2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego."

Transkrypt

1 ł ż Ę ę ó ś ó ń ó ę ó ń ę łą ó ź ę ó Ę ń ą ś ą ó ż ó ł ą ł Ę ą ł

2 . Nazwa i adres Zamawiającego, sposób kontaktu.. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3.. Adres strony internetowej: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną..4. Pytania do Zapytania Ofertowego należy kierować:.4.. w formie pisemnej na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3,.4.. pocztą elektroniczną na adres: Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 5.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy..6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pisemnie zostanie zarejestrowana w dniu i o godzinie jej doręczenia Zamawiającemu, w godzinach urzędowania Zamawiającego wskazanych w pkt Korespondencja przesłana pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt.5 zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia..8. Jeżeli pytania będą dotyczyły przedmiotu postępowania oraz wzoru umowy i będą istotne, Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na dni przed terminem składania ofert.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr do Zapytania Ofertowego. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 60 dni kalendarzowych. 4. Etapy postępowania 4.. Przekazanie Zapytania Ofertowego, 4.. Składanie ofert, 4.3. Badanie i ocena ofert, 4.4. Rozstrzygnięcie postępowania, 4.5. Zawarcie umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu 5.. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy: 5... w stosunku do których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5... w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość, 5.. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty od Wykonawcy: 5... aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

3 lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie postawionych w Zapytaniu Ofertowym warunków udziału w postępowaniu, a w zakresie pełnomocnictw umocowanie objęte treścią pełnomocnictwa nie później niż w dniu składania ofert Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentu wskazanego w pkt 5.. Zapytania Ofertowego, według formuły spełnianie spełnia. 6. Opis sposobu przygotowania oferty 6.. Wykonawca może złożyć tylko jedną () ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 6.. Oferta musi zawierać: 6... wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr do Zapytania Ofertowego, 6... wypełniony kosztorys ofertowy zgodny z złącznikiem nr do Zapytania Ofertowego, dokumenty określone w pkt 5.. Zapytania Ofertowego, jeżeli jest to niezbędne pełnomocnictwo do podpisania oferty Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będące załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron Wykonawca odpowiada za kompletność oferty oraz jej zgodność z wymaganiami podanymi w Zapytaniu Ofertowym Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

4 na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3 oraz opisane: OFERTA dotycząca postępowania, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą: Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r.). Nie otwierać przed dniem: przed godz Miejsce i termin składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w pok. nr. 46A, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 4:00 do dnia do godz osobiście lub pocztą/kurierem. 6.. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 6.. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 46A w dniu o godzinie Otwarcie ofert jest jawne. Odczytaniu podlega cena ryczałtowa za realizację przedmiotu postępowania oraz inne kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej podane w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie do rozpatrzenia wszystkie oferty złożone w wyniku Zapytania Ofertowego. 7. Termin związania ofertą 7.. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i wlicza się do niego dzień oznaczony jako termin składania ofert. 8. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie 8.. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 8.. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz, że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W cenie oferty należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 9. Badania i ocena ofert, odrzucenie oferty 9.. Zamawiający może poprawić w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

5 9... omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu), 9... omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 9.. Zamawiający może odrzucić ofertę, w przypadku, gdy: 9... jej treść będzie niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego, 9... jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, cena oferty przewyższa wartość jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 0. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 0.. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena 00 punktów. 0.. Kryterium Cena zostanie obliczone wg poniższego wzoru: CENA ( C ) = najniższa oferowana cena brutto (w zł) spośród ofert nieodrzuconych x 00 pkt / cena brutto badanej oferty (w zł) Oferta, z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.. Podpisanie umowy.. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą... Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów i nie podlegała odrzuceniu..3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.. Inne postanowienia.. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:... zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,... żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty oraz dokumentów wyszczególnionych w pkt 5. Zapytania Ofertowego,.. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu..3. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

6 3. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania Ofertowego:.. Załącznik nr : Specyfikacja zamówienia,.. Załącznik nr : Formularz oferty,.3. Załącznik nr 3: Wzór umowy. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

7 Załącznik nr do Zapytania Ofertowego.. (pieczęć Wykonawcy) SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA L.p. Typ urządzenia ilość Cena brutto za szt. Wartość brutto pozycji Cyfrowa kompaktowa konsoleta mikserska MIDAS PROc Urządzenie sterujące do systemu wielośladowej rejestracji i edycji sygnałów audio wyposażone w wejścia analogowe AVID C4 3 Wielośladowy system rejestracji dźwięku AVID ProTools Native Thunderbolt + HD Omni 4 Wielośladowy system rejestracji dźwięku AVID ProTools HDX + HD I/O 6X6 Analog (oprogramowanie Pro Tools HD, karta akceleracji Avid HDX DSP, interface analogowy HD I/O (6 x 6) i obudowa MAGMA ExpressBox 3T (EB3T) 5 Komputer typu laptop Apple Mac Book Pro :Procesor: Intel i7.3 GHz (quad-core) Pamięć: 8GB wbudowanej pamięci DDR3L 600MHz Wyświetlacz Retina: 5.4", rozdzielczość 880x800 pikseli (0 ppi), z podświetleniem LED Grafika: Intel Iris Pro Dysk SSD PCIe: 56 GB Wbudowane złącze zasilacza MagSafe Wbudowane dwa złącza Thunderbolt Wbudowane dwa złącza USB 3 Wbudowane złącze HDMI Sieć bezprzewodowa AirPort Extreme (80.ac) i Bluetooth 4.0 Wyjście wideo: Mini DisplayPort i HDMI Audio: cyfrowo/analogowe wejście dźwięku cyfrowo/analogowe wyjście dźwięku głośniki stereo dwa mikrofony ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

8 Złącza: x USB 3 x czytnik kart SDXC x Thunderbolt (wbudowane w złącze mini DisplayPort) x HDMI System operacyjny: Mac OS X Mavericks Komputer stacjonarny Apple Mac Pro 03/04 l Procesor sześciordzeniowy Intel Xeon E5 3,5 GHz z MB pamięci podręcznej L3 oraz technologią Turbo Boost przyspieszającą taktowanie do 3,9 GHz 6 GB (cztery moduły 4 GB) pamięci DDR3 ECC 866 MHz Możliwość rozszerzenia do 3 GB (cztery moduły 8 GB) lub do 64 GB (cztery moduły 6 GB) Dwa procesory graficzne AMD FirePro D500, każdy z 3 GB pamięci VRAM GDDR5 Możliwa konfiguracja z dwoma procesorami graficznymi AMD FirePro D700, każdy z 6 GB pamięci VRAM GDDR5, wsparcie dla grafiki 4k Pamięć masowa flash TB z magistralą PCIe Dźwięk: Wspólne optyczne wyjście cyfrowe audio/analogowe wyjście mini-jack audio Gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego Port HDMI obsługuje odtwarzanie dźwięku wielokanałowego Wbudowany głośnik System OS X Mavericks 0.9 Komunikacja bezprzewodowa: Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 80.ac;3 zgodny z IEEE 80.a/b/g/n Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0 Połączenia i rozbudowa Cztery porty USB 3 Sześć portów Thunderbolt Dwa porty Gigabit Ethernet Jeden port HDMI.4 UltraHD 7 Monitor komputerowy - wyposażony w złącze thunderbolt Apple Thunderbolt Display 7 8 Kabel cyfrowy ALVA BO5MXLR4M4FPRO AES break ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

9 cable m 9 Kabel cyfrowy AES5-4F4M3 AES break cable 3m 0 Kabel cyfrowy ALVA AES5T-5T AES-AES TASCAM m Kabel cyfrowy Alva AES5T-5T3 D5-8 TASCAM 3m Kabel cyfrowy AO5-8X3 Dsub5m-8xMXLR analog input 3m 3 Kabel cyfrowy AI5-8X3 Dsub5m-8xFXLR analog output 3m Kabel cyfrowy AI5-8T Dsub5m-8xTRS m 5 Kabel cyfrowy FCYT-AES/EBU YAMAHA TO TASCAM adapter 3 6 Kabel ANA5T5T3 D5-D5 Tascam analog 3m 7 Konwerter analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy LYNX Aurora 6 8 Konwerter analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy LYNX Aurora 8 9 Karta rozszerzenia do konwertera LYNX Aurora umożliwiająca podłączenie go do systemu rejestracji wielośladowej (w/g poz. 5) LYNX LT-HD 0 Mikrofon wstęgowy SE Voodoo VR Zestaw mikrofonów pojemnościowych do rejestracji dźwięku w systemie surround DPA 5006-A Surround Kit (5 mikrofonów w systemie Decca Tree, 3 mikrofony DPA 4006A o charakterystyce dookólnej oraz mikrofony DPA 40A o charakterystyce kardioidalnej) Zestaw stereofoniczny mikrofonów pojemnościowych DPA ST40A wraz z poprzeczką i elastycznymi uchwytami DPA SBS Zestaw do mocowania mikrofonów w systemie surround wraz z przewodami DPA S5C 4 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L30B Acoustic Pressure Equalizer 3 ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

10 5 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L40B Acoustic Pressure Equalizer 6 Korektor akustyczny do mikrofonu DPA 4006 DPA L50B Acoustic Pressure Equalizer 7 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do kontrabasu wraz z mocowaniem DPA 4099 B 8 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do skrzypiec wraz z mocowaniem DPA 4099 V Specjalistyczny mikrofon do instrumentów DPA 4099 U 30 Zestaw mikrofonowy stereofoniczny DPA 35 ( sparowane mikrofony pojemnościowe DPA 40 z kompletem mocowania) 3 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do wiolonczeli wraz z mocowaniem DPA 4099 C 3 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do gitary akustycznej wraz z mocowaniem DPA 4099 G 33 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do trąbki wraz z mocowaniem DPA 4099 T 34 Specjalistyczny mikrofon pojemnościowy do saksofonu wraz z mocowaniem DPA 4099 S 35 Komplementarna para mikrofonów pojemnościowych, w komplecie z uchwytami i osłonami przeciwwietrznymi, Schoeps CMC-64 (parowane preampy CMC6 z wkładkami kardioidalnymi MK4) 36 Pojemnościowy mikrofon powierzchniowy Audio Technica U85A 37 Zestaw stereo parowanych mikrofonów Neumann u87 Ai 38 Zestaw stereo parowanych mikrofonów Neumann KM84 39 Pojemnościowy mikrofon Neumann KMS Komplementarna para mikrofonów pojemnościowych, w komplecie z uchwytami i osłonami przeciwwietrznymi, AKG C44 B-XLS Stereo Set ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

11 4 Mikrofon dynamiczny do bębnów basowych AKG D 4 Mikrofon dynamiczny wokalowo-instrumentalny Sennheiser MD Mikrofon dynamiczny Sennheiser MD Mikrofon dynamiczny Sennheiser e609s 45 Komplementarna para mikrofonów wstęgowych Royer R- -MP ( sparowane mikrofony Royer R-) 46 Mikrofony wstęgowe Coles 4038 tworzące komplementarną parę 47 Mikrofon pojemnościowy mocowany na instrumencie Audio Technica ATM Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy Audio Technica AT Zestaw dwóch mikrofonów taśmowych z wyposażeniem C- ducer CPS/3 50 Zestaw dwóch mikrofonów taśmowych z wyposażeniem C-ducer CPS/8 5 Wielkomembranowy mikrofon dynamiczny Electro Voice RE-0 5 Ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy i mikser o strukturze modułowej Crane Song Spider 53 Ośmiokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy z wejściami transformatorowymi Focusrite ISA 88 (analogowe wejścia/wyjścia w standardzie opinowania TASCAM) 54 Karta konwertera analogowo-cyfrowego przeznaczona do zastosowania w przedwzmacniaczu Focusrite ISA 88 Focusrite ISA 88 A/D card (wyjścia cyfrowe w standardzie opinowania TASCAM) 55 Dwukanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy AMS Neve 073DPA 56 Dwukanałowy mikrofonowy przedwzmacniacz lampowy z filtrem i korektorem parametrycznym, oraz z możliwością 0 ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

12 uzyskiwania "zniekształceń lampowych" Thermionic Culture - The Rooster 57 Przedwzmacniacz mikrofonowy Chandler Limited - Germanium Pre Amp DI 58 Czterokanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy API AudioA Specjalistyczna obudowa wraz z przyłączami i zasilaniem do 6 modułów serii 500 API 500-6B 60 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 API 5C 6 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 Great River MP-500NV 6 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serii 500 Purple Audio - Biz Mk 63 Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego serri 500 Brent Averill BAE 64 Korektor lampowy Tube Tech PE-C 65 Moduł korektora parametrycznego serii 500 SSL E-Series EQ Module 6 66 DI-box aktywny serii 500 Radial JDV-LB 67 DI-box Radial JDI Duplex 68 DI-box Radial PZ-DI 69 DI-box Radial J48 70 DI-box Radial Pro48 7 Zestaw dwóch sparowanych kompresorów analogowych Empirical Labs EL8X-S Brit Mod. 7 Zestaw dwóch zasilaczy do 4 jednokanałowych urządzeń (kompresorów i przedwzmacniaczy) Chandler Limited PSU- MkII 73 Sparowane kompresory germanowe Chandler Limited Germanium Compressor ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

13 74 Stereofoniczny kompresor lampowy Thermionic Culture The Phoenix Mastering Plus 75 Lampowy kompresor / limiter Universal Audio LAA 76 Kompresor kanałowy Universal Audio Krosownica foniczna Switchcraft Studio Patch Kable krosownicze Switchcraft TTBK Stereofoniczne urządzenie pogłosowe Bricasti Design M7 80 Urządzenie pogłosowe Lexicon PCM96 Surround z wej/wyj. analogowymi i cyfrowymi 8 Profesjonalny odsłuch reżyserski Neumann KH 30A 5 8 Subwoofer Neumann KH Profesjonalny odsłuch reżyserski Neumann KH 0 A G 3 84 Sterownik odsłuchu studyjnego Crane Song Advocet Stereo 85 Odsłuch referencyjny ATC SCM00ASL PRO 86 Odsłuch aktywny Avatone Mixcubes (zestaw) 87 Zestaw wtyczek programowych Sonnox - Sony Oxford Sonnox Elite z opcją GML 800 TDM RTAS AAX (najnowsza wersja) 88 Zestaw wtyczek programowych Neyrinck Soudcodes for Dolby Digital AAX (najnowsza wersja) 89 Zestaw wtyczek programowych Sonnox - Sonny Oxford Sonnox RESTORE (najnowsza wersja) 90 Zestaw 4 wtyczek programowych Brainworx (bx dyneq V, bx digital V, bx XL V, bx stereomaker) (najnowsze wersje) 9 Zestaw wtyczek programowych Waves 360 Surround Tools AAX (najnowsza wersja) 9 Zestaw wtyczek programowych Avid Heat AAX TDM (najnowsza wersja) ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

14 93 Zestaw wtyczek programowych Relab LX480 Complete (najnowsza wersja) 94 Słuchawki Sennheiser HD80Pro 5 95 System wzmacniaczy słuchawkowych dla muzyków: a) Komplet 6-ciu cyfrowych mikserów osobistych Behringer P6-M b) Interfejs Behringer P6I c) Dystrybutor sygnału Behringer P6D 96 Przewód mikrofonowy kompletny (z wtykami), Klotz MFM Statyw mikrofonowy K&M 0/ 3 98 Statyw mikrofonowy K&M 4 99 Statyw Manfrotto 004BAC 4 00 Interface MIDI - USB M-Audio Midisport 4x4 0 Interface MIDI - USB ESI Midi Mate II 0 Element mocowania mikrofonów C-Ducer AD 0 Wysoki statyw mikrofonowy z ramieniem Manfrotto ML40NSB 03 Poprzeczka do statywu mikrofonowego Manfrotto Microphone Support 54(B) 04 Parawan akustyczny Acoustic Solution G4 05 Parawan akustyczny Acoustic Solution S7 WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEJ OFERTY (należy wypełnić) ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

15 Załącznik nr do Zapytania Ofertowego.. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) REGON: NIP:. Telefon:., Adres ... W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej euro prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8a) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na zakup i dostawę infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą: Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r), oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za: Ryczałtową cenę brutto oferty:... zł. (słownie:... zł.) oraz oferuję/my:. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w okresie 60 dni kalendarzowych.. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. ponadto: 3. Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym. 4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) i akceptuję/emy jego treść. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

16 5. W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.... miejscowość, data.. podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

17 Umowa dostawy - wzór Zawarta w dniu. r. w Katowicach, pomiędzy: Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego z siedzibą w Katowicach, Katowice, ul. Zacisze 3, NIP: PL , w imieniu której działają: Rektor - Tomasz Miczka Kanclerz - Katarzyna Pleśniak zwaną dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Wykonawcą. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 03 r., poz. 907 z późn. zm.).. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa infrastruktury badawczej dla realizacji zadania Zamawiającego pod nazwą Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań, (projekt finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zgodnie z umową 795/FNiTP/77/03 z dn r) szczegółowo określonej w zał. nr do umowy (dalej zwanej łącznie urządzenia ), na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym z dnia..04 i ofercie Wykonawcy z dnia złożonej do postępowania numer.. Dostarczony przedmiot umowy oraz jego elementy muszą być fabrycznie nowe i spełniać warunki techniczne wskazane w Zapytaniu Ofertowym z dnia 04 oraz specyfikacji (zał. nr ). Wraz urządzeniami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ich instrukcję obsługi.. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy przez strony.. Wykonawca może dostarczać przedmiot umowy partiami, z zastrzeżeniem, że wszystkie partie zostaną dostarczone w terminie wskazanym w ust.. 3. Przed realizacją każdej dostawy Wykonawca ustali telefonicznie szczegóły dostawy z osobą wskazaną w Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 4 ust., poza dostarczeniem urządzeń do siedziby Zamawiającego, zobowiązuje się także do ich wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3. W dniu dostawy częściowej strony dokonają odbioru ilościowego części przedmiotu umowy i potwierdzą to protokołem odbioru częściowego podpisanym przez obydwie strony.. Potwierdzeniem realizacji całej umowy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy urządzenia dostarczone zostaną jednorazowo lub protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy jeżeli przedmiot umowy dostarczany będzie w częściach. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

18 3. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jego wady, Zamawiający - według swojego wyboru - może odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy poprzez dostarczenie przedmiotu umowy bez wad lub usunięcia wad, jednakże nie później niż w terminie 7 dni lub w przypadku wad nie nadających się do usunięcia - dokonać stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. 4. Z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru bądź protokołem odbioru końcowego (w przypadku dostawy częściowej), Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości.pln brutto, przelewem na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie ma charakter stały, nie ulegnie podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu i wniesienia. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany przez producenta urządzeń, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru/protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji.. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przy czym czas naprawy urządzenia przez Wykonawcę w okresie gwarancji nie może przekroczyć 30 dni od daty zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem). 3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na czas tej naprawy równoważne urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych. Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności przesłania wadliwego urządzenia do producenta, termin naprawy lub wymiany zostanie ustalony przez strony w formie protokołu uwzględniającego termin naprawy zadeklarowany przez producenta. 4. Wykonawca zapewnia podjęcie działań serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przekazanego pisemnie, mailem lub faksem na adres.., adres lub faksem pod numer Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

19 . Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7. W sprawach realizacji niniejszej umowy Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza tel..... W sprawach realizacji niniejszej umowy Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza tel.. 8 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków:. zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: - wycofanie z produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować Zamawiającemu równoważnik produktu będącego przedmiotem Umowy jednak w cenie nie przekraczającej ceny zamienianego produktu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego produktu z rynku. Zamawiający nie jest zobowiązany do kupna zaproponowanego równoważnika, - inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą.. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 0 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA ul. Zacisze 3, Katowice, NIP Tel. 3 / 779 Fax. 3 / 7794 Nr konta:

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 WARSZAWA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. UMOWA Nr / /14

Załącznik nr 6. UMOWA Nr / /14 UMOWA Nr / /14 Załącznik nr 6 Zawarta w dniu... 2014 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514 zwaną w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem i złożeniem u Zamawiającego.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem i złożeniem u Zamawiającego. C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Zawarta w dniu... 2013 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w Załącznik nr.. Umowa (WZÓR) zawarta w Gdańsku dniu... pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp 1. Zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Notebook z oprogramowaniem systemowym i biurowym - 2 szt. każdy o parametrach nie mniejszych/gorszych niż:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Notebook z oprogramowaniem systemowym i biurowym - 2 szt. każdy o parametrach nie mniejszych/gorszych niż: STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT /2016

UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT /2016 WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT-362-16/2016 W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP:

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 25 lutego 2011 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo