ZASTOSOWANIE CZUJNIKA IMPEDANCYJNEGO W OCENIE STANU BAKTERIOLOGICZNEGO WODY WODOCIĄGOWEJ - BADANIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE CZUJNIKA IMPEDANCYJNEGO W OCENIE STANU BAKTERIOLOGICZNEGO WODY WODOCIĄGOWEJ - BADANIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 woda wodociągowa, wtórne zanieczyszczenie, biofilm, monitoring, bioczujniki, spektroskopia impedancyjna Agnieszka TRUSZ-ZDYBEK, Teodora M. TRACZEWSKA, Katarzyna PIEKARSKA, Izabela BIEDROŃ, Magdalena SITARSKA, Andrzej SAWKO * ZASTOSOWANIE CZUJNIKA IMPEDANCYJNEGO W OCENIE STANU BAKTERIOLOGICZNEGO WODY WODOCIĄGOWEJ - BADANIA WSTĘPNE Jednym z najczęstszych problemów w czasie eksploatacji sieci dystrybucji wody jest jej wtórne zanieczyszczenie. Przyczyny mogą być bardzo różne od złego stanu technicznego systemu, poprzez niewystarczające oczyszczanie w zakładzie uzdatniania wody, aż po niekorzystne warunki hydrauliczne i zły stan sanitarny sieci wodociągowej. Chcąc monitorować jakość wody w sieci musimy dysponować metodami, które pozwolą na szybką identyfikację zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania czujnika impedancyjnego do monitoringu jakości mikrobiologicznej wody do picia. Badania przeprowadzono w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska P.Wr. w ramach grantu Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku modelowanie i monitoring zagrożeń POIG /08. Ich celem było opracowanie sposobu zamontowania czujnika impedancyjnego do detekcji obrostów mikrobiologicznych tworzących się w sieci wodociągowej oraz uzyskanie i opracowanie wstępnych wyników pomiaru. 1. WSTĘP Mimo stałego rozwoju technologii oczyszczania wody, zapewnienie jej stabilności biologicznej jest zadaniem bardzo trudnym. Dzieje się tak głównie dlatego, że stosowane systemy uzdatniania nie eliminują możliwości wystąpienia wtórnego zanieczyszczenia w sieci wodociągowej [1]. Problem występowania bakterii chorobotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia, jest jednym z najpoważniejszych skutków wtórnego jej zanieczyszczenia. * Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 9, Wrocław.

2 492 A. TRUSZ-ZDYBEK i in. Głównym źródłem skażenia bakteriologicznego są biofilmy. Poza tym mikroorganizmy mogą rozwijać się także w postaci osadów wewnątrzrurowych oraz mogą być swobodnie zawieszone w toni wodnej. Pomimo stałej obecności dezynfektanta w sieci zniszczenie tych struktur jest niesłychanie trudne. Duża prędkość przepływu w przewodach ma ogromne znaczenie podczas uwalniania komórek bakteryjnych do wody, jednak największe ich stężenie obserwuje się w końcówkach sieci wodociągowej [2, 3]. Z tego też względu tak ważny staje się monitoring jakości wody. Dotychczasowe metody analityczne odznaczały się dużą czasochłonnością a także pracochłonnością. Ich wadą jest również to, iż wymagają specjalistycznych laboratoriów. Aktualnie ogromne nadzieje pokłada się w rozwoju dziedziny zajmującej się tzw. czujnikami biologicznymi, czyli biosensorami. Budowa takiego biosensora opiera się na połączeniu materiału aktywnego biologicznie, który jest powiązany z odpowiednio dostosowanym i dobranym detektorem. To właśnie dzięki połączeniu elementów biologicznych i elektronicznych możliwe staje się precyzyjne, szybkie i czułe wykrycie nie tylko nawet niewielkich ilości związków chemicznych, ale także mikroorganizmów patogennych oraz toksyn [2]. Korzyści wynikające ze stosowania biosensorów wynikają głównie z tego, iż w prosty i szybki sposób pozwalają oznaczyć interesujące badającego zanieczyszczenia występujące w wodzie. Pomiar przy użyciu takiego czujnika najczęściej nie wymaga żadnego pracochłonnego przygotowania próbki. Dodatkowo taki czujnik może być stosowany przez kilka tygodni, a nawet miesięcy, wykonując w tym okresie setki pomiarów. Dzięki temu koszty analizy stają się bardzo małe [4]. Biosensory składają się z dwóch zasadniczych części: - warstwy receptorowej (materiał biologiczny); - przetwornika elektrycznego lub optycznego. Warstwa receptorowa czujnika biologicznego służy do rozpoznawania oznaczanego związku, natomiast przetwornik ma za zadanie przetłumaczenie sygnału biologicznego na parametr, który będzie mierzalny fizycznie oraz jego obróbkę. Receptorowa część sensora przekształca informację chemiczną w formę energii, która może zostać pomierzona przez przetwornik. Przetwornikami mogą być elektrody jonoselektywne, tranzystory, termistory, piezokryształy, czy też systemy optyczne. Jeśli chodzi natomiast o receptor, to wykorzystuje się m. in. enzymy, mikroorganizmy, przeciwciała, organelle tkanek roślinnych i zwierzęcych. Głównym zadaniem przetwornika jest transformacja mierzonego parametru na sygnał. Może to być sygnał elektryczny, optyczny lub akustyczny. W bioczujnikach wykorzystywana jest podstawowa cecha materiału biologicznego jako warstwy detekcyjnej, czyli selektywność. Jest to zdolność do reagowania na jeden, ściśle określony związek, w obecności innych związków chemicznych. Selektywność danego czujnika zależy ściśle od wykorzystanego materiału biologicznego. Sygnał odbierany przez biosensor może by przetwarzany na wiele różnych sposobów oraz z różnym stopniem skomplikowania [4, 5].

3 Zastosowanie czujnika impedancyjnego w ocenie stanu bakteriologicznego wody 493 Metodą spektroskopową stosowaną do uzyskania informacji o parametrach fizykochemicznych i właściwościach danego materiału jest spektroskopia impedancyjna. Pozwala ona na elektryczną analizę odpowiedzi danego elementu pobudzonego sygnałem elektromagnetycznym w szerokim paśmie częstotliwości oraz analizę odpowiedzi [6, 7, 8]. Jedną z zalet techniki spektroskopii impedancyjnej jest prostota pomiarów, która ogranicza się wyłącznie do pomiarów przebiegów czasowych prądu oraz napięcia. Najczęściej w badaniach dotyczących właściwości elektrycznych bakterii operuje się pojęciem impedancji (admitancji), która zależy zarówno od parametrów materiałowych, jak i geometrii układu, ponieważ większość przyrządów pomiarowych podaje bezpośrednio właśnie tę wartość [4, 9, 10]. 2. MATERIAŁY I METODY 2.1. CZUJNIK WYKORZYSTYWANY W BADANIACH W pracy wykorzystano czujnik ITO z tlenku cyny i indu (z ang. Indium Tin Oxide). Układ ten tworzony przez elektrody stanowi scalak o płaskiej konstrukcji, w którym każda z elektrod składa się z zestawu mikroogniw o konstrukcji grzebieniowej, mających na celu dostarczenie i odprowadzenie prądu elektrycznego z ośrodka (czujnika impedancyjnego). Jedne mikroelektrody rozmieszczone są pomiędzy mikroogniwami drugiej. W ten sposób rozmieszczony układ jest umieszczony na stałe, na podłożu szklanym. Wykorzystane elektrody są przeznaczone do pracy w środowisku wodnym (przewodach wodociągowych) APARATURA I POMIARY W pomiarach posłużono się aparaturę pomiarową, SIGNAL RECOVERY 7280 DSP LOCK-IN AMPLIFIER. Urządzenie to miało za zadanie rejestr danych rzeczywistych oraz urojonych modułu impedancji, zmiennych w częstotliwości i czasie dzięki którym wyznaczano odpowiednie moduły. Wpływ procesu adhezji bakterii na półprzewodnikowej powierzchni elektrody ITO badano przeprowadzając pomiary impedancji w funkcji częstotliwości (SI) przez okres 72 godzin, co 24 godziny. W przeprowadzonej części doświadczalnej mierzono składowe rzeczywiste i urojone impedancji czujnika zanurzonego w zawiesinie mikroorganizmów wyizolowanych z wody do picia. Pomiary wykonano w paśmie częstotliwości od 50 Hz do 400 khz.

4 494 A. TRUSZ-ZDYBEK i in STANOWISKO BADAWCZE Do badań w układzie statycznym wykorzystano stożkową kolbę o pojemności 250 cm 3, do której wprowadzono zawiesinę mikroorganizmów. W celu uzyskania inoculum przefiltrowano 5 dm 3 wody wodociągowej przez filtr celulozowy o średnicy 47 mm (Ø 0,45 µm) firmy Whatman. Następnie filtr z mikroorganizmami umieszczono w 100 cm 3 buforu fosforanowego i wstawiono do łaźni ultradźwiękowej na 1 min., celem uwolnienia do roztworu mikroorganizmów obecnych w placku filtracyjnym. Po wyciągnięciu filtra z kolby zamontowano w niej czujnik i postawiono ją na wytrząsarce oscylacyjnej typu Heidolph Unimax Układ ten połączono przy użyciu kabelków zakończonych krokodylkami (klemami), które wychodziły bezpośrednio z opornika, natomiast opornik (Opornik dekadowy DR6-16) przy pomocy połączeń bananowych połączono z urządzeniem przetwarzającym (Signal Recovery). 3. WYNIKI Najważniejszymi zagadnieniami związanymi z montażem czujnika impedancyjnego było połączenie układu scalonego czujnika z urządzeniem przetwarzającym dane SIGNAL RECOVERY oraz rozwiązanie problemu izolacji wodoszczelnej. Kabel dwużyłowy przymocowano do elektrod czujnika a następnie umieszczono czujnik w kształtkach PCW i zalano sylikonem sanitarnym w celu uszczelnienia. Tak przygotowany czujnik posłużył do sporządzenia pierwszych testów laboratoryjnych. Uzyskane w pracy wyniki przedstawiono w postaci wykresów (rysunki 1-4) zależności: urojonej i rzeczywistej części składowej impedancji oraz modułu i argumentu impedancji w funkcji częstotliwości oraz zależności argumentu impedancji w funkcji czasu. Rys. 1. Widmo częstotliwościowe rzeczywistej części składowej impedancji

5 Zastosowanie czujnika impedancyjnego w ocenie stanu bakteriologicznego wody 495 Rys. 2. Widmo częstotliwościowe urojonej części składowej impedancji Uzyskane wyniki widm częstotliwościowych urojonej i rzeczywistej części składowej impedancji wykazują odwrotną tendencję dla najniższej badanej częstotliwości (50 Hz) niezależnie od czasu prowadzenia odczytu (rys. 1 i 2). W przypadku części urojonej impedancji ma miejsce jej wzrost przeciwnie do części rzeczywistej. Analiza urojonej części składowej impedancji (rys. 2) w trakcie trzeciego odczytu danych (48 godzina) pozwoliła zaobserwować pik dla częstotliwości 150 khz. Podobnie układały się dane na wykresie obrazującym zmianę argumentu impedancji w funkcji częstotliwości (rys. 3). Podobnych tendencji nie wykazano dla wykresów przedstawiających zależności części rzeczywistej impedancji (rys.1 ) w funkcji częstotliwości. Rys. 3. Analiza częstotliwościowa zmian argumentu impedancji Na podstawie analizy wyników zależności częstotliwości części urojonej i argumentu impedancji wyznaczono dla stałej wartości częstotliwości wynoszącej 150 kh argument impedancji w funkcji czasu.

6 496 A. TRUSZ-ZDYBEK i in. Rys. 5. Zależność czasowa argumentu impedancji Uzyskane wyniki zależności argumentu impedancji w czasie dla częstotliwości 150 khz (rys. 5) mogą świadczyć o charakterze zachodzących w badanej hodowli statycznej zjawisk. Początkowy nagły wzrost wartości zarówno modułu, jaki i argumentu w ciągu pierwszych 24 godzin najprawdopodobniej świadczył o intensywnie przebiegających procesach fazy wstępnej tworzenia się błony biologicznej na powierzchni czujnika. Być może zaobserwowany wzrost badanych parametrów związany był z intensywną adsorbcją na powierzchni czujnika. Analiza wyników kolejnych godzin badania argumentu impedancji i nieznaczny spadek tych wartości pod koniec badań to najprawdopodobniej początkowe odrywanie się (odczepianie) słabo osadzonych na powierzchni czujnika mikroorganizmów a następnie utworzenie się stanu równowagi. 3. WNIOSKI W realizowanej w ramach grantu Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku modelowanie i monitoring zagrożeń POIG /08 pracy skonstruowano i zmontowano połączenie układu scalonego czujnika z urządzeniem przetwarzającym dane, dokonano umocnienia montażu a następnie dokonano wstępnej weryfikacji użyteczności konstrukcji w detekcji obrostów mikrobiologicznych tworzących się w sieci wodociągowej. W tym celu skonstruowano stanowisko badawcze. Uzyskane wyniki zależności części składowej urojonej i rzeczywistej impedancji oraz i argumentu w funkcji częstotliwości pozwoliły na wybór jednej częstotliwości (150kH), dla której wyznaczono zależność czasową argumentu impedancji. Analiza tych wyników pozwoliła na potwierdzenie prawidłowości montażu czujnika impedancyjnego ITO z urządzeniem przetwarzającym dane.

7 Zastosowanie czujnika impedancyjnego w ocenie stanu bakteriologicznego wody 497 Otrzymane w badaniach wyniki, i na ich podstawie uzyskane zależności, należy traktować głównie, jako wstępną weryfikację pomysłu i realizacji montażu czujnika nowopowstałego układu pomiarowego. Badania powinny być powtórzone w szerszym zakresie, czyli ponownie w hodowli statycznej jak również w modelowym układzie przepływowym odzwierciedlającym warunki panujące w sieci wodociągowej a następnie w układzie rzeczywistym. Badania prowadzone w ramach projektu: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku modelowanie i monitoring zagrożeń. POIG /0 LITERATURA [1] TRACZEWSKA M.T., PIEKARSKA K., TRUSZ-ZDYBEK A., SITARKSA M., BIEDROŃ I., PIETA P., LEŚNIAK M., Monitoring techniczny jakości mikrobiologicznej wody wodociągowej, [w:] Instalacje basenowe: praca zbior. /pod red. Kusia K. i Piechurskiego F. Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. P.Śl, 2011, [2] GRABIŃSKA-ŁONIEWSKA A., SIŃSKI E., Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2010, [3] ŚWIDERSKA-BRÓŻ M., WOLSKA M., Główne przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji, Ochrona Środowiska, 2006, Vol. 28, No. 4. [4] TRACZEWSKA M.T., PIEKARSKA K., TRUSZ-ZDYBEK A., BIEDROŃ I., SAWKO A., SITARSKA M., Czujnik mieszane do kontroli mikrobiologicznej stabilności wody, Cz. 6, Zadanie 5. Działanie 4 / Raporty Inst. Inż. Ochr. Śr. P.Wroc. 2011, Ser. SPR. [5] TRACZEWSKA T. M., SITARSKA M., SZCZEPANIK Z., RUCKI Z., GRABAS K., PIĘTA P., TRUSZ- ZDYBEK A., PIEKARSKA K., Czujniki mieszane do kontroli mikrobiologicznej stabilności wody (Część 1). Zad. 5 Dział. 5.4, Raport SPR- nr 15/2009. [6] ZIMMERMANN U., Electrical breakdown, electropermeabilization and electrofusion. Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol, 1986, [7] CYGAŃSKI A., Podstawy metod elektroanalitycznych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa [8] TRACZEWSKA T. M., SZCZEPANIK Z., PIEKARSKA K., RUCKI Z., TRUSZ-ZDYBEK A., SITARSKA M., BIEDROŃ I., Metody elektryczne badania stanu bakteriologicznego wody, [w:] Metrologia dziś i jutro pod red. Jakubca J., Moronia Z., Juniewicza H., Oficyna Wyd. P.Wr., Wrocław [9] LYE D., SHAY FOUT G., CROUT S.R., DANIELSON R., THIO C.L., Survey of ground, surface, and potable waters for the presence of Legionella species by enviroamp PCR Legionella kit, culture, and immunofluorescent staining, Water Research, 1997, Vol. 31, No. 2, [10] TRACZEWSKA T. M., BIEDROŃ I., CIUPAK K., DŻUGAJ D., PIEKARSKA K., PIĘTA P., SITARSKA M., TRUSZ-ZDYBEK A., Biosensor do kontroli mikrobiologicznej stabilności wody wodociągowej, [w:] Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zarażenia w środowisku. Cz. 1 pod red. W. E. Grzebyka, PWR, Wrocław 2011.

8 498 A. TRUSZ-ZDYBEK i in. APPLICATION OF THE IMPEDANCE SENSOR FOR THE ASSESSMENT OF THE BACTERIOLOGICAL STATE OF TAP WATER PRELIMINARY RESEARCH One of the most common problems during the exploitation of water distribution network is its secondary water pollutions. The causes can be very different - from the bad technical condition of the system, through inadequate purification in the water treatment plant, to the unfavorable hydraulic conditions and poor sanitary state of water supply. To monitor the water quality in the network we need to have methods that allow for rapid identification of contaminants, especially microbial. In this study was to apply the impedance sensor for monitoring the microbiological quality of drinking water. The research was carry out at the Institute of Environmental Protection Engineering Wrocław University of Technology in the Grant Detectors and sensors for measuring factors hazardous to environment modeling and monitoring of threats. The project financed by the European Union via the European Regional Development Fund and the Polish state budget, within the framework of the Operational Programme Innovative Economy The contract for refinancing No. POIG / The aim of the study was to develop a method of installation the impedance sensor for the detection of biofilm formed in the water supply and to obtain and prepare the preliminary results of the measurements.

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI

WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI oczyszczanie wody, wirusy, choroby wirusowe, mikroskopia elektronowa, immunomikroskopia, test SPACE, PCR, Multiplex PCR, Real Time PCR Mirela WOLF* WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI W wodach

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

przykładowe realizacje w Polsce

przykładowe realizacje w Polsce Systemy monitorowania mostów przykładowe realizacje w Polsce Rafał Sieńko Politechnika Krakowska System monitoringu projektowany jest indywidualnie dla każdego obiektu. W procesie tym uwzględniane są uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej (GIS) w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną

System informacji przestrzennej (GIS) w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną Inżynieria i Ochrona Środowiska 2015, t. 18, nr 2, s. 199-213 Wiesław KĘDZIA, Ewa OCIEPA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi dla radiowej identyfikacji obiektów RFID oraz indukcyjnego przekazu energii

Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi dla radiowej identyfikacji obiektów RFID oraz indukcyjnego przekazu energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki ROZPRAWA DOKTORSKA Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji

Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji Florian Piechurski 1. Wstęp W normalnie i poprawnie działającym systemie dystrybucji wody nie do uniknięcia jest sytuacja, w

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SOND ON-LINE W SYSTEMIE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

OCENA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SOND ON-LINE W SYSTEMIE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ sondy on-line, monitoring, kanalizacja ogólnospławna, kalibracja Dawid BANDZIERZ* OCENA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SOND ON-LINE W SYSTEMIE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W artykule przedstawiono możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISKA POWSTAWANIA CHAOSU W PROCESIE TWORZENIA SIĘ KROPLI CIECZY

BADANIE ZJAWISKA POWSTAWANIA CHAOSU W PROCESIE TWORZENIA SIĘ KROPLI CIECZY Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2014.8(2)064 2014;8(2) Mariusz R. RZĄSA 1 i Bolesław DOBROWOLSKI 1 BADANIE ZJAWISKA POWSTAWANIA CHAOSU W PROCESIE TWORZENIA SIĘ KROPLI CIECZY STUDY OF CHAOS PHENOMENON

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 42-2014 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (168) 2013 WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH Łukasz KOBUS, Mirosław CHMIELIŃSKI Olympus Polska Sp. z o.o. e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 3 Magdalena Jabłońska, Maciej Kostecki, Sebastian Szopa, Aleksandra Łyko, Rajmund Michalski Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Przewody wodociągowe, sieci neuronowe, uszkodzenia Małgorzata KUTYŁOWSKA* PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Celem pracy jest analiza i

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 1

PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 1 ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD WATER SUPPLY AND WATER QUALITY Marcin Stachura, Bartłomiej Fajdek Instytut Automatyki i Robotyki POLITECHNIKA WARSZAWSKA m.stachura@mchtr.pw.edu.pl b.fajdek@mchtr.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku AUTOREFERAT Omówienie cyklu publikacji pt. Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku Jolanta Kumirska Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM ROZDZIAŁ 12 WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY WIARYGODNOŚCI WYNIKU POMIARU W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM Przemysław Otomański Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Poznanie rzeczywistej wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo