ZASTOSOWANIE SOFTWARE FACTORY DO TWORZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE SOFTWARE FACTORY DO TWORZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE SOFTWARE FACTORY DO TWORZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI SEBASTIAN SZMIGIELSKI SGGW Warszawa Streszczenie Współcze nie tworzenie systemów informatycznych wymaga wykorzystania nowoczesnych narz dzi. W rodowisku zwi zanym z platform NET powstało wiele interesuj cych narz dzi. W artykule przedstawiono produkt z grupy Practices & Patterns - Software Factory. Omówiono podstawy tej technologii oraz sposób jej wykorzystania w tworzeniu systemów informatycznych. Dokładniej zaprezentowano jeden z typów Software Factory Smart Client Software Factory. W cz ci ostatniej przedstawiono u ycie produktu Software Factory w praktyce do tworzenia systemów informatycznych na przykładzie niewielkiego systemu klasy CRM. Słowa kluczowe: Smart Client, Software Factory, NET, CRM 1. Wst p W szybko zmieniaj cym si wiecie systemy informatyczne musz by tworzone na czas. Krótkie terminy realizacji wymuszaj stosowanie gotowych elementów i wyspecjalizowanych narz dzi. Niegdy systemy były pisane od podstaw, du pomoc było opracowanie bibliotek funkcji a pó niej obiektów, z czasem pojawiły si bardziej zaawansowane technologie pozwalaj ce na łatwiejsze i efektywniejsze tworzenie systemów. Współcze nie rodowiska takie s na tyle rozbudowane, e w wielu przypadkach wystarczaj do stworzenia skomplikowanego systemu w bardzo ograniczonym czasie. Jest to mo liwe, bo projektant cz sto korzysta z gotowych komponentów i nie musi martwi si szczegółami technicznymi na niskim poziomie, swoj uwag skupia głównie na tre ciach merytorycznych. Gotowe elementy, pocz wszy od logowania, poprzez wykonywanie innych typowych operacji, po integracj z baz danych, ułatwiaj realizacj systemu. Oczywi cie proponowane rozwi zania dotyczy musz zarówno aplikacji stacjonarnych jak i internetowych, aplikacji klienckich i serwerowych. Poniewa wi kszo systemów musi by w ci gu cyklu swego ycia modyfikowana wa ne jest aby architektura systemu była wła ciwie zaprojektowana. Pomoc w projektowaniu architektury stało si podej cie komponentowe, standardy takie jak CORBA czy COM znacznie ułatwiły zadania projektantów. Wa nym momentem było powstanie specyfikacji J2EE, która zaproponowała nowoczesn architektur i wyznaczyła kierunki rozwoju aplikacji wielowarstwowych [3]. Jednocze nie powstało wiele l ejszych rozwi za, z pomoc przyszły tutaj zarówno wzorce projektowe, jak i rozwi zania narzucaj ce szkielet systemu tzw. frameworki. Te ostatnie popularne s zarówno w j zyku Java (np. Spring, Struts i inne [1,8]) oraz PHP (Symfony, Zend i inne [9,10]). Tak e na platformie.net (która sama nazwana jest przez twórców frameworkiem [5]) pojawiaj si podobne rozwi zania (ASP.NET

2 92 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Sebastian Szmigielski Zastosowanie Software Factory do tworzenia systemów informatycznych MVC [2]). W konkretnych przypadkach tworzone s tak e specjalistyczne frameworki [4]. Sformalizowano tak e inne do wiadczenia nagromadzone podczas realizacji wielu systemów, gromadz ce sprawdzone rozwi zania architektoniczne, aplikacje referencyjne i dobre praktyki. Takim rozwi zaniem, które stało si przedmiotem naszych bada, jest Microsoft Patterns & Practices (P&P). S to zalecenia Microsoftu jak nale y projektowa, programowa oraz wdra a aplikacje na platform Microsoftu. Zalecenia te zawieraj gł bok techniczn wiedz i przetestowane kody ródłowe oparte na praktycznych do wiadczeniach zarówno architektów, programistów, konsultantów Microsoftu, jak równie partnerów i klientów. Rezultatem tej wiedzy s rekomendacje jak nale y tworzy aplikacje. Wyró niono nast puj ce typy porad i instrukcji: Guides (porady) zawieraj spisane instrukcje, dzi ki którym mo na pozna w szczegółach techniczne problemy i wzorcowe rozwi zania. Porady te zawieraj tematy takie jak: wzorce projektowe, architektura aplikacji, integracja, wydajno i bezpiecze stwo. Reference Implementation (przykładowe implementacje) zawieraj przykładowe aplikacje demonstruj ce praktyczne u ycie porad P&P. Na ich podstawie mo na nauczy si, jak porady s zastosowane, lub te skopiowa kod lub koncepcje do własnej aplikacji. Software Factories (fabryki oprogramowania) pomagaj architektom i programistom w efektywnym tworzeniu aplikacji wysokiej jako ci danego typu, takie jak: Smart Client Applications, Web Service Applications i Web Applications. Ka da Software Factory zawiera aktywa i narz dzia programistyczne. Aktywa zawieraj powtarzaj ce si komponenty (kody ródłowe), dokumentacje oraz przykładowe implementacje. Narz dzia programistyczne zawieraj wizardy (kreatory), generatory kodu i wizualne designery (projektory). Szczegółowym przedmiotem naszych bada była mo liwo praktycznego zastosowania Smart Client Software Factory [6,7]. W dalszej cz ci pracy zostan omówione zagadnienia zwi zane z fabrykami oprogramowania, przedstawione b d kolejno główne cechy fabryk. Nast pnie dokładniej b dzie przybli ony jeden z typów fabryk - Smart Client Software Factory. W cz ci kolejnej przedstawimy u ycie fabryk w praktyce do tworzenia niewielkiego systemu klasy CRM. Na zako czenie podane zostan uwagi i wnioski zwi zane z realizacj tego projektu. 2. Software Factory Software Factory jest to linia oprogramowania, która konfiguruje rozszerzalne narz dzia i procesy wykorzystuj c szablon Software Factory do automatyzacji w procesie tworzenia, rozwoju i utrzymania wielu architektonicznych typów produktów przez adaptowanie i konfigurowanie bazowych komponentów.net. Ponadto zespół P&P rozszerza powy sz definicj mówi c, e Software Factory jest to zestrukturalizowana kolekcja powi zanych cz ci oprogramowania. Głównym celem Software Factory jest pomoc architektom i programistom w tworzeniu wysokiej jako ci aplikacji specyficznych typów (webowe, okienkowe itd.). U ycie Software Factory w tworzeniu aplikacji daje twórcom oprogramowania wiele korzy ci, m.in.: Zwi zło. U ywanie Software Factory w budowie wielu linii produktowych (zbiór aplikacji dziel cych ze sob cechy wspólne i architektur ) pomaga zachowa zwi zło. Ułatwia to pó niejsze zarz dzanie oraz powoduje mniejsze koszty utrzymania i szkolenia. Jako. U ycie Software Factory ułatwia nauk i adaptowanie dobrych praktyk programistycznych. Ponadto programi ci sp dzaj mniej czasu na tworzeniu cz ci podstawowych a wi cej na tworzeniu cech charakterystycznych dla ka dej aplikacji. Redukuje to tak e ilo bł dów.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Produktywno. U ycie Software Factory powoduje automatyzacj pewnych czynno ci deweloperskich poprzez: framework aplikacji, application blocks, porady. Powy sze cechy ułatwiaj, automatyzuj, lub nawet eliminuj wiele codziennych zada wykonywanych przez programistów. U ywaj c Software Factory - mog skoncentrowa si oni na czynno ciach projektowych powoduje to zmniejszenie całkowitych kosztów i czasu implementacji. Ka da Software Factory jest unikatowa i posiada wiele specyficznych zestawów porad przystosowanych do pomocy przy budowaniu konkretnego typu aplikacji. Wymienimy je kolejno. Factory Schema (schemat fabryki) - schemat ten przedstawia powi zania aktywno ci i zalet fabryki. Reference Implementation (przykładowa implementacja) - zapewnia przykładowe implementacje z u yciem fabryki oprogramowania. Architecture guidance and patterns (szablony i przewodniki architektoniczne) - wyja niaj wzorce u yte w fabryce. How-to topics (rozdziały jak to zrobi ) - dostarczaj algorytm post powania do zako czenia zadania. Recipes (receptury) - automatyzuj algorytm post powania How-to topics cało ciowo lub poszczególne jego kroki. Templates (szablony) - s to gotowe elementy aplikacji, które umo liwiaj szybki start. Designers (projektory) - dostarczaj informacje dla architektów i programistów w modelu aplikacji na wy szym poziomie abstrakcji. Reusable code (powtarzalny kod) - to gotowe komponenty implementuj ce podstawowe i wspólne elementy ka dej aplikacji, tj. logowanie, wychwytywanie wyj tków itp. Ponadto trzeba podkre li, e Software Factory mo na bez problemów rozszerza i dostosowywa według własnych potrzeb. Wyró niono kilka typów Software Factory: Mobile Client Software Factory, Web Client Software Factory, Smart Client Software Factory. Mobile Client Software Factory umo liwia programistom tworzenie aplikacji na urz dzenia mobilne z systemem Windows Mobile, które mog si kontaktowa z systemami zewn trznymi poprzez sie, tj. Wi-Fi i GPRS. Urz dzenia mobilne s bardzo powszechnie u ywane w biznesie, pozwalaj c na korzystanie z informatycznych rozwi za biznesowych w dowolnym miejscu. Pozwala to pracownikom na prac z dala od biura zarówno w przypadku dost pu do Internetu, jak i bez niego. Cechami wyró niaj cymi Mobile Client Software Factory w ród innych Software Factory s głównie Composite UI Application Block zintegrowany z.net Compact Framework (blok ułatwiaj cy budowanie interfejsu u ytkownika dla urz dze mobilnych) oraz Data Access Application zintegrowany z.net Compact Framework. Web Client Software Factory zapewnia sprawdzone rozwi zania w budowie du ych portali internetowych. Poprzez wprowadzenie modułowego systemu (ka dy moduł jest funkcjonalnie kompletnym i niezale nym komponentem) Web Client Software Factory pozwala na niezale ne prace zespołów nad ró nymi aspektami aplikacji, a tak e zwi ksza bezpiecze stwo i testowalno. Aplikacje budowane z Software Factory u ywaj sprawdzonych praktyk, takich jak zcentralizowane logowanie wyj tków oraz mog by wdra ane za pomoc XCopy (jedna z metod wdra ania aplikacji webowych w.net). Smart Client Software Factory jest to fabryka programowania daj ca fundamenty i startowy punkt do tworzenia aplikacji okienkowej. U ywaj c Smart Client Software Factory uzyskujemy nast puj ce korzy ci: ujednolicony wygl d u ytkownika - redukuje to koszt szkolenia ko cowych u ytkowników, ułatwiony sposób cofania, tworzenia lub modyfikowania funkcjonalno ci i zada biznesowych, pomoc w tworzeniu interfejsu u ytkownika, zapewnienie przy pomocy Visual Studio automatyzacji najcz stszych zada,

4 94 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Sebastian Szmigielski Zastosowanie Software Factory do tworzenia systemów informatycznych zapewnienie odpowiedniego poziomu abstrakcji i separacji pomi dzy poszczególnymi cz - ciami systemu. 3. Smart Client Software Factory Smart Client to najkrócej mówi c aplikacja która mo e wykorzystywa zasoby sieci lokalnych, serwisy serwerów Internetowych a jednocze nie mog ca pracowa offline. Wielowarstwowa aplikacja tego typu jest to rozwi zanie składaj ce si z wielu niezale nych od siebie funkcjonalnych kawałków. Kawałki te, zbudowane według wzorca wielowarstwowego, s ze sob zintegrowane za pomoc hosta, który formuje całe rozwi zanie. Wzorzec wielowarstwowy jest popularnym rozwi zaniem wykorzystywanym przy budowie du ych aplikacji, zawdzi cza to nast puj cym własno ciom: pozwala na wy szy stopie izolacji mi dzy infrastruktur aplikacji, a jego logik biznesow, zapewnia wi ksz niezale no mi dzy poszczególnymi komponentami biznesowymi, zapewnia sprawne rozwi zania, poniewa komponenty logiki biznesowej mog by dowolnie dostosowywane do specyfiki aplikacji, pozwala na powtarzalno kodu, poniewa komponenty logiki biznesowej i infrastruktury aplikacji mog by u yte w wielu ró nych rozwi zaniach niezale nie od siebie. Takie aplikacje wielowarstwowe mog korzysta z funkcjonalno ci wielu ródeł, takich jak usługi sieciowe (Web Services), funkcjonalno ci innych aplikacji lub systemów. Aplikacja typu smart client u ywaj c wzorca wielowarstwowego u ywa obudow (shell), która zapewnia cała struktur interfejsu u ytkownika. Moduły zawieraj poszczególne cz ci funkcjonalne, ale integruj c si z interfejsem u ytkownika komunikuj si z shellem i ze sob. Dostawca shella (shell provider) zapewnia tak e m.in. dost p do serwisów modułów, mo liwo wdro enia, aktualizacji, przechowywania danych i prac offline. Pozwala to na szybsze budowanie infrastruktury aplikacji, poniewa wszystko jest w jednym miejscu, a moduły zawieraj tylko elementy biznesowe i kawałki odpowiedzialne za moduł zamiast cało ciowego rozwi zania. Aplikacja typu smart client cz sto nastawiona jest na prac w architekturze zorientowanej na usług. Architektura oparta na usługach (SOA Service Oriented Application) jest to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia si na definiowanie usług, które spełni wymagania u ytkownika. Mianem usługi okre la si tu ka dy element oprogramowania, mog cy działa niezale nie od innych oraz posiadaj cy wyspecyfikowany interfejs, za pomoc którego udost pnia realizowane funkcje. Wiele organizacji definiuje własne usługi sieciowe zapewniaj ce funkcje biznesowe. Znaczy to, e mamy rodzin usług sieciowych dla systemu ERP, systemu CRM, systemu magazynowego itd. Aplikacje s wtedy budowane ponad tymi serwisami tworz c system rozproszony. Z aplikacjami typu smart client u ytkownicy mog tak e pracowa z danymi nawet je li nie s podł czeni do sieci lub usługi. Poniewa cała logika aplikacji jest usytuowana na komputerze lokalnym aplikacja smart client mo e dostarcza usługi nawet w trybie offline. Poniewa moduły s lu no powi zane ze sob moduły te mog by niezale nie od siebie modyfikowane, rozwijane i wdra ane. Rozszerza to wła ciwo ci lu no powi zanego klienta. Podobnie jak aplikacje webowe, aplikacje typu smart client mog by umieszczone w jednym scentralizowanym serwerze Web, sk d mo na je pobiera (mog by tak e rozpowszechnianie za pomoc płyt CD, DVD itp.). Po tym, jak aplikacja typu smart client zostanie wdro ona u klienta, to automatycznie aktualizuje si ona z najnowsz wersj dost pn na scentralizowanym serwerze. Ułatwia to tak e wdra anie i zapewnia, e u ytkownicy maj najnowsz wersje. Pozwala to na redukcj kosztów działu IT.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Guidance package jest to narz dzie, które rozszerza mo liwo ci platformy Visual Studio i zawiera instrukcje jak programi ci powinni rozwija aplikacje. Na przykład programista klika prawym przyciskiem myszy w Solution Explorer i wybiera element z guidance package. W chwili klikni cia mysz na ten element pakiet wykonuje serie zada. Rezultatem tych zada mog by proste elementy (np. metoda w klasie), lub skomplikowane (np. utworzenie nowego projektu z klasami zaczerpni tymi z szablonu pakietu). Smart Client Software Factory zawiera guidance package (instrukcje pakietu) zwany Smart Client Development Package. Pakiet ten zawiera wiele receptur, szablonów, providerów, edytorów typu, konwertorów typów i akcji przydatnych w implementacji aplikacji. Smart Client Software Factory zawiera i u ywa wiele u ytecznych bloków aplikacji. Bloki te zawieraj najlepsze praktyki dla aplikacji na platform.net. Aplikacje okre lamy jako poł czon okazjonalnie, je li w jakim okresie czasu nie ma ona dost pu do serwisu lub danych poprzez sie. Smart Client Software Factory daje mo liwo, by aplikacja działała w trybie offline, zachowuj c przy tym wła ciwo ci jakby była w trybie online. W tym celu nale y u y jednego z nast puj cych bloków aplikacji: Endpoint Catalog Application Block Connection Monitor Application Block Disconnected Service Agent Application Block Budowanie skomplikowanych interfejsów u ytkownika uruchomianych w Windows ułatwia Composite UI Application Block. Jest to gotowy do u ycia blok dostarczany przez Microsoft P&P group do budowy skomplikowanych, modułowych aplikacji typu smart client. Fabryka zawiera zarówno kody ródłowe, jak i podpisane biblioteki dla Composite UI Application Block. Composite UI Application Block u ywa Object Builder do budowania obiektów oraz wykonywania dependency injection (proces dostarczania zewn trznej zale no ci dla jakiego komponentu). Blok ten zapewnia nast puj ce funkcjonalno ci: dynamicznie ładuje niezale nie od siebie moduły we wspólny shell, zawiera Event Broker dla lu no powi zanych komunikatów pomi dzy modułami i elementami modułów, zawiera gotowe do u ycia implementacje wzorca Command, ma zaimplementowany wzorzec Model-View-Controller (MVC), framework z infrastruktur pozwalaj m.in. autoryzowa u ytkowników czy ładowania serwisów. Smart Client Software Factory generuje kod, który u ywa Enterprise Library. Dodatkowo fabryka oprogramowania zawiera biblioteki Enterprise Library. Smart Client Software Factory udost pnia schemat kroków, jakie nale y wykona w celu stworzenia aplikacji za jej pomoc. Schemat taki przedstawia rysunek 1. Do wielu z czynno ci przedstawionych na schemacie przygotowane s w fabryce receptury, które cz ciowo automatyzuj prace zwi zane z implementacj aplikacji. 4. Przykładowy system klasy CRM Przyj to zało enie, e system CRMtest dedykowany jest dla firm, które chc budowa dobre relacje z klientami, przy czym klient jest podmiotem gospodarczym (firm ). Od strony technologii aplikacja powinna by oparta o framework Smart Client Software Factory w celu weryfikacji przydatno ci tego frameworka do budowy du ych systemów informatycznych. Głównymi osobami pracuj cymi z aplikacj b d handlowcy i menad erowie sprzeda y, których celem jest sprzeda

6 96 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Sebastian Szmigielski Zastosowanie Software Factory do tworzenia systemów informatycznych produktów oferowanych przez firm klientom. W tym celu system został podzielony na nast puj ce moduły: Rys.1. Schemat tworzenia aplikacji typu Smart Client za pomoc Smart Client Software Factory ródło: Dokumentacja Smart Client Software Factory.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Klienci główny moduł odpowiedzialny za stworzenie i wy wietlanie kartoteki klienta. Z poziomu szczegółów kartoteki klienta mo liwe jest m.in. wy wietlenie historii modyfikacji klienta, komentarzy przypisanych do klienta, pracowników klienta czy te wy wietlenie kontaktów klienta czy sprzedanych klientowi produktach. Dodatkowo do tego modułu została dodana mo liwo wyszukania klienta, wy wietlenia klientów osoby zalogowanej, klientów z zast pstw osoby zalogowanej, Kontakty moduł zbieraj cy informacje o kontaktach z klientami, tj. maile, telefony, spotkania biznesowe itp. Dodatkowo do modułu została doł czona mo liwo wyszukania kontaktów, wy wietlenia kontaktów klientów, czy opcja Dzisiejsze kontakty (kontakty do zrealizowania dzisiaj), Finanse moduł odpowiedzialny za wy wietlanie sprzedanych produktów klientowi, czy te za administracj list produktów, Administracja moduł przeznaczony dla administratorów, pozwalaj cy monitorowa u ytkowników i ich role, U ytkownik podmoduł modułu Administracji przeznaczony dla u ytkowników, pozwalaj cy wykona m.in. zmian hasła, ustawienia profilu, czy ustawienia zast pstw. Jako j zyk programowania wybrano C#. Na pocz tku przygotowano schemat bazy danych i zało ono baz w SQL Serwerze. Wszystkie tabele i widoki zostały zrzutowane bezpo rednio na klasy w C# za pomoc narz dzia LINQ (Language INtegrated Query), które umo liwia nam modelowanie relacyjnych bazy danych, wykonywanie zapyta update/insert/delete. LINQ posiada pełne wsparcie dla transakcji, widoków, procedur przechowanych. Ułatwia on interakcje systemu z baz danych z poziomu j zyka programowania. Tworzenie aplikacji za pomoc Smart Client Software Factory powinno odbywa si w kolejno ci przedstawionej na rysunku 1. Poni ej przedstawiono najbardziej charakterystyczne czynno ci wykonane w procesie tworzenia aplikacji. Stworzenie widoków interfejsu u ytkownika wykonano przy pomocy Windows Forms API, słu cego do przedstawiania graficznego interfejsu u ytkownika b d cego cz ci.net Framework. Nast pnie nast piła publikacja i synchronizacja zdarze. W GUI (graficznym interfejsie u ytkownika) zdarzenia to np. naci ni cia myszy, klawiszy, ró ne zdarzenia sieciowe, dania od wie enia przez system okienkowy itp. W kolejnym kroku u yto Validation Application Block, który pozwala na stworzenie reguł walidacji dla obiektów biznesowych, które mog by u yte w ró nych warstwach aplikacji. Dodatkowo pozwala on na przeprowadzenie walidacji na poziomie interfejsu u ytkownika. Dalszym krokiem było u ycie Logging Application Block, który zapewnia standardowe funkcje logowania. W aplikacji CRMtest blok ten został wykorzystany do logowania zapyta id cych do bazy danych według schematu: {timestamp} {category} {title} {message}, gdzie timestamp data, category kategoria, pod który zostanie zapisana informacja, title tytuł zapisu, message wiadomo do zapisania (zapytanie SQL). Kolejny wykorzystany element to Security Application. Pozwala on na wł czenie funkcjonalno ci autoryzowania i bezpiecze stwa. W aplikacji blok ten został wykorzystany do wy wietlania elementów w menu. Raporty u yte w aplikacji (raporty oparte na RDL z ang. Report Definition Language) bazuj na definicji raportu pliku typu XML opisuj cym wygl d oraz dat. Zaletami powy szych raportów wraz z u yciem kontrolki ReportViewer to: wyra enia do kalkulowania i agregacji danych wraz ze wsparciem do warunkowego formatowania wygl du,

8 98 Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Sebastian Szmigielski Zastosowanie Software Factory do tworzenia systemów informatycznych parametry filtrowania, sortowania i grupowania dzi ki którym bez problemu mo na organizowa dane z dan precyzj, funkcjonalno ci, dzi ki którym mo na nawigowa, wyszukiwa danych danych, eksportowa do pliku czy drukowa raport. ródło: Opracowanie własne. Rys.2. Przykład generowania raportu ClickOnce mechanizm rozpowszechniania b d cy cz ci.net Framework został wykorzystany do wspomagania instalacji aplikacji. Do wdro enia lub zaktualizowania aplikacji potrzebne jest tylko opublikowanie aplikacji na serwerze i dostarczenie linku do niej przyszłym u ytkownikom. W chwili uruchomienia powy szego linku aplikacja jest automatycznie instalowana i cache owana na kliencie u ytkownika, a nast pnie uruchamiana z lokalnie. 5. Podsumowanie Rozwi zania z grupy P&P dost pne s bezpłatnie na zasadach open source. Oczywi cie aby z nich skorzysta nale y mie prawo u ywania Visual Studio Profssional. Podstawowym zadaniem było stworzenie prostej aplikacji CRM przy pomocy Smart Client Software Factory. Przedstawiona próba wykorzystania Smart Client Software Factory ukazała proces tworzenia aplikacji wykorzystuj cy podstawowe elementy produktu. Obsługa operacji takich jak tworzenie interfejsu u ytkownika, obsługa zdarze przychodz cych z interfejsu u ytkownika, komunikacja z baz danych według schematu wielowarstwowego wspomagana spójnymi regułami logowania i zasadami bezpiecze stwa, oraz sposób dystrybucji oprogramowania wiadcz o sile Smart Client Software Factory. Dzi ki modularno ci aplikacji bardzo łatwo mo na j rozwija dodaj c nowe funkcje oraz konserwowa poszczególne moduły. Wynikiem pracy jest kompletna aplikacja, która mo e by bardzo dobr podstaw do realizacji w pełni profesjonalnego projektu.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Bibliografia 1. Apache Struts Framework 2. ASP.NET MVC 3. Java EE 4. W. Karwowski, A. Orłowski, M. Grochowski, Budowa Portalu Internetowego dla Organizacji Studenckiej AIESEC Pozna, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, Nr 16, str , PSZW, Bydgoszcz, NET Framework 6. Platt David S. Programming Microsoft Composite UI Application Block and Smart Client Software Factory, Microsoft Press, Smart Client Software Factory 8. Spring Framework 9. Symfony framework 10. Zend framework APPLICATIONS OF SOFTWARE FACTORY TO CREATING INFORMATION SYSTEMS Summary Nowadays creation of information systems demands utilizing modern tools. In the environment connected with.net platform we can find many interesting tools. In the paper a product from Practices & Patterns group Software Factory is presented. Foundation of mentioned technology and a way of its utilizing to creating information systems are discussed. More precisely one type of Software Factory Smart Client Software Factory is presented. At the end practice utilizing of Practices and Patterns to creating information systems on the example of small CRM system is described. Keywords: Smart Client, Software Factory, NET, CRM Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Sebastian Szmigielski Katedra Informatyki Wydział Zastosowa Informatyki i Matematyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, Nowoursynowska

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH śyła Kamil 1 WebML, UML, MDE, aplikacje internetowe WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące róŝnice pomiędzy notacją WebML oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 101 16-01-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu Windows Server przy dostępie do Wonderware Information Servera 3.0 poprzez protokół HTTPS oraz zaporę (firewall)

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane

Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Program szkolenia: Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr Sławomir Luściński. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak

Stacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr Sławomir Luściński. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Informatyka programowanie (Android) Informatics programming (Android) A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej architekturę Spring. Aplikacja składa się z jednego

Bardziej szczegółowo