WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU"

Transkrypt

1 WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. Stefan Frydrychowicz zainteresowania naukowe psychologia komunikacji, psychologia zarządzania, psychologia rozwoju człowieka, psycholingwistyka; osiągnięcia naukowe doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu psychologii na UAM w Poznaniu; publikacje Proces mówienia (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999), Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych, w: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003), Specyfika komunikacji interpersonalnej w okresie dorosłości. Aspekty rozwojowe, Psychologia rozwojowa, t. 9 (2004). Zarządy wielu organizacji szybko zdały sobie sprawę z tego, Ŝe nie chodzi o rozwój, który zapewnia kierowanym przez nich organizacjom stabilność, a raczej o elastyczną równowagę, pozwalającą adekwatnie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. dr hab. Stefan Frydrychowicz prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski zainteresowania naukowe prawo międzynarodowe publiczne, a zwłaszcza: międzynarodowe prawo atomowe, międzynarodowe prawo morza, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo traktatów; europejskie prawo wspólnotowe, a szczególnie: system instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej, europejska współpraca transgraniczna; osiągnięcia naukowe doktorat w 1978 r., habilitacja w 1989 r., profesor nadzwyczajny UAM od 1991 r., profesor zwyczajny AE w Poznaniu od 1995 r., członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (INLA), stypendia na kilku uniwersytetach europejskich, staŝe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Międzynarodowej Energii Atomowej w Wiedniu; publikacje autor trzech monografii, współautor trzech ksiąŝek, autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny prawa międzynarodowego i europejskiego prawa wspólnotowego; pełnione funkcje prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach , od listopada 2004 r. p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu, od października 2004 r. kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego WSZiB w Poznaniu, kierownik nowej specjalności we WSZiB w Poznaniu: administracja międzynarodowa. prof. dr hab. Adam Górski 1

2 zainteresowania naukowe specjalizuje się w problemach systemowego upowszechniania i wdraŝania do praktyki osiągnięć nauki i techniki oraz bezkolizyjnego w aspekcie praw własności intelektualnej - ich wykorzystywania w procesach innowacyjnych; prekursor polityki i informacji patentowej; osiągnięcia naukowe studia w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, a stopnie naukowe doktora nauk i doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice i Uniwersytecie we Wrocławiu; posiada tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych; wypromował 5 doktorów nauk oraz ponad 300 magistrów; publikacje autor 237 prac, opublikowanych w kraju i za granicą; teksty w Zeszytach Naukowych WSZiB w Poznaniu, w 2006 r. w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się jego ksiąŝka Podstawy i techniki komunikowania społecznego. pełnione funkcje w latach twórca i kierownik krajowego, branŝowego systemu informacji naukowej w dziedzinie techniki rolniczej oraz współtwórca systemu międzynarodowego w tej dziedzinie; w latach przewodniczący Komitetu Kształcenia i Szkolenia w Fédération Internationale d'information et de Documentation (FID-ED); od 1975 r. prowadził specjalizację informacja naukowa na UAM, a od 1986 r. na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, a od 1999 r. profesor WSZiB. prof. dr hab. Zbigniew Janku zainteresowania naukowe procedury administracyjne, problematyka podziałów terytorialnych specjalnych oraz organów administracji państwowej specjalnej; prawne zagadnienia organizacji i funkcjonowania zarządu lokalnego, a w szczególności terenowych organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego; zagadnienia z prawa medycznego; kwestie prawne wolności zrzeszania się, z uwzględnieniem statusu prawnego tzw. nowych ruchów religijnych, kultów i sekt; osiągnięcia naukowe profesor nadzwyczajny (1992), praca doktorska została nagrodzona w konkursie Państwa i Prawa oraz otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki; członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek-załoŝyciel Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych; za działalność naukową i dydaktyczną nagrodzony m.in. trzykrotnie nagrodami ministra; uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej; publikacje ponad 130 prac naukowych, w tym prawie 80 publikacji, redaktor i współredaktor naukowy prac zbiorowych, członek rad naukowych 3 wydawnictw naukowych; redaktor naukowy 4 numerów periodyku Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego WSZiB; pełnione funkcje kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM (od 2000), prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM (od 2003); związany z WSZiB w Poznaniu niemal od początku (od 1993), we WSZiB: kierownik Katedry Nauk o Administracji, prorektor i rektor ( , 2001), dyrektor Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 1999), od 2008 r. Instytutu Administracji. Normy prawa administracyjnego często w istotnym stopniu kształtują (niekiedy znacznie ograniczają) zachowania ludzi w ramach korzystania przez nich z róŝnego rodzaju praw i wolności. prof. dr hab. Zbigniew Janku 2

3 prof. dr hab. Zbigniew Janku prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz zainteresowania naukowe makroekonomia, gospodarowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, polityka gospodarcza, teoria i polityka płac; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny AE w Poznaniu, w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową; promotor czterech prac doktorskich; konsultant, mediator i ekspert ekonomiczny przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych; odznaczenia i wyróŝnienia państwowe (m.in. Złoty KrzyŜ Zasługi, KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej); członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członek Rady Programowej kwartalnika Ekonomista ; publikacje autor ponad 200 publikacji, w tym dwóch samodzielnych ksiąŝek; autor artykułów naukowych zamieszczonych w takich liczących się periodykach naukowych, jak: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Ekonomista, śycie Gospodarcze ; współredaktor i redaktor naukowy ( Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, Poznań 2001; Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Poznań 2003); Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej (Poznań 2005); Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (Poznań 2005). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazał się jego podręcznik Ekonomia. Zagadnienia wybrane (2005) oraz prace zbiorowe pod jego redakcją: Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka (2007) oraz Przemiany na współczesnym rynku pracy (2008). pełnione funkcje zastępca dyrektora Instytutu Teorii Ekonomicznych ( ), prodziekan ( ) i dziekan ( ) Wydziału Ekonomii, kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową (od 1999), we WSZiB w Poznaniu kierownik Katedry Ekonomii. Ekonomia stawia sobie za cel tworzenie teorii racjonalnego gospodarowania, tj. takiego, które umoŝliwia podejmowanie najlepszych decyzji w określonych warunkach. prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha zainteresowania naukowe do 1990 r. zajmował się historią filozofii kultury i filozofii społecznej w Polsce oraz filozofią pragmatyzmu; w następnych latach i obecnie zagadnieniami filozofii społecznej, aksjologicznymi oraz instytucjonalnymi problemami współczesnej demokracji, społeczeństwem zamkniętym i otwartym, kulturowymi i społecznymi skutkami globalizacji gospodarczej i medialnej; osiągnięcia naukowe ukończył studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych UAM, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 r.; przebywał dwukrotnie na 3

4 stypendium naukowym w USA (The Polish Institute of Arts and Sciences, University of Colorado); współpracuje z uniwersytetem we Lwowie i Odessie; publikacje autor 9 ksiąŝek oraz 150 artykułów naukowych, poświęconych historii filozofii kultury i filozofii społecznej (kilkanaście opublikował w języku angielskim, greckim, rosyjskim i ukraińskim); w 1993 r. wydał pierwszą monografię o filozofii demokracji w Polsce w pierwszej poł. XX w. ( Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce, Ars Nova, Poznań 1993; wyd. poprawione i uzupełnione ukazało się w Wydawnictwie Forum Naukowe w 1999 r.); w 2004 r. opublikował monografię Demokracja proceduralna oraz republikańska (Wyd. AE) oraz pracę zbiorową pt. Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji (Ars Nova); pełnione funkcje profesor zwyczajny w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownik Katedry Nauk Filozoficznych we WSZiB w Poznaniu, redaktor naczelny Wydawnictwa Forum Naukowe, członek Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych Humaniora w Poznaniu oraz członek European Art Center w Atenach i Society for the Advancement of American Philosophy (USA). prof. zw. dr hab. Marceli Kosman zainteresowania naukowe problematyka Kościoła, przeszłość polskiej prasy, historia Polski przez pryzmat dzieł H. Sienkiewicza, kultura polityczna; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny (1988); wieloletni redaktor Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej ; organizator konferencji naukowych; promotor prac doktorskich i habilitacyjnych; od 1987 r. związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 1995 r. z WSZiB; współpracuje takŝe z wieloma placówkami naukowymi za granicą (w Czechach, na Litwie i Białorusi); publikacje liczne artykuły, prace zbiorowe oraz publikacje zwarte, m.in. Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów (Wrocław 1976); Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana od połowy XVII wieku do 1939 (1986); cykl sienkiewiczowski: Na tropach bohaterów KrzyŜaków (Warszawa 1995), Na tropach bohaterów Trylogii (Warszawa 1996), Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej (Poznań 1999), Quo vadis prawda i legenda (Poznań 2000); w Wydawnictwie Forum Naukowe: Z rozwaŝań nad kulturą polityczną w Polsce cz. I i II (Poznań 1998, 2001); Kościół Państwo Społeczeństwo (Poznań 2002); Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci (Poznań 2003); Polska Litwa. Z odległej i bliŝszej przeszłości t. I-III (Poznań 2003, 2005, 2007). Organizował konferencje naukowe i redagował materiały konferencyjne: Między polityką a literaturą (Poznań 1999); Prasa regionalna w Wielkopolsce (Poznań 2000). Jest redaktorem naukowym periodyku Forum Naukowe Instytutu Historii Politycznej WSZiB; pełnione funkcje dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1976), kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1982), kierownik Zakładu Dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu ( ), kierownik Zakładu Kultury Politycznej (2002), dyrektor Instytutu Historii Politycznej WSZiB (od 1995), rektor WSZiB ( ). 4

5 dr hab. Jerzy Kozłowski prof. zw. dr hab. Zdzisław Krasiński zainteresowania naukowe stosunki rynkowe, badania dochodów ludności, rozwarstwienie zamoŝności, stan posiadania, turystyka uzdrowiskowa; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny (1972); roczne stypendium w prestiŝowym Institut of Marketing w Londynie oraz London School of Economics; wypromował blisko 200 licencjatów i magistrów; publikacje opublikował kilkadziesiąt ksiąŝek i artykułów, m.in. pracę Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie (2004); w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się publikacja Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce (2001) oraz Opowieść o 15- leciu WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ( ) ; pełnione funkcje Minister ds. Cen (1980); dziekan AE w Poznaniu (przez 6 lat), Radca Ekonomiczny Ambasady w Waszyngtonie ( ), w 1994 r. rozpoczął prowadzenie seminariów i wykładów we WSZiB w Poznaniu. prof. zw. dr hab. Gerard Labuda zainteresowania naukowe historia powszechna, historia średniowiecza, slawistyka, dzieje Pomorza, badania niemcoznawcze, metody dziejopisarskie; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny (1956); odznaczenia, nagrody KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą, KrzyŜ Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I klasy. W 2000 r. nagrodzony medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Otrzymał kaszubskiego Nobla, czyli Medal Stolema (1970) oraz Nagrodę Premiera za 2008 rok. W 2009 r. został pierwszym laureatem Nagrody Lednickiego Orła Pisatowskiego. tytuły honorowe doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (1985), UMK (1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995), Warszawskiego (1997) oraz Szczecińskiego. W 1994 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, a w 2007 r. Honorowego Obywatela Miasta Szczecina. publikacje ok prac, w tym liczne artykuły, prace zbiorowe oraz publikacje zwarte, m.in.: Kaszubi i ich dzieje (Gdańsk 1996); Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości (Poznań 1996); Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej (Poznań 1997); Święty Wojciech. Biskup, męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (Poznań 2000); Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski (Poznań 2000); Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie (2000); Mieszko I (Wrocław 2000); Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych (Poznań 1971); Słowiańszczyzna staroŝytna i wczesnośredniowieczna (2003); Mieszko II. Król Polski ( ) (Poznań 2008); RozwaŜania nad teorią i historią kultury i cywilizacji (Poznań 2008). Wśród jego dokonań redaktorskich wymienić naleŝy przede wszystkim pięciotomową Historię dyplomacji polskiej oraz Historię Pomorza (Poznań 2003); w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się część I i II opracowania Rozwój metod dziejopisarskich od staroŝytności do współczesności (Poznań 2001, 2010); pełnione funkcje rektor UAM w Poznaniu ( ), dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu ( ), prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ( , 1980), wiceprezes Polskiej Akademii Nauk ( ), prezes Oddziału PAN w Poznaniu ( ), prezes Polskiej Akademii Umiejętności (1989-5

6 1994, od 1994 prezes honorowy), kierownik Zakładu Historii Pomorza w Instytucie Historii PAN ( ); członek Société Européenne de Culture (1964), Wissenschaftskolleg zu Berlin ( ), Historische Kommission zu Berlin oraz New York Academy of Sciences. W moim przekonaniu głównym zadaniem heurystycznym historii historiografii jest wydobywanie poglądów historyków na przeszłość w zaleŝności od ich światopoglądów teoretycznych, jak i umiejętności metodycznych, stale podlegających ewolucji w czasie i przestrzeni. W ich dziełach czytelny jest postęp metodyczny w pojmowaniu i przedstawianiu historii dziejów. Wiedzę o tym postępie w dziedzinie metody dziejopisarskiej moŝna ująć w kilku kolejno po sobie następujących fazach: metoda logograficzna (rocznikarska, kronikarska), narracyjna, pragmatyczna, genetyczna, spirytualistyczna i materialistyczna oraz wykształcająca się z nich strukturalna. W minionym dopiero co stuleciu ten system uległ dalszemu rozwinięciu. prof. zw. dr hab. Gerard Labuda prof. dr hab. Marcin Miemiec prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz zainteresowania naukowe socjologia stosunków politycznych, stosunki międzynarodowe; osiągnięcia naukowe promotor wielu przewodów doktorskich; publikacje w Wydawnictwie Forum Naukowe wydał: Globalne problemy ludności (1998); Rola opinii publicznej w polityce (1999) i Wspólnota Niepodległych Państw (2000). W 2001 ukazała się księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi pt. Przeszłość przyszłości. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Mojsiewiczowi dla uczczenia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin ; pełnione funkcje kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych WSZiB w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. prof. dr hab. Leszek Mrozewicz prof. dr hab. Henryk Mruk zainteresowania naukowe metody analizy rynku, strategie komunikacji, kreatywność, zachowania nabywców, czynniki marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami, teoria wymiany, rynek farmaceutyczny oraz marketing artykułów Ŝywnościowych, przywództwo w biznesie, neuromarketing; osiągnięcia naukowe profesor nauk ekonomicznych (1992); prof. zw. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu; wypromował 400 magistrów i 24 doktorów; jest wysoko cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA; w 2001 r. opracował 6

7 program i uruchomił na AE w Poznaniu Studium podyplomowe Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym ; przebywał na kilku uniwersytetach zagranicznych, m.in.: w Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych w Atenach, na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Filadelfii i w Atlancie, Uniwersytecie w Nottingham; Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na MTP, współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości; publikacje ponad 800 prac zwartych i artykułów; wśród ostatnio wydanych moŝna wymienić: Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (Kraków 2008, współautor), Kreowanie marki w sporcie (Poznań 2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych pod red. M. Sławińskiej i H. Witczaka (Warszawa 2008, współautor), Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce (Warszawa 2006, współautor), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (Poznań 2008, redaktor i współautor). W Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował prace zbiorowe: Marketing zagadnienia współczesne (2008), Reklama i PR na rozdroŝu? (2008), Zarządzanie i planowanie marketingowe (2008) oraz Zarządzanie marką (Poznań 2002). Jest autorem tekstów w serii Pojęcia Podstawowe". W WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu prowadził konferencję Reklama i PR na rozdroŝu? (2007) oraz sesję naukową Marketing a religia w ramach Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego (2008). pełnione funkcje kierownik Katedry Strategii Marketingowych AE w Poznaniu ( ), dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu. JuŜ od dość dawna obserwuje się odchodzenie od reklamy jako medium opartego na monologu na rzecz wprowadzania dialogu w kontaktach z odbiorcami. [Miasto postępu, 2007] Z całym przekonaniem trzeba dąŝyć do akcentowania granic moralnych, których nie moŝna przekraczać ani w reklamie, ani w działaniach marketingowych. Właściwym rozwiązaniem są kodeksy etyczne tworzone w przedsiębiorstwach, zasady etyczne budowane przez agencje reklamowe, a takŝe działania mediów, które nagłaśniają przypadki przekraczania zasad. [Miasto postępu, 2007] Nauka nie moŝe istnieć bez publikowania wyników w formie opracowań. To z kolei wymaga definiowania pojęć oraz precyzji w formułowaniu myśli. Są to kwestie wymagające zwiększonego wysiłku badawczego w sferze marketingu. [Marketing zagadnienia współczesne, 2008] 7

8 W warunkach nasilającej się konkurencji rynkowej istotnym elementem w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa moŝe być koncentrowanie wysiłków na tworzeniu wartości dla klienta. [Marketing zagadnienia współczesne, 2008] dr hab. Zygmunt Narski prof. dr hab. Wojciech Patryas zainteresowania naukowe teoria prawa, w szczególności metodologia nauk prawnych; osiągnięcia naukowe profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (od 1991); członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, otrzymał nagrody ministra III stopnia oraz nagrody rektorskie; publikacje autor sześciu monografii oraz szeregu prac z filozofii i teorii prawa, a takŝe podręcznika z logiki dla studentów, m.in.: Uznawanie zdań (Poznań 1987); Definiowanie pojęć prawnych (Poznań 1997); Elementy logiki dla prawników (2 wydania); Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne (Poznań 1989). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazały się jego autorstwa: Elemeny logiki i legislacji (1999, 2001); RozwaŜania o normach prawnych (2001) i Performatywy w prawie (2005). prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski dr hab. Andrzej Stelmach dr hab. Andrzej Szambelan zainteresowania naukowe ekonomika przemysłu i przedsiębiorstw; osiągnięcia naukowe absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1962 r. doktor nauk ekonomicznych; od 1981 r. doktor habilitowany w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1990 r. profesor nadzwyczajny w Politechnice Poznańskiej; promotor dwóch dysertacji doktorskich wyróŝnionych przez Ministra Edukacji; recenzent 9 dysertacji doktorskich oraz ponad 150 prac magisterskich; publikacje autor 70 artykułów i publikacji naukowych z zakresu ekonomii przemysłu i przedsiębiorstw, problematyki zatrudnienia i zmian w strukturach zawodowych wynikających z techniczno-organizacyjnego rozwoju; pełnione funkcje w Politechnice Poznańskiej przez jeden rok akademicki pełnił funkcję prorektora i zastępcy kierownika Instytutu Organizacji i Zarządzania; przez kilkanaście lat pracował na stanowisku kierownika Katedry Organizacji Zarządzania Ekonomicznego; członek Poznańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk; od stycznia 1997 r. profesor w WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. prof. dr hab. Michał A. Waligórski 8

9 zainteresowania naukowe prawo administracyjne, gospodarcze, ustrojowe i materialne; osiągnięcia naukowe doktorat (1976), habilitacja (1998), profesor nadzwyczajny (od 2004), laureat zespołowych nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki (1981, 1986), nagród Rektora UAM oraz zespołowej nagrody wojewódzkiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (1986), odznaczony złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM, srebrną odznaką TNOiK, medalami za zasługi dla obronności kraju, odznakami honorowymi za zasługi dla miasta Poznania oraz za zasługi dla województwa koszalińskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) publikacje autor 45 prac, w tym 3 monografii, m.in.: Administracyjno-prawna reglamentacja działalności gospodarczej (Poznań 1994); Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji (Poznań 1998), podręcznik akademicki Nowe prawo działalności gospodarczej (Poznań 2001); liczne artykuły w pracach zbiorowych i periodykach, takich jak: Studia Prawnicze", Samorząd Terytorialny, Forum Naukowe WSZiB; w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się praca Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce (2005, współautor S. Pawłowski) oraz Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego (2006); pełnione funkcje w latach dziekan Wydziału Administracji WSZiB w Poznaniu, członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Administrowanie jest sztuką, a nauka o nim wiedzą. We współczesnym państwie dobremu administratorowi nie wystarczą same umiejętności. Profesjonalny organizator procesów administrowania musi posiadać zasób wiedzy o administracji. Uzyskasz go, studiując na Wydziale Administracji we WSZiB w Poznaniu. Rynek pracy dla absolwentów Wydziału Administracji jest coraz większy i szybko się powiększa. prof. dr hab. Michał A. Waligórski prof. dr hab. Leszek Wiśniewski zainteresowania naukowe prawa człowieka, prawo konstytucyjne; osiągnięcia naukowe w 1961 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował 13 lat w organach rad narodowych Poznania. Po aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski w 1963 r. w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz egzamin na stanowisko radcy prawnego w Okręgowej Komisji ArbitraŜowej. W 1972 r. obronił na UAM rozprawę doktorską na temat: Model prawny stowarzyszeń w PRL. Od września 1974 r. pracuje w Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN i tam w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Gwarancje podstawowych praw i wolności obywatelskich. W 1981 r. ukończył kurs International Institute of Human Rights w Strasburgu, a w latach następnych odbywał staŝe naukowe w Moskwie, Tbilisi, Pradze, Bratysławie i Belgradzie. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora prawa; publikacje autor 5 ksiąŝkowych opracowań monograficznych, 30 rozdziałów w zbiorowych opracowaniach ksiąŝkowych oraz 45 artykułów, glos i recenzji; pełnione funkcje pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, wykładowca we WSZiB w Poznaniu oraz WSZiP w Warszawie. 9

10 prof. zw. dr hab. Kazimierz Zimniewicz WYKAZ KADRY FILII UCZELNI WE WROCŁAWIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: prof. zw. dr hab. Karol Bal prof. dr hab. Józef Długosz zainteresowania naukowe historia, wybitny znawca XVII w., wydawca źródeł, bibliotekoznawca, specjalista w zakresie informacji naukowej; publikacje autor szeregu prac z zakresu historii XVII-wiecznej (m.in. ksiąŝek o Jakubie Sobieskim i latyfundium rodu Lubomirskich oraz wspólnie z prof. Władysławem Czaplińskim o Ŝyciu codziennym magnaterii polskiej). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się pierwsza publikacja na temat działającej w Warszawie Akademii Nauk Technicznych ( Polska Akademia Nauk Technicznych w Warszawie ( ). Zarys dziejów, skład osobowy, osiągnięcia ). Obok zarysu jej dziejów ukazuje sylwetki 108 akademików polskich i 36 zagranicznych. Praca stanowi przyczynek do obrazu trudnych losów nauki polskiej pod zaborami, jej integracji po odzyskaniu niepodległości oraz starań o nawiązanie Ŝywych kontaktów z nauką europejską i amerykańską. Powstała w ramach programu badawczego Instytutu Historii Politycznej WSZiB; pełnione funkcje był m.in. dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, profesorem Uniwersytetu Opolskiego; obecnie profesor WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości. dr hab. Stanisław Grycner zainteresowania naukowe polityka społeczna, prawo pracy, prawo gospodarcze; osiągnięcia naukowe za pracę naukową otrzymał nagrodę Ministra Pracy, Wojewody Opolskiego oraz Centrum Studiów Samorządowych; publikacje 9 ksiąŝek, 80 artykułów, 12 raportów badawczych; skrypt akademicki Prawo cywilne wybrane zagadnienia (współaut. J. Strzebińczyk, Poznań 1996); Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej (Opole 1994); w Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował Prawo cywilne. Zagadnienia podstawowe (2004); pełnione funkcje członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddział PAN w Katowicach; kierownik Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. dr hab. Tadeusz Jankowski 10

11 prof. dr hab. Jan Kolasa prof. dr hab. Franciszek Kapusta zainteresowania naukowe agrobiznes, zarządzanie łańcuchami dostaw, a zwłaszcza Ŝywności, logistyka; osiągnięcia naukowe i dydaktyczne cztery razy nagrodzony nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (1976, 1981, 1983, 2002) oraz kilkanaście razy nagrodą rektora; publikacje autor 350 publikacji, w tym ok. 300 oryginalnych prac twórczych (z czego ponad 10% opublikowano za granicą), autor m.in. 19 pozycji zwartych (podręczników i ksiąŝek naukowych) z zakresu agrobiznesu i logistyki, spośród których 3 są obecnie dostępne na rynku: Agrobiznes (Difin, Warszawa 2008); Zarządzanie działaniami logistycznymi (Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań Wrocław 2006); Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka (Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań Wrocław 2006). dr hab. Witold Kwaśnicki prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan zainteresowania naukowe zarządzanie kadrami; osiągnięcia naukowe profesor nadzwyczajny (1991), profesor zwyczajny (1998), członek Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, stypendysta University of Washington, IESE Barcelona, INESEP ParyŜ; odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; otrzymał nagrody MEN, a takŝe liczne nagrody rektorskie; publikacje autor i współautor kilkunastu ksiąŝek, m.in.: Kształtowanie kadry menedŝerskiej (4 wydania); Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie przemysłowym ; Podstawy organizacji i zarządzania ; Zarządzanie kadrami podstawy teoretyczne i ćwiczenia (uznany za najlepszy podręcznik w Polsce z tej dziedziny); Managers and National Culture. W Wydawnictwie Forum Naukowe w 2005 r. ukazało się wyd. III pracy Podstawy zarządzania organizacją (współaut.), praca pod redakcją profesora Dylematy transformacji systemowej w Polsce (2005) oraz Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie (2007); pełnione funkcje kierownik Zakładu Socjologii Organizacji (od 1988), kierownik Katedry Zarządzania Kadrami AE we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki AE ( ), prowadził własną firmę doradztwa personalnoorganizacyjnego ( ), prezes Stowarzyszenia Absolwentów AE, członek Senatu AE ( i obecnie), od 1995 r. związany z WSZiB w Poznaniu Filią we Wrocławiu, w której pełni funkcję prorektora ds. naukowych. Zarządzanie jest specyficznym rodzajem działalności, który wyodrębnił się w wyniku podziału pracy, w sytuacji działań wielopodmiotowych (pracy zbiorowej). Istotą, treścią zarządzania jest wykonywanie działań prowadzących do osiągania celów przez wykorzystanie ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych zasobów. 11

12 prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan prof. dr hab. Zbigniew Luty zainteresowania naukowe rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza; osiągnięcia naukowe profesor zwyczajny. publikacje autor 8 monografii oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej; pełnione funkcje Prezes Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych, Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli AE we Wrocławiu. dr hab. Konrad Nowacki prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb dr hab. Grzegorz Strauchold prof. dr hab. Marian Surmaczyński dr hab. Józef Szocki dr hab. Jacek Uchman prof. dr hab. Józef Wołoch dr hab. Zofia Zymonik 12

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. redaktorzy i autorzy

Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. redaktorzy i autorzy W KRĘGU POLITYKI REDAKCJA NAUKOWA ADAM ILCIÓW ROBERT POTOCKI Zielona Góra Częstochowa 2009 Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej redaktorzy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński. Prezes Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński. Prezes Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński Prezes Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Szanowni Czytelnicy! W bieżącym roku minęło 25 lat od wkroczenia przez Polskę na drogę prawdziwej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY BIZNES W ROSJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE EFEKTYWNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Doktorat Honoris Causa ISSN 1731-075X. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 30, grudzień 2009

SPIS TREŚCI. Doktorat Honoris Causa ISSN 1731-075X. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 30, grudzień 2009 AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 30, grudzień 2009 SPIS TREŚCI Doktorat Honoris Causa Profesor Jerzy Rokita doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu...............

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/15 (317), wrzesień 2015 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/15 (317), wrzesień 2015 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/15 (317), wrzesień 2015 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo