1995 r., członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (INLA), stypendia na kilku uniwersytetach europejskich, staŝe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Międzynarodowej Energii Atomowej w Wiedniu; publikacje autor trzech monografii, współautor trzech ksiąŝek, autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny prawa międzynarodowego i europejskiego prawa wspólnotowego; pełnione funkcje prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach , od listopada 2004 r. p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu, od października 2004 r. kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego WSZiB w Poznaniu, kierownik nowej specjalności we WSZiB w Poznaniu: administracja międzynarodowa. prof. dr hab. Adam Górski 1

2 zainteresowania naukowe specjalizuje się w problemach systemowego upowszechniania i wdraŝania do praktyki osiągnięć nauki i techniki oraz bezkolizyjnego w aspekcie praw własności intelektualnej - ich wykorzystywania w procesach innowacyjnych; prekursor polityki i informacji patentowej; osiągnięcia naukowe studia w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, a stopnie naukowe doktora nauk i doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice i Uniwersytecie we Wrocławiu; posiada tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych; wypromował 5 doktorów nauk oraz ponad 300 magistrów; publikacje autor 237 prac, opublikowanych w kraju i za granicą; teksty w Zeszytach Naukowych WSZiB w Poznaniu, w 2006 r. w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się jego ksiąŝka Podstawy i techniki komunikowania społecznego. pełnione funkcje w latach twórca i kierownik krajowego, branŝowego systemu informacji naukowej w dziedzinie techniki rolniczej oraz współtwórca systemu międzynarodowego w tej dziedzinie; w latach przewodniczący Komitetu Kształcenia i Szkolenia w Fédération Internationale d'information et de Documentation (FID-ED); od 1975 r. prowadził specjalizację informacja naukowa na UAM, a od 1986 r. na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, a od 1999 r. profesor WSZiB. prof. dr hab. Zbigniew Janku zainteresowania naukowe procedury administracyjne, problematyka podziałów terytorialnych specjalnych oraz organów administracji państwowej specjalnej; prawne zagadnienia organizacji i funkcjonowania zarządu lokalnego, a w szczególności terenowych organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego; zagadnienia z prawa medycznego; kwestie prawne wolności zrzeszania się, z uwzględnieniem statusu prawnego tzw. nowych ruchów religijnych, kultów i sekt; osiągnięcia naukowe profesor nadzwyczajny (1992), praca doktorska została nagrodzona w konkursie Państwa i Prawa oraz otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki; członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek-załoŝyciel Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych; za działalność naukową i dydaktyczną nagrodzony m.in. trzykrotnie nagrodami ministra; uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej; publikacje ponad 130 prac naukowych, w tym prawie 80 publikacji, redaktor i współredaktor naukowy prac zbiorowych, członek rad naukowych 3 wydawnictw naukowych; redaktor naukowy 4 numerów periodyku Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego WSZiB; pełnione funkcje kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM (od 2000), prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM (od 2003); związany z WSZiB w Poznaniu niemal od początku (od 1993), we WSZiB: kierownik Katedry Nauk o Administracji, prorektor i rektor ( , 2001), dyrektor Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 1999), od 2008 r. Instytutu Administracji. Normy prawa administracyjnego często w istotnym stopniu kształtują (niekiedy znacznie ograniczają) zachowania ludzi w ramach korzystania przez nich z róŝnego rodzaju praw i wolności. prof. dr hab. Zbigniew Janku 2

3 prof. dr hab. Zbigniew Janku prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz zainteresowania naukowe makroekonomia, gospodarowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, polityka gospodarcza, teoria i polityka płac; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny AE w Poznaniu, w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową; promotor czterech prac doktorskich; konsultant, mediator i ekspert ekonomiczny przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych; odznaczenia i wyróŝnienia państwowe (m.in. Złoty KrzyŜ Zasługi, KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej); członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członek Rady Programowej kwartalnika Ekonomista ; publikacje autor ponad 200 publikacji, w tym dwóch samodzielnych ksiąŝek; autor artykułów naukowych zamieszczonych w takich liczących się periodykach naukowych, jak: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Ekonomista, śycie Gospodarcze ; współredaktor i redaktor naukowy ( Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, Poznań 2001; Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Poznań 2003); Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej (Poznań 2005); Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (Poznań 2005). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazał się jego podręcznik Ekonomia. Zagadnienia wybrane (2005) oraz prace zbiorowe pod jego redakcją: Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka (2007) oraz Przemiany na współczesnym rynku pracy (2008). pełnione funkcje zastępca dyrektora Instytutu Teorii Ekonomicznych ( ), prodziekan ( ) i dziekan ( ) Wydziału Ekonomii, kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową (od 1999), we WSZiB w Poznaniu kierownik Katedry Ekonomii. Ekonomia stawia sobie za cel tworzenie teorii racjonalnego gospodarowania, tj. takiego, które umoŝliwia podejmowanie najlepszych decyzji w określonych warunkach. prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha zainteresowania naukowe do 1990 r. zajmował się historią filozofii kultury i filozofii społecznej w Polsce oraz filozofią pragmatyzmu; w następnych latach i obecnie zagadnieniami filozofii społecznej, aksjologicznymi oraz instytucjonalnymi problemami współczesnej demokracji, społeczeństwem zamkniętym i otwartym, kulturowymi i społecznymi skutkami globalizacji gospodarczej i medialnej; osiągnięcia naukowe ukończył studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych UAM, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 r.; przebywał dwukrotnie na 3

4 stypendium naukowym w USA (The Polish Institute of Arts and Sciences, University of Colorado); współpracuje z uniwersytetem we Lwowie i Odessie; publikacje autor 9 ksiąŝek oraz 150 artykułów naukowych, poświęconych historii filozofii kultury i filozofii społecznej (kilkanaście opublikował w języku angielskim, greckim, rosyjskim i ukraińskim); w 1993 r. wydał pierwszą monografię o filozofii demokracji w Polsce w pierwszej poł. XX w. ( Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce, Ars Nova, Poznań 1993; wyd. poprawione i uzupełnione ukazało się w Wydawnictwie Forum Naukowe w 1999 r.); w 2004 r. opublikował monografię Demokracja proceduralna oraz republikańska (Wyd. AE) oraz pracę zbiorową pt. Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji (Ars Nova); pełnione funkcje profesor zwyczajny w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownik Katedry Nauk Filozoficznych we WSZiB w Poznaniu, redaktor naczelny Wydawnictwa Forum Naukowe, członek Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych Humaniora w Poznaniu oraz członek European Art Center w Atenach i Society for the Advancement of American Philosophy (USA). prof. zw. dr hab. Marceli Kosman zainteresowania naukowe problematyka Kościoła, przeszłość polskiej prasy, historia Polski przez pryzmat dzieł H. Sienkiewicza, kultura polityczna; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny (1988); wieloletni redaktor Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej ; organizator konferencji naukowych; promotor prac doktorskich i habilitacyjnych; od 1987 r. związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 1995 r. z WSZiB; współpracuje takŝe z wieloma placówkami naukowymi za granicą (w Czechach, na Litwie i Białorusi); publikacje liczne artykuły, prace zbiorowe oraz publikacje zwarte, m.in. Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów (Wrocław 1976); Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana od połowy XVII wieku do 1939 (1986); cykl sienkiewiczowski: Na tropach bohaterów KrzyŜaków (Warszawa 1995), Na tropach bohaterów Trylogii (Warszawa 1996), Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej (Poznań 1999), Quo vadis prawda i legenda (Poznań 2000); w Wydawnictwie Forum Naukowe: Z rozwaŝań nad kulturą polityczną w Polsce cz. I i II (Poznań 1998, 2001); Kościół Państwo Społeczeństwo (Poznań 2002); Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci (Poznań 2003); Polska Litwa. Z odległej i bliŝszej przeszłości t. I-III (Poznań 2003, 2005, 2007). Organizował konferencje naukowe i redagował materiały konferencyjne: Między polityką a literaturą (Poznań 1999); Prasa regionalna w Wielkopolsce (Poznań 2000). Jest redaktorem naukowym periodyku Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej WSZiB; pełnione funkcje dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1976), kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1982), kierownik Zakładu Dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu ( ), kierownik Zakładu Kultury Politycznej (2002), dyrektor Instytutu Historii Politycznej WSZiB (od 1995), rektor WSZiB ( ). 4

5 dr hab. Jerzy Kozłowski prof. zw. dr hab. Zdzisław Krasiński zainteresowania naukowe stosunki rynkowe, badania dochodów ludności, rozwarstwienie zamoŝności, stan posiadania, turystyka uzdrowiskowa; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny (1972); roczne stypendium w prestiŝowym Institut of Marketing w Londynie oraz London School of Economics; wypromował blisko 200 licencjatów i magistrów; publikacje opublikował kilkadziesiąt ksiąŝek i artykułów, m.in. pracę Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie (2004); w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się publikacja Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce (2001) oraz Opowieść o 15- leciu WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ( ) ; pełnione funkcje Minister ds. Cen (1980); dziekan AE w Poznaniu (przez 6 lat), Radca Ekonomiczny Ambasady w Waszyngtonie ( ), w 1994 r. rozpoczął prowadzenie seminariów i wykładów we WSZiB w Poznaniu. prof. zw. dr hab. Gerard Labuda zainteresowania naukowe historia powszechna, historia średniowiecza, slawistyka, dzieje Pomorza, badania niemcoznawcze, metody dziejopisarskie; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny (1956); odznaczenia, nagrody KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą, KrzyŜ Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I klasy. W 2000 r. nagrodzony medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Otrzymał kaszubskiego Nobla, czyli Medal Stolema (1970) oraz Nagrodę Premiera za 2008 rok. W 2009 r. został pierwszym laureatem Nagrody Lednickiego Orła Pisatowskiego. tytuły honorowe doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (1985), UMK (1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995), Warszawskiego (1997) oraz Szczecińskiego. W 1994 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, a w 2007 r. Honorowego Obywatela Miasta Szczecina. publikacje ok prac, w tym liczne artykuły, prace zbiorowe oraz publikacje zwarte, m.in.: Kaszubi i ich dzieje (Gdańsk 1996); Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości (Poznań 1996); Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej (Poznań 1997); Święty Wojciech. Biskup, męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (Poznań 2000); Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski (Poznań 2000); Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie (2000); Mieszko I (Wrocław 2000); Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych (Poznań 1971); Słowiańszczyzna staroŝytna i wczesnośredniowieczna (2003); Mieszko II. Król Polski ( ) (Poznań 2008); RozwaŜania nad teorią i historią kultury i cywilizacji (Poznań 2008). Wśród jego dokonań redaktorskich wymienić naleŝy przede wszystkim pięciotomową Historię dyplomacji polskiej oraz Historię Pomorza (Poznań 2003); w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się część I i II opracowania Rozwój metod dziejopisarskich od staroŝytności do współczesności (Poznań 2001, 2010); pełnione funkcje rektor UAM w Poznaniu ( ), dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu ( ), prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ( , 1980), wiceprezes Polskiej Akademii Nauk ( ), prezes Oddziału PAN w Poznaniu ( ), prezes Polskiej Akademii Umiejętności (1989-5

6 1994, od 1994 prezes honorowy), kierownik Zakładu Historii Pomorza w Instytucie Historii PAN ( ); członek Société Européenne de Culture (1964), Wissenschaftskolleg zu Berlin ( ), Historische Kommission zu Berlin oraz New York Academy of Sciences. W moim przekonaniu głównym zadaniem heurystycznym historii historiografii jest wydobywanie poglądów historyków na przeszłość w zaleŝności od ich światopoglądów teoretycznych, jak i umiejętności metodycznych, stale podlegających ewolucji w czasie i przestrzeni. W ich dziełach czytelny jest postęp metodyczny w pojmowaniu i przedstawianiu historii dziejów. Wiedzę o tym postępie w dziedzinie metody dziejopisarskiej moŝna ująć w kilku kolejno po sobie następujących fazach: metoda logograficzna (rocznikarska, kronikarska), narracyjna, pragmatyczna, genetyczna, spirytualistyczna i materialistyczna oraz wykształcająca się z nich strukturalna. W minionym dopiero co stuleciu ten system uległ dalszemu rozwinięciu. prof. zw. dr hab. Gerard Labuda prof. dr hab. Marcin Miemiec prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz zainteresowania naukowe socjologia stosunków politycznych, stosunki międzynarodowe; osiągnięcia naukowe promotor wielu przewodów doktorskich; publikacje w Wydawnictwie Forum Naukowe wydał: Globalne problemy ludności (1998); Rola opinii publicznej w polityce (1999) i Wspólnota Niepodległych Państw (2000). W 2001 ukazała się księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi pt. Przeszłość przyszłości. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Mojsiewiczowi dla uczczenia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin ; pełnione funkcje kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych WSZiB w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. prof. dr hab. Leszek Mrozewicz prof. dr hab. Henryk Mruk zainteresowania naukowe metody analizy rynku, strategie komunikacji, kreatywność, zachowania nabywców, czynniki marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami, teoria wymiany, rynek farmaceutyczny oraz marketing artykułów Ŝywnościowych, przywództwo w biznesie, neuromarketing; osiągnięcia naukowe profesor nauk ekonomicznych (1992); prof. zw. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu; wypromował 400 magistrów i 24 doktorów; jest wysoko cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA; w 2001 r. opracował 6

7 program i uruchomił na AE w Poznaniu Studium podyplomowe Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym ; przebywał na kilku uniwersytetach zagranicznych, m.in.: w Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych w Atenach, na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Filadelfii i w Atlancie, Uniwersytecie w Nottingham; Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na MTP, współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości; publikacje ponad 800 prac zwartych i artykułów; wśród ostatnio wydanych moŝna wymienić: Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (Kraków 2008, współautor), Kreowanie marki w sporcie (Poznań 2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych pod red. M. Sławińskiej i H. Witczaka (Warszawa 2008, współautor), Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce (Warszawa 2006, współautor), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (Poznań 2008, redaktor i współautor). W Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował prace zbiorowe: Marketing zagadnienia współczesne (2008), Reklama i PR na rozdroŝu? (2008), Zarządzanie i planowanie marketingowe (2008) oraz Zarządzanie marką (Poznań 2002). Jest autorem tekstów w serii Pojęcia Podstawowe". W WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu prowadził konferencję Reklama i PR na rozdroŝu? (2007) oraz sesję naukową Marketing a religia w ramach Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego (2008). pełnione funkcje kierownik Katedry Strategii Marketingowych AE w Poznaniu ( ), dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu. JuŜ od dość dawna obserwuje się odchodzenie od reklamy jako medium opartego na monologu na rzecz wprowadzania dialogu w kontaktach z odbiorcami. [Miasto postępu, 2007] Z całym przekonaniem trzeba dąŝyć do akcentowania granic moralnych, których nie moŝna przekraczać ani w reklamie, ani w działaniach marketingowych. Właściwym rozwiązaniem są kodeksy etyczne tworzone w przedsiębiorstwach, zasady etyczne budowane przez agencje reklamowe, a takŝe działania mediów, które nagłaśniają przypadki przekraczania zasad. [Miasto postępu, 2007] Nauka nie moŝe istnieć bez publikowania wyników w formie opracowań. To z kolei wymaga definiowania pojęć oraz precyzji w formułowaniu myśli. Są to kwestie wymagające zwiększonego wysiłku badawczego w sferze marketingu. [Marketing zagadnienia współczesne, 2008] 7

8 W warunkach nasilającej się konkurencji rynkowej istotnym elementem w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa moŝe być koncentrowanie wysiłków na tworzeniu wartości dla klienta. [Marketing zagadnienia współczesne, 2008] dr hab. Zygmunt Narski prof. dr hab. Wojciech Patryas zainteresowania naukowe teoria prawa, w szczególności metodologia nauk prawnych; osiągnięcia naukowe profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (od 1991); członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, otrzymał nagrody ministra III stopnia oraz nagrody rektorskie; publikacje autor sześciu monografii oraz szeregu prac z filozofii i teorii prawa, a takŝe podręcznika z logiki dla studentów, m.in.: Uznawanie zdań (Poznań 1987); Definiowanie pojęć prawnych (Poznań 1997); Elementy logiki dla prawników (2 wydania); Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne (Poznań 1989). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazały się jego autorstwa: Elemeny logiki i legislacji (1999, 2001); RozwaŜania o normach prawnych (2001) i Performatywy w prawie (2005). prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski dr hab. Andrzej Stelmach dr hab. Andrzej Szambelan zainteresowania naukowe ekonomika przemysłu i przedsiębiorstw; osiągnięcia naukowe absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1962 r. doktor nauk ekonomicznych; od 1981 r. doktor habilitowany w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1990 r. profesor nadzwyczajny w Politechnice Poznańskiej; promotor dwóch dysertacji doktorskich wyróŝnionych przez Ministra Edukacji; recenzent 9 dysertacji doktorskich oraz ponad 150 prac magisterskich; publikacje autor 70 artykułów i publikacji naukowych z zakresu ekonomii przemysłu i przedsiębiorstw, problematyki zatrudnienia i zmian w strukturach zawodowych wynikających z techniczno-organizacyjnego rozwoju; pełnione funkcje w Politechnice Poznańskiej przez jeden rok akademicki pełnił funkcję prorektora i zastępcy kierownika Instytutu Organizacji i Zarządzania; przez kilkanaście lat pracował na stanowisku kierownika Katedry Organizacji Zarządzania Ekonomicznego; członek Poznańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk; od stycznia 1997 r. profesor w WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. prof. dr hab. Michał A. Waligórski 8

9 zainteresowania naukowe prawo administracyjne, gospodarcze, ustrojowe i materialne; osiągnięcia naukowe doktorat (1976), habilitacja (1998), profesor nadzwyczajny (od 2004), laureat zespołowych nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki (1981, 1986), nagród Rektora UAM oraz zespołowej nagrody wojewódzkiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (1986), odznaczony złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM, srebrną odznaką TNOiK, medalami za zasługi dla obronności kraju, odznakami honorowymi za zasługi dla miasta Poznania oraz za zasługi dla województwa koszalińskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) publikacje autor 45 prac, w tym 3 monografii, m.in.: Administracyjno-prawna reglamentacja działalności gospodarczej (Poznań 1994); Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji (Poznań 1998), podręcznik akademicki Nowe prawo działalności gospodarczej (Poznań 2001); liczne artykuły w pracach zbiorowych i periodykach, takich jak: Studia Prawnicze", Samorząd Terytorialny, Forum Naukowe WSZiB; w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się praca Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce (2005, współautor S. Pawłowski) oraz Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego (2006); pełnione funkcje w latach dziekan Wydziału Administracji WSZiB w Poznaniu, członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Administrowanie jest sztuką, a nauka o nim wiedzą. We współczesnym państwie dobremu administratorowi nie wystarczą same umiejętności. Profesjonalny organizator procesów administrowania musi posiadać zasób wiedzy o administracji. Uzyskasz go, studiując na Wydziale Administracji we WSZiB w Poznaniu. Rynek pracy dla absolwentów Wydziału Administracji jest coraz większy i szybko się powiększa. prof. dr hab. Michał A. Waligórski prof. dr hab. Leszek Wiśniewski zainteresowania naukowe prawa człowieka, prawo konstytucyjne; osiągnięcia naukowe w 1961 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował 13 lat w organach rad narodowych Poznania. Po aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski w 1963 r. w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz egzamin na stanowisko radcy prawnego w Okręgowej Komisji ArbitraŜowej. W 1972 r. obronił na UAM rozprawę doktorską na temat: Model prawny stowarzyszeń w PRL. Od września 1974 r. pracuje w Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN i tam w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Gwarancje podstawowych praw i wolności obywatelskich. W 1981 r. ukończył kurs International Institute of Human Rights w Strasburgu, a w latach następnych odbywał staŝe naukowe w Moskwie, Tbilisi, Pradze, Bratysławie i Belgradzie. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora prawa; publikacje autor 5 ksiąŝkowych opracowań monograficznych, 30 rozdziałów w zbiorowych opracowaniach ksiąŝkowych oraz 45 artykułów, glos i recenzji; pełnione funkcje pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, wykładowca we WSZiB w Poznaniu oraz WSZiP w Warszawie. 9

10 prof. zw. dr hab. Kazimierz Zimniewicz WYKAZ KADRY FILII UCZELNI WE WROCŁAWIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: prof. zw. dr hab. Karol Bal prof. dr hab. Józef Długosz zainteresowania naukowe historia, wybitny znawca XVII w., wydawca źródeł, bibliotekoznawca, specjalista w zakresie informacji naukowej; publikacje autor szeregu prac z zakresu historii XVII-wiecznej (m.in. ksiąŝek o Jakubie Sobieskim i latyfundium rodu Lubomirskich oraz wspólnie z prof. Władysławem Czaplińskim o Ŝyciu codziennym magnaterii polskiej). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się pierwsza publikacja na temat działającej w Warszawie Akademii Nauk Technicznych ( Polska Akademia Nauk Technicznych w Warszawie ( ). Zarys dziejów, skład osobowy, osiągnięcia ). Obok zarysu jej dziejów ukazuje sylwetki 108 akademików polskich i 36 zagranicznych. Praca stanowi przyczynek do obrazu trudnych losów nauki polskiej pod zaborami, jej integracji po odzyskaniu niepodległości oraz starań o nawiązanie Ŝywych kontaktów z nauką europejską i amerykańską. Powstała w ramach programu badawczego Instytutu Historii Politycznej WSZiB; pełnione funkcje był m.in. dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, profesorem Uniwersytetu Opolskiego; obecnie profesor WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości. dr hab. Stanisław Grycner zainteresowania naukowe polityka społeczna, prawo pracy, prawo gospodarcze; osiągnięcia naukowe za pracę naukową otrzymał nagrodę Ministra Pracy, Wojewody Opolskiego oraz Centrum Studiów Samorządowych; publikacje 9 ksiąŝek, 80 artykułów, 12 raportów badawczych; skrypt akademicki Prawo cywilne wybrane zagadnienia (współaut. J. Strzebińczyk, Poznań 1996); Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej (Opole 1994); w Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował Prawo cywilne. Zagadnienia podstawowe (2004); pełnione funkcje członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddział PAN w Katowicach; kierownik Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. dr hab. Tadeusz Jankowski 10

11 prof. dr hab. Jan Kolasa prof. dr hab. Franciszek Kapusta zainteresowania naukowe agrobiznes, zarządzanie łańcuchami dostaw, a zwłaszcza Ŝywności, logistyka; osiągnięcia naukowe i dydaktyczne cztery razy nagrodzony nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (1976, 1981, 1983, 2002) oraz kilkanaście razy nagrodą rektora; publikacje autor 350 publikacji, w tym ok. 300 oryginalnych prac twórczych (z czego ponad 10% opublikowano za granicą), autor m.in. 19 pozycji zwartych (podręczników i ksiąŝek naukowych) z zakresu agrobiznesu i logistyki, spośród których 3 są obecnie dostępne na rynku: Agrobiznes (Difin, Warszawa 2008); Zarządzanie działaniami logistycznymi (Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań Wrocław 2006); Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka (Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań Wrocław 2006). dr hab. Witold Kwaśnicki prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan zainteresowania naukowe zarządzanie kadrami; osiągnięcia naukowe profesor nadzwyczajny (1991), profesor zwyczajny (1998), członek Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, stypendysta University of Washington, IESE Barcelona, INESEP ParyŜ; odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; otrzymał nagrody MEN, a takŝe liczne nagrody rektorskie; publikacje autor i współautor kilkunastu ksiąŝek, m.in.: Kształtowanie kadry menedŝerskiej (4 wydania); Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie przemysłowym ; Podstawy organizacji i zarządzania ; Zarządzanie kadrami podstawy teoretyczne i ćwiczenia (uznany za najlepszy podręcznik w Polsce z tej dziedziny); Managers and National Culture. W Wydawnictwie Forum Naukowe w 2005 r. ukazało się wyd. III pracy Podstawy zarządzania organizacją (współaut.), praca pod redakcją profesora Dylematy transformacji systemowej w Polsce (2005) oraz Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie (2007); pełnione funkcje kierownik Zakładu Socjologii Organizacji (od 1988), kierownik Katedry Zarządzania Kadrami AE we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki AE ( ), prowadził własną firmę doradztwa personalnoorganizacyjnego ( ), prezes Stowarzyszenia Absolwentów AE, członek Senatu AE ( i obecnie), od 1995 r. związany z WSZiB w Poznaniu Filią we Wrocławiu, w której pełni funkcję prorektora ds. naukowych. Zarządzanie jest specyficznym rodzajem działalności, który wyodrębnił się w wyniku podziału pracy, w sytuacji działań wielopodmiotowych (pracy zbiorowej). Istotą, treścią zarządzania jest wykonywanie działań prowadzących do osiągania celów przez wykorzystanie ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych zasobów. 11

12 prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan prof. dr hab. Zbigniew Luty zainteresowania naukowe rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny. publikacje autor 8 monografii oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej; pełnione funkcje Prezes Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych, Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli AE we Wrocławiu. dr hab. Konrad Nowacki prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb dr hab. Grzegorz Strauchold prof. dr hab. Marian Surmaczyński dr hab. Józef Szocki dr hab. Jacek Uchman prof. dr hab. Józef Wołoch dr hab. Zofia Zymonik 12

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Oferta wydawnicza WSZiB w Poznaniu

Oferta wydawnicza WSZiB w Poznaniu Oferta wydawnicza WSZiB w Poznaniu Punkty sprzedaży: WSZiB w Poznaniu, ul. Robocza 4, 61-538 Poznań (budynek dydaktyczny, punkt ksero, parter) Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Funkcje kierownicze pełnione w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: Profesor nauk ekonomicznych - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doctor honoris causa Uniwersytetu: w Mesynie, Kijowskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 23 osób z ogólnej liczby 31 członków statutowego składu, 22

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 1 WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 2 Warszawa 2007-04-02 Szanowny Pan Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Szanowny Panie Rektorze Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM

INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM Od początku swego istnienia Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie problematyki związanej z integracją europejską. Kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oferuje program studiów doktoranckich wychodząc z przesłanki, Ŝe rozwój edukacji w Polsce wyraŝający

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Moduł 1 Historia społeczna i gospodarcza Europy 30 30 - - - E Ogólny 5 Moduł 2 Nauka o państwie i polityce

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe).

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal.

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal. Semestr I PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Nauka o państwie i polityce 30 30 - egz. 6 Podstawy wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 52/2011. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 24 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 52/2011. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 24 listopada 2011 roku Uchwała Nr 52/2011 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo