2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego."

Transkrypt

1 ł ż Ę ę ó ś ó ń ó ę ó ń ę łą ó ź ę ó Ę ń ą ś ą ó ż ó ł ą ł Ę ą ł

2 . Nazwa i adres Zamawiającego, sposób kontaktu.. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3.. Adres strony internetowej: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną..4. Pytania do Zapytania Ofertowego należy kierować:.4.. w formie pisemnej na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3,.4.. pocztą elektroniczną na adres: Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 5.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pisemnie zostanie zarejestrowana w dniu i o godzinie jej doręczenia Zamawiającemu, w godzinach urzędowania Zamawiającego wskazanych w pkt Korespondencja przesłana pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt.5 zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia..8. Jeżeli pytania będą dotyczyły przedmiotu postępowania oraz wzoru umowy i będą istotne, Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na dni przed terminem składania ofert.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr do Zapytania Ofertowego. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 60 dni kalendarzowych. 4. Etapy postępowania 4.. Przekazanie Zapytania Ofertowego, 4.. Składanie ofert, 4.3. Badanie i ocena ofert, 4.4. Rozstrzygnięcie postępowania, 4.5. Zawarcie umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu 5.. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy: 5... w stosunku do których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5... w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość, 5.. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty od Wykonawcy: 5... aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

3 lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie postawionych w Zapytaniu Ofertowym warunków udziału w postępowaniu, a w zakresie pełnomocnictw umocowanie objęte treścią pełnomocnictwa nie później niż w dniu składania ofert Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentu wskazanego w pkt 5.. Zapytania Ofertowego, według formuły spełnianie spełnia. 6. Opis sposobu przygotowania oferty 6.. Wykonawca może złożyć tylko jedną () ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 6.. Oferta musi zawierać: 6... wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr do Zapytania Ofertowego, 6... wypełniony kosztorys ofertowy zgodny z złącznikiem nr do Zapytania Ofertowego, dokumenty określone w pkt 5.. Zapytania Ofertowego, jeżeli jest to niezbędne pełnomocnictwo do podpisania oferty Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będące załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron Wykonawca odpowiada za kompletność oferty oraz jej zgodność z wymaganiami podanymi w Zapytaniu Ofertowym Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

4 na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3 oraz opisane: OFERTA dotycząca postępowania, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą: Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r.). Nie otwierać przed dniem: przed godz Miejsce i termin składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w pok. nr. 46A, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 4:00 do dnia do godz osobiście lub pocztą/kurierem. 6.. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 6.. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 46A w dniu o godzinie Otwarcie ofert jest jawne. Odczytaniu podlega cena ryczałtowa za realizację przedmiotu postępowania oraz inne kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej podane w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie do rozpatrzenia wszystkie oferty złożone w wyniku Zapytania Ofertowego. 7. Termin związania ofertą 7.. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i wlicza się do niego dzień oznaczony jako termin składania ofert. 8. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie 8.. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 8.. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz, że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W cenie oferty należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 9. Badania i ocena ofert, odrzucenie oferty 9.. Zamawiający może poprawić w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

5 9... omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu), 9... omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 9.. Zamawiający może odrzucić ofertę, w przypadku, gdy: 9... jej treść będzie niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego, 9... jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, cena oferty przewyższa wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 0. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 0.. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 00 punktów. 0.. Kryterium Cena zostanie obliczone wg poniższego wzoru: CENA ( C ) = najniższa oferowana cena brutto (w zł) spośród ofert nieodrzuconych x 00 pkt / cena brutto badanej oferty (w zł) Oferta, z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.. Podpisanie umowy.. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą... Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów i nie podlegała odrzuceniu..3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.. Inne postanowienia.. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:... zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,... żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty oraz dokumentów wyszczególnionych w pkt 5. Zapytania Ofertowego,.. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu..3. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

6 3. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania Ofertowego:.. Załącznik nr : Specyfikacja zamówienia,.. Załącznik nr : Formularz oferty,.3. Załącznik nr 3: Wzór umowy. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

7 Załącznik nr do Zapytania Ofertowego.. (pieczęć Wykonawcy) SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA L.p. Typ urządzenia ilość Cena brutto za szt. Wartość brutto pozycji Cyfrowa kompaktowa konsoleta mikserska MIDAS PROc Urządzenie sterujące do systemu wielośladowej rejestracji i edycji sygnałów audio wyposażone w wejścia analogowe AVID C4 3 Wielośladowy system rejestracji dźwięku AVID ProTools Native Thunderbolt + HD Omni 4 Wielośladowy system rejestracji dźwięku AVID ProTools HDX + HD I/O 6X6 Analog (oprogramowanie Pro Tools HD, karta akceleracji Avid HDX DSP, interface analogowy HD I/O (6 x 6) i obudowa MAGMA ExpressBox 3T (EB3T) 5 Komputer typu laptop Apple Mac Book Pro :Procesor: Intel i7.3 GHz (quad-core) Pamięć: 8GB wbudowanej pamięci DDR3L 600MHz Wyświetlacz Retina: 5.4", rozdzielczość 880x800 pikseli (0 ppi), z podświetleniem LED Grafika: Intel Iris Pro Dysk SSD PCIe: 56 GB Wbudowane złącze zasilacza MagSafe Wbudowane dwa złącza Thunderbolt Wbudowane dwa złącza USB 3 Wbudowane złącze HDMI Sieć bezprzewodowa AirPort Extreme (80.ac) i Bluetooth 4.0 Wyjście wideo: Mini DisplayPort i HDMI Audio: cyfrowo/analogowe wejście dźwięku cyfrowo/analogowe wyjście dźwięku głośniki stereo dwa mikrofony ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

8 Złącza: x USB 3 x czytnik kart SDXC x Thunderbolt (wbudowane w złącze mini DisplayPort) x HDMI System operacyjny: Mac OS X Mavericks Komputer stacjonarny Apple Mac Pro 03/04 l Procesor sześciordzeniowy Intel Xeon E5 3,5 GHz z MB pamięci podręcznej L3 oraz technologią Turbo Boost przyspieszającą taktowanie do 3,9 GHz 6 GB (cztery moduły 4 GB) pamięci DDR3 ECC 866 MHz Możliwość rozszerzenia do 3 GB (cztery moduły 8 GB) lub do 64 GB (cztery moduły 6 GB) Dwa procesory graficzne AMD FirePro D500, każdy z 3 GB pamięci VRAM GDDR5 Możliwa konfiguracja z dwoma procesorami graficznymi AMD FirePro D700, każdy z 6 GB pamięci VRAM GDDR5, wsparcie dla grafiki 4k Pamięć masowa flash TB z magistralą PCIe Dźwięk: Wspólne optyczne wyjście cyfrowe audio/analogowe wyjście mini-jack audio Gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego Port HDMI obsługuje odtwarzanie dźwięku wielokanałowego Wbudowany głośnik System OS X Mavericks 0.9 Komunikacja bezprzewodowa: Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 80.ac;3 zgodny z IEEE 80.a/b/g/n Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0 Połączenia i rozbudowa Cztery porty USB 3 Sześć portów Thunderbolt Dwa porty Gigabit Ethernet Jeden port HDMI.4 UltraHD 7 Monitor komputerowy - wyposażony w złącze thunderbolt Apple Thunderbolt Display 7 8 Kabel cyfrowy ALVA BO5MXLR4M4FPRO AES break ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

9 cable m 9 Kabel cyfrowy AES5-4F4M3 AES break cable 3m 0 Kabel cyfrowy ALVA AES5T-5T AES-AES TASCAM m Kabel cyfrowy Alva AES5T-5T3 D5-8 TASCAM 3m Kabel cyfrowy AO5-8X3 Dsub5m-8xMXLR analog input 3m 3 Kabel cyfrowy AI5-8X3 Dsub5m-8xFXLR analog output 3m Kabel cyfrowy AI5-8T Dsub5m-8xTRS m 5 Kabel cyfrowy FCYT-AES/EBU YAMAHA TO TASCAM adapter 3 6 Kabel ANA5T5T3 D5-D5 Tascam analog 3m 7 Konwerter analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy LYNX Aurora 6 8 Konwerter analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy LYNX Aurora 8 9 Karta rozszerzenia do konwertera LYNX Aurora umożliwiająca podłączenie go do systemu rejestracji wielośladowej (w/g poz. 5) LYNX LT-HD 0 Mikrofon wstęgowy SE Voodoo VR Zestaw mikrofonów pojemnościowych do rejestracji dźwięku w systemie surround DPA 5006-A Surround Kit (5 mikrofonów w systemie Decca Tree, 3 mikrofony DPA 4006A o charakterystyce dookólnej oraz mikrofony DPA 40A o charakterystyce kardioidalnej) Zestaw stereofoniczny mikrofonów pojemnościowych DPA ST40A wraz z poprzeczką i elastycznymi uchwytami DPA SBS Zestaw do mocowania mikrofonów w systemie surround wraz z przewodami DPA S5C 4 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L30B Acoustic Pressure Equalizer 3 ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

10 5 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L40B Acoustic Pressure Equalizer 6 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L50B Acoustic Pressure Equalizer 7 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do kontrabasu wraz z mocowaniem DPA 4099 B 8 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do skrzypiec wraz z mocowaniem DPA 4099 V Specjalistyczny mikrofon do instrumentów DPA 4099 U 30 Zestaw mikrofonowy stereofoniczny DPA 35 ( sparowane mikrofony pojemnościowe DPA 40 z kompletem mocowania) 3 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do wiolonczeli wraz z mocowaniem DPA 4099 C 3 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do gitary akustycznej wraz z mocowaniem DPA 4099 G 33 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do trąbki wraz z mocowaniem DPA 4099 T 34 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do saksofonu wraz z mocowaniem DPA 4099 S 35 Komplementarna para mikrofonów pojemnościowych, w komplecie z uchwytami i osłonami przeciwwietrznymi, Schoeps CMC-64 (parowane preampy CMC6 z wkładkami kardioidalnymi MK4) 36 Pojemnościowy mikrofon powierzchniowy Audio Technica U85A 37 Zestaw stereo parowanych mikrofonów Neumann u87 Ai 38 Zestaw stereo parowanych mikrofonów Neumann KM84 39 Pojemnościowy mikrofon Neumann KMS Komplementarna para mikrofonów pojemnościowych, w komplecie z uchwytami i osłonami przeciwwietrznymi, AKG C44 B-XLS Stereo Set ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

11 4 Mikrofon dynamiczny do bębnów basowych AKG D 4 Mikrofon dynamiczny wokalowo-instrumentalny Sennheiser MD Mikrofon dynamiczny Sennheiser MD Mikrofon dynamiczny Sennheiser e609s 45 Komplementarna para mikrofonów wstęgowych Royer R- -MP ( sparowane mikrofony Royer R-) 46 Mikrofony wstęgowe Coles 4038 tworzące komplementarną parę 47 Mikrofon pojemnościowy mocowany na instrumencie Audio Technica ATM Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy Audio Technica AT Zestaw dwóch mikrofonów taśmowych z wyposażeniem C- ducer CPS/3 50 Zestaw dwóch mikrofonów taśmowych z wyposażeniem C-ducer CPS/8 5 Wielkomembranowy mikrofon dynamiczny Electro Voice RE-0 5 Ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy i mikser o strukturze modułowej Crane Song Spider 53 Ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy z wejściami transformatorowymi Focusrite ISA 88 (analogowe wejścia/wyjścia w standardzie opinowania TASCAM) 54 Karta konwertera analogowo-cyfrowego przeznaczona do zastosowania w przedwzmacniaczu Focusrite ISA 88 Focusrite ISA 88 A/D card (wyjścia cyfrowe w standardzie opinowania TASCAM) 55 Dwukanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy AMS Neve 073DPA 56 Dwukanałowy mikrofonowy przedwzmacniacz lampowy z filtrem i korektorem parametrycznym, oraz z możliwością 0 ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

12 uzyskiwania "zniekształceń lampowych" Thermionic Culture - The Rooster 57 Przedwzmacniacz mikrofonowy Chandler Limited - Germanium Pre Amp DI 58 Czterokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy API AudioA Specjalistyczna obudowa wraz z przyłączami i zasilaniem do 6 modułów serii 500 API 500-6B 60 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 API 5C 6 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 Great River MP-500NV 6 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 Purple Audio - Biz Mk 63 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serri 500 Brent Averill BAE 64 Korektor lampowy Tube Tech PE-C 65 Moduł korektora parametrycznego serii 500 SSL E-Series EQ Module 6 66 DI-box aktywny serii 500 Radial JDV-LB 67 DI-box Radial JDI Duplex 68 DI-box Radial PZ-DI 69 DI-box Radial J48 70 DI-box Radial Pro48 7 Zestaw dwóch sparowanych kompresorów analogowych Empirical Labs EL8X-S Brit Mod. 7 Zestaw dwóch zasilaczy do 4 jednokanałowych urządzeń (kompresorów i przedwzmacniaczy) Chandler Limited PSU- MkII 73 Sparowane kompresory germanowe Chandler Limited Germanium Compressor ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

13 74 Stereofoniczny kompresor lampowy Thermionic Culture The Phoenix Mastering Plus 75 Lampowy kompresor / limiter Universal Audio LAA 76 Kompresor kanałowy Universal Audio Krosownica foniczna Switchcraft Studio Patch Kable krosownicze Switchcraft TTBK Stereofoniczne urządzenie pogłosowe Bricasti Design M7 80 Urządzenie pogłosowe Lexicon PCM96 Surround z wej/wyj. analogowymi i cyfrowymi 8 Profesjonalny odsłuch reżyserski Neumann KH 30A 5 8 Subwoofer Neumann KH Profesjonalny odsłuch reżyserski Neumann KH 0 A G 3 84 Sterownik odsłuchu studyjnego Crane Song Advocet Stereo 85 Odsłuch referencyjny ATC SCM00ASL PRO 86 Odsłuch aktywny Avatone Mixcubes (zestaw) 87 Zestaw wtyczek programowych Sonnox - Sony Oxford Sonnox Elite z opcją GML 800 TDM RTAS AAX (najnowsza wersja) 88 Zestaw wtyczek programowych Neyrinck Soudcodes for Dolby Digital AAX (najnowsza wersja) 89 Zestaw wtyczek programowych Sonnox - Sonny Oxford Sonnox RESTORE (najnowsza wersja) 90 Zestaw 4 wtyczek programowych Brainworx (bx dyneq V, bx digital V, bx XL V, bx stereomaker) (najnowsze wersje) 9 Zestaw wtyczek programowych Waves 360 Surround Tools AAX (najnowsza wersja) 9 Zestaw wtyczek programowych Avid Heat AAX TDM (najnowsza wersja) ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

14 93 Zestaw wtyczek programowych Relab LX480 Complete (najnowsza wersja) 94 Słuchawki Sennheiser HD80Pro 5 95 System wzmacniaczy słuchawkowych dla muzyków: a) Komplet 6-ciu cyfrowych mikserów osobistych Behringer P6-M b) Interfejs Behringer P6I c) Dystrybutor sygnału Behringer P6D 96 Przewód mikrofonowy kompletny (z wtykami), Klotz MFM Statyw mikrofonowy K&M 0/ 3 98 Statyw mikrofonowy K&M 4 99 Statyw Manfrotto 004BAC 4 00 Interface MIDI - USB M-Audio Midisport 4x4 0 Interface MIDI - USB ESI Midi Mate II 0 Element mocowania mikrofonów C-Ducer AD 0 Wysoki statyw mikrofonowy z ramieniem Manfrotto ML40NSB 03 Poprzeczka do statywu mikrofonowego Manfrotto Microphone Support 54(B) 04 Parawan akustyczny Acoustic Solution G4 05 Parawan akustyczny Acoustic Solution S7 WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEJ OFERTY (należy wypełnić) ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

15 Załącznik nr do Zapytania Ofertowego.. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) REGON: NIP:. Telefon:., Adres ... W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej euro prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8a) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na zakup i dostawę infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą: Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r), oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za: Ryczałtową cenę brutto oferty:... zł. (słownie:... zł.) oraz oferuję/my:. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 60 dni kalendarzowych.. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. ponadto: 3. Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym. 4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) i akceptuję/emy jego treść. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

16 5. W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.... miejscowość, data.. podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

17 Umowa dostawy - wzór Zawarta w dniu. r. w Katowicach, pomiędzy: Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego z siedzibą w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3, NIP: PL , w imieniu której działają: Rektor - Tomasz Miczka Kanclerz - Katarzyna Pleśniak zwaną dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 03 r., poz. 907 z późn. zm.).. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań, (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r) szczegółowo określonej w zał. nr do umowy (dalej zwanej łącznie urządzenia ), na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym z dnia..04 i ofercie Wykonawcy z dnia złożonej do postępowania numer.. Dostarczony przedmiot umowy oraz jego elementy muszą być fabrycznie nowe i spełniać warunki techniczne wskazane w Zapytaniu Ofertowym z dnia 04 oraz specyfikacji (zał. nr ). Wraz urządzeniami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ich instrukcję obsługi.. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przez strony.. Wykonawca może dostarczać przedmiot umowy partiami, z zastrzeżeniem, że wszystkie partie zostaną dostarczone w terminie wskazanym w ust.. 3. Przed realizacją każdej dostawy Wykonawca ustali telefonicznie szczegóły dostawy z osobą wskazaną w Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 4 ust., poza dostarczeniem urządzeń do siedziby Zamawiającego, zobowiązuje się także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3. W dniu dostawy częściowej strony dokonają odbioru ilościowego części przedmiotu umowy i potwierdzą to protokołem odbioru częściowego podpisanym przez obydwie strony.. Potwierdzeniem realizacji całej umowy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy urządzenia dostarczone zostaną jednorazowo lub protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy jeżeli przedmiot umowy dostarczany będzie w częściach. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

18 3. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady, Zamawiający - według swojego wyboru - może odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy poprzez dostarczenie przedmiotu umowy bez wad lub usunięcia wad, jednakże nie później niż w terminie 7 dni lub w przypadku wad nie nadających się do usunięcia - dokonać stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. 4. Z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru bądź protokołem odbioru końcowego (w przypadku dostawy częściowej), Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości.pln brutto, przelewem na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie ma charakter stały, nie ulegnie podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu i wniesienia. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany przez producenta urządzeń, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru/protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji.. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przy czym czas naprawy urządzenia przez Wykonawcę w okresie gwarancji nie może przekroczyć 30 dni od daty zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem). 3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na czas tej naprawy równoważne urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych. Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności przesłania wadliwego urządzenia do producenta, termin naprawy lub wymiany zostanie ustalony przez strony w formie protokołu uwzględniającego termin naprawy zadeklarowany przez producenta. 4. Wykonawca zapewnia podjęcie działań serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przekazanego pisemnie, mailem lub faksem na adres.., adres lub faksem pod numer Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

19 . Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7. W sprawach realizacji niniejszej umowy Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza tel..... W sprawach realizacji niniejszej umowy Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza tel.. 8 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:. zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: - wycofanie z produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować Zamawiającemu równoważnik produktu będącego przedmiotem Umowy jednak w cenie nie przekraczającej ceny zamienianego produktu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego produktu z rynku. Zamawiający nie jest zobowiązany do kupna zaproponowanego równoważnika, - inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą.. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 0 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r.

Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r. Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/433/055/D/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/18/014/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO NA DOSTAWĘ 9 SZTUK KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 14.12.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo