Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: aktualny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: aktualny"

Transkrypt

1 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin

2 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 Klauzula: Prawa Autorskie!"#$%&'(!")&& & *!" ) & & & $+ & &,%& ) +-),, +-. &(, /0'&(1 2 %+% -' %2 2,,('& 3(&'& 2,%2(1,%0((4-,&&,&1 0-%+%%10 3 () & ( %%1, 4-/ (( %2( & 2/,% %2 & %, %2 (( %%, -,0 51 &1'1 %26%202 &(12%,(&(, $&& %01%, 4,%,2%(4 (,%&%,,+,&1, %&1, (%,-%)7%&)%,(,%&24,+% )1(+-) ) & %&,/, 1 %80( 8 $( 91 :;< 1 $1 %&

3 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 I Spis tre ci 1. Wst p Wprowadzenie Nazwa dokumentu i jego identyfikacja Strony Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego Urz dy certyfikacji Główny urz d certyfikacji Certum CA Po rednie urz dy certyfikacji Urz d znacznika czasu Urz d weryfikacji statusu certyfikatu Punkty rejestracji Repozytorium U ytkownicy ko cowi Subskrybenci Strony ufaj ce Zakres stosowania certyfikatów Typy certyfikatów i zalecane obszary ich zastosowa Rekomendowane aplikacje Nierekomendowane aplikacje Kontakt Postanowienia ogólne Zobowi zania Zobowi zania CERTUM i punktów rejestracji Zobowi zania punktów rejestracji Zobowi zania subskrybenta ko cowego Zobowi zania stron ufaj cych Zobowi zania repozytorium Odpowiedzialno Odpowiedzialno po rednich urz dów certyfikacji Odpowiedzialno punktów rejestracji Odpowiedzialno subskrybentów Odpowiedzialno stron ufaj cych Odpowiedzialno repozytorium Odpowiedzialno finansowa Akty prawne i rozstrzyganie sporów Obowi zuj ce akty prawne Postanowienia dodatkowe Rozł czno postanowie Ci gło postanowie Ł czenie postanowie Powiadamianie Rozstrzyganie sporów Opłaty Opłaty za wydanie lub recertyfikacj Opłaty za dost p do certyfikatów Opłaty za uniewa nienie i informacje o statusie certyfikatu Inne opłaty... 29

4 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 II Zwrot opłat Repozytorium i publikacje Informacje publikowane przez CERTUM Cz stotliwo publikacji Dost p do publikacji Audyt Cz stotliwo audytu To samo /kwalifikacje audytora Zwi zek audytora z audytowan jednostk Zagadnienia obejmowane przez audyt Podejmowane działania w celu usuni cia usterek wykrytych podczas audytu Informowanie o wynikach audytu Ochrona informacji Informacje, które musz by traktowane jako tajemnica Informacje, które mog by traktowane jako jawne Udost pnianie informacji o przyczynach uniewa nienia certyfikatu Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w przypadku nakazów s dowych Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w celach naukowych Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic na danie wła ciciela Inne okoliczno ci udost pniania informacji stanowi cej tajemnic Prawo do własno ci intelektualnej Znak towarowy Identyfikacja i uwierzytelnianie Rejestracja pocz tkowa Typy nazw Konieczno u ywania nazw znacz cych Zasady interpretacji ró nych form nazw Unikalno nazw Procedura rozwi zywania sporów wynikłych z reklamacji nazw Dowód posiadania klucza prywatnego Uwierzytelnienie to samo ci osób prawnych Uwierzytelnienie to samo ci osób fizycznych Uwierzytelnienie pochodzenia urz dze Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w przypadku aktualizacji kluczy, recertyfikacji lub modyfikacji certyfikatu Aktualizacja kluczy Recertyfikacja Modyfikacja certyfikatu Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w przypadku aktualizacji kluczy po uniewa nieniu Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w przypadku uniewa niania certyfikatu Wymagania funkcjonalne Składanie wniosków Wniosek o rejestracj... 45

5 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 III Wniosek o recertyfikacj, aktualizacj kluczy, certyfikacj lub modyfikacj certyfikatu Wniosek o uniewa nienie lub zawieszenie Przetwarzanie wniosków Przetwarzanie wniosków w punkcie rejestracji Przetwarzanie wniosków w urz dzie certyfikacji Wydanie certyfikatu Okres oczekiwania na wydanie certyfikatu Odmowa wydania certyfikatu Akceptacja certyfikatu Stosowanie kluczy oraz certyfikatów Recertyfikacja Certyfikacja i aktualizacja kluczy Modyfikacja certyfikatu Uniewa nienie i zawieszenie certyfikatu Okoliczno ci uniewa nienia certyfikatu Kto mo e da uniewa nienia certyfikatu Procedura uniewa niania certyfikatu Dopuszczalne okresy zwłoki w uniewa nieniu certyfikatu Okoliczno ci zawieszenia certyfikatu Kto mo e da zawieszenia certyfikatu Procedura zawieszenia i odwieszania certyfikatu Ograniczenia okresu/zwłoki zawieszenia certyfikatu Cz stotliwo publikowania list CRL Sprawdzanie list CRL Dost pno weryfikacji uniewa nienia/statusu certyfikatu w trybie on-line Obowi zek sprawdzania uniewa nie w trybie on-line Inne dost pne formy ogłaszania uniewa nie certyfikatów Obowi zek sprawdzania innych form ogłaszania uniewa nie certyfikatów Specjalne obowi zki w przypadku naruszenia ochrony klucza Uniewa nienie lub zawieszenie certyfikatu urz du certyfikacji Rejestrowanie zdarze oraz procedury audytu Typy rejestrowanych zdarze Cz stotliwo analizy zapisów rejestrowanych zdarze (logów) Okres przechowywania zapisów rejestrowanych zdarze Ochrona zapisów rejestrowanych zdarze Procedury tworzenia kopii zapisów rejestrowanych zdarze Powiadamianie podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie Oszacowanie podatno ci na zagro enia Archiwizowanie danych Rodzaje archiwizowanych danych Cz stotliwo archiwizowania danych Okres przechowywania archiwum Procedury tworzenia kopii zapasowych Wymaganie znakowania archiwizowanych danych znacznikiem czasu Procedury dost pu oraz weryfikacji zarchiwizowanej informacji.. 67

6 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 IV Zmiana klucza Naruszenie ochrony klucza i uruchamianie po awariach oraz kl skach ywiołowych Uszkodzenie zasobów obliczeniowych, oprogramowania i/lub danych Ujawnienie lub podejrzenie ujawnienia kluczy prywatnych urz du certyfikacji Spójno zabezpiecze po katastrofach Zako czenie działalno ci lub przekazanie zada przez urz d certyfikacji Wymagania zwi zane z przekazaniem obowi zków Ponowne wydawanie certyfikatów przez nast pc likwidowanego urz du certyfikacji Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne oraz personelu Zabezpieczenia fizyczne Bezpiecze stwo fizyczne CERTUM Miejsce lokalizacji oraz budynek Dost p fizyczny Zasilanie oraz klimatyzacja Zagro enie zalaniem Ochrona przeciwpo arowa No niki informacji Niszczenie informacji Przechowywanie kopii bezpiecze stwa Bezpiecze stwo punktów rejestracji Miejsce lokalizacji oraz budynek Dost p fizyczny Zasilanie oraz klimatyzacja Zagro enie wodne Ochrona przeciwpo arowa No niki informacji Niszczenie informacji Przechowywanie kopii bezpiecze stwa Bezpiecze stwo subskrybenta Zabezpieczenia organizacyjne Zaufane role Zaufane role w CERTUM Zaufane role w punkcie rejestracji Zaufane role u subskrybenta Liczba osób wymaganych do realizacji zadania Identyfikacja oraz uwierzytelnianie ról Personel Szkolenie Cz stotliwo powtarzania szkole oraz wymagania Rotacja stanowisk Sankcje z tytułu nieuprawnionych działa Pracownicy kontraktowi Dokumentacja przekazana personelowi Procedury bezpiecze stwa technicznego Generowanie par kluczy Generowanie klucza publicznego i prywatnego Procedury generowania pocz tkowych kluczy urz du certyfikacji Certum CA...81

7 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 V Procedury aktualizacji kluczy Certum CA Procedury aktualizacji kluczy urz dów certyfikacji podległych Certum CA Procedury recertyfikacji kluczy Certum CA i innych urz dów certyfikacji Przekazywanie klucza prywatnego u ytkownikowi ko cowemu Przekazywanie klucza publicznego do urz du certyfikacji Przekazywanie klucza publicznego urz du certyfikacji stronom ufaj cym Długo ci kluczy Parametry generowania klucza publicznego Weryfikacja jako ci klucza publicznego Sprz towe i/lub programowe generowanie kluczy Zastosowania kluczy Ochrona klucza prywatnego Standard modułu kryptograficznego Podział klucza prywatnego na cz ci Akceptacja sekretu współdzielonego przez posiadacza sekretu Zabezpieczenie sekretu współdzielonego Dost pno oraz usuni cie (przeniesienie) sekretu współdzielonego Odpowiedzialno posiadacza sekretu współdzielonego Deponowanie klucza prywatnego Kopie zapasowe klucza prywatnego Archiwizowanie klucza prywatnego Wprowadzanie klucza prywatnego do modułu kryptograficznego Metody aktywacji klucza prywatnego Metody dezaktywacji klucza prywatnego Metody niszczenia klucza prywatnego Inne aspekty zarz dzania kluczami Archiwizacja kluczy publicznych Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego Dane aktywuj ce Generowanie danych aktywuj cych i ich instalowanie Ochrona danych aktywuj cych Inne problemy zwi zane z danymi aktywuj cymi Zabezpieczenia systemu komputerowego Wymagania techniczne dotycz ce specyficznych zabezpiecze systemów komputerowych Ocena bezpiecze stwa systemów komputerowych Kontrola techniczna Kontrola zmian systemu Kontrola zarz dzania bezpiecze stwem Ocena cyklu ycia zabezpiecze Zabezpieczenia sieci komputerowej Kontrola wytwarzania modułu kryptograficznego Znaczniki czasu jako element bezpiecze stwa Profile certyfikatów, listy CRL, token znacznika czasu i statusu certyfikatu Struktura certyfikatów Tre certyfikatu

8 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 VI Pola podstawowe Pola rozszerze standardowych Rozszerzenia a typy wydawanych certyfikatów Certyfikaty po rednich urz dów certyfikacji Certyfikaty do uwierzytelniania serwerów Certyfikaty do uwierzytelniania kodu oprogramowania Certyfikaty osób fizycznych Certyfikaty dla potrzeb budowania prywatnych sieci wirtualnych (VPN) Certyfikaty wzajemne i certyfikaty dla potrzeb usług niezaprzeczalno ci Typ stosowanego algorytmu podpisu cyfrowego Pole podpisu cyfrowego Profil listy certyfikatów uniewa nionych (CRL) Obsługiwane rozszerzenia dost pu do listy CRL Certyfikaty uniewa nione a listy CRL Profil tokena znacznika czasu Profil tokena statusu certyfikatu Numer wersji Informacja o statusie certyfikatu Obsługiwane rozszerzenia standardowe Obsługiwane rozszerzenia prywatne O wiadczenie wystawcy tokena weryfikacji statusu certyfikatu Administrowanie Kodeksem Post powania Certyfikacyjnego Procedura wprowadzania zmian Zmiany nie wymagaj ce informowania Zmiany wymagaj ce informowania Lista elementów Okres oczekiwania na komentarze Zmiany wymagaj ce nowego identyfikatora Publikacja Elementy nie publikowane w Kodeksie Post powania Certyfikacyjnego Dystrybucja nowej wersji Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego Procedura zatwierdzania Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego Historia dokumentu Dodatek 1: Skróty i oznaczenia Dodatek 2: Słownik poj Literatura...133

9 * Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Wst p! " #$ %" &' () +-,.#$ " % / (78:9;<02= 9 * 5,( > #$ %" &B () %2 0,. 6 " % ( %! " #$ % &' 0+& +-,.#$ " % /C (D 8:9;<02= 0, 4 '( 1 5(,(,. " EF.A" #$ % &' %20 6%('(%%2-2B %( %'0C(&-/%1%8,%$4 '( ( 0 %%, 5 G '" G?! " 5 #$&'E% & D,. " H! " #$ % &' - 0,!"# $& %&'(5&,(!"6,%'(%%21,'%( %0 %1 2),,-/1 '01,%'(&-%,%2B$ '( -1 ( B %' & )/ -& & '%, 8:9;<02= -,)'%+% '(C8, $4 '( %(1 ( 02!" ) 4 4&%%' IKJ!L M NOQP RTSUWV$NO.XYM P R-Z[+M J!V$R6\]J!^6UWP _`IKJa_WNBbcdJ!e)R-fgM RTSUWV$NO.XYM P R6ZO4[+fgU hji\j!_wnbr6jok\6^6uxym fm JaeR-fgU.ciV$\UW\lS m<noqpsrutqp NBvaV$U [+UW_WNw[+UW^6fJaZx\UWyWfgM Uz^6J!_WNBR6eZx{D g_wj? 'h}zxuwv$no.xym P R-ZO4[+f O~Zx ywem R6^-Z\6Jaf OQZx \Bh`J!^6fMAUz\ fgm M ƒikv$jazxuw^- gv$rd^6uxym fmaj!er6fm RDM R-P NB gr-l M \J!eR6fgM Rq\6R6V$vaefJIKJaL M NO~P MSUWV$NO4XYM P R6Z[+M t[+r6p<v$v!efgm UW w] J!^6UWP _W IKJ!_WNBbciJaeR-fgM RdSUWV$NO.XYM P R6ZO4[+fgU hj [+UW_WN \'hja^-fgrd\ V$Uh gjr6 MJciM _WR6f O~ Mê V$J!\^-\ 8, $4 '( %( 20,,, '( 5 R6f'h` ŠSUWV$NBM XYM ZxR-NBUŠIKJ!L M ZxM UW_ 4 61,+% 0!",( ' %4,& %& B& $ %() 0 &,- E '&%%2 F2B'0,&&& )4/1((,,,-/ 5&6%4,%'(%0'% %% & -/ 8,% $4 '( ), &!G E: SUWV$NBM XYM ZxR-NBUŠIKJ!L M ZO R-fg^ŒSU$V$NBM XYM ZxR6NBM J!fHIKV$R6ZxNBM ZxUŽ NBR-NBUW UWfgN dv$r6 UWeJaV$P 8, $4 '( + % +%1 ( 0 9 A F- - š, œ! 24,) 0 - +%&,%&H,'( 1&&B%,%&% F2 24,),&&, '%1 0( (&,&-,%(()%(), % % 10,,%%2&%&%' DF,210,+,%','%,%' ;I'&(5,'1,6'(1(!"3,0/$4 '((,%&1, '(( % &0, '%,& & E $(4 ž-ÿ $ 4? x? ' Ÿ, 4, 1( 2, %'()& 2/ (,- ) &4, %& %2& 2) 5') %2 )6 %2 %),& 5 0,&& '%61 0, %(% % 1 ) %& %2&%&& '1 526 & 2B),%,,&%,1,( &)'%%2

10 / 1 1 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja (& (4&,)& '01,0 ' I'%% 8%$%2 5$8I6 \6UWV$Uh cij[+b MM Zx\6fgR6Zx\6U$fM U)\^6UXYM fm JaeR-fgU$[+UW_WN e t \6R6 M U$_W\6Zx\J!f O~ fgrdpjgzx ^6J!P UWfN' G& ( 4) & C, 8,% 0+ K, 5J 3 >;1 9D: 07 &6 )+ %( %, 0( )+ 2) 1.1. Wprowadzenie 8, $4 '( %(,4,,+ 65 G x" G!")& 5 %. " #$ % &' 1 5. &'! % &' 1 1 ( 0! 5 #$&'E%" % / F-, -, %+% '(1 ), (( %2201 '( % %21 %(%'01%%'0B) 3'%+%!" ) (( 242,,),&4 '( %.?5 > 5961,& +0&%4,&'(%&L+0%), '(.?5 >! (,,& % " >Š % % #"ˆ > & 2%' Krajowy urz$ d certyfikacji CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji Usługi kwalifikowane CERTUM Domena: cckdomena Unizeto CERTUM - CCK-CA Unizeto CERTUM - CCK-TSA Usługi niekwalifikowane CERTUM Domena: certum Usługi dla ZUS Domena: canaddomena CA-Certum Certum Partners CA-NAD Certum Level I Certum Level II Certum Level III Certum Level IV CA-NR CA-ZEW!94,,+()&'%+%!" %4,0 '&A )(*+,& -. /& *0 % (,'%%2,'(,%+ 26 *(&435*-6W. '1 '*+ 0&,, 26 *(& 4 '/ & % %2 % )&1- ( (8 &4+,/a '& % 7 1 %( & +' '* 5,:996

11 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja K( +0 %4,%'(!5 > (,%()4, +&% > ), 1.?5 > ), 1.?5 > i,.?5 > i ), 1.?5 > K!.,() ' 0& &,- 5,9;6 3( 8, $4 '(, 4, %4,0 '(%0((1%220%'()1()%+% %2 &()(,&-242,& %.?5 > ',!"(),''( : 10 %&() &%'()& -1 ' % '%(,,& & '% J '% & -/, 0 %& %%,.%" #.> %!#$% K,.% 5,:996, '%,!"!",+, & 2)%()& %&!( $(,& ()& 1 %(1 ( - $'( C 8,& $4 '( ) ),,,%&1 0 ) &!" %%()( '%( J%& &() 0 % 3(4-((, 4,% 4 '&(2B&%)%2%,4 29(,%&)8,$4'( L.p. Nazwa dokumentu Status dokumentu Sposób udost pniania 9 D ; $'(3' +%!" $3' 4,% C%! %&3'+% '(!" J%&(%12)0,,- E J%&(%%(( J%&('%%( : J%&(),) +-),+-&% M M M 3( 3( @NN%& %2 %, %2 %, %2 %, %2 %, < $ &$ > I%('(&- J, '&( & & %/ -,& %& :I,''(!"2%,)%,'2%( id-unizeto OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) )

12 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nazwa dokumentu i jego identyfikacja 3(&%,%& 8,% $4 '( %( 4 4 +)4%()( (8:9;<02= K.A" #$ %" &' () * +-,.#$ + " % / ( %2 %&1 (),+,!"5,9E6 C,%&& 8,% $4 '( ) ( 4%() id-ccert-kpc-v3 OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-certum(2) id-certpolicy-doc(0) id-ccert-kpc(1) version(2) 1} 0&, - 2,) 4, %( (,(,%&% I,' 8,% $4 '( ( %& - '0, 2 '!"%& (,,' '(1 0 ), 2% '( -$'(,:99(,%&% 1.3. Strony Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego 8,$4'( %%((((,) &4,,&&,)& +,!"1( +&,,& 5 & %,&6 & 5%&,%+% 6 0- %4,0'(.?5 1.?5 > ), 1!5 > ),.5 > ), 1 1.?5 > ), 1!5 >.?., %4,%10 %,,& -& (& 8, $4 '( 1 L+0 $%%!((5L$!61 %0((5$!61 %2201 %'()!"-,%+% '( & 2&'& & %2,&&,()& 2- (1 %()& ( 8,% $4 '( $ 5&, % '01 && 2B &% '& 6 &() % %0 %+%!"1,,-/, '0 ( &,,& 4 %4,0 '(

13 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Urz dy certyfikacji +,!",)%4, '(1 ) 0),&4%4,0 '( %!5 > 596),'(!5 > ( +0&%4,& '(,&%&10&%, ()%4,'((,&.?5 > %, > ),!5 > ), 1 1.?5 >i ), 1!5 > ),.?5 >.! Główny urz d certyfikacji Certum CA L+0%), '( %& & (/,/ ' %4,& '( %4,& ()& -, -1)&,,& %!5 > ),.?5 >!,+% %.?#$% K,.% 2 %' %' %& 4 1/(2 B20 % %. " #$ % &' < 1,0&,+)/'!5 >! piv$\6{6^kzxuwv$no.xym P g_wm O < e_w\ O~_WNBP M Zxz_$ 6_WP VO-UWfgNBv!eDS m<nop r \fr6zx\r NBJt: 6UlP R6 6^6R6 g^-jaer-fgr~cdv$\uw\ fgm ZxuyWZxM UW 6P R ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+Mi g_wmivwja\ cdj!zx\ O~fgR _WM b:j!^ ZxUWV$NO4XYM P R6NB u gv$\6bw^ ),'(.?5 > -,%+% & 25%%(%'61 %4,0!5 > ), 1.?5 >i ), 1!5 > ), 1!5 > ),.?5 >!! & %4,& '( (&,& '( %.?5 > 1,&0-,)%+% '(%%'%25F$6 &,&&-,)&%+% -5&%+% % Po rednie urz dy certyfikacji $-,%4,'(!5 >i, 1!5 >i ), 1!5 >i ), 1!5 >i ),!5 >.?. () ' %22&, &10,',)29 <$ A wš6 œ!

14 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,%4,0'(,''( %&%4,' Nazwa polityki certyfikacji Identyfikator polityki certyfikacji %&*OI 99999DE:9 %&*OII 99999DE: %&*OIII 99999DE:D %&*OIP 99999DE:; %&$ 99999DE:> ZxUWV$NO.XYM P R-NBR6ZxŽeWO~_WNBR6eM R6f OQZx gv$\bw^-ja Wt Wt $t M 4 ljav$r-\ƒzxu$v$no4xym P R6NBR-ZxƒM fgf OQZxƒ gv$\6bw^6v!e M$ciJa^- M JaNBv!e+tKP NBvaVO~ FZxUWV$NO4XYM P R6NO ewo~_wnbr6em Rd gv$\{6^ g M UW_W\Zx\Rd_WMAb)V$J!\_W\UWV$\UWfM R,) - 4, %&(),,'0 '( ' -fgf OQ gv$\6b$^-ja ZxUWV$NO.XYM P R-Z[+MKZxUWV$NO.XYM P R-NO ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M J!V$R6\!xP Ja UWV$ZO4[+fgU) gv$\bw^ OuZxUWV$NO.XYM P R-Z[+Mg J h{ˆewoq_wnbr-em R'dNO~L P J ^-er V$\bW^ O xnbuw_wnbjaeu V$\bW^ O C!"--0+%(L+0$%!((%(($% (( %()!" %22&,+() &,, & %4, '(%B,'( (( %220 02'%( 2)0 %0 ((,,(%'%, %22&))&)'( 0!"0%0((1 %0'010,4'&)/2B (( ( &,&1 / 2B,-/ & %+% & 5 & &1 22& '&( &161 %),B5' 624,),)02'%2H,&0-,)%+% -1 %4,& 0 % 56%2%4,&&5,-,%4,0.?5 >.5 > ),!! 61 &%4,&'(5,-,%4,0!5 >i ),.?5 >.! Urz d znacznika czasu ƒ5?/.a" &&'%%!"(%),% %.?5 > 10,+,&'( 596.?5 > ;<>Š "$# ><x (

15 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ),%,(%,& I > 8, %,''(1,+% 0(+5( -/-(2D,:D6-,(+)& % (,%+% & 2D I,''(%& 5 /! " %!5 > ;<>Š "$#?>2 ( Nazwa tokena Identyfikator polityki certyfikacji % 99999DE:E C %1,, ) -) 2D1 (,%(),&,2,+%,0' 9 ( 2( ), %.?5 > ;<> " #?>2 ( 5 /!A" -,% %+% %%()()(4&4,,&& %5,,O&614),+,-)9%, Urz d weryfikacji statusu certyfikatu 8:9;<02= 0,, 2% '( %% '0 % 2 '0% 5!*6%,4 %+% 4 '( %% '%2 J!f L M fgu.?5 > 5F$6 +% -,( %), '( %% '% -,. # )%Y Punkty rejestracji $%(((&%()1'%()42%()%2,%()&,,0 (, '% %(41,%2%'%'(0&%%5,,%&0,, %6,,1 0 + %&%$%((& )4/&,+- %4,%'((%22&&&%( '% B,+,-'(&-%222& %221 %( 4 '%1, 0 4 %22 5, D6,% (( '( %22 % ((,,+-/,,% & 3(,+,( '(& & / 2 4 %22 % ((,+,%&0 & ()1 % '(& 2/ 2 +%&124%%(( $%((,+()%,, %4,%'(),,& %.5 > '(&-% %2+ %22 '(,,%, %,% %0 (( ),,& 54 % (( )0 %0 (( ( 0& 2/ - 2)%&4 ) &4,,& > I99<9 Ÿ Ÿ A Y 4Ÿ 1% %9 9I G!GD9 '?Ÿ Ÿ??? g x 4 ' x A x?ÿ Ÿ??? 1&29

16 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja %&((1(8,,%'%(%%((10) )4-)(%& J!eJaL fr M fg_wno~nb gz[+rxj!_wj-rcdv$r6efr J! UacdU$jfgMQV$JaL bacd fgp NB V$U[+UW_WN'V$R-Z[+M J!V$R6\ƒ \ O~_WP R'wR-PV$UW^ OQNBR-Z[+bKS)m<noqpsrutKJ M L U:eWO~_WNB{ cimd\šej?r-ywzxm ewoq efgm Ja_WP M UW ^6J :j?v!efguhjlik fgp NB nu[+uw_wn'v$r-z[+mqj!v$r6\u_ciuwj?fmdm fgfgu:er6v$ gfp MdJaP V$UWyWL JafgU:e ]Ja^-UWP _WM UYIKJa_WNBbcdJ!eR6fM RqSU$V$NO4XYM P R6ZO4[+fgU hj cir6nbv$\v$j!\^6\6 g * %, L$! %0 ((,4 04,%0((10&%4,'(,+()&!"& %((1 L+0$%!((5L$!6 $, 0 &4, &&,& & %0 (( &1 % (( & )# B, L+0 $%%!((#,/ %0 (( (/ %4,0 '( J, % ((,()%B, -, ),B %220 & ) 2/, 0-0,, (%()%220B52'610%2 ()4 ',-,&%%&*OIP+)1 9 (%( % ((1 %4, '( %220 B52'1%),6H+,4, B 5 &1 0 () + '%% % %2!"6'0,%22&(&L$!H,, L$!, 0 % +-%0(( :jvaef OkIK fgp NKnU[+UW_WNBV$R6Z[+Mw\6L JaP R-L M \J!eR6f Ol[+UW_WNKe _WM UW^-\M -M UdS m<nop r Š^6V$UW_O P JafNBR6P NBJaeÜ :jvaefu h`jik gfp N' nu[+uw_wnbv$r6z[+macija^6r-fgu)_w{qê V$J!\^6\ Repozytorium!%&(2&%2,4 ' %4,0 '(1 ),,& %& %2 ) ) 5 ' %4,0 '( ( L+0& $%!((61 %220 B 502 '1 & 0!"%),B,)124,,'%(%+% $8I6 J, %& (,%() 4 '&(-- ) '%(& '01&'0%5!*61%,($ 99'0&0),9;

17 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '( 8,% $4 '( 1 ( 0 2) &,''&(5&,(%2%0((6 ^6J! UWfM U XY gfp Z[+Jaf [+UkNO~L P JT[+UW^-fgJŽV$UcdJa\ OQNBJ!V$M g )tze_cdv!l fuk^6l RHe)_W\ OQ_WNBP M ZxD V\6bW^6v!e ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M ^-\M R-j?R [+{6ZO~Zxe)[+U[lJ-V$b 6M U)L q\fm {cijaem {-\R6f O~Zx U ytkownicy ko $-0, %0 B 0 4 %220 %'() %22(&,&&10 _W [+UWZxN,'%&(% s>š 5 R-fxh 6 '% 0 &,(,( '0 & %'()(,&&1 0 +% %( 4 '&,&% % '(,%' %2%'-+('&( Subskrybenci %22&!"& ) 2/, 2'1 %2,&,()2-(%),24,),)1+() %,'(%22,(,9D F ( ) %/, 0 ',!"& )%/%,C%22,,%4%('&&% S)m<noqpsr JX+UWV$ [+U ZxUWV$NO.XYM P R-NOHJ V$va 6f O~Zx~ciJa\6M Ja R6Zx em R6VOhJa^-fgJ!yWZxMJaV$R-\ V$v! f OQZx NO.civae K 6_WP VO 6UWfgN-cdJ!eM fgm UWf \6^6UWZO~^6J!eR' t[+r6p MNO4c ZxUWV$NO4XYM P R6NB [+UW_WN fr [+J!^ cijaem UW^6fM U[+_W\ O ^6J [+U hj cijanbv$\6u cdr-nbv$\v$ja\6^6\6 g Strony ufaj ce )%'())1 ()) %+%!"(,,&1 0,(&%(,(4 ( '% %) ( 02, - %2 %- ) &4, &-) %22 )&, %& %2&1,&(,%4,0'(, +.?5 > %'() (,, '(4 % %% '% %22 J(4 ) %'()&%,()/,1, %/ '%, ',% ' 1,' 70,+ %2 0,&- %2 % +%&%( +-&'%I'&( ' 5&,' ' '(6 %'() /, - ' + %, (,& & 1.4. Zakres stosowania certyfikatów C '0-2, % '% F2-%456'%5,'%2%'-/1 %6

18 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '!"& )2/, '&( 5 %6 0& & - $& - '&(((,-/.5 9 /%22 $'((&8,$4'(,4 & III %2-, & IP %2 & & ) ) () (,,(,&&,-'010&)29D 9D 29D$&-'&('( Poziom wra liwo informacji ci Nazwa polityki certyfikacji Zakres stosowalno ci $&IN %&*OI $&IIN, %&*OII $&IIIN-, $&IPN %&*OIII %&*OIP 3(&,-&-,&% '%' &%2/ (,,&2-%+%!" %+% &-,&,0%+% $8I '%(-'00+ &(&"%/, 01(,- +(N&('&( &,)4'&( -,%10&4%(&+% 9;,1) ()2),4 J/&,4%,'&(,1,,,2B%,4%(2'0 &% &%/,%1 - '&(10+, %'-'&(1& 0- ( $&,'&(-,%10& 4%(%,'&(% %)-,'0 &% &%/('%2( &&)%1,,4%,'&(1 0,,2B%,4%( &(,,,1, %,(%22,& )2/ 4%+% 2()'0 &%&%/( ( -'(152( '6%2&&) % C - &%,- '%1,, - 1,, %'() %2 & %22, 0 9$ A 6 wš6 œ! 9D$ Ÿ4Ÿ - Ÿ? x Ÿ Ÿ4Ÿ Ÿ x $ x Ÿ 1P991J&2:1 9;$ A 6 wš6 œ!

19 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja /1 0!" '0+()'&%+& & %'()(2/ 5 %2 i,. " ˆ 5 %2 ( 2B &% '& 6 %22&1 0,& ) )/,!",,, '%1+() &!",( ', ) %& $1 0 & - &%- 4,%,'0%4,0 '( '0+%),'( Typy certyfikatów i zalecane obszary ich zastosowa!",(,4/,0'01-()(,- 96 %! " #$ " 6 G 6? # %&() ', ( (,%() 2%,%&0 6 D6 5,,%N"I" %2$L$61 %! " #$ "1 ` % 5 A" % % Ž 6 x. # 2 %+% %() + +% *N*N*1 %! " #$ "D 5 ",. Ž 5 G '" G 502'1 %),B6&+*N*N*1 ;6 %! " #$ "Ž s% 6?5 65Ž%! " #$ #,),+(), +& F$ () % %% ' '%1 E6 %! " #$ " Š " #$. ` #%&()201 0 &001 6 %! " #$ " G % 5 # ', &0+%),2 &,'+&1 :6 %! " #$ " 5 %.A" #$ % &' # % 4 0, & / (4 ' B% 5 " 02 () 1,:6%2+0 5%221%4,%'(%2 %4,%-,) %+% & $8I6H, %'0)'( 9E %4,0 '(1 <6 %! " #$ "5 % % 65 #,)10,, ), () % )),, 5,%&1,&-1, '1,6 & % %&()& 5 0, (,6 %),,1 >6 %! " #$ "Š5?.-,. " % / #)JP5 R-fxh R6NBR R6L M ^-R6NBM JafR6f^qSU$V$NBM XYM ZxR-NBM Jaf UWV!UWV 61,()'%(), 9E 85*+,&4-. /&4-~ š*+,/(-! * )'%,%4,&'('%&()'%( *- ' / '*!*1 & %1 %, %1 -, %+% 1 6

20 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja &( & ( 0 '0),&%,-'(1&0( ),529;6 29;'0 Nazwa polityki certyfikacji %&*OI Komercyjna nazwa typu certyfikatu $O & $O.O $O"' %, $OMO, $O' $%2 $OP$3 $O I $O*O $OI$ $OJ Opis i zalecane obszary zastosowa 2(1, ',%&01$L$ 2&(,,0 2 &, '+&1,2%( & 2(,"'%,Q 2 &, )%"&RMO 2 &, &,()I G!GD9EI G!GDD13ISR, 5%' &6 2&(,#0+I$ J%),B10+0P$3 %,201 %+% 1(2(1%,&% 82P52'0SE>6 2&(,&4,& &*J$13$1$F$D1"$ '(&(, +% I$ ',,02,,%1 '&0 $O"'P. ',4'%2( $O3F2( $O$O ',4'%2( ',4'%2( $O&& ',4'%2( $O3G& $O $O JI $O, ',4'%2( ',4'%2( ',4'%2( ',4'%2( $O.&J ',4'%2( $O ',4'%2(

21 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nazwa polityki certyfikacji Komercyjna nazwa typu certyfikatu $OF$ Opis i zalecane obszary zastosowa ',4'%2( $O3O ',4'%2( %&*OII %&O &&J && I C2(1,',%&01$L$ ',12 ' &00,201 %+% 1(2(1%,&% 82P52'0SE>6 &&I$ 8'(&(, +%I$ &&*O ',4'%2( &&P$3 %&L, ',4'%2( C2(1,',%&01$L$ 2O C2&(,,0 %&*OIII *O,,J& "'%, MO, '$%2 C2&(,&4,& &*J$13$1$F$D1"$ C2+)B*N*,,& 5 6 C2 &,'+&1,2%( & 2(, "'%,Q C2 &, )% "&RMO C2 &,&,() I G!GD9EI G!GDD13ISR, 5%' &6 $O ',4'%2( "'P. ',4'%2( 3F2( ',4'%2( P$3 ',4'%2( 3G& ',4'%2( JI, ',4'%2( ',4'%2( ',4'%2(

22 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nazwa polityki certyfikacji Komercyjna nazwa typu certyfikatu %&$%& %,.O Opis i zalecane obszary zastosowa C2(1,',%&01& ( &( '( C2&(,, (+- %&*OIP %&$ %,P$3 C2&(,#0+I$ J%),B10+0P$31 0-%02-( %, I ',4'%2( %, JI ',4'%2( %,.&J ',4'%2( %,I$ ',4'%2( %,J ',4'%2( %,&& %, %,F$ F&20(,%(- T,%+% '( F$-,()%'0 %,3O ),% Rekomendowane aplikacje ',(,)'(& )2/ ),() %& %2& &1 (&( ')&%%(),,& &1,&!"1,() 2%,&& '( %% '%1 2%,- '(,( -5-,%1%-161 %()%,+'&((1'01 * ( 2!" %2 (%& ) - ( &,, & -,B,%0 N%2 0!"!" & 1 2,%22& +% '1, ()'( & &, 4,!" 20 &% % '%22I(&-/ % '( %), %2 4& &,% '& %22 %& &,%!" % &%2&,%+0+()& &&%&GI$$.9;9

23 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nierekomendowane aplikacje C2 4 % '0!",,& &(10+()& B-,9; * (1 0 &,%( 4 %2 2 ( % '0 5& 2/%, * ( &, ( !"6,-/-,&,% Kontakt 3(& 8,& $4 '( 1 $) '( &,%&&,)&%+% $8I1-,&!"2-,,&%( C0+,!(% +% $8I F,- 8,% $4 '( $) '(,%( C0+,!(% +% $8I % ) -) &,%&0 2/, :;<1%80(8$(9 %&

24 r Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Postanowienia ogólne,&,)2)n (,,-/!"1 %0((1%220%'()C2),,-/ % ) (&%& &4, && & 5 96 Unizeto Technologies S.A. Sponsor Strona ufaj ca Punkt sieci systemu rejestracji Subskrybent (indywidualny lub sponsorowany)!9&&4,& &!" &%'()& %22& %() %+% 1 0 %,4 )!"1 (& 2),,-1 & ' & &4,!" &%4,& (,1, %),+4, %4,%'(,+(),& %!5 > 3, ( %& % (( & / &%!" %& %22&&,(%,1%((& )/,, %&%22&-,2%+% -/(&( M-!" (%(, ',&% 4&%,&1 +)&%4, + %4,%'(1&%)/,%&( &4,&,&& 2.1. Zobowi zania Zobowi zania CERTUM i punktów rejestracji!"-,)'%+% '( (),+-/ &() %( %, 4 &)&10+& -9;9:9 UWZx gv$m NOŠnU g MAV$UW UWfgNB_?XYJaV~oQV$ g_wnbej!v$n' O 'O~_WNBUW _r R6fRBhM fxh SUWV$NBM XYM ZxR6NBUW_?XYJ!V`m<L UWZxNBV$JafM Z) Mh`fR6NB V$U$_ IKR-V$N 'O~_WNBUW UWZx gv$m NOunU g M V$UW U$fNB_ UWZx V$M NOunU gm V$UW UWfNB_XYJ!VsSVO4cdNBJ h`v$r cd6m Z J!^6 L UW_ &GI$$.9; 1 (,+-/-,%+% ),& 0- %()%(1 -,%+%

25 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja o %+% '( & & SE>1 $8U91 $8U: $8U91 o %+% %&!GD991 o '(%%'%5F$6&!GE1 o %+% 5JP6&!GD>1 %(,% '( (& 8, $4'( 1 o '( &- %.?5 > %221 0&%, ( ' &,& H (4,% '%() &-/ %22 ), '&( ( ' &() 4 -, - + '1 % '% 2% B , '(, 5 0+,D;61 o '010)%1(-(%2 -/1 -/ '%,%+ 4 %2 % )'&+&&5%(1 %2161 o,&%22,&0'&,1%%2'%1 o %2'0%1 o % +), (& 8,& $4 '( ( 10%,&&1 o (, '1 0 ) ' % 5,% (( %),'(61 o & %2 '&(1 0 24, ),,+ 1+% 4%'0 ' (), '+, %2 0,+2, 02,() '0%2()'1 ' (), 2+4, %,2B%2%,%2,() '0%2()'1 0 5J36 %220%& ' )%,& %!5 > 1 pi_wnbr-e{ \ƒ^6fm R ˆ_WM UWVcdfM R 4,2%22, ˆV$ JJ!ZxV$J!fgM U ^-R6f O~ZxƒJ!_$J 6J!eWOQZx 07&,%&&&,( %1,% %%%22%) 02%'%22

26 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja (, '0 &%4,& '(1,% 0,-,%+% '( () &( & 2B!" $ '( 8,$4'( %()24!"1 %&0 %22&1%4,& '( %& ((H %+% '(-, ), %&0 %221%4,%'(%2%%((1, ( %0 ((1 0&,%& 0+ &, %4, 4% &1, &, & 4%, %&1,, & && %,0 %4, '( %((),1%2),&) %.?5 > 1 %,0,& %!5 > &%,&1%,4 & 24, '&(,%&0 4, B Zobowi zania punktów rejestracji 8,%((10'%(%(,& %!5 > %20&!"( )%&& (),+-/ &() %( %, 4 &10,&,(4!"1 (,+-/-,%+% ),& 0- %()%(1,++ B1 2,,'(, %2201 %&2,!"12+,,)1'&( 2+%&&,1, '&( % ,%4,% '( %%&'),+, &, 2+4,0 %2,+,- '&(%&('1 -,%+% ), & && 5,(%, -,%+% ),,%1 0 ),, B( 8,%$4'( H o,%'(&-%2201 o, s5z 6` +,.5 % x" () 9 1),&,'(%&%2&1 9$ A 6 wš6 œ!

27 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja o,% (&, 01, %2,% 0, '%1( %(41%1 %2,1 o,% 4, %4,% '(1, -( % %221, '%1 ( %(41%1%2,H,%-() -10%),'(&&,4/ &&1 o,% ( %0 ((1 0&!" +%&5,%,)L+0 $%%!((61 o 0 '&( &, %2201,,('&(,%4,0'(1 o,% % %22&1,% %& &4,%4,&'(%22&1 o,%(, '1 0 ) ' % 5,% ((%((61,,( 4 & %,& 4& 4&1 0- &1 0),(,4%+% )!"%2) 4 &!"1 + &1 0 ) &, %,%1 pi_wnbr6e{ \ ^6fM R,2%22 _WM UWVcdfgM, R V$ JiJaZx6V$JafM UQ^6R-f O~ZxlJa_WJ 6J!eWOQZx 07&,%&&&,(%1 % 0, & & 2B -& 0+8,$4'( H %%0,010- (& 8, $4 '( 1 2 % (),4!"1 " " % / 9: '0 % %2!* %4,0 '(!",70,+('( Zobowi zania subskrybenta ko cowego $ + % (( % ((4 4,, (( %2 '% 5,;D6 %22,4 ), &% '( % - (&,%& -, (& ( &4,!" %22&1, &%,- '%1 0 4%( %221 2)& ) 2/ 9: $

28 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '&(%& %2& )&/ '& %& &4,%22&!" %22&!"H,&/,%,4,% %& '&( %2 -, 5%& '&6(,,, '%H-/-, %22%2(%&1 5;;6, &%'%H (,,-/!"),&'&()4)( (1,(4 -,0-1 0 ),+ 5&,1 % (( %2 %4, '(6 2 % '( %1 ( 4, %2&1%(&1&,'()%&%&1,,,, %% (( %2%4,%'(%&42,(,%+% (!", 4(,4 ' % %2 H (,- %22 &% 2/ -,&,,-, 52-,%2-,624,)()'+,1, %2 1,, ' + & ), % 1 ) & '& %%2 ((,&'2+&5 &)+ ( -6 % %2 && +,,%1 0 (&4(4&,)&'01,0' '%%%%2 5$8I6 / 4,, ( 8,% $4 '( $'(1 / %2,/ &,%&01,() '&( +,& % &-/, %2,&%,+() ( %1,%%5%2,(%6( % +,&/&'4'%%2, %((1(!"1 /'%%2,,()&%,,&'&1& & -&8,$4'( 5,9;6, % '1),+&1%&%2& & & '&(%4,& '( %& (( %/+) &&,!"H,4, &,-0%2%),B0 )%%2+2/1

29 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja /%4 %2%( 5 ( %(, 26 +0%)%2%(&5&(%(, 26% 1 %,4/&2&%1,( %22 %/ % 1 ) '& &!",,( '0 %2!*1,/, %% (( %2%4,% '(,0,, % %202,-/'(,1 / ' % %2%4,0 '( %0 (( (,%+%!" Zobowi zania stron ufaj cych & 2/ -, 4 (,4 %+% (1%+% % %+% '( %% '0 5F$61 %22&( - %0 0&% +/, '1 2 2/ %& 4 %'()) %2 -, -, %+% '( -, (& ( &4, ) %'())!" %2 %22&1, &0 '0 0 ) 4%'()) 1 2) %'()(& ) 2/ '&(%& %2& )&/ '& %&!"%2%22& (%0-8,$4'( 1$ '(1 $ 4,% C %1 %'() %( %,+ 4,,(%+% -,(!" %2,% %22 L(,,-/!" %2 %22 2)%(),&&% (, '%%221,. &i x" #$ % &' 9<,,%' %&,%& % %. " #$ % &' 9> 1 ()) ' o -/ %4,0'(10%&),,'(,%',%1 o,/1 ' ) -4 '( 4%() %&!" - '0 % %2 9< '(,% ' & % , ' + & %,,() %%2&%1&%,&!"'%221 56,,&-/5,%&6+&,'(%+%&,% 9>$ A 6 wš6 œ!

30 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja H% %2 0 '% -'(&+-(B-%1 0&',&0 +2/%1 o,/1 ' ),- '( ), %4,0 '(, &, '01 o ( -/,4 +,%,&- %2,%&M&,%1,,&-/%2,%& +,,&&%1%&%4,% % 56 %2 % + ),& '&(% ( %&%,%&H % '( %&-,%+% - % 01 o (),'(- '( '/,-/ '%,%,&- %2,%&1 4,+-/&,%,&-%2,%& +- ( ' %% & 4%1 0 & 2B(, && - ( '&( &%,- '01 %,% ' 1 (- %%, &4%& )/,'(%2 %'(( 1 o 0 % ),,& & ),,, B ( -+ %'()1'&,%5,9;61 o 0 % + ' % % '0 % %2 % %+% F$1 %,4(!"1 - %01(&% +/ ' % %2, '1 2 + % ) 4 H % & ) / '&%+,,(,%%2 8,,%& ),), '& %2 +& )-& /,%1 %,, &,%& (-()&( -/8,1,%&%() & (1,,% ' 1 -() ( %&& '( &- %22 +,(), Zobowi zania repozytorium!%&( ),!" () '%

31 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ' %2 %& ), %220 ' %22 ',& &,&,9D,;;1 & %2 '0 %4,0 '(1 %0((1),,& %.?5 > '0%2201 %,&%%,1 %2 $ '(1 8,% $4 '( 0%&0%22&1 %,4 '&( % '0 %2 '0 % 5!*61 F$ %2 -,&+%K$1 %4,& '(1 %& ((1 %22& & %'()& (1 ) +,4%, '&( &,( %&1 2, &-&(&,%&%2!*('&(1 ( 2,4%, '&( %& %221&%'()&1&(),4, '&( &, %& F,4 %'(), %&,)'0% Odpowiedzialno F,,-/ -,)%+% %2 () %+%,& ),(!" %(,,%&,% (,%& & -,,-/ % %0 - %& %2,%& ) ) %&) 0,1(-%&14-/,,-(,( & 2/ %2 (& %(& )/,%,, %), '( %B '( &- %22,&% % (( $% ((& ()/,,,-/(2)1-,9 S)m<noqpsrFciJ!fgJ!_WM J!^ cijaem UW^-\M R6L fjay )\R _WP gnbp M ^-\M R-j?R l gv$\bw^6v!e ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M it $t $t M `t t :jvaefu h`jiik gfp NB nu[+uw_wnbv$r6z[+mtv$ucdj!\ O~NBJaV$M V$U[+UW_WNBV$R6Z[+M J!V$R6\ [+UWyWL MsNBR-P JaP V$UWyWL J!fgJ ek\r-er6v$noqzx g JaeR-Zx.tM fgf OQZx gv$\bw^-vaekzxuwv$no.xym P R-Z[+MsM?cd fgp NBv!e $, (,,- &%() %2 4%(),,- -( %& &4, & %2 ()(, Odpowiedzialno po rednich urz dów certyfikacji 4, '(!" ),,-/,1,

32 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ) &%,, 2+4,0 +!"1 +,- % '( &-,&,%&1 +-( % %4,0 '( %2 2%,4%, -,%+% 1,'0%1 +%% (!"1-,991 9E9 M-!" +%& & %& (( -,%+% '( &- %2201,,-/ %+% ( -, 9,%1, %& ( 41 ( '%( 0 '&1 ',2+4,010+%,2B%2%,% 2,() '0 %2 () ' S)m<noqpsr fgm Uz\6R6eM UWV$RD g vae \D_W -_WPVO 6UWfNBR6 Mt P N'v!V$\ O e JciM _WR6f OQ cdv$\ O.ciR6^6P fgm Uz\6j?J! {DNBUhJFNO4cd J!yWeM R6^-Zx\UWfgM R- M,-!",(,,-,+ 1 %220)!" + %,+ + %1,1 %1 (1 0 %1,& 4 % %2, +1, + % ( % ( 4%, % '1),&1' (,% ' 1 0 (,%( 4 - (, 5, %'()6 %2 (,%( 4 -(,5,%22061, + % +-, '01 & + +- %&/ % '% & 1% %2 %,,& & ()& % '%1 -& (&8,$4'( 1,% 2%,( %22 ( '% % '%H+),,-/%222/ -%&&4,%22&)%'())1,%,%22'+,%&( 0 2!"1(,&&% ' % %2

33 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja civ\ O.ciR6^-P V$UWR6L M \6R6Z[+M \6R6 vaem U \-MAJ!V$JaeWO~Zx.tHJa^ cdjaem UW^-\M R-L fgj!y \6RŠcdV$\UW^6jJa 6JafUH^6R-fgU t P NBvaV$UH\6Ja_WNBR-fg{ M UW_W\6Z\6JafU:e ZxUWV$NO4XYM P R6NBR-Zx.t ^ O~_WNBVO- gz[+b:p L gzx\ O euwefg{-n'v$\šj!vh`r-fgm \6R6Z[+MdJ!VR-\Š\6R6V$\{-^6\R-fgM U:ZxUWV$NO.XYM P R-NBR6 MqP L Zx\R ci -L M Zx\fgUhJ _cdjazx\ OQeR fgrtcija^6 M JaZxM U ewoq_wnbbcd [+{6ZO~ \ efmaj!_wp M UW J ewoq^6r-fgm U J!^6fJaeM UWfgM U ZxUWV$NO.XYM P R-NBvae piv$\{6^ ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M \R-_$NBV$\6Uh`RT_WJ 6M UQV$vaefM UW YcdV$R6eJi^6JieUWVO4XYM P R6Z[+M _cija_wj 6v!e \6R6V$\{6^-\R-fgM RTZxUWV$NO.XYM P R6NBR- M P L gzx\6ryci -L M Zx\fgUhJ euwef{6nbv$\nbr6p M U[lJaV hr6fm \R-Z[+M Odpowiedzialno punktów rejestracji F,,-/L+0 $%%!((4%&!" +) ( -, E % (,,- %%()%&!"%22& F,,-/ %0 ((1,+() &% %!"1 -(,%&0 &4, & & & 0+-()(10()% (-,9 %%(),,-/2%%%,%220%'() 0-1 (- % ((,%( + %22 -, - -(, 91 +,,-/ %+% % (, 9, % ((1 2 ( %& &4,%&((%22& Odpowiedzialno subskrybentów F,,-/ %22 2)B ( -,9D % (,,- %%(%&!" %2 %& (( Odpowiedzialno stron ufaj cych F,,-/ %'()( 2)B ( -,9; % (,,-& %/%& %22&!" & %22& %2!" & () 2 %'(),+ ()) -) '&(%&()) &,(4-,&(,( ( %2,%%,%' &&(,+ %'() -/ -/ (1 0 24,) (,, '&( ' / 4 '&(&1&,9;(,%&% Odpowiedzialno repozytorium $+),,-/ '%( %& + %!" 2.3. Odpowiedzialno finansowa F,,-/(,%+% (!")%+% -,4(,4%-,& %2-

34 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja F,,-/,,&0( - %&,% %2 +-,B M-,))!"%20& &%&14!"10+) ( '!" %%, 5 & %'()6 & ) / (, %&, 0 29 &0,- 29"& (' Nazwa polityki certyfikacji Wysoko gwarancji %&*OI %&*OII %&*OIII %&*OIP %&$ + ; F- %& 0 +),,-/!" %%, -( 2 % '6 %2 %),, ) ( 2 %2 021 () +% 4 (,% ' %2 ( ' '& - &%,-1 (, (), Akty prawne i rozstrzyganie sporów Obowi zuj ce akty prawne G%(!" ( 0, (& 8,$4'( (,2)%()&%!($(,4,&&& Postanowienia dodatkowe Rozł czno postanowie,%% 4-0 (,%&% %2%&0 (, %() 2)%() %2 &,1 ),& / +( 4-0 8,% $4 '( %2,%&01 ) %%,%,( &4,&&5(,(6

35 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja !+)-/B(+,%%&010(&, 9 3%& %& %% +)- B&%/ +)%&4,)&1(-(() Ci gło postanowie $ ( 8,% $4 '( 2)%(),, C0+,!(%$8I,&&%%%2) &",'( B %2,,2 4,,%),), <,%1, %() 02B,12)%()%&%/12 (%()%&0%2),1,0 04(, M-%&, ( 8,% $4 '( %%4 %'-(( 0 %2 %'- '&(1, 0( + %&%2%%4 %%% 1 %%% 4 2)%() 0 %% - %&102/ )4-)(%&%28,%$4 '( $ %&0 %2 8,% $4 '( & ) 2/ Ł czenie postanowie 3( 8, $4 '( %&& ) +'&%%(&,%&%2%&1 1, 0,+%( 4 (&,%& %2%&&() '&4&) Powiadamianie &(&8,$4'( & ),, %&0 -/ &, &% 4 2) M- 21 (,%&,% & '&( -,& %2 (1'%'%+05&$NI$1K$ , &% 4 & 2/ (, &%,( ('&(3+,4-/%+% -,!"& (, %2%,+0 30&%'&(&%)2/&,-( %,& & && %2,4&, & &% J 0-%2'0%1%2'0 %0 (( %4,0 '( ) +, 1 & %'()( % 2B % (, %4,0 '( 2/ %21 2 & '& +,,/4

36 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Rozstrzyganie sporów $,&& 0& )2/(,2-2),7'+ &4,&)&2)(&&'&&%2'&&%&&1,+%()&4(02,( 8,%$4'( 2),7 +%'010 % %2 -,B '( %%1!" 24,), & '&(,,&,( $4 &(,+),+$C),% $, ()&&% %&,9,,%2% 4%&D,,44 (, 1&+% %(,), 4),)),&+-&,24,),$+-,,% ) 0 24,) () % '%, %2 ' %+% -,!"1 %22 2)%(4&'&/!",&+ % S)m<noqpsr V$J!\_WNBV$\ OhRuNOQL P Ĵ _cijavo \ŠP L M UWfNBR6 M x_w 6_WP VO 6UWfNBR6 Mt`ci gfgp NBR- MdV$U[+UW_WNBVR-Z[+Mt gv$\6bw^6r- MdZUWV$NO4XYM P R6Z[+Mt _WNBV$J!fgR- M XYR [+{6ZOQ Mt M Ncd ewo~fgm P j?u)\q\r-er6v$noqzx v!e 2.5. Opłaty C-,%+%!" 2 + Š?-,.% E # + 2 ),,,)(,4%+% )1,(,'%2&+'01. </s5.? E #+2)%+% 1,%)24'0,(,. G > +E # + ) 2 &)%H -/ + 2&(%(,,(% 2(,%+% ( +,%%+% % '( %% '%%+%F$1. ƒ. E #+(2,)(,4%+% ),1 0-,%+% 2%, 2 '%%!"H (- &(%), '( & ',!"1!" 2 +4,',%), F+& )2/&02%22-,+,,+0 1,'%%2&0

37 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Opłaty za wydanie lub recertyfikacj!"2+,'(4 C 4,%,&-/,%, '% '( +,+% (, &, &, E&,/ % %2 ( 2+% % ((1 '% (, '( ( +, & ) /,, ( % 2/, +,% '( 5& &)/,'( % %22, Opłaty za dost p do certyfikatów F+,4, '0& ),/ 0,0,%, %'() $ 2% + ( &,, 2&( %2 -,( & &,% +& ) 2/ 2 -,2(5%0,61,4%'())!" (&%((,41 +,4, '0 ) % &%&0&%'()&-/+%(,,-'0 S)m<noqpsr fm UaciJ-M UWV$R 6R6^6f O~Zx Jcij?R-Ns\6R: g^6j!_wnbbcdfm U$fM U _WNBVJ!fgJ! XYR [+{6ZO~ ZxUWV$NO.XYM P R-NBvaeuJcdJ!\M J! M UweM R6VOhJa^-fgJ!yWZxM SUWV$NB g U!UWL Opłaty za uniewa nienie i informacje o statusie certyfikatu!" 2, + % '01%&!*%,4&%'()&!*%2%&%2 &(!"&(, 2/ +, 1 %+% '( %% '%-, % 0+ F$ %2 %,4&& $ 2%+(&,,,(%22&( M,- 2 &(,1!",4, '&( % ' 5!*6 %2 '&( % '% & &1 0-,)%+% '( %% '%" )/ %,& %%&!" $ 2% + ( &,%&,, -,(1 2( +,, -, %% '%, 4) Inne opłaty!"&2/+%+% 5%E6+% & ),/ %%4,&'(%2%22&1 (%&((-(&,1 $ A 6 wš6 œ!

38 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,(1 ((1,(1, 8,% $4 '( 1 $ '(1,401,01,'&,%(1,%,0%((, +%4,1 B Zwrot opłat!",+,b12-,%+% 2+(&& M-(,%22%2%'()),-,%+% 1& ) ) %D,,,'%),/%'%%(+ $%+ D, %22& ),/% '% % ( +(,,%1,!" )%( 4 2)B 2)0-(&8,$4'( V),+/,,,,9E 2.6. Repozytorium i publikacje Informacje publikowane przez CERTUM '&( %2!",4 ) %&, 4%()& $'(1 8,$4'( 1 > 1.?5 >i ), 1.?5 > ), 1.?5 >i, 1!5 >i ), 1.?5 >!! 1%4,0'(1 %0((1'%2201 '0% 5!*6H '0%,4 ) %,2%(!*1 0,%& ),& ',&!"H,& %&,2%(!* %,%, %) %(4 5 & 0+(6H '&(&1 + ' %4,0 '(1 %0 (( '

39 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ' ( %2 ),, -,& 0 %+% F0 %2 '0 % %& %&,4,(2,(%('&(%'%2 F, ,& %2%+% Cz stotliwo publikacji &(%2(!") $'(8,$4'( #,<H '%4,0'('%(%()&!"#,1,)&('0H '%0((#,1,)&('0H ' %220#,),1, ) &( '0H '0%#,;>;;>>H %,%, %) %(4#,1 &%!"H '&(&#,1,)%% Dost p do publikacji '&( %2!" M, %+%!" &&+,+ ' && 2(), %&,,&1 %%& %2 &,'&0%&,%1, % - 0 %&1 ),(4,,,+&() % 0 - &1 ) 4(%%,0,%1'& &,&% 2.7. Audyt & %,% ( -,- 4 (, %+% (!" %2 ) &0,(&,%& 5+)() $4'(8,$4'( 6 %,!",,&-,,,% ), %& $ ),&,, ) %4, '(1 0 (,%()4,'( +0 %4,%'(!5 >! 1%(( &'%%%%2 1&F$ %,!"&2/,&04 5%,46(, (,

40 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja %,462%,%,(,,,& 4?. G % 6A 5,E Cz stotliwo audytu %, 54 46,(),+-/,-/ % %&,%& & 5, &,-/ 8,& $4 '( $) '(6( (&(, % To samo /kwalifikacje audytora %, 4 ( %),,(%,+- ),!" %(4 () %2,()), %& %,/ 01 0,(),, %,%& '%%%%2 5$8I61 4,2'&(,%,02B1 2/ () () %2 &1,2 ),()) )&4-0, %%( %, 4 (,,) (,4 ()1 '%(%())%% Zwi zek audytora z audytowan jednostk $%: Zagadnienia obejmowane przez audyt %, 4 4,(,,& -& &I%'',$%2%N,I%',% U 6oQV$ g_wnqikv$m fzxm cdl UW_<R6fg^ SV$M NBUWV$M RdXYJaVˆSUWV$NBM 5I$NI U 6oQV$ g_wn XYM ZxR-NBM Jaf Š gnb6jav$m NBM UW_ 1&,( 0 %,& U 6oQV$ g_wn 2'!"1 %+% '(,%-,1 2 &,4%,1 %!"1 (&,%&&%1,%),, (,%(1,%&&&0' %(!"1,%& ),0%4% &

41 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Podejmowane działania w celu usuni cia usterek wykrytych podczas audytu.!! %,0 4 4 ) G % 6A!"I2B2)() %9;,,, & 0, 2 %2B I'&(%%4%%(%(%,%()( civ$\ O4cdR-^6P TeWOQP VO~ZxM R g_wnbuwv$u$ptsp NBvaV$U \RAh`V$R6 6R [+{ -UW\ cim U$Zx\6U _WNBe +cdv$jazxuw^6 V~ZxUWV$NO.XYM P R-Z[+M V$UWR6L M \6JaeR-f O~ZxcdV$\UW\ V$\bW^ O ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M km tˆm fg_cduwp NBJ!V 6UW\ cdm UWZx\U g_wnber Ja 6U)ciJa^ [+{' ^6UWZO~\ [+b<j Zx\6R6_WJ!eWOQ \R-eMAUW_W\6U$fM lm Zx ^6\6MAR-j?R-L fgj!ywzxm \6R6eM UW_W\6U$fM YXY fgp Z[+JafJaeR-fgM R gv$\bw^-vae ZxUWV$NO.XYM P R-Z[+M JaV$R-\+ciV$\UWeM ^ O~eR6f OQ NBUWV$ M fgm UQe\fJaeM UWfgM RTM Zx:^6\6M R6j?R-L fgj!ywzxm \J!_WNBR6fg{+cdJ!M f XYJ!V$ J!eR6fgM e_w\ OQ_WZOzP L M UWfZxM S m<nopsr 6f XYJaV$ R6Z[+RTNBRl\6Ja_WNBR6fM U M UW_W\6Z\6JafR:eŠV$UciJa\ O~NBJaV$M tacdv$\6u$_wjr6fr cdj!zx\nb{:uwl UWP NBV$JafM Zx\fg{:J!V$R6\ eu g\r-_$r-^6fm Jaf OQZxciV\ O.ciR6^-P R6Zx Jcd -L M P J!eR6fR e)civ$r6_wm UW Informowanie o wynikach audytu! %,% & 0+( 0) ) U 6oQV$ g_wn %( %,%()(,-'%(!"& &-&,&%,(%2%& 2.8. Ochrona informacji %(124,)(,%'&( ) &,1, 2)%()& & &1 0- pi_wnbr6e{ \ ^6fM R _WM UWVcdfMAR V$ JTJ!ZxV$J!fgM U^6R-f O~Z J!_WJ-JaeWO~Zx 07(&&&&& %(1 & &%,4 ) '&(1 0 %2,4 ) ' $+, -0, 1 0, ),!" ),1, -1,2%2-,&%(&,&&1()&), +,B),1&() %&2)%()& S)m<noqpsr fm U P JciM [+U R6fMTfgM U civ$\uwzxjae [+U P L gzx\ O cdvo~er6nbf OQZxz_$ 6_WP VO-U$fNBvae+t2P NBv!V$U _Wj? {k^6j _WP jr6^-r6fmar cija^ cdm _Wv!ê L dmaff O~Zx^6R-f O~Zx.t P NBvaV$U) J hjo O _Wj g O ^-JKM ZxqJa^6NBeJ!V$\UWfgM R Informacje, które musz by traktowane jako tajemnica 2 ( %,1( 0,& 0 -,& ) - '(1 ) 2) / (& %&(((&,42 9 1%,( B% I'&()(&4,42 %)4), '&,) '&(&(,%2201()&(120(%( (& %+% '(H + 9 $ (&4,42 %& 4 %(,,&- %2( '&( 1 1, %2 (,421, 0,42,()+ 24,,+ %%'-

42 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,%( &( '&( & %,( &(,(( +-%2& %), H '&( +()(,N, %220 5& -%&0 %22& &%'()&1 1 (1,1, %2 %'0H()&'&(%&'%2 %&1, & ( 8,% $4 '( 6H4-/'&(&2/%,4+),)&-&((+-5%2261 0(&50+-1( " % /C (Y,.E 5?.,. () (1 (&6H 0 '&(, 5 6 ) %+% & '(& &!"%((H 0 4( 4(1 / & 2B!" 5,, < 4 4-/ '&( 2/%2,46H,+B(1 '&(,44 -, 2() 4 &1 '&(,&% %+% & '(& (&,&( pifm \UWNBJ owuwzxfjal J h`m UW_Ž Š ŠJ-JaeM {-\ [+U \6R6Zx6JaeR6fM UŽNBR [+UW fm ZO ej 6UWZ _WNBV$Jaf O JaeWO JDyWeM R-^6Zx\UWfM UŽ g_wj? 'h ZxUWV$NO4XYM P R6ZO4[+f O~Zx _WJ O Ja^ cdj!e)m UW^-\M R-L fgud\r2\r6zx6jaer-fgm UdNBR [+UW fm ZOFMw\6R6_WR-^cdJ!_WNBbcdJ!eR6fgM R<\<M f XYJ!V$ R-Z[+R6 MaciJafJa_W\6{ J!^ cijaem UW^-\M R-L fgjay P R-Vf{q\Bh`J!^6fgM U)\cdV$\UciM _WR6 MBciV$R6eR Informacje, które mog by traktowane jako jawne '&(1024,),+ '%(%+% '(%)'&(( 0-'&((%4 '&(1 0%& ) ',() ', &,&,: $(&%( 4 &,%,41 %22 4%()&,'%(-,&1('&(%&( ',4((%%2 4-/ '&( +(),N, %220 & 2/ %,4&,&&+),)%221-& (( & ( '&(1 %4,& '( %& ((1 )( $'(8,&$4'( 1 %&0!"%22&1 %+% 1,,%01 '%4,0'(1%0((1 '%22010,4

43 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '0%5!*61 ) 0 1, %) %(4 5 & 0+(6 $%2!") 0((%(4%())%,1 B(B Udost pnianie informacji o przyczynach uniewa nienia certyfikatu,%1,%'%4%(,%%( #(10('(%1'&('% 0+%(2%& Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w przypadku nakazów s dowych I'&()(&4&/%,4), 0),1 +) +% & B 2)%()!($( Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w celach naukowych 3( 8, $4 '( -, & B & Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic na danie wła ciciela 3( 8, $4 '( -, & B & Inne okoliczno ci udost pniania informacji stanowi cej tajemnic 3( 8, $4 '( -, & B & 2.9. Prawo do własno ci intelektualnej % 1,1 1 '1 ( ) +-/ %) +-!"2)%(4,%&,,5& +-6% (,,

44 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,%10&)('%%2 1!"( +-),&% '%1 - % %2( '% 5,:96 S)m<noqpsr cija_wm R-^6RˆeWOQj{6Zx\fUgcdV$R6eRˆ^6Jƒ^6JaeJ!L fguhj civ$ja^- gp NB L ˆM f XYJ!V R6Z[+M civ$j[+uwp NBJ!eR6fU[ t M cil UW UWfgNBJ!eR6fgU[uM e^-v$r6 R-fgU[lfgRciJa^-_WNBR6eM U)L q\bh`j!^6fm U)\fM fgm U[+_W\ OQ ] J!^6UWP _WUW IKJ!_WNBbcdJ!eR6fgM RdSUWV$NO4XYM P R6ZO4[+fgUh`J! Znak towarowy, +,() 4 % ' %)+) C ) +)!"* ( & & & & 2/%,) ) 4 2 %,(&(, C!"(,,&&&, %%((,+() %!"C,%!",(%& &&((%), %%((

45 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Identyfikacja i uwierzytelnianie $(, 0, '( &- %2201 0& %(4!",,'0C,- '&(1 0%& ) - '%,'%()-,1( ) 24,, % -1 '&( ),+,, &&, '% $,% '(, ( G,.() x" &' ' (( %22 E!",%,((%+% '(( 3.1. Rejestracja pocz tkowa!((%22&&(,1,%22+,() ((4,, () D%! " #$ 5,,%4,0,()'1'!"!(( 2(&%(,%1 0 (,,& '% %22%&()%4, '( &,%,,,&%2,,'%() 8, %22,,( 4 (( (, $ &-& '%,, %22 ( 4 % %0%+%!"),'%%2 8, %22 4%(),%+% '%% % %2 %2 () 4, '% / 4%(), +/'&% (( %2,/,24,,,'%5C&061 / 4 % &! %2 J,/ %4, ((,0,, % 5, D96H ( %22&/ %%4,'(%2% ((1 /40())5 " * 1,D996H ( / 4 5(-( &,) 4 '(1,+% 0(,( ' 24,),&& %6 & &,%&&&%((1 (5-,%'%6/%&4 -,%+%!" $ A 6 wš6 œ!

46 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja nu[+uw_wnbv$r6z[+rl Ja UQeWOQ RBhR'sJa_WJ 6M _WNBUhJd_WNBR6eM UWfM Rl_WM bw_w 6_WP VO6UWfNBRlL l civ$r6eja JaZxfM JafUh`J6ciV$\UW\:fgM UhJdV$UcdV$UW\UWfgNBR-fgNBR e ci gfgp ZxM U V$U[YUW_WNBV$R-Z[+M ˆS m<nopsr ^6Jcd _W\Zx\R [+UW^6fgR-Ptk^6L RHeWO 6V$R6f OQZx NO4cdv!e ZxUWV$NO.XYM P R6NBv!e+tkNBR6P M UKcdV$J!ZxUW^6 gvo V$U[+UW_WNBV$R6Z[+Mtue P NBvaVO~Zx efm Ja_WP M2J V$U[+UW_WNBV$R6Z[+b J h`{ OscdV$\UW_O~j?R-fgU \RlciJayWV$UW^6fM ZxNBeUW \ewo~p j?u[ cijazx\6no twcijazx\6no UWL UWP NBV$J!fgM Zx\fU[ t em NBVO~f O _WNBV$J!f NO.ci M Nci t \R-y M ZxŽV$J!\ cdr-nbvoqer6fm UfgM UeWOQ RBhRXYM \ O~Zx\fUh`J PJ!fgNBR-P NB F\ efm Ja_WP J!^6R-e)Zx{ Typy nazw ',!" ), &) SE> OD 0-1 0, '%1(,+() ( &% % (( %()%22010),,,&SE>5+& 4 SE6 $, %220 0 '01%& '!" ), & 0& J3 5-& && 61 2%,&,+% &,( SE SE & J3,% 4 &-/,' 2%0 &%,&5J31 R6f'h` J! R-M f kr6 UW_$UWV.UWVi 'O~_WNBUW 61-!G;:$ %22&+% +,%, '0 & 24,)&, ) %22 %+((&%((%22&'!" %4(%223&/, (%221,&!G< ) '1 '0 % 5!*61 $ '(1 1( 0 %0,2%(!*,)&!G9:D<&&&&0+ *J$5!G9::<6 2D9,&& & +, %220 &,(,',9'( 2D9& +,4,&%'% Nazwa polityki certyfikacji %&*OI %&*OII %&*OIII %&*OIP %&$ Wymagania 3%-/%2(%2%,%1, 4%((,&%5%2(3&6 (( D 3%-/%2(((,&%5%2(3&6,%1,( ( 3J3,&%,SE(,%1,(( 3J3,&%,SE(,%1,(( 3J3,&%,SE(,%1,(( DC,'& )/2%10)2%&,%&SEH 0- &)/2%10-,(

47 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja _W\ O~_WNBP M U.cdV$\UWP R-\R6fU.cdV$\UW\l_W 6_WP VO 6UWfgNBRleU~e)fM Ja_WP :JdV$U[+UW_WNBV$R6Z[+b~M f XYJ!V R6Z[+U tqp NBvaV$UQ\6Ja_WNBR6f{l M UW_W\Zx\J!fgU4cdV$\UW\ V$\{6^ ZxUWV$NO4XYM PR-Z[+MQezZxUWV$NO.XYM P R-ZxM UieWO~^6R-f O~ H_W -_WPVO 6UWfgNBJ!eMQ_W{ [+R-efgUW s \Zx\6Uh`v!j?J!eR L M _WNBR ^-R6f OQZx2 M UW_W\Zx\J!f O~Zx2e ZxUWV$NO4XYM P R6ZxM U$[+UW_WN \'hja^-fgrd\\6r6l UWZUWfM UW Q. MAciJa^-R6fR[+UW_WN ê V$Ja\6^6\6 cdr6nbv$\qnbr6p U)V$Ja\^-\ Konieczno u ywania nazw znacz cych 3,) +, 0( J3 %22,() ( (4%&%2&(4% & %%0(5J361N,'% ((1%(,%'%%22 3 J3& +,/ 4 4%() 0 5,( 0) #&4,,0(%5,%$# 61,. #g; # N(0,10,+%2&%221,. #&10&&,24%2&%221,.z * # ( %22 %2 (1 0( %( %221(- J3 )+ F %2 F 5 (6H % & &2/,,%%%2%),1,. #,&% &% 0 4%( %22 %2,, 0()1,. 0 # (, ((,&% &% 0 4%( %22%2,,0()1,.ƒ8 #,& %221,.ƒ0 * #%%2%), 1,. " #,,0()%22 3 %22 J3&% 2/, %% (( %),'( Zasady interpretacji ró nych form nazw I( 0 %&!", 2 '(, '& '0 &,: ( 8,% $ %( ( 0 J3 %( 4,,D9(,%&% Unikalno nazw 3J3%22(& %22M-(, 0&& &-&,D99D9 +(( 4 %%-'01!",,, '% (%5,&!"6%&(0'%10 )0)J3(%-+- %22

48 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja &,&!" ( %-/ 01 2+% 242 %& F 1 ( 0 2%() ( +- 0%&-,&%+% &() )) +-/ %+% 12%2,&)%+% Procedura rozwi zywania sporów wynikłych z reklamacji nazw C2 4 % 1 0 ) +-) %22!", %22&, +% 4 )%&) %((41+2 (),)+-,J31,(%2%, civ$\ O4cdR6^-P +cijae_wnbr-fgm Rq_cdJ!V frqnbl U V$UWP L R6 R-Z[+M`fR6\6eS m<nop r V$UW\UWV$e [+U)_WJ6M U$cdV$R6eJK^6JKJ!^6V$\6 gzxuwfgm RqefgM J!_WP _W 6_WP VO-U$fNBRˆL [+U h`j \R-eM UW_$\6UWfgM R?t 6UW\ cijafgj!_w\uwfm R)[+R-P M U[YP J!L em UWP Ja^ cdj!e)m UW^-\M R-L fgj!ywzxm \NBU h`j NOQNB j? ws)m<noqpsr V$UW\6U$V$e [+U _WJ6M U NBR6P 6U cdv$r6ej ^6J~cdJ!^6U[+ JaeR-fgM Rke_W\UWL P M Zx ^6UWZO~\ [+MT^-JaNO~Zx\{-ZOQZxz_WP j?r-^6fmlfr6\6ewo _W 6_WPVO 6UWfNBRzM civ$\ O~^6\6M UWL R6fgM Rq ewo~fgm P joqzx\qnbuh`j fgr-\e Dowód posiadania klucza prywatnego M-,& && +, %, '%(,% % 1%4,'(,+()&!"%(( 5,% & 4 '0%B '( &-6&%)%/ -/1,&, % %(), + %%2 '('%,% (%,0,, % J0, 2/ -,&1,,,% '( % %2 4 %& &1 24,)& +)&,%%22 $/,,%,%'(%5%,(,% ' 1'%2%,%6 $,,0,, % & /,% ' +, ), (( &,'(, ), %( %N'% % '% 5,% %2 % % % '%61,, %% ((1,, ), '(1 %( %N'% % '%1+2-,,%4,%'( OQ v hqcdv$\6uw^6_wnbr6em UWfM R ^-JaeJa^- cija_wm R-^6R6fM R P L gzx\6r cdvo~er6nbfguhjlfm U\fgR [+^6 [+U\6R6_WNBJ!_WJaeR6fgM R ecdv$\ O.cdR-^6P!th^ O 6{6^-R6fMAU)_W -_WPVO-UWfgNBR6cdR6V$RdP L Zx\ OQ[+UW_WN.h`UWfgUWV$JaeR-fgR6cdV$\UW\ gv$\{-^qzxuwv$no.xym P R-Z[+ML 6cd gfp N VU[+UW_WNBV$R6Z[+M fgr 8% 2/ ) 5 '( (6J,&&2/,%(%&& 1 ( 0 & % %2 (&%,,

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna 13 71-838

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.6 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa dokumentu

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2 PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1.6 2014-06-12. Dokumentacja Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1.6 2014-06-12. Dokumentacja Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dokumentacja Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tytuł dokumentu: Polityka Certyfikacji dla operatorów pl.id oraz użytkowników SIPR Wersja: 1.6 Data wersji: 2014-06-12 Spis treści 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

VII EDYCJA Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń

VII EDYCJA Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń 19 kwietnia 2010 r. hotel Holiday Inn Warszawa VII EDYCJA Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń 0022-001-22-seminarium IT 2010.indd 1 10-04-12

Bardziej szczegółowo

1.9 2014-12-16. Dokumentacja Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tytuł dokumentu: Polityka Certyfikacji dla infrastruktury pl.

1.9 2014-12-16. Dokumentacja Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tytuł dokumentu: Polityka Certyfikacji dla infrastruktury pl. Dokumentacja Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tytuł dokumentu: Polityka Certyfikacji dla infrastruktury pl.id Wersja: 1.9 Data wersji: 2014-12-16 Spis treści 1. Wstęp... 5 1.1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Gracjan WI NIEWSKI **),

Gracjan WI NIEWSKI **), SYSTEMY ZARZ DZANIA JAKO CI W PROCE- SACH SPAWANIA. KWALIFIKOWANIE PERSONELU WYKONUJ CEGO I NADZORU ZGODNIE Z EN 14730-2. HARMONIZACJA KWALIFIKOWANIA SPAWACZY ZŁ CZY TERMITOWYCH SZYN *) Gracjan WI NIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH Wytyczne organizacji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH KRZYSZTOF MAŁECKI JAROSŁAW W TRÓBSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia Warunki i postanowienia Niniejsze warunki i postanowienia (niniejsze Warunki ) reguluj zasady dost pu i korzystania ze strony internetowej MyJohnDeere.com i oferowanych na niej us ug, jak równie z urz

Bardziej szczegółowo