2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego."

Transkrypt

1 ł ż Ę ę ó ś ó ń ó ę ó ń ę łą ó ź ę ó Ę ń ą ś ą ó ż ó ł ą ł Ę ą ł

2 . Nazwa i adres Zamawiającego, sposób kontaktu.. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3.. Adres strony internetowej: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną..4. Pytania do Zapytania Ofertowego należy kierować:.4.. w formie pisemnej na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3,.4.. pocztą elektroniczną na adres: Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 5.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pisemnie zostanie zarejestrowana w dniu i o godzinie jej doręczenia Zamawiającemu, w godzinach urzędowania Zamawiającego wskazanych w pkt Korespondencja przesłana pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt.5 zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia..8. Jeżeli pytania będą dotyczyły przedmiotu postępowania oraz wzoru umowy i będą istotne, Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na dni przed terminem składania ofert.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr do Zapytania Ofertowego. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 60 dni kalendarzowych. 4. Etapy postępowania 4.. Przekazanie Zapytania Ofertowego, 4.. Składanie ofert, 4.3. Badanie i ocena ofert, 4.4. Rozstrzygnięcie postępowania, 4.5. Zawarcie umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu 5.. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy: 5... w stosunku do których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5... w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość, 5.. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty od Wykonawcy: 5... aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

3 lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie postawionych w Zapytaniu Ofertowym warunków udziału w postępowaniu, a w zakresie pełnomocnictw umocowanie objęte treścią pełnomocnictwa nie później niż w dniu składania ofert Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentu wskazanego w pkt 5.. Zapytania Ofertowego, według formuły spełnianie spełnia. 6. Opis sposobu przygotowania oferty 6.. Wykonawca może złożyć tylko jedną () ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 6.. Oferta musi zawierać: 6... wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr do Zapytania Ofertowego, 6... wypełniony kosztorys ofertowy zgodny z złącznikiem nr do Zapytania Ofertowego, dokumenty określone w pkt 5.. Zapytania Ofertowego, jeżeli jest to niezbędne pełnomocnictwo do podpisania oferty Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będące załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron Wykonawca odpowiada za kompletność oferty oraz jej zgodność z wymaganiami podanymi w Zapytaniu Ofertowym Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

4 na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3 oraz opisane: OFERTA dotycząca postępowania, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą: Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r.). Nie otwierać przed dniem: przed godz Miejsce i termin składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w pok. nr. 46A, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 4:00 do dnia do godz osobiście lub pocztą/kurierem. 6.. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 6.. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 46A w dniu o godzinie Otwarcie ofert jest jawne. Odczytaniu podlega cena ryczałtowa za realizację przedmiotu postępowania oraz inne kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej podane w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie do rozpatrzenia wszystkie oferty złożone w wyniku Zapytania Ofertowego. 7. Termin związania ofertą 7.. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i wlicza się do niego dzień oznaczony jako termin składania ofert. 8. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie 8.. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 8.. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz, że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W cenie oferty należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 9. Badania i ocena ofert, odrzucenie oferty 9.. Zamawiający może poprawić w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

5 9... omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu), 9... omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 9.. Zamawiający może odrzucić ofertę, w przypadku, gdy: 9... jej treść będzie niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego, 9... jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, cena oferty przewyższa wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 0. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 0.. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 00 punktów. 0.. Kryterium Cena zostanie obliczone wg poniższego wzoru: CENA ( C ) = najniższa oferowana cena brutto (w zł) spośród ofert nieodrzuconych x 00 pkt / cena brutto badanej oferty (w zł) Oferta, z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.. Podpisanie umowy.. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą... Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów i nie podlegała odrzuceniu..3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.. Inne postanowienia.. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:... zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,... żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty oraz dokumentów wyszczególnionych w pkt 5. Zapytania Ofertowego,.. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu..3. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

6 3. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania Ofertowego:.. Załącznik nr : Specyfikacja zamówienia,.. Załącznik nr : Formularz oferty,.3. Załącznik nr 3: Wzór umowy. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

7 Załącznik nr do Zapytania Ofertowego.. (pieczęć Wykonawcy) SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA L.p. Typ urządzenia ilość Cena brutto za szt. Wartość brutto pozycji Cyfrowa kompaktowa konsoleta mikserska MIDAS PROc Urządzenie sterujące do systemu wielośladowej rejestracji i edycji sygnałów audio wyposażone w wejścia analogowe AVID C4 3 Wielośladowy system rejestracji dźwięku AVID ProTools Native Thunderbolt + HD Omni 4 Wielośladowy system rejestracji dźwięku AVID ProTools HDX + HD I/O 6X6 Analog (oprogramowanie Pro Tools HD, karta akceleracji Avid HDX DSP, interface analogowy HD I/O (6 x 6) i obudowa MAGMA ExpressBox 3T (EB3T) 5 Komputer typu laptop Apple Mac Book Pro :Procesor: Intel i7.3 GHz (quad-core) Pamięć: 8GB wbudowanej pamięci DDR3L 600MHz Wyświetlacz Retina: 5.4", rozdzielczość 880x800 pikseli (0 ppi), z podświetleniem LED Grafika: Intel Iris Pro Dysk SSD PCIe: 56 GB Wbudowane złącze zasilacza MagSafe Wbudowane dwa złącza Thunderbolt Wbudowane dwa złącza USB 3 Wbudowane złącze HDMI Sieć bezprzewodowa AirPort Extreme (80.ac) i Bluetooth 4.0 Wyjście wideo: Mini DisplayPort i HDMI Audio: cyfrowo/analogowe wejście dźwięku cyfrowo/analogowe wyjście dźwięku głośniki stereo dwa mikrofony ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

8 Złącza: x USB 3 x czytnik kart SDXC x Thunderbolt (wbudowane w złącze mini DisplayPort) x HDMI System operacyjny: Mac OS X Mavericks Komputer stacjonarny Apple Mac Pro 03/04 l Procesor sześciordzeniowy Intel Xeon E5 3,5 GHz z MB pamięci podręcznej L3 oraz technologią Turbo Boost przyspieszającą taktowanie do 3,9 GHz 6 GB (cztery moduły 4 GB) pamięci DDR3 ECC 866 MHz Możliwość rozszerzenia do 3 GB (cztery moduły 8 GB) lub do 64 GB (cztery moduły 6 GB) Dwa procesory graficzne AMD FirePro D500, każdy z 3 GB pamięci VRAM GDDR5 Możliwa konfiguracja z dwoma procesorami graficznymi AMD FirePro D700, każdy z 6 GB pamięci VRAM GDDR5, wsparcie dla grafiki 4k Pamięć masowa flash TB z magistralą PCIe Dźwięk: Wspólne optyczne wyjście cyfrowe audio/analogowe wyjście mini-jack audio Gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego Port HDMI obsługuje odtwarzanie dźwięku wielokanałowego Wbudowany głośnik System OS X Mavericks 0.9 Komunikacja bezprzewodowa: Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 80.ac;3 zgodny z IEEE 80.a/b/g/n Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0 Połączenia i rozbudowa Cztery porty USB 3 Sześć portów Thunderbolt Dwa porty Gigabit Ethernet Jeden port HDMI.4 UltraHD 7 Monitor komputerowy - wyposażony w złącze thunderbolt Apple Thunderbolt Display 7 8 Kabel cyfrowy ALVA BO5MXLR4M4FPRO AES break ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

9 cable m 9 Kabel cyfrowy AES5-4F4M3 AES break cable 3m 0 Kabel cyfrowy ALVA AES5T-5T AES-AES TASCAM m Kabel cyfrowy Alva AES5T-5T3 D5-8 TASCAM 3m Kabel cyfrowy AO5-8X3 Dsub5m-8xMXLR analog input 3m 3 Kabel cyfrowy AI5-8X3 Dsub5m-8xFXLR analog output 3m Kabel cyfrowy AI5-8T Dsub5m-8xTRS m 5 Kabel cyfrowy FCYT-AES/EBU YAMAHA TO TASCAM adapter 3 6 Kabel ANA5T5T3 D5-D5 Tascam analog 3m 7 Konwerter analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy LYNX Aurora 6 8 Konwerter analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy LYNX Aurora 8 9 Karta rozszerzenia do konwertera LYNX Aurora umożliwiająca podłączenie go do systemu rejestracji wielośladowej (w/g poz. 5) LYNX LT-HD 0 Mikrofon wstęgowy SE Voodoo VR Zestaw mikrofonów pojemnościowych do rejestracji dźwięku w systemie surround DPA 5006-A Surround Kit (5 mikrofonów w systemie Decca Tree, 3 mikrofony DPA 4006A o charakterystyce dookólnej oraz mikrofony DPA 40A o charakterystyce kardioidalnej) Zestaw stereofoniczny mikrofonów pojemnościowych DPA ST40A wraz z poprzeczką i elastycznymi uchwytami DPA SBS Zestaw do mocowania mikrofonów w systemie surround wraz z przewodami DPA S5C 4 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L30B Acoustic Pressure Equalizer 3 ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

10 5 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L40B Acoustic Pressure Equalizer 6 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L50B Acoustic Pressure Equalizer 7 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do kontrabasu wraz z mocowaniem DPA 4099 B 8 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do skrzypiec wraz z mocowaniem DPA 4099 V Specjalistyczny mikrofon do instrumentów DPA 4099 U 30 Zestaw mikrofonowy stereofoniczny DPA 35 ( sparowane mikrofony pojemnościowe DPA 40 z kompletem mocowania) 3 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do wiolonczeli wraz z mocowaniem DPA 4099 C 3 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do gitary akustycznej wraz z mocowaniem DPA 4099 G 33 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do trąbki wraz z mocowaniem DPA 4099 T 34 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do saksofonu wraz z mocowaniem DPA 4099 S 35 Komplementarna para mikrofonów pojemnościowych, w komplecie z uchwytami i osłonami przeciwwietrznymi, Schoeps CMC-64 (parowane preampy CMC6 z wkładkami kardioidalnymi MK4) 36 Pojemnościowy mikrofon powierzchniowy Audio Technica U85A 37 Zestaw stereo parowanych mikrofonów Neumann u87 Ai 38 Zestaw stereo parowanych mikrofonów Neumann KM84 39 Pojemnościowy mikrofon Neumann KMS Komplementarna para mikrofonów pojemnościowych, w komplecie z uchwytami i osłonami przeciwwietrznymi, AKG C44 B-XLS Stereo Set ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

11 4 Mikrofon dynamiczny do bębnów basowych AKG D 4 Mikrofon dynamiczny wokalowo-instrumentalny Sennheiser MD Mikrofon dynamiczny Sennheiser MD Mikrofon dynamiczny Sennheiser e609s 45 Komplementarna para mikrofonów wstęgowych Royer R- -MP ( sparowane mikrofony Royer R-) 46 Mikrofony wstęgowe Coles 4038 tworzące komplementarną parę 47 Mikrofon pojemnościowy mocowany na instrumencie Audio Technica ATM Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy Audio Technica AT Zestaw dwóch mikrofonów taśmowych z wyposażeniem C- ducer CPS/3 50 Zestaw dwóch mikrofonów taśmowych z wyposażeniem C-ducer CPS/8 5 Wielkomembranowy mikrofon dynamiczny Electro Voice RE-0 5 Ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy i mikser o strukturze modułowej Crane Song Spider 53 Ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy z wejściami transformatorowymi Focusrite ISA 88 (analogowe wejścia/wyjścia w standardzie opinowania TASCAM) 54 Karta konwertera analogowo-cyfrowego przeznaczona do zastosowania w przedwzmacniaczu Focusrite ISA 88 Focusrite ISA 88 A/D card (wyjścia cyfrowe w standardzie opinowania TASCAM) 55 Dwukanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy AMS Neve 073DPA 56 Dwukanałowy mikrofonowy przedwzmacniacz lampowy z filtrem i korektorem parametrycznym, oraz z możliwością 0 ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

12 uzyskiwania "zniekształceń lampowych" Thermionic Culture - The Rooster 57 Przedwzmacniacz mikrofonowy Chandler Limited - Germanium Pre Amp DI 58 Czterokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy API AudioA Specjalistyczna obudowa wraz z przyłączami i zasilaniem do 6 modułów serii 500 API 500-6B 60 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 API 5C 6 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 Great River MP-500NV 6 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 Purple Audio - Biz Mk 63 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serri 500 Brent Averill BAE 64 Korektor lampowy Tube Tech PE-C 65 Moduł korektora parametrycznego serii 500 SSL E-Series EQ Module 6 66 DI-box aktywny serii 500 Radial JDV-LB 67 DI-box Radial JDI Duplex 68 DI-box Radial PZ-DI 69 DI-box Radial J48 70 DI-box Radial Pro48 7 Zestaw dwóch sparowanych kompresorów analogowych Empirical Labs EL8X-S Brit Mod. 7 Zestaw dwóch zasilaczy do 4 jednokanałowych urządzeń (kompresorów i przedwzmacniaczy) Chandler Limited PSU- MkII 73 Sparowane kompresory germanowe Chandler Limited Germanium Compressor ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

13 74 Stereofoniczny kompresor lampowy Thermionic Culture The Phoenix Mastering Plus 75 Lampowy kompresor / limiter Universal Audio LAA 76 Kompresor kanałowy Universal Audio Krosownica foniczna Switchcraft Studio Patch Kable krosownicze Switchcraft TTBK Stereofoniczne urządzenie pogłosowe Bricasti Design M7 80 Urządzenie pogłosowe Lexicon PCM96 Surround z wej/wyj. analogowymi i cyfrowymi 8 Profesjonalny odsłuch reżyserski Neumann KH 30A 5 8 Subwoofer Neumann KH Profesjonalny odsłuch reżyserski Neumann KH 0 A G 3 84 Sterownik odsłuchu studyjnego Crane Song Advocet Stereo 85 Odsłuch referencyjny ATC SCM00ASL PRO 86 Odsłuch aktywny Avatone Mixcubes (zestaw) 87 Zestaw wtyczek programowych Sonnox - Sony Oxford Sonnox Elite z opcją GML 800 TDM RTAS AAX (najnowsza wersja) 88 Zestaw wtyczek programowych Neyrinck Soudcodes for Dolby Digital AAX (najnowsza wersja) 89 Zestaw wtyczek programowych Sonnox - Sonny Oxford Sonnox RESTORE (najnowsza wersja) 90 Zestaw 4 wtyczek programowych Brainworx (bx dyneq V, bx digital V, bx XL V, bx stereomaker) (najnowsze wersje) 9 Zestaw wtyczek programowych Waves 360 Surround Tools AAX (najnowsza wersja) 9 Zestaw wtyczek programowych Avid Heat AAX TDM (najnowsza wersja) ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

14 93 Zestaw wtyczek programowych Relab LX480 Complete (najnowsza wersja) 94 Słuchawki Sennheiser HD80Pro 5 95 System wzmacniaczy słuchawkowych dla muzyków: a) Komplet 6-ciu cyfrowych mikserów osobistych Behringer P6-M b) Interfejs Behringer P6I c) Dystrybutor sygnału Behringer P6D 96 Przewód mikrofonowy kompletny (z wtykami), Klotz MFM Statyw mikrofonowy K&M 0/ 3 98 Statyw mikrofonowy K&M 4 99 Statyw Manfrotto 004BAC 4 00 Interface MIDI - USB M-Audio Midisport 4x4 0 Interface MIDI - USB ESI Midi Mate II 0 Element mocowania mikrofonów C-Ducer AD 0 Wysoki statyw mikrofonowy z ramieniem Manfrotto ML40NSB 03 Poprzeczka do statywu mikrofonowego Manfrotto Microphone Support 54(B) 04 Parawan akustyczny Acoustic Solution G4 05 Parawan akustyczny Acoustic Solution S7 WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEJ OFERTY (należy wypełnić) ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

15 Załącznik nr do Zapytania Ofertowego.. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) REGON: NIP:. Telefon:., Adres ... W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej euro prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8a) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na zakup i dostawę infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą: Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r), oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za: Ryczałtową cenę brutto oferty:... zł. (słownie:... zł.) oraz oferuję/my:. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 60 dni kalendarzowych.. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. ponadto: 3. Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym. 4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) i akceptuję/emy jego treść. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

16 5. W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.... miejscowość, data.. podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

17 Umowa dostawy - wzór Zawarta w dniu. r. w Katowicach, pomiędzy: Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego z siedzibą w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3, NIP: PL , w imieniu której działają: Rektor - Tomasz Miczka Kanclerz - Katarzyna Pleśniak zwaną dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 03 r., poz. 907 z późn. zm.).. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań, (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r) szczegółowo określonej w zał. nr do umowy (dalej zwanej łącznie urządzenia ), na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym z dnia..04 i ofercie Wykonawcy z dnia złożonej do postępowania numer.. Dostarczony przedmiot umowy oraz jego elementy muszą być fabrycznie nowe i spełniać warunki techniczne wskazane w Zapytaniu Ofertowym z dnia 04 oraz specyfikacji (zał. nr ). Wraz urządzeniami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ich instrukcję obsługi.. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przez strony.. Wykonawca może dostarczać przedmiot umowy partiami, z zastrzeżeniem, że wszystkie partie zostaną dostarczone w terminie wskazanym w ust.. 3. Przed realizacją każdej dostawy Wykonawca ustali telefonicznie szczegóły dostawy z osobą wskazaną w Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 4 ust., poza dostarczeniem urządzeń do siedziby Zamawiającego, zobowiązuje się także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3. W dniu dostawy częściowej strony dokonają odbioru ilościowego części przedmiotu umowy i potwierdzą to protokołem odbioru częściowego podpisanym przez obydwie strony.. Potwierdzeniem realizacji całej umowy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy urządzenia dostarczone zostaną jednorazowo lub protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy jeżeli przedmiot umowy dostarczany będzie w częściach. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

18 3. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady, Zamawiający - według swojego wyboru - może odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy poprzez dostarczenie przedmiotu umowy bez wad lub usunięcia wad, jednakże nie później niż w terminie 7 dni lub w przypadku wad nie nadających się do usunięcia - dokonać stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. 4. Z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru bądź protokołem odbioru końcowego (w przypadku dostawy częściowej), Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości.pln brutto, przelewem na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie ma charakter stały, nie ulegnie podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu i wniesienia. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany przez producenta urządzeń, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru/protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji.. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przy czym czas naprawy urządzenia przez Wykonawcę w okresie gwarancji nie może przekroczyć 30 dni od daty zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem). 3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na czas tej naprawy równoważne urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych. Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności przesłania wadliwego urządzenia do producenta, termin naprawy lub wymiany zostanie ustalony przez strony w formie protokołu uwzględniającego termin naprawy zadeklarowany przez producenta. 4. Wykonawca zapewnia podjęcie działań serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przekazanego pisemnie, mailem lub faksem na adres.., adres lub faksem pod numer Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

19 . Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7. W sprawach realizacji niniejszej umowy Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza tel..... W sprawach realizacji niniejszej umowy Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza tel.. 8 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:. zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: - wycofanie z produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować Zamawiającemu równoważnik produktu będącego przedmiotem Umowy jednak w cenie nie przekraczającej ceny zamienianego produktu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego produktu z rynku. Zamawiający nie jest zobowiązany do kupna zaproponowanego równoważnika, - inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą.. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 0 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem i złożeniem u Zamawiającego.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem i złożeniem u Zamawiającego. C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza do składania ofert celem wyboru dostawcy oferującego najlepsze warunki cenowe na dostawę przenośnego projektora multimedialnego. Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Zakup współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego:

Dotyczy: zapytania ofertowego: SP5 z OI.260.1.2014 Dzierżoniów, 27 marca 2014 roku Dotyczy: zapytania ofertowego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Tworzę kompletną wizualizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryterium wyboru Oferty:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryterium wyboru Oferty: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Gdańsk, dnia 15-12-2015 ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: (058) 326-39-00 www.podr.pl e-mail: sekretariat@podr.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kamienna Góra, 14 maja 2010 r. Znak sprawy: ZIF.3030-5/16/09/10 1. Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra zaprasza do złożenia ofert na: Z A P Y T A N I E O F

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

(do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2011 (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zawód operatora

Bardziej szczegółowo

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego.

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ U M O W A (WZÓR) Na kompleksową usługę polegającą na wykonaniu składu, łamania, korekty, druku i dostawy publikacji PODKARPACKI BIULETYN KONSERWATORSKI. Tom III. Wykaz prac konserwatorskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A nr

WZÓR UMOWY. U M O W A nr ZAŁĄCZNIK NR 3 Zapytanie ofertowe WCSS/SpinLab/ZO3/2014 WZÓR UMOWY U M O W A nr zawarta w dniu...2014 r. we Wrocławiu pomiędzy: Politechniką Wrocławską - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Wybrzeże

Bardziej szczegółowo