PRZYGOTOWANIE DANYCH ORAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MODELU SIECI KANALIZACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYGOTOWANIE DANYCH ORAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MODELU SIECI KANALIZACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM GIS"

Transkrypt

1 PRZYGOTOWANIE DANYCH ORAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MODELU SIECI KANALIZACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM GIS COMPUTER MODEL OF SEWER NETWORK AND DATA PREPARING WITH GIS APPLICATION Katarzyna Wróbel, Artur śórawski *, Beata Kowalska, Henryk Sobczuk, Grzegorz Łagód Politechnika Lubelska, Wydział InŜynierii Środowiska, Ul. Nadbystrzycka 40B, Lublin, Poland *Megabit Sp. z o.o., Ul. Płowiecka 1/3, Warszawa, Poland ABSTRACT Flow modeling for sanitation systems allow the assessment of retentional volume of channels as well as reserve of capacity. The existing real objects located on the sewage network and their spatial relations are used in models development. Data concerning the details of the existing object are derived from the technical documentation. Application of a network hydraulic model should collaborate with GIS and monitoring (flows, fillings and precipitation) databases. Sanitation network may be consisting of thousands elements which may be presented as a collection of respectively connected cannels, chambers and sumps. Every special object located on the network should be described by application of suitable formulas. The most difficult and work-consuming stage of a network hydraulic model creation is preparation of dataset and verification of data correctness during their input to the database. The properly configured hydraulic model of a sanitation network should enable conducting the wide-ranging analyses of an existing sanitation systems operation during the rainy and rainless season as well as conducting the variant analysis of modernization and extension, to obtain the optimization of different proposals. This paper presents the standard and special elements of a numeric model of sanitation system, descriptions of its construction based on GIS, with special attention put on relations between spatial and alphanumerical databases. The software package Mb_GIS Utility Enterprise Edition as a tool of a network hydraulic model construction was introduced. The commonly met problems and errors committed during sanitation modeling were also presented. Keywords: GIS, model of sewer network, Wstęp W ostatnich latach technologia informatyczna wkracza w coraz większą liczbę dziedzin działalności człowieka. W wielu z nich systemy komputerowego wspomagania w duŝym stopniu usprawniły pracę przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyspecjalizowane systemy informacji przestrzennej (GIS) znajdują szerokie zastosowanie w takich przedsiębiorstwach ułatwiając podejmowanie decyzji i wykonywanie bieŝących zadań związanych z ewidencją sieci (Kwietniewski M. 2008). Przykładem oprogramowania, które umoŝliwia kompleksowe zarządzanie majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest Mb_GIS Utility Enterprise Edition firmy Megabit Sp. z o. o. Oprogramowanie to umoŝliwia wspomaganie procesów eksploatacyjnych, obsługę danych pomiarowych, oraz integrację z systemami AM/FM (Automated Mapping/Facilities Management) i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Dzięki niemu moŝna przedstawić na mapie cyfrowej przebieg sieci oraz przeprowadzić integrację danych przestrzennych i opisowych obiektów sieciowych, stan pracy sieci i prowadzonych prac. Mb_GIS_Editor oparty jest na narzędziach firmy ESRI (ArcGIS, ArcIMS, ArcSDE) ( Dane przestrzenne przechowywane są w module ArcSDE który wzbogacony o funkcjonalności Mb_GIS usprawnia pracę zarówno działów technicznych, pogotowia technicznego oraz dostarcza aktualnych danych na temat sieci. Pozwala to przeprowadzać analizy symulacyjne przepływu ścieków i spływu wód opadowych. Przydatną funkcjonalnością systemu Mb_GIS jest moŝliwość wykonywania analiz ekonomiczno - przestrzennych pozwalających na porównanie

2 280 kosztów róŝnych wariantów rozbudowy sieci, oraz jej wpływu na charakterystykę hydrauliczną i niezawodnościową całego systemu. Budowa komputerowego modelu przestrzennego i hydraulicznego sieci kanalizacyjnej Tworzenie modeli przepływów w sieci kanalizacyjnej umoŝliwia oszacowanie pojemności retencyjnej kanałów i ocenę rezerw ich przepustowości (ATV - DVWK A110P). Model taki obejmuje obiekty znajdujące się w sieci oraz ich przestrzenne relacje. Najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym etapem tworzenia modelu sieci, jest przygotowanie odpowiedniego, kompletnego zestawu danych. Dane opisujące obiekty sieci są przeniesione z dokumentacji technicznej. Do standardowych obiektów tworzących model moŝna zaliczyć: Kanały Studzienki Komory Sieć kanalizacyjna moŝe być modelowana w tym aspekcie jako graf skierowany. Wierzchołki w tym grafie stanowią studnie i komory, a krawędzie są reprezentowane przez kanały, przelewy i pompy. KaŜdy kanał jest ograniczony przez studzienkę górną oraz studzienkę dolną, odpowiednio na początku i na jego końcu. Wybór studzienki, która zostanie przypisana do początku, a która do końca kanału uwarunkowany jest wartością rzędnej dna. Początek stanowi studzienka górna. Skierowane krawędzie grafu określają zwykły kierunek przepływu w kanale. Baza danych modelu uzupełniona jest równieŝ o rzędną terenu i rzędną pokrywy studzienki. Parametrami niezbędnymi do prawidłowego opisu kanału są: jego długość, przekrój poprzeczny oraz rzędne wpięcia kanału. KaŜda zmiana przekroju, czy zmiana spadku kanału jest oznaczana za pomocą punktu wirtualnego w miejscu zachodzącej zmiany, w przypadku gdy nie ma ona miejsca na studzience. Dla punktu wirtualnego określane są wartości rzędnej dna. Opis profili kanałów oraz komór w modelu sieci Do bazy danych wprowadzane są standardowe oraz niestandardowe profile kanałów występujące w sieci. Opisywane są one za pomocą klasy kanału oraz wymiaru kanału, podanego w stosunku B:H (szerokość wysokość) z uwzględnieniem typu kanału (jajowy, dzwonowy, gruszkowy, specjalny) (Błaszczyk W., 1965). Do kaŝdego profilu zostaje dołączone jego odwzorowanie geometryczne, umoŝliwiające wizualne przedstawienie przekroju kanału, co zilustrowano na rysunku Rys 1. Odwzorowanie kanału o przekroju dzwonu z kinetą Kolejnym obiektem w modelu są komory. KaŜda komora występująca w sieci kanalizacyjnej przedstawiona jest za pomocą punktu wirtualnego. Jest on wstawiony w środku komory i opisywany za pomocą parametrów rzędnej terenu oraz rzędnej dna. W dokumentacji technicznej wartość rzędnej dna podawana jest na wejściu do komory (tzw. czole) oraz na wylocie kanału z komory. W celu ustalenia wartości rzędnej dna komory w jej środku, przyjęto załoŝenie, Ŝe szukaną wartością będzie rzędna najniŝej połoŝonego wylotu z komory.

3 281 Opis obiektów specjalnych w modelu sieci Oprócz standardowych obiektów występujących w sieci, ze wzglądu na ich znaczenie w modelu hydraulicznym występują równieŝ obiekty specjalne (Chudzicki J., Sosnowski S.) tj.: Przelewy Wypusty/wyloty Separatory Pompownie Zlewnie cząstkowe Przelewy Przelewy umoŝliwiają zrzuty z sieci w celu jej odciąŝenia hydraulicznego przy maksymalnych przepływach, powodując skierowanie części ścieków bezpośrednio do odbiornika (tak zwane kanały ulgi) (Heinrich Z., 1999). Przelew podobnie jak kanał, łączy ze sobą dwie studzienki lub dwa punkty wirtualne. Do opisania przelewu konieczne jest podanie jego istotnych parametrów takich jak: długość progu, rzędna progu, wysokość komory, typ przelewu (boczny lub wprost), współczynnik przelewu. Górna studzienka oznacza miejsce występowania przelewu, zaś połoŝenie dolnej studzienki informuje o kierunku zrzutu. W celu uproszczenia schematu przebiegu sieci kanalizacyjnej dla potrzeb modelu komputerowego, odcinek kanału znajdujący się w komorze za przelewem do miejsca wyjścia z komory, moŝna wrysować warstwą przelew ; co przedstawiono na rysunku 2. Rys 2. Schemat przelewu dla potrzeb modelu komputerowego (kierunek przelewu zaznaczono linią przerywaną) Wyloty Jako punkt końcowy sieci kanalizacyjnej przyjmuje się obiekt typu wylot (Błaszczyk W., Stomatello H., Błaszczyk P., 1983). Zazwyczaj w takiej sytuacji dokonywane jest uproszczenie w postaci przedstawienia wylotu jako studni wypustowej z podanym rodzajem wylotu (wylot swobodny, bądź wylot do odbiornika o ustalonym poziomie). W przypadku stałego stanu wody odbiornika ścieków, wymagane jest podanie jego wysokości. Separatory Separatory uŝywane w sieci, ze względu na swoją budowę, dla potrzeb modelu mogą być opisane za pomocą obiektu powiązanego z przelewem. W celu uproszczonego przedstawienia pracy separatora rozpatruje się go jako budowlę złoŝoną z przelewu i kanału ulgi (przedstawione na rysunku 3). W takiej sytuacji ścieki standardowo płyną kanałem upustu; w przypadku, kiedy w kanale wartość napływu spowoduje przekroczenie krawędzi przelewu przez ścieki, zjawisko zostaje zamodelowane za pomocą przelewu burzowego.

4 282 K 0,915 K 0,20 K 0,30 Rys 3. Separator przedstawiony za pomocą przelewu i kanału ulgi uogólnienie dla potrzeb modelu Pompownie W obiektach pompowni, nieuwzględniane jest wnętrze technologiczne obiektu. WaŜne w modelu jest miejsce napływu ścieków do pompowni, oraz miejsce odbioru ścieków z pompowni. Pompy słuŝą do wymuszenia transportu ścieków z jednej studzienki do drugiej, nazywanej odpowiednio górną i dolną. Do studzienki górnej, z której ścieki są pompowane, dowiązuje się obiekt typu zbiornik. Pojemność zbiornika przedstawiona jest jako suma objętości w kaŝdym miejscu zmiany jego przekroju. W modelu moŝna symulować pracę róŝnych rodzajów pomp i ich zespołów. Wszystkie pompownie, sterowane ręcznie bądź automatycznie, opisywane są zgodnie z jednolitą formułą pracy pompowni. Problematyczne jest jednak opisanie pracy pompowni sterowanych ręcznie, półautomatyczne i automatycznie zgodnie z jednolitą formułą pracy pompowni. Pompownie pracujące w trybie automatycznym posiadają ustalone warianty załączania i wyłączania się pomp, stąd teŝ łatwiej moŝna stworzyć dla nich jednolitą formułę pracy. Dla pompowni pracujących trybie ręcznego lub półautomatycznego załączania pomp, naleŝy najpierw określić ogólne algorytmy pracy pompowni. Wykorzystywane są do tego celu dane zawarte w raportach dobowych ich pracy, instrukcjach obsługi, zasadach obsługi wypracowanych prze eksploatatora, dokumentacji techniczno rozruchowej pompowni. Zadanie to jest dosyć skomplikowane ze względu na fakt, iŝ pracownicy obsługi pompowni pracujących w trybie ręcznego załączania, podejmują decyzje o sterowaniu pracą pomp na podstawie wielu czynników (Dieter W. 2000). Sterowanie pompowniami deszczowymi lub ogólnospławnymi odbywa na podstawie reakcji na zjawiska atmosferyczne nie tylko z ich obszaru, ale takŝe z innych przepompowni będących w zlewni. Pod uwagę brana jest takŝe moŝliwość odbioru ścieków przez odbiornik, którym moŝe być inna pompownie lub oczyszczalnia. Informacje docierające do pompowni o obfitych opadach deszczu na obszarze, z którego ścieki są odbierane powodują, Ŝe obsługa załącza pompy w celu przygotowania pompowni na nadejście wysokiej fali napływających ścieków. W związku z tym stworzona jednolita formuła pracy pompowni w trybie ręcznym moŝe niekiedy niedokładnie przedstawiać pracę pompowni. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iŝ nie moŝna załoŝyć, Ŝe kaŝdego roku będą panowały identyczne bądź zbliŝone warunki atmosferyczne. Podstawowymi parametrami wymaganymi do opisu pracy kaŝdej z pomp w pompowni jest wydajność oraz wartości rzędnych opisujących napełnienie w zbiorniku, przy których następuje załączanie i wyłączenie się kaŝdej z pomp. Zlewnie cząstkowe W modelu sieci kanalizacyjnej zlewnie cząstkowe opisane są trzema podstawowymi parametrami: powierzchnią całkowitą, charakterystyką przepuszczalności powierzchni, parametrami kanału przyporządkowanego do zlewni tj. studnia górna i dolna, rzędna, przekrój. Zlewnie cząstkowe w modelu generowane są na podstawie przebiegu kanałów. Tworzą one wieloboki opisane na kanałach, a ich obszary są rozłączne. Powierzchnia przepuszczalna i nieprzepuszczalna jest przypisywana zlewniom na podstawie warstwy klas terenu z odpowiednio przyporządkowaną przepuszczalnością. Na rysunku 4 przedstawiono fragment zlewni opracowanej programie Mb_GIS_Edytor.

5 283 Rys 4. Fragment zlewni sieci kanalizacyjnej przedstawiony w programie Mb_GIS_Edytor Najczęściej spotykane problemy i popełniane błędy przy budowie GIS dla sieci kanalizacyjnej Jednym z najwaŝniejszych etapów pracy przy tworzeniu bazy GIS dla potrzeb modelowych, jest weryfikacja modelu przestrzennego. Najczęściej popełnianymi przy tym błędami, są niedokładności związane z wprowadzoną wartością rzędnych. (Tomlinson R. 2005). Powodowane jest to między innymi tym, iŝ przy tworzeniu bazy wykorzystywana jest róŝnego rodzaju dokumentacja, pochodząca z róŝnych okresów czasu, nierzadko z końca XIX w., w dodatku pisana w innym języku niŝ polski, np cyrylicą. Najczęściej popełniane błędy to: błędne bądź niedokładne przeliczenie wymiarów i rzędnych z innych jednostek tj. cal, stopa na jednostkę metr, błędne zaokrąglenie wyliczonej wartości, brak przecinka przy wprowadzonej wartości rzędnej, zamiana liczb miejscami pomiędzy sobą, nieścisłości w obszarach łączenia się dwóch róŝnych dokumentacji, a dotyczące tego samego miejsca, wprowadzenie wartości rzędnej zapisanej w dwóch róŝnych układach geodezyjnych, wprowadzenie wartości rzędnej dla róŝnych poziomów porównawczych (róŝne wartości przyjętego poziomu punktu zero ). Zdarza się, Ŝe wartości rzędnej terenowej występującej w dokumentacji róŝnią się znacznie od wartości odczytanej z podkładów rastrowych. Związane jest to z tym, iŝ prace remontowe ulic np. połoŝeniem nowych nawierzchni, przyczyniają się do zmiany rzędnej terenowej. Niestety po wykonaniu remontu nawierzchni ulicy rzadko nanosi się do dokumentacji, nowe rzędne terenowe. W takiej sytuacji, wykorzystuje się rzędną z najnowszej dokumentacji tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlić aktualne ukształtowanie terenu. Niektóre z błędnie wprowadzonych wartości rzędnych moŝna wyeliminować wykonując odpowiednie zapytania do bazy typu GIS. Niestety, aby zweryfikować ewentualne miejsce błędnie wprowadzonej danej naleŝy ponownie przejrzeć dokumentację. Zdarza się jednak, Ŝe nie moŝna odnaleźć dokumentacji odnośnie danego odcinka kanału. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykorzystanie informacji od długoletnich pracowników zakładu lub teŝ wykonanie pomiarów geodezyjnych w terenie. Wykorzystując funkcjonalność programu Mb_GIS_Editor istnieje moŝliwość wygenerowania profilu wybranych kanałów połączonych ze sobą i zweryfikowania poprawności

6 284 przypisanych rzędnych. Na rysunku 5 przedstawiono fragment sieci kanalizacyjnej, profil wybranych kanałów połączonych ze sobą i tworzących fragment grafu skierowanego. W przypadku kanałów z błędnie wprowadzoną rzędną dna, na przekroju w miejscu łączenia się kanałów w studzience, widoczna jest linia przedstawiająca kanał poniŝej dna studzienki (na profilu przedstawia ją punkt łączenia się linii ) Rys 5. Profil wybranych kanałów wykonany w programie Mb_GIS_Editor Weryfikacja danych dotyczących sieci odbywa się równieŝ poprzez program VOR. UŜycie programu VOR (część systemu HYSTEM- EXTRAN firmy ITWH) powoduje wygenerowanie listy błędów i ostrzeŝeń. Wszystkie generowane w taki sposób komunikaty są interpretowane przez odpowiedni moduł Mb_GIS_Editor i wyświetlane jako raport. Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej Konstruowanie modelu hydraulicznego sieci składa się z dwóch etapów opracowania geometrii sieci oraz wprowadzenia danych alfanumerycznych opisujących sieć. Podstawą konstrukcji sieci są dane przestrzenne. (Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W.,2008). Algorytm tworzący model sieci kanalizacyjnej wyszukuje łączące się odcinki oraz studnie leŝące na ich końcach przy pomocy zapytań przestrzennych, czyli zapytaniami o relacje między wskazanymi obiektami. Przykładem relacji przestrzennych jest na przykład zawieranie się obiektu w innym obiekcie np. zawieranie się punktu w wieloboku symbolizującym połączenie komory kanalizacyjnej i kanału, stykanie się obiektu z innym obiektem (np. linia z linią połączenie jednego kanału z drugim kanałem). Zapytania o relacje przestrzenne uŝyte w algorytmie, działają z pewnym ustalonym przybliŝeniem d (aktualnie jest równe 0,5 metra i zostało dobrane na podstawie doświadczeń i testów empirycznych) pozawalają na przykład wyszukiwać obiekty w zadanej odległości od siebie. Odcinki uwaŝa się za połączone, jeŝeli ich wierzchołki są w odległości mniejszej niŝ d. Studnia jest dla przykładu uwaŝana za część sieci, jeŝeli leŝy w odległości mniejszej niŝ d od wierzchołka odcinka. Jak wcześniej wspomniano kaŝdy odcinek moŝe posiadać tylko jedną studnię dolną i tylko jedną studnię górną, stąd teŝ jeŝeli przy jednym wierzchołku leŝy więcej niŝ jedna studnia mamy do czynienia z niejednoznacznością traktowaną jako błąd. Z podobnych przyczyn odcinki kanalizacyjne krótsze niŝ d są niewłaściwe i mogą prowadzić do błędów zapytań przestrzennych podczas budowy geometrycznego modelu sieci.

7 285 Po utworzeniu grafu połączeń, odczytaniu wszystkich wymaganych obiektów z mapy wraz z ich relacjami przestrzennymi, system importuje dane opisowe z bazy danych Mb_GIS_Utility. Odnosi się to do wszystkich parametrów obiektu (kształt i typ kanału, jego wysokość i rzędne). Sieć ogólnospławna moŝe składać się z tysięcy obiektów połączonych studni i kanałów. Analiza struktuty sieci umoŝliwia wykrycie niektórych błędów. Wyspą nazywane są takie część sieci, której obiekty nie mają połączenia z innymi obiektami w dalszej jej części. Wykrywanie wysp pomaga ustalić prawdopodobne nieścisłości w modelu sieci głównie błędy związane z budową struktury sieci na podstawie GIS. Większość błędów i nieścisłości związanych z powstawaniem wysp polega na niedociągnięciach odcinków kanałów do studzienki lub punktu wirtualnego oraz na braku podziału odcinków w punkcie łączenia. System Mb_GIS_Edytor umoŝliwia takŝe wymuszony podział sieci kanalizacyjnej na oddzielne wyspy. Raport o wyspach w modelu pozawala na zaznaczenie i skok do kanałów przynaleŝących do danej wyspy. Rys 6. Wyświetlony raport z programu Mb_GIS_Editor przestawiający znalezione wyspy. KaŜdy kanał powinien być opisany za pomocą rodzaju przekroju kanału, szerokości i wysokości. Stąd teŝ odcinek jest uwaŝany za nieprawidłowy, jeŝeli brakuje któregoś z tych parametrów. Do szybkiej lokalizacji błędnie opisanych kanałów słuŝy dedykowany do tego raport. Wyświetla on wszystkie odcinki bez przypisanego kształtu. Odcinek musi takŝe zaczynać się i kończyć studnią (albo jej odpowiednikiem np.: komorą). JeŜeli jednak według danych GIS obiekt studni nie występuje w akceptowalnej odległości od wierzchołka, system sam generuje wirtualną studnię. Takie działanie pozawala na ukończenie konstruowania modelu sieci. Sztuczne wirtualne studzienki mają dokładnie te same właściwości w modelu, jak studzienki naniesione podczas wektoryzacji, jednak nie posiadają swojego odpowiednika ani parametrów w bazie danych. System umoŝliwia stworzenie raportu wygenerowanych wirtualnych studzienek, oraz skok do ich lokacji. Zaletą takiego rozwiązania jest moŝliwość zlokalizowania i analizy wszystkich brakujących studzienek w modelu. Podsumowanie Dobrze zbudowany model sieci powinien umoŝliwić:

8 286 przeprowadzenie wszechstronnych i wyczerpujących analiz funkcjonowania istniejącego systemu kanalizacji w okresach bezdeszczowych i opadowych, wykonanie analiz wariantów modernizacji i rozbudowy systemu, w celu optymalizacji róŝnych rozwiązań. Przeprowadzenie symulacji przepływu w utworzonym modelu sieci pozwala z kolei: wykrywać warunki sprzyjające wystąpieniu przeciąŝeń hydraulicznych i podejmować działania w celu ich uniknięcia, identyfikować miejsca zagroŝone zjawiskiem sedymentacji osadów w kanałach oraz prognozować ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie sieci, wykorzystywać istniejące moŝliwości retencji kanałów oraz planować ich rozbudowę, zabezpieczać naraŝone obszary przed wylewem ścieków z sieci kanalizacyjnej. Tworzenie modelu komputerowego sieci jest przedsięwzięciem bardzo pracochłonnym. Najwięcej czasu zajmuje opracowanie relacji przestrzennych obiektów sieci oraz przypisanie im odpowiednich danych alfanumerycznych. Jakość utworzonego modelu hydraulicznego sieci w duŝym stopniu jest uzaleŝniona od dokładności grafu sieci oraz od wprowadzonych danych z dokumentacji technicznej wszystkich obiektów znajdujący się na sieci. Komputerowy model sieci kanalizacyjnej stanowi efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie siecią. Przeprowadzenie wszystkich przedstawionych etapów budowy modelu sieci kanalizacyjnej typu GIS moŝliwe jest z wykorzystaniem przedstawionego w niniejszej pracy pakietu oprogramowania Mb_GIS Utility Enterprise Edition. LITERATURA ATV - DVWK A110P: Wytyczne do hydraulicznego wymiarowania i sprawdzania przepustowości kanałów i przewodów ściekowych, Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtscheaft, Awasser und Abfall e. V., GFA, Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa 1988 BŁASZCZYK W.: Projektowanie sieci kanalizacyjnych, Wydanie III Arkady, 1965 BŁASZCZYK W., STOMATELLO H., BŁASZCZYK P.: Kanalizacja Tom 1, sieci i pompownie, Arkady, Warszawa 1983 CHUDZICKI J., SOSNOWSKI S.: Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo: Seidel-Przyweck, 2009 DIETER W.: Komunalne przepompownie ścieków, Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2000 KWIETNIEWSKi M.: GIS w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 HEINRICH Z.: Kanalizacja, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Wydanie I, 1999 LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D. W.: GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 TOMLINSON R.: Thinking About GIS, Revised and Updated Edition, ESRI Press, tility.pdf

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie ścieków deszczowych Nazwa modułu w języku angielskim Stormwater

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EIB W LABORATORIUM OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 141 Nr 21 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA S t r e s z c z e n i e W

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Krzysztof Żminkowski GISPartner Sp. z o.o. Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Przedmiotem prezentacji jest rozwiązanie desktop służące do prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZU.IG.2291-49/14 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na: Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora V dla rejonu miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Topologia działek w MK 2013

Topologia działek w MK 2013 Topologia działek w MK 2013 Podział działki nr 371 w środowisku Microstation 1. Uruchomić program Microstation. 2. Wybrać przestrzeń roboczą MK2013-Rozp.MAiCprzez Użytkownik. 3. Założyć nowy plik roboczy.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_nip 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlany- projekt zamienny Branża : Sanitarna Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla.

Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonowania sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Kierunek Inżynieria Środowiska mgr inż. Marta Mazur Nr indeksu 72690 Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 Kalisz, maj 2007 24 SPIS TREŚCI ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 26

Bardziej szczegółowo

Interpretacja krzywych sondowania elektrooporowego; zagadnienie niejednoznaczności interpretacji (program IX1D Interpex) Etapy wykonania:

Interpretacja krzywych sondowania elektrooporowego; zagadnienie niejednoznaczności interpretacji (program IX1D Interpex) Etapy wykonania: Interpretacja krzywych sondowania elektrooporowego; zagadnienie niejednoznaczności interpretacji (program IX1D Interpex) Etapy wykonania: 1. Opisać problem geologiczny, który naleŝy rozwiązać (rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Zaproszenie do składania ofert Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII Przedstawienie problemów miast uczestniczących w projekcie PREPARED oraz rozwiązań, które będą demonstrowane w miastach. AARHUS (Dania); BARCELONA (Hiszpania); Berlin (Niemcy);

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Załącznik nr 1 do SIWZ BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Województwa Kujawsko Pomorskiego str. 1 SPIS TREŚCI 1 Cele i założenia badania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1 Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice Prepared enabling change 1 Demonstracja w mieście Gliwice: Luty 2013 Styczeń 2014 monitoring

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A.

Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Zarządzanie odprowadzaniem wód opadowych przez Aqua S.A. mgr inż. Piotr Dudek wraz z zespołem współpracowników AQUA S.A. Bielsko-Biała HYDROPREZENTACJE XIX 2016 Krynica Zdrój Plan referatu: Projektowanie,

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Warszawa jest miastem bardzo intensywnie rozwijającym się. Coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM System WZDR Zastosowane oprogramowanie n MicroStation program firmy Bentley Systems

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości: Modelowanie instalacji HVAC część 2 zagadnienia hydrauliczne

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości: Modelowanie instalacji HVAC część 2 zagadnienia hydrauliczne FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości: Modelowanie instalacji HVAC część 2 zagadnienia hydrauliczne Wstęp W poprzednim odcinku zaprezentowany został sposób modelowania instalacji wentylacyjnych. Możliwość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANNA SZCZEPANIAK-KREFT 1 SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Wstęp Komputerowe systemy GIS określane bywają jako System Informacji Przestrzennej, przy czym

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania IRSC OPEN

Instrukcja programowania IRSC OPEN Instrukcja programowania IRSC OPEN Zennio IRSC OPEN (ZN1CL-IRSC) I. UWAGI WSTĘPNE Urządzenie IRSC OPEN umoŝliwia wykorzystanie w systemie KNX komend róŝnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Systemów Inżynierii Środowiska ZASTOSOWANIE I IMPLEMENTACJA CYFROWYCH DANYCH GEODEZYJNYCH DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Szkolenie dedykowane dla pracowników JST I. Weryfikacja zapisów dokumentów planistycznych Wykorzystana funkcjonalność oprogramowania QGIS: Wizualizacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Pracownia Projektowania Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Stefan Putkiewicz na zlecenie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą rozbudowy drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy.

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. Wstęp 4 listopada 2013r. miała miejsce długo wyczekiwana premiera najnowszej, szóstej już wersji popularnego symulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU

OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA MPWIK WE WROCŁAWIU Wrzesień 2012 Spis treści OPIS TECHNOLOGII KARTOWANIA BRANŻOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych I. Dobór wagi w zaleŝności od ilości nominalnej towaru. Ilość nominalna towaru paczkowanego jest to deklarowana przez paczkującego

Bardziej szczegółowo

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2.

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2. 1. Celem zadania drugiego jest przeprowadzenie badań symulacyjnych układu regulacji obiektu G(s), z którym zapoznaliśmy się w zadaniu pierwszym, i regulatorem cyfrowym PID, którego parametry zostaną wyznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 1. Wprowadzenie

WSCAD. Wykład 1. Wprowadzenie WSCAD Wykład 1 Wprowadzenie 1 WSCAD Opis wersji podstawowej UmoŜliwia łatwe kreślenie schematów z zakresu elektrotechniki i automatyki, jak równieŝ do tworzenia schematów zabudowy szaf sterowniczych, schematów

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego: Inwestor ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ UL. WARSZAWSKA 48 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA Adres obiektu budowlanego: LASKÓWKA CHORĄSKA OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium Wykonalności (WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW) Mapa przygotowana wg niniejszych wytycznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Model przestrzenny Diagramu Obiegu Dokumentów. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Model przestrzenny Diagramu Obiegu Dokumentów. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Model przestrzenny Diagramu Obiegu Dokumentów Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Sposoby weryfikacji architektury oprogramowania: - badanie prototypu

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Muzeum Lubelskie w Lublinie MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEPŁYWÓW W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH W OBIEKTACH HOTELOWYCH

ANALIZA PRZEPŁYWÓW W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH W OBIEKTACH HOTELOWYCH ANALIZA PRZEPŁYWÓW W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH W OBIEKTACH HOTELOWYCH Piotr Krzysztof TUZ, Joanna GWOŹDZIEJ-MAZUR Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 1 I rys. 1/20 3. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 2 I rys. 2/20 4. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 3 I

Bardziej szczegółowo

GIS JAKO WSPARCIE PRZY OCENIE STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU

GIS JAKO WSPARCIE PRZY OCENIE STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU GIS, analizy przestrzenne, sieć kanalizacyjna, inspekcja TV sieci Katarzyna SIEKANOWICZ-GROCHOWINA* GIS JAKO WSPARCIE PRZY OCENIE STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACYJNEJ. STUDIUM PRZYPADKU W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Problemy własnościowe rzeki Rawy. Franciszek Pistelok RZGW Gliwice

Problemy własnościowe rzeki Rawy. Franciszek Pistelok RZGW Gliwice Problemy własnościowe rzeki Rawy Franciszek Pistelok RZGW Gliwice Gospodarowanie ściekami w zlewni Rawy (śródło: Monografia rzeki Rawy, RPWiK Katowice) Kalendarium wydarzeń 1951 - utworzono Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH zbiorniki retencyjne, analiza techniczno-ekonomiczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna, uśrednienie dopływu do oczyszczalni ścieków Kamil POCHWAT * ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Autor: inż. Izabela KACZMAREK Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard SOŁODUCHA WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Obecnie wykorzystywane przez

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo