Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: aktualny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: aktualny"

Transkrypt

1 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin

2 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 Klauzula: Prawa Autorskie!"#$%&'(!")&& & *!" ) & & & $+ & &,%& ) +-),, +-. &(, /0'&(1 2 %+% -' %2 2,,('& 3(&'& 2,%2(1,%0((4-,&&,&1 0-%+%%10 3 () & ( %%1, 4-/ (( %2( & 2/,% %2 & %, %2 (( %%, -,0 51 &1'1 %26%202 &(12%,(&(, $&& %01%, 4,%,2%(4 (,%&%,,+,&1, %&1, (%,-%)7%&)%,(,%&24,+% )1(+-) ) & %&,/, 1 %80( 8 $( 91 :;< 1 $1 %&

3 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 I Spis tre ci 1. Wst p Wprowadzenie Nazwa dokumentu i jego identyfikacja Strony Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego Urz dy certyfikacji Główny urz d certyfikacji Certum CA Po rednie urz dy certyfikacji Urz d znacznika czasu Urz d weryfikacji statusu certyfikatu Punkty rejestracji Repozytorium U ytkownicy ko cowi Subskrybenci Strony ufaj ce Zakres stosowania certyfikatów Typy certyfikatów i zalecane obszary ich zastosowa Rekomendowane aplikacje Nierekomendowane aplikacje Kontakt Postanowienia ogólne Zobowi zania Zobowi zania CERTUM i punktów rejestracji Zobowi zania punktów rejestracji Zobowi zania subskrybenta ko cowego Zobowi zania stron ufaj cych Zobowi zania repozytorium Odpowiedzialno Odpowiedzialno po rednich urz dów certyfikacji Odpowiedzialno punktów rejestracji Odpowiedzialno subskrybentów Odpowiedzialno stron ufaj cych Odpowiedzialno repozytorium Odpowiedzialno finansowa Akty prawne i rozstrzyganie sporów Obowi zuj ce akty prawne Postanowienia dodatkowe Rozł czno postanowie Ci gło postanowie Ł czenie postanowie Powiadamianie Rozstrzyganie sporów Opłaty Opłaty za wydanie lub recertyfikacj Opłaty za dost p do certyfikatów Opłaty za uniewa nienie i informacje o statusie certyfikatu Inne opłaty... 29

4 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 II Zwrot opłat Repozytorium i publikacje Informacje publikowane przez CERTUM Cz stotliwo publikacji Dost p do publikacji Audyt Cz stotliwo audytu To samo /kwalifikacje audytora Zwi zek audytora z audytowan jednostk Zagadnienia obejmowane przez audyt Podejmowane działania w celu usuni cia usterek wykrytych podczas audytu Informowanie o wynikach audytu Ochrona informacji Informacje, które musz by traktowane jako tajemnica Informacje, które mog by traktowane jako jawne Udost pnianie informacji o przyczynach uniewa nienia certyfikatu Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w przypadku nakazów s dowych Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w celach naukowych Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic na danie wła ciciela Inne okoliczno ci udost pniania informacji stanowi cej tajemnic Prawo do własno ci intelektualnej Znak towarowy Identyfikacja i uwierzytelnianie Rejestracja pocz tkowa Typy nazw Konieczno u ywania nazw znacz cych Zasady interpretacji ró nych form nazw Unikalno nazw Procedura rozwi zywania sporów wynikłych z reklamacji nazw Dowód posiadania klucza prywatnego Uwierzytelnienie to samo ci osób prawnych Uwierzytelnienie to samo ci osób fizycznych Uwierzytelnienie pochodzenia urz dze Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w przypadku aktualizacji kluczy, recertyfikacji lub modyfikacji certyfikatu Aktualizacja kluczy Recertyfikacja Modyfikacja certyfikatu Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w przypadku aktualizacji kluczy po uniewa nieniu Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w przypadku uniewa niania certyfikatu Wymagania funkcjonalne Składanie wniosków Wniosek o rejestracj... 45

5 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 III Wniosek o recertyfikacj, aktualizacj kluczy, certyfikacj lub modyfikacj certyfikatu Wniosek o uniewa nienie lub zawieszenie Przetwarzanie wniosków Przetwarzanie wniosków w punkcie rejestracji Przetwarzanie wniosków w urz dzie certyfikacji Wydanie certyfikatu Okres oczekiwania na wydanie certyfikatu Odmowa wydania certyfikatu Akceptacja certyfikatu Stosowanie kluczy oraz certyfikatów Recertyfikacja Certyfikacja i aktualizacja kluczy Modyfikacja certyfikatu Uniewa nienie i zawieszenie certyfikatu Okoliczno ci uniewa nienia certyfikatu Kto mo e da uniewa nienia certyfikatu Procedura uniewa niania certyfikatu Dopuszczalne okresy zwłoki w uniewa nieniu certyfikatu Okoliczno ci zawieszenia certyfikatu Kto mo e da zawieszenia certyfikatu Procedura zawieszenia i odwieszania certyfikatu Ograniczenia okresu/zwłoki zawieszenia certyfikatu Cz stotliwo publikowania list CRL Sprawdzanie list CRL Dost pno weryfikacji uniewa nienia/statusu certyfikatu w trybie on-line Obowi zek sprawdzania uniewa nie w trybie on-line Inne dost pne formy ogłaszania uniewa nie certyfikatów Obowi zek sprawdzania innych form ogłaszania uniewa nie certyfikatów Specjalne obowi zki w przypadku naruszenia ochrony klucza Uniewa nienie lub zawieszenie certyfikatu urz du certyfikacji Rejestrowanie zdarze oraz procedury audytu Typy rejestrowanych zdarze Cz stotliwo analizy zapisów rejestrowanych zdarze (logów) Okres przechowywania zapisów rejestrowanych zdarze Ochrona zapisów rejestrowanych zdarze Procedury tworzenia kopii zapisów rejestrowanych zdarze Powiadamianie podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie Oszacowanie podatno ci na zagro enia Archiwizowanie danych Rodzaje archiwizowanych danych Cz stotliwo archiwizowania danych Okres przechowywania archiwum Procedury tworzenia kopii zapasowych Wymaganie znakowania archiwizowanych danych znacznikiem czasu Procedury dost pu oraz weryfikacji zarchiwizowanej informacji.. 67

6 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 IV Zmiana klucza Naruszenie ochrony klucza i uruchamianie po awariach oraz kl skach ywiołowych Uszkodzenie zasobów obliczeniowych, oprogramowania i/lub danych Ujawnienie lub podejrzenie ujawnienia kluczy prywatnych urz du certyfikacji Spójno zabezpiecze po katastrofach Zako czenie działalno ci lub przekazanie zada przez urz d certyfikacji Wymagania zwi zane z przekazaniem obowi zków Ponowne wydawanie certyfikatów przez nast pc likwidowanego urz du certyfikacji Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne oraz personelu Zabezpieczenia fizyczne Bezpiecze stwo fizyczne CERTUM Miejsce lokalizacji oraz budynek Dost p fizyczny Zasilanie oraz klimatyzacja Zagro enie zalaniem Ochrona przeciwpo arowa No niki informacji Niszczenie informacji Przechowywanie kopii bezpiecze stwa Bezpiecze stwo punktów rejestracji Miejsce lokalizacji oraz budynek Dost p fizyczny Zasilanie oraz klimatyzacja Zagro enie wodne Ochrona przeciwpo arowa No niki informacji Niszczenie informacji Przechowywanie kopii bezpiecze stwa Bezpiecze stwo subskrybenta Zabezpieczenia organizacyjne Zaufane role Zaufane role w CERTUM Zaufane role w punkcie rejestracji Zaufane role u subskrybenta Liczba osób wymaganych do realizacji zadania Identyfikacja oraz uwierzytelnianie ról Personel Szkolenie Cz stotliwo powtarzania szkole oraz wymagania Rotacja stanowisk Sankcje z tytułu nieuprawnionych działa Pracownicy kontraktowi Dokumentacja przekazana personelowi Procedury bezpiecze stwa technicznego Generowanie par kluczy Generowanie klucza publicznego i prywatnego Procedury generowania pocz tkowych kluczy urz du certyfikacji Certum CA...81

7 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 V Procedury aktualizacji kluczy Certum CA Procedury aktualizacji kluczy urz dów certyfikacji podległych Certum CA Procedury recertyfikacji kluczy Certum CA i innych urz dów certyfikacji Przekazywanie klucza prywatnego u ytkownikowi ko cowemu Przekazywanie klucza publicznego do urz du certyfikacji Przekazywanie klucza publicznego urz du certyfikacji stronom ufaj cym Długo ci kluczy Parametry generowania klucza publicznego Weryfikacja jako ci klucza publicznego Sprz towe i/lub programowe generowanie kluczy Zastosowania kluczy Ochrona klucza prywatnego Standard modułu kryptograficznego Podział klucza prywatnego na cz ci Akceptacja sekretu współdzielonego przez posiadacza sekretu Zabezpieczenie sekretu współdzielonego Dost pno oraz usuni cie (przeniesienie) sekretu współdzielonego Odpowiedzialno posiadacza sekretu współdzielonego Deponowanie klucza prywatnego Kopie zapasowe klucza prywatnego Archiwizowanie klucza prywatnego Wprowadzanie klucza prywatnego do modułu kryptograficznego Metody aktywacji klucza prywatnego Metody dezaktywacji klucza prywatnego Metody niszczenia klucza prywatnego Inne aspekty zarz dzania kluczami Archiwizacja kluczy publicznych Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego Dane aktywuj ce Generowanie danych aktywuj cych i ich instalowanie Ochrona danych aktywuj cych Inne problemy zwi zane z danymi aktywuj cymi Zabezpieczenia systemu komputerowego Wymagania techniczne dotycz ce specyficznych zabezpiecze systemów komputerowych Ocena bezpiecze stwa systemów komputerowych Kontrola techniczna Kontrola zmian systemu Kontrola zarz dzania bezpiecze stwem Ocena cyklu ycia zabezpiecze Zabezpieczenia sieci komputerowej Kontrola wytwarzania modułu kryptograficznego Znaczniki czasu jako element bezpiecze stwa Profile certyfikatów, listy CRL, token znacznika czasu i statusu certyfikatu Struktura certyfikatów Tre certyfikatu

8 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.4 VI Pola podstawowe Pola rozszerze standardowych Rozszerzenia a typy wydawanych certyfikatów Certyfikaty po rednich urz dów certyfikacji Certyfikaty do uwierzytelniania serwerów Certyfikaty do uwierzytelniania kodu oprogramowania Certyfikaty osób fizycznych Certyfikaty dla potrzeb budowania prywatnych sieci wirtualnych (VPN) Certyfikaty wzajemne i certyfikaty dla potrzeb usług niezaprzeczalno ci Typ stosowanego algorytmu podpisu cyfrowego Pole podpisu cyfrowego Profil listy certyfikatów uniewa nionych (CRL) Obsługiwane rozszerzenia dost pu do listy CRL Certyfikaty uniewa nione a listy CRL Profil tokena znacznika czasu Profil tokena statusu certyfikatu Numer wersji Informacja o statusie certyfikatu Obsługiwane rozszerzenia standardowe Obsługiwane rozszerzenia prywatne O wiadczenie wystawcy tokena weryfikacji statusu certyfikatu Administrowanie Kodeksem Post powania Certyfikacyjnego Procedura wprowadzania zmian Zmiany nie wymagaj ce informowania Zmiany wymagaj ce informowania Lista elementów Okres oczekiwania na komentarze Zmiany wymagaj ce nowego identyfikatora Publikacja Elementy nie publikowane w Kodeksie Post powania Certyfikacyjnego Dystrybucja nowej wersji Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego Procedura zatwierdzania Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego Historia dokumentu Dodatek 1: Skróty i oznaczenia Dodatek 2: Słownik poj Literatura...133

9 * Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Wst p! " #$ %" &' () +-,.#$ " % / (78:9;<02= 9 * 5,( > #$ %" &B () %2 0,. 6 " % ( %! " #$ % &' 0+& +-,.#$ " % /C (D 8:9;<02= 0, 4 '( 1 5(,(,. " EF.A" #$ % &' %20 6%('(%%2-2B %( %'0C(&-/%1%8,%$4 '( ( 0 %%, 5 G '" G?! " 5 #$&'E% & D,. " H! " #$ % &' - 0,!"# $& %&'(5&,(!"6,%'(%%21,'%( %0 %1 2),,-/1 '01,%'(&-%,%2B$ '( -1 ( B %' & )/ -& & '%, 8:9;<02= -,)'%+% '(C8, $4 '( %(1 ( 02!" ) 4 4&%%' IKJ!L M NOQP RTSUWV$NO.XYM P R-Z[+M J!V$R6\]J!^6UWP _`IKJa_WNBbcdJ!e)R-fgM RTSUWV$NO.XYM P R6ZO4[+fgU hji\j!_wnbr6jok\6^6uxym fm JaeR-fgU.ciV$\UW\lS m<noqpsrutqp NBvaV$U [+UW_WNw[+UW^6fJaZx\UWyWfgM Uz^6J!_WNBR6eZx{D g_wj? 'h}zxuwv$no.xym P R-ZO4[+f O~Zx ywem R6^-Z\6Jaf OQZx \Bh`J!^6fMAUz\ fgm M ƒikv$jazxuw^- gv$rd^6uxym fmaj!er6fm RDM R-P NB gr-l M \J!eR6fgM Rq\6R6V$vaefJIKJaL M NO~P MSUWV$NO4XYM P R6Z[+M t[+r6p<v$v!efgm UW w] J!^6UWP _W IKJ!_WNBbciJaeR-fgM RdSUWV$NO.XYM P R6ZO4[+fgU hj [+UW_WN \'hja^-fgrd\ V$Uh gjr6 MJciM _WR6f O~ Mê V$J!\^-\ 8, $4 '( %( 20,,, '( 5 R6f'h` ŠSUWV$NBM XYM ZxR-NBUŠIKJ!L M ZxM UW_ 4 61,+% 0!",( ' %4,& %& B& $ %() 0 &,- E '&%%2 F2B'0,&&& )4/1((,,,-/ 5&6%4,%'(%0'% %% & -/ 8,% $4 '( ), &!G E: SUWV$NBM XYM ZxR-NBUŠIKJ!L M ZO R-fg^ŒSU$V$NBM XYM ZxR6NBM J!fHIKV$R6ZxNBM ZxUŽ NBR-NBUW UWfgN dv$r6 UWeJaV$P 8, $4 '( + % +%1 ( 0 9 A F- - š, œ! 24,) 0 - +%&,%&H,'( 1&&B%,%&% F2 24,),&&, '%1 0( (&,&-,%(()%(), % % 10,,%%2&%&%' DF,210,+,%','%,%' ;I'&(5,'1,6'(1(!"3,0/$4 '((,%&1, '(( % &0, '%,& & E $(4 ž-ÿ $ 4? x? ' Ÿ, 4, 1( 2, %'()& 2/ (,- ) &4, %& %2& 2) 5') %2 )6 %2 %),& 5 0,&& '%61 0, %(% % 1 ) %& %2&%&& '1 526 & 2B),%,,&%,1,( &)'%%2

10 / 1 1 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja (& (4&,)& '01,0 ' I'%% 8%$%2 5$8I6 \6UWV$Uh cij[+b MM Zx\6fgR6Zx\6U$fM U)\^6UXYM fm JaeR-fgU$[+UW_WN e t \6R6 M U$_W\6Zx\J!f O~ fgrdpjgzx ^6J!P UWfN' G& ( 4) & C, 8,% 0+ K, 5J 3 >;1 9D: 07 &6 )+ %( %, 0( )+ 2) 1.1. Wprowadzenie 8, $4 '( %(,4,,+ 65 G x" G!")& 5 %. " #$ % &' 1 5. &'! % &' 1 1 ( 0! 5 #$&'E%" % / F-, -, %+% '(1 ), (( %2201 '( % %21 %(%'01%%'0B) 3'%+%!" ) (( 242,,),&4 '( %.?5 > 5961,& +0&%4,&'(%&L+0%), '(.?5 >! (,,& % " >Š % % #"ˆ > & 2%' Krajowy urz$ d certyfikacji CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji Usługi kwalifikowane CERTUM Domena: cckdomena Unizeto CERTUM - CCK-CA Unizeto CERTUM - CCK-TSA Usługi niekwalifikowane CERTUM Domena: certum Usługi dla ZUS Domena: canaddomena CA-Certum Certum Partners CA-NAD Certum Level I Certum Level II Certum Level III Certum Level IV CA-NR CA-ZEW!94,,+()&'%+%!" %4,0 '&A )(*+,& -. /& *0 % (,'%%2,'(,%+ 26 *(&435*-6W. '1 '*+ 0&,, 26 *(& 4 '/ & % %2 % )&1- ( (8 &4+,/a '& % 7 1 %( & +' '* 5,:996

11 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja K( +0 %4,%'(!5 > (,%()4, +&% > ), 1.?5 > ), 1.?5 > i,.?5 > i ), 1.?5 > K!.,() ' 0& &,- 5,9;6 3( 8, $4 '(, 4, %4,0 '(%0((1%220%'()1()%+% %2 &()(,&-242,& %.?5 > ',!"(),''( : 10 %&() &%'()& -1 ' % '%(,,& & '% J '% & -/, 0 %& %%,.%" #.> %!#$% K,.% 5,:996, '%,!"!",+, & 2)%()& %&!( $(,& ()& 1 %(1 ( - $'( C 8,& $4 '( ) ),,,%&1 0 ) &!" %%()( '%( J%& &() 0 % 3(4-((, 4,% 4 '&(2B&%)%2%,4 29(,%&)8,$4'( L.p. Nazwa dokumentu Status dokumentu Sposób udost pniania 9 D ; $'(3' +%!" $3' 4,% C%! %&3'+% '(!" J%&(%12)0,,- E J%&(%%(( J%&('%%( : J%&(),) +-),+-&% M M M 3( 3( @NN%& %2 %, %2 %, %2 %, %2 %, < $ &$ > I%('(&- J, '&( & & %/ -,& %& :I,''(!"2%,)%,'2%( id-unizeto OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) )

12 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nazwa dokumentu i jego identyfikacja 3(&%,%& 8,% $4 '( %( 4 4 +)4%()( (8:9;<02= K.A" #$ %" &' () * +-,.#$ + " % / ( %2 %&1 (),+,!"5,9E6 C,%&& 8,% $4 '( ) ( 4%() id-ccert-kpc-v3 OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-certum(2) id-certpolicy-doc(0) id-ccert-kpc(1) version(2) 1} 0&, - 2,) 4, %( (,(,%&% I,' 8,% $4 '( ( %& - '0, 2 '!"%& (,,' '(1 0 ), 2% '( -$'(,:99(,%&% 1.3. Strony Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego 8,$4'( %%((((,) &4,,&&,)& +,!"1( +&,,& 5 & %,&6 & 5%&,%+% 6 0- %4,0'(.?5 1.?5 > ), 1!5 > ),.5 > ), 1 1.?5 > ), 1!5 >.?., %4,%10 %,,& -& (& 8, $4 '( 1 L+0 $%%!((5L$!61 %0((5$!61 %2201 %'()!"-,%+% '( & 2&'& & %2,&&,()& 2- (1 %()& ( 8,% $4 '( $ 5&, % '01 && 2B &% '& 6 &() % %0 %+%!"1,,-/, '0 ( &,,& 4 %4,0 '(

13 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Urz dy certyfikacji +,!",)%4, '(1 ) 0),&4%4,0 '( %!5 > 596),'(!5 > ( +0&%4,& '(,&%&10&%, ()%4,'((,&.?5 > %, > ),!5 > ), 1 1.?5 >i ), 1!5 > ),.?5 >.! Główny urz d certyfikacji Certum CA L+0%), '( %& & (/,/ ' %4,& '( %4,& ()& -, -1)&,,& %!5 > ),.?5 >!,+% %.?#$% K,.% 2 %' %' %& 4 1/(2 B20 % %. " #$ % &' < 1,0&,+)/'!5 >! piv$\6{6^kzxuwv$no.xym P g_wm O < e_w\ O~_WNBP M Zxz_$ 6_WP VO-UWfgNBv!eDS m<nop r \fr6zx\r NBJt: 6UlP R6 6^6R6 g^-jaer-fgr~cdv$\uw\ fgm ZxuyWZxM UW 6P R ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+Mi g_wmivwja\ cdj!zx\ O~fgR _WM b:j!^ ZxUWV$NO4XYM P R6NB u gv$\6bw^ ),'(.?5 > -,%+% & 25%%(%'61 %4,0!5 > ), 1.?5 >i ), 1!5 > ), 1!5 > ),.?5 >!! & %4,& '( (&,& '( %.?5 > 1,&0-,)%+% '(%%'%25F$6 &,&&-,)&%+% -5&%+% % Po rednie urz dy certyfikacji $-,%4,'(!5 >i, 1!5 >i ), 1!5 >i ), 1!5 >i ),!5 >.?. () ' %22&, &10,',)29 <$ A wš6 œ!

14 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,%4,0'(,''( %&%4,' Nazwa polityki certyfikacji Identyfikator polityki certyfikacji %&*OI 99999DE:9 %&*OII 99999DE: %&*OIII 99999DE:D %&*OIP 99999DE:; %&$ 99999DE:> ZxUWV$NO.XYM P R-NBR6ZxŽeWO~_WNBR6eM R6f OQZx gv$\bw^-ja Wt Wt $t M 4 ljav$r-\ƒzxu$v$no4xym P R6NBR-ZxƒM fgf OQZxƒ gv$\6bw^6v!e M$ciJa^- M JaNBv!e+tKP NBvaVO~ FZxUWV$NO4XYM P R6NO ewo~_wnbr6em Rd gv$\{6^ g M UW_W\Zx\Rd_WMAb)V$J!\_W\UWV$\UWfM R,) - 4, %&(),,'0 '( ' -fgf OQ gv$\6b$^-ja ZxUWV$NO.XYM P R-Z[+MKZxUWV$NO.XYM P R-NO ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M J!V$R6\!xP Ja UWV$ZO4[+fgU) gv$\bw^ OuZxUWV$NO.XYM P R-Z[+Mg J h{ˆewoq_wnbr-em R'dNO~L P J ^-er V$\bW^ O xnbuw_wnbjaeu V$\bW^ O C!"--0+%(L+0$%!((%(($% (( %()!" %22&,+() &,, & %4, '(%B,'( (( %220 02'%( 2)0 %0 ((,,(%'%, %22&))&)'( 0!"0%0((1 %0'010,4'&)/2B (( ( &,&1 / 2B,-/ & %+% & 5 & &1 22& '&( &161 %),B5' 624,),)02'%2H,&0-,)%+% -1 %4,& 0 % 56%2%4,&&5,-,%4,0.?5 >.5 > ),!! 61 &%4,&'(5,-,%4,0!5 >i ),.?5 >.! Urz d znacznika czasu ƒ5?/.a" &&'%%!"(%),% %.?5 > 10,+,&'( 596.?5 > ;<>Š "$# ><x (

15 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ),%,(%,& I > 8, %,''(1,+% 0(+5( -/-(2D,:D6-,(+)& % (,%+% & 2D I,''(%& 5 /! " %!5 > ;<>Š "$#?>2 ( Nazwa tokena Identyfikator polityki certyfikacji % 99999DE:E C %1,, ) -) 2D1 (,%(),&,2,+%,0' 9 ( 2( ), %.?5 > ;<> " #?>2 ( 5 /!A" -,% %+% %%()()(4&4,,&& %5,,O&614),+,-)9%, Urz d weryfikacji statusu certyfikatu 8:9;<02= 0,, 2% '( %% '0 % 2 '0% 5!*6%,4 %+% 4 '( %% '%2 J!f L M fgu.?5 > 5F$6 +% -,( %), '( %% '% -,. # )%Y Punkty rejestracji $%(((&%()1'%()42%()%2,%()&,,0 (, '% %(41,%2%'%'(0&%%5,,%&0,, %6,,1 0 + %&%$%((& )4/&,+- %4,%'((%22&&&%( '% B,+,-'(&-%222& %221 %( 4 '%1, 0 4 %22 5, D6,% (( '( %22 % ((,,+-/,,% & 3(,+,( '(& & / 2 4 %22 % ((,+,%&0 & ()1 % '(& 2/ 2 +%&124%%(( $%((,+()%,, %4,%'(),,& %.5 > '(&-% %2+ %22 '(,,%, %,% %0 (( ),,& 54 % (( )0 %0 (( ( 0& 2/ - 2)%&4 ) &4,,& > I99<9 Ÿ Ÿ A Y 4Ÿ 1% %9 9I G!GD9 '?Ÿ Ÿ??? g x 4 ' x A x?ÿ Ÿ??? 1&29

16 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja %&((1(8,,%'%(%%((10) )4-)(%& J!eJaL fr M fg_wno~nb gz[+rxj!_wj-rcdv$r6efr J! UacdU$jfgMQV$JaL bacd fgp NB V$U[+UW_WN'V$R-Z[+M J!V$R6\ƒ \ O~_WP R'wR-PV$UW^ OQNBR-Z[+bKS)m<noqpsrutKJ M L U:eWO~_WNB{ cimd\šej?r-ywzxm ewoq efgm Ja_WP M UW ^6J :j?v!efguhjlik fgp NB nu[+uw_wn'v$r-z[+mqj!v$r6\u_ciuwj?fmdm fgfgu:er6v$ gfp MdJaP V$UWyWL JafgU:e ]Ja^-UWP _WM UYIKJa_WNBbcdJ!eR6fM RqSU$V$NO4XYM P R6ZO4[+fgU hj cir6nbv$\v$j!\^6\6 g * %, L$! %0 ((,4 04,%0((10&%4,'(,+()&!"& %((1 L+0$%!((5L$!6 $, 0 &4, &&,& & %0 (( &1 % (( & )# B, L+0 $%%!((#,/ %0 (( (/ %4,0 '( J, % ((,()%B, -, ),B %220 & ) 2/, 0-0,, (%()%220B52'610%2 ()4 ',-,&%%&*OIP+)1 9 (%( % ((1 %4, '( %220 B52'1%),6H+,4, B 5 &1 0 () + '%% % %2!"6'0,%22&(&L$!H,, L$!, 0 % +-%0(( :jvaef OkIK fgp NKnU[+UW_WNBV$R6Z[+Mw\6L JaP R-L M \J!eR6f Ol[+UW_WNKe _WM UW^-\M -M UdS m<nop r Š^6V$UW_O P JafNBR6P NBJaeÜ :jvaefu h`jik gfp N' nu[+uw_wnbv$r6z[+macija^6r-fgu)_w{qê V$J!\^6\ Repozytorium!%&(2&%2,4 ' %4,0 '(1 ),,& %& %2 ) ) 5 ' %4,0 '( ( L+0& $%!((61 %220 B 502 '1 & 0!"%),B,)124,,'%(%+% $8I6 J, %& (,%() 4 '&(-- ) '%(& '01&'0%5!*61%,($ 99'0&0),9;

17 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '( 8,% $4 '( 1 ( 0 2) &,''&(5&,(%2%0((6 ^6J! UWfM U XY gfp Z[+Jaf [+UkNO~L P JT[+UW^-fgJŽV$UcdJa\ OQNBJ!V$M g )tze_cdv!l fuk^6l RHe)_W\ OQ_WNBP M ZxD V\6bW^6v!e ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M ^-\M R-j?R [+{6ZO~Zxe)[+U[lJ-V$b 6M U)L q\fm {cijaem {-\R6f O~Zx U ytkownicy ko $-0, %0 B 0 4 %220 %'() %22(&,&&10 _W [+UWZxN,'%&(% s>š 5 R-fxh 6 '% 0 &,(,( '0 & %'()(,&&1 0 +% %( 4 '&,&% % '(,%' %2%'-+('&( Subskrybenci %22&!"& ) 2/, 2'1 %2,&,()2-(%),24,),)1+() %,'(%22,(,9D F ( ) %/, 0 ',!"& )%/%,C%22,,%4%('&&% S)m<noqpsr JX+UWV$ [+U ZxUWV$NO.XYM P R-NOHJ V$va 6f O~Zx~ciJa\6M Ja R6Zx em R6VOhJa^-fgJ!yWZxMJaV$R-\ V$v! f OQZx NO.civae K 6_WP VO 6UWfgN-cdJ!eM fgm UWf \6^6UWZO~^6J!eR' t[+r6p MNO4c ZxUWV$NO4XYM P R6NB [+UW_WN fr [+J!^ cijaem UW^6fM U[+_W\ O ^6J [+U hj cijanbv$\6u cdr-nbv$\v$ja\6^6\6 g Strony ufaj ce )%'())1 ()) %+%!"(,,&1 0,(&%(,(4 ( '% %) ( 02, - %2 %- ) &4, &-) %22 )&, %& %2&1,&(,%4,0'(, +.?5 > %'() (,, '(4 % %% '% %22 J(4 ) %'()&%,()/,1, %/ '%, ',% ' 1,' 70,+ %2 0,&- %2 % +%&%( +-&'%I'&( ' 5&,' ' '(6 %'() /, - ' + %, (,& & 1.4. Zakres stosowania certyfikatów C '0-2, % '% F2-%456'%5,'%2%'-/1 %6

18 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '!"& )2/, '&( 5 %6 0& & - $& - '&(((,-/.5 9 /%22 $'((&8,$4'(,4 & III %2-, & IP %2 & & ) ) () (,,(,&&,-'010&)29D 9D 29D$&-'&('( Poziom wra liwo informacji ci Nazwa polityki certyfikacji Zakres stosowalno ci $&IN %&*OI $&IIN, %&*OII $&IIIN-, $&IPN %&*OIII %&*OIP 3(&,-&-,&% '%' &%2/ (,,&2-%+%!" %+% &-,&,0%+% $8I '%(-'00+ &(&"%/, 01(,- +(N&('&( &,)4'&( -,%10&4%(&+% 9;,1) ()2),4 J/&,4%,'&(,1,,,2B%,4%(2'0 &% &%/,%1 - '&(10+, %'-'&(1& 0- ( $&,'&(-,%10& 4%(%,'&(% %)-,'0 &% &%/('%2( &&)%1,,4%,'&(1 0,,2B%,4%( &(,,,1, %,(%22,& )2/ 4%+% 2()'0 &%&%/( ( -'(152( '6%2&&) % C - &%,- '%1,, - 1,, %'() %2 & %22, 0 9$ A 6 wš6 œ! 9D$ Ÿ4Ÿ - Ÿ? x Ÿ Ÿ4Ÿ Ÿ x $ x Ÿ 1P991J&2:1 9;$ A 6 wš6 œ!

19 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja /1 0!" '0+()'&%+& & %'()(2/ 5 %2 i,. " ˆ 5 %2 ( 2B &% '& 6 %22&1 0,& ) )/,!",,, '%1+() &!",( ', ) %& $1 0 & - &%- 4,%,'0%4,0 '( '0+%),'( Typy certyfikatów i zalecane obszary ich zastosowa!",(,4/,0'01-()(,- 96 %! " #$ " 6 G 6? # %&() ', ( (,%() 2%,%&0 6 D6 5,,%N"I" %2$L$61 %! " #$ "1 ` % 5 A" % % Ž 6 x. # 2 %+% %() + +% *N*N*1 %! " #$ "D 5 ",. Ž 5 G '" G 502'1 %),B6&+*N*N*1 ;6 %! " #$ "Ž s% 6?5 65Ž%! " #$ #,),+(), +& F$ () % %% ' '%1 E6 %! " #$ " Š " #$. ` #%&()201 0 &001 6 %! " #$ " G % 5 # ', &0+%),2 &,'+&1 :6 %! " #$ " 5 %.A" #$ % &' # % 4 0, & / (4 ' B% 5 " 02 () 1,:6%2+0 5%221%4,%'(%2 %4,%-,) %+% & $8I6H, %'0)'( 9E %4,0 '(1 <6 %! " #$ "5 % % 65 #,)10,, ), () % )),, 5,%&1,&-1, '1,6 & % %&()& 5 0, (,6 %),,1 >6 %! " #$ "Š5?.-,. " % / #)JP5 R-fxh R6NBR R6L M ^-R6NBM JafR6f^qSU$V$NBM XYM ZxR-NBM Jaf UWV!UWV 61,()'%(), 9E 85*+,&4-. /&4-~ š*+,/(-! * )'%,%4,&'('%&()'%( *- ' / '*!*1 & %1 %, %1 -, %+% 1 6

20 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja &( & ( 0 '0),&%,-'(1&0( ),529;6 29;'0 Nazwa polityki certyfikacji %&*OI Komercyjna nazwa typu certyfikatu $O & $O.O $O"' %, $OMO, $O' $%2 $OP$3 $O I $O*O $OI$ $OJ Opis i zalecane obszary zastosowa 2(1, ',%&01$L$ 2&(,,0 2 &, '+&1,2%( & 2(,"'%,Q 2 &, )%"&RMO 2 &, &,()I G!GD9EI G!GDD13ISR, 5%' &6 2&(,#0+I$ J%),B10+0P$3 %,201 %+% 1(2(1%,&% 82P52'0SE>6 2&(,&4,& &*J$13$1$F$D1"$ '(&(, +% I$ ',,02,,%1 '&0 $O"'P. ',4'%2( $O3F2( $O$O ',4'%2( ',4'%2( $O&& ',4'%2( $O3G& $O $O JI $O, ',4'%2( ',4'%2( ',4'%2( ',4'%2( $O.&J ',4'%2( $O ',4'%2(

21 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nazwa polityki certyfikacji Komercyjna nazwa typu certyfikatu $OF$ Opis i zalecane obszary zastosowa ',4'%2( $O3O ',4'%2( %&*OII %&O &&J && I C2(1,',%&01$L$ ',12 ' &00,201 %+% 1(2(1%,&% 82P52'0SE>6 &&I$ 8'(&(, +%I$ &&*O ',4'%2( &&P$3 %&L, ',4'%2( C2(1,',%&01$L$ 2O C2&(,,0 %&*OIII *O,,J& "'%, MO, '$%2 C2&(,&4,& &*J$13$1$F$D1"$ C2+)B*N*,,& 5 6 C2 &,'+&1,2%( & 2(, "'%,Q C2 &, )% "&RMO C2 &,&,() I G!GD9EI G!GDD13ISR, 5%' &6 $O ',4'%2( "'P. ',4'%2( 3F2( ',4'%2( P$3 ',4'%2( 3G& ',4'%2( JI, ',4'%2( ',4'%2( ',4'%2(

22 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nazwa polityki certyfikacji Komercyjna nazwa typu certyfikatu %&$%& %,.O Opis i zalecane obszary zastosowa C2(1,',%&01& ( &( '( C2&(,, (+- %&*OIP %&$ %,P$3 C2&(,#0+I$ J%),B10+0P$31 0-%02-( %, I ',4'%2( %, JI ',4'%2( %,.&J ',4'%2( %,I$ ',4'%2( %,J ',4'%2( %,&& %, %,F$ F&20(,%(- T,%+% '( F$-,()%'0 %,3O ),% Rekomendowane aplikacje ',(,)'(& )2/ ),() %& %2& &1 (&( ')&%%(),,& &1,&!"1,() 2%,&& '( %% '%1 2%,- '(,( -5-,%1%-161 %()%,+'&((1'01 * ( 2!" %2 (%& ) - ( &,, & -,B,%0 N%2 0!"!" & 1 2,%22& +% '1, ()'( & &, 4,!" 20 &% % '%22I(&-/ % '( %), %2 4& &,% '& %22 %& &,%!" % &%2&,%+0+()& &&%&GI$$.9;9

23 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Nierekomendowane aplikacje C2 4 % '0!",,& &(10+()& B-,9; * (1 0 &,%( 4 %2 2 ( % '0 5& 2/%, * ( &, ( !"6,-/-,&,% Kontakt 3(& 8,& $4 '( 1 $) '( &,%&&,)&%+% $8I1-,&!"2-,,&%( C0+,!(% +% $8I F,- 8,% $4 '( $) '(,%( C0+,!(% +% $8I % ) -) &,%&0 2/, :;<1%80(8$(9 %&

24 r Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Postanowienia ogólne,&,)2)n (,,-/!"1 %0((1%220%'()C2),,-/ % ) (&%& &4, && & 5 96 Unizeto Technologies S.A. Sponsor Strona ufaj ca Punkt sieci systemu rejestracji Subskrybent (indywidualny lub sponsorowany)!9&&4,& &!" &%'()& %22& %() %+% 1 0 %,4 )!"1 (& 2),,-1 & ' & &4,!" &%4,& (,1, %),+4, %4,%'(,+(),& %!5 > 3, ( %& % (( & / &%!" %& %22&&,(%,1%((& )/,, %&%22&-,2%+% -/(&( M-!" (%(, ',&% 4&%,&1 +)&%4, + %4,%'(1&%)/,%&( &4,&,&& 2.1. Zobowi zania Zobowi zania CERTUM i punktów rejestracji!"-,)'%+% '( (),+-/ &() %( %, 4 &)&10+& -9;9:9 UWZx gv$m NOŠnU g MAV$UW UWfgNB_?XYJaV~oQV$ g_wnbej!v$n' O 'O~_WNBUW _r R6fRBhM fxh SUWV$NBM XYM ZxR6NBUW_?XYJ!V`m<L UWZxNBV$JafM Z) Mh`fR6NB V$U$_ IKR-V$N 'O~_WNBUW UWZx gv$m NOunU g M V$UW U$fNB_ UWZx V$M NOunU gm V$UW UWfNB_XYJ!VsSVO4cdNBJ h`v$r cd6m Z J!^6 L UW_ &GI$$.9; 1 (,+-/-,%+% ),& 0- %()%(1 -,%+%

25 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja o %+% '( & & SE>1 $8U91 $8U: $8U91 o %+% %&!GD991 o '(%%'%5F$6&!GE1 o %+% 5JP6&!GD>1 %(,% '( (& 8, $4'( 1 o '( &- %.?5 > %221 0&%, ( ' &,& H (4,% '%() &-/ %22 ), '&( ( ' &() 4 -, - + '1 % '% 2% B , '(, 5 0+,D;61 o '010)%1(-(%2 -/1 -/ '%,%+ 4 %2 % )'&+&&5%(1 %2161 o,&%22,&0'&,1%%2'%1 o %2'0%1 o % +), (& 8,& $4 '( ( 10%,&&1 o (, '1 0 ) ' % 5,% (( %),'(61 o & %2 '&(1 0 24, ),,+ 1+% 4%'0 ' (), '+, %2 0,+2, 02,() '0%2()'1 ' (), 2+4, %,2B%2%,%2,() '0%2()'1 0 5J36 %220%& ' )%,& %!5 > 1 pi_wnbr-e{ \ƒ^6fm R ˆ_WM UWVcdfM R 4,2%22, ˆV$ JJ!ZxV$J!fgM U ^-R6f O~ZxƒJ!_$J 6J!eWOQZx 07&,%&&&,( %1,% %%%22%) 02%'%22

26 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja (, '0 &%4,& '(1,% 0,-,%+% '( () &( & 2B!" $ '( 8,$4'( %()24!"1 %&0 %22&1%4,& '( %& ((H %+% '(-, ), %&0 %221%4,%'(%2%%((1, ( %0 ((1 0&,%& 0+ &, %4, 4% &1, &, & 4%, %&1,, & && %,0 %4, '( %((),1%2),&) %.?5 > 1 %,0,& %!5 > &%,&1%,4 & 24, '&(,%&0 4, B Zobowi zania punktów rejestracji 8,%((10'%(%(,& %!5 > %20&!"( )%&& (),+-/ &() %( %, 4 &10,&,(4!"1 (,+-/-,%+% ),& 0- %()%(1,++ B1 2,,'(, %2201 %&2,!"12+,,)1'&( 2+%&&,1, '&( % ,%4,% '( %%&'),+, &, 2+4,0 %2,+,- '&(%&('1 -,%+% ), & && 5,(%, -,%+% ),,%1 0 ),, B( 8,%$4'( H o,%'(&-%2201 o, s5z 6` +,.5 % x" () 9 1),&,'(%&%2&1 9$ A 6 wš6 œ!

27 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja o,% (&, 01, %2,% 0, '%1( %(41%1 %2,1 o,% 4, %4,% '(1, -( % %221, '%1 ( %(41%1%2,H,%-() -10%),'(&&,4/ &&1 o,% ( %0 ((1 0&!" +%&5,%,)L+0 $%%!((61 o 0 '&( &, %2201,,('&(,%4,0'(1 o,% % %22&1,% %& &4,%4,&'(%22&1 o,%(, '1 0 ) ' % 5,% ((%((61,,( 4 & %,& 4& 4&1 0- &1 0),(,4%+% )!"%2) 4 &!"1 + &1 0 ) &, %,%1 pi_wnbr6e{ \ ^6fM R,2%22 _WM UWVcdfgM, R V$ JiJaZx6V$JafM UQ^6R-f O~ZxlJa_WJ 6J!eWOQZx 07&,%&&&,(%1 % 0, & & 2B -& 0+8,$4'( H %%0,010- (& 8, $4 '( 1 2 % (),4!"1 " " % / 9: '0 % %2!* %4,0 '(!",70,+('( Zobowi zania subskrybenta ko cowego $ + % (( % ((4 4,, (( %2 '% 5,;D6 %22,4 ), &% '( % - (&,%& -, (& ( &4,!" %22&1, &%,- '%1 0 4%( %221 2)& ) 2/ 9: $

28 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '&(%& %2& )&/ '& %& &4,%22&!" %22&!"H,&/,%,4,% %& '&( %2 -, 5%& '&6(,,, '%H-/-, %22%2(%&1 5;;6, &%'%H (,,-/!"),&'&()4)( (1,(4 -,0-1 0 ),+ 5&,1 % (( %2 %4, '(6 2 % '( %1 ( 4, %2&1%(&1&,'()%&%&1,,,, %% (( %2%4,%'(%&42,(,%+% (!", 4(,4 ' % %2 H (,- %22 &% 2/ -,&,,-, 52-,%2-,624,)()'+,1, %2 1,, ' + & ), % 1 ) & '& %%2 ((,&'2+&5 &)+ ( -6 % %2 && +,,%1 0 (&4(4&,)&'01,0' '%%%%2 5$8I6 / 4,, ( 8,% $4 '( $'(1 / %2,/ &,%&01,() '&( +,& % &-/, %2,&%,+() ( %1,%%5%2,(%6( % +,&/&'4'%%2, %((1(!"1 /'%%2,,()&%,,&'&1& & -&8,$4'( 5,9;6, % '1),+&1%&%2& & & '&(%4,& '( %& (( %/+) &&,!"H,4, &,-0%2%),B0 )%%2+2/1

29 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja /%4 %2%( 5 ( %(, 26 +0%)%2%(&5&(%(, 26% 1 %,4/&2&%1,( %22 %/ % 1 ) '& &!",,( '0 %2!*1,/, %% (( %2%4,% '(,0,, % %202,-/'(,1 / ' % %2%4,0 '( %0 (( (,%+%!" Zobowi zania stron ufaj cych & 2/ -, 4 (,4 %+% (1%+% % %+% '( %% '0 5F$61 %22&( - %0 0&% +/, '1 2 2/ %& 4 %'()) %2 -, -, %+% '( -, (& ( &4, ) %'())!" %2 %22&1, &0 '0 0 ) 4%'()) 1 2) %'()(& ) 2/ '&(%& %2& )&/ '& %&!"%2%22& (%0-8,$4'( 1$ '(1 $ 4,% C %1 %'() %( %,+ 4,,(%+% -,(!" %2,% %22 L(,,-/!" %2 %22 2)%(),&&% (, '%%221,. &i x" #$ % &' 9<,,%' %&,%& % %. " #$ % &' 9> 1 ()) ' o -/ %4,0'(10%&),,'(,%',%1 o,/1 ' ) -4 '( 4%() %&!" - '0 % %2 9< '(,% ' & % , ' + & %,,() %%2&%1&%,&!"'%221 56,,&-/5,%&6+&,'(%+%&,% 9>$ A 6 wš6 œ!

30 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja H% %2 0 '% -'(&+-(B-%1 0&',&0 +2/%1 o,/1 ' ),- '( ), %4,0 '(, &, '01 o ( -/,4 +,%,&- %2,%&M&,%1,,&-/%2,%& +,,&&%1%&%4,% % 56 %2 % + ),& '&(% ( %&%,%&H % '( %&-,%+% - % 01 o (),'(- '( '/,-/ '%,%,&- %2,%&1 4,+-/&,%,&-%2,%& +- ( ' %% & 4%1 0 & 2B(, && - ( '&( &%,- '01 %,% ' 1 (- %%, &4%& )/,'(%2 %'(( 1 o 0 % ),,& & ),,, B ( -+ %'()1'&,%5,9;61 o 0 % + ' % % '0 % %2 % %+% F$1 %,4(!"1 - %01(&% +/ ' % %2, '1 2 + % ) 4 H % & ) / '&%+,,(,%%2 8,,%& ),), '& %2 +& )-& /,%1 %,, &,%& (-()&( -/8,1,%&%() & (1,,% ' 1 -() ( %&& '( &- %22 +,(), Zobowi zania repozytorium!%&( ),!" () '%

31 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ' %2 %& ), %220 ' %22 ',& &,&,9D,;;1 & %2 '0 %4,0 '(1 %0((1),,& %.?5 > '0%2201 %,&%%,1 %2 $ '(1 8,% $4 '( 0%&0%22&1 %,4 '&( % '0 %2 '0 % 5!*61 F$ %2 -,&+%K$1 %4,& '(1 %& ((1 %22& & %'()& (1 ) +,4%, '&( &,( %&1 2, &-&(&,%&%2!*('&(1 ( 2,4%, '&( %& %221&%'()&1&(),4, '&( &, %& F,4 %'(), %&,)'0% Odpowiedzialno F,,-/ -,)%+% %2 () %+%,& ),(!" %(,,%&,% (,%& & -,,-/ % %0 - %& %2,%& ) ) %&) 0,1(-%&14-/,,-(,( & 2/ %2 (& %(& )/,%,, %), '( %B '( &- %22,&% % (( $% ((& ()/,,,-/(2)1-,9 S)m<noqpsrFciJ!fgJ!_WM J!^ cijaem UW^-\M R6L fjay )\R _WP gnbp M ^-\M R-j?R l gv$\bw^6v!e ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M it $t $t M `t t :jvaefu h`jiik gfp NB nu[+uw_wnbv$r6z[+mtv$ucdj!\ O~NBJaV$M V$U[+UW_WNBV$R6Z[+M J!V$R6\ [+UWyWL MsNBR-P JaP V$UWyWL J!fgJ ek\r-er6v$noqzx g JaeR-Zx.tM fgf OQZx gv$\bw^-vaekzxuwv$no.xym P R-Z[+MsM?cd fgp NBv!e $, (,,- &%() %2 4%(),,- -( %& &4, & %2 ()(, Odpowiedzialno po rednich urz dów certyfikacji 4, '(!" ),,-/,1,

32 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ) &%,, 2+4,0 +!"1 +,- % '( &-,&,%&1 +-( % %4,0 '( %2 2%,4%, -,%+% 1,'0%1 +%% (!"1-,991 9E9 M-!" +%& & %& (( -,%+% '( &- %2201,,-/ %+% ( -, 9,%1, %& ( 41 ( '%( 0 '&1 ',2+4,010+%,2B%2%,% 2,() '0 %2 () ' S)m<noqpsr fgm Uz\6R6eM UWV$RD g vae \D_W -_WPVO 6UWfNBR6 Mt P N'v!V$\ O e JciM _WR6f OQ cdv$\ O.ciR6^6P fgm Uz\6j?J! {DNBUhJFNO4cd J!yWeM R6^-Zx\UWfgM R- M,-!",(,,-,+ 1 %220)!" + %,+ + %1,1 %1 (1 0 %1,& 4 % %2, +1, + % ( % ( 4%, % '1),&1' (,% ' 1 0 (,%( 4 - (, 5, %'()6 %2 (,%( 4 -(,5,%22061, + % +-, '01 & + +- %&/ % '% & 1% %2 %,,& & ()& % '%1 -& (&8,$4'( 1,% 2%,( %22 ( '% % '%H+),,-/%222/ -%&&4,%22&)%'())1,%,%22'+,%&( 0 2!"1(,&&% ' % %2

33 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja civ\ O.ciR6^-P V$UWR6L M \6R6Z[+M \6R6 vaem U \-MAJ!V$JaeWO~Zx.tHJa^ cdjaem UW^-\M R-L fgj!y \6RŠcdV$\UW^6jJa 6JafUH^6R-fgU t P NBvaV$UH\6Ja_WNBR-fg{ M UW_W\6Z\6JafU:e ZxUWV$NO4XYM P R6NBR-Zx.t ^ O~_WNBVO- gz[+b:p L gzx\ O euwefg{-n'v$\šj!vh`r-fgm \6R6Z[+MdJ!VR-\Š\6R6V$\{-^6\R-fgM U:ZxUWV$NO.XYM P R-NBR6 MqP L Zx\R ci -L M Zx\fgUhJ _cdjazx\ OQeR fgrtcija^6 M JaZxM U ewoq_wnbbcd [+{6ZO~ \ efmaj!_wp M UW J ewoq^6r-fgm U J!^6fJaeM UWfgM U ZxUWV$NO.XYM P R-NBvae piv$\{6^ ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M \R-_$NBV$\6Uh`RT_WJ 6M UQV$vaefM UW YcdV$R6eJi^6JieUWVO4XYM P R6Z[+M _cija_wj 6v!e \6R6V$\{6^-\R-fgM RTZxUWV$NO.XYM P R6NBR- M P L gzx\6ryci -L M Zx\fgUhJ euwef{6nbv$\nbr6p M U[lJaV hr6fm \R-Z[+M Odpowiedzialno punktów rejestracji F,,-/L+0 $%%!((4%&!" +) ( -, E % (,,- %%()%&!"%22& F,,-/ %0 ((1,+() &% %!"1 -(,%&0 &4, & & & 0+-()(10()% (-,9 %%(),,-/2%%%,%220%'() 0-1 (- % ((,%( + %22 -, - -(, 91 +,,-/ %+% % (, 9, % ((1 2 ( %& &4,%&((%22& Odpowiedzialno subskrybentów F,,-/ %22 2)B ( -,9D % (,,- %%(%&!" %2 %& (( Odpowiedzialno stron ufaj cych F,,-/ %'()( 2)B ( -,9; % (,,-& %/%& %22&!" & %22& %2!" & () 2 %'(),+ ()) -) '&(%&()) &,(4-,&(,( ( %2,%%,%' &&(,+ %'() -/ -/ (1 0 24,) (,, '&( ' / 4 '&(&1&,9;(,%&% Odpowiedzialno repozytorium $+),,-/ '%( %& + %!" 2.3. Odpowiedzialno finansowa F,,-/(,%+% (!")%+% -,4(,4%-,& %2-

34 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja F,,-/,,&0( - %&,% %2 +-,B M-,))!"%20& &%&14!"10+) ( '!" %%, 5 & %'()6 & ) / (, %&, 0 29 &0,- 29"& (' Nazwa polityki certyfikacji Wysoko gwarancji %&*OI %&*OII %&*OIII %&*OIP %&$ + ; F- %& 0 +),,-/!" %%, -( 2 % '6 %2 %),, ) ( 2 %2 021 () +% 4 (,% ' %2 ( ' '& - &%,-1 (, (), Akty prawne i rozstrzyganie sporów Obowi zuj ce akty prawne G%(!" ( 0, (& 8,$4'( (,2)%()&%!($(,4,&&& Postanowienia dodatkowe Rozł czno postanowie,%% 4-0 (,%&% %2%&0 (, %() 2)%() %2 &,1 ),& / +( 4-0 8,% $4 '( %2,%&01 ) %%,%,( &4,&&5(,(6

35 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja !+)-/B(+,%%&010(&, 9 3%& %& %% +)- B&%/ +)%&4,)&1(-(() Ci gło postanowie $ ( 8,% $4 '( 2)%(),, C0+,!(%$8I,&&%%%2) &",'( B %2,,2 4,,%),), <,%1, %() 02B,12)%()%&%/12 (%()%&0%2),1,0 04(, M-%&, ( 8,% $4 '( %%4 %'-(( 0 %2 %'- '&(1, 0( + %&%2%%4 %%% 1 %%% 4 2)%() 0 %% - %&102/ )4-)(%&%28,%$4 '( $ %&0 %2 8,% $4 '( & ) 2/ Ł czenie postanowie 3( 8, $4 '( %&& ) +'&%%(&,%&%2%&1 1, 0,+%( 4 (&,%& %2%&&() '&4&) Powiadamianie &(&8,$4'( & ),, %&0 -/ &, &% 4 2) M- 21 (,%&,% & '&( -,& %2 (1'%'%+05&$NI$1K$ , &% 4 & 2/ (, &%,( ('&(3+,4-/%+% -,!"& (, %2%,+0 30&%'&(&%)2/&,-( %,& & && %2,4&, & &% J 0-%2'0%1%2'0 %0 (( %4,0 '( ) +, 1 & %'()( % 2B % (, %4,0 '( 2/ %21 2 & '& +,,/4

36 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Rozstrzyganie sporów $,&& 0& )2/(,2-2),7'+ &4,&)&2)(&&'&&%2'&&%&&1,+%()&4(02,( 8,%$4'( 2),7 +%'010 % %2 -,B '( %%1!" 24,), & '&(,,&,( $4 &(,+),+$C),% $, ()&&% %&,9,,%2% 4%&D,,44 (, 1&+% %(,), 4),)),&+-&,24,),$+-,,% ) 0 24,) () % '%, %2 ' %+% -,!"1 %22 2)%(4&'&/!",&+ % S)m<noqpsr V$J!\_WNBV$\ OhRuNOQL P Ĵ _cijavo \ŠP L M UWfNBR6 M x_w 6_WP VO 6UWfNBR6 Mt`ci gfgp NBR- MdV$U[+UW_WNBVR-Z[+Mt gv$\6bw^6r- MdZUWV$NO4XYM P R6Z[+Mt _WNBV$J!fgR- M XYR [+{6ZOQ Mt M Ncd ewo~fgm P j?u)\q\r-er6v$noqzx v!e 2.5. Opłaty C-,%+%!" 2 + Š?-,.% E # + 2 ),,,)(,4%+% )1,(,'%2&+'01. </s5.? E #+2)%+% 1,%)24'0,(,. G > +E # + ) 2 &)%H -/ + 2&(%(,,(% 2(,%+% ( +,%%+% % '( %% '%%+%F$1. ƒ. E #+(2,)(,4%+% ),1 0-,%+% 2%, 2 '%%!"H (- &(%), '( & ',!"1!" 2 +4,',%), F+& )2/&02%22-,+,,+0 1,'%%2&0

37 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Opłaty za wydanie lub recertyfikacj!"2+,'(4 C 4,%,&-/,%, '% '( +,+% (, &, &, E&,/ % %2 ( 2+% % ((1 '% (, '( ( +, & ) /,, ( % 2/, +,% '( 5& &)/,'( % %22, Opłaty za dost p do certyfikatów F+,4, '0& ),/ 0,0,%, %'() $ 2% + ( &,, 2&( %2 -,( & &,% +& ) 2/ 2 -,2(5%0,61,4%'())!" (&%((,41 +,4, '0 ) % &%&0&%'()&-/+%(,,-'0 S)m<noqpsr fm UaciJ-M UWV$R 6R6^6f O~Zx Jcij?R-Ns\6R: g^6j!_wnbbcdfm U$fM U _WNBVJ!fgJ! XYR [+{6ZO~ ZxUWV$NO.XYM P R-NBvaeuJcdJ!\M J! M UweM R6VOhJa^-fgJ!yWZxM SUWV$NB g U!UWL Opłaty za uniewa nienie i informacje o statusie certyfikatu!" 2, + % '01%&!*%,4&%'()&!*%2%&%2 &(!"&(, 2/ +, 1 %+% '( %% '%-, % 0+ F$ %2 %,4&& $ 2%+(&,,,(%22&( M,- 2 &(,1!",4, '&( % ' 5!*6 %2 '&( % '% & &1 0-,)%+% '( %% '%" )/ %,& %%&!" $ 2% + ( &,%&,, -,(1 2( +,, -, %% '%, 4) Inne opłaty!"&2/+%+% 5%E6+% & ),/ %%4,&'(%2%22&1 (%&((-(&,1 $ A 6 wš6 œ!

38 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,(1 ((1,(1, 8,% $4 '( 1 $ '(1,401,01,'&,%(1,%,0%((, +%4,1 B Zwrot opłat!",+,b12-,%+% 2+(&& M-(,%22%2%'()),-,%+% 1& ) ) %D,,,'%),/%'%%(+ $%+ D, %22& ),/% '% % ( +(,,%1,!" )%( 4 2)B 2)0-(&8,$4'( V),+/,,,,9E 2.6. Repozytorium i publikacje Informacje publikowane przez CERTUM '&( %2!",4 ) %&, 4%()& $'(1 8,$4'( 1 > 1.?5 >i ), 1.?5 > ), 1.?5 >i, 1!5 >i ), 1.?5 >!! 1%4,0'(1 %0((1'%2201 '0% 5!*6H '0%,4 ) %,2%(!*1 0,%& ),& ',&!"H,& %&,2%(!* %,%, %) %(4 5 & 0+(6H '&(&1 + ' %4,0 '(1 %0 (( '

39 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ' ( %2 ),, -,& 0 %+% F0 %2 '0 % %& %&,4,(2,(%('&(%'%2 F, ,& %2%+% Cz stotliwo publikacji &(%2(!") $'(8,$4'( #,<H '%4,0'('%(%()&!"#,1,)&('0H '%0((#,1,)&('0H ' %220#,),1, ) &( '0H '0%#,;>;;>>H %,%, %) %(4#,1 &%!"H '&(&#,1,)%% Dost p do publikacji '&( %2!" M, %+%!" &&+,+ ' && 2(), %&,,&1 %%& %2 &,'&0%&,%1, % - 0 %&1 ),(4,,,+&() % 0 - &1 ) 4(%%,0,%1'& &,&% 2.7. Audyt & %,% ( -,- 4 (, %+% (!" %2 ) &0,(&,%& 5+)() $4'(8,$4'( 6 %,!",,&-,,,% ), %& $ ),&,, ) %4, '(1 0 (,%()4,'( +0 %4,%'(!5 >! 1%(( &'%%%%2 1&F$ %,!"&2/,&04 5%,46(, (,

40 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja %,462%,%,(,,,& 4?. G % 6A 5,E Cz stotliwo audytu %, 54 46,(),+-/,-/ % %&,%& & 5, &,-/ 8,& $4 '( $) '(6( (&(, % To samo /kwalifikacje audytora %, 4 ( %),,(%,+- ),!" %(4 () %2,()), %& %,/ 01 0,(),, %,%& '%%%%2 5$8I61 4,2'&(,%,02B1 2/ () () %2 &1,2 ),()) )&4-0, %%( %, 4 (,,) (,4 ()1 '%(%())%% Zwi zek audytora z audytowan jednostk $%: Zagadnienia obejmowane przez audyt %, 4 4,(,,& -& &I%'',$%2%N,I%',% U 6oQV$ g_wnqikv$m fzxm cdl UW_<R6fg^ SV$M NBUWV$M RdXYJaVˆSUWV$NBM 5I$NI U 6oQV$ g_wn XYM ZxR-NBM Jaf Š gnb6jav$m NBM UW_ 1&,( 0 %,& U 6oQV$ g_wn 2'!"1 %+% '(,%-,1 2 &,4%,1 %!"1 (&,%&&%1,%),, (,%(1,%&&&0' %(!"1,%& ),0%4% &

41 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Podejmowane działania w celu usuni cia usterek wykrytych podczas audytu.!! %,0 4 4 ) G % 6A!"I2B2)() %9;,,, & 0, 2 %2B I'&(%%4%%(%(%,%()( civ$\ O4cdR-^6P TeWOQP VO~ZxM R g_wnbuwv$u$ptsp NBvaV$U \RAh`V$R6 6R [+{ -UW\ cim U$Zx\6U _WNBe +cdv$jazxuw^6 V~ZxUWV$NO.XYM P R-Z[+M V$UWR6L M \6JaeR-f O~ZxcdV$\UW\ V$\bW^ O ZxUWV$NO4XYM P R6Z[+M km tˆm fg_cduwp NBJ!V 6UW\ cdm UWZx\U g_wnber Ja 6U)ciJa^ [+{' ^6UWZO~\ [+b<j Zx\6R6_WJ!eWOQ \R-eMAUW_W\6U$fM lm Zx ^6\6MAR-j?R-L fgj!ywzxm \6R6eM UW_W\6U$fM YXY fgp Z[+JafJaeR-fgM R gv$\bw^-vae ZxUWV$NO.XYM P R-Z[+M JaV$R-\+ciV$\UWeM ^ O~eR6f OQ NBUWV$ M fgm UQe\fJaeM UWfgM RTM Zx:^6\6M R6j?R-L fgj!ywzxm \J!_WNBR6fg{+cdJ!M f XYJ!V$ J!eR6fgM e_w\ OQ_WZOzP L M UWfZxM S m<nopsr 6f XYJaV$ R6Z[+RTNBRl\6Ja_WNBR6fM U M UW_W\6Z\6JafR:eŠV$UciJa\ O~NBJaV$M tacdv$\6u$_wjr6fr cdj!zx\nb{:uwl UWP NBV$JafM Zx\fg{:J!V$R6\ eu g\r-_$r-^6fm Jaf OQZxciV\ O.ciR6^-P R6Zx Jcd -L M P J!eR6fR e)civ$r6_wm UW Informowanie o wynikach audytu! %,% & 0+( 0) ) U 6oQV$ g_wn %( %,%()(,-'%(!"& &-&,&%,(%2%& 2.8. Ochrona informacji %(124,)(,%'&( ) &,1, 2)%()& & &1 0- pi_wnbr6e{ \ ^6fM R _WM UWVcdfMAR V$ JTJ!ZxV$J!fgM U^6R-f O~Z J!_WJ-JaeWO~Zx 07(&&&&& %(1 & &%,4 ) '&(1 0 %2,4 ) ' $+, -0, 1 0, ),!" ),1, -1,2%2-,&%(&,&&1()&), +,B),1&() %&2)%()& S)m<noqpsr fm U P JciM [+U R6fMTfgM U civ$\uwzxjae [+U P L gzx\ O cdvo~er6nbf OQZxz_$ 6_WP VO-U$fNBvae+t2P NBv!V$U _Wj? {k^6j _WP jr6^-r6fmar cija^ cdm _Wv!ê L dmaff O~Zx^6R-f O~Zx.t P NBvaV$U) J hjo O _Wj g O ^-JKM ZxqJa^6NBeJ!V$\UWfgM R Informacje, które musz by traktowane jako tajemnica 2 ( %,1( 0,& 0 -,& ) - '(1 ) 2) / (& %&(((&,42 9 1%,( B% I'&()(&4,42 %)4), '&,) '&(&(,%2201()&(120(%( (& %+% '(H + 9 $ (&4,42 %& 4 %(,,&- %2( '&( 1 1, %2 (,421, 0,42,()+ 24,,+ %%'-

42 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,%( &( '&( & %,( &(,(( +-%2& %), H '&( +()(,N, %220 5& -%&0 %22& &%'()&1 1 (1,1, %2 %'0H()&'&(%&'%2 %&1, & ( 8,% $4 '( 6H4-/'&(&2/%,4+),)&-&((+-5%2261 0(&50+-1( " % /C (Y,.E 5?.,. () (1 (&6H 0 '&(, 5 6 ) %+% & '(& &!"%((H 0 4( 4(1 / & 2B!" 5,, < 4 4-/ '&( 2/%2,46H,+B(1 '&(,44 -, 2() 4 &1 '&(,&% %+% & '(& (&,&( pifm \UWNBJ owuwzxfjal J h`m UW_Ž Š ŠJ-JaeM {-\ [+U \6R6Zx6JaeR6fM UŽNBR [+UW fm ZO ej 6UWZ _WNBV$Jaf O JaeWO JDyWeM R-^6Zx\UWfM UŽ g_wj? 'h ZxUWV$NO4XYM P R6ZO4[+f O~Zx _WJ O Ja^ cdj!e)m UW^-\M R-L fgud\r2\r6zx6jaer-fgm UdNBR [+UW fm ZOFMw\6R6_WR-^cdJ!_WNBbcdJ!eR6fgM R<\<M f XYJ!V$ R-Z[+R6 MaciJafJa_W\6{ J!^ cijaem UW^-\M R-L fgjay P R-Vf{q\Bh`J!^6fgM U)\cdV$\UciM _WR6 MBciV$R6eR Informacje, które mog by traktowane jako jawne '&(1024,),+ '%(%+% '(%)'&(( 0-'&((%4 '&(1 0%& ) ',() ', &,&,: $(&%( 4 &,%,41 %22 4%()&,'%(-,&1('&(%&( ',4((%%2 4-/ '&( +(),N, %220 & 2/ %,4&,&&+),)%221-& (( & ( '&(1 %4,& '( %& ((1 )( $'(8,&$4'( 1 %&0!"%22&1 %+% 1,,%01 '%4,0'(1%0((1 '%22010,4

43 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja '0%5!*61 ) 0 1, %) %(4 5 & 0+(6 $%2!") 0((%(4%())%,1 B(B Udost pnianie informacji o przyczynach uniewa nienia certyfikatu,%1,%'%4%(,%%( #(10('(%1'&('% 0+%(2%& Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w przypadku nakazów s dowych I'&()(&4&/%,4), 0),1 +) +% & B 2)%()!($( Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic w celach naukowych 3( 8, $4 '( -, & B & Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic na danie wła ciciela 3( 8, $4 '( -, & B & Inne okoliczno ci udost pniania informacji stanowi cej tajemnic 3( 8, $4 '( -, & B & 2.9. Prawo do własno ci intelektualnej % 1,1 1 '1 ( ) +-/ %) +-!"2)%(4,%&,,5& +-6% (,,

44 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja ,%10&)('%%2 1!"( +-),&% '%1 - % %2( '% 5,:96 S)m<noqpsr cija_wm R-^6RˆeWOQj{6Zx\fUgcdV$R6eRˆ^6Jƒ^6JaeJ!L fguhj civ$ja^- gp NB L ˆM f XYJ!V R6Z[+M civ$j[+uwp NBJ!eR6fU[ t M cil UW UWfgNBJ!eR6fgU[uM e^-v$r6 R-fgU[lfgRciJa^-_WNBR6eM U)L q\bh`j!^6fm U)\fM fgm U[+_W\ OQ ] J!^6UWP _WUW IKJ!_WNBbcdJ!eR6fgM RdSUWV$NO4XYM P R6ZO4[+fgUh`J! Znak towarowy, +,() 4 % ' %)+) C ) +)!"* ( & & & & 2/%,) ) 4 2 %,(&(, C!"(,,&&&, %%((,+() %!"C,%!",(%& &&((%), %%((

45 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja Identyfikacja i uwierzytelnianie $(, 0, '( &- %2201 0& %(4!",,'0C,- '&(1 0%& ) - '%,'%()-,1( ) 24,, % -1 '&( ),+,, &&, '% $,% '(, ( G,.() x" &' ' (( %22 E!",%,((%+% '(( 3.1. Rejestracja pocz tkowa!((%22&&(,1,%22+,() ((4,, () D%! " #$ 5,,%4,0,()'1'!"!(( 2(&%(,%1 0 (,,& '% %22%&()%4, '( &,%,,,&%2,,'%() 8, %22,,( 4 (( (, $ &-& '%,, %22 ( 4 % %0%+%!"),'%%2 8, %22 4%(),%+% '%% % %2 %2 () 4, '% / 4%(), +/'&% (( %2,/,24,,,'%5C&061 / 4 % &! %2 J,/ %4, ((,0,, % 5, D96H ( %22&/ %%4,'(%2% ((1 /40())5 " * 1,D996H ( / 4 5(-( &,) 4 '(1,+% 0(,( ' 24,),&& %6 & &,%&&&%((1 (5-,%'%6/%&4 -,%+%!" $ A 6 wš6 œ!

46 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja nu[+uw_wnbv$r6z[+rl Ja UQeWOQ RBhR'sJa_WJ 6M _WNBUhJd_WNBR6eM UWfM Rl_WM bw_w 6_WP VO6UWfNBRlL l civ$r6eja JaZxfM JafUh`J6ciV$\UW\:fgM UhJdV$UcdV$UW\UWfgNBR-fgNBR e ci gfgp ZxM U V$U[YUW_WNBV$R-Z[+M ˆS m<nopsr ^6Jcd _W\Zx\R [+UW^6fgR-Ptk^6L RHeWO 6V$R6f OQZx NO4cdv!e ZxUWV$NO.XYM P R6NBv!e+tkNBR6P M UKcdV$J!ZxUW^6 gvo V$U[+UW_WNBV$R6Z[+Mtue P NBvaVO~Zx efm Ja_WP M2J V$U[+UW_WNBV$R6Z[+b J h`{ OscdV$\UW_O~j?R-fgU \RlciJayWV$UW^6fM ZxNBeUW \ewo~p j?u[ cijazx\6no twcijazx\6no UWL UWP NBV$J!fgM Zx\fU[ t em NBVO~f O _WNBV$J!f NO.ci M Nci t \R-y M ZxŽV$J!\ cdr-nbvoqer6fm UfgM UeWOQ RBhRXYM \ O~Zx\fUh`J PJ!fgNBR-P NB F\ efm Ja_WP J!^6R-e)Zx{ Typy nazw ',!" ), &) SE> OD 0-1 0, '%1(,+() ( &% % (( %()%22010),,,&SE>5+& 4 SE6 $, %220 0 '01%& '!" ), & 0& J3 5-& && 61 2%,&,+% &,( SE SE & J3,% 4 &-/,' 2%0 &%,&5J31 R6f'h` J! R-M f kr6 UW_$UWV.UWVi 'O~_WNBUW 61-!G;:$ %22&+% +,%, '0 & 24,)&, ) %22 %+((&%((%22&'!" %4(%223&/, (%221,&!G< ) '1 '0 % 5!*61 $ '(1 1( 0 %0,2%(!*,)&!G9:D<&&&&0+ *J$5!G9::<6 2D9,&& & +, %220 &,(,',9'( 2D9& +,4,&%'% Nazwa polityki certyfikacji %&*OI %&*OII %&*OIII %&*OIP %&$ Wymagania 3%-/%2(%2%,%1, 4%((,&%5%2(3&6 (( D 3%-/%2(((,&%5%2(3&6,%1,( ( 3J3,&%,SE(,%1,(( 3J3,&%,SE(,%1,(( 3J3,&%,SE(,%1,(( DC,'& )/2%10)2%&,%&SEH 0- &)/2%10-,(

47 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja _W\ O~_WNBP M U.cdV$\UWP R-\R6fU.cdV$\UW\l_W 6_WP VO 6UWfgNBRleU~e)fM Ja_WP :JdV$U[+UW_WNBV$R6Z[+b~M f XYJ!V R6Z[+U tqp NBvaV$UQ\6Ja_WNBR6f{l M UW_W\Zx\J!fgU4cdV$\UW\ V$\{6^ ZxUWV$NO4XYM PR-Z[+MQezZxUWV$NO.XYM P R-ZxM UieWO~^6R-f O~ H_W -_WPVO 6UWfgNBJ!eMQ_W{ [+R-efgUW s \Zx\6Uh`v!j?J!eR L M _WNBR ^-R6f OQZx2 M UW_W\Zx\J!f O~Zx2e ZxUWV$NO4XYM P R6ZxM U$[+UW_WN \'hja^-fgrd\\6r6l UWZUWfM UW Q. MAciJa^-R6fR[+UW_WN ê V$Ja\6^6\6 cdr6nbv$\qnbr6p U)V$Ja\^-\ Konieczno u ywania nazw znacz cych 3,) +, 0( J3 %22,() ( (4%&%2&(4% & %%0(5J361N,'% ((1%(,%'%%22 3 J3& +,/ 4 4%() 0 5,( 0) #&4,,0(%5,%$# 61,. #g; # N(0,10,+%2&%221,. #&10&&,24%2&%221,.z * # ( %22 %2 (1 0( %( %221(- J3 )+ F %2 F 5 (6H % & &2/,,%%%2%),1,. #,&% &% 0 4%( %22 %2,, 0()1,. 0 # (, ((,&% &% 0 4%( %22%2,,0()1,.ƒ8 #,& %221,.ƒ0 * #%%2%), 1,. " #,,0()%22 3 %22 J3&% 2/, %% (( %),'( Zasady interpretacji ró nych form nazw I( 0 %&!", 2 '(, '& '0 &,: ( 8,% $ %( ( 0 J3 %( 4,,D9(,%&% Unikalno nazw 3J3%22(& %22M-(, 0&& &-&,D99D9 +(( 4 %%-'01!",,, '% (%5,&!"6%&(0'%10 )0)J3(%-+- %22

48 Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja &,&!" ( %-/ 01 2+% 242 %& F 1 ( 0 2%() ( +- 0%&-,&%+% &() )) +-/ %+% 12%2,&)%+% Procedura rozwi zywania sporów wynikłych z reklamacji nazw C2 4 % 1 0 ) +-) %22!", %22&, +% 4 )%&) %((41+2 (),)+-,J31,(%2%, civ$\ O4cdR6^-P +cijae_wnbr-fgm Rq_cdJ!V frqnbl U V$UWP L R6 R-Z[+M`fR6\6eS m<nop r V$UW\UWV$e [+U)_WJ6M U$cdV$R6eJK^6JKJ!^6V$\6 gzxuwfgm RqefgM J!_WP _W 6_WP VO-U$fNBRˆL [+U h`j \R-eM UW_$\6UWfgM R?t 6UW\ cijafgj!_w\uwfm R)[+R-P M U[YP J!L em UWP Ja^ cdj!e)m UW^-\M R-L fgj!ywzxm \NBU h`j NOQNB j? ws)m<noqpsr V$UW\6U$V$e [+U _WJ6M U NBR6P 6U cdv$r6ej ^6J~cdJ!^6U[+ JaeR-fgM Rke_W\UWL P M Zx ^6UWZO~\ [+MT^-JaNO~Zx\{-ZOQZxz_WP j?r-^6fmlfr6\6ewo _W 6_WPVO 6UWfNBRzM civ$\ O~^6\6M UWL R6fgM Rq ewo~fgm P joqzx\qnbuh`j fgr-\e Dowód posiadania klucza prywatnego M-,& && +, %, '%(,% % 1%4,'(,+()&!"%(( 5,% & 4 '0%B '( &-6&%)%/ -/1,&, % %(), + %%2 '('%,% (%,0,, % J0, 2/ -,&1,,,% '( % %2 4 %& &1 24,)& +)&,%%22 $/,,%,%'(%5%,(,% ' 1'%2%,%6 $,,0,, % & /,% ' +, ), (( &,'(, ), %( %N'% % '% 5,% %2 % % % '%61,, %% ((1,, ), '(1 %( %N'% % '%1+2-,,%4,%'( OQ v hqcdv$\6uw^6_wnbr6em UWfM R ^-JaeJa^- cija_wm R-^6R6fM R P L gzx\6r cdvo~er6nbfguhjlfm U\fgR [+^6 [+U\6R6_WNBJ!_WJaeR6fgM R ecdv$\ O.cdR-^6P!th^ O 6{6^-R6fMAU)_W -_WPVO-UWfgNBR6cdR6V$RdP L Zx\ OQ[+UW_WN.h`UWfgUWV$JaeR-fgR6cdV$\UW\ gv$\{-^qzxuwv$no.xym P R-Z[+ML 6cd gfp N VU[+UW_WNBV$R6Z[+M fgr 8% 2/ ) 5 '( (6J,&&2/,%(%&& 1 ( 0 & % %2 (&%,,

Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.3 Data: 26 pa dziernika 2005 Status: poprzedni

Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.3 Data: 26 pa dziernika 2005 Status: poprzedni Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.3 Data: 26 pa dziernika 2005 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. (dawniej Unizeto Sp. z o.o.) CERTUM Powszechne Centrum

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.0 Data: 23 października 2002 Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.0 Data: 23 października 2002 Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.0 Data: 23 października 2002 Status: aktualny UNIZETO Sp. z o.o. Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486

Bardziej szczegółowo

Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Us ug CERTUM

Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Us ug CERTUM Kodeks Post powania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Us ug CERTUM Wersja 3.0 Data: 15 sierpnia 2006 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.0 Data: 23 października 2002 Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.0 Data: 23 października 2002 Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.0 Data: 23 października 2002 Status: poprzedni UNIZETO Sp. z o.o. Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM ul. Królowej Korony Polskiej 21

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.0 Data: 15 sierpnia 2006 Status: poprzedni

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.0 Data: 15 sierpnia 2006 Status: poprzedni Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.0 Data: 15 sierpnia 2006 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej 21

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.1 Data: 02 maja 2005 Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.1 Data: 02 maja 2005 Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.1 Data: 02 maja 2005 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. (dawniej Unizeto Sp. z o.o.) Centrum Certyfikacji Unizeto

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna 13 71-838

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.7 Data: 31 październik 2014 Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.7 Data: 31 październik 2014 Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.7 Data: 31 październik 2014 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 19 kwietnia 2012 Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 19 kwietnia 2012 Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 19 kwietnia 2012 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 12 sierpień 2010 Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 12 sierpień 2010 Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 12 sierpień 2010 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji. OID: wersja 3.1

Polityka Certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji. OID: wersja 3.1 Elektronicznie podpisany przez Narodowy Bank Polski Data: 2017.03.13 14:21:06 +01'0 Polityka Certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji OID: 1.3.6.1.4.1.31995.3.3.1 wersja 3.1 Departament Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE LEKARSKIEJ/DENTYSTYCZNEJ.... (nazwa praktyki) wydana w dniu... przez...

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE LEKARSKIEJ/DENTYSTYCZNEJ.... (nazwa praktyki) wydana w dniu... przez... POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE LEKARSKIEJ/DENTYSTYCZNEJ (nazwa praktyki) wydana w dniu... przez... na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.6 Data: 01 września 2008 Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.6 Data: 01 września 2008 Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.6 Data: 01 września 2008 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.2 Data: 20 lipca 2005 Status: aktualny

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.2 Data: 20 lipca 2005 Status: aktualny Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.2 Data: 20 lipca 2005 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. (dawniej Unizeto Sp. z o.o.) CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.1 Data: 01 lutego 2005 Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.1 Data: 01 lutego 2005 Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.1 Data: 01 lutego 2005 Status: poprzedni Unizeto Sp. z o.o. Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.1 Data: 23 października 2002 Status: aktualna

Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.1 Data: 23 października 2002 Status: aktualna Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM - CCK Wersja 1.1 Data: 23 października 2002 Status: aktualna UNIZETO Sp. z o.o. Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.2 Data: 7 października 2011 Status: poprzedni

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.2 Data: 7 października 2011 Status: poprzedni Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.2 Data: 7 października 2011 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marszow.pl 1 z 5 2014-12-16 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marszow.pl Żary: Usługa ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 4.0 Data: 03 listopad 2015 Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 4.0 Data: 03 listopad 2015 Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 4.0 Data: 03 listopad 2015 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC

Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Zasady dostępu i korzystania z usług sieciowych Web API oraz SFTP w ramach systemu RRM TGE / RRM TGE OTC Strona Nr 2 Ilekroć w Zasadach użyto poniższego terminu, rozumie się przez to: Usługa sieciowa Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 01 czerwiec 2015 Status: aktualny

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 01 czerwiec 2015 Status: aktualny Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 01 czerwiec 2015 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej 21

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.0 Data: 19 października 2009 Status: aktualny

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.0 Data: 19 października 2009 Status: aktualny Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.0 Data: 19 października 2009 Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 2.4 Data: 19 maja 2006 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Radosław Wiktorski Kluczowe informacje o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych Przepisy prawa dotyczące

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach I. Informacje wstępne Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.2 Data: 09 maja 2005 Status: poprzedni

Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.2 Data: 09 maja 2005 Status: poprzedni Polityka Certyfikacji Niekwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM Wersja 2.2 Data: 09 maja 2005 Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. (dawniej Unizeto Sp. z o.o.) Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

REJESTR zbiorów danych URZĄD GMINY SZEMUD

REJESTR zbiorów danych URZĄD GMINY SZEMUD REJESTR zbiorów danych URZĄD GMINY SZEMUD Szemud 2015 Nr Nazwa zbioru SPIS TREŚCI 1 Ewidencja płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1/2015 2 Rejestr mieszkańców 2/2015 3 Ewidencja podatników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski Bochnia: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna 13 71-838 Szczecin

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Katowice: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek policji garnizonu śląskiego o stałym oraz dynamicznie przydzielanym adresie IP Numer ogłoszenia: 319259-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 713 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia \ 0 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 713 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia \ 0 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 713 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia \ 0 marca 2013 r. w sprawie wystawiania certyfikatów dostępu do systemów informatycznych funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku DO-0133/7/2011 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji

Polityka Certyfikacji Polityka Certyfikacji Zabezpieczenie poczty elektronicznej dla firm Klasa 1 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Identyfikacja polityki... 2 1.2 Historia zmian... 2 1.3 Odbiorcy usług oraz zastosowanie certyfikatów...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii

ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii ZARZĄDZENIE NR 41) /2013 Dyrektora Zarzadu Terenów Publicznych z dnia )±..hkj.~.\.n..q...w~~ii zmieniające Zarządzenie Nr 45/2011 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 4 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Podpis. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.2.1 wersja 1.5

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Podpis. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.2.1 wersja 1.5 PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Podpis OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.2.1 wersja 1.5 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa dokumentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 14 lipca 2008 r. Status: poprzedni

Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 14 lipca 2008 r. Status: poprzedni Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.4 Data: 14 lipca 2008 r. Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna 13 71-838 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016. Strona 1 z 4 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie aplikacji mobilnej Parkowy Detektyw Numer ogłoszenia: 323918-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2 PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Polityka Urzędu Znacznika Czasu

Polityka Urzędu Znacznika Czasu Polityka Urzędu Znacznika Czasu (Certum Time-Stamping Authority) Wersja 1.1 Data: 26 listopada 2002 Status: poprzedni Unizeto Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin Polska http://www.certum.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ. lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE.

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ. lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE. SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin reguluje: a) zasady związane

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo